$3 /FUXPSL 1BSFOUBM Welcometo Ass strive to create an outstandingschool accordingto

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of $3 /FUXPSL 1BSFOUBM Welcometo Ass strive to create an outstandingschool accordingto

 • ACR Parental Network 1

  ACR

  Parental NetworkACR

  www.acr.ac.th

  A S S U M P T I O N C O L L E G E R A Y O N G

  วารสารโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ปีที่ 21 ฉบับที่ 67 พฤษภาคม 2559 - กรกฎาคม 2559

  www.facebook.com/ACR2506

  ปาเจราจริยา โหนติ คุณุตตรานุสาสกา

 • ๒๘ กรกฎาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ

  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร

 • ถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 64 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนจัดพิธี ถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 64 พรรษา แด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร โดย ภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์ เป็นประธานในพิธีด้วยการเปิดกรวย กระทงดอกไม้ถวายราชสกัการะพระฉายาลกัษณ์สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาช สยามมกฎุราชกมุาร จากนัน้ได้กล่าวค�าถวายราชสดดุี เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล

 • ครูมคีวามหมายว่า ผูส้ัง่สอนศษิย์ หรือ ผูถ่้ายทอดความรูใ้ห้แก่ศษิย์ ซ่ึงมผู้ีกล่าวว่ามาจากค�าว่า คร ุ(คะ-ร)ุ ทีแ่ปลว่า “หนกั” อันหมายถึงความรับผิดชอบในการอบรมสั่งสอนของครูนั้น นับเป็นภาระหน้าที่ที่หนักหนาสาหัสไม่น้อย กว่าคนๆ หนึ่งจะเติบโตผู้ มีวิชา ความรู้ และเป็นคนดีของสังคม ผู้เป็น จะต้องทุ่มเทแรงกายและแรงใจไม่น้อยไปกว่าพ่อแม่ผู้ให้ก�าเนิดเลยในชีวิตของ คนๆ หนึ่งนอกเหนือไปจากพ่อแม่ซึ่งเปรียบเสมือน ครูคนแรก ของเราแล้ว การที่เด็กๆจะด�ารงชีพต่อไปได้ในสังคม จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะ ต้องมี ครู ที่จะประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู ้ เพื่อปูพื้นฐานไปสู่หนทางท�ามาหากินในภายภาคหน้าด้วย ดังนั้น ครู จึงเป็นบุคคล ส�าคญัเป็นทีส่อง รองไปจากบดิามารดาทีเ่ราทกุคนควรจะได้แสดงความกตญัญกูตเวทติาต่อท่าน เพราะหากโลกนี ้ไม่มผู้ีท่ีท�าหน้าท่ี เป็น ครู แล้ว สรรพวิชาต่างๆ ก็คงสูญหายไปจากพิภพ แม้แต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอง ก็ทรงเป็น ครูของโลก พระองค์หนึ่ง ด้วยเหตุนี้เอง การบูชาครู การไหว้ครู จึงเป็นประเพณีส�าคัญที่มีมาแต่โบราณ ถือเป็นพิธีกรรมที่แสดงความเคารพ และระลึกถึง พระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ ท�าให้เราสามารถน�าไปประกอบวิชาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต การไหว้ครู ก็คือ การที่ศิษย์แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือครูบาอาจารย์อย่างจริงใจว่า ท่านเป็นผู้เพียบพร้อมด้วย คุณธรรมความรู้ ศิษย์ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการ จึงพร้อมใจกันปวารณาตัวรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เพื่อให้บรรลุปลายทางแห่งการศึกษาตามที่ตั้งใจเอาไว้ ซึ่งการไหว้ครูนี้ นอกจากจะเป็นธรรมเนียมอันดีงามที่มีส่วนโน้ม น้าวจิตใจคนให้รักษาคุณความดี และช่วยธ�ารงรักษาวิทยาการให้สืบเนื่องต่อไปแล้ว การที่ศิษย์แสดงความเคารพยอมรับนับถือครู ตั้งแต่เบื้องต้น ก็มีส่วนท�าให้ครูเกิดความรัก ความเมตตาต่อศิษย์ อยากมอบวิชาความรู้ให้อย่างเต็มที่ และศิษย์เองก็จะมีความรู้สึก ผูกพันใกล้ชิด เกิดมั่นใจว่าตนจะมีผู้คุ้มครองดูแล สั่งสอนให้ไปสู่หนทางแห่งความดีงาม และความเจริญก้าวหน้าแน่นอน โดยปรกติสถานศึกษามักจัดพิธีไหว้ครูขึ้นในวันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 2 หรือวันใดวันหนึ่งในราวเดือนพฤษภาคมหรือเดือน มิถุนายนดอกไม้ที่ใช้ในการไหว้ครู ในพิธีไหว้ครูนับตั้งแต่สมัยก่อน จะใช้ดอกไม้หลัก 3 อย่างในการท�าพาน

  “เกียรติครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา เลิศล�้าคุณค่า ศรัทธาพระคุณ”

  วันไหว้ครู

  ข้อมูลจจาก : www.kapook.com , กรมส่งเสริมวัฒนธรรม , กระทรวงศึกษาธิการ ค�าขวัญจากการประกวดวันครู พ.ศ.2558 จัดโดย คุรุสภา

 • พธิไีหว้ครู วนัพฤหสับดทีี ่16 มถินุายน 2559 ฝ่ายกจิกรรมจดักจิกรรมวนัไหว้ครรูะดบัปฐมวยั ประถมศกึษา และมธัยมศกึษา ประจ�า ปีการศึกษา 2559 โดยมภีราดา ดร.สุรกจิ ศรสีราญกลุวงศ์ ให้เกยีรตเิป็นประธานในครัง้นี ้พร้อมด้วย ภราดาพทิยา เตือ่ยตา ภราดา ประจักษ์ นนัศรีทอง คณะครู นกัเรียน เข้าร่วมพธิ ีเพือ่ให้นกัเรียนได้แสดงความเคารพครอูาจารย์ในการฝากตนเป็นศษิย์ท่ีดีและร่วม กนัสบืสานวฒันธรรมทีด่งีามของไทย

  มีสติปัญญาเฉียบแหลม

  ความมีระเบียบวินัยรู้จักควบคุมตนเอง

  ซื่อสัตย์ อ่อนน้อมถ่อมตน

  ความอดทน ความเจริญงอกงาม

  ดอกไม้วนัไหวค้รู

  ดอกเข็ม ดอก