of 40 /40
MODELI PONAŠANJA BETONSKIH KONSTRUKCIJA

3_4_Model Ponasanja Betonskih Konstrukcija

Embed Size (px)

Text of 3_4_Model Ponasanja Betonskih Konstrukcija

MODELI PONAANJA BETONSKIH KONSTRUKCIJA

Ponaanje materijala:

Ponaanje materijala moe biti: a) elastino; b) elasto-plastino; c) s omekanjem Model: d) elasto-plastini; e) elasto-idealno plastini; f) krut-idealno plastini dU energija deformacije; dU* - komplementarna energija deformacije; dD disipirana (iskoritena, izgubljena) energija [po jedinici volumena]

Openito o betonu:Beton sloeni materijal koji nastaje ovravanjem smjese agregata, cementa i vode. Ponaanje betona ovisi o: * vrste i koliine cementa * vrste i granulometrijskog sastava agregata * obliku i veliini agregata * koliini vode * proporcijama mjeavine * temperaturi i vlanosti sredine * uvjetima optereenja Kvalitet betona obino je dan u funkciji njegove vrstoe u uvjetima stanja jednoosnog tlaka ispitanog na uzorku starosti od 28 dana, pri emu je uzorak betona uvan u strogo propisanim uvjetima. Vlana vrstoa betona je mala u odnosu na tlanu, ali ne i beznaajna. Ona se obino kree unutar podruja 8-12 % tlane vrstoe.

Eksperimentalno ispitivanje jednoosne vrstoe betona

Naini ispitivanja tlane vrstoe betona: a) uzorak: valjak; b) uzorak: kocka; c) usporedba veliine i oblika uzorka na dobivene rezultate tlane vrstoe

2 fct 0.3 3 fck

Naini ispitivanja vlane vrstoe betona: a) direktna metoda; b) metoda savijanja uzorka; c) metoda dvostrukog udarca; d) metoda cijepanja valjka

Jednoosni tlak: a) prikaz odnosa naprezanje-deformacija za razne veliine uzorka; b) i c) naini sloma uzorka cijepanje i raspucavanje (sliding & splitting); d) uzduna i poprena deformacija; e) utjecaj vrstoe betona na omekanje betona; f) utjecaj vrstoe valjka na otpornost na razliite vrste sloma

Eksperimentalna ispitivanja dvoosne vrstoe betonaEksperimentalna ispitivanja betona u stanju dvoosnog naprezanja prikazana su preko radova Kupfera, Hilsdorfa i Rscha (1969.), te zatim Nelissena (1972.), van Miera (1986.) i Nimure (1991.). Kupfer, Hilsdorf i Rsch su izveli niz ispitivanja i publicirali prve rezultate na podruju ispitivanja betona pod vieosnim stanjem. Testirali su 228 uzoraka optereena dvosmjernim naprezanjem razliitih omjera.

Beton u stanju dvoosnog naprezanja: iznad linije su normalni betoni, a ispod linije betoni visokih vrstoa.

Odnosi naprezanje-deformacija za beton u podruju tlak-tlak

Odnosi naprezanje-deformacija za beton u podruju tlak-vlak

Odnosi naprezanje-deformacija za beton u podruju vlak-vlak

Za stanje dvoosnog naprezanja mogu se izvui sljedei zakljuci: - Veza naprezanje-deformacija u podruju tlanog naprezanja je izrazito nelinearna, dok je u podruju vlanog naprezanja gotovo linearna; - Tlana vrstoa raste u podruju dvosmjernog tlaka. Maksimalni prirast vrstoe, u odnosu na jednoosnu, iznosi priblino 25%, i dobiven je kod omjera popreno nap./uzduno nap. = 0.5. Pri omjeru popreno nap./uzduno nap. = 1.0, prirast vrstoe iznosi priblino 16%. - U podruju stanja tlak-vlak i vlak-tlak, vrstoa opada skoro linearno kako raste vlano naprezanje. - vrstoa betona u stanju dvosmjernog vlaka je gotovo ista kao ona u uvjetima jednosmjernog vlanog naprezanja. Duktilnost betona u uvjetima stanja dvoosnog naprezanja ima razliite vrijednosti - U uvjetima jednoosnog i dvoosnog tlaka, prosjena vrijednost maksimalne tlane deformacije iznosi oko 3.5, a prosjena vrijednost maksimalne vlane deformacije varira od 2.0 do 4.0. - Duktilnost u vlaku je mnogo vea u uvjetima stanja dvoosnog tlaka, nego ona u uvjetima stanja jednoosnog tlaka - U podruju naprezanja tlak-vlak, veliine glavne vlane i tlane deformacije kod sloma opadaju s prirastom vlanog naprezanja - U uvjetima stanja jednoosnog i dvoosnog vlaka prosjena vrijednost maksimalne glavne vlane deformacije je oko 0.08. Uoljivo je da beton podnosi znatno vee indirektne vlane deformacije nego direktne. Vaan zakljuak ovih dijagrama jest taj da su omjeri razliitih nivoa naprezanja, u biti nezavisni od omjera dvoosnih naprezanja. Ovim se podrazumijeva da se mogu uzeti isti funkcionalni oblici za definiranje razliitih nivoa naprezanja u polju naprezanja (injenica koja se koristi u modeliranju ponaanja betona).

Promjena volumena takoer je nelinearna! - Kod priblino 95% nosivosti dostie se minimalni volumen. Neto prije te granice na krivulji se pojavljuje toka infleksije, koja ustvari ukazuje na pojavu veeg broja mikropukotina. - U blizini granice sloma dolazi do poveanja volumena. Ovu pojavu nazivamo dilatancija (dilatancy), i praena je progresivnim razvojem mikropukotina. - Poissonov broj ostaje priblino konstantan do vrijednosti naprezanja od 50-60% graninog naprezanja. U podruju dvosmjernog tlaka on iznosi oko 0.20, u podruju dvosmjernog vlaka oko 0.18, dok se u podruju tlak-vlak kree izmeu 0.18 0.20, to uglavnom ovisi o svojstvima agregata i veziva. - U podruju dvosmjernog tlaka modul elastinosti betona je neto vei nego u podruju jednosmjernog tlaka.

Eksperimentalna ispitivanja troosne vrstoe betonaRezultati ispitivanja betona u stanju troosnog naprezanja preuzeti su iz radova Richarta (1969.). Oito je da postoji znaajan prirast vrstoe i deformacija pod prirastom trosmjernog tlaka. Kod graninog optereenja dobivena je uzduna deformacija od preko 60, to je 20 do 30 puta vie od one dobivene u uvjetima jednoosnog tlaka (priblino 2.0 do 3.5). Slino tome granina naprezanja narasla su preko 7 puta. Balmer je dobio ak vei prirast. Prikazani dijagram dobiven je pomou ureaja s tzv. Kontroliranim naprezanjem, pa je na taj nain mogue pratiti beton do dostizanja njegove vrstoe. Ponaanje betona nakon dostizanja maksimalnog naprezanja, u podruju tzv. Omekanja (stiffening) mogue je pratiti pomou ureaja s kontroliranom deformacijom. Ovo ponaanje je jo uvijek nedovoljno istraeno

Veza hidrostatskih i devijatorskih veliinaDijagram prikazuje odnos volumenske deformacije v u odnosu na prvu invarijantu naprezanja I1. Krivulje su okupljene i sugeriraju gotovo jednoznane veze izmeu hidrostatske deformacije i hidrostatskog naprezanja za najvei dio podruja optereenja. Toke u kojima se krivulje razilaze, zbog nagle promjene volumena, smjetene su na veoma uskom graninom podruju. Neznatno odstupanje krivulja moe nastati zbog realne zavisnosti od devijatorskih naprezanja, to je potpuno vjerojatno u krtim materijalima kao to je beton (osobito kad je izraenije razvijeno mikropucanje), meutim ovo odstupanje nije znaajno. Vidi se da sve do kritinog optereenja postoji gotovo jednoznana veza izmeu volumne deformacije i prve invarijante naprezanja.

v = (1 + 2 + 3 ) 3 I1 = 1 + 2 + 3

Prosjene krivulje v u odnosu na prvu invarijantu naprezanja I1, za neke uzorke prikazane su na donjem dijagramu. Upadljivo obiljeje tih krivulja je da su gotovo linearne. Nagibi ovih krivulja predstavljaju tangentni zapreminski modul, K, koji je konstantan za linearno elastian materijal.

v = (1 + 2 + 3 ) 3 I1 = 1 + 2 + 3

Podesan odnos devijatorskog naprezanja i deformacije je odnos oktaedarskog posminog naprezanja i deformacije, budui da su oboje direktno povezani s drugim invarijantama tenzora devijatorskog naprezanja i deformacije (ovaj dio naprezanja i deformacije definira promjenu oblika). Na dijagramu je prikazan odnos okt u odnosu na okt gdje je vidljiva gotovo jednoznana veza za najvei dio podruja. Nagibi ovih krivulja predstavljaju tangentni modul smika: G, koji je konstantan kod modela linearne elastinosti. Meutim, upotreba oktaedarskih veliina podrazumijeva da je materijal izotropan za vrijeme optereivanja, pa da je, na taj nain i G izotropan. okt = okt 1 3 2 = 3

(1 2 )2 + ( 2 3 )2 + ( 3 1 )2 (1 2 )2 + ( 2 3 )2 + ( 3 1 )2

Stupanj izotropije moe se procijeniti izraunavanjem omjera devijatorskih naprezanja i devijatorskih deformacija u ortogonalnim smjerovima, ime se dobivaju vrijednosti sekantnog modula smika:Gi = i v ; 2( i v ) v = 1 + 2 + 3 3 ; v = 1 + 2 + 3 3

Za izotropan materijal vrijednosti sekantnog modula smika su identine. Kako je vidljivo s dijagrama, za beton su dobivene veoma sline krivulje, pa je pretpostavka izotropije zaista opravdana.

Jednoosni model betonaModel ponaanja betona u tlaku prema EC-2

fck fcd

Jednoosna karakteristina tlana vrstoa betona definirana jednoosnim testom Jednoosna raunska tlana vrstoa betona definirana jednoosnim testom

cfcd

c = fcd

fcd =

fck c

Ecf c = cd (4 c) c 4

Poetni modul elastinosti betona

E c = 9.5 3 fck + 8

[GPa]

fctc 23.5

Raunska vlana vrstoa betona2 fct 0.3 3 fck

2

cv v maxf ct

Deformacija pojave prve pukotine= fct/Ec Maksimalna vlana deformacija betona iza koje vrstoa pada na 0

Neki modeli ponaanja betona u vlakuf ct f ct

v max = 15 30 vp

0 . 3 0 .7

f ct

f ct

0 .5 0 .7

f ctEc Ec Ec Ec

vp

vp

v max

vp

v max

vp

v max

Dvoosni model betonaRazvijeno je i predloeno mnotvo matematikih modela u svrhu simulacije ponaanja betona. Globalno, moemo razlikovati dvije klase modela: (a) fenomenoloki modeli, kojima se nastoji to bolje reprezentirati makroskopsko ponaanje materijala, s naglaskom na jednostavnosti primjene modela; (b) strukturni modeli, koji polaze od temeljnih svojstava materijala (kemijski sastav materijala), pri emu bi se makroskopska svojstva trebala dobiti kao posljedica.

teenje 2

tlak-tlak

f cd tlak-vlak

Usvojeni uvjet poputanja

s s ime 1= trije 2

pukotine

O

Kupfer-ov uvjet poputanja

Von Mises-ov uvjet poputanja

Pokuaji da se fizikalne konstante materijala izraze f ct u funkciji molekularnih parametara jo uvijek nisu dali upotrebljive rezultate. vlak-vlak Meu najznaajnije fenomenoloke modele ubrajaju se Dvoparametarski model, Troparametarski model, etveroparametarski model, Peteroparametarski model, Hipoelastini model. Od strukturnih modela najpoznatiji su: Mikroravninski model temeljen na endohronoj teoriji, Modeli temeljeni na diskretnim elementima.

f ct

vlak-tlak pukotine

f cd

1

teenje

Dvoosni model betonaU nastavku je prikazan dvoparametarski model betona. Odabrani model uzima u obzir dominantne nelinearne karakteristike betona. U podruju vieosnog tlaka beton se tretira kao neelastini materijal. Pretpostavlja se linearno ponaanje do granice teenja, te nelinearno ponaanje od granice teenja do granice loma. U stanju vlak-vlak i vlak-tlak pretpostavlja se elastino ponaanje do granice definirane vlanom vrstoom, nakon ega se uzima u obzir otvaranje pukotina u betonu. Pri tome se vri postepena redukcija vlanih i posminih naprezanja (vrstoa). Za definiranje granice poputanja koriste se tri razliita uvjeta: modificirani Von Mises-ov kriterij u dvoosnom tlaku, te kriterij maksimalnih glavnih naprezanja za pukotine u podruju vlak-tlak i vlak-vlak.

teenje 2

tlak-tlak

f cd tlak-vlak

Usvojeni uvjet poputanja

s s ime 1= trije 2

pukotine

O

Kupfer-ov uvjet poputanja

Von Mises-ov uvjet poputanja f ct vlak-tlak pukotine f cd 1

vlak-vlak

f ct

teenje

Materijalni model betona u tlaku - uvjet poputanja (teenja)Elastino ponaanje je pretpostavljeno dok se ne dosegne granica poputanja. Nakon granice poputanja materijal se ponaa plastino. Plastino ponaanje je karakterizirano nepovratnom plastinom deformacijom. U ovom modelu plastina deformacija nastaje trenutno kada se prekorai granica poputanja. Ovo stanje naprezanja je definirano uvjetom plastinosti. Dakle, za opis ponaanja materijala do zadovoljenja uvjeta plastinosti pretpostavlja se elastino ponaanje, a nakon toga potpuno plastino ponaanje.F( ) = + x y + 32 x 2 y

teenje 2

tlak-tlak

f cd tlak-vlak

Usvojeni uvjet poputanja

s s ime 1= trije 2

pukotine

O

Kupfer-ov uvjet poputanja

Von Mises-ov uvjet poputanja f ct vlak-tlak pukotine f cd 1

[(

)

2 xy

] + f (cd

x

+ y ) fcd = 0

vlak-vlak

f ct

= 1.355 ; = 0.3552 ( 2 )

fc

d pp d1

p d2

F( 1, 2, ) 1 ( 1 )

Ec

c

teenje

Materijalni model betona u tlaku - uvjet drobljenjaDrobljenje (slom) betona definirano je u funkciji deformacija. Deformacijski uvjet sloma definira se slino Von Mises-ovom uvjetu poputanja, s time to su naprezanja zamijenjena deformacijama. k predstavlja lomnu deformaciju iz jednoosnog pokusa (obino 3.0-5.0).

teenje 2

tlak-tlak

f cd tlak-vlak

Usvojeni uvjet poputanja

s s ime 1= trije 2

pukotine

3 C( ) = 2 + 2 x y + 2 k = 0 x y xy 4

O

Kupfer-ov uvjet poputanja

fc

Von Mises-ov uvjet poputanja f ct vlak-tlak pukotine f cd 1

vlak-vlak

f ct

Ec

c

teenje

Materijalni model betona u vlaku - pojava pukotinePojava pukotina u vlanim zonama od presudnog je utjecaja na nelinearno ponaanje betona. Formiranje pukotina u nekoj toki nastaje nakon prekoraenja vlane vrstoe betona. Njihova pojava izaziva gubitak vlane vrstoe i vlane krutosti. U vlanom stanju naprezanja betona razlikujemo elastino i krto podruje. Do granice makro pukotina beton tretiramo kao elastini materijal, a nakon pojave makro pukotina kao krti. Pretpostavljamo da se pukotine formiraju u ravninama okomitim na smjer glavnih vlanih naprezanja im se dosegne vlana vrstoa betona fct. Pukotine se mogu modelirati diskretno ili raspodijeljeno. Model raspodijeljenih pukotina pretpostavlja prosjenu pojavu smjera i veliine pukotina na odreenom dijelu konanog elementa. Ovaj model i nakon pojave pukotina pretpostavlja da materijal ostaje kontinuum a pukotina se simulira promjenama u materijalnim karakteristikama materijala.x

izracunati smjer pukotine

Gauss tocka

podrucje koje Gauss tocka predstavlja

y

xy y

y* p 2 1 x cr 1 2 Eb = 0 x*

2 xy

xy

cr 1 2 xy y

1

x

(a) predpukotinsko stanje* y

(b) pojava pukotine * xy * * * xy* x

t*

* x

* xy

* n

cr * * *xy t*

* n

* y

(c) naprezanje nakon pojave pukotine

Nakon prekoraenja vlane vrstoe u odreenoj toki dolazi do formiranja pukotine i na tom mjestu beton vie nema vlane vrstoe. Meutim, izmeu pukotina beton moe preuzimati vlana naprezanja. Dakle, i u stanju nakon pojave pukotina beton prosjeno nosi na vlak. Porastom veliine vlane deformacije i irenjem pukotina ta nosivost opada prema nuli. Ovu pojavu nazivamo vlano omekanje betona.

= 0.5fzE=0

fz1 E

vpa) pocetno rastuce opterecenje

v max

fz05 0.7 . . v max = 00020

Nema pukotina

Otvorena druga pukotina

fz i

i

Ei

iOtvorena prva pukotina Obje pukotine zatvorene

v max

b) rasterecenje i ponovno opterecenje

1 Ei = fzPrva pukotina zatvorena Obje pukotine otvorene

v max ; i

i

vp i v max

Podaci iz niza pokusa pokazuju da se odreeni iznos posminog naprezanja prenosi preko povrine raspucalog betona zbog djelovanja armaturnih ipaka i zaglavljivanja zrna agregata. Pri tome se posmina krutost najee modelira u ovisnosti od irine pukotine, premda veliina zrna agregata i postotak armature u presjeku te dimenzija ipke takoer imaju izvjestan utjecaj. Uobiajeni nain modeliranja posmine krutosti betona je redukcija modula posmika, pri kojem je modul posmika raspucalog betona linearno zavisan o normalnoj deformaciji okomito na ravninu pukotine i definiran je izrazom:

= G G1.0

0.5

0.0

n

max = vp

G * = G max = vpgdje je empirijski faktor koji ovisi o tipu sloma i za standardne betone preporua se u iznosu 10-15. Ukoliko slom nastaje uslijed savijanja koristi se manja vrijednost, a za slom uslijed posmika vea vrijednost. Preporua se da krajnja deformacija bude u granicama:

max = 0.001 0.0025

Materijalni model armatureU svrhu modeliranja armirano betonskih konstrukcija, osim betona potrebno je poznavati i ponaanje armaturnog elika. Bitno je napomenuti da je, u odnosu na beton, ponaanje elika daleko bolje poznato. U armirano betonskim konstrukcijama armaturu najee ugraujemo u obliku ipaka ili kablova. Armatura prenosi uzdune vlane i tlane sile. Njeno ponaanje se moe dobro aproksimirati jednodimenzionalnim modelom, tj. jednoosnim stanjem naprezanja. Tipini dijagram naprezanjedeformacija () za armaturu u uvjetima kratkotrajnog statikog naprezanja, prikazan je na crteu. Openito se pretpostavlja da je ponaanje elika identino u vlaku i tlaku.900 800 700 600 500 400 300 200 100 0

a [MPa]

BiA 680/800

MA 500/560 RA 400/500 GA 240/360

a [%] 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

+ a [MPa] y E vp

E

a

Provedba numerike analizeKoritenjem principa virtualnog rada, jednadba dinamike ravnotee konstrukcije moe se napisati u sljedeem obliku:

&& & ()T d (u )T ( b su u )d (u )T t d = 0 t

U gornjem izrazu u je vektor virtualnih pomaka, - vektor brzina a - vektor ubrzanja; je vektor pridruenih virtualnih deformacija; b je vektor volumnih, a t vektor povr{inskih sila; je vektor naprezanja; s gusto}a, parametar priguenja, podruje konstrukcije, a t podruje konstrukcije izloeno djelovanju povrinskih sila. Izraz (2.66) openito vrijedi za sluaj materijalne i geometrijske nelinearnosti. U sluaju kada se vremenski utjecaji mogu zanemariti, prethodna jednadba se svodi na statiku jednadbu:

()T d (u )T t d = 0 t

Ako se podruje konstrukcije diskretizira mreom konanih elemenata, dobiva se sljedea linearna diferencijalna jednadba dinamike ravnotee sustava

(C s)ij = N T N sj d sis s

Matrica priguenja

&& & M su + C su + R( u ) = f s

( M s)ij = N T s N sj d siR i ( u ) = B T i d is

Matrica masa

Vektor unutranjih otpornih sila Vektor vornih sila

( f s ) i = N T b i d + N T t i d si sis t

Vektor unutranjih sila R(u) se moe napisati i u obliku:

R( u ) = K u

;

K = R u

gdje je K matrica krutosti konstrukcije. Za realne konstrukcije, veza deformacija-pomak je openito nelinearna, tj.

=Bu

;

B = B( u )

to predstavlja tzv. Geometrijsku nelinearnost. Veza naprezanje-deformacija () je tako|er openito nelinearna, to predstavlja tzv. materijalnu nelinearnost. Veza se moe napisati i u obliku:

=D

;

D = D( u )

gdje je D matrica veze naprezanje-deformacija i u sluaju elastinog materijala predstavlja dobro poznatu matricu elastinih konstanti. Veza poznata je pod nazivom konstitutivni zakon ili model materijala. D = h E ( 1 2 E E ) = h d

R i (u) = B D B dT i s

D 22 = h E 2 ( 1 E 2 E1 ) = h d 222 12

11

1

12

2

1

11

Linearni oblik matrice D za ljuske:

D11 D12 0 0 0 0 0 0 D D 0 0 0 0 0 0 21 22 0 0 D 33 0 0 0 0 0 0 0 0 D D 0 0 0 44 45 D= 0 0 0 0 0 D 54 D 55 0 0 0 0 0 0 D 66 0 0 0 0 0 0 0 0 D 77 0 0 0 0 0 0 0 0 D88

2 D12 = h 12 E 2 ( 1 12 E 2 E1 ) = h d 12

D 33 = h G 12 = h d 33

2 D 44 = 1 12 h 3 E1 ( 1 12 E 2 E1 ) = 1 12 h 3 d 11

2 D 55 = 1 12 h 3 E 2 ( 1 12 E 2 E1 ) = 1 12 h 3 d 22

2 D 45 = 1 12 h 3 12 E 2 ( 1 12 E 2 E1 ) = 1 12 h 3 d 12

D 66 = 1 12 h 3 G 12 = 1 12 h 3d 33 D 77 = h K1 G 13 = h d 44

D88 = h K G 23 = h d 55 2

TLAK-TLAK

MODEL MATERIJALA ZA DINAMIKO OPTEREENJE: BETON Brzina deformacije u klasinim jednoosnim testovima je reda veliine 10-5 /s, dok u sluaju otrih potresa beton u kritinim zonama moe imati brzinu deformacije reda veliine 10-2 /s. Vee brzine deformacije mogu se pojaviti kod udarnih optereenja.Odnos dinamike i statike vrstoe (fcd/fcs) 1.0 1.5 2.0 Suariz i ost. [S.14] Mahin i ost. [M.1] Cowell [C.16] Scott i ost. [S.3] Watstein [W.2] Shah i ost. [S.5] Dilger i ost. [D.3] Kaplan [K.1]

2 VLAK-VLAK VLAK-TLAK f cd fcsn na l rcio nja po p r o r ez a p u t n ap ost i

f td f ts cu crPUKOTINE

1

tu

DROBLJENJE

elastino fcs fcd ( )

E cs

Ecd ( ) 1 . . 2> 1

.

.

elastino

1

=

2

fcs fcd ( )

.

.

plastino plohe poputanja

statiko optereenje dinamiko optereenje

krivulje poputanja

a) Dvo-dimenzionalna prezentacija

b) Jedno-dimenzionalna prezentacija

Soroushian i ost. [S.10] Dilger i ost. [D.3] Seabold [S.4] Radni [R.6]

& f cd = f cs 1 + 0.08 log10 1 + 105 f cd f cs10-4 10-3 10-2 10-1 1 . Brzina deformacije (/sec) 10

[

(

)]

10-5

Odnos dinamikog i statikog modula elastinosti (Ecd/E cs) 1.0 1.5

2 & E cd = E cs 1 + 0.05 log10 1 + 105 ;

[

(

)]

E cd E cs

Cowell [C.16] Watstein [W.2] Shah i ost. [S.5]

Soroushian i ost. [S.10] Radni [R.6]

10

-5

10

-4

10

-3

10 10 . Brzina deformacije (/sec)

-2

-1

1

10

al lom

al statiko optereenje . < 10-4/sec -fas -fad ( e) krivulje poputanja

Ea

.

dinamiko optereenje . -4 > 10 /sec

lom

MODEL MATERIJALA ZA DINAMIKO OPTEREENJE: ELIK Moe se rei da je ponaanje elika pod jednoosnim dinamikim optereenjem dobro poznato, iako se eksperimentalni rezultati poneto razlikuju. Kod toga je ponaanje elika u tlaku i vlaku praktiki jednako. S porastom brzine deformacije: poveava se gornja i donja granica teenja, vrstoa i modul elastinosti, te smanjuje duktilnost elika.

fad

. ( )e

> .2 1 1 Ea Ea

. .

fas

3 & f ad = f as 1 + 0.006 log10 1 + 10 4 e ;

[

(

)]

f ad f as

Odnos dinamike i statike gornje granice poputanja (fad/fas)

1 - Aspden i ost. [A.6] 2 - Chiang [C.8] 3 - Campdbell [C.1] 4 - Harding [H.4] 5 - Kraft i ost. [K.6] 6 - Leblois i ost. [L.1] 7 - Wright i ost. [W.5] 8 - Radni [R.6]

2.2

7 3

2.0

1.8

8 2 4 2 2

1.4

f as [MPa] 100 - 200 200 - 300 300 - 400 > 400

1.6

1

1.2

5

6

1.0

1 10-4 10-3 10-2 10-1 1 . Brzina elastine deformacije (a/sec) 10 102

Primjer: toranj za hlaenje Port GibsonGeometrijske karakteristike104.7 cm 20.3 cm 30.5 m 6.98 m 38.6 m kruna

15

38.33 m 61.58 m 20.3 cm

drijelo

120.0 m 25.20 m

24.0 cm 25.20 m 28.7 cm 25.20 m 34.2 cm 76.2 cm 6.36 m 58.12 m dno

Materijalne karakteristikeBetonModul elastinosti Poisson-ov koeficijent Gustoa Tlana vrstoa Vlana vrstoa EB (GN/m ) b b (kN/m3) fB (MN/m2) fz (MN/m2)2

Geometrija tornja opisana je s dvije hiperbole. Izraen je od armiranog betona, s karakteristikama materijala prikazanim u tablici. Faktor armiranja tornja za hlaenje Port Gibson varira izmeu 0.3% do 1.1% po visini. Armaturne ipke su postavljene u dvostrukom sloju uz unutranju i vanjsku stranu tornja u smjeru paralela (horizontalna armatura) i meridijana (vertikalna armatura).

Armatura28.3 0.18 24.3 34.5 3.2 Modul elastinosti Poisson-ov koeficijent Gustoa Modul ovravanja Granica teenja Granica poputanja Ea (GN/m2) a a (kN/m3) H (GN/m2) Y (MN/m2) u (MN/m2) 205.9 0.3 78.5 10.3 413.7 620.5

Numeriki model

=+1 Dva sloja armature =1

Dva sloja armature

Toranj je analiziran za optereenje vlastitom teinom i optereenje vjetrom. Optereenje je nanoeno postupno, u inkrementima, tako da se izbjegnu nestabilnosti koje mogu nastati zbog loma ili drobljenja betona pod naglim nanoenjem optereenja. U numerikoj analizi pomak je mjeren u kruni na meridijanu najoptereenijem vjetrom. Hiperboloidna ljuska tornja za hlaenje Port Gibson modelirana je 9-vornim degeneriranim elementima ljuske. Ljuska je podijeljena u 16 elemenata u smjeru paralela i 12 elemenata u smjeru meridijana. Svaki element ljuske se sastoji od 6 slojeva (layera) betona i etiri sloja armature, uz svaki rub po dva. U numerikoj analizi usvojen je konstantni faktor armiranja da bi se dobio jasniji uvid utjecaja faktora armiranja na graninu vrstou tornja.

Rezultati statike analize2.0 faktor optereenja 0.8% 0.6% 1.0 0.2% 0.5 pomak krune (cm) 0.0 0 50 100 150 200 250 300 0.4%

1.5

Prikaz pomaka konstrukcije za faktor optereenja =1.50 i faktor armiranja 0.8%; (pomaci uveani 10 puta)

Prikaz propagacije pukotina u vanjskom sloju (layeru) tornja za faktor armiranja 0.8%faktor optereenja =1.10 faktor optereenja =1.20 faktor optereenja =1.25

faktor optereenja =1.30

faktor optereenja =1.40

faktor optereenja =1.50

Prikaz pokaka krune tornja za faktor armiranja 0.8%

2.0 1.9 1.8 1.7 1.6 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0 0

faktor optereenja 0.8%

pomak krune (cm) 50 100 150 200 250 300

Horizontalna (xx) naprezanja tornju; faktor optereenja =1.5; faktor armiranja 0.8%

yySmjer vjetra

xx

xy yy

xx xy

Unutranji sloj (layer)

Vanjski sloj (layer)

Vertikalna (yy) naprezanja tornju; faktor optereenja =1.5; faktor armiranja 0.8%

yySmjer vjetra

xx

xy yy

xx xy

Unutranji sloj (layer)

Vanjski sloj (layer)

Posmina (xy) naprezanja tornju; faktor optereenja =1.5; faktor armiranja 0.8%

yySmjer vjetra

xx

xy yy

xx xy

Unutranji sloj (layer)

Vanjski sloj (layer)

Rezultati modalne analize

1. svojstveni oblik T1=1.092 s

2. svojstveni oblik T2=0.925 s

3. svojstveni oblik T3=0.864 s

4. svojstveni oblik T4=0.780 s

Toranj je optereen harmonijskim ubrzanjem podloge ije su karakteristike prikazane na crteu, jer se za usvojeno harmonijsko ubrzanje mogu definirati granice oekivanog rjeenja. Usvojena je amplituda ubrzanja podloge od 0.2g. Frekvencija pobude p odabrana je da odgovara veliini frekvencije prvog svojstvenog vektora (p= 1=5.75 rad/s). Koritena je implicitna vremenska integracija (t=0.01 s) i dijagonalna matrica masa. Koriteno je 5% Rayleighovog konstrukcijskog priguenja.

0.10 0.08 0.06 0.04 0.02 0.00 -0.02 -0.04 -0.06 -0.08 -0.10 0.0

pomak (m)Elastini model Nelinearni model

vrijeme (s)1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0 19.0 20.0 21.0 22.0 23.0 24.0 25.0

20.0 15.0 10.0

ubrzanje (m/s )Elastini model Nelinearni model

2

&& d 0.2 g

Tp&& = 0.2 g sin( t ) d p

5.0 0.0 -5.0 -10.0 -15.0

t

vrijeme (s)0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0 19.0 20.0 21.0 22.0 23.0 24.0 25.0

0.2 g

-20.0

t=7.64 s