4. VALSTYB– IR JOS INSTITUCIJOS - Lietuvos .ganizacija, kurios vald¾ia apima vis… valstyb—s teritorij…

 • View
  229

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 4. VALSTYB– IR JOS INSTITUCIJOS - Lietuvos .ganizacija, kurios vald¾ia apima...

 • 573

  4. VALSTYB IR JOS INSTITUCIJOS

  4.1. VAlsTYBs sAMPRATA iR FunKCiJOs

  Valstyb,vykdydamasavofunkcijas,turiveiktivisuomensinteresais Konstitucinio Teismo 2003 m. kovo 4 d. nutarimas valstyb, kaip visos visuomens organizacija, vykdydama savo funkcijas, turi veikti visuo-

  mens interesais. valstyb (jos institucijos) turi veikti visuomens interesais, todl valstybs institucij

  veiklos slyg vykdant j funkcijas visuomens interesais utikrinimas yra ir visuomens poreikis.

  ValstybssamprataKonstitucinio Teismo 2003 m. gruodio 30 d. nutarimasKonstitucinje teisje visuotinai pripastama, kad valstyb yra visos visuomens politin or-

  ganizacija, kurios valdia apima vis valstybs teritorij ir kuri yra skirta mogaus teisms ir lais-vms utikrinti, vieajam interesui garantuoti.

  ValstybssamprataKonstitucinio Teismo 2004 m. gruodio 13 d. nutarimasValstyb yra visos visuomens organizacija (Konstitucinio Teismo 2002 m. lapkriio 25 d.,

  2003 m. kovo 4 d., 2003 m. rugsjo 30 d., 2003 m. gruodio 3 d., 2003 m. gruodio 30 d. nutarimai). Valstybs, kaip visos visuomens politins organizacijos, valdia apima vis valstybs teritorij, jos pa-skirtis utikrinti mogaus teises ir laisves, garantuoti viej interes (Konstitucinio Teismo 2003 m. gruodio 30 d. nutarimas). Konstitucijoje yra tvirtintas socialins darnos imperatyvas (Konstitucinio Teismo 2002 m. sausio 14 d., 2003 m. gruodio 3 d., 2004 m. kovo 5 d. nutarimai). Valstyb, vykdy-dama savo funkcijas, turi veikti visos visuomens interesais (Konstitucinio Teismo 2003 m. kovo 4 d. nutarimas). Kad bt garantuotas visos valstybins bendruomens pilietins Tautos vieasis intere-sas, valstyb turi utikrinti vieojo administravimo vykdym ir viej paslaug teikim.

  ValstybsfunkcijvykdymasKonstitucinio Teismo 2004 m. gruodio 13 d. nutarimasValstyb savo funkcijas vykdo per atitinkam institucij sistem, apimani vis pirma valsty-

  bs institucijas; savo funkcijas valstyb taip pat gali tam tikra apimtimi vykdyti per kitas (ne valsty-bs) institucijas, kurioms pagal statymus yra pavesta (patikta) vykdyti tam tikras valstybs funkcijas arba kurios tam tikromis statymuose apibrtomis formomis ir bdais dalyvauja vykdant valstybs funkcijas. statymu nustatant, kad tam tikros valstybs funkcijos tam tikra apimtimi gali bti vykdo-mos ne per valstybs, bet per kitas institucijas, btina paisyti Konstitucijos princip ir norm.

  Konstitucinis socialins darnos imperatyvas, Konstitucijoje tvirtinti pilietins visuomens

  ir teisingumo siekiai, lietuvos valstybs unitarinis pobdis, kiti konstituciniai imperatyvai supo-nuoja tai, kad savivaldybs teritorins bendruomens vieasis interesas negali bti prieprieina-mas visos valstybins bendruomens pilietins Tautos, kurios dalis yra ir atitinkama teritorin bendruomen, vieajam interesui. ir dl ios prieasties, be t funkcij, kurios priklauso iimtinai savivaldybms, joms gali bti pavesta vykdyti ir tam tikras valstybs funkcijas; taip yra utikrinama veiksmingesn valstybs valdios ir piliei sveika, valdymo demokratikumas; pagal Konstitucij tokios valstybs funkcijos savivaldybms vykdyti turi bti perduodamos statymu (Konstitucinio Teismo 2002 m. gruodio 24 d. nutarimas).

  Valstybs, kaip visos visuomens organizacijos, turinios veikti visos visuomens interesais

  taip, kad bt utikrinta socialin darna, funkcijos yra tarp savs susijusios, jos sudaro vien siste-

 • 4 . V A L S T Y B I R J O S I N S T I T U C I J O S

  574

  m ir negali bti prieprieinamos. Todl negali bti prieprieinamos ir valstybs institucijos, per kurias ios funkcijos yra vykdomos.

  Valstybsraison dtreKonstitucinio Teismo 2006 m. rugpjio 19 d. nutarimasReferendumu primusi Konstitucij aukiausios teisins galios akt, lietuvi Tauta padjo

  savo, kaip valstybins bendruomens pilietins Tautos, bendro gyvenimo normin pagrind ir tvir-tino valstyb kaip bendr visos visuomens gr. Konstitucija yra grindiama universaliomis, nekves-tionuojamomis vertybmis, inter alia pagarba teisei ir teiss viepatavimu, valdios gali ribojimu, valdios staig priederme tarnauti monms ir atsakomybe visuomenei, teisingumu, atviros, teisin-gos, darnios pilietins visuomens ir teisins valstybs siekiu, mogaus teisi ir laisvi pripainimu ir j gerbimu (Konstitucinio Teismo 2004 m. gegus 25 d. nutarimas). iame kontekste pamintina, jog Konstitucijos 18 straipsnyje nustatyta, kad mogaus teiss ir laisvs yra prigimtins. mogaus teisi ir laisvi prigimtinio pobdio pripainimas reikia inter alia tai, kad mogui ipso facto pri-klauso teiss ir laisvs, kurios yra neatskiriamos nuo jo asmens ir kurios negali bti i jo atimtos. Prigimtins mogaus teiss tai individo prigimtins galimybs, utikrinanios jo mogikj orum socialinio gyvenimo srityse (Konstitucinio Teismo 1998 m. gruodio 9 d., 2004 m. gruodio 29 d. nutarimai). Teise ir teisingumu grindiamos demokratins valstybs viena svarbiausi priedermi gerbti, ginti ir saugoti tas vertybes, taip pat ir mogaus teises ir laisves, kuriomis yra grindiama pati Tautos priimta Konstitucija ir kuri realus tvirtinimas, gynimas ir apsauga yra paios valstybs raison dtre; prieingu atveju valstyb negalt bti laikoma bendru visos visuomens griu.

  Jeigu statymu, juo labiau kitu teiss aktu, bt nustatytas toks teisinis reguliavimas, kad

  valstyb visikai arba i dalies ivengt pareigos teisingai atlyginti materialin ir (arba) moralin al, padaryt neteistais paios valstybs institucij, pareign veiksmais, tai ne tik reikt, kad yra nepaisoma konstitucins alos atlyginimo sampratos, ir bt nesuderinama su Konstitucija (inter alia su jos 30 straipsnio 2 dalimi), bet ir pakirst paios valstybs, kaip bendro visos visuomens grio, raison dtre.

  ValstybspaskirtisgarantuotiviejinteresKonstitucinio Teismo 2006 m. rugsjo 21 d. nutarimasKonstitucija tvirtina valstyb kaip bendr visos visuomens gr (Konstitucinio Teismo

  2004 m. gegus 25 d., 2006 m. rugpjio 19 d. nutarimai). Valstybs, kaip visos visuomens politins organizacijos, paskirtis utikrinti mogaus teises ir laisves, garantuoti viej interes (Konstitucinio Teismo 2003 m. gruodio 30 d., 2004 m. gruodio 13 d., 2004 m. gruodio 29 d., 2006 m. sausio 16 d. nutarimai). Kiekvienas vieasis interesas tegali bti grindiamas pamatinmis visuomens vertybmis, kurias tvirtina, saugo ir gina Konstitucija; jo tvirtinimas ir utikrini-mas, gynimas ir apsauga yra konstitucikai motyvuoti. Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje yra konstatuota, kad vieojo intereso, kaip valstybs pripainto ir teiss ginamo visuomeninio intereso, gyvendinimas yra viena svarbiausi paios visuomens egzistavimo ir raidos slyg (Konstitucinio Teismo 1997 m. gegus 6 d., 2005 m. gegus 13 d. nutarimai). Kita vertus, vieasis interesas, kaip bendras valstybs, visos visuomens ar visuomens dalies interesas, turi bti derinamas su in-divido autonominiais interesais, nes ne tik vieasis interesas, bet ir asmens teiss yra konstitucins vertybs (Konstitucinio Teismo 1997 m. gegus 6 d., 2004 m. gruodio 13 d. nutarimai). ios Konstitucijoje tvirtintos vertybs asmens teisi ir teist interes apsauga bei gynimas ir vieasis interesas negali bti prieprieinamos. ioje srityje btina utikrinti teising pusiausvyr.

  Kartu paymtina, kad vieuoju interesu laikytinas ne bet koks teistas asmens ar grups asmen interesas, o tik toks, kuris atspindi ir ireikia pamatines visuomens vertybes, kurias tvir-tina, saugo ir gina Konstitucija; tai inter alia visuomens atvirumas ir darna, teisingumas, asmens teiss ir laisvs, teiss viepatavimas ir kt. Tai toks visuomens ar jos dalies interesas, kur valstyb, vykdydama savo funkcijas, yra konstitucikai pareigota utikrinti ir tenkinti, inter alia per teismus, pagal savo kompetencij sprendianius bylas.

 • 4.1. Valstybs samprata ir funkcijos

  575

  Todl kiekvienkart, kai kyla klausimas, ar tam tikras interesas laikytinas vieuoju, turi bti manoma pagrsti, kad, nepatenkinus tam tikro asmens ar grups asmen intereso, bt paeis-tos ir tam tikros Konstitucijoje tvirtintos, jos saugomos ir ginamos vertybs. O tais atvejais, kai sprendim, ar tam tikras interesas turi bti laikomas vieuoju ir ginamas bei saugomas kaip vieasis interesas, turi priimti byl sprendiantis teismas, btina tai motyvuoti atitinkamame teismo akte. Prieingu atveju kilt pagrsta abejon, kad tai, kas teismo yra ginama ir saugoma kaip vieasis interesas, i tikrj yra ne vieasis, bet privatus tam tikro asmens interesas.

  Pabrtina, kad vieasis interesas yra dinamikas, kinta (Konstitucinio Teismo 2005 m. liepos 8 d. nutarimas). Kita vertus, jis yra labai vairus. i esms nemanoma a priori pasakyti, kokiose gyvenimo srityse, dl kuri gali kilti teisini gin arba kuriose gali prireikti taikyti teis, vieajam interesui gali atsirasti grsmi arba gali prireikti viej interes utikrinti sikiant vieosios val-dios institucijoms ar pareignams.

  Konstitucinis Teismas yra konstatavs, kad statymuose, nepaeidiant Konstitucijos, gali bti nustatyta, kokiais atvejais ir kokia tvarka galiotos institucijos ar galioti pareignai gali viej interes ginti teismine tvarka (Konstitucinio Teismo 2001 m. vasario 22 d. nutarimas). Pa-mintina, kad Konstitucijoje yra expressis verbis tvirtinti atitinkami galiojimai (pagal Konstitu-cijos 118 straipsnio 2 dal prokuroras statymo nustatytais atvejais gina asmens, visuomens ir valstybs teises bei teistus interesus).

  Valstybspaskirtisgarantuotiviejinteres(inter aliavisuomensinteresbtiinformuotai) (plaiau apie informacijos laisv r. 2. Asmens konstitucinis statusas, 2.2. Pilietins (as-mens) teiss ir laisvs, 2.2.7. sitikinim iraikos ir informacijos laisv)

  Konstitucinio Teismo 2006 m. gruodio 21 d. nutarimasValstybs, kaip visos visuomens politins organizacijos, paskirtis utikrinti mogaus tei-

  ses ir laisves, garantuoti viej interes (Konstitucinio Teismo 2003 m. gruodio 30 d., 2004 m. gruodio 13 d., 2004 m. gruodio 29 d., 2006 m. sausio 16 d., 2006 m. rugsjo 21 d. nutarimai). Vieojo intereso, kaip valstybs pripainto ir teiss ginamo visuom