of 11 /11
3 KOLOKVIJ 1. Izvršite podjelu prenosnika snage i gibanja. Remenski prijenos, tarni prijenos, zupcasti prijenos, lančani prijenos,pužni prijenos 2. Cemu služi remenski prijenos, izvršite podjelu sa skicom remenskoga prijenosa. Skicirajte remenski prijenos s plosnatim remenom sa svim pripadnim velicinama, promjer, frekvencija vrtnje, obuhvatni kut, međuosni raznak, djelujuce sile na slobodnom i vucnom ogranku, kao i raspodjelu sila po dužini remena. Remenski prijenosi prenose sile i okretna gibanja između vratila, a naročito su prikladni za veće razmake osi vratila. Zbog elastičnosti remena remenski prijenosi rade gipkije nego lančani i zupčani prijenosi. Dio remena između dvije remenice remenskog prijenosa koji vuče naziva se vučni ogranak, a drugi, povratni, slobodni ogranak remena. Remenski prijenos s plosnatim remenom 3. Prijenosni omjer: pod prijenosnim omjerom podrazumijeva se odnos brzina vrtnje remenica:

3. Kolokvij DIS

Embed Size (px)

Text of 3. Kolokvij DIS

Page 1: 3. Kolokvij DIS

3 KOLOKVIJ1. Izvršite podjelu prenosnika snage i gibanja.Remenski prijenos, tarni prijenos, zupcasti prijenos, lančani prijenos,pužni prijenos2. Cemu služi remenski prijenos, izvršite podjelu sa skicom remenskoga prijenosa. Skicirajte remenski prijenos s plosnatim remenom sa svim pripadnim velicinama, promjer, frekvencija vrtnje, obuhvatni kut, međuosni raznak, djelujuce sile na slobodnom i vucnom ogranku, kao i raspodjelu sila po dužini remena.

Remenski prijenosi prenose sile i okretna gibanja između vratila, a naročito su prikladni za veće razmake osi vratila. Zbog elastičnosti remena remenski prijenosi rade gipkije nego lančani i zupčani prijenosi.

Dio remena između dvije remenice remenskog prijenosa koji vuče nazivase vučni ogranak, a drugi, povratni, slobodni ogranak remena.

Remenski prijenos s plosnatim remenom

3. Prijenosni omjer: pod prijenosnim omjerom podrazumijeva se odnos brzina vrtnje remenica:

Page 2: 3. Kolokvij DIS

4. Vrste remenskih prijenosa:

a) otvoreni remenski prijenosb) križni prijenos,c) polukrižni prijenosd) prijenos stupnjevanom remenicom

e) prijenos pogonskom i slobodnom remenicomf) prijenos zateznom remenicom

5. Materijali za izradu remenja:Materijal za plosnate remene pretežno su:

Koža - standardna koža (S), gipka koža (G) i vrlo gipka koža (HG) Tkanine od organskog ili sintetičkog materijala

U prvu grupu spadaju pamuk, celulozna vuna, životinjske dlake (dlake od deve i koza), konoplja (kudelja), lan, prirodna svila, a u drugu grupu umjetna svila, najlon i perlon

6. Remenski prijenos s klinastim remenjem:

Klinasto remenje ima u odnosu na plosnato, pri istoj sili kojom remen tlači na remenicu, približno trostruku sposobnost prijenosa, blago puštanje u rad, i praktički vuku bez puzanja. Mogu raditi s malim obuhvatnim kutom, i na taj način omogućuju velik prijenosni odnos. Potreban prostor je manji,a i opterećenja vratila i ležaja su manja. Dalja prednost je umogućnosti da više klinastih remena radi paralelno.

7. Tarni prijenosnici: Prenose snagu i okretno gibanje pomoću trenja na tarenicama koje se naleze smjestena na vratilu. Odlikuje se jednostavnom izvedbom, tihim radom, prigusuju udarsce, lagano se prigušuje i isključuje te postoji mogućnost promjene prijenosne pogonske tarenice. Velike sile na ležajevima vrlo često proklizavaju, te relativno mali stupanj korisnosti (0,88-0,92)

Page 3: 3. Kolokvij DIS

8. Skicirajte cilindricni tarni prijenosnik s pripadajucim velicinama.

9. Skicirajte cilindricni tarni prijenosnik s unutarnjom tarenicom, stožasti tarni prijenosnik itarni prijenosnik s klinastim utorom.

10. Tarni varijatori: tarni prijenosnici kod kojih postoji mogućnost promjene prijenosnog omjera.

11. Zupčani prijenosnici – najčešći u primjeniIzrađuju se s različitim položajem osi (paralelene, ukrštene itd.) od najmanjih do najvećih snaga. Upotrebljavaju se i za veoma visoke brojeve okretaja te u širokom rasponu prijenosnih odnosa. Zbog prijenosa sile oblikom prijenosni omjer im je čvrst (ne zavisi o opterećenju) pa se upotrebljavaju i kao prijenosnici točnog gibanja.Imaju veliku pogonsku sigurnost i dug vijek trajanja uz mogućnostkratkotrajnog preopterećenja. Održavanje je relativno jednostavno.

12. Izvršite podjelu zupčanika prema međusobnom položaju osi vratila:a) čelnici s vanjskim ozubljenjem, b) čelnici s kosim ozubljenjem, c) čelnici sa strelastim ozubljenjem, d) čelnici s unutrašnjim ozubljenjem

13. Sicirajte celnik, ozubnicu, stožnik, vijcani zupcanik te puž i pužno kolo

14. Skicirajte zupcanik s ravnim zubima i navedite sve velicine koje definiraju taj zupcanik.Frekvencije (brzine) vrtnje obrnuto su proporcionalne promjerimakinematskih kružnica.• p - korak (ako je bez indeksa onda je to korak na diobenoj kružnici)- lučna mjera uzastopnih lijevih, odnosno desnih bokova.• d – diobeni promjer – računska veličina, koja se na zupčaniku ne može mjeriti, a definiran je tako da je opseg diobene kružnice jednak umnošku koraka p i broja zubi z.• Ako su diobene i kinematske kružnice jednake, tada su koraci p zupčanika u zahvatu jednaki.

• Omjer broja zubi u zahvatu direktno je proporcionalan omjeru promjera zupčanika.• brzine vrtnje zupčanika odnose se obrnuto proporcionalno premabroju zubi zupčanika• Zbog pojednostavljenja proračuna i izrade, usvojeno je da je korakvišekratnik broja πp = m π• gdje je m – modul, čije su vrijednosti standardizirane

15. Što je korak zuba, a što je modul?p - korak (ako je bez indeksa onda je to korak na diobenoj kružnici)- lučna mjera uzastopnih lijevih, odnosno desnih bokova. p = m π gdje je m – modul, čije su vrijednosti standardizirane

Page 4: 3. Kolokvij DIS

16. Što je granicni broj zubi i koliko on iznosi, a koliko je minimalni broj zubi malogazupcanika?

Vršna točka na tjemenu zuba zupčanika koji kruži opisuje relativnu putanjuvrha zuba u uzubini zupčanika koji stoji. Granični broj zuba za zupčani prijenosnik s ozubnicom, koji općenito označavamo kao minimalni broj zuba NULTOG vanjskog ozubljnenja iznosi:

17. Što je stupanj prekrivanja?Zahvat traje od točke A do točke E u kojima se sijeku krugovi preko glava. U trenutku kada zub zupčanika 2 uđe u zahvat (u točki A) s točkom boka zuba zupčanika 1 koja se nalazi na promjeru točke A, prethodni par zubi se dodiruje u točki zahvatne linije koja je za korak temeljnog kruga udaljena od tačke A. Dakle, tada su dva para zubi u zahvatu. To traje sve dotle dok spomenuti prethodni par zubi ne izađe iz zahvata u točki E.

18. Koje materijale koristimo za izradu celnika? Kakve je kvalitete manji zupcanik u odnosuna veliki i zašto?

19. Oblikujte nekoliko malih (pogonskih) zupcanika.

20. Skicirajte zupcani par u zahvatu i oznacite koje sile djeluju na zube pri samome zahvatu.

21. Koji je zadatak brtvi?Zadatak brtvi je spriječavanje da između dva funkcionalno razdvojena prostora dođe do toka medija iz jednog prostora u drugi. Brtve moraju ograničiti gubitke zbog propusnosti u takvoj mjeri da budu u potpunosti zadovoljeni zahtjevi u pogledu sigurnosti, a da pri tome omogućuju ekonomski povoljna konstruktivna rješenja.

Page 5: 3. Kolokvij DIS

22. Opišite materijale za izradu brtvi te koja svojstava moraju posjedovati materiali za brtve.Za materijale iz kojih se izrađuju važna su sljedeća svojstva:

mehanička tarna otpornost na kemijske utjecaje nepropusnost toplinska rastezljivost

postojanost na određene temperature

obradivost otpornost na eroziju

• Brtve se izrađuju iz slijedećih materijala: papir i karton, koža, kudelja, juta, pamuk, biljna vlakna, vlakna drveta, pluto, klobučina, vulkanfiber, vuna od šljake, azbest, guma, umjetne smole, grafit, umjetni ugalj, metali, sinterirani i umjetni materijali.

23. Skicirajte i opišite brtvljenje pomocu masa za brtvljenje.

• Brtvljenje možemo izvesti i pomoću kita za brtvljenje koji nanese na naležne površine stvara neku vrstu plosnate brtve. Najčešće se upotrebljava manganski kit, silikonski kaučuk u obliku paste ili umjetni lakovi , koji se koriste za brtvljenje dijelova kućišta.

24. Skicirajte i opišite plosnate brtve.Plosnate brtve su male, ali jednake debljine i moraju imati svojstvo da se prešanjem deformiraju i opružno djeluju na površine tlačenja. Možemo razlikovati tzv. meke brtve koje se izrađuju od papira, kartona, azbesta, gume, te tzv. tvrde brtve koje se ugrađuju iz metala kao što su: olovo, aluminij, meki bakar, čelik

25. Opišite dinamicke brtve.U odnosu na glavne putove mogućeg prolaza medija, zavisno od relativnog gibanja između cilindričnih radijalnih površina, brtve možemo podijeliti na:

Glavno brtvljenje na cilindričnoj brtvenoj površini / brtva stoji, a relativno gibanje je između vratila i brtve (primarno brtvljenje je prema vratilu, a sekundarno prema kućištu)

Glavno brtvljenje na radijalnoj brtvenoj površini / brtva se okreće zajedno s vratilom, relativno gibanje je između brtve i kućišta (primarno je brtvljenje prema kućištu, a sekundarno prema vratilu)

Page 6: 3. Kolokvij DIS

26. Skicirajte i opišite hidraulik brtve.

Hidraulik brtve (Brtve s automatskim djelovanjem) Prilikom ugradnje brtve, daje se određeno predopterećenje. Pogonskim tlakom dolazi do nalijeganja brtve ne vratilo ili motku.

27. Opišite i shematski prikažite bezdodirne aksijalne brtve.Kod ovih brtvi u pogonskom stanju ne dolazi do dodira izmeđubrtvenih površina, koje se okreću i onih koji stoje a pri tome postoji određena zračnost. Ove brtve upotrebljavaju se tamo gdje se javljaju velike relativne brzine, koje bi kod primjene dodirnih brtvi izazvale veliko trenje i habanje. Bezdodirne brtve sa zračnošću možemo podijeliti na aksijalne I radijalne bezdodirne brtve sa zračnošću, a razlikuju se samopoložajem ravnine zračnosti.

28. Opišite i shematski prikažite bezdodirne radijalne brtve.

29. Što su zaporni organi i cemu služe. Izvršite uz shematski prikaz podjelu zapornih organa.

Funkcija cijevne armature je potpuno zatvaranje ili djelomično zatvaranje cijevnih vodova, kako bi se postigli sigurnosni i regulacioni zahtjevi.Posluživanje zapornih organa može biti ručno, mehaničko ili automatsko. Automatski može biti reguliran od odgovarajućih veličina tlaka, temperature ilibrzine toka.

Page 7: 3. Kolokvij DIS

Razlikujemo četiri vrste zapornih organa koje karakterizira smjer gibanja organazapiranja:

Ventili – zaporni organ se kreće u smjeru toka ili suprotno toku Zasuni – zaporni organ se kreće okomito na smjer toka Zaklopke – zaporni organ je okretljiv oko osi koja je okomita na smjer toka, a tok je gotovo

paralelan s površinom tijela koje zatvara tok Pipci (ili slavine) – zaporni organ je oblikovan kao valjak ili stožac, a pokreće se okretanjem

oko osi koja stoji okomito na smjer toka

30.31.32. Navedite prednosti i nedostatke:

33. Navedite prednosti i nedostatke zaklopki.

Page 8: 3. Kolokvij DIS

34. Cemu služe sigurnosni ventili te kakvih sigurnosnih ventila ima.

Sigurnosni ventili su za vrijeme normalnog odvijanja pogona zatvoreni. Automatski se otvaraju u slučaju da tlak u vodu prijeđe dopuštenu granicu. Ventil se otvori kada tlak u vodu savlada silu opruge ili utega

35. Opišite povratnu zaklopku.Medij koji struji automatski podiže zaporno tijelo. Opadanjem brzine strujanja medija smanjuje se otvor, a kad nema strujanja medija otvor se potpuno zatvara. Brtvljenje kućišta ostvaruje se mesingom ili nekorodirajućim materijalima, a brtvljenje zapornog tijela metalom ili gumom.