Click here to load reader

443 452 Gunjaca Milosevic

 • View
  29

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of 443 452 Gunjaca Milosevic

 • 443

  Dva nova zanimljiva srednjovjekovna grobna nalaza iz okolice SinjaZwei neue interessante mittelalterliche Grabfunde aus der Umgebung von Sinj

  Izvorni znanstveni radSrednjovjekovna arheologija

  Original scientific paperMedieval archaeology

  UDK/UDC 904:726.821](497.5-37 Sinj)653 Primljeno/Received: 02. 04. 2007.Prihvaeno/Accepted: 10. 09. 2007.

  VEDRANA GAPARAC GUNJAAMuzej Cetinske krajineA. Kaia-Mioia 5HR - 21230 Sinj

  ANTE MILOEVIMuzej hrvatskih arheolokih spomenikaS. Gunjae b. b.HR - 21000 Split

  U ovom prilogu raspravlja se o novim nalazima nakita iz srednjovjekovnih grobova, otkopanih na dvama poloajima u sinjskoj okolici u Dalmaciji. Na istonom rubu Sinjskog polja, u selu Otoku, istraena je manja skupina ranosrednjovjekovnih grobova. Samo jedan grob sadravao je ove na-laze: eljezni no zakrivljenog hrpta i par naunica od bronane ice s po pet uica na donjoj polovici kariice kroz koje su bili objeeni dugaki privjesci od tordirane ice. Pretpostavlja se da pripadaju preivjelom starosjedilakom stanovnitvu iz kraja 8. ili ranog 9. stoljea. U selu Hrvacama istraen je dio manjeg kasnosrednjovjekovnog groblja. U grobu 3 naen je par bronanih trojagodnih naunica s mletakim srebrenjakom kasnog srednjeg vijeka, to je nova potvrda za kasnije datiranje ovakva oblika naunica.

  Kljune rijei: Sinjsko polje, Dalmacija, grob, srednji vijek, nakit, naunice

  In diesem Beitrag werden neue Schmuckfunde aus mittelalterlichen Grbern von zwei Standorten in der Umgebung von Sinj, Dalmatien, vorgestellt. Am stlichen Rand des Sinjsko polje, im Dorf Otok, wurde eine kleinere Gruppe frhmittelalterlicher Grber erforscht. Nur ein Grab enthielt die folgenden Funde: ein Messer mit gebogenem Rcken und ein Paar Ohrringe aus Bronzedraht mit je fnf sen an der unteren Ringhlfte, an dem lange Anhnger aus tordiertem Draht aufgehngt waren. Es wird angenommen, dass sie von berlebenden Ureinwohnern vom Ende des 8. Jahrhun-derts, oder vom Anfang des 9. Jahrhunderts, stammen. Im Dorf Hrvace wurde ein Teil eines kleineren sptmittelalterlichen Grberfeldes ausgegraben. Im Grab 3 wurde ein Paar bronzener Dreibeeren-Ohrringe mit venezianischer Silbermnze aus dem Sptmittelalter freigelegt, was ebenfalls zugun-sten der spteren Datierung dieser Form von Ohrringen spricht.

  Schlsselwrter: Sinjsko polje, Dalmatien, Grab, Mittelalter, Schmuck, Ohrringe

  Srednjovjekovna groblja u Cetini u novije vrijeme iznje-drila su dva nova zanimljiva i znaajna nalaza koja mogu pridonijeti spoznajama o ukupnim drutvenim odnosima u regiji, a takoer i pomoi boljem razumijevanju slinih poja-va drugdje u Hrvatskoj.1

  Prvi je primjer par naunica izraen od bronane ice, otkopan u grobu 7 na poloaju Krugljaica u Otoku na istonom rubu Sinjskog polja (sl. 1).2 Donja polovica ka-rika tih naunica ima po pet uica kroz koje su objeeni dugaki privjesci od usukane ice, od kojih neki nedostaju (sl. 2). Naene su u grobu zajedno sa eljeznim noem kojemu je hrbat po sredini prelomljen (sl. 3), pa taj nalaz u dosadanjem repertoaru, inae brojnih ranosrednjovjekov-nih eljeznih noeva u Hrvatskoj, predstavlja novinu.

  Mittelalterliche Grberfelder in der Cetina-Region brachten krzlich zwei neue interessante und bedeutende Funde zutage, die zum Verstndnis smtlicher sozialen Verhltnisse in der Regi-on und darber hinaus zum besseren Verstndnis hnlicher Er-scheinungen in anderen Teilen Kroatiens beitragen drften. 1

  Das erste solche Beispiel ist ein Paar Bronzedrahtohrringe aus dem Grab 7 am Fundort Krugljaica in Otok am stlichen Rand des Sinjsko polje (Abb. 1).2 Die untere Hlfte der Ringe weist je fnf sen auf, in denen lange Anhnger aus tordiertem Draht auf-gehngt waren, von denen einige fehlen (Abb. 2). Sie wurden im Grab neben einem Eisenmesser gefunden, dessen Rcken in der Mitte geknickt ist (Abb. 3), was im bisherigen Repertoire der an-sonsten hufig vorkommenden mittelalterlichen Eisenmesser in Kroatien ein Novum darstellt.

  1. Nalazi su prethodno raspravljeni u doktorskoj disertaciji Miloevi 2005, 27-278, 319-320, T. 74,168.

  2. Grob je dio manjeg ranosrednjovjekovnog groblja, od kojega je u zatitnim iskopavanjima 2004. godine otkopano ukupno 7 grobova. Istraivanja su obavili autori ovoga priloga u ime Muzeja Cetinske krajine u Sinju i Muzeja hrvatskih arheolokih spomenika u Splitu. Nalaze i dokument-aciju uva sinjski muzej.

  1. Die Funde wurden bereits in der Doktorarbeit von Miloevi 2005, 27-278, 319-320, T. 74,168 diskutiert.

  2. Das Grab ist Teil eines kleineren frhmittelalterlichen Grberfeldes, von dem in den Schutzgrabungen von 2004 insgesamt 7 Grber freigelegt wurden. Die Ausgrabungen wurden von den Autoren dieses Beitrags im Namen des Museums der Cetina-Region Sinj und des Museums der kroatischen archologischen Denkmler in Split durchgefhrt. Die Funde und die Dokumentation werden im Museum in Sinj aufbewahrt.

 • V. GAPARAC GuNjAA, A.MilOEVi, DVA NOVA zANiMljiVA SREDNjOVjEKOVNA GROBNA NAlAzA iz OKOliCE SiNjA, PRil. iNST. ARHEOl. zAGREBu, 24/2007, STR. 443-452.

  444

  Na prostoru cetinske regije spomenute naunice prvi su takav nalaz, no sa ireg podruja Dalmacije poznato je dese-tak slinih primjeraka s priblino isto toliko nalazita (jelo-vina 1976, 104; Beloevi 1986, 143-144; Petrinec 2002, 217). O njima, meutim, jo uvijek nema jedinstvenog miljenja ni o pitanjima kronologije, niti porijekla i kulturne pripad-nosti.

  Prvi je na njih, kao na posebnost u grobovima ranog srednjeg vijeka u Dalmaciji, upozorio lj. Karaman. S obzi-rom na injenicu da se takav tip nakita, u vrijeme kad ga je on prouavao, uestalo pronalazio u istonoalpskim pro-storima, meu karantanskim Slavenima, pretpostavio je da su u Dalmaciju dospjele kao import iz tih prostora, i to u vrijeme intenzivnijih hrvatsko-franakih kontakata tijekom 9. stoljea. Takoer je iznio miljenje kako im je izvorite u tradicijskom nakitu starijih stoljea, te da su u ranosre-dnjovjekovnoj Hrvatskoj upotrebljavane od kraja 8. do u 10. stoljee (Karaman 1940, 34). To Karamanovo miljenje pretvoreno je potom u tvrdnju (jelovina 1976, 104) koju je podravalo jo nekoliko drugih istraivaa (juri 1981, 58;

  in der Cetina-Region sind die erwhnten Ohrringe der erste derartige Fund, aber aus dem ganzen Gebiet Dalmatiens sind etwa zehn hnliche Exemplare bekannt, von ungefhr ebenso vielen Fundstellen (jelovina 1976, 104; Beloevi 1986, 143-144; Petrinec 2002, 217). Es besteht allerdings noch immer kein Kon-sens hinsichtlich ihrer Chronologie, Herkunft oder kulturellen zu-gehrigkeit.

  Als erster wies lj. Karaman auf sie hin als eine Besonderheit in den Grbern des Frhmittelalters in Dalmatien. im Hinblick darauf, dass dieser Schmucktypus in der zeit, als er sich damit beschftig-te, hufig in den ostalpinen Gebieten bei den Krntenslawen aus-gegraben wurde, vermutete er, dass sie als import von dort nach Dalmatien gelangt waren, und zwar whrend der intensiveren kroatisch-frnkischen Kontakte im laufe des 9. jahrhunderts. Au-erdem vertrat Karaman die Meinung, dass sie ihren ursprung im Traditionsschmuck der frheren jahrhunderte hatten, und dass sie im frhmittelalterlichen Kroatien vom Ende des 8. bis in das 10. jahrhundert verwendet wurden (Karaman 1940, 34). Karamans Vermutung wurde spter zu einer Hypothese (jelovina 1976, 104), die von einigen weiteren Forschern untersttzt wurde (juri 1981, 58; jelovina, Vrsalovi 1981, 88, 118-119; Cetini 1998, 71-72).3

  Neue Angaben im zusammenhang mit der Erforschung die-

  Sl. 1 Tloris istraenog dijela ranosrednjovjekovnog groblja na poloaju Krugljaica u Otoku u Sinjskom polju

  Abb. 1 Grundriss des ausgegrabenen Teils des frhmittelalterlichen Grberfeldes am Fundort Krugljaica in Otok in Sinjsko polje

  Sl. 2 Nalazi iz groba 7 s poloaja Krugljaica u Otoku u Sinjskom polju

  Abb. 2 Funde aus Grab 7 vom Fundort Krugljaica in Otok in Sinjsko polje

 • V. GAPARAC GuNjAA, A.MilOEVi, zwEi NEuE iNTERESSANTE MiTTElAlTERliCHE GRABFuNDE AuS DER uMGEBuNG VON SiNj, PRil. iNST. ARHEOl. zAGREBu, 24/2007, STR. 443-452.

  445

  jelovina, Vrsalovi 1981, 88, 118-119; Cetini 1998, 71-72).3 Novi podaci u vezi s prouavanjem ove vrste naunica

  izneseni su potom u prigodi publiciranja takva nalaza s poloaja Prine u zaseoku Trljuge u Biljanima Donjim. j. Beloevi ih je objavio i tada uoio da se najraniji nalazi takvih naunica javljaju u ranom horizontu dalmatinsko-hr-vatskih nekropola, i to na zavretku tog horizonta nekropo-la, tj. oko sredine 9. stoljea (Beloevi 1986, 144). Potkrijepio je to i podacima o nalazu istih naunica u jednom grobu sa drijaca u Ninu. Pretpostavlja, takoer, kako svi drugi takvi nalazi iz Dalmacije moraju biti mlai od dvaju netom spo-menutih, jer su uglavnom naeni u grobljima uz crkve. u istoj prigodi je iznesena i dvojba o mogunosti njihova im-porta iz Karantanije, jer tijekom 9. stoljea izmeu te dvije regije uglavnom nema politikih, pa time ni trgovakih niti kulturnih veza.4 Razmiljajui tim slijedom o njiho-vom moguem tipolokom izvoru, pretpostavio je, kao i lj. Karaman, da su naunice s privjescima od usukane ice u Dalmaciji, moda preitak koji su Hrvati u ranom srednjem vijeku preuzeli od preivjelog kasnoantikog stanovnitva (Beloevi 1986, 145).

  u pokuaju reinterpretiranja nalaza naunica iz Trljuga, N. jaki o njima ponovo razmilja kao o nakitu tipinom za prostore Karantanije. Kronoloki ih odreuje bitno drukije od ostalih istraivaa. Dri kako su iz kraja 11. stoljea, tj. da kulturoloki i vremenski stoje na prijelomnici izmeu dvaju stilskih razdoblja, predromanikog i romanikog (jaki 1989, 430-432). u literaturi je ve ukazano na neodrivost ovakve pretpostavke (Petrinec 2002, 221), a u istoj prigodi

  ses Ohrringtypus wurden bei der Verffentlichung eines solchen Fundes vom Fundort Prine im Drfchen Trljuge in Biljani Donji bekanntgegeben. j. Beloevi verffentlichte sie und stellte dabei fest, dass die frhesten Funde solcher Ohrringe

Search related