of 14/14
Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 602 00 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: [email protected] LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?ID=2591 1 3.2.101 KAPACITA STÁVAJÍCÍHO ROZVODNÉHO SYSTÉMU ELEKTRICKÉ ENERGIE (VČETNĚ NADŘAZENÉ SÍTĚ) Objekt limitování Využitelnost území z hlediska kapacity stávající rozvodné sítě elektrické energie. Tento limit má vazbu na územně analytické podklady - jedná se o údaj o území v rámci sledovaného jevu č. 72 a č. 73, dle přílohy č. 1 část A vyhlášky č. 500/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Důvody limitování Hospodárné využívání stávajících energetických zařízení, přenosová schopnost a účelnost investic do nových sítí. Vyjádření limitu Požadavky na kapacitu napájecího bodu, což je elektrická stanice nebo elektrická síť VVN a VN. Ukazatele a číselné hodnoty Výkon v elektrické síti nebo napájecím uzlovém bodu v kW. Požadovaný příkon připojovaného odběru v kW. Právní předpisy Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 24 odst. 10. Souvisící předpisy ČSN 33 3320 ed. 2 Elektrotechnické předpisy Elektrické přípojky, 08/2014 a změna Z1, 05/2020. Doplňující poznámky Zajištění výkonu elektrické energie v nadřazené síti je záležitostí distribuční energetické společnosti (např. ČEZ Distribuce, a. s., E.ON Distribuce, a. s., PREdistribuce, a. s.). Informace o volných kapacitách pro potřebné připojení je nutné dohodnout vždy s příslušnou distribuční společností. Limit typu A Stav k 1. 1. 2021

3.2.101 KAPACITA STÁVAJÍCÍHO ROZVOD ENERGIE (VETN NADŘ

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of 3.2.101 KAPACITA STÁVAJÍCÍHO ROZVOD ENERGIE (VETN NADŘ

3Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: [email protected]
LIMITY VYUITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?ID=2591
1
Objekt limitování
Vyuitelnost území z hlediska kapacity stávající rozvodné sít elektrické energie.
Tento limit má vazbu na územn analytické podklady - jedná se o údaj o území v rámci sledovaného jevu . 72 a . 73, dle pílohy . 1 ást A vyhlášky . 500/2006 Sb., ve znní pozdjších pedpis.
Dvody limitování
Vyjádení limitu
Poadavky na kapacitu napájecího bodu, co je elektrická stanice nebo elektrická sí VVN a VN.
Ukazatele a íselné hodnoty
Výkon v elektrické síti nebo napájecím uzlovém bodu v kW.
Poadovaný píkon pipojovaného odbru v kW.
Právní pedpisy
Zákon . 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvtvích a o zmn nkterých zákon (energetický zákon), ve znní pozdjších pedpis, § 24 odst. 10.
Souvisící pedpisy
SN 33 3320 ed. 2 Elektrotechnické pedpisy – Elektrické pípojky, 08/2014 a zmna Z1, 05/2020.
Doplující poznámky
Zajištní výkonu elektrické energie v nadazené síti je záleitostí distribuní energetické spolenosti (nap. EZ Distribuce, a. s., E.ON Distribuce, a. s., PREdistribuce, a. s.). Informace o volných kapacitách pro potebné pipojení je nutné dohodnout vdy s píslušnou distribuní spoleností.
Limit typu A Stav k 1. 1. 2021
Objekt limitování
Podmínky pro pipojení k penosové soustav a k distribuní soustav v rámci daného ešeného území z hlediska návaznosti a propojitelnosti se stávajícím systémem elektroenergetiky.
Dvody limitování
Vyuitelnost území z hlediska navrených zaízení k rozvodu elektrické energie, jejich ochranných pásem a architektonického zalenní.
Vyjádení limitu
Nároky na plochu a ochranná pásma rozvodných zaízení elektrické energie.
Ukazatele a íselné hodnoty
Ukazatele závisí na tchto faktorech:
naptí sít [naptí v rozvodových soustavách v R: ZVN (400 kV), VVN (110 kV a 220 kV) a VN (nejastji 22 kV a 35 kV)],
druh vedení podle svého uloení ve vztahu k povrchu území (vedení v podzemní trase, vedení v nadzemní trase, vedení v pozemní trase),
výpoet nutno provést dle technických norem.
Právní pedpisy
Zákon . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve znní pozdjších pedpis, zejména § 86, § 88, § 90, § 161.
Zákon . 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvtvích a o zmn nkterých zákon (energetický zákon), ve znní pozdjších pedpis, § 24 odst. 3 písm. e), f) a g) a odst. 4, § 25 odst. 3 písm. e) a g) a odst. 4.
Zákon . 406/2000 Sb., o hospodaení energií, ve znní pozdjších pedpis, § 3 a § 4.
Zákon . 184/2006 Sb., o odntí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavb (zákon o vyvlastnní), ve znní pozdjších pedpis,
Vyhláška . 268/2009 Sb., o technických poadavcích na stavby, ve znní pozdjších pedpis, § 6.
Souvisící pedpisy
SN 33 0010 ed. 2 Elektrická zaízení – Rozdlení a pojmy, 03/2014.
SN 73 6005 Prostorové uspoádání vedení technického vybavení, 10/2020, l. 5.3 a Píloha A a C.
SN P 73 7505 Kolektory a ostatní sdruené trasy vedení inenýrských sítí, 04/2017 a Zmna Z1, 01/2018.
3
Doplující poznámky
Provozovatel penosové soustavy (EPS, a. s.) má právo v souladu se zvláštním právním pedpisem (zákon . 183/2006 Sb.) zizovat a provozovat na cizích nemovitostech zaízení penosové soustavy, petínat tyto nemovitosti vodii a umisovat v nich vedení.
Provozovatel penosové soustavy je povinen zídit vcné bemeno umoující vyuití cizí nemovitosti nebo její ásti pro úely uvedené v pedchozím odstavci, a to smluvn s vlastníkem nemovitosti za jednorázovou náhradu; v pípad e vlastník není znám nebo uren nebo proto, e je prokazateln nedosaitelný nebo neinný nebo nedošlo k dohod s ním a jsou-li dány podmínky pro omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavb podle zvláštního právního pedpisu (zákon . 184/2006 Sb.), vydá píslušný vyvlastovací úad na návrh provozovatele penosové soustavy rozhodnutí o zízení vcného bemene umoujícího vyuití této nemovitosti nebo její ásti.
Limit typu A Stav k 1. 1. 2021
4
Objekt limitování
Dvody limitování
Omezená vyuitelnost území z hlediska zásobování elektrickou energií, a to s ohledem na vzdálenost odbru této energie od elektrické stanice.
Vyjádení limitu
Penosová vzdálenost.
Ukazatele a íselné hodnoty
Druh vedení NN (nadzemní, podzemní) - výpoet nutno provést dle technických norem.
Právní pedpisy
Zákon . 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvtvích a o zmn nkterých zákon (energetický zákon), ve znní pozdjších pedpis.
Doplující poznámky
Limit typu A Stav k 1. 2. 2018
5
3.2.104 MAXIMÁLNÍ ROZPTÍ POLE PODPRNÝCH BOD U NADZEMNÍCH VEDENÍ NN A VN ELEKTRICKÉ ENERGIE
Objekt limitování
Dvody limitování
Vhodné umístní podprných bod nadzemního vedení zejména v zastavném území a v zastavitelných plochách.
Vyjádení limitu
Bné a maximální rozptí pole nadzemního vedení se ídí pedpisem.
Ukazatele a íselné hodnoty
Návrh venkovního vedení jako prvku ivotního prostedí musí respektovat poadavky na ochranu ivotního prostedí a právní podmínky, platné v jednotlivých regionech a zemích.
Venkovní vedení se musí navrhovat, stavt a udrovat takovým zpsobem, aby bylo bezpené pro veejnost, trvanlivé, pimen robustní, pijatelné z hlediska údrby, ivotního prostedí a vzhledu.
Právní pedpisy
Zákon . 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvtvích a o zmn nkterých zákon (energetický zákon), ve znní pozdjších pedpis, § 24, § 25, § 46.
Zákon . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve znní pozdjších pedpis.
Zákon . 184/2006 Sb., o odntí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavb (zákon o vyvlastnní), ve znní pozdjších pedpis,
Souvisící pedpisy
SN EN 50341-1 ed. 2 Elektrická venkovní vedení s naptím nad AC 1 kV – ást 1: Obecné poadavky – Spolené specifikace, 11/2013, l. 3.2.
SN EN 50341-2-19 Elektrická venkovní vedení s naptím nad AC 1 kV – ást 2-19: Národní normativní aspekty (NNA) pro eskou republiku (zaloené na EN 50341- 1:2012), 11/2017.
Doplující poznámky
Nároky na extrémní rozptí podprných bod zvyšují náklady na stavbu vedení (píhradové stoáry, jejich výška, silnjší vodie).
6
NN vedení 30 m 40 m
VN lehké vedení 60 - 80 m 90 m
VN stední vedení 80 - 90 m 100 m
VN tké vedení 100 - 120 m 200 m
VVN vedení 300 m
Provozovatel penosové soustavy má právo v souladu se zvláštním právním pedpisem (zákon . 183/2006 Sb.) zizovat a provozovat na cizích nemovitostech zaízení penosové soustavy, petínat tyto nemovitosti vodii a umisovat v nich vedení.
Provozovatel penosové soustavy je povinen zídit vcné bemeno umoující vyuití cizí nemovitosti nebo její ásti pro úely uvedené v pedchozím odstavci, a to smluvn s vlastníkem nemovitosti za jednorázovou náhradu; v pípad, e vlastník není znám nebo uren nebo proto, e je prokazateln nedosaitelný nebo neinný nebo nedošlo k dohod s ním a jsou-li dány podmínky pro omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavb podle zvláštního právního pedpisu (zákon . 184/2006 Sb.), vydá píslušný vyvlastovací úad na návrh provozovatele penosové soustavy rozhodnutí o zízení vcného bemene umoujícího vyuití této nemovitosti nebo její ásti.
Provozovatel distribuní soustavy má právo v souladu se zvláštním právním pedpisem (zákon . 183/2006 Sb.) zizovat a provozovat na cizích nemovitostech zaízení distribuní soustavy, petínat tyto nemovitosti vodii a umisovat v nich vedení.
Provozovatel distribuní soustavy je povinen zídit vcné bemeno umoující vyuití cizí nemovitosti nebo její ásti pro úely uvedené v pedchozím odstavci, a to smluvn s vlastníkem nemovitosti za jednorázovou náhradu; v pípad, e vlastník není znám nebo uren nebo proto, e je prokazateln nedosaitelný nebo neinný nebo nedošlo k dohod s ním a jsou-li dány podmínky pro omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavb podle zvláštního právního pedpisu (zákon . 184/2006 Sb.), vydá píslušný vyvlastovací úad na návrh píslušného provozovatele distribuní soustavy rozhodnutí o zízení vcného bemene umoujícího vyuití této nemovitosti nebo její ásti.
Limit typu A
7
Objekt limitování
Výška podprných bod a nadzemní výška vodi nadzemního elektrického vedení VN a VVN.
Dvody limitování
omezení leteckého provozu v blízkosti letiš,
kolizi s radioreléovými trasami,
rušení provozu rádiových zaízení.
Vyjádení limitu
Trasa elektrického vedení VN a VVN musí umonit proveditelnost výšky podprných bod a nadzemní výšky vodi.
Ukazatele a íselné hodnoty
Právní pedpisy
Zákon . 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvtvích a o zmn nkterých zákon (energetický zákon), ve znní pozdjších pedpis, § 25, § 46.
Souvisící pedpisy
SN EN 50341-1 ed. 2 Elektrická venkovní vedení s naptím nad AC 1 kV – ást 1: Obecné poadavky – Spolené specifikace, 11/2013.
SN EN 50341-2-19 Elektrická venkovní vedení s naptím nad AC 1 kV – ást 2-19: Národní normativní aspekty (NNA) pro eskou republiku (zaloené na EN 50341- 1:2012), 11/2017.
Doplující poznámky
Nutná dohoda s majiteli a provozovateli viz „Dvody limitování“.
Vzhledem k niší výšce venkovních elektrických vedení o niších naptích se bude zatíení, psobící na tyto konstrukce, lišit v závislosti na drsnosti terénu, výšce vedení a mimoádných okolnostech (padající stromy).
Limit typu A Stav k 1. 1. 2021
8
Objekt limitování
Poární bezpenost v okolí elektrické stanice. Zabránit ztrátám na ivotech, zdraví a majetku v pípad poáru.
Vyjádení limitu
Uspoádání venkovního stanovišt musí být takové, aby poár transformátoru s obsahem kapaliny vtším ne 1 000 l nezpsobil nebezpeí poáru dalších transformátor nebo objekt1, s výjimkou tch, které pímo souvisejí s transformátorem. Pro tento úel musí být stanoveny odpovídající vzdálenosti G1, G2. Smrné hodnoty jsou uvedeny v tabulce 3 SN EN 61936-1 (viz Ukazatele a íselné hodnoty). V pípad umístní transformátor s mnostvím kapaliny pod 1 000 l v blízkosti stn z holavého materiálu, mohou být nutná speciální protipoární opatení závisící na povaze a pouití budovy.
Pokud je nainstalováno automaticky psobící hasicí zaízení, vzdálenosti G1/G2 mohou být sníeny. Sníení vzdáleností G1/G2 musí být dohodnuto mezi uivatelem a dodavatelem.
Není-li moné dodret poadovanou vzdálenost uvedenou v tabulce 3 SN EN 61936-1, musí se provést samostatné poárn odolné stny s rozmry dle lánku 8.7.2.1 SN EN 61936-1.
Ukazatele a íselné hodnoty
Typ transformátoru Mnoství kapaliny
povrchu budovy z neholavého materiálu
(m)
z holavého materiálu (m)
≥ 45 000 15 30
Transformátory s mén holavou izolaní kapalinou (K) bez zvýšené ochrany
1 000 <....< 3 800 1,5 7,5
≥ 3 800 4,5 15
Transformátory s mén holavou izolaní kapalinou (K) se zvýšenou ochranou
Vzdálenost G1 od povrchu budovy nebo sousedních transformátor
Vodorovná (m) Svislá (m)
Vodorovná (m) Svislá (m)
F0 1,5 3
F1 ádná ádná
1 Objektem je mínna budova nebo zaízení, které pímo nesouvisí s provozem transformátoru.
9
Právní pedpisy
Zákon . 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvtvích a o zmn nkterých zákon (energetický zákon), ve znní pozdjších pedpis, § 46.
Vyhláška . 268/2009 Sb., o technických poadavcích na stavby, ve znní pozdjších pedpis, § 8.
Vyhláška . 23/2008 Sb., o technických podmínkách poární ochrany staveb, ve znní vyhlášky . 268/2011 Sb.
Souvisící pedpisy
SN EN 61936-1 Elektrické instalace nad AC 1 kV – ást 1: Všeobecná pravidla, 12/2011 a Oprava 1, 09/2012, Zmna A1, 11/2014, Oprava 2, 10/2015 a Oprava 3, 10/2015.
SN 73 0804 ed. 2 Poární bezpenost staveb – Výrobní objekty, 10/2020.
Doplující poznámky
Elektrická stanice – ást elektrizaní soustavy, soustedná v daném míst, zahrnující hlavn rozvodná zaízení a píslušenství na konci penosových nebo distribuních vedení a která také me obsahovat transformátory; všeobecn zahrnuje prostedky nutné pro ídicí a bezpenostní systémy (napíklad ochrany).
Limit typu A
10
Objekt limitování
Hladina hluku šíená do okolního prostoru elektrické stanice z transformátoru a jeho pomocného zaízení.
Dvody limitování
Ochrana zdraví, zajištní nejvyšší pípustné hladiny hluku ve vztahu k vyuití zastavného území a zastavitelných ploch.
Vyjádení limitu
Právní pedpisy
Zákon . 258/2000 Sb., o ochran veejného zdraví a o zmn nkterých souvisejících zákon, ve znní pozdjších pedpis, § 30, § 31.
Naízení vlády . 272/2011 Sb., o ochran zdraví ped nepíznivými úinky hluku a vibrací, ve znní pozdjších pedpis.
Vyhláška . 268/2009 Sb., o technických poadavcích na stavby, ve znní pozdjších pedpis, § 14.
Doplující poznámky
Sníení hlukové hladiny je moné zvtšením vzdálenosti od zástavby a akustickými pekákami.
Limit typu A
11
Objekt limitování
Vyuití území v ochranném pásmu vedení a zaízení elektrizaní soustavy.
Tento limit je souástí územn analytických podklad - jedná se o údaj o území v rámci sledovaného jevu . 71 a . 73 dle pílohy . 1 ást A vyhlášky . 500/2006 Sb., ve znní pozdjších pedpis.
Dvody limitování
Ochrana vedení a zaízení elektrizaní soustavy, ochrana osob a majetku.
Vyjádení limitu
Ukazatele a íselné hodnoty
A) Ochranná pásma dle zákona . 458/2000 Sb., § 46, jsou:
Ochranné pásmo nadzemního vedení:
a) u naptí nad 1 kV a do 35 kV vetn
1. pro vodie bez izolace 7 m
2. pro vodie s izolací základní 2 m
3. pro závsná kabelová vedení 1 m
b) u naptí nad 35 kV do 110 kV vetn
1. pro vodie bez izolace 12 m
2. pro vodie s izolací základní 5 m
c) u naptí nad 110 kV do 220 kV vetn 15 m
d) u naptí nad 220 kV do 400 kV vetn 20 m
e) u naptí nad 400 kV 30 m
f) u závsného kabelového vedení 110 kV 2 m
g) u zaízení vlastní telekomunikaní sít dritele licence 1 m
V lesních prsecích udruje provozovatel penosové soustavy nebo provozovatel píslušné distribuní soustavy na vlastní náklad volný pruh pozemk o šíce 4 m po jedné stran základ podprných bod nadzemního vedení podle § 46 odst. 3 písm. a) bod 1. a písm. b), c), d) a e), pokud je takový volný pruh teba; vlastníci i uivatelé dotených nemovitostí jsou povinni jim tuto innost umonit.
Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizaní soustavy:
a) do naptí 110 kV vetn a vedení ídicí a zabezpeovací techniky – 1 m po obou stranách krajního kabelu,
b) naptí nad 110 kV – 3 m po obou stranách krajního kabelu.
Ochranné pásmo elektrické stanice
Pásmo je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:
a) u venkovních elektrických stanic a dále stanic s naptím vtším ne 52 kV v budovách 20 m vn od oplocení nebo v pípad, e stanice není oplocena, 20 m od
12
vnjšího líce obvodového zdiva;
b) u stoárových elektrických stanic a vových stanic s venkovním pívodem s pevodem naptí z úrovn nad 1 kV a menší ne 52 kV na úrove nízkého naptí 7 m od vnjší hrany pdorysu stanice ve všech smrech;
c) u kompaktních a zdných elektrických stanic s pevodem naptí z úrovn nad 1 kV a menší ne 52 kV na úrove nízkého naptí 2 m od vnjšího plášt stanice ve všech smrech;
d) u vestavných elektrických stanic 1 m vn od obestavní.
Ochranné pásmo výrobny elektiny
Ochranné pásmo výrobny elektiny je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými v kolmé vzdálenosti:
a) 20 m vn oplocení, nebo v pípad, e výrobna elektiny není oplocena, 20 m od vnjšího líce obvodového zdiva výrobny elektiny pipojené k penosové soustav, nebo distribuní soustav s naptím vtším ne 52 kV,
b) 7 m vn oplocení, nebo v pípad, e výrobna elektiny není oplocena, 7 m od vnjšího líce obvodového zdiva výrobny elektiny pipojené k distribuní soustav s naptím nad 1 kV do 52 kV vetn,
c) 1 m vn oplocení výrobny elektiny s instalovaným výkonem nad 10 kW a pipojené k distribuní soustav s naptím do 1 kV vetn,
d) v pípad, e výrobna elektiny není oplocena, 1 m od vnjšího líce obvodového zdiva, nebo od obalové kivky vedené vnjšími líci krajních komponent výrobny elektiny s instalovaným výkonem nad 10 kW a pipojené k distribuní soustav s naptím do 1 kV vetn,
e) 1 m od vnjšího líce obvodového zdiva budovy, na které je výrobna elektiny umístna, u výroben elektiny pipojených k distribuní soustav s naptím do 1 kV vetn s instalovaným výkonem nad 10 kW.
Pro výrobnu elektiny pipojenou k distribuní soustav s naptím do 1 kV vetn s instalovaným výkonem do 10 kW vetn se ochranné pásmo nestanovuje.
Ochranná pásma u stávajících funkních zaízení stanovená v elektroenergetice podle dosavadních pedpis (tj. zákona . 222/1994 Sb. a zákona . 79/1957 Sb.) se nemní po nabytí úinnosti zákona . 458/2000 Sb. (viz § 98 odst. 2 zákona . 458/2000 Sb.). Výjimky z ustanovení o ochranných pásmech udlené podle dosavadních právních pedpis zstávají zachovány i po dni úinnosti zákona . 458/2000 Sb.
B) Ochranná pásma dle zákona . 222/1994 Sb., § 19 jsou:
Zaízení: Ochranné pásmo [m]:
Venkovní vedení: od krajních vodi na kadou stranu
a) u naptí nad 1 kV do 35 kV vetn 7 m
b) u naptí nad 35 kV do 110 kV vetn 12 m
c) u naptí nad 110 kV do 220 kV vetn 15 m
d) u naptí nad 220 kV do 400 kV vetn 20 m
e) u naptí nad 400 kV 30 m
Podzemní (kabelové) vedení:
do 110 kV v. a vedení ídicí, micí a zabezpeovací techniky
1 m po obou stranách krajního kabelu
nad 110 kV 3 m po obou stranách krajního kabelu
13
Elektrické stanice:
Elektrická stanice 20 m kolmo na oplocenou nebo obezdnou hranici objektu stanice
Výrobny elektiny: individuáln ve stavebním povolení
Právní pedpisy
Zákon . 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvtvích a o zmn nkterých zákon (energetický zákon), ve znní pozdjších pedpis, § 46, § 98 odst. 2 a 4.
Zákon . 406/2000 Sb., o hospodaení energií, ve znní pozdjších pedpis, § 3 a § 4.
Zákon . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve znní pozdjších pedpis, zejména § 83, § 86, § 88, § 90, § 96, § 161.
Souvisící pedpisy
SN 33 2000-5-52 ed. 2Elektrické instalace nízkého naptí – ást 5-52: Výbr a stavba elektrických zaízení – Elektrická vedení, 02/2012 a zmna Z1, 08/2018.
SN 75 2130 Kíení a soubhy vodních tok s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními, 02/2012 a Zmna Z1, 06/2017.
Doplující poznámky
Nízké naptí není chránno ochranným pásmem, bezpenost je upravena technickými normami.
V ochranném pásmu nadzemního a podzemního vedení, výrobny elektiny a elektrické stanice je zakázáno:
a) zizovat bez souhlasu vlastníka tchto zaízení stavby i umisovat konstrukce a jiná podobná zaízení, jako i uskladovat holavé a výbušné látky,
b) provádt bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce,
c) provádt innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpenost provozu tchto zaízení nebo ohrozit ivot i majetek osob,
d) provádt innosti, které by znemoovaly nebo podstatn znesnadovaly pístup k tmto zaízením.
V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno vysazovat chmelnice a nechávat rst porosty nad výšku 3 m.
V ochranném pásmu podzemního vedení je zakázáno vysazovat trvalé porosty a pejídt vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.
Pokud to technické a bezpenostní podmínky umoují a nedojde-li k ohroení ivota, zdraví, bezpenosti nebo majetku osob, vlastník píslušné ásti elektrizaní soustavy
a) stanoví písemn podmínky pro realizaci veejn prospšné stavby, pokud stavebník prokáe nezbytnost jejího umístní v ochranném pásmu;
b) udlí písemný souhlas se stavbou neuvedenou v písmenu a) nebo s inností v ochranném pásmu, který musí obsahovat podmínky, za kterých byl udlen.
14
V ochranném pásmu i mimo n je kadý povinen zdret se jednání, kterým by mohl poškodit elektrizaní soustavu nebo omezit nebo ohrozit její bezpený a spolehlivý provoz a veškeré innosti musí být provádny tak, aby nedošlo k poškození energetických zaízení.
Vzdálenost mezi nejbliším vodiem nadzemního vedení o naptí vyšším ne 52 kV a koncem listu rotoru vtrné elektrárny v nejbliší vzdálenosti od vedení musí být v pípad, e
a) na vedení není realizováno opatení proti kmitání vodi nejmén trojnásobkem prmru rotoru,
b) na vedení je realizováno opatení proti kmitání vodi nejmén rovnající se prmru rotoru nebo výšce vtrné elektrárny.
Vzdálenost mezi oplocením elektrické stanice o naptí vyšším ne 52 kV a koncem listu rotoru vtrné elektrárny v nejbliší vzdálenosti od vedení za bezvtí musí být minimáln rovna výšce vtrné elektrárny.
Ochranné pásmo zaízení elektrizaní soustavy zaniká trvalým odstranním stavby na základ píslušného souhlasu nebo povolení v souladu se stavebním zákonem.
Limit typu A