Click here to load reader

31.12.2019. godine 3.1. Bilanca stanja na dan ... Imovina Grupe iznosi 145.567 milijuna kuna, veća je za 7.036 milijuna kuna (+5,1%), najvećim dijelom na pozicijama likvidne imovine

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 31.12.2019. godine 3.1. Bilanca stanja na dan ... Imovina Grupe iznosi 145.567 milijuna kuna, veća...

 • Nerevidirani financijski izvještaji

  Grupe Zagrebačke banke

  za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

  Sadržaj:

  1. Izvještaj poslovodstva za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine

  2. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja

  3. Financijski izvještaji (TFI-KI izvještaji)

  3.1. Bilanca stanja na dan 31.12.2019. godine

  3.2. Račun dobiti i gubitka za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine

  3.3. Izvještaj o novčanom tijeku za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine

  3.4. Izvještaj o promjenama kapitala za razdoblje od 31.12.2018. do 31.12.2019. godine

 • 2

  Izvještaj poslovodstva za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine

  Grupa Zagrebačke banke ostvarila je dobit nakon oporezivanja u iznosu od 1.759 milijuna kuna u

  2019. godini. Ostvaren je dobar operativni rezultat, glavne kategorije prihoda i rashoda su stabilne, a

  neto dobit je pod utjecajem jednokratnih ostalih rashoda i povećanih troškova rezerviranja za sudske

  sporove.

  Grupa je u većini svojih članica ostvarila dobre poslovne rezultate, a najviše su doprinijele Zagrebačka

  banka d.d., UniCredit Bank d.d. Mostar i UniCredit Leasing Croatia d.o.o.

  Uslijed pozitivnih trendova u okruženju ostvaren je rast kredita, dok su ukupni volumeni pod utjecajem

  prodaje dijela portfelja neprihodujućih kredita.

  U uvjetima brzih tehnoloških promjena usmjereni smo na transformaciju poslovanja i stvaranje novih vrijednosti za naše klijente. Ostajemo ustrajni u realizaciji strateškog plana, odgovornom upravljanju rizicima te poticanju gospodarskog i socijalnog napretka.

  Ključni pokazatelji poslovanja:

   Poslovni prihodi: 5.205 milijuna kuna

   Troškovi poslovanja: 2.321 milijun kuna

   Dobit od poslovanja prije vrijednosnih usklađenja i rezerviranja za gubitke: 2.884 milijuna

  kuna

   Troškovi vrijednosnih usklađenja i rezerviranja za gubitke: 824 milijuna kuna

   Krediti i predujmovi komitentima: 83.380 milijuna kuna

   Depoziti komitenata: 113.310 milijuna kuna

 • 3

  Izvještaj poslovodstva za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine (nastavak)

  Poslovni prihodi iznose 5.205 milijuna kuna, manji su za 122 milijuna kuna (-2,3%):

   Neto prihod od kamata iznosi 3.458 milijuna kuna, povećanje od 43 milijuna kuna (+1,3%)

  rezultat je promjene u strukturi bilance, uz stabilan prosječni volumen kredita i niže troškove

  financiranja.

   Neto prihod od provizija i naknada iznosi 1.388 milijuna kuna, manji je za 16 milijuna kuna

  (-1,1%).

   Neto dobit od trgovanja i ostali prihodi i rashodi iznose 359 milijuna kuna, manji su za 149

  milijuna kuna (-29,3%) zbog jednokratnih ostalih rashoda, uz više prihode od trgovanja.

  Troškovi poslovanja iznose 2.321 milijun kuna, manji su za 32 milijuna kuna (-1,4%). Omjer troškova

  i prihoda iznosi 44,56%.

  Dobit od poslovanja prije vrijednosnih usklađenja i rezerviranja za gubitke iznosi 2.884 milijuna

  kuna. Smanjenje od 90 milijuna kuna (-3,0%) rezultat je prethodno opisanih kretanja u poslovnim

  prihodima i troškovima poslovanja.

  Troškovi vrijednosnih usklađenja i rezerviranja za gubitke iznose 824 milijuna kuna. Veći su za 178

  milijuna kuna, zbog povećanih troškova rezerviranja za sudske sporove.

  Imovina Grupe iznosi 145.567 milijuna kuna, veća je za 7.036 milijuna kuna (+5,1%), najvećim dijelom

  na pozicijama likvidne imovine.

   Krediti i predujmovi komitentima iznose 83.380 milijuna kuna, veći su za 1,8 milijardi kuna

  (+2,3%), najviše uslijed povećanja kredita stanovništvu.

   Depoziti komitenata čine primarni izvor financiranja. Iznose 113.310 milijuna kuna.

  Povećanje od 10,8 milijardi kuna (+10,6%) ostvareno je u depozitima po viđenju stanovništva

  i depozitima pravnih osoba.

   Depoziti kreditnih institucija iznose 8.255 milijuna kuna. Smanjeni su za 5,3 milijarde kuna

  (-39,2%) iz priljeva od depozita komitenata.

 • 4

  Rezultati poslovanja za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine

  Grupa Zagrebačke banke Δ 2019. vs. 2018.

  Račun dobiti i gubitka (mln. kuna) 2019. 2018. mln. kuna %

  1 2 3 (1-2) 4 (3/2)

  Prihodi od kamata 3.992 4.002 (10) (0,2 %)

  Rashodi od kamata (534) (587) 53 (9,0 %)

  Neto prihodi od kamata 3.458 3.415 43 1,3 %

  Prihodi od provizija i naknada 1.635 1.624 11 0,7 %

  Rashodi od provizija i naknada (247) (220) (27) 12,3 %

  Neto prihodi od provizija i naknada 1.388 1.404 (16) (1,1 %)

  Dobit od trgovanja i ostali prihodi i rashodi 359 508 (149) (29,3 %)

  Poslovni prihodi 5.205 5.327 (122) (2,3 %)

  Troškovi poslovanja (2.321) (2.353) 32 (1,4 %)

  Dobit od poslovanja prije vrijednosnih usklađenja i rezerviranja za gubitke

  2.884 2.974 (90) (3,0 %)

  Troškovi vrijednosnih usklađenja i rezerviranja za gubitke

  (824) (646) (178) 27,6 %

  Operativna dobit 2.060 2.328 (268) (11,5 %)

  Udio u dobiti pridruženog društva 28 39 (11) (28,2 %)

  Dobit prije oporezivanja 2.088 2.367 (279) (11,8 %)

  Porez na dobit (329) (326) (3) 0,9 %

  Dobit nakon oporezivanja 1.759 2.041 (282) (13,8 %)

  Dobit namijenjena dioničarima Banke 1.754 2.038 (284) (13,9 %)

  Dobit namijenjena manjinskim dioničarima 5 3 2 66,7 %

  Dobit nakon oporezivanja 1.759 2.041 (282) (13,8 %)

 • 5

  Rezultati poslovanja za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine (nastavak)

  Grupa Zagrebačke banke Δ 2019. vs. 2018.

  Bilanca stanja (mln. kuna) 31.12.2019. 31.12.2018. mln. kuna %

  1 2 3 (1-2) 4 (3/2)

  Novčana sredstva, novčana potraživanja od središnjih banaka i ostali depoziti po viđenju

  26.149 24.651 1.498 6,1 %

  Financijska imovina koja se drži radi trgovanja 1.659 1.183 476 40,2 %

  Financijska imovina kojom se ne trguje koja se obvezno mjeri po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak

  403 285 118 41,4 %

  Financijska imovina po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit

  13.504 12.097 1.407 11,6 %

  Financijska imovina po amortiziranom trošku: 100.507 96.816 3.691 3,8 %

  Dužnički vrijednosni papiri 1 180 (179) (99,4 %)

  Krediti i predujmovi kreditnim institucijama 17.126 15.102 2.024 13,4 %

  Krediti i predujmovi komitentima 83.380 81.534 1.846 2,3 %

  Materijalna i nematerijalna imovina 2.514 2.742 (228) (8,3 %)

  Ulaganja u društva kćeri, zajedničke pothvate i pridružena društva

  81 93 (12) (12,9 %)

  Ostala imovina 750 664 86 13,0 %

  Ukupna imovina 145.567 138.531 7.036 5,1 %

  Financijske obveze koje se drže radi trgovanja 1.447 964 483 50,1 %

  Financijske obveze po amortiziranom trošku: 122.115 116.538 5.577 4,8 %

  Izdani dužnički vrijednosni papiri 55 54 1 1,9 %

  Depoziti kreditnih institucija 8.255 13.579 (5.324) (39,2 %)

  Depoziti komitenata 113.310 102.484 10.826 10,6 %

  Ostale financijske obveze 495 421 74 17,6 %

  Rezervacije 1.286 885 401 45,3 %

  Ostale obveze 1.680 1.393 287 20,6 %

  Ukupne obveze 126.528 119.780 6.748 5,6 %

  Kapital 19.039 18.751 288 1,5 %

  Ukupno obveze i kapital 145.567 138.531 7.036 5,1 %

  U Zagrebu, 10. veljače 2020. godine

  Zamjenik predsjednika Uprave Romeo Collina

 • 6

  Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja

  Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala, prema našem najboljem saznanju:

  1) skraćeni set financijskih izvještaja Grupe Zagrebačke banke, sastavljenih uz primjenu

  odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja banaka u Republici Hrvatskoj, daje cjelovit i

  istinit prikaz imovine i obveza, dobitaka i gubitaka, financijskog položaja i poslovanja Grupe

  Zagrebačke banke;

  2) izvještaj poslovodstva sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja Grupe

  Zagrebačke banke.

  Direktor Računovodstva Član Uprave i regulatornog izvještavanja Lorenzo Ramajola Ante Križan

  Dodatne informacije: Odnosi s javnošću Tel: 00385(1)6104153 e-mail: [email protected] www.zaba.hr

  mailto:[email protected] http://www.zaba.hr/

 • 7

  do

  Godina: 2019

  Kvartal: 4

  LEI:

  Šifra

  ustanove:

  5316

  KD KN KD

  RN RN RD

  MB:

  1500937

  3891984

  3709124

  1329162

  1598465

  1569465

  2001365

  4089014

  7700822

  79524093

  79535362

  2638541

  1581864

  Da

  Ne

  Revizorsko društvo:

  (tvrtka revizorskog društva)

  Ovlašteni revizor:

  (ime i prezime)

  Adresa e-pošte: [email protected]

  Osoba za kontakt: Ferizović Antica

  (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

  Telefon: 01/ 4801-725

  Knjigovodstveni servis: Ne (Da/Ne)

  (tvrtka knjigovodstvenog servisa)

  ALLIB NEKRETNINE d.o.o. Damira Tomljanovića Ga

Search related