Click here to load reader

37 Rajd Maluchów Prudnik – Chocim 2016

 • View
  217

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of 37 Rajd Maluchów Prudnik – Chocim 2016

 • Zarzd Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego

  Oddzia Sudetw Wschodnich w Prudniku

  zaprasza do skadania ofert

  na wyczno obsugi w zakresie handlu i gastronomii imprezy plenerowej

  37 Rajd Maluchw Prudnik Chocim2016, ktra odbdzie si dnia 28 maja 2016 r.

  1.Nazwa, termin i miejsce imprezy :

  37 Rajd Maluchw, w dniu 28 maja 2016 r. hipodrom Stadniny Koni w Chocimiu k/Prudnika

  Graficzny projekt pooenia wszystkich stref gastronomicznych zawiera zacznik nr 1.

  2.Zakres obsugi:

  Wyoniony w drodze konkursu Wykonawca zobowizany jest do zapewnienia:

  a) kompleksowego wyposaenia na wasny koszt zaplecza do wydawania posikw i obsugi

  gastronomicznej w zakresie:

  - sprzeday potraw z grilla, rona, hot-dogw, zapiekanek, szaszykw, grochwki itp. w

  naczyniach jednorazowych,

  - sprzeday innych produktw typu: popcorn, wata cukrowa, kukurydza gotowana, lody itp.

  b) organizacji stoisk handlowych i obsugi w zakresie sprzeday gotowych artykuw

  spoywczych typu napoje bezalkoholowe, chipsy, cukierki, batony, czekoladki itp. oraz

  zabawek i akcesoriw dla dzieci ( balony, butelki, smoczki, odzie itp.)

  innych z wyczeniem niebezpiecznych dla uytkownikw i otoczenia

  Ceny sprzedawanych podczas imprezy produktw oraz usug ustala Oferent na wasn

  odpowiedzialno i ryzyko.

  3.Zakres obowizkw oferenta:

  a) oferent zobowizany jest posiada aktualne pozwolenia na prowadzenie swojej

  dziaalnoci oraz niezbdn wiedz, dowiadczenie i potencja techniczny, a take

  dysponowa odpowiednim personelem, ktry umoliwi prawidowe wykonanie zada,

  o ktrych mowa w ogoszeniu. Ponadto oferent zobowizany jest zapewni sprzt techniczny

  w iloci niemniejszej ni:

  stanowiska sprzedajce jedzenie - minimum 2 szt.,

  - miejsca siedzce pod parasolami wraz ze stoami, minimum 100 miejsc ,

  b) dostarczony przez oferenta sprzt musi by sprawny technicznie i estetyczny (nie

  zniszczony),

  c) oferent zobowizuje si do obsugi miejsc gastronomicznych, w godzinach trwania

  imprezy od godz. 10:00 do godz. 16:00,

  d) oferent zobowizuje si do zachowania w cigej czystoci obszaru objtego wycznoci

  podczas trwania imprezy oraz posprztanie tego terenu po zakoczeniu imprezy.

  e) oferent zobowizany jest do ustawienia swoich stoisk w sposb zapewniajcy

  nie blokowanie drg ewakuacyjnych (wszelkiego typu daszki, parasole, stoliki, krzeseka

  nie mog utrudnia ewakuacji i przejazdu samochodw sub ratowniczych) oraz zgodnie

  z wytycznymi Organizatora,

  f) oferent zobowizany jest do zabezpieczenia swoich stoisk w zakresie przepisw

  przeciwpoarowych (wyposay w ganice),

  g) oferent zobowizany jest do posiadania aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialnoci

  cywilnej w zwizku z prowadzon dziaalnoci. Za wszelkie szkody i wypadki powstae na

  terenie objtym wycznoci odpowiada wycznie oferent, ktry wyegzekwuje

  ubezpieczenie od nieszczliwych wypadkw od podwykonawcw,

 • h) oferent zobowizany jest do zabezpieczenia swoich stoisk w energi elektryczn

  230/400V przeduacze, urzdzenia oraz osprzt elektryczny zgodny z obowizujcymi

  normami posiadajcy zabezpieczenie przeciwporaeniowe.

  g) zapewnienie na wasny koszt wyywienia dla obsugi imprezy 100 porcji grochwki.

  4.Zakres obowizkw organizatora:

  a) organizator zapewni w trakcie trwania imprezy wystpy artystyczne na scenie oraz inne

  atrakcje odbywajce si na terenie imprezy (program za. nr 2)

  c) organizator zapewni ochron podczas trwania i na terenie imprezy

  d) organizator nie zapewnia ochrony terenu objtego wycznoci,

  e) organizator zobowizuje si do utrzymania czystoci terenu imprezy,

  f) organizator zapewnia dostp do WC,

  g) organizator nie ponosi odpowiedzialnoci za szkody w mieniu oferenta, ktrym oferent si

  posuguje przy wykonaniu umowy zawartej z organizatorem, wyrzdzonych przez:

  uczestnikw imprezy, suby ratownicze, siy natury (wichury, burze itp.),

  h) organizator nie ponosi odpowiedzialnoci za odwoanie imprezy z przyczyn od niego

  niezalenych (klski ywioowe, aoba narodowa itp.)

  5.Organizator dopuszcza:

  a) organizator dopuszcza moliwo, i oferent wynajmie podwykonawc do wykonania

  zadania polegajcego na zapewnieniu stoisk gastronomicznych,

  b) organizator nie wyklucza organizacji stoisk innych, ni gastronomiczne i handlowe (np.

  stoiska bankowe, reklamowe, szkolne, medyczne) na podstawie odrbnych uzgodnie

  z organizatorem,

  6.Organizator nie dopuszcza:

  a) sprzeday piwa i alkoholu oraz artykuw objtych zakazem i wymienionych w regulaminie

  imprezy (zacznik nr 8) oraz sprzeday napojw w butelkach szklanych.

  b) parkowania samochodw na terenie imprezy. Wszystkie samochody musz zosta

  zaparkowane poza terenem imprezy. Proponujemy parking przy hipodromie oddalony ok.

  100 m od terenu imprezy,

  7.Oferta powinna zawiera w szczeglnoci:

  a) aktualny wypis z waciwego rejestru lub zawiadczenie o wpisie do ewidencji dziaalnoci

  gospodarczej potwierdzajcy dopuszczenie do obrotu gospodarczego w zakresie objtym

  ofert, wystawiony nie wczeniej ni 6 miesicy przed terminem skadania ofert,

  b) owiadczenie oferenta (zacznik nr 3), e w przypadku wybrania jego oferty zobowizuje

  si do wpaty zaoferowanej kwoty za wyczno w dwch rwnych ratach:

  I rata zaoferowanej kwoty za wyczno w terminie do dnia 29.04.2016 roku,

  II rata zaoferowanej kwoty za wyczno w terminie do dnia 10.05.2016 roku,

  W przypadku przekroczenia terminu patnoci I raty organizator moe przeprowadzi

  ponownie postpowanie ofertowe lub odstpi wyczno na obsug imprezy plenerowej

  na rzecz drugiego w kolejnoci oferenta.

  W przypadku nie dotrzymania terminu patnoci II raty wpacona wczeniej I rata przepada

  na rzecz organizatora a organizator ma prawo postpi jak w przypadku, gdy oferent nie

  wpaci w terminie I raty.

  c) koncepcj organizacji gastronomii,

  d) dane osoby upowanionej do biecych kontaktw z organizatorem imprezy,

 • e) dokument potwierdzajcy posiadanie aktualnego ubezpieczenia odpowiedzialnoci

  cywilnej za szkody wyrzdzone w zwizku z prowadzon dziaalnoci gospodarcz podczas

  wiadczenia usug objtych ofert,

  f) referencje lub inny dokumenty potwierdzajce wiarygodno oraz dowiadczenie oferenta

  w organizacji takiego typu imprez,

  g) owiadczenie, e oferent znajduje si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajcej

  prawidowe wykonanie powierzonych zada (zacznik nr 4),

  h) owiadczenie o zapoznaniu si oferenta z warunkami konkursu i o niezwocznym

  podpisaniu umowy w przypadku wygrania konkursu (zacznik nr 5),

  i) oferta powinna zawiera wszystkie podpisane zaczniki. Dokumenty naley zoy

  w formie oryginau lub kopii powiadczonej za zgodno z oryginaem przez oferenta.

  (zacznik nr 7)

  8.Termin i miejsce skadania ofert:

  Na zgoszenia ofert oczekujemy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.04.2016r. do

  godz.15:00

  Oferty z opisem Oferta na wyczno obsugi w zakresie gastronomii podczas 37

  Rajdu Maluchw, naley skada w siedzibie organizatora osobicie lub za porednictwem

  poczty: PTTK Oddzia Sudetw Wschodnich w Prudniku ul. Kociuszki 56, 48-200 Prudnik .

  O terminie wpywu oferty decyduje data wpywu oferty do biura PTTK.

  9.Kryteria wyboru oferty:

  Gwnym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty bdzie zaproponowana kwota wpaty,

  jednake komisja konkursowa wemie rwnie pod uwag:

  - jego dowiadczenie w realizacji podobnych przedsiwzi, opinie i referencje,

  - koncepcj organizacji gastronomii.

  O wynikach konkursu oferenci zostan powiadomieni pisemnie.

  Zoonych dokumentw organizator nie zwraca.

  Osoba do kontaktu w sprawach formalnych Jzef Michalczewski prezes Oddziau PTTK

  Prudnik, tel. 77 4363941, [email protected] od poniedziaku do pitku od godz. 8:00 do

  godz. 16:00

  Niniejsze zaproszenie opublikowano na stronie internetowej PTTK O/Sudetw Wschodnich

  w Prudniku

  Zarzd PTTK O/Prudnik

  Prudnik, dnia 02.04.2016 r.

  mailto:[email protected]

 • Zacznik nr 3 zaproszenia do skadania ofert na

  wyczno obsugi w zakresie gastronomii imprezy plenerowej

  37 Rajd Maluchw Prudnik Chocim2016

  ....................................

  (nazwa, adres oferenta)

  O W I A D C Z E N I E

  Owiadczam, e w przypadku wygrania konkursu dotyczcego wycznoci na obsug w zakresie

  gastronomii podczas imprezy plenerowej Rajd Maluchw Prudnik Chocim 2016 zobowizuj si do

  wpaty zaoferowanej kwoty za wyczno przelewem na konto POKiBP w Banku Spdzielczym w

  Prudniku 06 8905 0000 2000 0000 1401 0001 w dwch rwnych ratach:

  I rata zaoferowanej kwoty za wyczno w terminie do dnia 29.04.2016 roku,

  II rata zaoferowanej kwoty za wyczno w terminie do dnia 10.05.201 roku.

  Owiadczam rwnie, e jestem wiadomy/a, i w przypadku przekroczenia terminu patnoci I raty

  organizator moe przeprowadzi ponownie postpowanie ofertowe lub odstpi wyczno na

  obsug imprezy plenerowej na rzecz drugiego w kolejnoci oferenta, jak rwnie, e w przypadku nie

  dotrzymania terminu patnoci II raty wpacona wczeniej I rata przepada na rzecz organizatora a

  organizator ma prawo postpi jak w przypadku gdy oferent nie wpaci w terminie I raty.

  ......................................... ......................................... (miejscowo, data)

Search related