of 29 /29
o m © O o 2 3 i o N

3 i · pojazdy samochodowe, kamieniołomy i inne obszary gdzie dokonuje si

Embed Size (px)

Text of 3 i · pojazdy samochodowe, kamieniołomy i inne obszary gdzie dokonuje si

om Oo 2

3 ioN

Jzyk polski

Informacje oglne 6

Krtki przegld 8

Zabezpieczenie przed kradzie 10

Wczanie i wyczanie 10

Wywietlacz 11

Pokrto uniwersalne 11

Poziom gonoci i barwa dwiku 11

Radioodbiornik 13

Odtwarzacz kaset 20

Zmieniacz pyt CD 22

Elementy obsugi zdalnej w kole

kierownicy 25

Telefon 26

Funkcje rozszerzone 57

Kodowanie 59

Lokalizacja usterek 62

Wskazwki oglne 64

Skorowidz 66

Copyright 1998 Adam Opel AG

Informacje oglneUrzdzenie radiowo-telefoniczne CCRT 700firmy Opel stanowi jednostk zespalajcfunkcjonalnie, wysokiej klasy autotelefonGSM z radioodtwarzaczemmagnetofonowym sterujcym zmieniacz pytkompaktowych CD.

Przemylna forma graficzna elementwobsugi i due, uniwersalne pokrtoumoliwiaj atw obsug.

Dziaanie telefonw komrkowych mawpyw na Twoje otoczenie. Z tego powoduopracowano przepisy i zasadybezpieczestwa. Przed rozpoczciemkorzystania z funkcji telefonicznej,radio-autotelefonu CCRT 700 powinienesi z nimi zapozna.

Przed uyciem funkcji telefonicznejradio-autotelefonu CCRT 700 w podry poobcym kraju, niezbdne jestpoinformowanie si o obowizujcych tamprzepisach.

Wane Telefonowanie podczas prowadzenia

pojazdu przy uyciu radio-autotelefonuCCRT 700 moe by niebezpieczne,poniewa obniony jest poziomkoncentracji kierowcy.Przed rozpoczciem rozmowy naleyzatrzyma pojazd.Prosz zawsze przestrzega zasadobowizujcych w kraju, w ktrymprowadzona jest rozmowa.

ni. Na wszystkich obszarach, gdziezabronione jest wczanie urzdzeemitujcych fale radiowe np. lotniska,niektre promy, pocigi transportujcepojazdy samochodowe, kamienioomy iinne obszary gdzie dokonuje sidetonacji materiaw wybuchowych,konieczne jest wyczenie funkcjitelefonicznej radio-autotelefonuCCRT 700 poprzez usunicie z niegokarty SIM.

Niebezpieczne jest korzystanie zfunkcji telefonicznej radio-autotelefonuCCRT 700 na obszarach, gdziewystpuje niebezpieczestwozaistnienia eksplozji!Na obszarach, gdzie wystpujeniebezpieczestwo zaistnieniaeksplozji, konieczne jest wyczeniefunkcji telefonicznej radio-autotelefonuCCRT 700 poprzez usunicie z niegokarty SIM. Do obszarw tych nalemiejsca, gdzie stosowane s paliwa iinne atwozapalne materiay chemiczne(stacje benzynowe, magazyny paliw,zakady chemiczne itd.).

Korzystanie przez osobynieupowanioneAby zapobiec korzystaniu przez osobynieupowanione, prosimy przestrzeganastpujcych zasad:

W miar moliwoci naley unikanotowania tajnego kodu karty(PIN-Code). Zamiast tego, naleysprbowa nauczy si go na pami.

Jeli funkcja telefonicznaradio-autotelefonu nie bdziestosowana przez duszy czas, naleywyj kart SIM.

Wskazwki dotyczce karty SIM1)

Aby zapobiec uszkodzeniu lub tezniszczeniu karty SIM, prosimyprzestrzega nastpujcych zasad:

Podczas wczania silnika nie wolno wadnym przypadku, wyciga aniwkada karty SIM do czytnika kart!

Podczas wczania silnikaniedozwolone jest prowadzenieadnych operacji dotyczcych funkcjitelefonicznej, w szczeglnoci za,wprowadzanie informacji kodu PIN !

Nie powinno si prowadzi rozmwtelefonicznych podczas wczaniasilnika. Istniejce poczenie moezosta przerwane.

1) Standardowa karta SIM

Oglne wskazwki dotyczceniniejszej instrukcji obsugiW celu umoliwienia orientacji pordrnorodnych funkcji urzdzenia, wrozdziale "Krtki przegld" znale monaskrcony opis wszystkich elementwwywietlaczy i obsugi.

Skorowidz umieszczony na kocu instrukcjipomaga szybko znale konkretny temat.

Szczegowe opisy funkcji urzdzeniaradiowo-telefonicznego CCRT 700 znajdujsi w rozdziaach "Radioodbiornik","Odtwarzacz kaset magnetofonowych","Zmieniacz pyt kompaktowych" i "Telefon".Opis rzadziej uywanych funkcji monaznale w rozdziaach "Funkcjerozszerzone" ; "Kodowanie".

Gdyby zdarzyo si, e pewnego razuradio-autotelefon CCRT 700 nie dziaa tak,jak sobie tego yczycie, prosimy najpierwzajrze do rozdziau "Lokalizacjauszkodze". By moe, domniemanausterka uda si szybko usun.

W celu uatwienia w korzystaniu z niniejszejinstrukcji obsugi, zastosowano nastpujceznaki graficzne:

"Do" przed tekstem oznacza, enaley przeprowadzi jak czynno

X "Krzyyk" przed tekstem oznacza opisreakcji urzdzenia.

"Punkt" przed tekstem oznaczadodatkowe wskazwki do tematu.

"Szecian" przed tekstem oznacza list.

"Trjkt z wykrzyknikiem" poprzedzawane informacje, suce bezpiecznejeksploatacji radio-autotelefon uCCRT 700.

"Klin" wskazuje, e aktualny tematkontynuowany jest na nastpnejstronie.

Menu, podmenu i opcje przedstawione snastpujco:

IPHONEEOOKISEflRCH LISTI(szukanie pozycji)

Krtki przegldElementy obsugi, rys. 1

Ol

Obraca pokrto uniwersalne:Poziom gonoci / wybrfunkcji menu i poleceWcisn pokrto uniwersalne:potwierdzi wybr poprzez(OK)

Wczanie i wyczanie

J*1 Wczanie i wyczanie menuaudio (akustyka)

O TUNER RadioodbiornikUML Zakresy czstotliwoci (UKF,

M - rednie, L - dugie)

TAPEEJECT

CD 1 )

RDM

KasetaWysunicie kasety

Zmieniacz pyt kompaktowychOdtwarzanie przypadkowe

PHONE TelefonESC Powrt do wyboru funkcji

podstawowych

1) Tylko z doczonym zmieniaczem pyt kompakto-wych firmy Opel

8

-^ Przycisk szukania w kierunkuwstecznym

DD System Dolby eliminowaniaszumw

Kiesze kasety magn.

5=* Zmiana cieki przyodtwarzaniu kasety

Przycisk szukania w kierunkudo przodu

0 do 9 Przyciski klawiatury cyfrowejRadio: stacje nadawcze(0 do 9)Zmieniacz CD: wybr pytykompaktowej (1 do 6)Telefon: wybr numeru

# Przycisk "Raut" (tylko dlatelefonu)Znaki informacyjne ioddzielajce dla kodu GSM,potwierdzenie informacji koduPIN

* = * Odoy suchawk

#-"" Podnie suchawk

* Przycisk tylko dla telefonuZnaki informacyjne ioddzielajce dla kodu GSM

RDS Wczanie i wyczaniesytemu RDS

REG Wczanie i wyczanie funkcjiprogramw regionalnych

B) TP

AS

Zdejmowany panel przednioraz czytnik kart SIM(przykryty panelem przednim)

Wczanie i wyczanie stacjinadajcych komunikatydrogowe

Zapamitywanieautomatyczne orazwczanie i wyczaniezakresu czstotliwoci AS

Przycisk zwalniajcy blokadpanela przedniego

Diody wieccezabezpieczenia przedkradzie

CLR Usunicie wprowadzonychdanych wzgl. przerwanierealizacji funkcji w menu

OnStar Brak funkcji

Wywietlacz, rys. 2 j Dwuwierszowy wywietlacz

tekstu dla autotelefonu orazwyboru funkcji w menu

Zegar (patrz instrukcjauytkowania pojazdu)

(2D Phone Telefon w stanie gotowociY Istnieje poczenie z sieci

__- Wskanik natenia pola(el.-magn.) odbieranej stacji(trzy segmenty ozn. odbiroptymalny)

_* Przeniesienie pocze nainny numer "Ali calls"(wszystkie rozmowy) jestzaprogramowane

Blokada pocze "Ali calls"(wszystkie rozmowy) jestzaprogramowana

El Zostaa odebrana nowa,krtka wiadomo

Jednowierszowy wywietlacztekstu dla funkcji radia, jak tewyboru funkcji i polece wmenu

) Symbole dotyczce obsugiradioodtwarzacza

Elementy obsugi zdalnej w kolekierownicy, rys. 3%*) Przycisk szukania w kierunku

do przodu

(E) ^ Przycisk szukania w kierunkuwstecznym

Radio: nastpnazapamitana stacja

Kaseta: brak funkcjiCD: nastpna pyta

kompaktowaTelefon: potwierdzenie

wyboru (OK)

Przeczanie pomidzyTUNER (radio), TAPE(magnetofon), CD (zmieniacz)lub PHONE (telefon).

Obnianie poziomu gonoci

Podwyszanie poziomugonoci

Zabezpieczenie przedkradzie

KodowanieUrzdzenie CCRT 700 wyposaone jest wbierny system zabezpieczenia przedkradzie. Urzdzenie zablokowane kodemjest dla zodzieja bezwartociowe. Istniejrne kody zabezpieczajce. Numery teznajduj si w dokumencieradioodtwarzacza wzgl. dokumenciepojazdu. Dlatego nie naley przechowywaich nigdy wewntrz pojazdu.

Kod radioodtwarzaczaJeli urzdzenie jest zakodowane, nawywietlaczu pojawia si zawsze, na krtkimoment po jego wczeniu napis "CODE"(kod), pod warunkiem e wcznik zaponujest wczony. Jeli wcznik zaponu orazurzdzenie s wyczone, dodatkowo migadioda wiecca LED (J> zabezpieczeniaprzed kradzie.

Kod radioodtwarzacza aktywowany jestprzez producenta urzdzenia.Zabezpieczenie urzdzenia kodem moezosta anulowane poprzez podanie koduradioodtwarzacza. Patrz strona 59.

Kod zmieniacza pyt CD(Tylko z doczonym zmieniaczem pytkompaktowych firmy Opel)

Zmieniacz pyt CD jest zabezpieczonydodatkowo poprzez wasny tajny kod.Patrz strona 61.

Kod telefonuFunkcja telefoniczna urzdzenia CCRT 700pozwala korzysta z rnych tajnych kodww celu zabezpieczenia telefonu np. przedwykorzystaniem przez nieuprawnionychrozmwcw lub kodw umoliwiajcychdostp do okrelonych usug sieciowych.Odpowiednie informacje znale mona wrozdziale "Telefon", na stronie 26.

Zdejmowany panel przedni W celu dodatkowego zabezpieczenia przedkradzie urzdzenie CCRT 700wyposaone jest w zdejmowany panelprzedni z elementami obsugi. Zawszeprzed opuszczeniem pojazdu naley woypanel przedni do futerau i zabra ze sob.Urzdzenie funkcjonuje tylko z oryginalnympanelem przednim. W przypadku utratypanelu przedniego, konieczna jest wymianacaego urzdzenia w warsztacieautoryzowanym przez firm Opel.

W razie zdejmowania panelu przedniegozawsze neley zabra take kart SIM.Patrz strona 26.

Zdejmowanie panelu przedniegoWcisn przycisk (2S) zdj przedni panel.

Zakadanie panelu przedniegoPrzycisn panel przedni tak, abyzatrzaski blokujce zamkny si poobydwu stronach.

Jeli w momencie wczania urzdzenia,panel nie jest zaoony waciwie, nawywietlaczu pojawia si napis "PflNEL".

Prosz sprawdzi, czy obydwie stronypanelu woone s prawidowo.

Wczanie i wyczanieW celu wczenia lub wyczeniaCCRT 700 nacisn przycisk Ol

Wczanie i wyczanie przy uyciukluczyka zamka zaponuJeli urzdzenie jest wczone, moliwe jestautomatyczne wczanie wzgl. wyczaniepoprzez woenie lub wycignicie kluczykaz zamka wcznika zaponu.

Ta zaleno od stanu wcznika zaponumoe zosta anulowana. Patrz strona 57.

Wyczanie automatyczneJeli urzdzenie zostao wczone poprzezprzycisk Ol, nastpi jego automatycznewyczenie po upywie jednej godziny, odmomentu wycignicia kluczyka z wcznikazaponu.

10

WywietlaczUniwersalny wywietlacz informacyjny (MID)pojazdu (patrz Instrukcja obsugi pojazdu)pokazuje take informacje dotyczceradioodtwarzacza i telefonu.

Pokrto uniwersalnePokrto uniwersalne O suy do regulacjipoziomu gonoci i barwy dwiku podczasobsugi radioodtwarzacza.

Podczas uywania funkcji telefonu suyono do obsugi menu.

Obracanie:Zmiana poziomu gonoci iwybr polece, opcji menu orazznakw.

Naciskanie:Potwierdzenie wybranej pozycji.

Poziom gonoci ibarwa dwiku

W celu zmiany poziomu gonociobraca pokrto uniwersalne.

Po wczeniu urzdzenia gonopozostaje na poziomie takim, jakiustawiony by w momencie wyczeniapod warunkiem, e ley on poniejgonoci zaprogramowanej na staejako poziom podstawowy.

Jeli w momencie wyczaniaurzdzenia ustawiona bya wyszagono, to podczas jego wczaniaustawiony zostanie poziompodstawowy gonoci.

Menu audioMenu audio pozwala przeprowadzinastpujce ustawienia:

Barwa tonu BflSS, (basy) TREBLE (tonywysokie)

Ustawienie balansu (BflLRNCE) Ustawienie proporcji przd/ty (FflDER)

TREBLE

* SELECT

+ 2

Wywietlanie menu audio

Inne ustawienia mona przeprowadzi wpodmenu lEKTRflSI (specjalne):

Ustawianie poziomu gonoci dlakomunikatw o ruchu drogowym(Tfl-UOL.)

Ustawienie regulacji poziomu gonociw zalenoci od prdkoci pojazdu(SDUC GURU)

Oglne ustawienia poziomu gonocitelefonu (CflLL UOL.)

Wczanie / wyczanie fonii zradioodbiornika, odtwarzacza kaset lubzmieniacza pyt kompaktowych wczasie, gdy wczona jest funkcjatelefoniczna (PHONE RUD 10)

Ustawianie poziomu gonocizewntrznego rda dwiku, np.systemu nawigacyjnego (EttT. UOL)

11

BflSSTUNER

* SELECT

..i- 1

Przykiad: ustawianie basw tunera

Ustawienia w menu audioM Wcisn przycisk .

X Na wywietlaczu pojawia si menuaudio.

Obrci pokrto uniwersalne tak, abyukazaa si dana funkcja audio.

Wcisn pokrto uniwersalne.

X Wybrana funkcja audio zostaniewczona.

Obrci pokrto uniwersalne tak, abyuzyska podan warto.

X Wybrana warto zostanie zapisanaautomatycznie.

Jeli w cigu 10 sekund nie zostanprzeprowadzone adne zmiany,nastpi samoistna zmiana menu.

Menu audio stoi do dyspozycji tylko dlaTUNER (radia), TAPE (odtw. kaset)i CD (zmieniacza).

12

W menu audio stoj do dyspozycjinastpujce funkcje:

BflSS (basy) 1)

Ustawianie basw w zakresie od -5 do +6.

Moliwe jest ustawianie baswoddzielnie dla TUNER (radia), TAPE(odtw. kaset) i CD (zmieniacza).

TREBLE (tony wysokie)1 )

Ustawianie tonw wysokich w zakresieod -5 do +6.

Moliwe jest ustawianie tonw wysokichoddzielnie dla TUNER (radia), TAPE(odtw. kaset) i CD (zmieniacza).

BflLflNCEPoziom gonoci, strona lewa prawaod-13 do+13.

FflDER (przd/ty)

Proporcja gonoci, przd tyod-15 ... +15.

EHTRflS

W ramach funkcji "EXTRAS" (specjalne)mona przeprowadzi nastpujceustawienia:

1' Dla zestawu gonikw firmy BOSEzakres ustawiania dla basw wynosi -5 do+3 i dla tonw wysokich ley midzy -6 i +3.

Tfl-UOLPoziom gonoci komunikatw o ruchudrogowym, jeli funkcja TP (odbir stacjiUKF RDS nadajcych wiadomoci drogowe)jest aktywowana. Ustawianie od -3 do +3.Patrz strona 58.

SDUC GURU.Ustawienie regulacji poziomu gonoci wzalenoci od prdkoci pojazdu, wartood 0 do 5. Patrz strona 58.

CflLL ','OL.Oglne ustawienia poziomu gonocitelefonu (tryb gonomwicy, sygnazgoszenia (dzwonek), itd.) od -3 do +3.Patrz strona 58.

PHONE flUDIO on / o f fWczanie / wyczanie fonii z radia,odtwarzacza lub zmieniacza CD przywczonej funkcji telefonicznej. Patrz strona58.

EXT. 'JOL.Ustawianie poziomu gonocizewntrznego rda dwiku, np.systemu nawigacyjnego od -3 do +3.Patrz strona 58.

lub:

lub:

Wyjcie z menu audioP - wcisn przycisk^

CLR - wcisn przycisk.

"EKIT" (przerwa) wybra i potwierdziw menu audio.

odczeka 10 sekund, po ktrychnastpi automatyczne wyjcie z menuaudio.

lub:

Radioodbiornik

Obsuga radioodbiornikan* TUNER (radio) przycisk O nacisn.

Wybr zakresu fa!TUNER- wielokrotnie, krtko naciskaprzycisk, aby przecza midzyzakresami odbieranych fal radiowych -U, M i L

U = fale ultrakrtkie (UKF)

M = fale rednie (MW)

L = fale dugie (LW)

X Zakres fal pokazany jest nawywietlaczu ("U", "N" lub "L").

Przykad: stacje UKF

Szukanie i programowanie stacjinadawczychDo dyspozycji stoi sze sposobwszukania stacji radiowych:

Szukanie stacji radiowych

Dostrajanie rczne do stacji

AS (automatyczne zapamitywaniestacji), strona 17

Przy wczonej funkcji RDS dla zakresu falUKF, dodatkowo stoj do dyspozycjinastpujce moliwoci szukania stacjiradiowych:

Szukanie stacji RDS, strona 14

Szukanie stacji TP nadajcychwiadomoci drogowe, strona 15

Szukanie stacji RDS, strona 19

Szukanie stacji radiowych(tylko bez "RDS")D3 Krtko nacisn przycisk kierunku

przeszukiwania -^ lub ^ .

X Radioodbiornik zostaje wyciszony, ado momentu kiedy stacja radiowazostanie znaleziona.

Jeli adna stacja radiowa nie zostanieznaleziona, automatycznie wcza siwyszy poziom czuoci szukania sygnau.

Dostrajanie rczne do stacji radiowej(tylko bez "TP i bez "RDS")

W ten sposb mona nastawi odbir nastacj o znanej czstotliwoci nadawania.

Dostrojenie zgrubnePrzycisk kierunku przeszukiwania"^ lub - przytrzyma wcinity takdugo, a czstotliwo szukanej stacjinadawczej zostanie osignita wprzyblieniu.

13

Dokadne dostrojeniePrzycisk kierunku przeszukiwania"^ lub krtko naciska tak

czsto, a osignita zostaniedokadnie szukana czstotliwodanej stacji nadawczej.

RDS (Radio Data System - systemdanych radiowych)RDS jest systemem informacji cyfrowychnadawanych przez europejskie stacjeradiowe, uatwiajcym znalezienie stacjiUKF oraz ich odbir bez zakce.

Radiowe stacje nadawcze RDS wysyajinformacje, ktre opracowywane sautomatycznie przez radioodbiorniki zfunkcj RDS:

PS: Pokazanie nazwy stacji radiowej. AF: Program RDS moe by

nadawany na wielu czstotliwociachjednoczenie. Radioodbiornik szukaautomatycznie czstotliwoci onajlepszej jakoci odbioru. W tymczasie moe nastpi krtka przerwaodtwarzania.

PTY-ALARM: Pilne komunikaty okatastrofach wzgl. wezwania o pomocprzerywaj odtwarzanie kaset, pyt CDi dziaanie telefonu (take podczastrwania rozmowy).

RDS wczyWybra zakres fal UKF poprzez przyciskTUNER (radio) Q-

RDS przycisk nacisn.

X Wywietlacz pokazuje "RDS".

Stacje UKF, wczona funkcja RDS

Szukanie stacji systemu RDSD^ Przycisk kierunku przeszukiwania

-^ lub krtko nacisn.

X Radioodbiornik szuka tylko stacjiradiowych systemu RDS.

Przeczanie na zapamitane stacjesystemu RDS

Przycisk kierunku przeszukiwania-^ lub - nacisn.

X Radioodbiornik wczy nastpn /poprzedni zapamitan stacjradiow systemu RDS.

RDS wyczyvw RDS- wcisn przycisk.

X "RDS" znika z wywietlacza.

X Na wywietlaczu zamiast nazwyprogramu pojawia si czstotliwostacji radiowej.

Funkcja automatycznego przeczaniana czstotliwo o najlepszej jakociodbioru programu jest wyczona.

Pokazanie czstotliwoci nadawania stacjiradiowej systemu RDSAby pokaza aktualnie wybranczstotliwo nadawania stacji radiowejsystemu RDS:

Wyczy RDS.

X Wywietlacz pokazuje czstotliwowybranej stacji radiowej.

Wczy powtrnie RDS.

X Wywietlacz pokazuje znowu nazwstacji radiowej.

lub:

TUNER-przycisk O przytrzymawcinity tak dugo, a czstotliwostacji nadawczej zostanie pokazana nawywietlaczu.

X Po 5 sekundach nazwa stacji radiowejpojawia si na wywietlaczu.

14

Programy lokalneNiektre stacje radiowe systemu RDSnadaj lokalnie, jednoczenie rneprogramy, na rnych czstotl iwociach.Mona zapobiec moliwoci, e wposzukiwaniu najlepiej odbieranejczstotliwoci stacji, radioodtwarzaczprzeczy si na inny emitowany przez niprogram regionalny.

Wybrany program regionalny wykluczy zoptymalizacji odbioru (ustali)

Nastawi wybran stacj radiow.

REG przycisk flj) nacisn.

X Wywietlacz pokazuje "REG".

REG RDS TP

U HR4-LRHNWczona funkcja programu regionalnego

Dopuci przeczanie na inne programyregionalne danej stacji radiowejJeli wczona jest funkcja programuregionalnego dla wybranej stacji radiowej:

REG-powtrnie nacisn przycisk.

X "REG" znika z wywietlacza.

TP (Traffic Program = informacjedrogowe)Stacje radiowe systemu TP s to stacjeUKF-RDS, nadajce komunikaty drogowe.

Stacje nadajce komunikaty drogoweoznaczone s znakiem "TP" nawywietlaczu.

TP wczyWybra zakres fal UKF poprzez przyciskTUNER (radio) .

TP przycisk ($ nacisn.

X Wywietlacz pokazuje "[TP]".

X Podczas szukania stacji radiowej lub wprzypadku gdy niemoliwy jest odbirwybranej stacji systemu TP, nawywietlaczu pojawia si symbol "[ ] " .

Stacje RDS, wczona funkcja TP

Odbierane bd wycznie stacjeradiowe systemu TP.

Przy wczonej funkcji TP odtwarzaniekaset lub pyt CD zostanie przerwanena okres trwania komunikatudrogowego.

lub:

TP wyczyTP- wcisn przycisk.

Aby wyczy funkcj TP podczasnadawania komunikatu drogowego,nacisn dwukrotnie przycisk TP.

"[ ] " " znika z wywietlacza.

15

Suchanie wycznie wiadomocidrogowychJeli chcecie sucha wyczniekomunikatw drogowych:

Wczy TP.

Cakowicie ciszy radio.

X Komunikatw drogowych suchamona z wczeniej zaprogramowangonoci. Patrz gono TA nastronie 58.

Wyczanie aktualnie nadawanegokomunikatu drogowegoAby wyczy aktualnie nadawanykomunikat drogowy, np. podczasodtwarzania kasety, pyty CD lub podczasrozmowy telefonicznej:

B^ TP- jeden raz nacisn przycisk wczasie odbioru komunikatu drogowego.

lub:

Wybra TAPE (magnetofon), CD(zmieniacz) lub PHONE (telefon).

X Odbir komunikatu drogowego zostajeprzerwany.

X Funkcja TP pozostaje aktywna.

EON (Enhanced Other Networks)System EON umoliwia suchaniekomunikatw drogowych podczas odbiorustacji radiowych nie nadajcych tychkomunikatw. Stacje takie oznaczane ssymbolem EON- na wywietlaczu.

Suchanie komunikatw drogowychpoprzez system EON

TP- wcisn przycisk.

X Na wywietlaczu pojawiaj si znaki"[TP]"\ "EON".

LIRDS EON CTP]

R R D I O - 1Odbir komunikatw drogowych w systemieRDS-EON

W przypadku nadawania komunikatudrogowego przez stacj radiownalec do systemu EON,radioodtwarzacz przecza si naodbir tego komunikatu.

Podczas odbioru komunikatudrogowego wywietlacz pokazujenazw stacji radiowej, z ktrej zostaon nadany.

Po zakoczeniu komunikatuurzdzenie powraca do odbiorusuchanego wczeniej programu.

16

Zapamitywanie stacji radiowychUrzdzenie umoliwia zapamitanie50 stacji radiowych:

10 x U (UKF),

10 xM (MW-rednie),

10 xL(LW-dugie),

10 x U AS (automatyczniezapamitane stacje zakresu UKF),

10 x M AS (automatyczniezapamitane stacje zakresu MW).

Pola pamici dostpne s poprzez przyciskiklawiatury cyfrowej 0 do 9.

ZapamitywanieNastawi dany zakres fal oraz stacjradiow.

Wcisn i przytrzyma jeden z klawiszywyboru pola pamici (0 do 9), naktrym ma by zapamitana wybranastacja.

X Fonia zostanie wyczona na krtkiokres czasu.

X W momencie usyszenia dwiku zodbieranej stacji radiowej, jest onazapamitana w polu pamici onumerze przycisku klawiatury cyfrowej.

X Wybrany numer pola pamicipokazany jest na wywietlaczu.

Ustawienie "RDS on" (wczone) lub"RDS off" (wyczone) zostanie takezapamitane.

RDS TP

LM S2KULTURStacje UKF w polu pamici nr 4

AS (Automatyczne zapamitywanie stacji)Moliwe dla zakresw fal U (UKF) i M(rednie)

Wybra dany zakres fal.

Naciska przycisk AS a dousyszenia sygnau potwierdzenia.

X Rozpoczyna si szukanie stacjiradiowej, a na wywietlaczu pojawiasi znak "AS".

X Na polach pamici AS zapamitanychzostanie 10 stacji radiowych o najsilniejodbieranym sygnale.

Przy opuszczaniu zakresu odbioruczstotliwoci zapamitanej stacji radiowej,zapamitanie nowej stacji radiowej:

Naciska przycisk AS a do usyszeniasygnau potwierdzenia.

17

Podczas realizacji AS(automatycznego zapamitywania)zostanie wczona funkcja RDS ipozostaje ona aktywna.

Jeli funkcja TP wczona bya przed,lub w trakcie zapamitywaniaautomatycznego, po zakoczeniu tejoperacji radioodtwarzacz wywoa polepamici dla stacji nadajcychkomunikaty drogowe.

Jeli funkcja TP jest aktywna podczaszapamitywania automatycznego,szukanie trwa, a do znalezieniaprzynajmniej jednej stacji radiowej TPw czasie zapamitywaniaautomatycznego.

W polach pamici AS monazapamita stacje poprzez rcznedostrajanie.

Wywoywanie zapamitanych stacjiWybra dany zakres fal poprzezprzycisk TUNER- (U, M lub L).

Wybra pole pamici naciskajcodpowiedni przycisk klawiaturycyfrowej.

Aby wywoa stacj zapamitan wprocesie automatycznego zapamitywaniaAS:

Wybra dany zakres fal (U lub M)

AS-krtko nacisn.

Wybra pole pamici naciskajcodpowiedni przycisk klawiaturycyfrowej.

AS

U3 ARDS

* F F H ATPA A

Stacje w jednym polu pamici AS

18

Przeczanie na zapamitane stacjesystemu RDSOprcz pl pamici dla stacji radiowychradioodbiornik zapamituje w pamici RDSwszystkie odbierane stacje UKF. W pamicitej mona "kartkowa" posugujc siprzyciskami kierunku przeszukiwania.

Kartkowanie w pamici RDSWczy RDS .

Przycisk kierunku przeszukiwania-^ lub - tak czsto krtkonaciska, a nastawiona jest danastacja radiowa.

Na wywietlaczu pojawiaj si nazwywzgl. czstotliwoci stacji, ktrezapamitane zostay w pamici RDS.

Aktualizowanie pamici RDS.RDS-naciska, a do usyszeniasygnau potwierdzenia.

Na wywietlaczu pojawia si krtkonapis "NEN0RV-U", pniej "NEN" orazaktualna czstotliwo.

Proces zapamitywania trwa ok.30 sek., nastpnie radioodtwarzaczpowraca do zwykego trybu pracy.

Stacje radiowe, ktre podczaszapamitania przyporzdkowanezostay klawiszom wyboru stacjipozostaj podczas tej operacjibez zmian!

Aktualizacja pamici RDS

Pami pomocnicza RDS jestaktualizowana automatycznie, jeliradioodbiornik samoistnie szuka stacjiTP albo przeprowadzane jestautomatyczne zapamitywanie AS.

Stacje uporzdkowane s w pamiciRDS alfabetycznie wg. ich nazw(np. FFH, HR1, HR2, HR3, HR4,SWFI.itd.).

19

Odtwarzacz kaset

Odtwarzanie kaset magnetofonowychWsun kaset do kieszeni O(otwart stron na prawo).

X Rozpoczyna si odtwarzanie kasety.

X Na wywietlaczu pojawia si napis"TflPE 1 >" lub "TflPE 2>".

TflPE 1 >Odtwarzanie grnej strony kasety

Jeli w kieszeni magnetofonu znajduje siju kaseta:

TAPE (odtwarzacz kaset) -przycisk Okrtko nacisn.

Zmiana cieki5=*- przycisk nacisn, abyzmieni ciek kasety.

X "TflPE 1 >": grna strona kasety

X "TflPE 2 >": dolna strona kasety

Po dojciu do koca kasety, nastpujeautomatyczna zmiana cieki.

Rozpoznawanie rodzaju tamyUrzdzenie dysponuje funkcjautomatycznego rozpoznawania tam typumetal/chrom.

System Dolby B NR do eliminacji szumwEliminacja szumw DDDo odtwarzania kaset, ktre zostatynagrane przy uyciu systemu Dolby B NRdo eliminacji szumw.

DD- Wcisn przycisk 0.

X Wywietlacz pokazuje "OD".

TflPE 2>Odtwarzanie w systemie redukcji szumw Dolby

Aby wyczy system Dolby B NR doeliminacji szumw, powtrnie nacisnprzycisk DD.

X DD znika z wywietlacza

System Dolby B NR do eliminacji szumw jestwyprodukowany na licencji firmy DolbyLaboratories Licensirjg Corporation.Znak DOLBY i symbol podwjnego D s znakamitowarowymi firmy DoCorporation.

by Laboratories Licensing

20

CPS (Programowe przeszukiwanie kasety)Aby umoliwi znalezienie^ utworw podczasprogramowego przeszukiwania kasety,przerwy midzy nagraniami musz trwa conajmniej 3 sekundy.

Fragmenty nagrane z wyjtkowoniskim poziomem gonoci, mogzosta w niektrych warunkachzaliczone do przerw w nagraniu.

Wczanie programowego przeszukiwaniakasetyB3r* Przycisk kierunku przeszukiwania

-* lub krtko nacisn:

przewinicie do przodu, do nastpnegoutworu muzycznego

-^ Powtrzenie aktualnego utworumuzycznego

X Podczas trwania programowegoprzeszukiwania, na wywietlaczupojawia si napis "CPS".

Wczona funkcja programowego przeszukiwaniakasety

Zakoczenie programowegoprzeszukiwania kasety

Wcisn przycisk kierunkuprzeszukiwania, ktry skierowany jestprzeciwnie - ^ w z g l . ^ nacisn,

lub:

lub:

Nacisn TAPE-przycisk wysuniciakasety Q,

przeczy na TUNER (radio), CD(zmieniacz pyt) lub PHONE (telefon).

Szybkie przewijanie do przodu ido tyu

Wczanie szybkiego przewijania doprzodu i do tyu

Przycisk kierunku przeszukiwania"^ lub - duej jak 1 sekund:

szybkie przeszukiwanie do przodu

szybkie przeszukiwanie do tyu

W czasie trwania szybkiegoprzeszukiwania kasety, wczana jestfonia z radia.

Zakoczenie szybkiego przewijania doprzodu i do tyu:

Wcisn przycisk kierunkuprzeszukiwania, ktry skierowany jestprzeciwnie -^ wzgl. nacisn,

lub:

lub:

Nacisn TAPE-przycisk wysuniciakasety O.

przeczy na TUNER (radio), CD(zmieniacz pyt) lub PHONE (telefon).

Zakoczenie odtwarzania kasetmagnetofonowychc^ przeczy na TUNER (radio), CD

(zmieniacz pyt) lub PHONE (telefon).

Kaseta pozostaje w kieszenimagnetofonu.

Wysunicie kasetyTAPE-przycisk ten przytrzymawcinity, a kaseta zostanie usunita.

Mechanizm usuwania kasetmagnetofonowych funkcjonuje takeprzy wyczonym urzdzeniu.

21

Zmieniacz pyt CDOpis dotyczy tylko zmieniacza pytkompaktowych CD firmy Opel.

Wkadanie pyt kompaktowych CDcs= Wsuwa ptyt CD do wybranej szuflady

w magazynku pyt CD, a do jejunieruchomienia. Prosz zwaa nauwagi wydrukowane na obudowiemagazynku.

Wkadanie magazynku pytkompaktowych CD

Otworzy przesuwan osonzmieniacza pyt kompaktowych.

Wsuwa magazynek pyt CD dozmieniacza, a do jegounieruchomienia przez mechanizmblokujcy.

Zamkn oson przesuwan.

Magazynki pyt kompaktowych CDmona zamawia u kadego zdealerw Opla, posugujc sinumerem katalogowym 17 82 627.

Odtwarzanie pyt kompaktowychWczy radioodtwarzacz.

CD-przycisk O krtko nacisn.

X Odbiornik rozpoczyna odtwarzanieostatnio suchanej pyty kompaktowejpod warunkiem, e w midzyczasiemagazynek nie zosta wymieniony.

CD

TR 5 DI Sr QOdtwarzanie 3 ptyy CD, tytu nr 5

Jeli do zmieniacza woono nowymagazynek, nastpuje przeszukaniewszystkich szuflad na obecno pytCD.Na wywietlaczu pojawia si "CHECKDISC 1" (sprawd, pyty 1) do"CHECK DISC 6".Nastpnie rozpocznie si odtwarzaniepierwszej pyty, ktra zostaaznaleziona w jednej z szeciu szuflad.

Jeli do radioodtwarzacza niepodczono adnego zmieniacza pytkompaktowych, w momencienacinicia przycisku CD, nawywietlaczu pojawia si napis"NO CD". W tym wypadkuradioodtwarzacz kontynuujeodtwarzanie poprzednio wybranegorda.

Jeli w do zmieniacza nie woonoadnego magazynku pytkompaktowych, w momencienacinicia przycisku CD, nawywietlaczu pojawia si napis"NO MflGflZINE". Radioodtwarzaczkontynuuje wtedy odtwarzaniepoprzednio wybranego rda.

Jeli magazynek CD nie zawieraadnej pyty kompaktowej, nawywietlaczu pojawia si napis"NO DISC". Radioodtwarzaczkontynuuje wtedy odtwarzaniepoprzednio wybranego rda.

Cige odtwarzanie pyt kompaktowychZ chwil zakoczenia jednej pyty,zmieniacz CD rozpoczyna odtwarzanienastpnej znajdujcej si w magazynkupyty kompaktowej. Jeli magazynekzawiera tylko jedn pyt, bdzie ona ciglepowtarzana od pocztku.

22

RDM (RANDOM = odtwarzanieprzypadkowe)

W tym trybie pracy nastpuje przypadkowywybr tytuw i ich odtwarzanie.

Wczy RDMCD-przycisk O krtko nacisn.

Wybrane zostan wycznie tytuy zpyt znajdujcych si w magazynku.

CD-przycisk O dugo naciska.

Wybierane bd tytuy ze wszystkichpyt kompaktowych znajdujcych si wmagazynku CD.

X Na wywietlaczu pojawia si np. napis"TR 12 DISC 3", i symbol "RDM".

CD

TR 12 D I S c ROM3Odtwarzanie przypadkowe tytuu nr 12 z 3 pyty CD

Wyczanie RDMCD- powtrnie nacisn przycisk.

X "RDM" znika z wywietlacza.

Bezporedni wybr pytykompaktowejPodczas odtwarzania pyt CD mona zapomoc przyciskw klawiatury cyfrowej1 do 6 bezporednio wybra jedn z pytkompaktowych znajdujcych si wmagazynku.

Nacisn klawisz z cyfrodpowiadajc numerowi pyty CDw magazynku.

X Podczas operacji adowania pyty CD,na wywietlaczu pojawia si napis"LOflD DISC" oraz numer pytykompaktowej.

X Nastpnie rozpoczyna si odtwarzaniewybranej pyty kompaktowej.

CD

L 0 fl D DI SC 3Zaadowanie 3 pyty CD

Ponowny start CDAby ponownie rozpocz odtwarzanieaktualnie suchanej pyty CD, nacisnklawisz cyfrowy 1 do 6 odpowiadajcynumerowi pyty w magazynku.

Wybr nastpnegolub poprzedniego tytuu

Odtwarzanie nastpnego tytuuc Naciska krtko przycisk kierunku

przeszukiwania tak czsto, aby nawywietlaczu pojawi si numerwybranego tytuu.

Odtwarzanie poprzedniego tytuuPrzycisk kierunku przeszukiwania-^ naciska krtko tak czsto, aby nawywietlaczu pojawi si numerwybranego tytuu.

Jeli przycisk kierunku przeszukiwania-^ zostanie nacinity w czasiepierwszych 3 sekund od rozpoczciajakiego utworu, wybrany zostaniepoprzedni utwr. Jeli nacinicieprzycisku nastpi pniej ni3 sekundy, liczc od pocztku utworu,zmieniacz powtrzy odtwarzanie tegoutworu.

23

Szybkie szukanie do przodu/ do tyuAby szybko znale okrelony tytu na pyciekompaktowej:

n^ Przycisk kierunku przeszukiwania-^ lub - przytrzyma wcinity takdugo, a szukany tytu zostanieosignity.

X Na wywietlaczu pojawia si numertytuu i czas jego odtwarzania wminutach i sekundach, np.:"TR 8 04-39".

Odtwarzanie przebiega wprzyspieszonym tempie i z obniongonoci.

Odtwarzanie pyt kompaktowychwyczy

Przeczy na TUNER (radio), TAPE(magnetofon) lub PHONE (telefon).

Wyjcie magazynku pytkompaktowych CD

Otworzy przesuwan osonzmieniacza pyt kompaktowych.

A- nacisn na zmieniaczu CD.

X Magazynek wysuwa si.

Mechanizm wyjmowania magazynkufunkcjonuje take przy wyczonymradioodtwarzaczu.

Wyjmowanie pyt kompaktowych zmagazynku

Przesun wybran pyt kompaktoww kierunku otwartej strony magazynkuwykorzystujc wyobienie ciankimagazynku.

Wyj pyt CD.

24

Elementy obsugi zdalnejw kole kierownicyW celu podwyszenia bezpieczestwa jazdyi komfortu obsugi, niektre funkcjeradioodtwarzacza CCRT 700 obsugiwamona poprzez przyciski, wbudowane wkole kierownicy.

Przyciski + / Ustawianie poziomu gonoci

+- naciska krtko przycisk ( jedenlub wicej razy, aby stopniowopodwysza poziom gonoci.

- - naciska krtko jeden lub wicejrazy, aby stopniowo obnia poziomgonoci.

Jeli przycisk wcinity zostanie naduszy czas, gono zmniejszanabdzie w sposb cigy.

Zmiana gonoci podczas trwaniarozmowy telefonicznej.

Przycisk Ozmiany rda odtwarzania

O - naciska krtko aby przeczardo odtwarzania pomidzy TUNER(radio), TAPE (kasety), CD (zmieniacz)lub PHONE (telefon).

Przeczanie takie podczas trwaniarozmowy telefonicznej nie jest moliwe.

Przyciski

Telefon

Karta SIMAby telefonowa radio-autotelefonemCCRT 700, potrzebna jest dopuszczona douytkowania karta SIM. Kart tak monaotrzyma u dealerw Opla, dealerw siecitelefonicznej GSM oraz w handlu.

Po wczeniu funkcji telefonu urzdzeniaCCRT 700 poprzez nacinicie przycisku(PHONE- (telefon) i O albo przyciskw *-""" ) - trzeba poda numer kodu PIN. Kod

PIN jest to tajny kod karty SIM. Karty SIMnie mona zastosowa nie znajc kodu PIN.(W przypadku niektrych siecitelefonicznych lub firm wiadczcych usugiw tym zakresie, moliwe jest anulowaniefunkcji 4-ro do 8-io cyfrowego kodu PIN.)

Karta SIM zawiera Twj Numer Klienta. Wtym celu zawiera ona element elektronicznyzapamitujcy numer telefonu i wiadomoci.Take wtedy, gdy karta wykorzystanabdzie w innym telefonie, Twj numertelefonu i zawarto spisu telefonwpozostaj bez zmian.

We wszystkich sieciach telefonicznychmona wezwa pomoc take bezstosowania karty SIM. Patrz "Wezwaniepomocy bez karty SIM albo kodu PIN", nastronie 28.

Wsun kart SIMWyczy radioodtwarzacz.

i zdj przedniWcisn przyciskpanel.

Wsun kart SIM ze zoconpowierzchni kontaktow do gry,zgodnie z kierunkiem strzaki doczytnika kart, a do jej zablokowania.

Przycisn panel przedni tak, abyzatrzaski blokujce zamkny si poobydwu stronach.

Wyj kart SIMWyczy radioodtwarzacz.

Wcisn przycisk odblokowania i wyjprzedni panel.

X Wywietlacz pokazuje "PflNEL".

Odblokowa kart SIM poprzez jejwcinicie i wycign j.

Przycisn panel przedni tak, abyzatrzaski blokujce zamkny si poobydwu stronach.

Wskazwki bezpieczestwa

Aby zapobiec uszkodzeniu lub tezniszczeniu karty SIM, prosimyprzestrzega nastpujcych zasad:

Podczas wczania silnika nie wolno wadnym przypadku, wyciga aniwkada karty SIM do czytnika kart !

Podczas wczania silnikaniedozwolone jest prowadzenieadnych operacji dotyczcych funkcjitelefonicznej, w szczeglnoci za,wprowadzanie informacji kodu PIN !

Zestaw gor}omwicyUrzdzenie CCRT 770 wyposaone jestseryjnie w zestaw gonomwicy. Nayczenie mona do urzdzenia doczysuchawk.

26

Wczy telefonWczy radioodtwarzacz.

Nacisn przycisk PHONE (telefon) O.

lub:

n^" #"" przycisk {) nacisn,

lub:podnie suchawk.

Poda kod PIN, jeli to konieczne.

Jeli wywietlacz pokazuje znakPhone - oznacza to gotowo telefonudo dziaania. Podanie kodu PIN nie jestkonieczne.

Ograniczenia podczas prowadzeniapojazduW celu podwyszenia bezpieczestwajazdy, mona zablokowa niektre menufunkcji telefonu. W razie wywoaniazablokowanego menu, pojawia si nawywietlaczu meldunek "tlenu barred".

Aby korzysta z funkcji zablokowanegomenu, konieczne jest zatrzymanie pojazdu.

Telefon wyczyW celu wyczenia funkcji telefonicznejurzdzenia CCRT 700 (odmeldowanie zsieci telefonicznej) np. na obszarach, wtrych nie wolno korzysta z telefonwkomrkowych (patrz strona 6):

Wyczy urzdzenie i wyj kart SIM.

Telefon wycza si take bezwycignicia karty SIM, jeliurzdzenie wyczone zostaniepoprzez wcinicie przycisku Ol.Wyczenie nastpuje jednakedopiero po upywie czasu opnieniadla wyczania, ktry jest regulowany.Patrz menu "Security" (zabezpiecze)na stronie 53.

Bezpieczne wyczenie funkcjitelefonicznej powinno zawszenastpowa z wyjciem karty SIM.W niesprzyjajcych warunkachprawidowe wyczenie si ztelefonicznej sieci komrkowej moetrwa do 3 minut.

Kod PIN podaPHONE -(telefon) p nacisn przycisk,aby wczy funkcj telefoniczn.

X Na wywietlaczu pojawia si meldunek"PIN entry" oraz liczba akceptowanychjeszcze prb podania kodu.

Poda kod PIN klawiszami cyfrowymi(4 do maks. 8 cyfr).

"OK" potwierdzi kod poprzeznacinicie pokrta uniwersalnego,

lub:

D" Nacisn przycisk # lub *"".

X Telefon prbuje automatyczniezarejestrowa si w komrkowej siecitelefonicznej.

W momencie zarejestrowania si w sieci,pojawiaj si nastpujce meldunki nawywietlaczu:

Q Nazwa sieci telefonicznej. Symbol Phone. Symbol oznaczajcy zarejestrowanie

w sieci T Znak wskazujcy natenie pola

(el.-magn.) .

X Telefon jest teraz w stanie gotowoci.

Jeli zarejestrowanie w sieci nie udasi, konieczna jest zmiana miejsca -trzeba opuci obszar, gdzie niedocieraj sygnay radiowe (cie).

27

Poda kod odblokowaniaPo trzykrotnej, nieudanej prbie podaniakodu odblokowania PIN, karta zostaniezablokowana. W celu odblokowania kartySIM konieczne jest podanie specjalnegokodu odblokowania karty (PUK alboSUPER-PIN). Kody te mona uzyska oddealerw sieci telefonicznej lub firmytelekomunikacyjnej.

Poda kod odblokowania za pomocklawiatury cyfrowej.

Po siedmiu, nastpujcych po sobienieudanych prbach podania koduodblokowania, karta SIM zostaniecakowicie zablokowana. W takimprzypadku trzeba zwrci si do firmyobsugujcej sie telefoniczn lub dofirmy telekomunikacyjnej.

"OK" potwierdzi kod poprzeznacinicie pokrta uniwersalnego,

lub:

Nacisn przycisk # lub *""".

Poda nowy kod PIN i potwierdzi go.

Nastpnie, w celu sprawdzenia, podanowy kod powtrnie i potwierdzi go.

Bdy podczas podawania danych?

CLR- krtko nacisn przycisk:Cyfra podana jako ostatnia zostanieusunita.

CLR- dugo nacisn przycisk:Caa podana informacja zostanieusunita.

28

Przerwanie podawania kodu PIN- lub PUK

u^ "EKIT" (przerwa) wybra pokrtemuniwersalnym i potwierdzi,

lub:

v& * = * nacisn.

X Przyjmowanie kodu zostanieprzerwane, prba podawania kodu niebdzie liczona.

X Urzdzenie powraca do funkcji, ktrabya wczeniej wczona TUNER,TAPE lub CD.

Nadawanie sygnau wezwania opomocW stanie gotowoci:

Wybra numer wezwania pomocy zapomoc klawiszy cyfrowych(WNRF112).

nacisn,

lub:

podnie suchawk.

X Zostanie wybrany numer wezwaniapomocy np. 112.

Wezwanie pomocy bez karty SIM lub bezkodu PINWezwanie pomocy za pomoc urzdzeniaCCRT 700 moe nastpi take bez kartySIM wzgl. bez kodu PIN.

Nacisn przycisk PHONE lub #*"".

"SOS CflLL" potwierdzi w wierszupolecenia.

X Na wywietlaczu pojawia si :"SOS: P i ckUp" (Odebra sygna SOS) i"EHIT:HangUp" (KONIEC: od.suchawk).

"SOS CfiLL" potwierdzi,

lub:

*""" nacisn,

lub:

podnie suchawk.

X Zostanie wybrany numer wezwaniapomocy np. 112.

Przerwanie funkcji wzywania pomocy

Jeli podczas podawania kodu PIN alboPUK omykowo wysano wezwanie o pomoc"SOS CflLL":

c^ *=> nacisn,

lub:K= "END" (zakoczy) wybra pokrtem

uniwersalnym i potwierdzi,

lub:

odoy suchawk.

Telefon wczony w trybie oczekiwania

ZadzwoniW stanie gotowoci:

Poda dany numer (zawsze znumerem kierunkowym albo numeremmiejscowoci) za pomoc klawiaturycyfrowej.

Przy rozmowach zagranicznychnacisn klawisz 0 dwa razy lub dugoprzytrzyma, aby wprowadzi symbol"+" zamiast midzynarodowegoprefiksu.

"CflLL" (wybra numer) potwierdzi wwierszu polecenia,

lub:

Automatyczne odbieranie telefonw

Telefon mona tak wyregulowa, e kadepoczenie z zewntrz zostanie przyjteautomatycznie. Patrz menu "Settings"(ustawienia), strona 50.

Podczas rozmowyPo uzyskaniu poczenia z wybranymabonentem, urzdzenie pokazujeautomatycznie menu ustawie gonoci

W celu zmiany poziomu gonocizestawu gonomwicego obracapokrto uniwersalne.

Prosz potwierdzi "fiENU" w wierszupolece aby opuci menu ustawieniagonoci.

W czasie trwania rozmowy stoj dodyspozycji nastpujce funkcje:

Zmiana gonoci zestawugonomwicego

"'.,'OLUriE" (gono) wybra w wierszupolece i potwierdzi.

Za pomoc pokrta uniwersalnegoustawi i potwierdzi gono.

"Prosz potwierdzi "MENU" w wierszupolece aby opuci menu ustawieniagonoci.

Poprzez elementy sterujce w kierownicy:

+ lub nacisn jeden lub wicej razy.

Wyczenie mikrofonu

B^ "MICRO MUTED" (wy. mikrofon) wybraw wierszu polece i potwierdzi.

Wczenie mikrofonu:

BS* "MICRO ON" (wcz, mikrofonu)potwierdzi.

Wskazanie czasu trwania i kosztu

Wskazanie czasu trwania i / lubdotychczasowych opat za aktualnepoczenie.

"CfiLL METERS" (opaty) wybra wwierszu polece i potwierdzi.

"ON" wzgl. "OFF" potwierdzi.

Po wybraniu "OFF", wywietlaczpokazuje tylko wybrany numer.

Wskazania licznikw czasu i opat zapoczenie, zale od ustawienia wpodmenu ICflLL METERSI (opaty).Patrz menu "Settings" (ustawienia),strona 51.

Notes

Podczas prowadzenia rozmowy monawpisa numer telefonu do "notesu":

"N0TEB00K" (notes) wybra w wierszupolece i potwierdzi.

Poda numer klawiatur cyfrow.

"SflUE" (zapamita) wybra w wierszupolece i potwierdzi.

Podany numer zostanie zapamitany wnotesie i moe zosta pniejopracowany i skopiowany do spisutelefonw. Patrz "Spis telefonw",strona 35.

Poczenia rwnolege i poczeniakonferencyjne

Podczas prowadzenia rozmowytelefonicznej istnieje moliwo poczeniasi z innym rozmwc bez przerwaniapierwotnego poczenia, moliwe jestprzeczanie midzy tymi poczeniamirwnolegymi (switch) albo jednoczesnepoczenie konferencyjne midzy wielomarozmwcami. Patrz menu "Poczeniawielokrotne", strona 54.

Zakoczenie rozmowy

Aby zakoczy rozmow lub wszystkieistniejce poczenia jednoczenie(poczenia rwnolege i konferencyjne):

DS5 * = nacisn,

lub:"END" (zakoczy) wybra pokrtemuniwersalnym i potwierdzi.

30

Przesta krtk wiadomo

Podczas prowadzenia rozmowy istniejemoliwo nadania krtkiej wiadomoci doinnych uytkownikw sieci telefonicznej.

"SEND MSG" wybra w wierszu polece ipotwierdzi.

Wiadomo poda jak opisano nastronie 40 i przesta j.

Powrzenie ostatniego numeru

Jeli numer jest zajty lub nie udao siuzyska poczenia:

"REDIflL" (wybra numer) potwierdziw wierszu polecenia.

X Numer zostanie wybrany powtrnie.

Redial list (powtrzenie wybranegonumeru)Zawsze kiedy wybierany jest numerrozmwcy, numer ten wpisany jest na listpowtrnego wyboru numeru. Lista tazawiera ostatnie podane numery.

W menu "Redial list" (powtrzenie numeru)stoj do dyspozycji nastpujce funkcje:

Zadzwoni na numer z listypowtrnego wyboru numeru.

Opracowa numer i skopiowa go dospisu telefonw.

Usun wszystkie numery z listypowtrze.

Zadzwoni na numer z listy powtrnegowyboru numeruW stanie gotowoci:

c^ "REDIflL" wybra w wierszu polece ipotwierdzi.

lub:

* " nacisn.

X Pokazana zostanie lista ostatniowybranych numerw.

Za pomoc pokrta uniwersalnegowybra i potwierdzi numer,

lub:

**" nacisn.

X Numer zostanie wybrany.

Szybkie powtrzenie ostatniego numeru

Aby wybra numer, ktry jako ostatni uytyzosta do uzyskania poczenia:

W stanie gotowoci:

c^ #""" przycisn dwukrotnie,

X Numer zostanie wybrany.

Wpisanie do spisu telefonw numeru zlisty numerw do powtrzeNa licie numerw do powtrze:

Za pomoc pokrta uniwersalnegowybra i potwierdzi numer.

"SRUE" (zapamita) wybra w wierszupolece i potwierdzi.

Opracowa numer jak opisano nastronie 36 i zapisa w spisie telefonw.

Usun wszystkie numery z listypowtrze

Wybra dowolny numer z listy ipotwierdzi go.

"DEL. LIST" (usun wszystkie)wybra w wierszu polece i potwierdzi.

"DELETE?" (usun?) potwierdzi.

X Wszystkie numery z listy zostanusunite.

31