4 C¢u h»i H¬nh vu´ng!

 • View
  59

 • Download
  7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

4 Câu hỏi Hình vuông!. 4 câu hỏi hình vuông. B. A. Hãy nhìn hình bên trái. Bạn sẽ có 4 câu hỏi về 4 hình vuông này. Bạn sẵn sàng chưa?. D. C. 4 câu hỏi hình vuông. B. A. Q 1. Câu hỏi 1:. Hãy chia phần trắng trong hình vuông A thành 2 phần bằng nhau. Dễ quá! Phải không bạn?. - PowerPoint PPT Presentation

Text of 4 C¢u h»i H¬nh vu´ng!

 • *4Cu hi Hnh vung!

 • *Hy nhn hnh bn tri.

  Bn s c 4 cu hi v 4 hnh vung ny.

  Bn sn sng cha?BADC4 cu hi hnh vung

 • *Q 1Cu hi 1:Hy chia phn trng trong hnh vung A thnh 2 phn bng nhau.

  D qu!

  Phi khng bn?BADC4 cu hi hnh vung

 • *Q 1Hy chia phn trng trong hnh vung A thnh 2 phn bng nhau.

  y l gii p!BADC4 cu hi hnh vungCu hi 1:

 • *Q 2Cu hi 2:Hy chia phn trng trong hnh vung B thnh 3 phn bng nhau.

  Khng kh lm!BADC4 cu hi hnh vung

 • *Q 2Hy chia phn trng trong hnh vung B thnh 3 phn bng nhau.

  y l gii p!BADC4 cu hi hnh vungCu hi 2:

 • *Q 3Hy chia phn trng trong hnh vung C thnh 4 phn bng nhau.

  Coi b kh?

  ng vy!BADC4 cu hi hnh vungCu hi 3:

 • *Q 3BADC4 cu hi hnh vungCu hi 3:Hy chia phn trng trong hnh vung C thnh 4 phn bng nhau.

  y l gii p!

 • *Sn sng nh!y l cu hi cui cng!BADC4 cu hi hnh vung

 • *Q 4Hy chia phn trng trong hnh vung D thnh 7 phn bng nhau.

  K lc th gii l 7 giy thi y!BADC4 cu hi hnh vungCu hi 4:

 • *Q 4BADCHy chia phn trng trong hnh vung D thnh 7 phn bng nhau.

  C gii p cha?4 cu hi hnh vungCu hi 4:

 • *Q 4BADCHy chia phn trng trong hnh vung D thnh 7 phn bng nhau.

  Coi b kh nghen?4 cu hi hnh vungCu hi 4:

 • *Q 4BADCHy chia phn trng trong hnh vung D thnh 7 phn bng nhau.

  y l gii p!4 cu hi hnh vungCu hi 4:

 • *Q 4BADCHy chia phn trng trong hnh vung D thnh 7 phn bng nhau.

  C thc s l kh khng?4 cu hi hnh vungCu hi 4:

 • *Q 4BADCHy chia phn trng trong hnh vung D thnh 7 phn bng nhau.

  Nu bn khng gii p c, l v u c bn tm kim 1 li gii phc tp!4 cu hi hnh vungCu hi 4:

 • *Bi hc:

  Hu ht cc ln, tm tr ca chng ta b m nh qu nhiu bi nhng trng hp tng l phc tp m tht ra rt n gin.

  Khi chng ta n mt bc s chuyn khoa vi bnh nhc u, th s chn on s l bnh au na u (migraine) trm trng tr ln!

  Chng ta ngh rng vn ny phc tp v chng ta b mc vo m nh , trong khi thc s c th gii quyt n mt cch d dng, n gin.

  4 cu hi hnh vung

 • *Hy n gin trong i sng!Thnh t ln nht ca con ngi l s n gin!

 • *CHC BN 1 NGY VUI V!Ht

  *****************