of 7 /7
Pitanja za V. Kolokvij 1. Skicirajte remenski prijenos s plosnatim remenom sa svim pripadnim veličinama, promjer, frekvencija vrtnje, obuhvatni kut, međuosni raznak, djelujuće sile na slobodnom i vučnom ogranku, kao i raspodjelu sila po dužini remena. 2. Što je prijenosni omjer? 3. Vrste remenskih prijenosa sa ravnim remenjem? a) otvoreni remenski prijenos, b) križni prijenos, c) polukrižni prijenos, d) prijenos stupnjevanom remenicom, e) prijenos pogonskom i slobodnom remenicom, f) prijenos zateznom remenicom 4. Nabrojite meterijale za izradu remenja. Koža,Tkanine od organskog ili sintetičkog materijala. 5. Opišite remenski prijenos s klinastim remenjem, prednosti i nedostaci u odnosu na ravni remen. Klinasto remenje ima u odnosu na plosnato, pri istoj sili kojom remen tlači na remenicu, približno trostruku sposobnost prijenosa, blago puštanje u rad, i praktički vuku bez puzanja. Mogu raditi s malim obuhvatnim kutom, i na taj način omogućuju velik prijenosni odnos. Potreban prostor je manji,a i opterećenja vratila i ležaja su manja. Dalja prednost je u mogućnosti da više klinastih remena radi paralelno. 6. Što su tarni prijenosnici? Prednosti i nedostaci tarnih prijenosnika. Prenose snagu i okretno gibanje pomoću trenja na tarenicama koje se naleze smjestena na vratilu. Odlikuje se jednostavnom izvedbom, tihim radom, prigusuju udarsce, lagano se prigušuje i isključuje te postoji mogućnost promjene prijenosne pogonske tarenice. Velike sile na ležajevima vrlo često proklizavaju, te relativno mali stupanj korisnosti (0,88-0,92) 7. Skicirajte cilindrični tarni prijenosnik s pripadajućim veličinama.

3 kolokvij odgovori

Embed Size (px)

Text of 3 kolokvij odgovori

Page 1: 3 kolokvij odgovori

Pitanja za V. Kolokvij

1. Skicirajte remenski prijenos s plosnatim remenom sa svim pripadnim veličinama, promjer, frekvencija vrtnje, obuhvatni kut, međuosni raznak, djelujuće sile na slobodnom i vučnom ogranku, kao i raspodjelu sila po dužini remena.

2. Što je prijenosni omjer?

3. Vrste remenskih prijenosa sa ravnim remenjem?a) otvoreni remenski prijenos, b) križni prijenos,c) polukrižni prijenos, d) prijenos stupnjevanom remenicom, e) prijenos pogonskom i slobodnom remenicom, f) prijenos zateznom remenicom

4. Nabrojite meterijale za izradu remenja.Koža,Tkanine od organskog ili sintetičkog materijala.

5. Opišite remenski prijenos s klinastim remenjem, prednosti i nedostaci u odnosu na ravni remen.

Klinasto remenje ima u odnosu na plosnato, pri istoj sili kojom remen tlači na remenicu, približno trostruku sposobnost prijenosa, blago puštanje u rad, i praktički vuku bez puzanja. Mogu raditi s malim obuhvatnim kutom, i na taj način omogućuju velik prijenosni odnos. Potreban prostor je manji,a i opterećenja vratila i ležaja su manja. Dalja prednost je umogućnosti da više klinastih remena radi paralelno.6. Što su tarni prijenosnici? Prednosti i nedostaci tarnih prijenosnika.

Prenose snagu i okretno gibanje pomoću trenja na tarenicama koje se naleze smjestena na vratilu. Odlikuje se jednostavnom izvedbom, tihim radom, prigusuju udarsce, lagano se prigušuje i isključuje te postoji mogućnost promjene prijenosne pogonske tarenice. Velike sile na ležajevima vrlo često proklizavaju, te relativno mali stupanj korisnosti (0,88-0,92)

7. Skicirajte cilindrični tarni prijenosnik s pripadajućim veličinama.

8. Skicirajte cilindrični tarni prijenosnik s unutarnjom tarenicom, stožasti tarni prijenosnik i tarni prijenosnik s klinastim utorom.

Page 2: 3 kolokvij odgovori

9. Što su tarni varijatori?Tarni prijenosnici kod kojih postoji mogućnost promjene prijenosnog omjera nazivaju se tarni varijatori.

10. Što su zupčani prijenosnici? Navedite prednosti i nedostatke zupcastih prijenosnika.Od svih prijenosnika ova je grupa prijenosnika danas najčešće u primjeni. Izrađuju se s različitim položajem osi (paralelene, ukrštene itd.) od najmanjih do najvećih snaga. Upotrebljavaju se i za veoma visoke brojeve okretaja te u širokom rasponu prijenosnih odnosa. Zbog prijenosa sile oblikom prijenosni omjer im je čvrst (ne zavisi o opterećenju) pa se upotrebljavaju i kao prijenosnici točnog gibanja. Imaju veliku pogonsku sigurnost i dug vijek trajanja uz mogućnost kratkotrajnog preopterećenja. Održavanje je relativno jednostavno.

Prednosti:visok stupanj djelovanja (≥0,98)velika trajnost i izdržljivostmale dimenzijemogu se upotrebljavati za prijenos od najmanjih donajvećih snaga, te od najmanje do najveće brzine vrtnjeNedostaci:najskuplji od mehaničkih prijenosnika (izuzev pužnih)vibracije i šumovi zbog krutog prijenosa okretnog momentazahtijeva se vrlo točna obrada

11. Izvršite podjelu zupčanika prema međusobnom položaju osi vratila.a) čelnici s vanjskim ozubljenjem, b) čelnici s kosim ozubljenjem, c) čelnici sa strelastim ozubljenjem, d) čelnici s unutrašnjim ozubljenjem12. Sicirajte čelnik, ozubnicu, stožnik, vijčani zupčanik te puž i pužno kolo13. Skicirajte zupčanik s ravnim zubima i navedite sve veličine koje definiraju taj zupčanik.

Frekvencije (brzine) vrtnje obrnuto su proporcionalne promjerimakinematskih kružnica.• p - korak (ako je bez indeksa onda je to korak na diobenoj kružnici)- lučna mjera uzastopnih lijevih, odnosno desnih bokova.• d – diobeni promjer – računska veličina, koja se na zupčaniku ne može mjeriti, a definiran je tako da je opseg diobene kružnice jednak umnošku koraka p i broja zubi z.• Ako su diobene i kinematske kružnice jednake, tada su koraci p zupčanika u zahvatu jednaki.• Omjer broja zubi u zahvatu direktno je proporcionalan omjeru promjera zupčanika.

• brzine vrtnje zupčanika odnose se obrnuto proporcionalno premabroju zubi zupčanika• Zbog pojednostavljenja proračuna i izrade, usvojeno je da je korakvišekratnik broja πp = m π• gdje je m – modul, čije su vrijednosti standardizirane

14. Što je korak zuba, a što je modul?p - korak (ako je bez indeksa onda je to korak na diobenoj kružnici)- lučna mjera uzastopnih lijevih, odnosno desnih bokova. p = m π gdje je m – modul, čije su vrijednosti standardizirane

15. Što je granični broj zubi i koliko on iznosi, a koliko je minimalni broj zubi maloga zupčanika?Vršna točka na tjemenu zuba zupčanika koji kruži opisuje relativnu putanju

vrha zuba u uzubini zupčanika koji stoji. Teoretski, granični broj zuba za zupčaniprijenosnik s ozubnicom, koji općenito označavamo kao minimalni broj zuba NULTOG vanjskog ozubljnenja iznosi zg = 2/sin2 kod = 20 zg = 17

16. Što je stupanj prekrivanja?Zahvat traje od točke A do točke E u kojima se sijeku krugovi preko glava. U trenutku kada zub zupčanika 2 uđe u zahvat (u točki A) s točkom boka zuba zupčanika 1 koja se nalazi na promjeru

Page 3: 3 kolokvij odgovori

točke A, prethodni par zubi se dodiruje u točki zahvatne linije koja je za korak temeljnog kruga udaljena od tačke A. Dakle, tada su dva para zubi u zahvatu. To traje sve dotle dok spomenuti prethodni par zubi ne izađe iz zahvata u točki E.17. Koje materijale koristimo za izradu čelnika? Kakve je kvalitete manji zupčanik u odnosu na

veliki i zašto?18. Oblikujte nekoliko malih (pogonskih) zupčanika

.19. Skicirajte zupčani par u zahvatu i označite koje sile djeluju na zube pri samome zahvatu

20. Koji je zadatak brtvi?Zadatak brtvi je spriječavanje da između dva funkcionalno razdvojena prostora dođe do toka medija iz jednog prostora u drugi. Brtve moraju ograničiti gubitke zbog propusnosti u takvoj mjeri da budu u potpunosti zadovoljeni zahtjevi u pogledu sigurnosti, a da pri tome omogućuju ekonomski povoljna konstruktivna rješenja21. Opišite materijale za izradu brtvi te koja svojstava moraju posjedovati materiali za brtve.Za materijale iz kojih se izrađuju važna su sljedeća svojstva: mehanička tarna otpornost na kemijske utjecaje nepropusnost toplinska rastezljivost postojanost na određene temperature obradivost otpornost na eroziju.• Brtve se izrađuju iz slijedećih materijala: papir i karton, koža, kudelja, juta, pamuk, biljna vlakna, vlakna drveta, pluto, klobučina, vulkanfiber, vuna od šljake, azbest, guma, umjetne smole, grafit, umjetni ugalj, metali, sinterirani i umjetni materijali.22. Skicirajte i opišite brtvljenje pomocu masa za brtvljenje.

• Brtvljenje možemo izvesti i pomoću kita za brtvljenje koji nanese na naležne površine stvara neku vrstu plosnate brtve. Najčešće se upotrebljava manganski kit, silikonski kaučuk u obliku paste ili umjetni lakovi , koji se koriste za brtvljenje dijelova kućišta

23. Skicirajte i opišite plosnate brtve. Plosnate brtve su male, ali jednake debljine i moraju imati svojstvo da se prešanjem deformiraju i

opružno djeluju na površine tlačenja. Možemo razlikovati tzv. meke brtve koje se izrađuju od papira, kartona, azbesta, gume, te tzv. tvrde brtve koje se ugrađuju iz metala kao što su: olovo, aluminij, meki bakar, čelik

Page 4: 3 kolokvij odgovori

24. Opišite dinamicke brtve.U odnosu na glavne putove mogućeg prolaza medija, zavisno od relativnog gibanja između cilindričnih radijalnih površina, brtve možemo podijeliti na:– Glavno brtvljenje na cilindričnoj brtvenoj površini / brtva stoji, a relativnogibanje je između vratila i brtve (primarno brtvljenje je prema vratilu, asekundarno prema kućištu)– Glavno brtvljenje na radijalnoj brtvenoj površini / brtva se okreće zajednos vratilom, relativno gibanje je između brtve i kućišta (primarno jebrtvljenje prema kućištu, a sekundarno prema vratilu)25. Skicirajte i opišite hidraulik brtve.Hidraulik brtve (Brtve s automatskim djelovanjem) Prilikom ugradnje brtve, daje se određeno predopterećenje. Pogonskim tlakom dolazi do nalijeganja brtve ne vratilo ili motku.

26. Opišite i shematski prikažite bezdodirne aksijalne brtve.Kod ovih brtvi u pogonskom stanju ne dolazi do dodira izmeđubrtvenih površina, koje se okreću i onih koji stoje a pri tome postoji određena zračnost. Ove brtve upotrebljavaju se tamo gdje se javljaju velike relativne brzine, koje bi kod primjene dodirnih brtvi izazvale veliko trenje i habanje. Bezdodirne brtve sa zračnošću možemo podijeliti na aksijalne I radijalne bezdodirne brtve sa zračnošću, a razlikuju se samopoložajem ravnine zračnosti.

27. Opišite i shematski prikažite bezdodirne radijalne brtve.

28. Što su zaporni organi i cemu služe. Izvršite uz shematski prikaz podjelu zapornih organa.Funkcija cijevne armature je potpuno zatvaranje ili djelomično zatvaranje cijevnih vodova, kako bi se postigli sigurnosni i regulacioni zahtjevi.Posluživanje zapornih organa može biti ručno, mehaničko ili automatsko. Automatski može biti reguliran od odgovarajućih veličina tlaka, temperature ilibrzine toka. Razlikujemo četiri vrste zapornih organa koje karakterizira smjer gibanja organazapiranja: Ventili – zaporni organ se kreće u smjeru toka ili suprotno toku Zasuni – zaporni organ se kreće okomito na smjer toka Zaklopke – zaporni organ je okretljiv oko osi koja je okomita na smjer toka, atok je gotovo paralelan s površinom tijela koje zatvara tok Pipci (ili slavine) – zaporni organ je oblikovan kao valjak ili stožac, a

Page 5: 3 kolokvij odgovori

pokreće se okretanjem oko osi koja stoji okomito na smjer toka

29. Navedite prednosti i nedostatke ventila.30. Navedite prednosti i nedostatke zasuna.31. Navedite prednosti i nedostatke pipaca.

32. Navedite prednosti i nedostatke zaklopki.

33. Cemu služe sigurnosni ventili te kakvih sigurnosnih ventila ima.Sigurnosni ventili su za vrijeme normalnog odvijanja pogona zatvoreni. Automatski se otvaraju u slučaju da tlak u vodu prijeđe dopuštenu granicu. Ventil se otvori kada tlak u vodu savlada silu opruge ili utega

34.Opišite povratnu zaklopku. Medij koji struji automatski podiže zaporno tijelo. Opadanjem brzine strujanja medija smanjuje se otvor, a kad nema strujanja medija otvor se potpuno zatvara. Brtvljenje kućišta ostvaruje se mesingom ili nekorodirajućim materijalima, a brtvljenje zapornog tijela metalom ili gumom