Click here to load reader

30-pilipino4 - · PDF file(タ)Kapag ang tiyan ng babae ay patulis ang hugis, ang kanyang magiging anak ay lalaki. (英)If a pregnant woman's abdomen is pointed, her baby will

 • View
  13

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 30-pilipino4 - · PDF file(タ)Kapag ang tiyan ng babae ay patulis ang hugis, ang kanyang...

 • - 1 -

  30-pilipino4601 Tapos na ang lahat. Everything is over.

  tapos na : lahat : 602 Huwag mong kalilimutan ang init ng ating mga yakap. Don't forget the warmth of our hugs.

  huwag : kalilimutan : init : yakap :

  603 Nais kong matulog ng mahimbing. I want to sleep deeply.

  nais : matulog : ng mahimbing : himbing :

  604 Habang may hininga pa, may buhay. As long as you have breath, you have life.

  habang : may :

  hininga : pa : buhay : 605 Habang may buhay, may pag-asa. As long as you have life, you have hope.

  habang : may :

  buhay : pag-asa : 606 Ang lungkot mo ay lungkot ko. Your sadness is my sadness.

 • - 2 -

  lungkot : 607 Ano ang lasa ng langka? How does jackfruit taste like?

  ano : lasa : langka : 608 Nasa ikatlong buwan na ang aking pagbubuntis. I am in the third month of pregnancy.

  nasa : pagbubuntis : ikatlong buwan :

  609 Manigong Bagong Taon! A Prosperous New Year (Happy New Year!)

  manigo : bago : taon : Maligayang bagong taon

  Maligayang Pasko at Manigong Bagong Taon &

  610 Naiintindihan ko ng malinaw ang aking layunin sa trabaho. I clearly understand my purpose at work.

  naiintindihan ko : layunin : ng malinaw : trabaho :

  611 Gipit ang kalagayan namin noong walang trabaho ang aming tatay.When our father was out of job, we had a hard time.

  gipit : kalagayan :

 • - 3 -

  noong : walang trabaho : tatay : 612 May dungis ka sa mukha. You have dirt on your face.

  may : dungis : mukha : 613 Hindi ako ang pumatay sa kanya. I was not the one who killed him.

  hindi ako : pumatay : 614 Nais kong pakasalan mo ako. I want you to marry me.

  nais kong pakasalan :

  615 Tawagan ang 119 upang ipaalam ang sunog sa bombero. Dial 119 to report the fire to the fireman. 119

  tawagan : upang : ipaalam : sunog : bombero :

  616 Magpapatayo ako ng bahay sa lugar na ito. I will have a house constructed in this place.

  magpapatayo : magpatayobahay : lugar : lugar na ito :

  617 Sa lahat ng bagay na gagawin,

  kailangan mong pag-isipang mabuti.

 • - 4 -

  Whatever you do, you must think well on it.

  lahat ng bagay : gagawin : kailangan :

  pag-isipan : ng mabuti : 618 Natulungan ko ipagamot ang nanay ko. I helped my mother's treatment.

  natulungan : matulungan ipagamot : nanay :

  619 Talagang lumalaki ka na! You really grew up a lot!

  talaga : lumaki : 620 Alam ko namang tumatawag siya sa inyo paminsan-minsan. I know that he calls you sometimes.)

  alam ko : tumatawag : paminsan-minsan :

  621 Ang pagkain, mga damit at tahanan ay

  mga pangangailangan sa buhay.Food, clothing and shelter are necessaries of life.

  pagkain : (mga) damit : tahanan : buhay : pangagailangan

  622 Sino ang pinakagusto mo sa klase? Who do you like most in your class?

 • - 5 -

  sino : pinakagusto : klase : 623 Damdamin ko ay hindi magbabago. My feeling will not change.

  damdamin : damdamin ko : hindi : magbabago :

  624 Ang pera at pag-ibig ay dalawang magkaibang bagay. Money and love are two different things.

  pera pag-ibig : dalawa : magkaiba : bagay :

  625 Sana ay magkaroon tayo ng masaya at masaganang kinabukasan. I hope we'll have a happy and prosperous future.

  sana ay : magkaroon : masaya : masagana : kinabukasan :

  626 (Paglipas ng panahon ay unti-unting maghihilom ang sugat ko.

  Time will gradually heal my wound.

  paglipas : panahon : unti-unti : sugat : maghihilom : maghilom(

  627 Pangako ko na paliligayahin kita.I promise to make you happy.

  pangako ko : paliligayahin : 628 Mula sa araw na ito, uumpisahan namin

 • - 6 -

  ang buhay bilang mag-asawa.From this day forwad, we will start a married life.

  mula sa : araw na ito : uumpisahan : buhay :

  bilang mag-asawa629 Talagang naguguluhan na ako at hindi ko na alam ang gagawin.I'm totally confused and I don't know what to do anymore.

  talagang naguguluhan : maguluhan hindi ko na alam : ang gagawin :

  630 Kapag ang tiyan ng babae ay patulis ang hugis, ang kanyang

  magiging anak ay lalaki.If a pregnant woman's abdomen is pointed, her baby will be a boy.

  kapag : tiyan : babae : patulis (matulis) : hugis : magiging anak : lalaki :

  631 Hinaan mo nga ang radyo.Turn the radio down.

  hinaan : radyo : 632 Sana ay patuloy na mapabuti niya ang kanyang wikang Hapon.I hope she will continue improving her Japanese language.

  sana ay : patuloy: mapabuti : wikang Hapon :

 • - 7 -

  633 Magtipid sa paggamit ng kuryente, gas, at tubig.Economize on using electricity, gas and water.

  magtipid : paggamit : kuryente : gas : tubig :

  634 May problema ba? Ipaalam agad sa inyong boss! Any problem? Inform your boss right away!

  may ba? problema : ipaalam : agad : boss :

  635 Napakaganda ng hugis ng labi mo. The shape of your lips is so beautiful.

  napakaganda : hugis : labi :

  636 Maraming salamat sa pagpapadala mo sa akin ng mga litrato.Thank you so much for sending me pictures.

  maraming salamat : pagpapadala : litrato :

  637 Gusto mo ba ng isda? Do you like fish?

  Gusto mo ba ng isda : 638 Sa Japan, kailangang ibukod ang basura.In Japan, you need to separate garbage.

 • - 8 -

  kainangang ibukod : basura :

  639 Kapag dumating ang isang bagyo, huwag lumabas ng bahay.If a typhoon comes, don't go out of house.

  kapag dumatingbagyo : huwag : lumabas : bahay :

  640 Maginaw ang panahon sa araw na ito, di ba The weather is cold today, isn't it?

  maginaw : panahon : araw na ito : di ba? :

  641 Maaring din naming buksan ang daan para sa hinaharap.We can also open the path to the future.

  maari : din : buksan : daan : 642 Huwag mong kalilimutan ang init ng ating mga yakap.Don't forget the warmth of our hugs.

  huwag : kalilimutan : init : yakap :

  643 Wala kaming nabalitaan mula sa kanya kahit minsan lang.We haven't heard from her even once.

  wala : nabalitaan mula sa kahit minsan lang :

  644

 • - 9 -

  Siguruhing dumating sa tamang oras.Make sure to arrive on time.

  siguruhin : dumatin : sa tamang oras :

  645 Hangad ko ang kaligayahan niyaMy wish is her happiness.(

  hangad : kaligayahan : 646 Masyado siyang delikado sa pagkain.He's very picky about food.

  masiyado : pagkain : delikado :

  647 Ang pagpapagamot sa dentista ay isang pahirap para kay Francisco.Having treatment at dentist is an ordeal for Francisco.

  pagpapaggamot : dentista : pahirap :

  648 Mahina ang kanyang mata. His sight is poor.

  mahina : mata :649 Hindi na ako matatalo! I won't be defeated!

  hindi na matatalo : matalo 650 Itapon mo iyan sa basurahan.

 • - 10 -

  Throw that in the garbage can.

  itapon : iyan : basurahan : 651 Ano ang katanungan?What is the question?

  ano : katanungan : 652 Sana ay patuloy kang sumulat sa akin.I hope you keep writing to me.

  sana ay patuloy : sumulat :

  653 Lagi kong aantayin ang sulat mo. I'm always waiting for your letter.

  lagi : aantayin : sulat : 654 Hindi palagian ang presyo ng bigas. The price of rice is not stable.

  palagian : presyo : bigas :

  655 Siya ang magiging asawa ko.She will be my future wife.

  siya : magiging : asawa : 656 Walang hinto ang ulan sa buong maghapon. The rain continued all day without stopping.

 • - 11 -

  walang : hinto : ulan : sa buong maghapon : sa loob ng maghapon

  657 Si Pedro ay mahihiyain at ayaw ng mga pagtitipon. Pedro is shy and dislikes gatherings.

  mahihiyain : ayaw ng :

  pagtitipon : 658 Hiniwa niya ang karne sa pamamagitan ng kutsilyo. He cut the meat with a table knife.

  hiniwa : karne : sa pamamagitan ng : kutsilyo :

  659 Ang Pilipinas ay isang nagsasariling bansa. The Philippines is an independent country.

  Pilipinas : isa : nagsasarili : bansa :

  660 Titigil sa pag-ikot ang mundo dahil wala ka na sa piling ko.The earth will stop spinning

  because you aren't by my side anymore.

  titigil : pagikot : mundo : wala ka na : sa piling ko :

  661 Sa Bisaya dumaan ang bagyo.

 • - 12 -

  The typhoon passed over Visayas.

  Bisaya : dumaan : bagyo : 662 Dalawang araw siyang nasa koma bago namatay. He was in a coma for two days before he died. 2

  dalawang araw : 2 nasa koma : bago : namatay :

  663 Hindi ko mapigil ang pagtawa.I could not resist laughing.

  hindi : mapigil : pagtawa :

  664 Huminto sa tulay ang aming kotse. Our car stalled on the brigde.

  huminto : tulay : kotse :

  665 Sino ang naglilinis ng sahig? Who is cleaning the floor?

  sino : sahig : naglilinis : - maglinis :

  666 Lumambot ang kanyang matigas na puso. His hard heart became softer.

  lumambot : matigas : puso :

 • - 13 -

  667 Mag-apply para sa Visa ng bata

  sa loob ng 30 araw ng panganganak. Apply for baby's visa within 30 days from the birth. 30

  mag-apply para sa : bata : sa loob ng araw :

  panganganak : 668 Gusto kong ilihim ang pagbubuntis ko.I want to hide my pregnancy.

  gusto kong : ilihim : pagbubuntis :

  669 () Gagampanan ko ang responsibilidad ng isang magulang.() I will fulfil my responsibility as a parent.

  gagampanan : (gampanan) []responsibilidad : magulang :

  670 Anong lingwahe ang kalimitang ginagamit ninyo sa bahay?What language do you usually use in your home?

  anong lingwahe : lingwahe : kalimitan : ginagamit : bahay :

  671 Bakit ba tayo'

Search related