Click here to load reader

500 lecie Kodnia - koden.ops. gminna/gazetka styczeń 2014(1).pdf · PDF file- ulgi na dzieci– numer PESEL dziecka/dzieci lub imię, ... Justyna Kamińska. ... 01-685 Warszawa Bank

 • View
  216

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of 500 lecie Kodnia - koden.ops. gminna/gazetka styczeń 2014(1).pdf · PDF file- ulgi na...

 • Szanowni Pastwo

  Dobre bo Bialskie

  Spotkanie

  noworoczne

  Jest taki dzie

  Proba o pomoc

  Kiermasze

  witeczne

  XIII Gminny

  przegld grup

  i zespow

  koldniczych

  Mikoajki

  Nowoci

  w Bibliotece

  Ogoszenia

  Nr 1/(72) 2014

  500 lecie Kodnia

  Szanowni Pastwo

  Wjt Gminy Kode w porozumieniu z Naczelnikiem Urzdu Skarbowego w Biaej

  Podlaskiej oferuje pomoc w rozliczeniu i przesaniu drog elektroniczn zeznania

  o wysokoci osignitego dochodu PIT-37.

  W dniach od 10 lutego do 30 kwietnia 2014 roku, w dni robocze

  w godzinach od 10.00 do 14.00 w Urzdzie Gminy Kode moliwe bdzie

  wypenienie i przesanie rozliczenia rocznego drog elektroniczn. Udostpnione

  bdzie stanowisko komputerowe oraz peni bd dyur pracownicy Urzdu

  Gminy przeszkoleni przez pracownikw Urzdu Skarbowego, udzielajcy

  instruktau z zakresu sposobw wypeniania i przesania dokumentw

  podatkowych drog elektroniczn.

  Do wypeniania i przesania rozliczenia rocznego PIT-37 niezbdne

  s nastpujce dokumenty:

  - informacje o osignitych w 2013 roku dochodach (dokumenty PIT-11,

  PIT-11A lub PIT-40A, PIT-8C);

  - zeznanie PIT-37 za rok 2012 (informacja o wysokoci osignitych przychodw

  w 2012 roku jest niezbdna do podpisu i wysyki deklaracji elektronicznej)

  W przypadku korzystania z ulg podatkowych:

  - ulgi na dzieci numer PESEL dziecka/dzieci lub imi, nazwisko, dat urodzenia;

  -ulgi z tytuu uytkowania sieci dokumenty potwierdzajce zakup usug

  internetowych. Wjt Gminy Kode

  Grupa Teatralna Pery ycia z Kodnia otrzymaa

  statuetk Dobre, bo Bialskie

  Dnia 10 stycznia biecego roku, ju po raz czternasty, zostay przyznane

  przez Starost Bialskiego Tadeusza azowskiego wyrnienia DOBRE, BO

  BIALSKIE. T prestiow nagrod otrzymuj przedsibiorcy, firmy, instytucje,

  podmioty, i osoby prywatne, ktre w istotny sposb przyczyniy si do rozwoju

  gospodarczego, promocji powiatu bialskiego oraz miay szczeglne osignicia

  i wczay si aktywnie w ycie lokalnych spoecznoci.

  To szczeglne wydarzenie nabrao duego znaczenia dla Gminy Kode

  z powodu otrzymania nagrody DOBRE, BO BIALSKIE przez grup teatraln Pery

  ycia skadajc si z uczestnikw rodowiskowego Domu Samopomocy

  i Warsztatu Terapii Zajciowej w Kodniu. Z ogromn przyjemnoci i satysfakcj

  odbieralimy wyrnienie, na ktre zasuyli nasi niepenosprawni . Dziaalno

  artystyczno kulturalna grupy Pery ycia staa si znana nie tylko na terenie

  gminy Kode, ale rwnie w powiecie bialskim i poza nim.

  M I E S I C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y G M I N Y K O D E

 • S T R . 3 S T R . 2 M I E S I C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y G M I N Y K O D E

  Efekty ich pracy od 2010 2013 roku zasuguj na

  szczegln uwag. W 2010 r. Pery ycia prezen-

  toway przedstawienie literacko instrumentalno

  wokalne, pt. Quo vadis Domine? na: IV

  Nadbuaskim Integracyjnym Festiwalu Muzycz-

  nym i Niedzieli Klimatu Nadbuaskiego

  w Kodniu, Cukierni Chmielewski w Lublinie, III

  Wodawskich Integracyjnych Spotkaniach Teatral-

  nych. Nasi niepenosprawni angauj si w przedsi-

  wzicia o rnorodnym charakterze. W 2011 r.

  grupa teatralna Pery ycia braa udzia w przygo-

  towaniach, nagraniach i zdjciach do inscenizacji stylizowanej na historyczn To de Nadbuaski, ukazu-

  jcej histori pocztkw powstania miejscowoci Kode. Niepenosprawni i mieszkacy gminy odtwarzali

  postacie rycerzy litewskich z XIII w.

  Inscenizacja zostaa wykorzystana w filmie Kode 500 lat, prezentowanym mieszkacom gminy Kode na

  obchodach 500 lecia miejscowoci.

  W 2012 r. grupa Pery ycia zostaa zaangaowana w obchody dwusetnej rocznicy urodzin

  wielkiego pisarza Jzefa Ignacego Kraszewskiego, ktrego efektem by kostiumowy film na podstawie jego

  powieci pt. Hrabina Cosel(mona go obejrze na: youtube Hrabina Cosel filmowa adaptacja powieci

  J.I. Kraszewskiego, Pery ycia) Osoby niepenosprawne wcieliy si w postacie z epoki Augusta II Mocnego.

  Konsekwencj tej inicjatywy byo promowanie w 2013 r. filmu i osigni niepenosprawnych na terenie powiatu bialskiego: w placwkach dla osb starszych i niepenosprawnych w Kodniu, Kostomotach

  i Zalutyniu, Bialskim Centrum Kultury w Biaej Podlaskiej, Zakadzie Karnym Oddzia Zewntrzny

  w Zabociu, Zespole Szk Publicznych nr 1 w Terespolu, Zespole Szk im. Kornela Makuszyskiego

  w Maaszewiczach, modziey z Zespou Szk Specjalnych nr 4 w odzi oraz poetce Annie Elbiecie

  Zalewskiej prezes Fundacji Literackiej w Poznaniu.

  Realizacja tego zadania publicznego sprawia, e powsta spektakl muzyczno literacko taneczny

  Hrabina Cosel prezentowany przez Pery ycia na VII Nadbuaskim Integracyjnym Festiwalu

  Muzycznym w Kodniu wanej uroczystoci, podczas ktrej ma miejsce przegld artystycznych dokona

  osb niepenosprawnych z placwek z terenu wojewdztwa lubelskiego.

  Grupa teatralna wystpia w Akademii Wychowania Fizycznego w Biaej Podlaskiej na Midzynarodo-

  wej Konferencji Naukowej pt. Aktywizacja Osb z Niepenosprawnoci ze spektaklem, pt. Hrabina

  Cosel. Korzystajc z zaproszenia Stowarzyszenia na Rzecz Osb z Niepenosprawnoci Intelektualn

  w Poniatowej grupa teatralna Pery ycia uczestniczya w XV Jubileuszowym Przegldzie Maych Form

  Teatralnych w Opolskim Centrum Kultury w Opolu Lubelskim. Tam rwnie wystawia wymieniony

  spektakl. Pery ycia otrzymay take wyrnienie na Gali Aktywnych i Solidarnych 2013 w kategorii:

  Nauka, Kultura i Sztuka Najbardziej Aktywne Osoby z Niepenosprawnoci zorganizowanej przez Stowa-

  rzyszenie Pomocy Dzieciom Niepenosprawnym Krok za krokiem w Zamociu. Grupa teatralna ma rwnie

  w swoim repertuarze cykliczne prezentacje o charakterze: literackim, muzycznym, tanecznym i wokalnym

  (z okazji Dni Seniora, letnich festynw i spotka integracyjnych).

  Ci wyjtkowi ludzie, ktrzy na co dzie zmagaj si z rnymi ograniczeniami i niepenosprawnoci

  pokazuj, e jeli si ma odpowiedni motywacj, pasj tworzenia oraz pragnienie osobistego rozwoju mona

  osign bardzo wiele Kiedy poczy si to ze wsparciem yczliwych ludzi o otwartych sercach stworzy si

  jeszcze wicej Sign po to, co z pozoru niemoliwe I najwaniejsze nasze Pery

  podbuduj poczucie wasnej wartoci, poczuj si potrzebne, zyskaj wiksz wiar swoje moliwoci

  i akceptacj spoeczestwa, w ktrym maj prawo godnie y.

 • S T R . 3 M I E S I C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y G M I N Y K O D E

  M I E S I C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y G M I N Y K O D E

  Przyznanie tej cennej nagrody przez Kapitu DOBRE, BO BIALSKIE aktywnie pracujcym osobom

  niepenosprawnym stanowi wyrany dowd wraliwoci i yczliwoci oraz najwikszej akceptacji wobec

  nich. Pozwala ywi przekonanie, e nawet najsabsi czonkowie lokalnej spoecznoci dziki wasnemu

  uporowi, samozaparciu i niezomnoci mog zawalczy o akceptacj i zachowanie wasnej tosamoci.

  Beata Kupry

  Spotkanie noworoczne

  Pocztek roku to dobry czas na podejmowanie nowych przedsiwzi, snucie planw i zdobywanie

  motywacji do ich realizacji. Jest to te czas podsumowa i nowych nadziei, szczeglnie jeli ubiegy rok

  wspomina si dobrze, a rok 2013 by do przychylny dla Gminy Kode.

  Inwestycje Gminy przekroczyy warto

  3,5 mln z, wrd nich nalazy si:

  - zakup samochodu straackiego i 2 odzi

  motorowych (Projekt: Poprawa systemu

  bezpieczestwa ekologicznego w Gminie

  Kode poprzez doposaenie w specjali-

  styczny sprzt ratowniczo-ganiczy);

  - remont byej szkoy w Kopytowie - obec-

  nie wietl ica wiejska (Projekt

  w ramach dziaania Odnowa i rozwj

  wsi, tytu: Remont budynku po byej

  szkole podstawowej z przeznaczeniem na

  wietlic wiejsk i miejsca noclegowe)

  - realizacja sieci wodocigowej Dobro-

  myl Olszanki 15 km;

  - wykonanie chodnika przy ul. Szkolnej i Terespolskiej;

  - wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Szkolnej wraz ze skrzyowaniem z ul. Zastodoln

  i ul. Terespolsk;

  - utwardzono gruzbetonem ok. 740 mb drg gminnych w m. Dobromyl, Zabocie, Zabocie Kol. Zalewsze,

  Zagacie, Kty, Kopytw Kolonia;

  - wykonano 971 mb utwardzenia drogi gminnej w m. Kode III podbudow betonow;

  - wykonano 220 mb utwardzenia ul. Zastodolnej podbudow betonow;

  - wykonano remont budynku Orodka Zdrowia;

  - rozbudowano wietlic wiejsk w Dobratyczach o zaplecze kuchenne i sanitarne;

  Rwnie w 2013 r. podpisano umow na kapitalny remont 11 przepompowni ciekw oraz zakup

  cignika z wozem asenizacyjnym (w ramach programu o 3 Jako ycia na obszarach wiejskich

  i rnicowanie gospodarki wiejskiej, dziaanie 321 Podstawowe usugi dla gospodarki i ludnoci

  wiejskiej). Bdzie to z pewnoci dobry pocztek dla nastpnych dziaa zaplanowanych na 2014 rok,

  o ktrych podczas spotkania noworocznego rozmawiali przedstawiciele wadz lokalnych, duchowni oraz

  zaproszeni gocie. Czas wsplnie spdzony by okazj do celebrowania witecznego okresu, uczestnicy

  WTZ i DS, przedstawiajc poruszajc inscenizacj pt. Czwarty Krl oraz Chr Zespou Placwek

  Owiatowych zaprezentowa koldy. Podczas spotkania zaprezentowano ubiegoroczne osignicia Gminy,

  w tym zdobyte nagrody oraz wydane publikacje.

Search related