Click here to load reader

3 2 2 0 1 7 / 8 / 4 ย น ด ต อ น ร บ ก ล บ บ า น ! ! เ ด ก ไ ท ย ส ด เ จ ง น ร . 3 2 ค น ท เ ข า ร ว

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 3 2 ...

 • 2017/8/4 ยนิดตีอ้นรับกลบับา้น!! เด็กไทยสดุเจง๋ นร. 32 คน ที�เขา้รว่มแขง่คณติศาสตรน์านาชาต ิควา้ 32 รางวลัมาครอง กลบัถงึไทยแลว้ (มคีลปิ)

  http://www.77jowo.com/contents/24310 2/5

           เมื�อเวลา 23.00 น. วันที� 18 กรกฎาคม  2560 ที�อาคารผู้โดยสารขาเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ  นายภูมิเทพ คลังอุไร ประธานโครงการ  Thai Talent Training  ได้พาคณะนักเร �ยน ทีมตัวแทนประเทศไทย ที�เดินทางไปแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ 2017 WMI - World Mathematics Invitational ที� นครโฮจิมินห์ ประเทศเว �ยดนาม เมื�อวันที� 14-18 กรกฎาคม 2560 เดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วด้วย สายการบินไทย เที�ยวบิน TG557   ท่ามกลางบรรดาผู้ปกครองและตัวแทนจากโรงเร �ยนต่าง  ๆ ที�เดินทางไปรอรับอย่างเนื�องแน่น

 • 2017/8/4 ยนิดตีอ้นรับกลบับา้น!! เด็กไทยสดุเจง๋ นร. 32 คน ที�เขา้รว่มแขง่คณติศาสตรน์านาชาต ิควา้ 32 รางวลัมาครอง กลบัถงึไทยแลว้ (มคีลปิ)

  http://www.77jowo.com/contents/24310 3/5

           นายภูมิเทพ คลังอุไร ประธานโครงการ  Thai Talent Training เป�ดเผยว่า  การเดินทางไปร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติใน รายการ 2017 WMI- World Mathematics Invitational  ที�นครโฮจิมินห์ ประเทศเว �ยดนาม ในครั�งนี�  ซึ�งทางองค์การคณิตศาสตร์ประเทศ ไต้หวัน ได้ร่วมกับประเทศสหรัฐอเมร �กา ได้ร่วมกันจัดขึ�น เพื�อแลกเปลี�ยนประสบการณ์ แนวความคิด ระหว่างนักคณิตศาสตร์ และนักการศึกษาว �ชา คณิตศาสตร์ ยกระดับความสนใจของนักเร �ยน ทําให้เกิดความอยากรู้ อยากศึกษา เพื�อนําไปสู่การพัฒนาศักยภาพของนักเร �ยน และสร้างแรงบันดาล ใจ ในการคิดอย่างมีเหตุผล ทําให้เกิดทักษะในการแก้ป�ญหา และมีความภาคภูมิใจเมื�อประสบความสําเร็จ  ซึ�งป�จจุบันมีประเทศสมาชิกอยู่หลาย ประเทศ ได้แก่  สาธารณรัฐประชาชนจีน    ฮ่องกง  มาเก๊า    เกาหลีใต้   สหรัฐอเมร �กา  สิงคโปร์   อิหร่าน   อินโดนีเซีย  ฟ�ลิปป�นส์    ไนจีเร �ย   มาเลเซีย พม่า  และประเทศไทย 

           ซึ�งในการแข่งขันในครั�งนี�ประเทศไทยได้ส่ง 32 นักเร �ยนไทยซึ�งเป�นนักเร �ยนตั�งแต่ระดับชั�นประถมศึกษาป�ที�  3  ไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาป�ที�

  http://d.adroll.com/r/ISRFVJ4CYZEJLCRYPCOWW4/7ZOAJPJYOVH23CASOPBYO2/44039d07d112bd14544122ecac47001b.re?adroll_ad_payload=__HIAd8BkwHaAc3IAckAAbvHoMqyzcnDy8fY28890ssp0C_ALdI93M80zE_sFoNCcppJqqlBmoGxgWGqabKxeaKBeZqFSVqqsXFqUqphkrnUNpdQbw9H77BITy_HYA-XUCd3kzDzIFeLba4ubuahke5uXl7uXn7-nt7Bwc5ubuZW5xjYoytsViTn5-RkpqQW2e82MjA0NzA3NIovKk3KTM7Pi7cwjQdSJUX5OW7HBZle_D27anbzp3u7H8yb-fvdz1Ws3odizjEwhgTHMSatc3L18Q-PD_FwjXfz93HJOFQ6P7FAtzi_tCQjNbG4RNcwqWJNUWleXmZeeryFgbnRmcZzP6fU3j_Tsqgk40znuvLycj1z86z88ny95PzcM33TwzPzUvLLi8_MPhfZIrj3zIJVSLKLJM8scTxzarmJuXlKolHimdPH2VgmnmMQO7PmzBmgM79s_HR1wa_dR_Y-hDrzzK_jvMyNK1LLMlOAfio5azXjzN8pBnpmRmcZVRacZYpcU1xYUJoeX2Yebx5veJYp6vBZpjhw2JxlOkFEuJ9lOr08pTIvMTcz-SzTuTsMwpm6BkaGxmnmqWYWyUkpBkYWpgZnWXwOn2VdtbootSSxKD21BBgMAKxWd-o36YYyxFUfF3k&adroll_subnetwork=r&cpm=WYQRvQAH0q4Kvb8dAAlDNyAKmOS8bFvS1WZ4GA&adroll_network=g&clickurl=https://adclick.g.doubleclick.net/aclk%3Fsa%3DL%26ai%3DCg2DyvRGEWa6lH53-9gW3hqWYDZeo9JRGtpyrw03AjbcBEAEgAGCfAYIBF2NhLXB1Yi04OTc3NzE4MTM1NTU5NTE1yAEJ4AIAqAMBqgSuAU_QWJlIRCTyiJoNL95Mg2EQ7MuHZWFuYYik3ZI_-FEVyNg4M1pTVMIGZg1wtfKGq_aZhshXhpHL46V2r5u-Dw25pDZtatAq6NDAX8WLQWPnks0IXeCT1ppW07jSBC4b-iHwApC1-SCbNlMXloBc_z-NjNg0ZvEhCNME-RJMNQCiZT1Rnma_LmL340m6wXO7GuYaJLm6dyYZ60tynuAWT0cD86wfrbCDPC6Jcbl7S-AEAYAGku2N7b3Ox6QHoAYhqAemvhvYBwDSCAUIgGEQAQ%26num%3D1%26sig%3DAOD64_0xRqt3qp0Hgaf0X1AqMXNUt8Zwfw%26client%3Dca-pub-8977718135559515%26adurl%3D

 • 2017/8/4 ยนิดตีอ้นรับกลบับา้น!! เด็กไทยสดุเจง๋ นร. 32 คน ที�เขา้รว่มแขง่คณติศาสตรน์านาชาต ิควา้ 32 รางวลัมาครอง กลบัถงึไทยแลว้ (มคีลปิ)

  http://www.77jowo.com/contents/24310 4/5

           ซึ�งในการแข่งขันในครั�งนี�ประเทศไทยได้ส่ง 32 นักเร �ยนไทยซึ�งเป�นนักเร �ยนตั�งแต่ระดับชั�นประถมศึกษาป�ที�  3  ไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาป�ที�  5  เดินทางไปร่วมการแข่งขันในครั�งนี�  และสามารถคว้ารางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ 2017  มาครองได้ รวมถึง 32 รางวัล เป�น เหร �ยญทอง  15 รางวัล เหร �ยญเงิน 10 รางวัล เหร �ยญทองแดง 6 รางวัล และ รางวัลชมเชย 1 รางวัล พร้อมทั�งรางวัล The Star อีก 1 รางวัล จาก ผลงานของ เด็กชาย  วรภาส มีจิตรไพศาล  โรงเร �ยนกรุงเทพคร �สเตียนว �ทยาลัย และ เกียรติคุณประกาศอีก 1 รางวัล ได้แก่เด็กชาย พีระศิลป� ผลิวา นนท์ โรงเร �ยนศุภลักษณ์ ด่านช้าง

           เด็กชาย วรภาส มีจิตรไพศาล โรงเร �ยนกรุงเทพคร �สเตียนว �ทยาลัย รางวัล The Star กล่าวว่า ก่อนแข่งก็เตร �ยมตัวลองทําโจทย์ในหลาย ๆ รูป แบบ ทั�งในรูปแบบของการแข่งขัน โจทย์ยาก โจทย์กดดันเวลา และก็การคิดเลขเร็ว เพื�อเราจะมารับมือกับข้อสอบในสิ�งที�เรากําลังจะเจอ

  準備在Google投放廣告嗎? - 省下最高達NT$1500的廣告抵免額 向目標客群精準投放廣告,廣告報價依點擊付費,精準掌控預算,立即登入! google.com.tw/GoogleAdWords

  https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstk1WyIaZ7-eSBJ4qL48xxDyfLOo-QIyePUUsFBZf8LFaZofHnHAwHdokgFwvsiGaxEsPfbdJradZomB6J-wpSPec_wWzeDPAg0V6mDPb4SM9l2n4YVayo1woKQRd0zLJNE0GzRI1mh6epbXhnKhV5VTJ3c2-zUgk6LvP03LHNPo8QR6wAFgFcXzy15NWBi3_DtAAzPb4HMvrFYbLx84avTR5ACpkuQIf9TZVRAGburhCIcIw&sig=Cg0ArKJSzM7GM0Bbuz9nEAE&urlfix=1&adurl= https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CVLzYvRGEWZeCO5LgqAGRzKmIB_md1qRK8LzGu-QEt4me-c4CEAEgg_3mH2CfAaAB2rriyAPIAQGoAwHIA8MEqgSiAU_QyEMW06zIjFumOuptI0rPmpz5uqWet0wpooKHhSZfX6_wq5TZoYsPFykxv0Rs6IlVjswRQYG-nLxRbQ2kCde00WKkEfW30eJDWl99dmfU_eJLgdOEazKwVCeW0my82Rgz0lkSIbBCL-sxdfki-CvfONmqs6sjir2V9mm1PfIDrSDJQdKFgsiSo-ptTS_tk_7QyZZeetY2LRLGrgoYejWCeaAGUegGAYAHwvLmFagHr8obqAfdyhuoB6a-G9gHAfIHCQlsQFbMd5aCP9IIBwiAQBABGADyCBRiaWRkZXItZ2VuaWVlXzE0NTM5NLEJs9_DKi8Ytn0&num=1&pr=38:38.931149&cid=CAASEuRoyrFJvPaTAtcj6MoO1fcp1A&sig=AOD64_3uxq9gtQMQT7j8u-UliuQTU-rDUQ&client=