of 32 /32
30 wasiat Imam Ghazali

30 Wasiat Imam Ghazali

  • Author
    isshadin

  • View
    1.193

  • Download
    10

Embed Size (px)

Text of 30 Wasiat Imam Ghazali

Page 1: 30 Wasiat Imam Ghazali

30 wasiat Imam Ghazali

Page 2: 30 Wasiat Imam Ghazali

1.Tuntutan berbakti kepada ibu bapa

Berbakti kepada ibu bapa wajib kerana ia hukum Allah. Anak yang enggan berbakti kepada dua ibu bapanya dianggap anak derhaka. Dan perbuatan derhaka satu

dosa besar.

Page 3: 30 Wasiat Imam Ghazali

2. Mengasihani anak yatim

Kasihanilah anak yatim kerana Rasullulah saw juga tergolong sebagai anak yatim dan baginda akan

bersama-sama dengan orang yang menyayangi dan mengasihani anak yatim di akhirat

Page 4: 30 Wasiat Imam Ghazali

3. Allah menguji kita

Ujian datang silih berganti. Ia merupakan warna kehidupansetiap insan. Laluilah ia dengan sabar agar kualiti iman kita

meningkat. Kerana ujian itu untuk mematangkan keimanan kita

Page 5: 30 Wasiat Imam Ghazali

4. Menghormati dan memuliakan guru

Menghormati dan memuliakan guru merupakan tugas dankewajipan kita sebagai anak dan murid. Guru bagaikan orang tua

kita sendiri yang wajib kita hormati dan muliakan

Page 6: 30 Wasiat Imam Ghazali

5. Menanamkan iman dalam anak

Menanamkan iman dalam dirianak merupakan kewajipan orang tua.

Anak-anak akan membesar dalamsuasana cukup peka dan sensitif

dengan Tuhan. Bila ini sudah ada,dengan sendirinya dia akan malu dan

takut untuk membuat dosa.

Page 7: 30 Wasiat Imam Ghazali

6. Islam mengajarkan hidup sihat

Banyak pendidikan kesihatanyang diajar oleh Rasulullah kepada umatnya termasuk

aspek kebersihan tubuh badan,pakaian, alam sekitar dan juga

makanan. Kerana di dalamtubuh yang sihat itu terdapatkelazatan dalam beribadat.

Page 8: 30 Wasiat Imam Ghazali

7. Menghormati tetamu

Islam mendidik kita agar memuliakan danmenghormati tetamu. Kerana tetamu datang

membawa rezeki dan apabila ia pulang menghapuskandosa-dosa kita.

Page 9: 30 Wasiat Imam Ghazali

8. Menghormati jiran

Menghormati jiran adalah merupakan tugas dankewajipan setiap Muslim. Kita di tuntut untuk bersikap

memuliakan jiran kita kerana jiranlah orang yangpaling terdekat dengan kita.

Page 10: 30 Wasiat Imam Ghazali

9. Menggunakan akal untuk berfikir

Al-Quran memerintahkan kita agar berfikir dan menggunakanakal untuk memecahkan rahsia hidup ini.Matlamatnya adalah untuk kebahagiaan

dunia dan akhirat kita.

Page 11: 30 Wasiat Imam Ghazali

10. Membuktikan kebenaran al-quran

Al-quran mengandungi fakta dan mukjizat. Kejadianalam, manusia dan ilmu pengetahuan didedahkan

secara terus terang, yang membuat manusia yakin akankebenaran adanya Allah.

Page 12: 30 Wasiat Imam Ghazali

11. Mencintai ilmu

Mencintai ilmu dan mengamalkan ilmu adalah tandakecerdasan dan disukai Allah. Barangsiapa yangkeluar rumahnya dengan niat untuk mencari ilmu,niscaya di lindungi Allah dan sampai ia kembali.

Page 13: 30 Wasiat Imam Ghazali

12. Jangan berdusta

Sesungguhnya dusta itu menuntun kepada kekejiandan kekejian itu menuntun ke dalam api neraka. Tidak

henti-hentinya sesorang berdusta danmembiasakan diri dalam dusta, sehingga dicatat

disisi Allah sebagai pendusta.

Page 14: 30 Wasiat Imam Ghazali

13. Mengawal lisan

Menyaksikan maksiat, kejahatan dan menjadi saksipalsu adalah di antara penyakit lidah dan hati yang amatberbahaya. Ianya menjadi punca kepada rosaknya iman

dan seterusnya boleh membawanyake neraka jahannam.

Page 15: 30 Wasiat Imam Ghazali

14. Jangan dekati zina

Islam tidak hanya mengharamkan perbuatan zina, tetapi termasuk

juga sebarang tindak-tandukyang membawa kepada

berlakunya perbuatan yangterkutuk itu, iaitu

sebarang perlakuan ke arahmenghampiri zina.

Page 16: 30 Wasiat Imam Ghazali

15. Jangan dekati minuman yang memabukkan

Minuman yang memabukkan seperti arak, hukumnyaadalah haram, sama ada sedikit atau banyak, mabukatau tidak. Setiap Muslim yang berakal pasti menjauhi

arak kerana ia merosakkan akal,menimbulkan penyakit dan dimurkai Allah.

Page 17: 30 Wasiat Imam Ghazali

16. Menjadi pemimpin yang adil

Pemimpin yang adil adalah pemimpin yang menghukumdengan penuh keadilan, dan apabila berkata dengan

penuh kebenaran, tidak menyakiti hati orang, danjujur sama ada kepada diri sendiri mahupun

kepada orang lain.

Page 18: 30 Wasiat Imam Ghazali

17. Menjadi pejuang di jalan Allah

Muhajirin atau pejuang-pejuang Islam yangberjuang di jalan Allah

adalah mereka yang merentasiceruk bumi ini dengan

satu mesej, iaitu menegakkankebenaran Islam dan

menghancurkan kebatilan.

Page 19: 30 Wasiat Imam Ghazali

18. Menjadi ahli kebaikan

Ahlul Itsar iaitu orang-orang yang gemar melakukankebaikan, sentiasa mendahulukan kepentingan

orang lain, menolong dan membantu orang yangmemerlukan bantuannya. Mereka adalah orang

yang paling bermanfaat dan disayangioleh orang lain.

Page 20: 30 Wasiat Imam Ghazali

19. Redha dengan ketentuan Allah

Orang-orang yang redha dengan ketentuan Allah,maka Allah bukakan pintu-pintu kebaikan yang banyak

sehingga tiada hari bagi mereka melainkan harusberbuat kebaikan, iaitu kebaikan apa sahaja

yang diperintahkan oleh agama.

Page 21: 30 Wasiat Imam Ghazali

20. Menjadi golongan yang selamat

Ahlun Najat iaitu orang-orangyang selamat. Mereka hanyamenunaikan amalan-amalanyang wajib dan meninggalkan

larangan-larangan Allah. Hanya itu yang mereka kerjakan,

tidak lebih dan tidakpula kurang.

Page 22: 30 Wasiat Imam Ghazali

21. Menjadi manusia yang bahagia

Menjadi manusia yang palingbahagia adalah idaman setiap insan.

Oleh itu, raihlah hari-haribahagia bersama Allah

dan RasulNya.

Page 23: 30 Wasiat Imam Ghazali

22. Memelihara sifat malu

Malu adalah perhiasan Mukmin sejati.Ianya merupakan akhlak para Nabi dan

Rasul yang harus dimilikisetiap orang yang mengaku

umat Muhammad.

Page 24: 30 Wasiat Imam Ghazali

23. Memusuhi syaitan

Syaitan adalah musuh yangnyata ke atas manusia. Oleh itu,

jadikan ia sebagai musuh,bukan sebagai kawan.

Page 25: 30 Wasiat Imam Ghazali

24. Menyambung silaturahim

Silaturahim adalah amalan muliapara Nabi dan Rasul, sehinggakan

orang yang memutuskan silaturahimdianggap telah melakukan

dosa besar

Page 26: 30 Wasiat Imam Ghazali

25. Mengingati mati

Mengingat mati mendatangkankemanisan iman dan sekaligusmenguatkan rasa ber-Tuhandan taqarrub kepada Allah.

Page 27: 30 Wasiat Imam Ghazali

26. Menghafal Al-Quran

Orang yang menghafal Al-Qurandianggap sebagai keluarga-keluarga

Allah. Oleh itu, perbanyakkanlahmenghafal Al-Quran kerana ia

cahaya di dalam kubur.

Page 28: 30 Wasiat Imam Ghazali

27. Solat tahajud

Solat tahajjud ataupun qiamulail adalahsolatnya para Nabi dan Rasul. Bangunlah

pada malam yang akhir dan gunakan waktumuuntuk meminta hajatmu niscayaakan segera di tunaikan Allah.

Page 29: 30 Wasiat Imam Ghazali

28. Mencintai Rasulullah

Kasih dan cinta kepadaRasulullah saw adalahsatu kemestian dalam

kehidupan seorang Muslim.Setiap Muslim mesti berbuat

demikian kerana bagindaadalah orang yang paling

berjasa di dalammembimbing dan memberi

petunjuk kepadamanusia sejagat.

Page 30: 30 Wasiat Imam Ghazali

29. Berdoa dan berusaha

Doa memiliki kekuatan dan kehebatanyang dahsyat sehinggakan doa

dianggap sebagai senjata mukmindan pembuka pintu rezeki.

Page 31: 30 Wasiat Imam Ghazali

30. Solat yang khusyuk

Solat yang khusyuk adalah kunci mendapatkan keredhaan Allah. Latihlah kekusyukan di dalamsolat supaya beroleh kemenangan di syurga.

Page 32: 30 Wasiat Imam Ghazali