23
4 KLASĖS PASAULIO PAŽINIMO VADOVĖLIO „GILĖ“ TESTŲ METODINĖS REKOMENDACIJOS IR ATSAKYMAI Testų sąsiuvinį sudaro dešimt testų – po vieną kiekvienam mokslo metų mėnesiui ir apibendrinamasis testas, skirtas 4 klasės pasaulio pažinimo pasiekimų patikrai. Testai parengti pagal pasaulio pažinimo vadovėlyje „Gilė“ pateiktas konkretaus mėnesio temas. Kiekvieno mėnesio testą sudaro keturi puslapiai. Pirmųjų trijų puslapių užduotys padės įvertinti mokinių pasiekimų konkrečioje pasaulio pažinimo srityje (žmonių gyvenimas kartu, žmonių gyvenimo kaita, žmonių gyvenamoji aplinka, žmogus ir gyvoji gamta, žmogus ir negyvoji gamta, žmogaus sveikata ir saugumas) lygį (patenkinamas, pagrindinis, aukštesnysis). Ketvirtasis puslapis tai papildomos užduotys, daugiau skirtos gabesniems, sparčiau dirbantiems mokiniams. Pirmųjų trijų testo puslapių užduotys vertinamos taškais. Surinktų taškų sumą mokytojas įrašo į giliuką po paskutiniąja testo užduotimi. Daugiausia už testą galima surinkti 20 taškų. Nuo 1 iki 5 taškų surinkusio mokinio pasiekimų lygis vertinamas kaip patenkinamas, nuo 6 iki 15 taškų kaip pagrindinis, nuo 15 iki 20 taškų kaip aukštesnysis. Išimtis apibendrinamasis testas: čia patenkinamą lygį rodo 1–8 taškai, pagrindinį 9–24 taškai, o aukštesnįjį 25–30 taškų. Kad mokytojui būtų patogiau vertinti, o mokiniui įsivertinti, taškams priskirti lankų paveikslėliai. Lankai simbolizuoja „šūvius“: vienas lankas – vienas „šūvis“. „Šūviai“ žymimi pasiekimų taikinyje – jis yra paskutiniuose testų sąsiuvinio puslapiuose. Mokinys, gavęs įvertinimą, šiame taikinyje turėtų nuspalvinti tiek šūvių, kiek jų priskirta surinktam skaičiui taškų. Papildomos testo užduotys taškais nevertinamos. Jei mokinys teisingai atli ko daugiau negu 70 proc. šių užduočių, jam suteikiama teisė atlikti dar vieną „šūvį“ – nuspalvinti testui priskirtame taikinio rate dar vieną skritulį. Po taikiniu rasite testo užduočių lentelę. Rekomenduojame pasiūlyti mokiniams, kad jie, atlikę testą, šioje lentelėje nurodytų sunkiausias, lengviausias ir įdomiausias užduotis. Tokia lentelė padės išsiaiškinti, kurias pasaulio pažinimo sritis (temas) reikėtų pakartoti, aptarti išsamiau.

3 KLASĖS PASAULIO PAŽINIMO VADOVĖLIO „GILĖ“ … 4kl Testu atsakymai.pdf · 4 KLASĖS PASAULIO PAŽINIMO VADOVĖLIO „GILĖ“ TESTŲ METODINĖS REKOMENDACIJOS IR ATSAKYMAI

  • Upload
    vukiet

  • View
    3.962

  • Download
    122

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 3 KLASĖS PASAULIO PAŽINIMO VADOVĖLIO „GILĖ“ … 4kl Testu atsakymai.pdf · 4 KLASĖS PASAULIO PAŽINIMO VADOVĖLIO „GILĖ“ TESTŲ METODINĖS REKOMENDACIJOS IR ATSAKYMAI

4 KLASĖS PASAULIO PAŽINIMO VADOVĖLIO „GILĖ“ TESTŲ METODINĖS REKOMENDACIJOS IR ATSAKYMAI

Testų sąsiuvinį sudaro dešimt testų – po vieną kiekvienam mokslo metų mėnesiui ir apibendrinamasis testas, skirtas 4 klasės pasaulio pažinimo pasiekimų

patikrai.

Testai parengti pagal pasaulio pažinimo vadovėlyje „Gilė“ pateiktas konkretaus mėnesio temas. Kiekvieno mėnesio testą sudaro keturi puslapiai. Pirmųjų

trijų puslapių užduotys padės įvertinti mokinių pasiekimų konkrečioje pasaulio pažinimo srityje (žmonių gyvenimas kartu, žmonių gyvenimo kaita, žmonių

gyvenamoji aplinka, žmogus ir gyvoji gamta, žmogus ir negyvoji gamta, žmogaus sveikata ir saugumas) lygį (patenkinamas, pagrindinis, aukštesnysis). Ketvirtasis

puslapis – tai papildomos užduotys, daugiau skirtos gabesniems, sparčiau dirbantiems mokiniams.

Pirmųjų trijų testo puslapių užduotys vertinamos taškais. Surinktų taškų sumą mokytojas įrašo į giliuką po paskutiniąja testo užduotimi. Daugiausia už testą

galima surinkti 20 taškų. Nuo 1 iki 5 taškų surinkusio mokinio pasiekimų lygis vertinamas kaip patenkinamas, nuo 6 iki 15 taškų – kaip pagrindinis, nuo 15 iki

20 taškų – kaip aukštesnysis. Išimtis – apibendrinamasis testas: čia patenkinamą lygį rodo 1–8 taškai, pagrindinį 9–24 taškai, o aukštesnįjį – 25–30 taškų.

Kad mokytojui būtų patogiau vertinti, o mokiniui įsivertinti, taškams priskirti lankų paveikslėliai. Lankai simbolizuoja „šūvius“: vienas lankas – vienas

„šūvis“. „Šūviai“ žymimi pasiekimų taikinyje – jis yra paskutiniuose testų sąsiuvinio puslapiuose. Mokinys, gavęs įvertinimą, šiame taikinyje turėtų nuspalvinti tiek

šūvių, kiek jų priskirta surinktam skaičiui taškų. Papildomos testo užduotys taškais nevertinamos. Jei mokinys teisingai atliko daugiau negu 70 proc. šių užduočių,

jam suteikiama teisė atlikti dar vieną „šūvį“ – nuspalvinti testui priskirtame taikinio rate dar vieną skritulį.

Po taikiniu rasite testo užduočių lentelę. Rekomenduojame pasiūlyti mokiniams, kad jie, atlikę testą, šioje lentelėje nurodytų sunkiausias, lengviausias ir

įdomiausias užduotis. Tokia lentelė padės išsiaiškinti, kurias pasaulio pažinimo sritis (temas) reikėtų pakartoti, aptarti išsamiau.

Page 2: 3 KLASĖS PASAULIO PAŽINIMO VADOVĖLIO „GILĖ“ … 4kl Testu atsakymai.pdf · 4 KLASĖS PASAULIO PAŽINIMO VADOVĖLIO „GILĖ“ TESTŲ METODINĖS REKOMENDACIJOS IR ATSAKYMAI

2

1 TESTAS

Užduoties nr. Vertinimas Atsakymas

1. Nurodoma, ko išmokstama dalyvaujant klasės (mokyklos)

savivaldoje. Už tinkamus tris pavyzdžius skiriama 1 gilė.

Galimi įvairūs variantai (pvz., dirbti drauge, planuoti ir

organizuoti veiklą, išklausyti kitus, reikšti nuomonę, tartis,

ryžtingai veikti, spręsti problemas).

2. Nurodoma, už ką būtų galima pagirti paveikslėliuose

pavaizduotus vaikus. Už kiekvienam vaikui teisingai

priskirtas savybes (būdo bruožus) skiriama po 1 gilę (iš viso

3 gilės).

Pirmas paveikslėlis – 3 ir 8.

Antras paveikslėlis – 4 ir 5, 1 ir 4, 1 ir 5.

Trečias paveikslėlis – 1 ir 6, 5 ir 6, 1ir 5.

3. Atpažįstamas valstybinių institucijų grupavimo požymis ir

juo remiantis išskiriama netinkama institucija. Už teisingai

atliktą užduotį skiriama 1 gilė.

Grupavimo požymis – valdžios institucijos. Netinka mokykla.

4. Ištaisomos klaidos. Už visas ištaisytas klaidas skiriama

1 gilė.

Seimas leidžia įstatymus. Vyriausybė vykdo priimtus įstatymus.

Prezidentas atstovauja šaliai užsienyje. Konstitucinis teismas

prižiūri, kaip laikomasi Konstitucijos.

5. Sakinių pradžioms parenkamos tinkamos pabaigos. Už

kiekvieną teisingai sudarytą sakinį skiriama 1 gilė (iš viso

3 gilės).

Lietuvos piliečiai teisę dalyvauti rinkimuose įgyja sulaukę 18

metų. Konstitucija yra svarbiausias Lietuvos Respublikos

įstatymas. Lietuvos piliečių teises ir pareigas apibrėžia

Konstitucija.

Page 3: 3 KLASĖS PASAULIO PAŽINIMO VADOVĖLIO „GILĖ“ … 4kl Testu atsakymai.pdf · 4 KLASĖS PASAULIO PAŽINIMO VADOVĖLIO „GILĖ“ TESTŲ METODINĖS REKOMENDACIJOS IR ATSAKYMAI

3

6. Tarptautinėms organizacijoms priskiriami jų ženklai. Ženklai

nurodomi skaičiumi ir raide. Už kiekvieną teisingai nurodytą

ženklą skiriama 1 gilė (iš viso 4 gilės).

Jungtinės Tautos – 3A, Jungtinių Tautų vaikų fondas – 4B,

Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija – 1B,

Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio

judėjimas – 5A.

7. Pažymimi voragyviai. Už teisingai atliktą užduotį skiriama

1 gilė.

Skorpionas, voras, erkė.

8. Įvardijamos pagrindinės voro kūno dalys. Už teisingai atliktą

užduotį skiriama 1 gilė.

Galvakrūtinė, pilvelis, kojos.

9. Religijos atpažįstamos iš jų simbolių.

Už kiekvieną teisingai nurodytą religijos pavadinimą

skiriama 1 gilė (iš viso 5 gilės).

Judaizmas, budizmas, krikščionybė, hinduizmas, islamas.

Papildomos užduotys

1. Jei pirma ir antra užduotys atliktos be klaidų, o trečioje

teisingai užpildytos ne mažiau kaip trys kryžiažodžio eilutės,

pasiekimų taikinyje papildomai nuspalvinamas vienas

„šūvis“. Jei klaidų yra daugiau, „šūvis“ nespalvinamas.

Pirmoji lentelė: žiogas, bitė, boružė, laumžirgis.

Antroji lentelė: krokodilas, gyvatė, driežas, vėžlys.

Trečioji lentelė: voverė, pelė, ondatra, bebras.

Ketvirtoji lentelė: voras, skorpionas, šienpjovys, erkė.

2. Galimi įvairūs variantai (pvz., kryžius, bažnyčia, Biblija, kunigas).

3. Pasas, Seimas, erkės, mečetė, keturias, Prezidentas, budizmo.

Page 4: 3 KLASĖS PASAULIO PAŽINIMO VADOVĖLIO „GILĖ“ … 4kl Testu atsakymai.pdf · 4 KLASĖS PASAULIO PAŽINIMO VADOVĖLIO „GILĖ“ TESTŲ METODINĖS REKOMENDACIJOS IR ATSAKYMAI

4

2 TESTAS

Užduoties nr. Vertinimas Atsakymas

1. Teiginiai, kurie siejasi su senovės miestu pažymimi, žaliai, o

su dabartiniu – geltonai. Už kiekvieną teisingai pažymėtą

teiginį skiriama 1 gilė (iš viso 6 gilės).

Teiginiai, apibūdinantys senovės miestą:

Miestą juosia aukšta gynybinė siena. Akmenimis grįstomis

siauromis gatvėmis bilda arklių traukiami vežimai. Varpų dūžiais

miestelėnams pranešama apie turgaus pradžią, miesto tarybos

susirinkimą, miesto vartų atidarymą.

Teiginiai, apibūdinantys dabarties miestą:

Pramoninius ir gyvenamuosius rajonus jungia plačių kelių tinklas.

Statomi daugiaaukščiai pastatai.

Teiginys, tinkantis visokiems miestams:

Miestuose yra turgaviečių, parduotuvių.

2. Įvardijami pavaizduoti tiltai. Už kiekvieną skiriama po 1 gilę

(iš viso 4 gilės).

Kabantysis, arkinis, sijinis, pakeliamasis.

3. Nurodoma, kuo mūsų senoliai puošdavo savo namus. Už tris

tinkamus pavyzdžius skiriama 1 gilė.

Galimi įvairūs variantai (pvz., mūsų senoliai puošdavo namus

karpiniais, šiaudinukais, verbomis, sodais).

4. Atpažįstamas paveikslėlių grupavimo požymis ir juo

remiantis išskiriamas netinkamas paveikslėlis. Už teisingą

atsakymą skiriama 1 gilė.

Grupavimo požymis – oro taršos šaltiniai. Netinka 4 pav.

Page 5: 3 KLASĖS PASAULIO PAŽINIMO VADOVĖLIO „GILĖ“ … 4kl Testu atsakymai.pdf · 4 KLASĖS PASAULIO PAŽINIMO VADOVĖLIO „GILĖ“ TESTŲ METODINĖS REKOMENDACIJOS IR ATSAKYMAI

5

5. Atrenkama, kas netinka pateiktoms sakinių pradžioms. Už

kiekvienam sakiniui teisingai parinktas pabaigas skiriama

1 gilė (iš viso 4 gilės).

Malūnai buvo statomi iš medienos, mūrijami iš plytų, drebiami iš

molio. Malūnuose buvo malami grūdai, pjaustomi medžių rąstai.

Dvarų sodybas sudarė rūmai, ūkiniai ir gyvenamieji pastatai,

parkai. Dvaruose veikė mokyklos, teatrai.

6. Nurodoma, kas mena mūsų krašto praeitį, istoriją. Už

tinkamus pavyzdžius skiriama 1 gilė.

Galimi atsakymų variantai: piliakalniai, pilys, dvarai, malūnai,

senieji miesteliai ir kaimai, bažnyčios, paminklai.

7. Ištaisomos klaidos. Už kiekvieną ištaisytą klaidą skiriama

1 gilė (iš viso 2 gilės).

Albertas Einšteinas – fizikas. Vinsentas van Gogas – dailininkas.

Viljamas Šekspyras – dramaturgas, poetas. Leonardas da Vinčis –

dailininkas, mokslininkas. Johanas Sebastianas Bachas –

kompozitorius. Čarlzas Robertas Darvinas – gamtininkas.

8. Atrenkami žodžiai (jų junginiai), nurodantys, kaip žmogus

keičia aplinką. Už teisingai atliktą užduotį skiriama 1 gilė.

Tinka visi žodžiai (jų junginiai).

Papildomos užduotys

1. Jei pirma užduotis atlikta be klaidų, o antroje užduotyje

teisingai nurodytas bent vienas trūkstamas ornamentas (turi

susidaryti ornamentų seka), pasiekimų taikinyje papildomai

nuspalvinamas vienas „šūvis“. Jei klaidų yra daugiau, „šūvis“

nespalvinamas.

Objektų vieta žemėlapyje:

Kretingos dvaras – H2, Kauno pilis – D7, paminklas Martynui

Mažvydui Klaipėdoje – G2, Varnių bažnyčia – G4, paminklas

Gediminui Vilniuje – D9, Žagarės dvaro vėjo malūnas – I6,

Palūšės bažnyčia – F10, Rokiškio dvaras – H9, Šeduvos vėjo

malūnas – H7, Biržų pilis – I8.

2. Pirmoje sekoje trūksta ornamento, pažymėto C raide, antroje –

ornamento, pažymėto B raide.

Page 6: 3 KLASĖS PASAULIO PAŽINIMO VADOVĖLIO „GILĖ“ … 4kl Testu atsakymai.pdf · 4 KLASĖS PASAULIO PAŽINIMO VADOVĖLIO „GILĖ“ TESTŲ METODINĖS REKOMENDACIJOS IR ATSAKYMAI

6

3 TESTAS

Užduoties nr. Vertinimas Atsakymas

1. Nurodoma, kuris teiginys nusako mergaičių kūno pokyčius

brendimo laikotarpiu, o kuris – berniukų. Už teisingai atliktą

užduotį skiriama 1 gilė.

Mergaičių kūno pokyčius nusako pirmas teiginys, berniukų –

antras.

2. Nurodoma, kas sudaro žmogaus kraujotakos sistemą. Už

teisingą atsakymą skiriama 1 gilė.

Širdis, venos, arterijos.

3. Sakinių pradžioms parenkamos tinkamos pabaigos. Už

kiekvieną teisingai sudarytą sakinį skiriama 1 gilė (iš viso

3 gilės).

Kraują po kūną varinėja širdis. Į širdį kraujas teka venomis. Iš

širdies kraujas teka arterijomis.

4. Atrenkami žodžiai ir jų junginiai, kurie tiktų pasakojant apie

kvėpavimą. Už teisingai atliktą užduotį skiriama 1 gilė.

Nosis, burna, bronchai, trachėja, dešinysis plautis, diafragma,

kairysis plautis.

5. Atrenkami teisingi teiginiai. Už kiekvieną skiriama po 1 gilę

(iš viso 3 gilės).

Gyvybei palaikyti būtinas deguonis. Svarbiausias kvėpavimo

organas – plaučiai. Kvėpavimo takuose oras sušyla, apsivalo nuo

dulkių ir mikroorganizmų.

6. Pasinaudojant pateiktu žodžių ir jų junginių sąrašu

nurodoma, kur ir koks virškinimo sistemos organas yra

pavaizduotas.Už kiekvieną teisingai įvardytą organą

skiriama 1 gilė (iš viso 7 gilės).

Burna, stemplė, kepenys, skrandis, kasa, plonoji žarna, storoji

žarna.

7. Nurodoma, kuriame plakate teisingai aprašytas virškinimas.

Už teisingai atliktą užduotį skiriama 1 gilė.

Antrame plakate.

8. Nurodoma, kas sudaro kvėpavimo, virškinimo ir kraujotakos

sistemas. Už teisingai įvardytas kiekvienos sistemos dalis

Kvėpavimo sistema: nosis (burna), trachėja, bronchai, plaučiai.

Virškinimo sistema: burna, stemplė, skrandis, kepenys, kasa,

Page 7: 3 KLASĖS PASAULIO PAŽINIMO VADOVĖLIO „GILĖ“ … 4kl Testu atsakymai.pdf · 4 KLASĖS PASAULIO PAŽINIMO VADOVĖLIO „GILĖ“ TESTŲ METODINĖS REKOMENDACIJOS IR ATSAKYMAI

7

skiriama 1 gilė (iš viso 3 gilės). plonoji žarna, storoji žarna.

Kraujotakos sistema: širdis, venos, arterijos.

Papildomos užduotys

1. Jei pirma ir antra užduotys atliktos be klaidų, o trečioje

teisingai nurodytos ne mažiau kaip trys maisto medžiagos,

pasiekimų taikinyje papildomai nuspalvinamas vienas

„šūvis“. Jei klaidų yra daugiau, „šūvis“ nespalvinamas.

Žodžių tvarka pirmoje lentelės eilutėje – širdis, kraujas, venos,

arterijos; antroje – arterijos, venos, kraujas, širdis; trečioje –

kraujas, širdis, arterijos, venos; ketvirtoje – venos, arterijos,

širdis, kraujas.

2. Išbraukus nereikalingus žodžius gaunamas toks tekstas:

Įkvėptas deguonis ląstelėse jungiasi su maisto medžiagų dalelėmis.

Jungiantis išsiskiria organizmo veiklai reikalinga energija,

susidaro anglies dioksidas. Kraujas anglies dioksidą grąžina į

plaučius ir mes jį iškvepiame.

3. Batone daugiausia yra angliavandenių, aliejuje – riebalų,

bananuose – vitaminų ir mineralinių medžiagų, kiaušinyje –

baltymų, ridikėliuose – vitaminų ir mineralinių medžiagų, sūryje –

baltymų.

4 TESTAS

Užduoties nr. Vertinimas Atsakymas

1. Iš sąrašo atrenkami ir į kryžiažodį surašomi žodžiai, kurie

tiktų pasakojant apie akmens amžių. Už teisingai atliktą

užduotį skiriama 1 gilė.

Žeberklas, kirvis, mamutas, gremžtukas, titnagas, urvas.

Page 8: 3 KLASĖS PASAULIO PAŽINIMO VADOVĖLIO „GILĖ“ … 4kl Testu atsakymai.pdf · 4 KLASĖS PASAULIO PAŽINIMO VADOVĖLIO „GILĖ“ TESTŲ METODINĖS REKOMENDACIJOS IR ATSAKYMAI

8

2. Išskiriami akmens amžiaus įrankiai ir ginklai. Už teisingai

atliktą užduotį skiriama 1 gilė.

Kirvis, ietis, peilis.

3. Sakinių pradžioms parenkamos tinkamos pabaigos. Už

kiekvieną teisingai sudarytą sakinį skiriama 1 gilė (iš viso

4 gilės).

Egiptiečiai augino kviečius. Faraonais vadinami senovės Egipto

valdovai. Egiptiečiai gamino papirusą. Egiptiečiai išrado

hieroglifų raštą.

4. Paveikslėliai, kurie siejasi su senovės Graikija, pažymimi,

raudonai, o su senovės Roma – žaliai. Už kiekvieną teisingai

sudarytą paveikslėlių grupę skiriama 1 gilė (iš viso 2 gilės).

Senovės Graikija – 1, 3, 5 ir 7 pav., senovės Roma – 2, 4, 6, 8 ir

9 pav.

5. Nurodomi keturi žodžiai arba jų junginiai, kuriais būtų

galima trumpai apibūdinti senovės Romos laikotarpį. Už

kiekvieną tinkamą žodį arba žodžių junginį skiriama 1 gilė

(iš viso 3 gilės).

Galimi atsakymų variantai: Julijus Cezaris, gladiatorių kautynės,

viešosios pirtys, grįsti keliai, akvedukai, vandentiekis, betonas,

kanalizacija, karo vežimų lenktynės, amfiteatrai, didžiulė, puikiai

parengta ir ginkluota kariuomenė.

6. Pirma nurodoma, kuris paveikslėlis kuriam istorijos

laikotarpiui tiktų. Tada paveiklėliai taip sunumeruojami, kad

būtų aišku, kuris laikotarpis po kurio ėjo.

1 pav. –senovės Graikija, 2 pav. –viduramžiai, 3 pav. –senovės

Roma.

Paveikslėlius reikia sunumeruoti šitaip: 1, 3 ir 2.

7. Išskiriami žodžiai, kurie tiktų pasakojant apie viduramžius

(kiekvienas žodis nurodomas skaičiumi ir raide). Už teisingai

atliktą užduotį skiriama 1 gilė.

Riteris – 1C. Vienuolynas – 2B. Pilis – 2A. Karalius – 3B.

Knyga – 4C. Mokykla – 4A.

8. Skaičiais nurodoma, kuriam žmonijos istorijos laikotarpiui

tinka pateikti teiginiai. Už kiekvienam žmonijos istorijos

laikotarpiui teisingai priskirtus teiginius skiriama 1 gilė (iš

viso 5 gilės).

Senovės Egiptas – 4 teiginys, senovės Graikija – 5, viduramžiai –

1, akmens amžius – 2, senovės Roma – 3.

Papildomos užduotys

Page 9: 3 KLASĖS PASAULIO PAŽINIMO VADOVĖLIO „GILĖ“ … 4kl Testu atsakymai.pdf · 4 KLASĖS PASAULIO PAŽINIMO VADOVĖLIO „GILĖ“ TESTŲ METODINĖS REKOMENDACIJOS IR ATSAKYMAI

9

1. Jei pirma užduotis atlikta be klaidų, o antroje užduotyje

teisingai nurodyta ne mažiau kaip dešimt skaičių porų,

pasiekimų taikinyje papildomai nuspalvinamas vienas

„šūvis“. Jei klaidų yra daugiau, „šūvis“ nespalvinamas.

Kryžiažodžio atsakymai: urvas, akmens amžius, piramidės, Nilas,

olimpinės žaidynės, viduramžiai, Senatas, Olimpija.

2. Skaičių poros: CMXI – 911, CCVII – 207, XXXV – 35,

DCCI – 701, LXXXIX – 89, MCCCLV – 1355,

CDXCIII – 493, MDCCCLXXXIV – 1884, CMLXVI – 966,

CCCXXXIII – 333, LIX – 59, CXCIX – 199,

DXXXVII – 537, DCCCXLIX – 849.

5 TESTAS

Užduoties nr. Vertinimas Atsakymas

1. Atrenkami teiginiai, kurie tiktų pasakojant apie Renesansą.

Už kiekvieną teisingai atrinktą teiginį skiriama 1 gilė (iš viso

3 gilės).

Pirmą kartą apiplaukta aplink Žemę, įrodyta, kad ji tikrai apvali.

Atrastas Amerikos žemynas, jūrų kelias į Indiją. Sukonstruotas

kompasas, teleskopas, mikroskopas, skriestuvas.

2. Nurodomi trys pramonės perversmo laikotarpio išradimai.

Už kiekvieną skiriama po 1 gilę (iš viso 3 gilės).

Galimi atsakymų variantai: garlaivis, garvežys, automobilis,

orlaivis, skiepai, elektros lemputė, telegrafas, siuvamoji mašina,

telefonas, verpimo ratelis.

3. Sakinių pradžioms parenkamos tinkamos pabaigos. Už

kiekvieną teisingai sudarytą sakinį skiriama 1 gilė (iš viso

3 gilės).

Pramonės perversmas prasidėjo maždaug prieš 250 metų

Didžiojoje Britanijoje. Iki pramonės perversmo dauguma žmonių

gyveno kaimuose. Pramonės perversmo laikotarpiu svarbiausias

energijos šaltinis buvo garas.

4. Atrenkamas jungtinės Lietuvos ir Lenkijos valstybės Abiejų Tautų Respublika – šį pavadinimą teisingai nurodė

Page 10: 3 KLASĖS PASAULIO PAŽINIMO VADOVĖLIO „GILĖ“ … 4kl Testu atsakymai.pdf · 4 KLASĖS PASAULIO PAŽINIMO VADOVĖLIO „GILĖ“ TESTŲ METODINĖS REKOMENDACIJOS IR ATSAKYMAI

10

pavadinimas – nuspalvinamas jį nurodžiusio vaiko vardas.

Už teisingą atsakymą skiriama 1 gilė.

Antanas.

5. Iš skiemenų sudedamos trijų garsių žmonių pavardės,

nurodoma, kurie iš jų vadovavo 1794 m. sukilėlių

kariuomenėms. Už teisingai nurodytus sukilėlių vadus

skiriama po 1 gilę (iš viso 2 gilės).

Pavardės: Kosciuška, Kudirka, Jasinskis.

1794 m. sukilėlių kariuomenėms vadovavo Kosciuška ir Jasinskis.

6. Nurodoma, kurie iš išvardytų žmonių dalyvavo 1831 m.

sukilime, o kurie – 1863 m. sukilime. Už teisingai nurodytus

vieno ir kito sukilimo dalyvius skiriama po 1 gilę (iš viso

2 gilės).

1831 m. sukilime dalyvavo Emilija Pliaterytė, 1863 m. sukilime –

Zigmantas Sierakauskas, Konstantinas Kalinauskas, Antanas

Mackevičius.

7. Įvardijamas 1410 m. įvykęs Lietuvos ir Lenkijos

kariuomenių mūšis su Vokiečių (Kryžiuočių) ordino

kariuomene. Už teisingą atsakymą skiriama 1 gilė.

Žalgirio mūšis.

8. Nurodoma, kuriame plakate surašytos 1831 m. sukilimo, o

kuriame – 1863 m. sukilimo pasekmės. Už teisingai atliktą

užduotį skiriama 1 gilė.

Po 1863 m. sukilimo uždraustas lietuviškas raštas, mokyklose

mokyta rusiškai, imta bausti už lietuviškos spaudos laikymą ir

platinimą.

Po 1831 m. sukilimo uždarytas Vilniaus universitetas, valdžios

įstaigose įvesta rusų kalba, uždaryta dalis bažnyčių ir vienuolynų.

9. Nurodoma, kurios valstybės pasidalijo Abiejų Tautų

Respubliką. Už kiekvieną teisingai nurodytą valstybę

skiriama 1 gilė (iš viso 3 gilės).

Rusija, Austrija, Prūsija.

10. Įvardijama, kas pralaimėjo Žalgirio mūšį. Už teisingą

atsakymą skiriama 1 gilė.

Vokiečių (Kryžiuočių) ordinas.

Page 11: 3 KLASĖS PASAULIO PAŽINIMO VADOVĖLIO „GILĖ“ … 4kl Testu atsakymai.pdf · 4 KLASĖS PASAULIO PAŽINIMO VADOVĖLIO „GILĖ“ TESTŲ METODINĖS REKOMENDACIJOS IR ATSAKYMAI

11

Papildomos užduotys

1. Jei pirma užduotis atlikta be klaidų, o antroje užduotyje

teisingai nurodytas ne mažiau kaip vienas kiekvieno

žmonijos istorijos laikotarpio išradimas, pasiekimų taikinyje

papildomai nuspalvinamas vienas „šūvis“. Jei klaidų yra

daugiau, „šūvis“ nespalvinamas.

Žmonijos istoriją vaizduojančią juostą teisingai sudėliojo Birutė.

2. Senovės Egipto laikotarpiu išrastas hieroglifų raštas, Renesanso –

termometras, gaublys, teleskopas, pramonės perversmo –

automobilis, elektros lemputė, garvežys, garlaivis.

6 TESTAS

Užduoties nr. Vertinimas Atsakymas

1. Pažymimas pirmojo lietuviško laikraščio pavadinimas. Už

teisingai atliktą užduotį skiriama 1 gilė.

„Aušra“.

2. Iš nuopelnų atpažįstami garsūs mūsų krašto žmonės. Už

kiekvieną teisingai nurodytą žmogų skiriama 1 gilė (iš viso

3 gilės).

Vincas Kudirka, Motiejus Valančius, Jonas Basanavičius.

3. Atsakoma į klausimus – į langelius įrašomi reikiamų

atsakymų numeriai. Už kiekvieną teisingą atsakymą skiriama

1 gilė (iš viso 5 gilės).

Kokia valstybė užėmė Lietuvą 1940 m.? 3 ats.

Kokius žmones sovietų valdžia daugiausia trėmė iš Lietuvos?

4 ats.

Kodėl pasitraukus vokiečiams ir vėl sugrįžus sovietams tūkstančiai

vyrų išėjo į miškus? 6 ats.

Kokia valstybė užėmė Lietuvą prasidėjus Sovietų Sąjungos ir

Vokietijos karui? 1 ats.

Page 12: 3 KLASĖS PASAULIO PAŽINIMO VADOVĖLIO „GILĖ“ … 4kl Testu atsakymai.pdf · 4 KLASĖS PASAULIO PAŽINIMO VADOVĖLIO „GILĖ“ TESTŲ METODINĖS REKOMENDACIJOS IR ATSAKYMAI

12

Kiek metų Lietuvoje šeimininkavo vokiečiai? 5 ats.

4. Nuspalvinamas vaiko, teisingai nurodžiusio šešis garsius

mūsų krašto žmones, vardas. Už teisingai atliktą užduotį

skiriama 1 gilė.

Lukas.

5. Pirma įvardijamos šalys, kurių gyventojai stojo į Baltijos

kelią, tada nuspalvinamos tų šalių vėliavos. Už kiekvieną

teisingai įvardytą šalį ir visas tris nuspalvintas vėliavas

skiriama po 1 gilę (iš viso 4 gilės).

Estija, Latvija, Lietuva (užrašant šalių pavadinimus eiliškumas

nėra svarbus).

Estijos vėliavos spalvos: mėlyna, juoda, balta.

Latvijos vėliavos spalvos: tamsiai raudona, balta, tamsiai raudona.

Lietuvos vėliavos spalvos: geltona, žalia, raudona.

6. Įvardijamas 1988 m. prasidėjęs judėjimas, taikiai siekęs

Lietuvos nepriklausomybės. Už teisingai atliktą užduotį

skiriama 1 gilė.

Sąjūdis.

7. Nurodomas pirmojo Sąjūdžio laikraščio pavadinimas. Už

teisingai atliktą užduotį skiriama 1 gilė.

Sąjūdžio žinios.

8. Pažymima Europos Sąjungos vėliava. Už teisingai atliktą

užduotį skiriama 1 gilė.

Antra vėliava.

9. Nurodoma, kuriais metais Lietuva tapo Europos Sąjungos

nare. Už teisingą atsakymą skiriama 1 gilė.

2004 m.

10. Į kryžiažodį surašomi gyvūnų pavadinimai. Atpažįstami

moliuskai – išbraukiami jiems nepriskiriami gyvūnai. Už

teisingai užpildytą kryžiažodį skiriama 1 gilė, tiek pat

skiriama ir už teisingai išskirtus gyvūnus (iš viso 2 gilės).

Kryžiažodžio atsakymai: midija, voras, šliužas, bitė, aštuonkojis,

sraigė, kalmaras, varlė, žiogas.

Moliuskai: midija, aštuonkojis, sraigė, kalmaras. Išbraukiami

varlė, voras, žiogas, bitė.

Papildomos užduotys

Page 13: 3 KLASĖS PASAULIO PAŽINIMO VADOVĖLIO „GILĖ“ … 4kl Testu atsakymai.pdf · 4 KLASĖS PASAULIO PAŽINIMO VADOVĖLIO „GILĖ“ TESTŲ METODINĖS REKOMENDACIJOS IR ATSAKYMAI

13

1. Jei pirma ir antra užduotys atliktos be klaidų, o trečioje

užduotyje ištaisytos ne mažiau kaip trys klaidos, pasiekimų

taikinyje papildomai nuspalvinamas vienas „šūvis“. Jei klaidų

yra daugiau, „šūvis“ nespalvinamas.

Netinka kortelė „Jungtinės Amerikos Valstijos / Brazilija”.

2. Aštuonkojis → galvakojis. Sraigė → pilvakojis. Austrė →

dvigeldis. Kalmaras → galvakojis.

3. Steponas Darius – lakūnas. Simonas Daukantas – rašytojas,

istorikas, kalbininkas. Jonas Jablonskis – kalbininkas. Vincas

Kudirka – gydytojas, rašytojas. Motiejus Valančius – kunigas,

rašytojas. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis – dailininkas,

kompozitorius.

7 TESTAS

Užduoties nr. Vertinimas Atsakymas

1. Į kryžiažodį surašomi gyvūnai. Nurodoma, kurie iš jų yra

bendruomeniniai. Už kiekvieną teisingai atliktą užduoties

dalį skiriama po1 gilę (iš viso 2 gilės).

Kryžiažodžio atsakymai: vilkas, liūtas, bitė, ežys, zebras, kengūra,

tigras, dramblys, voverė.

Bendruomeniniai gyvūnai: vilkas, liūtas, bitė, zebras, kengūra,

dramblys.

2. Nurodomi trys pavieniui gyvenantys gyvūnai. Už teisingai

atliktą užduotį skiriama po 1 gilė.

Galimi atsakymų variantai: ežys, tigras, voverė.

3. Išbraukiant netinkamų medžiagų pavadinimus sudaromos

netirpių ir tirpių medžiagų grupės. Už kiekvieną teisingai

sudarytą grupę skiriama 1 gilė (iš viso 2 gilės).

Tirpios medžiagos – netinka krakmolas, pupelės ir manų kruopos.

Netirpios medžiagos – netinka cukrus ir druska.

Page 14: 3 KLASĖS PASAULIO PAŽINIMO VADOVĖLIO „GILĖ“ … 4kl Testu atsakymai.pdf · 4 KLASĖS PASAULIO PAŽINIMO VADOVĖLIO „GILĖ“ TESTŲ METODINĖS REKOMENDACIJOS IR ATSAKYMAI

14

4. Atpažįstami baigtiniai ir grįžtamieji medžiagų pokyčiai. Už

kiekvieną atpažintą pokytį skiriama 1 gilė (iš viso 4 gilės).

Tešla → duona: baigtinis pokytis. Vanduo → ledas: grįžtamasis

pokytis. Malkos → pelenai: baigtinis pokytis. Žvakė → išsilydęs

vaškas: grįžtamasis pokytis.

5. Daiktai iš pateikto sąrašo perrašomi į domino korteles taip,

kad jos būtų sudėliotos pagal žaidimo taisykles. Šitaip

daiktai suskirstomi į dvi grupes: naudojamus rūpinantis kūno

švara ir naudojamus tvarkant aplinką. Už teisingai atliktą

užduotį skiriama 1 gilė.

Galimi įvairūs variantai (pvz., šampūnas / siurblys, šluota / šukos,

muilas / kauptukas, grėblys / dantų pasta,

dantų šepetėlis / karučiai, kastuvas / plaušinė.)

6. Nurodoma, kuri iš išvardytų medžiagų yra tirpiklis. Už

teisingai atliktą užduotį skiriama 1 gilė.

Vanduo.

7. Nurodomi trys vėžiagyviai. Už teisingai atliktą užduotį

skiriama 1 gilė.

Galimi atsakymų variantai: vėžys, krabas, omaras, krevetė.

8. Pildoma lentelė: pažymima, kuris teiginys kuriam gyvūnui

tinka. Už kiekvieną teisingai užpildytą lentelės eilutę

skiriama 1 gilė (iš viso 8 gilės).

1. Kūną dengia kietas, į šarvus panašus kiautas, kojos nariuotos.

(Vėžys) 2. Turi sparnus. (Erelis, boružė) 3. Kvėpuoja žiaunomis,

kūnas žvynuotas. (Lydeka) 4. Turi keturias poras kojų. (Voras)

5. Kūnas apaugęs plaukais. (Lapė) 6. Kvėpuoja plaučiais, kūnas

žvynuotas. (Krokodilas) 7. Veda gyvus jauniklius, juos maitina

pienu. (Lapė) 8. Jaunikliai išsirita iš kiaušinių. (Erelis, lydeka,

boružė, krokodilas, vėžys, rupūžė, voras)

Papildomos užduotys

Page 15: 3 KLASĖS PASAULIO PAŽINIMO VADOVĖLIO „GILĖ“ … 4kl Testu atsakymai.pdf · 4 KLASĖS PASAULIO PAŽINIMO VADOVĖLIO „GILĖ“ TESTŲ METODINĖS REKOMENDACIJOS IR ATSAKYMAI

15

1. Jei pirma užduotis ir antros užduoties pirmos dvi dalys

atliktos be klaidų, pasiekimų taikinyje papildomai

nuspalvinamas vienas „šūvis“. Jei klaidų yra daugiau, „šūvis“

nespalvinamas.

Sudaromos gyvūnų sekos. Sudarant remiamasi gyvūnų

sistematinių grupių kaita – ją rodo jau įrašyti gyvūnų pavadinimai.

Pirmą seką turi sudaryti pakaitomis einantys vėžiagyvių ir žuvų

pavadinimai (pvz.: vėžys, šamas, krabas, ešerys, lydeka, krevetė),

antrą – pakaitomis einantys roplių ir vabzdžių pavadinimai (pvz.:

bitė, driežas, uodas, gyvatė, boružė, krokodilas), trečią –

pakaitomis einantys dviejų žinduolių ir paukščio pavadinimai

(pvz.: vilkas, kiškis, erelis, lapė, stirna, zylė, voverė, ežys, genys,

briedis, šernas, kregždė).

Page 16: 3 KLASĖS PASAULIO PAŽINIMO VADOVĖLIO „GILĖ“ … 4kl Testu atsakymai.pdf · 4 KLASĖS PASAULIO PAŽINIMO VADOVĖLIO „GILĖ“ TESTŲ METODINĖS REKOMENDACIJOS IR ATSAKYMAI

16

2.

6C 2D 4K 3P 1R 5O

1M 3O 6U 4N 5T 2I

4L 6A 5S 1Ū 2E 3Ė

2O 5K 1C 6B 3K 4P

3Y 4A 2O 5K 6L 1M

5N 1S 3Š 2O 4N 6Ė

Sudedamas žodis druska.

4D 2K 3R 6U 5V 1Š

1O 4T 2A 3A 6K 5A

5S 1Ė 4T 2O 3M 6N

6N 5L 1I 4D 2Y 3P

3R 6U 5C 1U 4Č 2O

2C 3O 6K 5R 1Ė 4S

Sudedamas žodis vanduo.

1V 5A 3C 2D 4E 6N

6Ė 1L 5I 3O 2C 4U

4U 6K 1L 5T 3I 2K

2S 4E 6Ė 1R 5O 3L

3M 2U 4Ė 6N 1O 5K

5S 3N 2E 4I 6Y 1N

Sudedamas žodis cukrus.

Druska ir cukrus yra tirpiniai, vanduo – tirpiklis.

Page 17: 3 KLASĖS PASAULIO PAŽINIMO VADOVĖLIO „GILĖ“ … 4kl Testu atsakymai.pdf · 4 KLASĖS PASAULIO PAŽINIMO VADOVĖLIO „GILĖ“ TESTŲ METODINĖS REKOMENDACIJOS IR ATSAKYMAI

17

8 TESTAS

Užduoties nr. Vertinimas Atsakymas

1. Įvardijami žemynai (pasaulio dalys). Už teisingai atliktą

užduotį skiriama 1 gilė.

Pietų Amerika, Europa, Antarktida, Afrika, Australija, Šiaurės

Amerika, Azija.

2. Nurodoma po vieną kiekvienam žemynui (pasaulio daliai)

būdingą gyvūną. Už teisingai atliktą užduotį skiriama 1 gilė.

Galimi įvairūs variantai (pvz., Azija → panda, Afrika → liūtas,

Šiaurės Amerika → bizonas, Antarktida → pingvinas, Pietų

Amerika → tapyras, Australija → kengūra, Europa → šernas.).

3. Nurodoma, su kuriuo žemynu (pasaulio dalimi) siejasi

pateikti paveikslėliai. Už teisingai atliktą užduotį skiriama

1 gilė.

Australija, Antarktida, Afrika, Europa, Azija, Šiaurės Amerika,

Pietų Amerika.

4. Nurodoma, kuriam žemynui (pasaulio daliai) kuris teiginys

tinka. Už kiekvienam teiginiui teisingai nurodytą žemyną

(pasaulio dalį) skiriama po1 gilę (iš viso 7 gilės).

• Šiame žemyne tėra viena valstybė. (Australija) • Didžiausia

pasaulio dalis – ji užima beveik trečdalį Žemės sausumos

paviršiaus. (Azija) • Šalia šio žemyno yra didžiausia pasaulyje sala

Grenlandija. (Šiaurės Amerika) • Čia teka vandeningiausia

pasaulio upė Amazonė. (Pietų Amerika) • Pasaulio dalis, kartu su

Azija sudaranti Eurazijos žemyną. (Europa) • Piečiausias ir

šalčiausias žemynas. (Antarktida) • Šiame žemyne plyti didžiausia

ir karščiausia pasaulio dykuma Sachara. (Afrika)

Page 18: 3 KLASĖS PASAULIO PAŽINIMO VADOVĖLIO „GILĖ“ … 4kl Testu atsakymai.pdf · 4 KLASĖS PASAULIO PAŽINIMO VADOVĖLIO „GILĖ“ TESTŲ METODINĖS REKOMENDACIJOS IR ATSAKYMAI

18

5. Atrenkami nurodytuose žemynuose (pasaulio dalyse)

augantys augalai. Už teisingai nurodytus kiekvieno žemyno

(pasaulio dalies) augalus skiriama po 1 gilę (iš viso 7 gilės).

Australija → bambalis, Afrika → baobabas, Azija → bambukas,

Europa → vynuogės, Pietų Amerika → kavamedis, Antarktida →

perlinė jonažolė, Šiaurės Amerika → sekvoja.

6. Pirma atrenkami išrenkami kalnų pavadinimai, tada

nurodoma, kuriame žemyne tie kalnai stūkso. Už kiekvieną

teisingai nurodytą kalną skiriama po1 gilę (iš viso 3 gilės).

Alpės, Himalajai, Andai.

Alpės yra Europoje, Himalajai – Azijoje, Andai – Pietų

Amerikoje.

Papildomos užduotys

1. Jei pirma užduotis atlikta be klaidų, o antros užduoties

diagramoje teisingai pažymėti ne mažiau kaip keturių

medžių duomenys, pasiekimų taikinyje papildomai

nuspalvinamas vienas „šūvis“. Jei klaidų yra daugiau, „šūvis“

nespalvinamas.

Kryžiažodžio atsakymai: džiunglėmis, Euraziją, miestuose,

dykuma, Antarktidoje, aborigenais, prerijomis.

2. Sekvojos aukštis 130 m, eukalipto – 90 m, ąžuolo – 30 m,

bambuko – 40 m, bambalio – 20 m, baobabo – 25 m, maumedžio –

30 m.

9 TESTAS

Užduoties nr. Vertinimas Atsakymas

1. Elektros prietaisai skirstomi į dvi grupes: vartojančius

elektros tinklo energiją (jungiamus į elektros tinklą) ir

vartojančius maitinimo elemento (baterijos) energiją. Už

kiekvieną teisingai sudarytą grupę skiriama po 1 gilę (iš

viso 2 gilės).

I grupė (vartojantys elektros tinklo energiją): dulkių siurblys,

televizorius, lygintuvas, skrudintuvas.

II grupė (vartojantys maitinimo elemento (baterijos) energiją):

žibintuvėlis, fotoaparatas, mobilusis telefonas, MP3 grotuvas.

Page 19: 3 KLASĖS PASAULIO PAŽINIMO VADOVĖLIO „GILĖ“ … 4kl Testu atsakymai.pdf · 4 KLASĖS PASAULIO PAŽINIMO VADOVĖLIO „GILĖ“ TESTŲ METODINĖS REKOMENDACIJOS IR ATSAKYMAI

19

2. Nurodoma, kurioje kortelėje surašytos elektrai laidžios

medžiagos, o kurioje – nelaidžios. Už teisingai įvardytą

medžiagų grupę skiriama 1 gilė (iš viso 2 gilės).

Pirmoje kortelėje surašytos elektrai laidžios medžiagos (varis,

aliuminis, geležis, auksas, sidabras), antroje – nelaidžios (medis,

stiklas, plastikas, guma, popierius, molis).

3. Nurodomi trys energijos taupymo būdai. Už kiekvieną

tinkamą pavyzdį skiriama po1 gilę (iš viso 3 gilės).

Galimi įvairūs variantai (pvz., išeinant iš patalpos išjungti šviesą ir

nenaudojamus elektros prietaisus; įsukti į šviestuvus mažai

energijos vartojančios lemputes; apšiltinti namo sienas ir stogą;

užsandarinti langus ir laukujes duris; įrengti automatinius radiatorių

temperatūros reguliatorius, neuždengti radiatorių užuolaidomis ir

neužstatyti jų baldais).

4. Nurodoma, su kuria jėga siejasi pateikti paveikslėliai. Už

kiekvienam paveikslėliui teisingai nurodytą atsakymą

skiriama 1 gilė (iš viso 6 gilės).

1 pav. – tamprumo jėga, 2 pav. – trinties jėga, 3 pav. – Žemės

traukos jėga, 4 pav. – trinties jėga, 5 pav. – Žemės traukos jėga,

6 pav. – tamprumo jėga.

5. Įvardijamos Žemės rutulio dalys. Už teisingai atliktą

užduotį skiriama 1 gilė.

Pluta, mantija, branduolys.

6. Išbraukiant nereikalingus žodžius atrenkama 1) planetos;

2) kiti dangaus kūnai. Už kiekvieną teisingai sudarytą grupę

skiriama 1 gilė (iš viso 2 gilės).

1 grupė – planetos: Marsas, Neptūnas, Uranas, Jupiteris, Žemė,

Venera, Merkurijus, Saturnas (išbraukamas asteroidas ir kometa).

2 grupė – kiti dangaus kūnai: asteroidas, kometa (išbraukiami

planetų pavadinimai).

7. Uolinių planetų pavadinimai pažymimi žaliai, dujinių –

mėlynai. Už teisingai pažymėtas planetų grupes skiriama po

1 gilę (iš viso 2 gilės).

Uolinės planetos: Merkurijus, Venera, Žemė, Marsas.

Dujinės planetos: Jupiteris, Saturnas, Uranas, Neptūnas.

8. Nurodomas planetų išsidėstymo Saulės sistemoje

eiliškumas (planetų pavadinimai nurodomi skaičiais ir

Merkurijus – 3B, Venera – 4A, Žemė – 2B, Marsas – 2A,Jupiteris –

1B, Saturnas – 3A, Uranas – 4B, Neptūnas – 1A.

Page 20: 3 KLASĖS PASAULIO PAŽINIMO VADOVĖLIO „GILĖ“ … 4kl Testu atsakymai.pdf · 4 KLASĖS PASAULIO PAŽINIMO VADOVĖLIO „GILĖ“ TESTŲ METODINĖS REKOMENDACIJOS IR ATSAKYMAI

20

raidėmis). Už teisingai atliktą užduotį skiriama 1 gilė.

9. Pažymimas Žemės aprašymas. Už teisingai atliktą užduotį

skiriama 1 gilė.

Trečias aprašymas.

Papildomos užduotys

1. Jei pirmosios užduoties pirmoji dalis ir antroji užduotis

atliktos be klaidų, pasiekimų taikinyje papildomai

nuspalvinamas vienas „šūvis“. Jei klaidų yra daugiau, „šūvis“

nespalvinamas.

• Karščiausia planeta, antra pagal nuotolį nuo Saulės. (Venera)

• Planeta, išsiskirianti deguonies ir skysto vandens gausa. (Žemė)

• Didžiausia Saulės sistemos planeta. (Jupiteris) • Planeta,

išsiskirianti įspūdinga žiedų sistema. (Saturnas) • Beveik perpus

mažesnė už Žemę planeta, ketvirta pagal nuotolį nuo Saulės.

(Marsas) • Planeta, skriejanti aplink Saulę gulėdama ant šono.

(Uranas) • Mažiausia iš dujinių planetų, aštunta pagal nuotolį nuo

Saulės. (Neptūnas) • Mažiausia Saulės sistemos planeta.

(Merkurijus)

Išrinkus raides iš nuspalvintų langelių sudedamas žodis

„asteroidas“. Galimi žodžio „asteroidas“ reikšmių variantai:

dangaus kūnas, mažoji planeta, Saulės sistemos kūnas.

2. Pirmas aprašymas.

Page 21: 3 KLASĖS PASAULIO PAŽINIMO VADOVĖLIO „GILĖ“ … 4kl Testu atsakymai.pdf · 4 KLASĖS PASAULIO PAŽINIMO VADOVĖLIO „GILĖ“ TESTŲ METODINĖS REKOMENDACIJOS IR ATSAKYMAI

21

4 KLASĖS PASAULIO PAŽINIMO PASIEKIMŲ PA(SI)TIKRINIMO TESTAS

Užduoties nr. Vertinimas Atsakymas

1. Pažymimos Lietuvos piliečių teisės ir pareigos. Už teisingai

nurodytas teises ir pareigas skiriama po 1 gilę (iš viso

2 gilės).

Lietuvos piliečių teisės. Sulaukus 18 metų dalyvauti valdant šalį –

rinkti valdžią ir būti į ją išrinktam. Pasirinkti gyvenamąją vietą

Lietuvoje, laisvai išvykti ir sugrįžti.

Lietuvos piliečių pareigos. Mokėti mokesčius. Ginti Lietuvos

valstybę nuo užsienio ginkluoto užpuolimo.

2. Iš skiemenų sudedami penki žodžiai, nurodoma, kas

Lietuvoje vykdo valstybinę valdžią. Už teisingai atliktą

užduotį skiriama 1 gilė.

Sudedami žodžiai Vyriausybė, Prezidentas, Seimas, teismai,

kariuomenė.

Valstybinę valdžią vykdo Vyriausybė, Prezidentas, Seimas,

teismai.

3. Nurodoma, kurios tarptautinės bendrijos veiklą apibūdina

pateikti teiginiai. Už teisingai nurodytą tarptautinę bendriją

skiriama 1 gilė.

Jungtinių Tautų.

4. Įvardijama, kurį istorinį laikotarpį vaizduoja kiekvienas

paveikslėlis. Už teisingai nurodytą laikotarpį skiriama 1 gilė

(iš viso 7 gilės).

1 pav. – akmens amžius, 2 pav. – senovės Graikija, 3 pav. –

senovės Egiptas, 4 pav. – Renesansas, 5 pav. – senovės Roma,

6 pav. – pramonės perversmas, 7 pav. – viduramžiai.

5. Atrenkami žodžiai arba jų junginiai, kurie siejasi su mūsų

krašto istorija. Už teisingai atliktą užduotį skiriama 1 gilė.

Žalgirio mūšis, Abiejų Tautų Respublika, 1863 m. sukilimas,

knygnešystė, Jonas Basanavičius, partizanai, tremtiniai, Sąjūdis,

Motiejus Valančius, laikraštis „Aušra“, Sovietų Sąjunga, Vokiečių

(Kryžiuočių) ordinas.

Page 22: 3 KLASĖS PASAULIO PAŽINIMO VADOVĖLIO „GILĖ“ … 4kl Testu atsakymai.pdf · 4 KLASĖS PASAULIO PAŽINIMO VADOVĖLIO „GILĖ“ TESTŲ METODINĖS REKOMENDACIJOS IR ATSAKYMAI

22

6. Ištaisomos klaidos. Už visas ištaisytas klaidas skiriama

1 gilė.

Erikos kortelėje pavaizduotas simbolis (žvaigždė ir pusmėnulis)

perkeliamas į Tado kortelę, Tado kortelės simbolis (aštuonių

stipinų ratas) – į Manto kortelę, o Manto kortelės simbolis

(Dovydo žvaigždė) – į Erikos kortelę.

7. Įvardijami žemynai (pasaulio dalys). Už kiekvieną skiriama

1 gilė (iš viso 7 gilės).

Šiaurės Amerika, Pietų Amerika, Afrika, Europa, Azija,

Australija, Antarktida.

8. Išskiriamas pavieniui gyvenantis gyvūnas. Už teisingai

atliktą užduotį skiriama 1 gilė.

Tigras.

9. Gyvūnai suskirstomi į dvi grupes: V raide pažymimi

vėžiagyviai, M – moliuskai. Už teisingai sugrupuotus

gyvūnus skiriama 1 gilė.

Vėžiagyviai: krabas, krevetė, vėžys.

Moliuskai: kalmaras, austrė, aštuonkojis, sraigė, šliužas.

10. Skaičiumi ir raide nurodoma, kas sudaro kvėpavimo,

virškinimo ir kraujotakos sistemas. Už teisingai nurodytas

kiekvienos sistemos sudėtines dalis skiriama 1 gilė (iš viso

3 gilės). Sistemų sudėtinės dalys užrašomos skaičiumi ir

raide.

Kvėpavimo sistema: 3B, 6B, 1A, 2A, 5A. Virškinimo sistema: 2B,

4B, 7B, 1A, 3A, 6A, 7A. Kraujotakos sistema: 1B, 5B, 4A.

11. Pateikiama po vieną grįžtamojo ir baigtinio medžiagų

pokyčio pavyzdį. Už kiekvieną tinkamą pavyzdį skiriama

1 gilė (iš viso 2 gilės).

Galimi įvairūs variantai (pvz., grįžtamasis pokytis: ledas →

vanduo; baigtinis pokytis: malkos → pelenai.).

12. Iš pateikto dangaus kūnų sąrašo išskiriamos planetos. Už

teisingai atliktą užduotį skiriama 1 gilė.

Venera, Jupiteris, Žemė, Merkurijus, Uranas, Saturnas, Neptūnas,

Marsas.

13. Ištaisomos klaidos. Už visas ištaisytas klaidas skiriama

1 gilė.

1 pav. – tamprumo jėga, 2 pav. – Žemės traukos jėga, 3 pav. –

trinties jėga.

Page 23: 3 KLASĖS PASAULIO PAŽINIMO VADOVĖLIO „GILĖ“ … 4kl Testu atsakymai.pdf · 4 KLASĖS PASAULIO PAŽINIMO VADOVĖLIO „GILĖ“ TESTŲ METODINĖS REKOMENDACIJOS IR ATSAKYMAI

23

14. Remiantis žiniomis apie elektrai laidžias ir nelaidžias

medžiagas išskiriama ir perbraukiama domino taisyklių

neatitinkanti kortelė. Už teisingai atliktą užduotį skiriama

1 gilė.

Netinka kortelė, kurioje pavaizduotas kokteilio šiaudelis ir knyga.