4. predavanje - IZGRADNJA OBJEKTA

  • View
    261

  • Download
    10

Embed Size (px)

Text of 4. predavanje - IZGRADNJA OBJEKTA

IZGRADNJA OBJAKATA

31.5.2006

Prof.dr Duanka orevi, Prof.dr Duanka orevi, mrmr Milica Pejanovi Milica Pejanovi

1

PROCESINVESTICIONA IDEJAAKT O URBANISTIKIM USLOVIMA ODOBRENJE ZA IZGRADNJU

PREDINVESTICIONA FAZA FAZA PROJEKTOVANJA FAZA UGOVARANJAPRIJAVA POETKA GRADNJE

INVESTICIONA ODLUKA

TEHNIKA KONTROLA

FAZA IZGRADNJE

NADZOR

UPOTREBNA DOZVOLA

FAZA EKSPLOATACIJE2

31.5.2006

Prof.dr Duanka orevi, mr Milica Pejanovi

TEME Faza ugovaranja Dokumentacija na gradilitu Obraun i naplata izvedenih radova Primopredaja objekta

31.5.2006

Prof.dr Duanka orevi, mr Milica Pejanovi

3

Faza ugovaranjaObuhvata: 1. Definisanje ugovorne strategije (predmeta i procesa ugovaranja) 2. Pripremu tenderske dokumentacije 3. Izradu poziva potencijalnim ponuaima 4. Proces izbora izvoaa radova 5. Sklapanje (zakljuivanje) ugovora 6. Realizaciju ugovora 7. Okonanje (zatvaranje) ugovora31.5.2006 Prof.dr Duanka orevi, mr Milica Pejanovi 4

Uesnici i odnosiINVESTITOR Konsultanti

ugovor

ugovor

PROJEKTANT Tehnika kontrola

MOGUNOST UGOVARANJA INENJERINGA

IZVOA Podizvoai

31.5.2006

Prof.dr Duanka orevi, mr Milica Pejanovi

5

Obaveze uesnika INVESTITORlice za ije potrebe se gradi objekat, odnosno koje finansira izgradnju objekta i na ije ime se izdaje odobrenje za izgradnju.

PROJEKTANTlice koje prema zahtevima investitora izrauje tehniku dokumentaciju.

IZVOAlice koje angauje investitor i vri pojedine ili sve poslove koji se odnose na izgradnju objekta.31.5.2006 Prof.dr Duanka orevi, mr Milica Pejanovi 6

Pojmovi -1 TENDER tenderska dokumentacija ponudbeno-ugovorna dokumentacijaPONUDA jednostrana izjava volje upuena odreenom licu radi zakljuenja ugovora

TENDER tenderska proceduraprocedura ustupanja radova uz javni oglas (licitacioni postupak izbora izvoaa radova)JAVNI OGLAS POZIV - oglas u sredstvima javnog informisanja, kojim ivestitor poziva sve zainteresovane ponuae da dostave svoje ponude LICITACIJA nain izbora izvoaa javnim nadmetanjem uz oglaavanje31.5.2006 Prof.dr Duanka orevi, mr Milica Pejanovi 7

Sadraj tenderske dokumentacijeTender skup dokumeneta koji definie: ta, Gde, Koliko? ZAHTEVE naruioca predmet ugovora Kako? - USLOVE izvoenja radova i KVALITET izvedenih radova Kada i po kojoj ceni? USLOVE ustupanja radova i nain plaanja31.5.2006 Prof.dr Duanka orevi, mr Milica Pejanovi 8

Sadraj tenderske dokumentacije1. INSTRUKCIJE PONUAIMA ZA IZRADU PONUDE INSTRUKCIJE PONUAIMA FORMULAR PONUDE I DODATAK UZ PONUDU OBRAZAC PONUDBENE GARANCIJE UPITNICI RENIK TERMINA NACRT TABELE ZA VREDNOVANJE FORMULAR UGOVORA OPTI I POSEBNI USLOVI UGOVARANJA FORMULARI BANKARSKIH GARANCIJA: ZA DOBRO IZVRENJE POSLA, ZA POVRAAJ AVANSA, ZA POVRAJ ZADRANIH IZNOSA

2.

UGOVOR

3. 4. 5.31.5.2006

TEHNIKE SPECIFIKACIJE PREDMER I PREDRAUN PROJEKTI I CRTEI (DETALJI)Prof.dr Duanka orevi, mr Milica Pejanovi 9

Pojmovi -2GARANCIJA je pismena obaveza garanta da e izvriti plaanje umesto dunika, ako dunik to ne uini u ugovorenom roku. Izdaju ih poslovne banke na zahtev svojih klijenata uz novano ili hipotekarno pokrie.

31.5.2006

Prof.dr Duanka orevi, mr Milica Pejanovi

10

Tok projekta / ZJN SGRS 39/02NARUILACNAJAVA UGOVORAFORMIRANJE KOMISIJE ZA OCENU PONUDA

PONUAC (KANDIDAT)

PRIPREMA TENDERSKE DOKUMENTACIJE OGLAS ZA PRIKUPLJANJE PONUDA NAJAVA NAMERE UCECA

POZIV ZA UCECE I SLANJE TD DOPUNSKE INFORMACIJE ODGOVORI NA PITANJASASTAVLJANJE PONUDE SASTAVPOSTAVLJANJE PITANJA

LJANJE PONUD

PIPREMA PONUDA

PRIJEM PONUDA VREDNOVANJE PONUDA I UGOVARANJE31.5.2006

PODNOENJE PONUDA

Prof.dr Duanka orevi, mr Milica Pejanovi

11

Postupci za izbor izvoaa radovaJavno nadmetanje licitacija (open tendering)Oglas u sredstvima javnog informisanjaDvostepena licitacija Jednostepena licitacija

Prikupljanje ponuda (selective tendering)Specifini poslovi ili vrlo skupi objekti

Neposredne pogodba (negotiation)Manji poslovi ili u sluajevima dugorone poslovne saradnje izmeu investitora i izvoaa31.5.2006 Prof.dr Duanka orevi, mr Milica Pejanovi 12

DVOSTEPENA LICITACIJAI STEPEN Utvrivanje podobnosti ponuaa Eliminatotnog karaktera Upitom se specificiraju elementi na osnovu kojih se ocenjuje podobnost: OPTI PODATCI licenca, registracija, sedite, kapital, sporovi REFFERENCE Podaci o slinim izvedenim objektima u prtehnodnom periodu - 3 ili 5 godina ( Moe da se zahteva i pismena izjava korisnika, ili prethodnih investitora) FINSNSIJSKI PODACI Podaci koji prikazuju pozitivno poslovanje ponuaa u prethodnom priodu (obraunskoj godini), finansijska likvidnost u tekuoj godini, ugovoreni poslovi, kreditna sposobnost, idr. KADROVSKA OPREMLJENOST- struktura, strunost i OPREMLJENOST iskustvo kadrova, biografski podaci kljunih kadrova TEHNIKA OPREMLJENOST podaci o vrsti, broju i starosti mehanizacije i oprenme koju ponua poseduje PODACI O KOOPERANTIMA finansijski, kadrovski podaci i reference, izjava o pristanku na sradnjuProf.dr Duanka orevi, mr Milica Pejanovi 13

31.5.2006

DVOSTEPENA LICITACIJAII STEPEN Utvrivanje najpovoljnijeg podobnog ponuaa od onih koji su proli I stepen selekcije Selektivnog karaktera Ocena i izbor se vri na osnovu: PONUENE CENE NAINA PLAANJA klizna skala, popusti, avansi, odloeno plaanje PONUENIH ROKOVA IZGRADNJE trajanje radova, poetak radova, grantni period

31.5.2006

Prof.dr Duanka orevi, mr Milica Pejanovi

14

Pojmovi -3 UGOVOR

- Ugovor predstavlja saglasnost

volja dva ili vie lica, koji oni postiu sa ciljem da ostvare odreeno pravno dejstvo. Bitni elementi ugovora o graenju: Predmet ugovora Cena Rok Pismena forma

Sastavni elementi ugovora o graenju: Tehnika dokumentacija Posebni i drugi uslovi naruioca Dinamiki plan radova je sastavni deo ugovora, ako su ugovarai tako odredili.

31.5.2006

Prof.dr Duanka orevi, mr Milica Pejanovi

15

Podela ugovornih strategija1. Prema broju ugovora za realizaciju posla 2. Prema definisanosti predmeta posla 3. Prema obimu ugovorenih obaveza izvoaa 4. Prema nainu utvrivanja (novane nadoknade) cene 5. Prema promenljivosti ugovorene cene31.5.2006 Prof.dr Duanka orevi, mr Milica Pejanovi 16

1. Prema broju ugovora za realizaciju poslaUgovori sa jednim glavnim izvoaem (one main contractor)

Posebni ugovori sa vie izvoaa (several contractors) Ugovori sa joint venture i kozorcijumom (joint ventures and consortia)

31.5.2006

Prof.dr Duanka orevi, mr Milica Pejanovi

17

2. Prema definisanosti predmeta poslaSpecifikacije i grafika dokumentacija koji potpuno definiu objekat i sve bitne podatke znaajne za sagledavanje buduih radova (fixed specification) Definisanje funkcionalnih parametara Investitor definie osnovne karakteristike objekta koji eli da izgradi (namena, povrina, spratnost, nivo unutranje obrade i opreme), dok izvoa priprema projektnu dkumentaciju (defined specification with variations provisions) Terminski poslovi (term contracts)31.5.2006 Prof.dr Duanka orevi, mr Milica Pejanovi 18

3. Prema obimu ugovorenih obaveza izvoaa Samo izgradnja (construct only) Projektovanje i izgradnja inenjering (design and build) Izgradi, upravljaj i transferii BOT (build, operate and transfer)31.5.2006 Prof.dr Duanka orevi, mr Milica Pejanovi 19

4. Prema nainu utvrivanja (novane nadoknade) cene Paualni iznos - jedinstvena cena (lump sum)Ukupna paualna cena, na osnovu liste aktivnosti (activity schedule)

Jedinana cenaSa predmerom i predraunom (bill of quantities)

Na bazi nadoknade stvarno uinjenih trokova (cost reimbursable) - COST+ Klasino sa unapred dogovorenim: Procentom Fiksnim iznosom naknade

Sa ciljnom cenom (target incentive)

31.5.2006

Prof.dr Duanka orevi, mr Milica Pejanovi

20

5. Prema promenljivosti ugovorene cene Ugovori sa fiksnom cenom (fixed price contracts) Ugovori sa fluktuirajuom promenljivom cenom (price adjustment contracts)

31.5.2006

Prof.dr Duanka orevi, mr Milica Pejanovi

21

Dokumentacija na gradilitu1. GRAEVINSKI DNEVNIK 2. GRAEVINSKA KNJIGA 3. RADNI NALOZI 4. KARNET 5. KNJIGA GRAEVINSKE INSPEKCIJE31.5.2006 Prof.dr Duanka orevi, mr Milica Pejanovi 22

Dokumentacija na gradilutu-1GRAEVINSKI DNEVNIK gradilini dokumenat u koji se unose svipodaci i dogaajii vezani za odvijanje radova na gradilitu. sveska sa dvostruko numerisanim stranama (original i kopija), povezana i overena peatom izvoaa radova i nadzornog organa. Odgovorni izvoa radova unosi sledee podatke: OPTE PODATKE: datum, vremenske prilike (temperatura, padavine i sl.), radno vreme, angaovana radna snaga i mehanizacija, PODATKE O RADOVIMA: vrstu i poloaj radova koji se izvode, RADOVIMA orijentacionu koliinu, nain ugraivanja, nain nege i zatite izvedenih radova PODATKE O KONTROLI IZVRENIH RADOVA: kontrola i stanje RADOVA prethodnih radova, uzorke materijala koji su dostavljeni na kontrolu i atestima za ugraene materijale NEDOSTATKE: u tehnikoj dokumentaciji, nedostajanje pojedinih matrijala NEPREDVIENE OKOLNOSTI: nepredviena svojstva tla, aktiviranje klizita, arheoloki nalazi i dr. PODATKE O INSPEKCIJSKIM PREGLEDIMA GRADILITA: osnovni nalazi i nalozi nadlenog inspektora31.5.2006 Prof.dr Duanka orevi, mr Milica Pejanovi 23

izvoa radova objekat mestoRADNO VREME

investitor

GRAEVINSKI DNEVNIKdan datumVremeO

50

I smena od II smena od III smena od

do do do

ukupno ukupno ukupno

asova asova asova

Smena I II III

Broj radnikaGra . Z anat. radn. Grad. osob. Ostali U kupno

Mehanizacija

Temperat