3374236 Me Unarodni Ekonomski Odnosi Teorije Medjunarodne Trgovine

 • View
  36

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 3374236 Me Unarodni Ekonomski Odnosi Teorije Medjunarodne Trgovine

 • MEUNARODNI EKONOMSKI ODNOSI

  Prof. dr GORDANA ENI JOTANOVI, redovni profesorE mail :[email protected]: 202Konsultacije:Utorak: 9 11Srijeda: 9-11

 • SaradniciJELENA TEI,asistent

  E mai:l [email protected]: 26Konsultacije: ponedjeljak, 13-15 srijeda, 17-19

 • Saradnici DRAGAN GLIGORI,asistent

  E mail : [email protected]: 26Konsultacije: utorak, 13-15 etvrtak, 15-17

 • MEUNARODNI EKONOMSKI ODNOSIpostavke i analize

  1. Definicija 2. Teorijske postavketeorija meunarodne trgovineteorija regionalne integracije3. Uticaj meunarodnih ekonomskih odnosa na nacionalni dohodakmjerenje efikasnosti determinante

 • MEUNARODNI EKONOMSKI ODNOSIpostavke i analize (1)

  4. Meunarodna trgovinska politika 5. Platni bilans 6. Devizni kurs 7. Meunarodni monetarni sistem 8. Meunarodno finansiranje

 • MEUNARODNI EKONOMSKI ODNOSIpostavke i analize (2)9. Institucionalizacija i globalizacija10. Meunarodni dugovi11. Regionalne integracije Evropska unija

 • L I T E R A T U R A

  1. Gordana eni Jotanovi : Meunarodni ekonomski odnosi,, Banja Luka, 2010.2. P. Gavrilovi Jovanovi, O. Kova, J. Kozomara, B.Pelevi: Meunarodni ekonomski odnosi, Ekonomski fakultet u Beogradu, Beograd, 2001.3.P. Samuelson, W. Nordhaus: Ekonomija, 14. izd., Mate, Zagreb, 1992.

 • L I T E R A T U R A4.Vujo Vukmirica: Svjetska trgovinska politika i trita, Privredni pregled, Beograd, 2000.5.Dragana uri i dr.: Meunarodna ekonomija, Institut ekonomskih nauka,Beograd, 2000. 6.Mlaen Kovaevi: Meunarodna trgovina, Ekonomski fakultet u Beogradu, Beograd, 2002.

 • L I T E R A T U R A

  7. P. Jovanovi Gavrilovi: Meunarodno poslovno finansiranje, Ekonomski fakultet u Beogradu, Beograd, 2008.8. D . Stojanov : Meunarodne finansije, Svjetlost Sarajevo 2000.

 • L I T E R A T U R A9.Oskar Kova: Meunarodne finansije, Ekonomski fakultet u Beogradu, Beograd, 2002.10.V. Pertot, D. Sabolovi: Meunarodna trgovinska politika, Informator, Zagreb, 1998. 11. O. Kova: Spoljnoekonomska ravnotea i privredni rast, Ekonomski fakultet u Beogradu, Beograd, 2002.

 • L I T E R A T U R A12. B. Pelevi: Uvod u meunarodnu ekonomiju, Ekonomski fakultet Beograd, Beograd, 2002.13.V. Trlin: Meunarodna ekonomija, Ekonomski institut Zagreb i Sveuilite u Mostaru, Zagreb, 1999.14.Mate Babi: Meunarodna ekonomija, Mate, Zagreb, 1996.

 • L I T E R A T U R A

  Segmenti:1. Miroslav N. Jovanovi: Evropska ekonomska integracija, Centar za izdavaku djelatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu, Beograd, 2006.

 • 1.Dominik Salvatore: , 2010

  2.Krugman ObstfeldMeunarodna ekonomijaa, teorija i politikaDatastatus Beograd, 2009.

  3. : , , 2010.

 • MERKANTILIZAM Period 1500-1750. Thomas Man, Antoine Monchretien Viak vrijednosti u razmjeni kao fazi krunog kretanja kapitalaProtekcionizamAktivan trgovinski bilans - automatizam

 • LIBERALISTIKE KONCEPCIJE U TEORIJI VANJSKE TRGOVINEZakon apsolutnih prednostiZakon komparativnih prednosti Varijante neoklasinih teorija vanjske trgovineTausigova teorija komparativnih prednostiTeorija trokova supstitucije

 • LIBERALISTIKE KONCEPCIJE U TEORIJI VANJSKE TRGOVINE (1)Teorija opte ravnoteeTeorija ivotnog ciklusa proizvodaLinderov paradoksTeorija ivotnog ciklusaModel razmjene u uslovima monopola

 • Zakon apsolutnih prednosti Adam Smith - Bogatstvo nacija, 1776.Postavke : specijalizacija radarazmjena ekvivalenata, nema eksploatacije

 • Zakon apsolutnih prednosti (1)Pretpostavke u teoriji:dva proizvoda u dvije zemlje,faktori proizvodnje izraeni u jedinici fiziki utroenog rada,utroak rada konstantan po jedinici proizvodafaktori proizvodnje perfektno mobilni u zemlji, nemobilni u tree zemlje

 • Zakon apsolutnih prednosti (2)utroak rada konstantan po jedinici proizvodafaktori proizvodnje perfektno mobilni u zemlji, nemobilni u tree zemljeNedostaci Doprinos: viak vrijednosti u procesu proizvodnje

 • Zakon komparativnih prednosti /trokova/Teorija komparativnih prednosti (trokova )David Ricardo -Principi politike ekonomijePostavkeliberalistiki konceptrazmjena ekvivalenata , sveukupna korist: profit, kamata, nadnice

 • Zakon komparativnih prednosti /trokova/ (1)Pretpostavke u teorijirazliite proizvodne funkcije dva proizvoda u dvije zemljekonstantni prinosi isti kvalitet proizvodnih funkcija;perfektna supstitutivnost proizvodnih funkcija

 • Zakon komparativnih prednosti /trokova/ (2)Nedostacigeografski determinizamperfektna mobilnost faktora proizvodnje zanemaren zakon opadajuih prihoda; specijalizacija u proizvodnji vie od jednog proizvoda- Doprinos

 • Zakon komparativnih prednosti /trokova/ (3)John Stuart Mill (1806-1873)Pojam tranje-reciprona tranjaTERMS OF TRADE

  Kvantitativna teorija novca

 • TAUSIGOVA TEORIJA KOMPARATIVNIH PREDNOSTIFrank William Taussig International TradeDoprinos: komparativne prednosti odreuje -visina nadnica i -kamata kao cijena kapitala/zavisno od mobilnosti faktora poizvodnje/Potvrda teorije: SAD i Njemaka

 • TEORIJA TROKOVA SUPSTITUCIJEGotfried Haberler:The Theory of International TradeDoprinos:kapital, rad i zemljitemarginalni trokovi definiu nivo cijenasupstitucija proizvodnje dva proizvoda

 • TEORIJA TROKOVA SUPSTITUCIJE (1)analiza efekata rastuih trokovagranina stopa transformacije /oportunitetni troak/Nedostaci: ne ukljuuje transportne trokove ne ukljuuje rentu kvantitativna teorija novca

 • TEORIJA OPTE RAVNOTEEHO teorijaEli Hecksher, Bertlin Ohlin - Meuregionalna i meunarodna trgovinaDoprinos:-komparativne prednosti zavise od:proizvodnih funkcija dvije zemlje, obilja i vlasnitva nad faktorima proizvodnje tranjeNedostatak: ne ukljuuju efekte monopola

 • Leontijevov paradoks W.Leontief - novi pristup teoriji Wernon Raymond -Teorija ivotnog ciklusaKindleberger - kritika jednakosti proizvodnih funkcijaLinder - kritika teorije obilnosti, primjenjiva samo kod razmjene primarnih proizvodaDoprinos: elemenat tranje u korelaciji sa brutonacionalnim dohotkom

 • Model meunarodne razmjene u uslovima monopolaMatrkusen 1981. : manja korist velikih zemaljaHelpman Krugman: marginalna korisnost, veliina zemlje, broj uesnikaLancaster: perfektna monopolistika konkurencijaKrugman: dovoljna diferenciranost

 • LIBERALISTIKI KONCEPT KOMPARATIVNIH PREDNOSTIRikardova teorija komparativnih prednosti na osnovi visine trokova proizvodnjeHO teorija komparativnih prednosti , teorija opte privredne ravnotee na osnovi obilja faktora proizvodnjeTendencija izjednaavanja cijena faktora proizvodnjeKorelacija u razmjeni izmeu faktora proizvodnje i finalnih proizvodaNedostatak Potvrda

 • ProtekcionizamAleksandar Hamilton: Izvjetaj o manufakturama Friedrich List: Nacionalni sistem politike ekonomijeJohn Meynard KeynesFritz Machlup :Meunarodna trgovina i multiplikator nacionalnog dohotka