of 11 /11
4 Phân tích đường lối đối ngoại của đảng từ ( 1986) cho tíi nay? Bài làm. 14.1). Hoàn cảnh lịch sử. - Thế giới từ giữa những năm 80 của thế kỷ XX. + Sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật hiện đại, đã có tác động mạnh mẽ sâu sắc đến mọi quốc gia trên thế giới. + Trật tự 2 cực ( Liên Xô - Mỹ) hình thành sau chiến tranh thế giới thứ II sụp đổ, thế giới ngày nay đang hình thành một trật tự mới đa cực, xu thế phát triển chung: hòa bình, hợp tác và phát triển. + Các nước chuyển từ đối đầu, chạy đua vũ trang sang đối thoại, hợp tác, chạy đua phát triển kinh tế coi đấy là tiêu chí khẳng định sức mạnh và vị thế quốc gia. + Trong khi các nước TBCN lợi dụng cuộc CMKHKT đã tiến hành cải cách để vượt qua cuộc khủng hoảng và ngày càng phát triển năng động trở nên giàu có, thì các nước xã hội chủ nghĩa đứng đầu là Liên Xô lâm vào khung hoảng nghiêm trọng. → Cần thiết phải có sự thay đổ tư duy, điều chính chiến lược đối nội, đối ngoại cho phù hợp với tình hình thế giới. Đối với các nước nhỏ, lạc hậu, cần thiết phải

4 Phân tích đường lối đối ngoại của đảng từ 1986 nay

Embed Size (px)

Text of 4 Phân tích đường lối đối ngoại của đảng từ 1986 nay

4 Phn tch ng li i ngoi ca ng t ( 1986) cho ti nay?Bi lm.14.1). Hon cnh lch s.- Th gii t gia nhng nm 80 ca th k XX.+ S pht trin mnh m ca cuc cch mng khoa hc - k thut hin i, c tc ng mnh m su sc n mi quc gia trn th gii.+ Trt t 2 cc ( Lin X - M) hnh thnh sau chin tranh th gii th II sp ,th gii ngy nay ang hnh thnh mt trt t mi a cc, xu th pht trinchung: ha bnh, hp tc v pht trin.+ Cc nc chuyn t i u, chy ua v trang sang i thoi, hp tc, chyua pht trin kinh t coi y l tiu ch khng nh sc mnh v v th qucgia.+ Trong khi cc nc TBCN li dng cuc CMKHKT tin hnh ci cch vt qua cuc khng hong v ngy cng pht trin nng ng tr nn giu c,th cc nc x hi ch ngha ng u l Lin X lm vo khung hongnghim trng. Cn thit phi c s thay t duy, iu chnh chin lc i ni, i ngoicho ph hp vi tnh hnh th gii. i vi cc nc nh, lc hu, cn thit phithc hin chnh sch m ca, hp tc a phng, a dng ha quan h quct vi cc nc pht trin, nhm tranh th vn, cng ngh - k thut, hc hikinh nghim qun l, kinh doanh, m rng th trng.- Xu th ton cu ha v tc ng ca ton cu ha.+ Ton cu ha l khi nim dng ch s thay i trong x hi v trong nnkinh t th gii, to ra bi mi lin kt v trao i ngy cng tng gia ccquc gia, cc t chc hay cc c nhn gc kinh t, vn ha, gio dc,v.v...trn quy m ton cu. c bit trong phm vi kinh t, ton cu ha hu nhc dng ch cc tc ng ca Thng mi ni chung v t do hathng mi hay "t do thng mi" ni ring. Cng gc kinh t, ngi tathy cc dng chy t bn trn phm vi ton cu ko theo cc dng chythng mi, cng ngh - k thut, vn ha - thng tin.+ Tc ng tch cc ca ton cu ha: th trng m rng, kch thch sn xutpht trin, mng li ngun li v vn, khoa hc - k thut, kinh nghim qun lcho cc bn tham gia hp tc; tng cng hiu bit ln nhau, to iu kinthun li xy dng mi trng ha bnh, hu ngh v hp tc.+ Tc ng tiu cc: Cc nc pht trin nm quyn chi phi v thao tngtrong qu trnh hp tc, tng khong cch giu ngho, cc nc yu d bng ha v nh mt bn sc ca mnh. Cc quc giai cn phi tn dng thi c hi nhp v pht trin ng thivt qua nhng thch thc v hn ch nhng tc ng tiu cc ca qu trnhton cu ha trong qu trnh hi nhp v pht trin.- Khu vc Chu - Thi Bnh Dng.+ y l mt khu vc nng ng, c nhiu tin lc kinh t v pht trin n nh.+ Tuy nhin y cng l khu vc kh nhy cm tin n nhiu bin ng, bt n:Tranh chp lnh th trn bin, bo lon chnh tr, mt s quc gia tng cngtin lc quc phng.- Tnh hnh trong nc.+ Cui thp nin 80 ca th k XX t nc ta lm vo cuc khng hongkinh t - x hi nghim trng bi ba nguyn nhn c bn sau:Hu qu nng n ca hai cuc chin tranh ko di li.B cc nc ng u l M bao vy, cm vn, c lp.ng v Nh nc ta duy tr qu lu c ch qun l kinh t k hoch hotp trung, quan liu bao cp t ( 1954 - 1986).+ Nhim v ca Vit Nam:1. Cn thit phi bnh thng ha, tin ti m rng quan h hp tc vi ccnc, to mi trng quc t thun li tp trung pht trin kinh t.2. Pht huy ti a ni lc, ng thi tranh th cc ngun lc bn ngoi thuhp khong cch vi cc nc pht trin. y l nhng yu cu i hi ng v Nh nc ta phi xc nh quanim, hoch nh ng li i ngoi ng n trong thi k mi.14.2). Cc giai on hnh thnh v pht trin ca ng li i ngoi cang.a). Giai on t 1986 - 1996: ng li i ngoi c lp, t ch, rng m, adng ha, a phng ha quan h quc t.- i hi i biu ton quc ln th VI ca ng ( 12/1986).+ i hi ra yu cu m rng quan h hp tc kinh t vi cc ncngoi h thng x hi ch ngha, vi cc nc cng nghip pht trin, vi cct chc quc t v t nhn nc ngoi, trn nguyn tc bnh ng, hai bncng c li.+ Thc hin ch trng ca i hi VI, 12/1987 Lut u t nc ngoi tiVit Nam c ban hnh to c s php l cho cc hot ng u t ncngoi vo Vit Nam. Thng 5/1988 B chnh tr ra Quyt nh s 13 v nhimv, chnh sch ddooid ngoi trong tnh hnh mi, ra ch trng kin quytch ng chuyn cuc u tranh t tnh trng i u sang i thoi v hp tccng pht trin, ha bnh; kin quyt m rng mi quan h hp tc quc t, adng ha mi quan h i ngoi. Ngh quyt ny nh du s i mi tduy quan h quc t v t nn mng hnh thnh ng li i ngoi c lp, tch, rng m, a dng ha, a phng ha quan h quc t.- i hi i biu ton quc ln th VII ca ng ( 6/1991).+ Ch trng "hp tc bnh ng v cng c li vi tt c cc nc, khngphn bit ch chnh tr, x hi, trn nguyn tc cng tn ti ha bnh".+ Phng chm: Vit Nam mun lm bn vi tt c cc nc trong cng ngth gii, phn u v ha bnh, c lp dn tc v pht trin.+ Chnh sch i ngoi vi cc i tc c th:Vi Lo v Cam Pu Chia: thc hin i mi phng thc hp tc, ch trnghiu qu trn tinh thn bnh ng.Vi Trung Quc: bnh thng ha quan h, tng bc m rng quan h hptc Vit - Trung.Vi cc nc trong khu vc ng Nam : m rng quan h hp tc hu ngh. Vi Hoa K: thc y nhanh qu trnh bnh thng ha quan h Vit Nam - HoaK. Nh vy, ng li i ngoi m ng ra trong giai on ny l ngli i ngoi c lp, t ch, rng m, a dng ha v a phng ha, trn cs t tng ch o: gi vng nguyn tc c lp, thng nht v ch ngha xhi, ng thi phi nng ng, sng to, linh hot ph hp vi iu kin vhon cnh c th ca Vit Nam cng nh tnh hnh th gii.* Kt qu ca vic thc hin ng li i ngoi trong thi k 1986 - 1996.Sau 10 nm thc hin ng li i ngoi c lp, t ch, rng m a dngho v a phng ha chng ta t c mt s thnh tu ng ghi nhn.- Ph th bao vy cm vn ca cc th lc th ch, to dng mi trng quct thun li cho s nghip xy dng v bo v t quc.+ Ngy 23/10/1991 chng ta tham gia k Hip inh Pari v mt gii phpton din cho vn Cam_Pu_Chia, m ra tin Vit Nam thc yquan h hp tc vi khu vc v cng ng quc t.+ Ngy 10/10/1991, bnh thng ha quan h vi Trung Quc, thng 11/1992Chnh ph Nht Bn quyt nh ni li vin tr ODA cho Vit Nam, ngy11/7/1195 M r b cm vn i vi nc ta. + Ln u tin trong lch s, Vit Nam c quan h chnh thc vi tt c ccnc thng trc ca Hi ng bo an Lin Hp Quc, nm 1993 Vit Namkhai thng qua h quc t vi cc t chc ti chnh tin t quc t nh: qu tint quc t ( IMF), ngn hnh th gii ( WB), ngn hng pht trin Chu (ADB).+ Thng 7/1995 Vit Nam chnh thc gia nhp t chc khu vc ASEAN, thamgia khu vc mu dch t do ASEAN (AFTA) cng trong nm ny chng ta khip nh khung v hp tc vi EU, thng 3/1996 tham gia din n hp tckinh t - u (ASEM), bt u thu ht c u t nc ngoi.b). Giai on t 1996 - 2008: B sung v pht trin ng li i ngoi theophng chm ch ng, tch cc hi nhp kinh t quc t.- i hi i biu ton quc ln th VIII(1996).+ ng khng nh, Vit Nam tip tc m rng quan h quc t, hp tc vnhiu mt vi cc nc, trung tm kinh t, chnh tr khu vc v quc t. ngthi ch trng xy dng nn kinh t m, y nhanh qu trnh hi nhp.+ C th:Tng cng quan h vi cc nc lng ging v cc nc trong khu vcASEAN.Khng ngng quan h cng c vi cc nc bn b truyn thng.Coi trng quan h vi cc nc pht trin v cc trung tm kinh t, chnh tr thgii.on kt vi cc nc pht trin, vi phong tro khng lin kt.Tham gia tch cc v ng gp cho s pht trin ca cc t chc quc t, ccdin n quc t.+ Cng ti i hi ny, ng ta c nhng ch trng hon ton mi so vitrc :1. Ch trng m rng quan h vi cc ng cm quyn v cc ng khc.2. Qun trit yu cu m rng quan h i ngoi nhn dn.3. ng a ra ch trng th nghim tin ti u t ra nc ngoi.- i hi i biu ton quc ln th IX ca ng ( 4/2001).+ Ch trng: y mnh ch ng hi nhp kinh t quc t v khu vc theotinh thn pht huy ti a ni lc. + Phng chm: Vit Nam sn sng l bn, l i tc tin cy ca cc nctrong cng ng quc t, phn u v ha bnh, c lp v pht trin.- i hi i biu ton quc ln th X ca ng (4/2006).+ ng nu ln quan im: thc hin nht qun ng li i ngoi c lp, tch, ha bnh, hp tc v pht trin, chnh sch i ngoi rng m, a phngha, a dng ha cc quan h quc t.+ Ch trng: ch ng v tch cc hi nhp kinh t quc t.Ch ng hi nhp kinh t quc t: l hon ton ch ng quyt nh ng li,chnh sch hi nhp kinh t quc t, khng ri vo th b ng; phn tch,la chn ng phng thc hi nhp, d bo c nhng tnh hung thun liv kh khn khi hi nhp kinh t quc t.Tch cc hi nhp kinh t quc t: l khn trng chun b, iu chnh, i mibn trong, t phng thc lnh o qun l n hot ng thc tin, t trungng n a phng, doanh nghip; khn trng xy dng l trnh, k hoch,hon chnh h thng php lut, nng cao nng lc cnh tranh ca doanh nghipv nn kinh t; tch cc nhng phi thn trng v vng chc. ng li i ngoi c lp, t ch, a dng ha, a phng ha quan hquc t c ng xc lp t nm 1986 n nm 2006 c b sung v phttrin theo phng chm, ch ng, tch cc hi nhp kinh t quc t, hnh thnhng li i ngoi c lp, t ch, ha bnh hp tc v pht trin, chnh schi ngoi rng m, a phng ha, a dng ha cc quan h quc t.* Kt qu ca vic thc hin ng li i ngoi t 1996 n nay.- Gii quyt ha bnh cc vn bin gii, lnh th, bin o vi cc nc linquan.- M rng quan h i ngoi theo hng a phng ha, a dng ha.+ Nm 2001 quan h i tc chin lc vi Nga, ngy 13/7/2001 k Hip nhthng mi song phng Vit Nam - Hoa K.+ Vit Nam thit lp quan h ngoi gio vi 169 nc trong tng s hn200 quc gia v vng lnh th trn th gii. Thng 10/2007 Vit Nam cbu lm y vin khng thng trc Hi ng bo an Lin Hp Quc nhim k2008 -2009, ngy 11/1/2007 Vit Nam c kt np l thnh vin th 150 caT chc thng mi th gii ( WTO).- Thu ht u t nc ngoi v m rng th trng, tip thu khoa hc cngngh v k nng qun l.+ n nay chng ta to dng c quan h kinh t thng mi vi hn 180quc gia v vng lnh th, k hip nh thng mi hai chiu vi gn 90 nckim ngnh xut nhp khu nm 2008 t 62,9 t USD. Thu ht c mt khilng ln vn u t nc ngoi, nm 2008 t 65 t US. Hi nhp kinh tquc t to iu kin nc ta tip cn nhng thnh tu khoa hc cngngh tin tin, hc hi v tip thu c nhiu kinh nghim qun l sn xut hini.- Tng bc a hot ng ca cc doanh nghip v c nn kinh t vo mitrng cnh tranh.