of 24 /24
64. Na osnovu člana 51. stav (2) Zakona o prostornom uređenju i građenju – prečišćen tekst (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona” br. 12/13, 3/16) i člana 35. stav (1), tačka h) Statuta Grada Bihaća (“Službeni glasnik Grada Bihaća” br. 13/15), Gradsko vijeće Bihać na 7. sjednici održanoj dana 20.03.2017.godine, donosi; ODLUKU O USVAJANJU NACRTA IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA “CERAVCI I” ZA PODRUČJE “A1” I “H” Član 1. Usvaja se Nacrt izmjena i dopuna Regulacionog plana “CERAVCI I” Prečišćeni tekst (“Službeni glasnik općine Bihać” broj: 5/14). za područje “A1” i “H” (u daljem tekstu: izmjene i dopune Plana). Član 2. Izrada izmjena i dopuna Plana vršit će se: - mikrolokacija “A1” –površine 3382 m 2 , a koja je u obuhvatu lokaliteta “A”, - iza lokaliteta “G” dodaje se lokalitet “H” površine 3600 m 2 Član 3. Izradom izmjena i dopuna Plana obuhvaćen je prostor omeđen slijedećim granicama: - Mikrolokacija “A1” ukupne površine P = 3382 m 2 : Granica započinje na tromeđi katastarskih čestica broj 4206/3; 9598/3 i 4204/6 u k.o.Bihać- grad i kreće se u pravcu jugoistoka u dužini od 85 m, poklapajući se dijelom međne linije katastarske čestice broj 4204/6 (prilaz na asfaltirana saobraćajnica) s jedne strane, odnosno sa katastarskom česticom broj 4234/1 sa druge strane, a zatim presjeca prilaznu saobraćajnicu lomeći se u pravcu sjevera u dužini od 65 m, poklapajući se sa međnom linijom katastarskih čestica broj 4204/10; 4205/1; 4205/5 i dijela 4207/8 s jedne strane , odnosno sa katastarskim česticama broj 4204/11 i 2026/1 sa druge strane, pa se lomi u pravcu zapada i proteže se u dužini od 32 m presjecajući međnu liniju katastarske čestice broj 4207/2, a do međne linije sa katastarskom česticom broj 4207/7, te se ponovo lomi pod uglom od 90 stepeni u dužini od 5 m, nastavljajući se na način da se ponovno lomi u pravcu zapada u dužini od 35 m poklapajući se sa međnom linijom koju čine s jedne strane katastarska čestica broj 4205/5, a sa druge strane katastarska čestica broj 4207/7 u k.o.Bihać-grad, a zatim se lomi u pravcu juga poklapajući se sa međnom linijom katastarskih čestica broj 4205/5 i 4205/1 s jedne strane odnosno sa katastarskim česticama broj 4205/2 i 4206/3 (gradska zaobilaznica Ceravci) s druge strane, do početne tromeđe. - Lokalitet “H” ukupne površine P = 3600 m 2 : Granica započinje na tromeđi katastarskih čestica broj 4554; 4552/7 i 4552/6 u k.o.Bihać-grad SLUŽBENI GLASNIK GRADA BIHAĆA Broj 5 / 2017. 24. marta 2017. BIHAĆ Izdanje na bosanskom jeziku

391-17 br 5 - Bihac

  • Author
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of 391-17 br 5 - Bihac

391-17_br_5.indd64. Na osnovu lana 51. stav (2) Zakona o
prostornom ureenju i graenju – preišen tekst (“Slubeni glasnik Unsko-sanskog kantona” br. 12/13, 3/16) i lana 35. stav (1), taka h) Statuta Grada Bihaa (“Slubeni glasnik Grada Bihaa” br. 13/15), Gradsko vijee Biha na 7. sjednici odranoj dana 20.03.2017.godine, donosi;
ODLUKU O USVAJANJU NACRTA IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA
“CERAVCI I” ZA PODRUJE “A1” I “H”
lan 1. Usvaja se Nacrt izmjena i dopuna Regulacionog
plana “CERAVCI I” Preišeni tekst (“Slubeni glasnik opine Biha” broj: 5/14). za podruje “A1” i “H” (u daljem tekstu: izmjene i dopune Plana).
lan 2. Izrada izmjena i dopuna Plana vršit e se:
- mikrolokacija “A1” –površine 3382 m2, a koja je u obuhvatu lokaliteta “A”,
- iza lokaliteta “G” dodaje se lokalitet “H” površine 3600 m2
lan 3. Izradom izmjena i dopuna Plana obuhvaen je
prostor omeen slijedeim granicama:
- Mikrolokacija “A1” ukupne površine P = 3382 m2: Granica zapoinje na tromei katastarskih estica broj 4206/3; 9598/3 i 4204/6 u k.o.Biha- grad i kree se u pravcu jugoistoka u duini od 85 m, poklapajui se dijelom mene linije katastarske estice broj 4204/6 (prilaz na asfaltirana saobraajnica) s jedne strane, odnosno sa katastarskom esticom broj 4234/1 sa druge strane, a zatim presjeca prilaznu saobraajnicu lomei se u pravcu sjevera u duini od 65 m, poklapajui se sa menom linijom katastarskih estica broj 4204/10; 4205/1; 4205/5 i dijela 4207/8 s jedne strane , odnosno sa katastarskim esticama broj 4204/11 i 2026/1 sa druge strane, pa se lomi u pravcu zapada i protee se u duini od 32 m presjecajui menu liniju katastarske estice broj 4207/2, a do mene linije sa katastarskom esticom broj 4207/7, te se ponovo lomi pod uglom od 90 stepeni u duini od 5 m, nastavljajui se na nain da se ponovno lomi u pravcu zapada u duini od 35 m poklapajui se sa menom linijom koju ine s jedne strane katastarska estica broj 4205/5, a sa druge strane katastarska estica broj 4207/7 u k.o.Biha-grad, a zatim se lomi u pravcu juga poklapajui se sa menom linijom katastarskih estica broj 4205/5 i 4205/1 s jedne strane odnosno sa katastarskim esticama broj 4205/2 i 4206/3 (gradska zaobilaznica Ceravci) s druge strane, do poetne tromee.
- Lokalitet “H” ukupne površine P = 3600 m2: Granica zapoinje na tromei katastarskih estica broj 4554; 4552/7 i 4552/6 u k.o.Biha-grad
SLUBENI GLASNIK GRADA BIHAA
Izdanje na bosanskom jeziku
Broj 5 - Strana 230 SLUBENI GLASNIK GRADA BIHAA 24. marta 2017.
i kree se u pravcu sjevera poklapajui se u potpunosti sa menom linijom katastarske estice broj 4552/7 s jedne strane, te katastarskih estica broj 4552/6 i 4552/5 sa druge strane i nastavlja u duini od 32 m presjecajui katastarske estice broj 4514 i dio katastarske estice broj 4528, a zatim se lomi u pravcu zapada u duini od 22 m po katastarskoj estici broj 4528, te nastavlja lomei se u pravcu juga u duini od 23 m, ponovno presjecajui katastarsku esticu broj 4514 pa se lomi u pravcu zapada u duini od 42 m po parceli katastarske estice broj 4514 i presjecajui menu liniju katastarske estice broj 4515/1 proteui se do duine od 10 m na katastarskoj estici broj 4515/1, a onda se lomi u pravcu juga u duini od 45 m presjecajui katastarske estice broj 4515/9; 4552/1; 4552/11, a zatim se poklapa sa menom linijom katastarske estice broj 4552/2 s jedne strane i katastarskih estica broj 4552/11 i 4553/17, a onda se lomi u pravcu istoka u duini od 75 m poklapajui se menom linijom 4552/15; 4552/19; 4552/3; 4552/4 i 4552/7 s jedne strane, te sa katastarskim esticama broj 4553/18; 4553/2; 4553/19; 4553/8 i 4553/9 do poetne tromee.
lan 4. Elaborat Nacrta izmjena i dopuna Plana sadri:
A/ OPA DOKUMENTACIJA B/ TEKSTUALNI DIO UVODNI DIO 1. IZVOD IZ URBANISTIKE OSNOVE
1.1. IZVOD IZ PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE VIŠEG REDA
1.1.1. IZVOD IZ URBANISTIKOG PLANA GRADA BIHAA (2002 – 2012)
1.1.2. IZVOD IZ NACRTA URBANISTIKOG PLANA GRADA BIHAA ( 2010 – 2030)
1.1.3. IZVOD IZ REGULACIONOG PLANA “CERAVCI I”
1.1.4. IZVOD IZ REGULACIONOG PLANA “CERAVCI I” SEKCIJE A, B I C
1.2. PRIRODNI I STVORENI USLOVI 1.2.1. GEOGRAFSKI POLOAJ, RELJEF I
HIDROLOGIJA 1.2.2. GEOLOŠKI SASTAV I GRAA 1.2.3. INENJERSKOGEOLOŠKE
KARAKTERISTIKE 1.2.4. HIDROGEOLOŠKE
1.3. POSTOJEA NAMJENA I POVRŠINA 1.4. POSTOJEE STANJE OBJEKATA I
FIZIKE STRUKTURE PROSTORNE CJELINE
1.5. POSTOJEE STANJE INFRASTRUKTURA
1.5.1. SAOBRAAJ 1.5.2. HIDROTEHNIKA
INFRASTRUKTURE 1.7. ZAŠTIENO KULTURNO I PRIRODNO
NASLJEE 1.8. POSTOJEE STANJE ZELENIH
POVRŠINA 1.9. IVOTNA OKOLINA – STANJE ZRAKA,
TLA I VODE 1.10. MJERE ZAŠTITE STANOVNIKA
I MATERIJALNIH DOBARA OD PRIRODNIH I LJUDSKIM DJELOVANJEM IZAZVANIH NEPOGODA I KATASTROFA I RATNIH DJELOVANJA
1.11. ANALIZA OGRANIENJA U PROSTORU (KLIZIŠTA, PLAVNA PODRUJA, I dr.)
1.12. KATASTARSKI I VLASNIKI PODACI O ZEMLJIŠTU
1.13. ANALIZA I VREDNOVANJE STANJA 1.14. MOGUNOSTI IZGRADNJE,
UREENJA I KORIŠTENJA PROSTORNE CJELINE
2. PROJEKCIJA IZGRADNJE I UREENJA PROSTORNE CJELINE 2.1. KONCEPCIJA UREENJA PROSTORA
2.1.1. PROSTORNE CJELINE 2.2. UREENJE ZELENIH POVRŠINA 2.3. BILANS POVRŠINA PO NAMJENAMA 2.4. URBANISTIKI POKAZATELJI 2.5. INFRASTRUKTURA
2.5.1. SAOBRAAJ 2.5.2. HIDROTEHNIKA 2.5.3. ELEKTROENERGETIKA 2.5.4. TELEKOMUNIKACIJE 2.5.5. TERMOENERGETIKA
24. marta 2017. SLUBENI GLASNIK GRADA BIHAA Broj 5 - Strana 231
2.6. DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA (JAVNE DJELATNOSTI)
2.7. ZAŠTITA IVOTNE OKOLINE 2.8. T R O Š K O V I U R E E N J A
GRAEVINSKOG ZEMLJIŠTA C/ GRAFIKI DIO 1. POSTOJEE STANJE –
geodetska podloga ...................................R1: 500 1.a. KARTA VLASNIŠTVA NAD
ZEMLJIŠTEM .......................................R1: 500 2. IZVOD IZ URBANISTIKOG PLANA
BIHAA 2002-2012 ..............................R1: 1000 2.1. IZVOD IZ NACRTA URBANISTIKOG
PLANA BIHAA 2010-2030 .............R1: 5000 2.a. IZVOD IZ REGULACIONOG PLANA
“CERAVCI I” U BIHAU ..................R1: 1000 2.b. IZVOD IZ IZMJENE I DOPUNE
REGULACIONOG PLANA “CERAVCI I” SEKCIJE A, B I C U BIHAU ..........R1: 1000
3. INENJERSKOGEOLOŠKA KARTA ....R1: 500 4. KARTA OCJENE PRIRODNIH I STVORENIH
USLOVA ..................................................R1: 500 5. PLAN ORGANIZACIJE PROSTORA SA
UREENJEM ZELENIH POVRŠINA....R1: 500 5.a. PLAN NAMJENE POVRŠINA ............R1: 500 6. PLAN SAOBRAAJA I NIVELACIJE ..R1: 500 7. PLAN INFRASTRUKTURE –
hidrotehnika - ...........................................R1: 500 8. PLAN INFRASTRUKTURE - elektroenergetike
i telekomunikacija – ................................R1: 500 9. SINTEZNA KARTA
INFRASTRUKTURE ............................R1: 1000 10. PLAN REGULACIONIH I GRAEVINSKIH
LINIJA ..................................................R1: 500 11. PLAN PARCELACIJE – površine, lomne take
i frontovi parcela - ................................R1: 500
lan 5. (1) O Nacrtu izmjena i dopuna Plana obavie se
Javni uvid, u trajanju od 15 dana, nakon kojeg e se obaviti Javna rasprava uz ueše svih zainteresiranih korisnika prostora.
(2) Javni uvid i Javna rasprava e se odrati prema Programu ukljuivanja javnosti u proces izrade plana koji e donijeti Gradonaelnik kao Nosilac pripreme plana, u skladu sa lanom 7. Uredbe o jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih dokumenata (“Slubene novine Federacije BiH” br. 63/04, 50/07, 84/09).
(3) Poziv za Javni uvid i Javnu raspravu oglasit e se putem medija.
lan 6. Izradom izmjena i dopuna Plana utvruje se
politika izgradnje planiranih objekata i odnos prema postojeim objektima, te saobraajne, elektroenergetske, telekomunikacione, vodovodne i kanalizacione infrastrukture za plansko razdoblje od 10 godina (2017 – 2027.) na podruju prostornog obuhvata izrade Plana.
lan 7. Nakon Javne rasprave Nosilac pripreme Plana
e utvrditi njegov prijedlog i podnijeti ga Gradskom vijeu na usvajanje.
lan 8. Na uslove korištenja, izgradnje , ureenja i
zaštite prostora, na prostornoj cjelini opisanoj u lanu 1. Odluke primjenjuju se odredbe Odluke o provoenu Regulacionog plana “Ceravci I” - Preišeni tekst (“Slubeni glasnik opine Biha” broj: 5/14).
lan 9. Sastavni dio ove Odluke je grafiki prilog
obuhvata podruja Regulacionog plana “Ceravci I” za podruje “A1” i “H1”.
lan 10. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u Slubenom glasniku Grada Bihaa.
Broj: GV-14-1991/17 20. marta 2017. godine
B i h a
Predsjedavajui Gradskog vijea Davor upa, s.r.
65. Na osnovu lana 142. stav (3) Poslovnika
Gradskog vijea Biha (“Slubeni glasnik Grada Bihaa”, broj 3/16), Gradsko vijee Biha na sedmoj sjednici, odranoj dana 20.03.2017.godine, donijelo je
ZAKLJUAK O PRIHVATANJU I STAVLJANJU NA JAVNU
RASPRAVU NACRTA BUDETA GRADA BIHAA ZA 2017.GODINU
I Prihvata se Nacrt Budeta Grada Biha za
2017.godinu (u daljem tekstu: Nacrt Budeta).
II Nacrt Budeta stavit e se na javni uvid u
prostorijama Grada Biha – Info pult, dana 21.03.2017.godine u vremenu od 9,00 – 15,00 sati, objavom na web stranici Grada Biha, te
Broj 5 - Strana 232 SLUBENI GLASNIK GRADA BIHAA 24. marta 2017.
dostavljanjem Nacrta Budeta mjesnim zajednicama na podruju grada Bihaa radi obavljanja konsultacija u skladu sa lanom 89. Statuta Grada Bihaa (“Slubeni glasnik Grada Bihaa”, broj 13/15), o emu e javnost biti informirana putem medija.
III
Javna rasprava o Nacrtu Budeta, odrat e se dana 22.03.2017.godine u Muzej “Avnoj”-a, s poetkom u 08,00 sati.
Javnu raspravu provest e Radno tijelo u sastavu:
- predsjedavajui Gradskog vijea
- predstavnici Slube za finansije.
IV
Primjedbe, prijedlozi i sugestije na Nacrt Budeta mogu se iznijeti usmeno u toku trajanja javne rasprave Radnom tijelu iz take III ovog Zakljuka, ili u pismenoj formi putem Slube za budet i trezor do 23.03.2017.godine.
V
Predlaga e uzimajui u obzir dostavljene primjedbe, prijedloge i sugestije, te primjedbe iznesene u toku javne rasprave o Nacrtu Budeta, utvrditi Prijedlog Budeta Grada Bihaa za 2017. godinu i podnijeti ga Gradskom vijeu na razmatranje i donošenje.
VI
Zakljuak stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u Slubenom glasniku Grada Bihaa.
Broj: GV-14-1990 20. marta 2017. godine
B i h a
Predsjedavajui Gradskog vijea Davor upa, s.r.
66. Na osnovu lana 35. taka hh) Statuta Grada
Bihaa (“Slubeni glasnik Grada Bihaa”, broj 13/15), lana 80., a u vezi sa lanom 132. alineja b) Poslovnika Gradskog vijea Biha (“Slubeni glasnik Grada Bihaa”, broj 3/16), Gradsko vijee Biha na 7. sjednici, odranoj dana 20.03.2017. godine, donijelo je
ZAKLJUAK O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O REALIZACIJI
PROGRAMA RADA GRADSKOG VIJEA BIHA ZA 2016. GODINU
I Usvaja se Izvještaj o realizaciji Programa rada
Gradskog vijea Biha za 2016. godinu.
II Ovaj Zakljuak stupa na snagu osmog dana po
objavljivanju u Slubenom glasniku Grada Bihaa.
Broj: GV-14-1844/17 20. marta 2017. godine
B i h a
Predsjedavajui Gradskog vijea Davor upa, s.r.
67.
GRADSKOG VIJEA BIHA ZA 2016. GODINU
I. UVOD
Gradsko vijee Biha (u daljem tekstu: Vijee) je predstavniki organ graana grada Bihaa i organ lokalne samouprave izabran na temelju opeg birakog prava na neposrednim izborima tajnim glasanjem na nain odreen Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine i organ odluivanja koji donosi ope i druge akte u okviru samoupravnog djelovanja Grada, te obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom.
Gradsko vijee svoj rad temelji na odredbama Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH (“Slubene novine FBiH”, broj:49/06) i Zakonu o lokalnoj samoupravi Unsko-sanskog kantona (“Slubeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj: 8/11), te odredbama lana 35. Statuta Grada Bihaa (“Slubeni glasnik Grada Bihaa” broj: 13/15).
Vijee ima 30 vijenika, a organizacija i nain rada Vijea utvreni su Poslovnikom Gradskog vijea Biha (“Slubeni glasnik Grada Bihaa”, broj: 3/16) (u daljem tekstu: Poslovnik Vijea).
U Vijeu su obrazovani klubovi vijenika kao oblik djelovanja vijenika prema stranakoj ili koalicionoj pripadnosti.
U toku izvještajnog perioda došlo je do personalnih promjena u Gradskom vijeu Biha nakon provedenih Lokalnih izbora odranih 02. oktobra 2016.godine.
24. marta 2017. SLUBENI GLASNIK GRADA BIHAA Broj 5 - Strana 233
U starom sazivu Vijee je u 2016. godini odralo 10 sjednica, te 3 sjednice u novom sazivu Vijea.
Zakazivanju konstituirajue sjednice Vijea u novom sazivu prethodilo je donošenje Odluke o potvrivanju i objavljivanju rezultata Lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini 2016.godine.
Shodno navedenoj Odluci, mandati su dodijeljeni politikim subjektima i kandidatima sa liste politikog subjekta prema broju osvojenih glasova i dodijeljenim mandatima, kako slijedi: 1. SDA- Stranka demokratske akcije – 11 mandata, 2. GS- Graanski savez – 5 mandata, 3. SDP- Socijal-demokratska partija BiH – 5
mandata, 4. A-SDA- Stranka demokratske aktivnosti - 5
mandata, 5. SBB- Savez za bolju budunost BiH- Fahrudin
Radoni- 2 mandata, 6. DF- Demokratska fronta- 2 mandata.
U skladu sa lanom 75. Poslovnika Vijea Vijee je donijelo Program rada Gradskog vijea Biha za 2016. godinu (u daljem tekstu: Program rada), te je u skladu s utvrenim takama dnevnog reda, na prijedlog Kolegija Vijea, odravalo svoje sjednice. Rad sjednica pratio je i rad komisija Vijea, kako stalnih tako i povremenih, koje su zauzimale stavove i davale mišljenja i prijedloge na materijale koji su bili na dnevnom redu sjednica Vijea.
Pored rada na osnovu vlastitog Programa, nametala su se pitanja koja su bila predmet rasprava i donošenja odluka Vijea mimo Programa , a koje je Gradonaelnik u svojstvu predlagaa dostavljao Vijeu kao nadlenom organu za njihovo donošenje.
Za sve materijale obraivai su bile nadlene gradske slube, a predlaga Gradonaelnik, osim materijala kada je posebnim propisom utvren ovlašteni predlaga.
U skladu s odredbama lana 80. Poslovnika Gradskog Vijea, Vijee je obavezno najmanje jedanput godišnje podnijeti javnosti izvještaj o realizaciji programa rada Vijea. Izvještaj o radu Vijea ima za cilj sagledavanje ostvarenja vlastitih programskih zadataka i aktivnosti, te informiranje graana o najznaajnijim pitanjima realiziranim u izvještajnom periodu.
Kroz Izvještaj za 2016. godinu dat je prikaz realizacije Programa rada Vijea po poglavljima u tematskom i normativnom dijelu, izbor i imenovanja, davanje saglasnosti na opa akta, rad komisija Vijea, te povremenih radnih tijela Vijea, javnost rada, meuopinska-gradska i meunarodna saradnja, te zakljuna razmatranja kroz koja je dat
rezime obraene tematike sa uporednim pokazateljima stepena realizacije Programa rada za 2016.godinu u odnosu na prethodni izvještajni period, sa prijedlogom mjera.
Vijee je u 2016. godini odralo 13 sjednica. Od navedenog broja odranih sjednica jedna je bila sveana sjednica povodom obiljeavanja Dana grada Bihaa, 26.februara, jedna konstituirajua sjednica odrana dana 30.11.2016. godine, te preostale redovne sjednice Gradskog vijea.
Redovne sjednice Vijea trajale su u prosjeku oko 8 sati.
Na redovnim sjednicama Vijee je od planiranih 184 materijala, razmatrano je 139 materijala. Takoer, Vijee je u izvještajnom periodu razmatralo i 35 neplaniranih materijala. Vijee je u 2016. godini ukupno razmatralo i odluilo o 174 materijala.
II. TEMATSKI DIO Tematski dio Izvještaja o realizaciji Programa
rada Vijea obuhvata izvršene poslove i zadatke na provoenju zakona i utvrene politike, sistematizirane po oblastima i vrstama, kao i druge neprogramirane poslove i zadatke koji su izvršeni u toku izvještajnog perioda.
U okviru tematskog dijela Programa rada Vijee je razmatralo informacije, izvještaje, te programe i planove.
Informacije Programom rada Vijea za 2016. godinu, u
Tematskom dijelu, u izvještajnom periodu planirano je razmatranje 12 informacija. Vijee je razmatralo 3 informacije, dok za 9 informacija koje nisu dostavljene Vijeu, predlaga nije obrazloio razloge nedostavljanja.
Vijenicima su dostavljene na znanje sljedee informacije: - Informacije (kvartalno) o kvaliteti vode za pie za
period I kvartal 2016. god. - Informacije (mjesene) o poduzetim mjerama i
radnjama PS Biha za period I-XII mjesec 2015. godine.
- Informacije (kvartalno) o trošenju tekue budetske rezerve za I i II kvartal 2016.godine.
Od planiranih informacija iz Programa rada Vijea za 2016.godinu, Vijeu nisu dostavljene na razmatranje slijedee informacije: - Informacija o stanju komunalne oblasti sa aspekta
inspekcijskog nadzora za 2015.godinu, - Informacija o stepenu realizacije projekta odvodnje
i preišavanja otpadnih voda u Bihau (KFW),
Broj 5 - Strana 234 SLUBENI GLASNIK GRADA BIHAA 24. marta 2017.
- Informacija o naplati sredstava po potpisanim koncesionim ugovorima na podruju grada Bihaa za 2015.godinu,
- Informacija o bespravno izgraenim objektima na podruju grada Bihaa sa aspekta inspekcijskog nadzora za 2015.godinu,
- Informacija o kvaliteti pruenih usluga u djelatnosti zdravstva na podruju grada Bihaa za 2015.godinu,
- Informacija o stanju u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesrea na podruju grada Bihaa,
- Informacija o stanju u poljoprivredi na podruju grada Bihaa za 2016.godinu.
Rekapitulacija uporednih pokazatelja:
su planirana 24 izvještaja.Vijeu je dostavljeno na razmatranje 16 izvještaja, dok 8 izvještaja nije dostavljeno Vijeu u toku izvještajnog perioda.
Pored izvještaja o radu i poslovanju javnih ustanova i javnih preduzea za poslovnu 2015. godinu, koje je Vijee razmatralo u okviru svojih osnivakih prava i izvještaja o radu mjesnih zajednica za 2015. godinu, Vijee je tokom 2016. godine razmatralo i sljedee izvještaje: - Izvještaj o realizaciji Programa rada Gradskog
vijea Biha za 2015. godinu; - Izvještaj o realizaciji Strategije razvoja opine
Biha 2014-2023 za 2015.godinu, - Izvještaj o utrošku sredstava namijenjenih za
razvoj poljoprivrede na podruju grada Bihaa za 2015. godinu,
- Izvještaj o radu Privremenog skloništa za ivotinje na podruju grada Bihaa za 2015.godinu.
U planiranom roku Vijeu je dostavljen na razmatranje i Izvještaj o izvršenju Budeta Grada Bihaa za 2015.godinu (godišnji obraun) sa Informacijom o trošenju sredstava tekue budetske rezerve za 2015. godinu i isti nije usvojen.
Takoer, Vijeu u novom sazivu dostavljen je i Izvještaj o izvršenju Budeta Grada Bihaa za period I-VI 2016.godine, sa Informacijom o trošenju tekue budetske rezerve za period I-VI 2016. godine, te isti nije usvojen.
Vijeu nisu dostavljeni na razmatranje slijedei izvještaji: - Izvještaj o radu i poslovanju JU “Zavod za
prostorno ureenje” Biha za 2015.godinu, - Izvještaji o izvršenju Programa rada JU “Zavod za
prostorno ureenje” Biha za 2015.godinu, i to: Programa ureenja graevinskog zemljišta, Programa obavljanja djelatnosti zajednike komunalne potrošnje, Programa odravanja, zaštite, rekonstrukcije i izgradnje lokalnih cesta, gradskih ulica i nerazvrstanih cesta i Programa ureenja i odravanja vodotoka i drugih voda, izgradnja, rekonstrukcija i odravanje vodnih objekata,
- Izvještaj o ostvarivanju politike Grada i aktivnostima Gradonaelnika za 2015.godinu i
- Izvještaj o radu Gradskog pravobranilaštva Biha za 2015.godinu.
Rekapitulacija uporednih pokazatelja
Programi i planovi U Programu rada Vijea za 2016. godinu
planirano je razmatranje ukupno 19 programa i planova. Od planiranih programa i planova Vijee je razmatralo 8 u toku izvještajnog perioda.
Osim programa rada i finansijskih planova javnih ustanova i planova poslovanja (godišnjih i trogodišnjih) javnih preduzea za poslovnu 2016. godinu koje je Vijee razmatralo u okviru svojih osnivakih prava, Vijee je tokom 2016. godine razmatralo i usvojilo nacrt Programa rada Gradskog vijea Biha za 2017 godinu, te Program poticaja privredi za 2016.godinu.
Vijeu nisu dostavljeni na razmatranje do kraja izvještajnog perioda slijedei programi i planovi: - Prijedlog programa rada Vijea za 2017. godinu, - Plan zaštite od poara Grada Bihaa, - Plan poslovanja JP”Aerodrom Biha” za period
2015-2017 godina - Plan zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara
od prirodnih i drugih nesrea na podruju grada Bihaa
- Plan implementacije Strategije razvoja opine Biha 2014-2023 godina
24. marta 2017. SLUBENI GLASNIK GRADA BIHAA Broj 5 - Strana 235
- Plan implementacije Strategije razvoja opine Biha 2014-2023 za 2016.g. 2018.godinu,
- Program rada JU”Zavod za prostorno ureenje”Biha za 2017.godinu sa:
Programom ureenja graevinskog zemljišta, Programom obavljanja djelatnosti zajednike komunalne potrošnje Programom odravanja, zaštite, rekonstrukcije i izgradnje lokalnih cesta, gradskih ulica i nerazvrstanih cesta i Programom ureenja i odravanja vodotoka i drugih voda, izgradnje i odravanja vodnih objekata. Rekapitulacija uporednih pokazatelja
UKUPNO:
Nadlene slube, kao obraivai materijala, a u ime Gradonaelnika kao predlagaa, nisu izvijestile Vijee o razlozima nedostavljanja materijala, na što ih obavezuje odredba lana 76. stav (2) Poslovnika Gradskog vijea.
III. NORMATIVNI DIO Normativni dio Izvještaja sadri izvršene
programirane i neprogramirane poslove i zadatke izrade nacrta i prijedloga propisa koje je donijelo Vijee, te neizvršene programirane poslove i zadatke izrade nacrta i prijedloga propisa.
U normativnom dijelu, od 26 planiranih odluka, Vijee je donijelo 9, dok 17 odluka nije dostavljeno Vijeu na razmatranje u toku izvještajnog perioda (iz oblasti urbanog ureenja i graenja, oblasti ope uprave, privrednih i društvenih djelatnosti i komunalnih oblasti).
U 2016. godini Vijee je donijelo niz odluka iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa ijim donošenjem su stvoreni uvjeti za izgradnju i razvoj grada. S tim u vezi donesene su odluke o ustanovljenju stvarnih slunosti na gradskom graevinskom zemljištu, o utvrivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju ustanovljenjem slunosti, o prodaji neizgraenog graevinskog zemljišta u dravnom vlasništvu putem javnog nadmetanja-licitacije, o promjeni statusa nepokretnosti u opoj upotrebi i sl.
Naglašavamo, da je Kolegij Vijea u predlaganju dnevnog reda redovnih sjednica prioritet davao prijedlozima akata kojima su se stvarale pretpostavke za investiranje na podruju grada
Bihaa od strane JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Podrunica “Elektrodistribucija” Biha i DD BiH “Telekom” Sarajevo-direkcija Biha, te drugih pravnih subjekata iji su interesi inili i javni interes grada Bihaa.
Takoer, Vijee je u 2016. godini pristupilo izmjenama i dopunama odluka iz oblasti komunalnih djelatnosti kojima je ureena komunalna oblast (regulacija saobraaja, javna parkirališta, komunalne takse i naknade i dr.), te je s posebnom panjom razmatralo i donijelo Odluku o nazivima ulica, trgova i mostova na podruju grada Bihaa.
Gradsko vijee Biha je u 2016. usvojilo Poslovnik Gradskog vijea Biha, a ije je donošenje proisteklo iz lana 161. stava (1) Statuta Grada Bihaa kojim je utvrena obaveza Grada Bihaa da uskladi svoje propise i akte sa odredbama Statuta Grada Bihaa u roku od šest mjeseci od dana njegovog stupanja na snagu. Vano je istai da je Poslovnik Gradskog vijea Biha usklaen u cijelosti sa Presudom Ustavnog suda Federacije BiH broj: U-2/14 od 23.09.2014. godine u pogledu dosljednog poštivanja principa konstitutivnosti naroda prilikom predlaganja i izbora predsjedavajueg i zamjenika predsjedavajueg Gradskog vijea, ime je osigurano ravnopravno proporcionalno ueše u Gradskom vijeu sva tri konstitutivna naroda i pripadnika iz reda ostalih.
S ciljem detaljnijeg ureenja ponašanja izabranih zvaninika na sjednicama Vijea i drugih tijela u organima Grada Bihaa u ijem radu sudjeluju izabrani zvaninici, Vijee je u 2016. godini donijelo Etiki kodeks izabranih zvaninika Grada Bihaa, kojim je utvren okvir etikih principa ponašanja za lokalne izabrane zvaninike koji iskljuuje svako destruktivno i netolerantno ponašanje i komunikaciju meu izabranim zvaninicima.
Donošenju Etikog kodeksa prethodilo je potpisivanje Sporazuma o poštivanju izbornog Etikog kodeksa za politike subjekte na Lokalnim izborima 2016. godine za Grad Biha, koji je imao za cilj da prvi put u izbornim kampanjama politikih subjekata postavi standarde ponašanja u predizbornom i izbornom periodu sa namjerom da se obezbijede uvjeti za provoenje slobodnih i demokratskih izbora kao temeljnog principa na kojem poiva demokratija.
Vijee je, kao i svake godine, prilikom obiljeavanja Dana grada Bihaa, donijelo Odluku o dodjeli gradskih priznanja i nagrade Grada Bihaa za 2015. godinu, kojom su dodijeljena priznanja i nagrada Grada zaslunim domaim fizikim i pravnim licima za 2015. godinu.
Broj 5 - Strana 236 SLUBENI GLASNIK GRADA BIHAA 24. marta 2017.
Pored navedenih odluka, Vijee je u 2016. godini donijeli i slijedee odluke: - Odluku o utrošku sredstava namijenjenih za razvoj
poljoprivrede na podruju grada Bihaa za 2016. godinu,
- Odluku o usvajanju kapitalnih investicija Grada Bihaa za period 2016-2021. godinu,
- Odluku o usvajanju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja za 2016. godinu,
- Odluku o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesrea na podruju grada Bihaa,
- Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o regulaciji saobraaja na podruju grada Bihaa.
Predlaga je u 2016.godini u zakonom utvrenim rokovima dostavio, a Vijee je usvojilo dvije odluke o izmjenama i dopunama Budeta Grada Bihaa za 2016. godinu.
Vijeu u izvještajnom periodu nije dostavljeno na razmatranje 17 odluka planiranih Programom rada Vijea, od kojih se najvei broj odnosio na donošenje prostorno planske dokumentacije. Izmeu ostalih, nisu dostavljene sljedee odluke: - Odluka o usvajanju izmjena i dopuna
Regulacionog plana “Kamenica” za podruje E (Nacrt i Prijedlog)
- Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana “Repušine” (Nacrt i Prijedlog)
- Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana “Veliki Lug B” (Nacrt i Prijedlog)
- Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana “Ozimice II” (Nacrt i Prijedlog)
- Odluka o usvajanju Urbanistikog plana grada Bihaa za period od 2010. do 2030. godine
- Odluka o snabdijevanju pitkom vodom putem mjesnih vodovoda, javnih bunara i javnih esmi (Prijedlog)
- Odluka o uvjetima i nainu raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Bihaa,
- Budet Grada Bihaa sa odlukom o izvršenju Budeta Grada Bihaa za 2017. godinu.
Nadlene slube, kao obraivai materijala, a u ime Gradonaelnika kao predlagaa, nisu izvijestile Vijee o razlozima nedostavljanja materijala, na što ih obavezuje odredba lana 76. stav (2) Poslovnika Gradskog vijea.
Obzirom da Budet Grada za 2017. godinu nije usvojen u zakonom propisanom roku, Vijee je na 3. sjednici u novom sazivu odranoj dana 27.12.2016. godine donijelo Odluku o privremenom finansiranju Grada Bihaa za period januar – mart 2017. godine.
Takoer, znaajno je napomenuti da je Vijee na istoj sjednici, na prijedlog Gradonaelnika, donijelo i Odluku o ograniavanju zapošljavanja u Javnim ustanovama i Javnim preduzeima iji je osniva Grad Biha u periodu od 01.01.2017. godine do 30.06.2017. godine, 5 odluka kojima se utvruju javni interesi, Odluku o izmjenama i dopunama Programa rada i Finansijskog plana JU Zavod za prostorno ureenje za 2016. godinu sa: Programom obavljanja komunalne djelatnosti, Programom ureenja graevinskog zemljišta za 2016.g., Programom ureenja i odravanja vodotoka i drugih voda, izgradnje, rekonstrukcije i odravanja vodnih objekata za 2016.g. i Programa odravanja zaštite, rekonstrukcije i izgradnje lokalnih cesta, gradskih ulica i nerazvrstanih cesta za 2016. godinu, Odluku o izmjenama Odluke o plaama i naknadama zaposlenika gradskih organa uprave Grada Bihaa. Takoer, Vijee je donijelo i Odluku o kratkoronom zaduivanju Grada Bihaa za 2017.godinu.
Rekapitulacija uporednih pokazatelja
IV. RASPOLAGANJE GRADSKIM GRAEVINSKIM ZEMLJIŠTEM
Vijee je u 2016.godini donijelo, kao nadleni organ, i vei broj akata iz oblasti raspolaganja gradskim graevinskim zemljištem ija se realizacija trebala pozitivno odraziti na punjenje Budeta Grada Bihaa. U izvještajnom periodu Vijee je donijelo set odluka, rješenja i zakljuaka i to: odluke o utvrivanju javnog interesa, odluke o potpunoj i nepotpunoj eksproprijaciji ustanovljenjem slunosti na gradskom graevinskom zemljištu, o prodaji gradskog graevinskog zemljišta u dravnoj svojini putem javnog nadmetanja-licitacije, rješenja o utvrivanju prava vlasništva, zakljuke i druge akte iz oblasti rješavanja imovinsko-pravnih odnosa ije donošenje je iz nadlenosti Vijea.
Donošenjem Zakona o stvarnim pravima Federacije BiH (“Slubene novine FBiH”, broj: 66/13 i 100/13), te Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u
24. marta 2017. SLUBENI GLASNIK GRADA BIHAA Broj 5 - Strana 237
vlasništvu Federacije BiH, kantona, opina i gradova (“Slubene novine FBiH”, broj: 17/14), na novi nain reguliran je postupak raspolaganja nekretninama u vlasništvu Federacije, kantona i jedinica lokalne samouprave (prodaja putem javnog nadmetanja-licitacije). Navedenim zakonskim i podzakonskim aktima utvreno je da nekretninama u vlasništvu Federacije, kantona i jedinica lokalne samouprave mogu raspolagati nadlena tijela tih jedinica samo na osnovu javnog konkursa i uz naknadu utvrenu po trišnoj cijeni, ako posebnim zakonom nije drugaije odreeno.
Realizacijom akata iz oblasti imovinsko- pravnih odnosa obezbjeeni su uvjeti za investiranje na podruju grada, riješeni su aktualni problemi kako graana, tako i pravnih lica, odnosno privrednih subjekata, a Grad Biha je kroz te postupke ostvario znaajna novana sredstva.
Po navedenim osnovama Vijee je donijelo 42 akta. U ovaj broj nisu uraunate odluke koje su prikazane u ukupnom zbiru rekapitulacije iz Normativnog dijela ovog izvještaja.
V. IZBOR I IMENOVANJA
Gradsko vijee je u skladu sa svojim pravima i dunostima utvrenim Poslovnikom u toku izvještajnog perioda, a na prijedlog Komisije za izbor i imenovanje, odnosno na prijedlog ovlaštenog predlagaa, je razriješilo i izvršilo imenovanja predstavnika osnivaa sa ovlaštenjima Skupštine JP “Veterinarska stanica”d.o.o. Biha, izvršilo imenovanje predstavnika osnivaa sa ovlaštenjima Skupštine JP “Aerodrom Biha” d.o.o. Biha, te ostalih javnih preduzea iji je osniva Grad Biha, te je razriješilo i imenovalo na krai period predsjednike i lanove Nadzornih odbora JP iji je osniva, donijelo je Rješenje o razrješenju i imenovanju Gradskog pravobranioca.
U novom sazivu Vijee je donijelo 15 rješenja o imenovanju stalnih radnih tijela – komisija Vijea, rješenja o izboru i imenovanju predsjedavajueg i zamjenika predsjedavajueg Gradskog vijea.
Vijee je po ovom osnovu donijelo ukupno 41 akt.
VI. DAVANJE SAGLASNOSTI NA OPA AKTA
U skladu sa lanom 158. Poslovnika Vijea, javna preduzea i javne ustanove dostavili su Vijeu kao osnivau svoja opa akta s ciljem pribavljanja saglasnosti. Vijee je u izvještajnom periodu davalo saglasnosti na pravila i druge akte javnih ustanova i javnih preduzea iji je osniva
Grad Biha, te donosilo druge zakljuke o davanju saglasnosti ije je donošenje u nadlenosti Vijea.
Vijee je tokom 2016. godine, izmeu ostalog, donijelo:
- Zakljuak o davanju saglasnosti na Pravilnik o plaama, naknadama i ostalim primanjima radnika JU za sport, odmor i rekreaciju Biha,
- Zakljuak o davanju saglasnosti na Pravila JU za sport, odmor i rekreaciju Biha,
- Zakljuak o davanju saglasnosti na Pravila JU Gradska galerija Biha,
- Zakljuak o davanju saglasnosti na Pravila JU Centar za socijalni rad Biha.
Pored navedenih saglasnosti, Vijee je u 2016. godini donijelo i zakljuke o:
- davanju saglasnosti na godišnje programe rada i finansijske planove javnih ustanova, odnosno planove poslovanja javnih preduzea iji je osniva Gradsko vijee,
- davanju saglasnosti ili usvajanju godišnjih izvještaja o radu i poslovanju javnih ustanova i javnih preduzea iji je osniva Gradsko vijee
- davanju saglasnosti za davanje u zakup poslovnih prostorija fizikim i pravnim licima i dr.
- davanju saglasnosti na cijene komunalnih usluga.
Po navedenim i drugim pravnim osnovama Vijee je u izvještajnom periodu donijelo ukupno 20 zakljuaka.
VII. REZIME PLANIRANIH I REALIZIRANIH MATERIJALA
Programom rada Vijea za 2016. godinu planirana su za razmatranje 184 materijala.
Na redovnim sjednicama Vijee je ukupno razmatralo 139 materijala planiranih Programom rada Vijea i 35 materijala koji nisu obuhvaeni Programom rada Vijea za 2016. godinu. Ukupan broj razmatranih materijala je 174. Vijeu nije dostavljeno 45 materijala na razmatranje koji su bili obuhvaeni Programom rada Vijea za 2016. godinu.
Rekapitulacija realizacije Programa rada Vijea za 2016. godinu je slijedea:
Broj 5 - Strana 238 SLUBENI GLASNIK GRADA BIHAA 24. marta 2017.
Akti Vijea Tematski dio Planirano u 2016.g. Realizirano u 2016.g. Nerealizirano
Informacije 12 3 9
Izvještaji 24 16 8
Akti izbora, imenovanja, razrješenja, davanje saglasnosti i potvrivanja opih akata (odluke, rješenja, zakljuci)
61 61 -
42 42 -
UKUPNO: 4 139 (75,54 %) 45
Iz tabelarnog pregleda realizacije Programa rada Vijea za 2016. godinu je vidljivo da je od planiranih 184 materijala realizirano 139 materijala, što iznosi 75,54% u odnosu na plan.
Ovom broju razmatranih materijala treba dodati i broj od 35 materijala koje je Vijee razmatralo i po istim donijelo odluku, a koji su dostavljeni od strane predlagaa mimo Programa rada Vijea.
Najvei broj materijala razmatran je na devet redovnih sjednica Vijea obzirom da u periodu od 19.5. do 20.07. , te od 22.09. do 30.11. 2016. godine nisu odravane sjednice Vijea.
Moe se zakljuiti da se ovaj period neodravanja sjednica Vijea negativno odrazio i na postotak realizacije planiranih materijala, obzirom da su se, shodno Poslovniku Vijea, sjednice trebale odravati najmanje jedanput mjeseno.
VIII. STALNA I POVREMENA RADNA TIJELA GRADSKOG VIJEA
Pripremu i rad sjednica Vijea u kontinuitetu je pratio i rad stalnih radnih tijela- komisija, ovisno o vrsti materijala i djelokrugu rada. Komisije su dale znaajan doprinos svojim mišljenjima, prijedlozima i zakljucima da sjednice Vijea budu kvalitetnije i efikasnije. U ovom poglavlju dat je osvrt na rad komisija koje su u 2016.godini odrale sjednice.
a) Statutarna komisija Statutarna komisija u 2016. godini odrala je 13
sjednica. Obzirom da je jedan od zadataka ove Komisije razmatranje prednacrta, nacrta i prijedloga odluka i drugih akata u pogledu njihove usklaenosti sa Ustavom, Zakonom, Statutom, Poslovnikom i drugim propisima, kao i njihova pravna obrada, Komisija je po najveem broju materijala dala pozitivno mišljenje, uz navoenje
eventualnih primjedbi koje su kroz stavove Komisije dostavljane Gradskom vijeu, a Vijee ih usvojilo uz materijale na koje su se odnosili.
Najvei broj primjedaba odnosio se na izmjene ili dopune nacrta i prijedloga odluka ili drugih akata ili potrebu za njihovom pravnom i nomotehnikom obradom. Valja napomenuti da je Komisija, na odranih 13 sjednica, razmotrila i dala mišljenje na 175 materijala.
b) Komisija za finansije i budet Komisija za finansije i budet u izvještajnom
periodu odrala je 10 sjednica na kojima su razmatrani svi materijali predloeni u sazivima sjednica Vijea.
Obzirom da je u djelokrugu rada Komisije, izmeu ostalog, razmatranje pitanja korištenja budetskih sredstava od strane korisnika tih sredstava, razmatranje pitanja provoenja politike izvršavanja zakona, drugih propisa i opih akata koji se odnose na raspolaganje dravnom imovinom, nain ostvarivanja prava i dunosti organa uprave, javnih preduzea, javnih ustanova i drugih organizacija iji je osniva Grad, ili se finansiraju iz Budeta Grada, te praenje ostvarivanja prihoda i rashoda, kao i naina korištenja budetskih sredstava od strane navedenih korisnika, ova Komisija je izvršila uvid i dala mišljenje ili zakljuke na 170 materijala.
c) Komisija za izbor i imenovanje U djelokrugu rada Komisije za izbor i
imenovanje je predlaganje i imenovanje, odnosno razrješenje osoba, nosilaca rukovodnih i upravljakih funkcija koje bira ili imenuje Vijee kada je to utvreno Zakonom, Statutom ili opim aktima javnih ustanova i javnih preduzea, te lanova stalnih i povremenih radnih tijela Vijea.
24. marta 2017. SLUBENI GLASNIK GRADA BIHAA Broj 5 - Strana 239
U okviru djelokruga poslova utvrenih u lanu 61. Poslovnika Vijea, ova Komisija je u 2016. godini odrala 6 sjednica na kojima je razmatrala ukupno 38 materijala.
d) Komisija za lokalnu samoupravu Komisija za lokalnu samoupravu je, u skladu sa
svojim djelokrugom rada, pratila stanje u mjesnim zajednicama na podruju grada Bihaa i razmatrala pitanja od znaaja za daljnji razvoj mjesnih zajednica, te predlagala mjere za unapreenje njihovog rada ili rješavanja postavljenih zahtjeva.
U kontekstu navedenog, ova Komisija je kroz 4 sjednice ukupno razmatrala 8 materijala iz svoje nadlenosti.
e) Komisija za albe U izvještajnom periodu Komisija za albe
odrala je 7 sjednica na kojima je razmatrano 24 albe, te je po istim je donijela 24 odluke.
U radu Komisije posebno znaajnu ulogu imala je Sluba za strune poslove Gradskog vijea. Sluba je za potrebe Komisije izvršila sazivanje
sjednica Komisije, strunu obradu albi i spisa prvostepenih predmeta i njihovo dostavljanje lanovima Komisije, sainila zapisnike sa sjednica Komisije, obrazloila pravni osnov za donošenje odluka po izjavljenim albama, te pripremala za Komisiju uvid u zakone koji regulišu oblast koja je predmet albe. Struna sluba je izradila za Komisiju sva donesena rješenja u drugostepenom postupku, te popratne akte, i izvršila njihovu dostavu prvostepenim organima. Takoer, Sluba je pripremila, u saradnji sa resornim slubama, 43 odgovora na tube u upravnim sporovima tuitelja protiv rješenja Vijea i rješenja Komisije za albe i iste dostavila nadlenom sudu.
Što se tie rada prvostepenih organa, a protiv ijih rješenja Komisija rješava izjavljene albe, moe se zakljuiti da je postignut znaajan napredak u radu svih slubi kada je u pitanju prvostepeni postupak, obzirom da je znatno manji broj albi Komisija uvaila u odnosu na 2015. godinu.
Tabelarni prikaz stanja drugostepenog rješavanja
Ukupno albi Neriješene albe na dan 31.12.2015.g.
Zaprimljeno albi u 2016. g. Riješeno Neriješeno
24 0 24 24 0
Vrsta odluka
Uraene albe
alba odbijena
post.
24 16 6 0 0 0 2 0
f) Komisija za odlikovanja i priznanja U izvještajnom periodu ova Komisija je odrala
6 sjednica na kojima je razmatrano 58 prijava, inicijativa i prijedloga za dodjelu gradskih priznanja i nagrade Grada Bihaa za 2015.godinu. Sluba za strune poslove Gradskog vijea je u okviru svog djelokruga rada za ovu Komisiju obavila sve strune i administrativne poslove vezane za objavu javnog poziva za predlaganje kandidata za dodjelu priznanja i nagrade Grada Bihaa za 2015.godinu, sainila listu, odnosno tabelu predloenih kandidata sa analizom dostavljenih prijedloga kandidata u pogledu ispunjavanja propisanih kriterija za dodjelu priznanja i njihove usaglašenosti sa Odlukom o priznanjima i nagradi Opine Biha. Nakon provedenog postupka Sluba je, na osnovu prijedloga Komisije za odlikovanja i gradska priznanja, sainila Odluku sa obrazloenjem o dodjeli gradskih priznanja i nagrade Grada Bihaa za 2015. godinu, kao i pojedinane odluke za svakog dobitnika priznanja i nagrade.
g) Komisija za ljudska prava i ravnopravnost spolova
Komisija za ljudska prava i ravnopravnost spolova u 2016. godini nije imala materijala za razmatranje iz svoje nadlenosti.
h) Komisija za prostorno ureenje i zaštitu okoliša
U 2016.godini Komisija za prostorno ureenje i zaštitu okoliša odrala je 2 sjednice na kojima je u skladu sa svojim djelokrugom rada razmatrala 2 materijala iz nadlenosti Komisije: Odluku o usvajanju Nacrta izmjena i dopuna Regulacionog plana naselja “Kamenica” za podruje F i Odluku o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana naselja “Kamenica” za podruje F sa Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o provoenju ovog Regulacionog plana.
i) Komisija za obrazovanje, kulturu, sport i mlade
U toku izvještajnog perioda Komisija za obrazovanje, kulturu, sport i mlade odrala je 4
Broj 5 - Strana 240 SLUBENI GLASNIK GRADA BIHAA 24. marta 2017.
sjednica na kojima je razmatrala 10 materijala iz svoje nadlenosti, izmeu ostalog, izvještaje o radu i poslovanju za 2015. godinu i programe rada i finansijske planove za 2016. godinu JU “Kulturni centar” Biha, JU “Gradska galerija” Biha i JU za sport, odmor i rekreaciju Biha, te Izvještaj o radu i poslovanju JP “RTV Biha” d.o.o. Biha za 2015. godinu.
j) Komisija za rad, zdravstvo i socijalnu politiku
Komisija za rad, zdravstvo i socijalnu politiku u 2016.godini odrala je 2 sjednice na kojima je razmatrala Izvještaj o radu i poslovanju JP “Veterinarska stanica” d.o.o. Biha za 2015. godinu, Izvještaj o radu i poslovanju JU “Centar za socijalni rad” Biha za 2015. godinu, Program rada i finansijski plan JU “Centar za socijalni rad” Biha za 2016. godinu, te Plan poslovanja JP “Veterinarska stanica” d.o.o. Biha za period 2016. godinu.
k) Komisija za predstavke i prijedloge
U toku izvještajnog perioda Komisija za predstavke i pritube odrala je 1 sjednicu na kojima je razmatrala 3 materijala iz svoje nadlenosti.
l) Administrativna komisija
U 2016. godini Administrativna komisija odrala je 2 sjednice na kojoj su razmatrana tri materijala iz nadlenosti ove Komisije.
m) Komisija za rukovoenje tajnim glasanjem
Komisija za rukovoenje tajnim glasanjem u toku izvještajnog perioda nije imala zahtjeva za razmatranje iz svoje nadlenosti.
n) Etika komisija izabranih zvaninika grada Bihaa
U toku izvještajnog perioda Etika komisija izabranih zvaninika Grada Bihaa odrala je jednu komisiju u starom sazivu Vijea, dok u novom sazivu Vijea nije odrana niti jedna komisija zbog nedostatka kvoruma lanova Komisije.
Komisija za sigurnost saobraaja grada Bihaa, kao povremeno radno tijelo Vijea, je tokom 2016. godine razmatrala materijale iz svoje nadlenosti.
S tim u vezi Komisija je odrala 9 sjednice na kojima su razmatrani zahtjevi vezani za regulaciju i sigurnost saobraaja grada Bihaa i donijela 11 zakljuaka po materijalima iz svoje nadlenosti.
Tabelarni prikaz odranih sjednica komisija Vijea i donesenih odluka (mišljenja, stavova, zakljuaka)
Komisije Vijea Broj odranih sjednica
Broj donesenih
Komisija za albe 7 24
Komisija za ljudska prava i ravnopravnost spolova 0 0
Komisija za izbor i imenovanje 6 15
Komisija za lokalnu samoupravu 4 8
Komisija za odlikovanja i opinska priznanja 6 58
Komisija za rad, zdravstvo i socijalnu politiku 2 5
Komisija za obrazovanje, kulturu, sport i mlade 4 10
Komisija za predstavke i pritube 1 3
Komisija za prostorno ureenje 2 2
Administrativna komisija 2 3
Komisija za sigurnost saobraaja opine Biha 9 11
Etika komisija izabranih zvaninika 1 1
UKUPNO: 67 485
24. marta 2017. SLUBENI GLASNIK GRADA BIHAA Broj 5 - Strana 241
Javnost rada Vijea Obzirom na zakonsku i statutarnu obavezu
Grada da je duan osigurati, razvijati i jaati javnost rada kao preduvjet efektivnog politikog nadzora i garancije da e njegovi organi provoditi svoje dunosti u interesu lokalne zajednice, javnost rada je bila osigurana kako u fazama planiranja i pripremanja odluka, tako i u svim fazama njihove realizacije.
Odluke, pogotovo one koje su regulirale prostorno-plansku ili komunalnu oblast, ili su se odnosile na donošenje propisa o porezima, naknadama i taksama, na donošenje budeta grada, donošenje programa i planova razvoja grada, Vijee je usvajalo nakon provedenih javnih rasprava. Na taj nain data je mogunost graanima, kao i ciljnim grupama, da aktivno uestvuju u njihovom kreiranju.
Vijee je nastavilo u svome radu dosljedno slijediti naelo javnosti i na nain da su sjednice Vijea i u 2016.godini graani grada Bihaa mogli pratiti putem Radio Bihaa. Na taj nain graanima Bihaa omoguen je blagovremen, potpun i objektivan pristup informacijama koje se tiu rada Vijea, a naroito odlukama koje je Vijee donijelo. Sjednice Vijea nisu se prenosile u periodu izborne kampanje politikih subjekata koji su sudjelovali na Lokalnim izborima odranim 02. oktobra 2016. godine.
Vijee je u 2016.godini osiguralo da se sve usvojene odluke, zakljuci, rješenja i drugi akti, a ije je objavljivanje propisano Poslovnikom Vijea, objave u 10 Slubenih glasnika Grada Bihaa.
Takoer, Vijee je osiguralo svim sredstvima javnog informisanja, pod jednakim uvjetima, prisustvovanje sjednicama Vijea, kao i pristup informacijama kojima raspolae, a naroito materijalima koji su se razmatrali na sjednicama.
Vijee je, u ostvarivanju svojih Ustavom, Zakonom o lokalnoj samoupravi i Statutom Grada utvrenih prava, obaveza i odgovornosti, nastojalo razviti dobre odnose saradnje i meusobnog uvaavanja sa svim politikim strankama, udruenjima i nevladinim organizacijama na podruju grada Bihaa. Ova saradnja naroito se ogledala kroz razmatranje njihovih inicijativa, prijedloga ili zahtjeva o kojima je Vijee stavove i mišljenja zauzimalo putem svojih Komisija ili Kolegija Vijea.
Meuopinska-gradska i meunarodna saradnja
Razvijajui i njegujui visok nivo uspostavljenih odnosa sa prijateljskim i bratimljenim gradovima Vijee je, zajedno sa Gradonaelnikom, i u 2016.
godini nastavilo kontakte sa predstavnicima gradova Novo Mesto- Republika Slovenija, Kušadasi- Republika Turska, Kikinda i Inija- Republika Srbija i dr.
Nastavljeni su i kontakti sa opinama “Liko- senjske”, “Zadarske” i “Vukovarsko-srijemske upanije u Republici Hrvatskoj s ciljem unapreenja zajednikih dobrosusjedskih i poslovno turistikih odnosa, kao i sa opinama na podruju Unsko- sanskog kantona.
IX. REALIZACIJA ZAKLJUAKA VIJEA
Razmatranjem velikog broja akata, informacija i izvještaja Vijee se upoznalo sa stanjem i problemima u pojedinim oblastima, posebno u oblastima iz nadlenosti javnih preduzea i javnih ustanova iji je osniva Grad, te je svojim zakljucima dalo doprinos na poduzimanju mjera i aktivnosti na prevazilaenju uoenih problema u funkcioniranju navedenih pravnih subjekata te poboljšavanju njihovog rada i odgovornijeg odnosa prema osnivau.
Bez obzira na poduzete mjere od strane predsjedavajueg s ciljem realizacije donesenih zakljuaka na sjednicama Vijea, i dalje je prisutna potreba da se poboljša nain praenja realizacije zakljuaka, a naroito u pogledu angaovanja nadlenih slubi Grada i pravnih subjekata na koja su se doneseni zakljuci odnosili. U tom smislu, predsjedavajui Vijea e i dalje pratiti realizaciju zakljuaka i predlagati Vijeu i Gradonaelniku poduzimanje mjera protiv lica koja su odgovorna za neprovoenje donesenih zakljuaka Vijea.
Vijee je u toku 2016. godine donijelo osam zakljuaka koji su se, izmeu ostalog, odnosili na prijedloge mjera i provoenje aktivnosti resornih slubi i drugih nadlenih subjekata po dostavljenim informacijama i izvještajima o radu javnih ustanova i javnih preduzea iji je osniva Grad Biha, te na provoenje odreenih aktivnosti i mjera vezanih za realizaciju pojedinih materijala usvojenih na Gradskom vijeu.
Svi doneseni zakljuci dostavljeni su nadlenim slubama i drugim organima i institucijama, te zatraena povratna informacija o njihovoj realizaciji.
Od osam donesenih zakljuaka, prema dostavljenim informacijama od Kabineta Gradonaelnika, nadlenih gradskih slubi i drugih pravnih subjekata, realizirana su tri zakljuka dok su ostali zakljuci u toku realizacije, ili Sluba nije obaviještena o stepenu realizacije Zakljuaka.
I pored inzistiranja Vijea kroz doneseni zakljuak, mora se naglasiti da je u radu sjednica Vijea izostala prisutnost upravljakih struktura
Broj 5 - Strana 242 SLUBENI GLASNIK GRADA BIHAA 24. marta 2017.
javnih ustanova i javnih preduzea iji je osniva Gradsko vijee. Iako je zakonska obaveza predsjednika upravnih odbora javnih ustanova i predsjednika skupština javnih preduzea da svom osnivau podnose na saglasnost programe rada sa finansijskim planovima, odnosno planove poslovanja i izvještaje o radu, vrlo esto je njihovo
prisustvo sa sjednica izostajalo, te su se direktori pojavljivali u ulozi upravljakih struktura, odnosno izvjestilaca.
U tabeli je dat detaljan prikaz donesenih zakljuaka Vijea sa stepenom realizacije u 2016. godini:
1. Broj sjednice 19. sjednica Gradskog vijea Datum sjednice 03.02.2016. godine
Predmet Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o regulaciji saobraaja na podruju grada Bihaa
Zakljuak Gradsko vijee je donijelo: ZAKLJUAK
1. Trai se od Gradonaelnika grada Bihaa da poduzme mjere za obezbjeenje preduslova, kako bi upravitelj cesta dosljedno, u što kraem roku, proveo Odluku o regulaciji saobraaja na podruju Grada Bihaa (“Slubeni glasnik Grada Bihaa”, broj 1/15), kao i Odluku o izmjenama i dopunama navedene Odluke, usvojene na današnjoj sjednici Vijea.
2. Trai se od Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, kao organa koji vrši nadzor nad provoenjem ove Odluke, Kantonalne saobraajne inspekcije i inspekcije u Slubi za komunalne djelatnosti, vode, zaštitu okoliša i inspekcijske poslove Gradskog organa uprave, koji vrše inspekcijski nadzor, da svako iz svog djelokruga rada prati provoenje i implementaciju Odluke o regulaciji saobraaja na podruju grada Bihaa, a koja je objavljena u Slubenom glasniku Grada Bihaa broj 1/15, kao i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o regulaciji saobraaja na podruju grada Bihaa, usvojene na današnjoj sjednici Gradskog vijea.
3. Trai se od upravitelja cesta, JU Zavod za prostorno ureenje i Komisije za sigurnost i regulaciju saobraaja, da zajedniki razmotre sve prijedloge i primjedbe iznesene na današnjoj sjednici Gradskog vijea kada je u pitanju regulacija saobraaja na podruju grada Bihaa, te da u roku od 30 dana od dana donošenja ovog Zakljuka dostave Informaciju Gradonaelniku i predsjedavajuem Gradskog vijea o prihvaenim prijedlozima i primjedbama, razlozima neprihvatanja prijedloga, odnosno primjedbi, te predloi nain provoenja prihvaenih prijedloga.
4. Trai se od upravitelja cesta JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo i JU Direkcija regionalnih cesta USK-a Biha, da svaki upravitelj iz domena svoje nadlenosti, razmotri i ocijeni zahtjeve iznijete na današnjoj sjednici Gradskog vijea, a po pitanju regulacije saobraaja na cestama iz njihove nadlenosti, te da svoje oitovanje u roku od 15 dana od dana prijema ovog zakljuka dostave Gradonaelniku Grada Bihaa i predsjedavajuem Gradskog vijea, a kako bi se moglo pristupiti eventualnim izmjenama i dopunama Odluke o regulaciji saobraaja na podruju grada Bihaa.
Nosilac - Sluba za komunalne djelatnosti, vode, zaštitu okoliša i inspekcijske poslove - JU Zavod za prostorno ureenje - Komisija za sigurnost i regulaciju saobraaja - JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo - JU Direkcija regionalnih cesta USK-a
Biha, Realizacija Nije dostavljen odgovor o stepenu realizacije zakljuaka i pored proslijeenih
urgencija 2. Broj sjednice 19. sjednica Gradskog vijea
Datum sjednice 03.02.2016. godine Predmet Prijedlozi Programa JU “Zavod za prostorno ureenje” Biha za 2016. godinu
24. marta 2017. SLUBENI GLASNIK GRADA BIHAA Broj 5 - Strana 243
Zakljuak Gradsko vijee je donijelo:
ZAKLJUAK
I Gradsko vijee Biha pokree inicijativu za dopunu Zakona o sudskim taksama (“Slubeni list US kantona”, broj 3/97”, (“Slubeni glasnik Unsko-sanskog kantona” broj 6/98, 9/98, 04/03, 08/05, 22/07, 23/11 i 13/15), na nain da inicijativu za donošenje dopuna Zakona o sudskim taksama dostavlja predsjedavajuem Skupštine Unsko-sanskog kantona, shodno odredbi lana 107. Poslovnika Skupštine Unsko- sanskog kantona (“Slubeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj 5/04).
II Inicijativa se odnosi dopunu Zakona o sudskim taksama i to u lanu 10. stav 1., tako što se iza take 13 dodaje nova taka 14 koja glasi: “Javna ustanova “Zavod za prostorno ureenje” Biha.”
Nosilac Sluba za strune poslove Gradskog vijea Realizacija Inicijativa odbijena
3. Broj sjednice 20. sjednica Gradskog vijea Datum sjednice 23.02.2016. godine Predmet Prijedlog Odluke o dodjeli gradskih priznanja i nagrade Grada Bihaa za 2015. godinu Zakljuak Gradsko vijee je donijelo:
ZAKLJUAK
I Trai se od Gradonaelnika Grada Bihaa da putem resorne Slube nastavi zapoetu proceduru raspisivanja javnog poziva za izradu idejnog i glavnog projekta, a u cilju podizanja spomen obiljeja Plakete poginulim braniocima – oslobodiocima grada Bihaa.
II Plaketa poginulim braniocima- oslobodiocima grada Bihaa sadravat e tekst identian tekstu ispisanom na Plaketama koje su ve dodjeljivane poginulim braniocima – oslobodiocima grada Bihaa, bez ispisanih imena.
III Na postamentu na kojem e biti postavljena Plaketa poginulim braniocima- oslobodiocima grada Bihaa, bit e postavljena Plaketa i svim braniocima – oslobodiocima grada Bihaa iz odbrambeno- oslobodilakog rata, i to pripadnicima Armije RBiH, HVO-a Regije Biha, kao i pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Okruga Biha, bez ispisanih imena, sa tekstom identinim tekstu ispisanom na Plaketama koje su im se dodjeljivale.
IV Svim braniocima- oslobodiocima grada Bihaa, kao i porodicama poginulih branilaca- oslobodilaca koji, do dana donošenja ovog Zakljuka, nisu dobili priznanje Plaketu branilaca – oslobodilaca grada Bihaa, ista e biti uruena od Grada, a prema podacima iz registra koji vodi Ministarstvo za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida – Odjeljenje za borako- invalidsku zaštitu Biha.
V Trai se od Gradonaelnika Grada Bihaa da, kao predlaga odluka Gradskog Vijea, pokrene postupak izmjene sadašnje odluke ili donošenja nove odluke o gradskim priznanjima i nagradama, bez priznanja koja bi se dodjeljivala za period odbrambeno – oslobodilakog rata.
VI Ovaj Zakljuak stupa na snagu danom donošenja i objavit e se u “Slubenom glasniku Grada Bihaa”.
Broj 5 - Strana 244 SLUBENI GLASNIK GRADA BIHAA 24. marta 2017.
Nosilac -Sluba za prostorno ureenje, imovinsko-pravne i geodetske poslove -Sluba za strune poslove Gradskog vijea
Realizacija Realizacija Zakljuka u toku. Sredstva za realizaciju zakljuka potrebno je planirati u budetu za 2017.godinu
4. Broj sjednice 20. sjednica Gradskog vijea Datum sjednice 23.02.2016. godine Predmet Prijedlog Odluke o spomen-obiljejima na podruju grada Bihaa Zakljuak Gradsko vijee je donijelo:
ZAKLJUAK
I Obzirom da je zapoeta procedura za izgradnju spomen-obiljeja na podruju mjesnih zajednica: Pritoka, Vrsta, Gornje Prekounje, Ripa – Logorašima Grada Bihaa, Jezero-Privilica, Mali Lug i Izai – Prijeboj, ovlašuje se Gradonaelnik da moe bez prethodno dostavljenih pojedinanih odluka o izgradnji spomen-obiljeja, nastaviti zapoete aktivnosti u cilju okonanja postupka izgradnje spomen – obiljeja.
II Obavezuje se Gradonaelnik da o toku i postupku izgradnje spomen-obiljeja informiše Gradsko vijee.
Nosilac Sluba za opu upravu, privredne i društvene djelatnosti Realizacija Zakljuak je realiziran
5. Broj sjednice 21. sjednica Gradskog vijea Datum sjednice 24.03.2016. godine Predmet Prijedlog Odluke o nazivima ulica, trgova i mostova na podruju grada Bihaa Zakljuak Gradsko vijee je donijelo:
ZAKLJUAK
I Zaduuje se Sluba za opu upravu, privredne i društvene djelatnosti da u saradnji sa predsjednicama mjesnih zajednica prikupi prijedloge ulica koje bi nosile nazive po imenima i prezimenima poginulih pripadnika V Korpusa Armije BiH, HVO-a, MUP- a, nosioca najviših ratnih priznanja u periodu od 1992.-1995. godine, a s ciljem revidiranja Odluke o nazivima ulica, trgova i mostova na podruju grada Bihaa, ukoliko se pristupi eventualnim izmjenama i dopunama predmetne Odluke.
II Rok za izvršenje ovog Zakljuka je 31.12.2016. godine.
Nosilac -Sluba za opu upravu, privredne i društvene djelatnosti
- Sluba za komunalne djelatnosti, vode, zaštitu okoliša inspekcijske poslove Komisija za odreivanje naziva ulica, trgova i mostova
Realizacija Realizacija Zakljuka u toku 6. Broj sjednice 21. sjednica Gradskog vijea
Datum sjednice 24.03.2016. godine Predmet Prijedlog Poslovnika Gradskog vijea Biha Zakljuak Gradsko vijee je donijelo:
ZAKLJUAK Zaduuje se Sluba za strune poslove Gradskog vijea da kontinuirano za vrijeme odravanja sjednice Gradskog vijea vrši kontrolu prisutnosti vijenika, na poetku, nakon pauze i na kraju sjednice Gradskog vijea, a na osnovu upisa vijenika u evidencijske listie.
Nosilac Sluba za strune poslove Gradskog vijea Realizacija Zakljuak realiziran
( u kontinuitetu)
24. marta 2017. SLUBENI GLASNIK GRADA BIHAA Broj 5 - Strana 245
7. Broj sjednice 25. sjednica Gradskog vijea Datum sjednice 21.07.2016. godine Predmet Prijedlog Zakljuka o usvajanju Izvještaja o radu i poslovanju JU “Centar za socijalni
rad” Biha za 2015. godinu Zakljuak ZAKLJUAK
I Trai se od Gradonaelnika da ubudue sredstva predviena za jednokratne novane pomoi socijalno ugroenim kategorijama, a koja se trenutno isplauju iz Budeta Grada Bihaa preusmjere u JU “Centar za socijalni rad” Biha, obzirom da navedna Javna ustanova ima utvrene kriterije za raspodjelu sredstava za te kategorije stanovništva i o istim vodi Registar.
II Javna ustanova “Centar za socijalni rad” Biha e za narednu budetsku godinu u svom Finansijskom planu iskazati potrebna novana sredstva za navedenu kategoriju stanovništva, o emu e Gradonaelnik i Gradsko vijee voditi rauna prilikom donošenja budeta Grada Bihaa.
III JU “Centar za socijalni rad” Biha e uz Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju dostaviti podatke Gradskom vijeu o utrošku sredstava predvienih za socijalno ugroene kategorije stanovništva.
Nosilac -Sluba za finansije - Sluba za opu upravu, privredne i društvene djelatnosti - JU “Centar za socijalni rad” Biha
Realizacija I pored urgencija nema podataka o stepenu realizacije Zakljuka
8. Broj sjednice 25. sjednica Gradskog vijea Datum sjednice 21.07.2016. godine Predmet Prijedlozi Zakljuaka o razmatranju Izvještaja o radu i poslovanju JU i JP za 2015.
godinu Zakljuak ZAKLJUAK
I Od predlagaa materijala koji se dostavljaju Gradskom vijeu na nadleno postupanje se zahtjeva: - da se dosljedno pridravaju odredaba lana 141. i 146. Poslovnika Gradskog vijea
Biha (“Slubeni glasnik Grada Bihaa”, broj 3/16) s posebnim akcentom na obrazloene razloge donošenja akta, te finansijska sredstva oekivana ili potrebna za njihovu realizaciju ;
- predlaga je obavezan da putem resorne slube koja vrše nadzor nad radom Javnih ustanova i Javnih preduzea uz programe rada i finansijske planove kao i izvještaje o radu i poslovanju tih ustanova i preduzea, dostaviti mišljenje i stavove, pogotovo kada je u pitanju njihovo poslovanje, te zauzeti stav po predloenim mjerama od strane menadmenta ustanova i preduzea, kako bi se Vijee po istim moglo adekvatno oitovati;
- u materijalima koji se dostavljaju Vijeu, predlagai su obavezni pored potpisa predlagaa naznaiti i obraivaa materijala.
II Trai se od JU “Centar za socijalni rad” Biha da u dogovoru sa Gradonaelnikom raspiše Javni oglas za prijem zaposlenika i to: psihologa i socijalnog radnika, a u skladu sa vaeim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, te da se u te svrhe obezbijede finansijska sredstva.
Nosilac - Resorne Slube koje vrše nadzor nad radom Javnih ustanova i Javnih preduzea - JU “Centar za socijalni rad” Biha
Realizacija Realizacija Zakljuka u toku
Broj 5 - Strana 246 SLUBENI GLASNIK GRADA BIHAA 24. marta 2017.
X. ZAKLJUNA RAZMATRANJA
Aktivnost Vijea u izvještajnom periodu bila je u znaajnoj mjeri usmjerena na sagledavanje stanja i kretanja u svim oblastima društvenog ivota i na praenju i provoenju utvrene politike, izvršavanju zakona i drugih propisa iz domena rada Vijea, a posebno vezanim za stvaranje povoljnijeg ambijenta s ciljem veeg zapošljavanja.
Meutim, na rad Vijea utjecalo je neredovno sazivanje sjednica Gradskog vijea .
U ovom dijelu dat je prikaz odranih sjednica Gradskog vijea, te komparativni pokazatelji realizacije Programa rada Vijea 2015./2016. godina izraeno brojano i u postocima.
Tabelarni prikaz broja i datuma odravanja sjednica Vijea u 2016. godini :
Sjednice Vijea
januar - -
februar
3
UKUPNO: 13 sjednica
Uzimajui u obzir navedeno u ovom Izvještaju, te injenicu da je dinamika izvršavanja Programa rada Vijea u 2016. godini bila neujednaena, da je predlaga neke materijale dostavljao pred samu sjednicu ili ih predlagao kao dopunu dnevnog reda na sjednici Vijea, moe se zakljuiti da je Vijee u okviru svojih ovlaštenja i dostavljenih materijala od strane predlagaa izvršavalo svoje obaveze, ime je nastavilo ostvarivati ugled i uvaavanje kod graana grada Bihaa.
To nikako ne znai da Vijee nije moglo dati mnogo više od uinjenog, ali za to je potrebna podrška svih vijenika, klubova vijenika i posebno Gradonaelnika kao predlagaa najveeg broja materijala. Ovo i iz razloga što se nije dosljedno poštivala dinamika zakazivanja redovnih sjednica Vijea obzirom da se nisu odravale od 19.05 do 20.07., u osmom mjesecu kada se planira odmor, te od 22.09. do 30.11.2016. kada je odrana konstituirajua sjednica u novom sazivu Vijea.
I pored injenice što su rasprave po nekim takama rezultirale prekidima sjednice radi zauzimanja stavova klubova vijenika, te lanova Kolegija, te povlaenjem prijedloga akata od strane predlagaa u toku rasprave, mora se naglasiti da su gotovo svi predloeni akti usvojeni.
U tabelarnom prikazu dati su uporedni pokazatelji stepena realizacije Programa rada Vijea u 2016. godini i realizacije Programa rada za 2015. godinu, kako slijedi:
Akti Vijea Planirano u 2016.g.
Realizirano u 2016.g. Ostalo Planirano u
2015.g. Realizirano u
Programi i planovi 19 8 11 17 11 6
Odluke 26 9 17 40 19 21
24. marta 2017. SLUBENI GLASNIK GRADA BIHAA Broj 5 - Strana 247
Akti Vijea Planirano u 2016.g.
Realizirano u 2016.g. Ostalo Planirano u
2015.g. Realizirano u
61 61 - 40 40 -
42 42 - 34 34 -
UKUPNO: 184 139 (75,54 %) 45 171 131 (77,05 %) 40
Analizom ovih uporednih pokazatelja stepena realizacije Programa rada Vijea u 2016. godini u odnosu na 2015. godinu moe se zakljuiti da, gledajui procentualno, realizacija Programa rada Vijea u 2016. godini iznosi 75,54 % u odnosu na plan, što je za 1,51 % manje u odnosu na 2015. godinu, u kojoj je procenat realizacije iznosio 77,05%.
Razlozi neznatno manjeg procenta realizacije materijala u odnosu na prethodnu godinu dijelom su rezultat injenice da je u 2016. godini bilo više planiranih materijala (184) u odnosu na 2015. godinu (171) što se odrazilo i na procent veeg broja nerealiziranih materijala u 2016. godini.
Takoer, i nezakazivanje redovnih sjednica Vijea, te razmatranje neplaniranih materijala, rezultiralo je i manjim procentom realizacije Programa rada Vijea u 2016. godini.
XI. SLUBA ZA STRUNE POSLOVE GRADSKOG VIJEA, VIJENIKA PITANJA I KOLEGIJ VIJEA
Realizaciji Programa rada Vijea svoj doprinos su dali: Sluba za strune poslove Gradskog vijea, vijenici kroz postavljena vijenika pitanja i Kolegij Vijea.
1. Sluba za strune poslove Gradskog vijea U pripremama sjednica Gradskog vijea Sluba
za strune poslove Gradskog vijea je obavila sve poslove iz svog djelokruga rada, od strune obrade propisa i opih akata koje donosi Gradsko vijee s aspekta njihove usklaenosti sa Ustavom, Zakonom, Statutom i drugim propisima, do nomotehnike obrade materijala, sazivanja sjednica Gradskog vijea i stalnih radnih tijela
-komisija, dostavljanja materijala vijenicima, vanjskim lanovima radnih tijela-komisija, kao i voenje zapisnika sa sjednica Gradskog vijea, Kolegija Vijea i radnih tijela Vijea.
U okviru prava i dunosti utvrenih u Poslovniku Gradskog vijea, po zahtjevu predsjedavajueg Vijea, Sluba je uradila 13 zapisnika sa odranih sjednica Vijea, pripremila 28 sjednica Kolegija Vijea, te sainila 28 zapisnika sa sjednica Kolegija Vijea. Takoer, odrano je 66 sjednica Komisija Vijea i uraeno 66 zapisnika sa odranih sjednica, te stavovi i mišljenja Komisija po svim takama iz saziva sjednica Vijea. Sluba je sainila 8 zakljuaka koje je Vijee donijelo na svojim redovnim sjednicama u toku rasprave po odreenim materijalima.
Tokom izvještajnog perioda Sluba je kontinuirano pratila realizaciju Programa rada Vijea i o stepenu njegove realizacije obavještavala obraivae materijala (gradske slube), pratila realizaciju zakljuaka donesenih na sjednicama Gradskog vijea, dostavljala vijenika pitanja nadlenim gradskim slubama i drugim subjektima kojima su upuena, te proslijedila odgovore na pitanja vijenicima Gradskog vijea.
U izvještajnom periodu uraena su 24 rješenja po izjavljenim albama iz nadlenosti Komisije za albe, 40 odgovora na tube u upravnim sporovima tuitelja protiv rješenja Gradskog vijea i rješenja Komisije za albe.
U 2016. godini Sluba je osigurala da se sve usvojene odluke, zakljuci, rješenja i druga akta, a ije je objavljivanje propisano Poslovnikom, objave u 10 Slubenih glasnika Grada Bihaa.
Sluba je u kontinuitetu odravala korespondenciju u ime predsjedavajueg Gradskog
Broj 5 - Strana 248 SLUBENI GLASNIK GRADA BIHAA 24. marta 2017.
vijea i radnih tijela Vijea sa pravnim subjektima iji je osniva Grad Biha, udruenjima graana i graanima.
Poseban doprinos Sluba je dala u normativnom dijelu rada Statutarne komisije i Gradskog vijea, te je izradila ili uestvovala u izradi velikog broja normativnih akata i to: - Poslovnika Gradskog vijea Biha, - Etikog kodeksa izabranih zvaninika Grada
Bihaa, - Sporazuma o poštivanju izbornog Etikog kodeksa
za izbore 2016.godine, - Odluke o dodjeli priznanja i nagrade grada Bihaa
za 2015. godinu, - Odluke o izmjenama Odluka o osnivanju Komisija
GV, - Pravila, Statuta i drugih opih akata JU i JP iji je
osniva GV, - Odluka o izmjenama Odluka o osnivanju JU i JP
iji je osniva GV, - Izradila je Vodi za Vijenike Gradskog vijea
Biha, - Rješenja o imenovanju lanova u 15 Komisija GV,
Kolegija Vijea, predsjedavajueg i zamjenika predsjedavajueg GV,
- Inicijative za dopunu Zakona o sudskim taksama USK-a,
- Prijedlog za davanje autentinog tumaenja lana 5. stav (6) Zakona o porezu na promet nekretnina, upuen u Skupštini USK-a,
- te uestvovala u izradi svih drugih odluka, planova poslovanja i programa rada i drugih akata iz nadlenosti Vijea.
U izvještajnom periodu Sluba je uradila i Program rada Gradskog vijea Biha za 2017. godinu, Izvještaj o radu Gradskog vijea Biha za 2015. godinu, te je uradila i 80 podnesaka.
2.Vijenika pitanja i inicijative Vijenici su kroz 253 vijenika pitanja
ukljuujui i inicijative, te zahtjevima da se razmatraju odreena pitanja iz djelokruga rada Vijea, ukazivali na probleme vezane za oblast socijalne zaštite, rada i zapošljavanja, komunalne infrastrukture, komunalne higijene, prostornog ureenja, obrazovanja, sporta, zdravstvene zaštite graana, te ostalih pitanja ije rješavanje je od interesa za graane i naselja u kojima ive tj. za širu društvenu zajednicu. Postavljanjem navedenih pitanja vijenici su inzistirali da njihovo rješavanje mora biti efikasnije i kvalitetnije u cilju osiguravanja lokalnih potreba stanovništva, što je osnovna obaveza Grada kao jedinice lokalne samouprave. I kroz vijenika pitanja i inicijative vijenici su, u velikoj mjeri, iskazivali osjeaj
odgovornosti i ostvarivanja puno bolje komunikacije sa graanima.
Vijenici su na sjednicama Gradskog vijea, esto kroz svoje diskusije iskazivali nezadovoljstvo i ukazivali na injenicu da im se ne dostavljaju odgovori na postavljena vijenika pitanja i pored konstantnih urgencija Slube Vijea, ili se ista nisu dostavljala u propisanim rokovima, te su inzistirali da se odgovori nadlenih slubi i drugih pravnih subjekata kojima su pitanja upuena, dostavljaju u rokovima utvrenim u Poslovniku Vijea. Takoer, veoma este primjedbe vijenika odnosile su se i na sadraj i kvalitetu dostavljenih odgovora, smatrajui iste paušalnim i nepotpunim.
Od ukupno postavljenih 253 vijenika pitanja, vijenicima je odgovoreno, putem nadlenih slubi i institucija, na 181 pitanje, dok za preostalih 72 pitanja odgovor nije dostavljen do konane izrade ovog Izvještaja.
Ovaj Izvještaj ne bi bio potpun kada se ne bi naglasilo da su vijenici dosljedno poštivali lan 29. Poslovnika Vijea prisustvujui sjednicama Vijea i radnih tijela, te svojim aktivnim sudjelovanjem u njihovom radu kroz iznošenje primjedbi i prijedloga doprinijeli kvaliteti usvojenih akata.
3. Kolegij Vijea Kolegij Vijea je, takoer, dao znaajan
doprinos u pripremama i odravanju sjednica Vijea. Kolegij je na 28 odranih sjednica pripremao i utvrivao planove rada Vijea, prijedloge dnevnog reda Vijea, pratio izvršavanje Programa rada Vijea, starao se o ostvarivanju prava i dunosti vijenika, osiguravao saradnju Vijea i gradskog organa uprave, kao i klubova vijenika, te razmatrao inicijative i prijedloge upuene Vijeu.
Na Kolegiju Vijea pokušavali su se usaglasiti stavovi klubova politikih partija koje participiraju u Vijeu po pitanjima koja su politike prirode. Takoer, u toku same sjednice Vijea, Kolegij je odravao svoje sjednice na kojima su se, ponekad s uspjehom, ponekad bez uspjeha, pokušali usaglasiti stavovi po razmatranim takama dnevnog reda, što je doprinosilo konanom usvajanju ponuenih materijala.
S ciljem stvaranja pretpostavki za poboljšanje i kvalitetniji rad Vijea, u narednom periodu Kolegij Vijea e veu panju posvetiti, prvenstveno, veoj saradnji predlagaa sa Kolegijem Vijea, te prevazilaenju uoenih problema vezanih za pripremu i dostavljanje materijala za sjednice Vijea u rokovima i na nain utvren Programom rada i Poslovnikom Vijea.
24. marta 2017. SLUBENI GLASNIK GRADA BIHAA Broj 5 - Strana 249
Kolegij e zahtijevati od nadlenih slubi da se dosljedno pridravaju stavova i zakljuaka Statutarne komisije koji su obavezujui kada ih Vijee usvoji i postaju sastavni dio akta, te e posvetiti panju praenju realizacije donesenih odluka, usvojenih zakljuaka Vijea i izvršavanju ostalih poslova iz nadlenosti Kolegija Vijea.
XII. PRIJEDLOG MJERA Uzimajui u obzir izneseno, a posebno
primjedbe i sugestije vijenika sa sjednica Vijea, a u cilju kvalitetnijeg i efikasnijeg rada Vijea, potrebno je više panje posvetiti sljedeem: - Gradonaelnik e, kao predlaga materijala koji se
dostavljaju Vijeu na razmatranje, prilikom izrade godišnjih planova i programa rada organa uprave, koji su vezani za godišnji Program rada Gradskog vijea, voditi rauna i realno sagledati mogunosti realizacije predloenog plana što e doprinijeti veem stepenu realizacije Programa rada Vijea.
- Gradonaelnik e, kao predlaga materijala, Vijeu dostavljati na razmatranje prioritetno materijale planirane Programom rada Vijea, te proslijediti materijale Vijeu na razmatranje u propisanim rokovima ili o razlozima nedostavljanja obavijestiti Kolegij Vijea.
- Gradonaelnik e, u skladu sa svojim nadlenostima utvrenim lanom 52. taka r) Statuta Grada Bihaa, vršiti nadzor nad zakonitošu rada javnih preduzea i javnih ustanova kojima je osniva Grad, te im davati upute za rad, pratiti obaveze ovih pravnih subjekata koje imaju prema osnivau, te u tom kontekstu zahtijevati od njih da postupe u skladu sa zakonom i drugim aktima i Programom rada Vijea, u cilju dostavljanja planiranih materijala (godišnjih izvještaja o radu i programa rada) na razmatranje i saglasnost, uz stavove i mišljenja nadlene slube, te e obezbijediti prisustvovanje predstavnika upravljake strukture (predsjednika upravnog odbora i predsjednika skupštine) navedenih pravnih subjekata na sjednicama komisija i Gradskog vijea prilikom razmatranja predmetnih materijala.
- Gradsko vijee e, u skladu sa odredbama lana 76. Poslovnika Vijea, kao osniva javnih ustanova i javnih preduzea, poduzimati mjere protiv organa upravljanja u javnim ustanovama i javnim preduzeima i menadmenta koji se ne pridravaju rokova ili ne postupe po stavovima i zakljucima Gradskog vijea koje Vijee usvoji po materijalima JU i JP o kojima je odluivalo.
- Nadlene gradske slube, kao obraivai materijala, su dune materijale dostavljati Slubi za strune poslove Gradskog vijea najkasnije 15 dana prije odravanja sjednice Vijea. U sluaju nepoštivanja Programa rada Vijea i nepridravanja utvrenih
rokova, Sluba za strune poslove Gradskog vijea e blagovremeno izvještavati predsjedavajueg Vijea, a predsjedavajui Vijea Gradsko vijee.
- Nadlene gradske slube e, prilikom izrade nacrta i prijedloga akata, voditi rauna o pravnoj i nomotehnikoj obradi odredbi u skladu sa Pravilima i postupcima za izradu zakona i drugih propisa u Federaciji BiH, te da u pogledu sadraja i forme materijali budu usaglašeni sa Uputstvom i Metodologijom za izradu akata koji se upuuju Gradskom vijeu, da popratni akt sa obrazloenjem saini u skladu s odredbama lana 141. stav (4) i lana 146. Poslovnika Vijea.
- Nadlene gradske slube su dune pratiti provoenje odluka koje je Vijee usvojilo, te izvijestiti Statutarnu komisiju o uoenim problemima u provoenju odluka i predloit, eventualne, izmjene donesenih odluka.
- Nadlene gradske slube dune su izvijestiti Vijee o realizaciji zakljuaka donesenih na sjednicama Vijea, kao i o razlozima radi kojih se isti nisu realizirali, obzirom da slube Vijeu ne dostavljaju povratne informacije o realizaciji donesenih zakljuaka, što kod vijenika ostavlja dojam da se ne realiziraju, a što utjee i na cjelovitost izvještaja o radu Vijea.
- Nadlene gradske slube i pravni subjekti kojima je vijeniko pitanje upueno duni su više panje posvetiti vijenikim pitanjima i prilikom obrade istih dostaviti ih na vrijeme, ponuditi potpunije i konkretnije odgovore, te poduzeti adekvatne mjere na otklanjanju uoenih propusta, s obzirom na vrlo este primjedbe vijenika na neodgovaranje i sadraj odgovora na postavljena pitanja.
- Od stalnih radnih tijela Vijea se trai da više panje posvete svome djelokrugu rada, te u tom smislu poduzmu aktivnosti na veoj neposrednoj saradnji sa graanima i nevladinim sektorom u cilju razmatranja pitanja od interesa za graane grada Bihaa.
- Od Kolegija Vijea se trai da polugodišnje izvrši analizu stepena realizacije Programa rada Vijea i ukoliko se ukae potreba, pristupi proceduri izmjena i dopuna Programa rada Gradskog vijea, a sve s ciljem postizanja efikasnosti rada Vijea u odnosu na broj planiranih i realiziranih poslova.
- Takoer, Kolegij e, poštujui utvreni djelokrug poslova iz lana 44. Poslovnika, više panje posvetiti organizaciji priprema i rada sjednica Vijea, kako bi ih uinili efikasnijim i efektivnijim.
Gradsko vijee e, u skladu sa svojim zakonskim i statutarnim ovlaštenjima, zajedno sa Gradonaelnikom, usmjeriti svoje aktivnosti i panju na stvaranje uvjeta i ambijenta za unapreenje u oblasti privreivanja, zapošljavanja,
Broj 5 - Strana 250 SLUBENI GLASNIK GRADA BIHAA 24. marta 2017.
obrazovanja i socijalne politike, u nastojanju da se utjee na pomake i pozitivne promjene u ovim i ostalim oblastima od znaaja za lokalnu samoupravu, i u tom cilju kreirati i provoditi utvrene politike Grada.
Naroita panja e se posvetiti stvaranju pretpostavki za realizaciju usvojenih strategija, programa kapitalnih investicija i drugih akata kojim se stvaraju bolji uvjeti za ivot i rad svih graana grada Bihaa.
Dunost gradskih vijenika je da u svome radu dosljedno poštuju naela Ustava, te provoenje zakona, odredaba Statuta i Poslovnika Vijea. Takoer, dunost vijenika je da u vršenju povjerene funkcije rade u opem interesu, te se zalau za poštivanje ljudskih prava i sloboda, ravnopravnost svih graana, ravnopravnost spolova, te da primjerenim ponašanjem doprinesu ugledu funkcije koju obavljaju.
Broj: GV-05-1844/17 14. marta 2017. godine
B i h a
Predsjedavajui Gradskog vijea Davor upa, s.r.
68. Na osnovu lana 137. stav 6. taka 3, Zakona o
zaštiti od poara i vatrogastvu (“Slubene novine Federacije BiH”, broj: 64/09), Gradonaelnik Grada Bihaa na prijedlog Slube civilne zaštite, donosi
PRAVILNIK O USLOVIMA I NAINU KORIŠTENJA
SREDSTAVA OSTVARENIH PO OSNOVU POSEBNE NAKNADE ZA POTREBE
VATROGASNE DJELATNOSTI
lan 1. (Predmet)
Ovim Pravilnikom o uslovima i nainu korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za potrebe vatrogasne djelatnosti (u daljem tekstu: Pravilnik) utvruju se uslovi i nain korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za potrebe vatrogasne djelatnosti (u daljem tekstu: sredstva posebne naknade) utvrene u odredbi stava 1. lana 137. Zakona o zaštiti od poara i vatrogastvu Federacije BiH, za koja je odgovorna Gradska Sluba civilne zaštite.
lan 2. (Nain voenja sredstava)
Sredstva iz lana 1. ovog Pravilnika vode se na posebnom transakcijskom raunu otvorenom kao podraun jedinstvenog rauna Grada Bihaa.
lan 3. (Planiranje sredstava)
(1) U cilju pravilnog evidentiranja i korištenja sredstava posebne naknade, Sluba civilne zaštite Grada Bihaa duna je ta sredstva planirati u okviru organizacionog koda nosioca planiranja na godišnjem nivou u budetu organa civilne zaštite Grada, na pozicijama prihoda i rahoda u skladu sa instrukcijom za izradu budeta, koju dobije od Gradske Slube za finansije.
(2) Neposredna realizacija finansijskog plaanja vrši se tako što nalog za plaanje potpisuju lica ovlaštena posebnim aktom Gradonaelnika.
lan 4. (Korištenje sredstava)
Sredstva posebne naknade mogu se koristiti iskljuivo za nabavku vatrogasne opreme, tehnikih i drugih sredstava za vatrogasnu jedinicu, struno obuavanje i osposobljavanje vatrogasaca i odravanje opreme i vatrogasnih sredstava, te investicionu izgradnju i opremanje objekata za potrebe vatrogasne jedinice.
lan 5. (Akumuliranje sredstava)
Sredstva posebne naknade na transakcijskom raunu koja nisu potrošena ne gase se istekom kalendarske (fiskalne) godine ve se akumuliraju sa sredstvima koja se prikupljaju u toku naredne godine.
lan 6. (Raspodjela sredstava)
(1) Za finansiranje nabavke vatrogasne opreme, tehnikih i drugih sredstava za vatrogasnu jedinicu koristit e se 60% sredstava posebne naknade prikupljenih tokom kalendarske godine i do 80% neutrošenih sredstava posebne naknade iz prethodnih godina koja su ostala akumulirana na raunu.
(2) Za struno obuavanje i osposobljavanje vatrogasaca koristit e se 20% sredstava posebne naknade prikupljenih tokom kalendarske godine i do 20% neutrošenih sredstava posebne naknade iz prethodnih godina koja su ostala akumulirana na raunu.
(3) Za potrebe odravanja opreme i vatrogasnih sredstava koristit e se 14% sredstava posebne naknade prikupljenih tokom kalendarske godine.
(4) Dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama koje su formirane u dobrovoljnim vatrogasnim društvima na podruju grada Bihaa pripada 6% sredstava posebne naknade prikupljenih tokom kalendarske godine.
24. marta 2017. SLUBENI GLASNIK GRADA BIHAA Broj 5 - Strana 251
lan 7. (Stupanje na snagu)
Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Slubenom glasniku Grada Bihaa”.
Broj: 01-14-2116/17 24. marta 2017. godine
B i h a
Gradonaelnik: Šuhret Fazli, s.r.
69. Na osnovu lana 9. Zakona o ministarskim,
vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (“Slubene novine Federacije BiH” broj 12/03 i 34/03) i lana 142. Statuta Grada Bihaa (“Slubeni glasnik Grada Bihaa” broj 13/15) Gradonaelnik Grada Bihaa donosi
RJEŠENJE O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PROVOENJE IZBORA U
REGULIRANE ORGANE U GRADU BIHAU
U Rješenju o imenovanju Komisije za provoenje izbora u regulirane organe u Gradu Bihau broj 01-05-22 od 04.01.2017.godine u taki 1 pod 3. rijei “Omer Kurtovi” mijenjaju se rijeima “Adelhaida Zametica”
II Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavie se u Slubenom glasniku Grada Bihaa.
Broj: 01-05-1860 24. marta 2017. godine
B i h a
Gradonaelnik: Šuhret Fazli, s.r.
70.
Na osnovu lana 52. stav (1) taka c), lana 142. stav (1) Statuta Grada Bihaa (“Slubeni glasnik Grada Bihaa” broj: 13/15) i lana 101. stav (1) taka 4) Odluke o komunalnom redu (“Slubeni glasnik Grada Bihaa”, broj: 2/14) Gradonaelnik Bihaa, donosi:
ZAKLJUAK
I
Usvaja se Prijedlog reduciranja javne rasvjete s ciljem ušteda u potrošnji elektrine energije JU “Zavod za prostorno ureenje” Biha, broj: 02/04- 17-1437 od 27.02.2017. godine.
II
Zaduuje se JU “Zavod za prostorno ureenje” Biha da provede aktivnosti u cilju provoenja Prijedloga reduciranja javne rasvjete s ciljem ušteda u potrošnji elektrine energije iz take I ovog Zakljuka.
III
Ovaj Zakljuak stupa na snagu danom donošenja, a objavit e se u Slubenom glasniku Grada Bihaa.
Broj: 01-05-2087/17 23. marta 2017. godine
B i h a
Gradonaelnik: Šuhret Fazli, s.r.
Broj 5 - Strana 252 SLUBENI GLASNIK GRADA BIHAA 24. marta 2017.
Izdava: Grad Biha, Sluba za strune poslove Gradskog vijea, glavni i odgovorni urednik sekretar Gradskog vijea Zlata Ibrahimpaši, dipl. pravnik, Ulica Bosanska br. 4, telefon 224-222, 229-600, fax 222-220, Rješenjem broj 01-05-7259/12 lektor Elmedin Mehadi, dipl. urnalista, raun BUDETA GRADA BIHAA, broj 3385002200163231 kod "Unicredit bank" d.d., pod vrstom prihoda 722631, Opina 003 Štampa: GRAFIAR Biha - Za štampariju Mehmed Feli - Reklamacije za neprimljene brojeve primaju se 20 dana od dana objavljivanja.
S A D R A J
64. Odluka o usvajanju Nacrta izmjena i dopuna Regulacionog plana “Ceravci I” za podruje “A1” i “H” 229
65. Zakljuak o prihvatanju i stavljanju na javnu raspravu nacrta Budeta Grada Bihaa za 2017. godinu 231
66. Zakljuak o usvajanju Izvještaja o realizaciji Programa rada Gradskog vijea Biha za 2016. godinu 232
67. Izvještaj o realizaciji programa rada Gradskog vijea Biha za 2016.godinu 232
68. Pravilnik o uslovima i nainu korištenja
sredstava ostvarenih po osnovu posebne
naknade za potrebe vatrogasne djelatnosti 250
69. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju
Komisije za provoenje izbora u regulirane
organe u Gradu Bihau 251
70. Zakljuak broj: 01-05-2087/17 251