2.Petua Asas Membaca

Embed Size (px)

Citation preview

a Lebih Jimat a Lebih Berkesan

Petua Asas

Membaca

Nama : Tahun : Che Rosli Bin Haji Ibrahim

Penyelesaiaan Kepada a LINUS a PEMULIHAN

Panduan GuruBuku Petua Asas Membaca ini merupakan satu inovasi bagi memudahkan murid-murid membaca dan menulis dengan lebih cepat. Kaedah ini telah dipraktikkan lama dan amat berkesan. Cuma ianya memerlukan sedikit kesabaran. Caranya, setiap perkataan dibaca 5 kali dengan suara kuat dan ulang semula sebanyak 5 kali tanpa melihat buku. Sekiranya murid masih lagi tidak dapat membaca dengan baik, hendaklah diulang sehingga mereka lancar membaca tanpa dibantu.

bo la bola

Eja dan sebut bola 5 kali. Kemudian tanpa melihat gambar atau perkataan, minta murid mengeja dan meny ebut bol a sebany ak 5 kali.

Diharapkan, dengan usaha kecil ini dapat membantu murid-murid membaca dengan baik dan menjadi amal kebajikan kepada kita semua. Dari meja penulis, Che Rosli Bin Haji Ibrahim

1

Huruf KecilMengenal huruf kecil a - z

a b c d f g h i j l m n o q r s t v w x yKonstruk 1: Keupayaan membunyi dan menulis huruf vokal dan konsonan

e k p u zbelum kuasai sudah kuasai

Che Rosli Bin Haji Ibrahim

2

Huruf BesarMengenal huruf besar A - Z

A B C D F G H I J L M N O Q R S T V W X YKonstruk 1: Keupayaan membunyi dan menulis huruf vokal dan konsonan

E K P U Z

belum kuasai sudah kuasai Che Rosli Bin Haji Ibrahim

3

Huruf VokalMengenal huruf vokal

aayam

iikan

uular

eepal

obelum kuasai sudah kuasai

eobor emak Che Rosli Bin Haji Ibrahim

Konstruk 1: Keupayaan membunyi dan menulis huruf vokal dan konsonan

4

Huruf VokalMengeja dan membunyi huruf vokal

a o i

i e a

u e ubelum kuasai sudah kuasai Che Rosli Bin Haji Ibrahim

Konstruk 1: Keupayaan membunyi dan menulis huruf vokal dan konsonan

5

Huruf KonsonanMengenal huruf konsonan

b c d g h j l m n q r s v w x yKonstruk 1: Keupayaan membunyi dan menulis huruf vokal dan konsonan

f k p t zbelum kuasai sudah kuasai

Che Rosli Bin Haji Ibrahim

6

Suku Kata KV

ba ca da fa ja ka la ma ra sa ta wa bi ji ri ci ki si di li ti fi mi wi

ga ha na pa ya za gi ni yi hi pi zi

bu cu du fu ju ku lu mu ru su tu wuKonstruk 2: Keupayaan membunyi dan menulis suku kata terbuka.

gu hu nu pu yu zubelum kuasai sudah kuasai Che Rosli Bin Haji Ibrahim

7

Suku Kata KV

be ce de fe je ke le me re se te we bo co do fo jo ko lo mo ro so to wo be ce de fe je ke le me re se te weKonstruk 2: Keupayaan membunyi dan menulis suku kata terbuka.

ge he ne pe ye ze go ho no po yo zo ge he ne pe ye zebelum kuasai sudah kuasai Che Rosli Bin Haji Ibrahim

8a ali li

Suku Kata VKV

a

lu alu

a

ni

ani

a

pi api

i

bu ibu

u

bi ubi

a

pa

i ini

ni

i

tu itu

apa

Konstruk 3 : Keupayaan membunyi dan menulis perkataan suku kata terbuka.

Che Rosli Bin Haji Ibrahim

9a a a a a i bu da du ki ku si

Suku Kata VKV

abu ada adu aki aku isi

u u u e e e

da li lu ja la ra

uda uli ulu eja ela era

Konstruk 3 : Keupayaan membunyi dan menulis perkataan suku kata terbuka. Che Rosli Bin Haji Ibrahim

10ba ta bata

Suku Kata KVKV

ba ju baju

bu ku buku

ci

ku

ciku

gu

li

ka ki kaki

ku

da

ma ta mata

guli

kuda

nu

ri

pa ku paku

pe ta peta

sa wi sawi Che Rosli Bin Haji Ibrahim

nuri

Konstruk 3 : Keupayaan membunyi dan menulis perkataan suku kata terbuka.

baca biru cu ri duri guru kuku lidi mati nasi ra ga sa ya ta li

bahu besi cu ti feri ja la kutu lima mu ka nu ri ra ja si ni ti ti

bapa bola dada gigi ja ri kopi luka meja pasu ru sa su du ti ga

baru cara dadu gula kaca labu lori na ga pipi ro da su ka to pi

batu cili dahi guni kayu lagu masa nama ra bu ro ti su su te bu Che Rosli Bin Haji Ibrahim

Konstruk 3 : Keupayaan membunyi dan menulis perkataan suku kata terbuka.

11

Vokal e taling e pepet

ebeca bela be ta beza ke ju le ka le na me ja re ka

ebe ku bela beli besi ge li ke li ke ra pe ta te bu Che Rosli Bin Haji Ibrahim

12

Membaca Ayat Mudah

Bola. Ini bola. Ini bola Ali. Bapa Ali baru beli bola Ali suka bola ini.Konstruk 11: Keupayaan membaca dan menulis ayat mudah

Guli. Ini guli. Ini guli Ani. Ani ada tiga biji guli. Ani suka guli ini.Konstruk 11: Keupayaan membaca dan menulis ayat mudah

Kuda. Ini kuda. Ini kuda Abu. Bapa Abu baru beli kuda Kuda ini kuda padi.Konstruk 11: Keupayaan membaca dan menulis ayat mudah Che Rosli Bin Haji Ibrahim

13be ru du be rudu

Suku Kata KVKVKV

ke la pa kelapa

ke ru si kerusi

ke re ta kereta

ke pa la kepala

pe

li ta

pelita

pe ra

hu

pe ta

ni

to ma to tomato Che Rosli Bin Haji Ibrahim

perahu

petani

Konstruk 3 : Keupayaan membunyi dan menulis perkataan suku kata terbuka.

bahasa baha gi be tina dahu lu keluli ketawa lelaki menari petola selalu semalu

bahaya berada cahaya kelabu kenapa kemeja melaka mereka rebana selasa terima

baharu berani cerita keladi kerana kamera menara perigi sahaja selesa wanita Che Rosli Bin Haji Ibrahim

Konstruk 3 : Keupayaan membunyi dan menulis perkataan suku kata terbuka.

14 Membaca Ayat MudahBuku. Ini buku. Ini buku saya. Ini buku cerita. Saya suka baca buku cerita.Konstruk 11: Keupayaan membaca dan menulis ayat mudah

Kelapa. Ini kelapa. Ini kelapa mama. Mama baru beli kelapa. Kelapa ada isi.Konstruk 11: Keupayaan membaca dan menulis ayat mudah

Ini kereta. Ini kereta bapa saya. Bapa baru beli kereta. Kereta ini biru. Bawa kereta bapa rasa selesa.Konstruk 11: Keupayaan membaca dan menulis ayat mudah Che Rosli Bin Haji Ibrahim

15bas

Suku Kata KVK

beg

bot

gas

jam

jet

kek

jip

ros

sos

van

zip Che Rosli Bin Haji Ibrahim

Konstruk 4 : Keupayaan membaca dan menulis suku kata tertutup.

16bab dam gol jut mac rak sos wap

Suku Kata KVKbin dan jag jem mas rim tin zat Che Rosli Bin Haji Ibrahim

bot das jip kad pas sup te h

cap gam jus lap pun sen van

Konstruk 4 : Keupayaan membaca dan menulis suku kata tertutup.

17a kar a kar

Suku Kata VKVK

a

yam ayam

a

wan

awan

ikan

itik

ubat

ular

ekor

epal

otak

emas

enam Che Rosli Bin Haji Ibrahim

Konstruk 5: Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata tertutup.

18adik a jar a lat asam atas ayah i man ulas ejek onak

Suku Kata VKVKa dil ajuk a nak asap atur ayat ipar upah elok opah a duhakal

ajaka kan

a rah asar awak i kat ubah urat esok oren

asah atap awal i kut ulat usah ogos

Konstruk 5: Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata tertutup. Che Rosli Bin Haji Ibrahim

19ba dak

Suku Kata KVKVK

cicak

hu tan

kotak

ketam

lanun

lipas

masak

pagar

pokok

rokok

tikus Che Rosli Bin Haji Ibrahim

Konstruk 5: Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata tertutup.

20ba dan ba lik ba tuk bu dak be kas be rat ca wan da lam da tuk ga duh gi git ha dis hu jan

Suku Kata KVKVKba kar ba ris ba wah bu kan be nar be sar comel dapur du duk gagal gelas hakim huruf ba kul ba sah bayar bu lat be nih botol ce pat da rah faham gajah ha bis hi dup hu tan ba lak ba suh bi lik belon be ras ca kap da han da rat filem gatal hadir hitam ja hat Che Rosli Bin Haji Ibrahim

Konstruk 5: Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata tertutup.

ja lan jo han kanan ka sut kulit li dah malas minat nanas pukul ri but rosak sakit si lat semut

ja rum ka kak ka pak katak ke ris lu kis masak minum nenek putih re hat sabit sa wah subur tahun

ja tuh ka lah kapal katil la pan makan masam mu lut pa nas polis robot sa bun sawit sukan taman

ja wab kamus ka pur kawan la par malam masuk merah papan rajin rojak sa but si kat surat tanah Che Rosli Bin Haji Ibrahim

Konstruk 5: Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata tertutup.

21bal di

Suku Kata KVKKV

bom ba

bendi

cikgu

garpu

jambu

kan ta

kun ci

lampu

lembu

panda

warna Che Rosli Bin Haji Ibrahim

Konstruk 5: Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata tertutup.

22 Suku Kata KVKKVKbantal cincin dak wat

dis ket

dok tor

masjid

pistol

pensel

sampan

lompat

cermin

dompet Che Rosli Bin Haji Ibrahim

Konstruk 5: Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata tertutup.

23kunci

Suku Kata KVKKVKpanda pintu

cikgu lampu pandu

bantu sakti mampu

kuncu pinta cinta

cincin cermin simpan cerdik pintar

masjid tandan tonjol tindan tumpul

tampal sardin lanjut bandar hentam Che Rosli Bin Haji Ibrahim

Konstruk 5: Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata tertutup.

24

Membaca Ayat Mudah

Rumah. Ini rumah. Ini rumah Salmi. Bapa Salmi baru buat rumah. Rumah ini warna biru.Konstruk 11: Keupayaan membaca dan menulis ayat mudah

Pensel. Ini pensel. Ini pensel saya. Saya ada tiga batang pensel. Saya beli pensel ini di koperasi.Konstruk 11: Keupayaan membaca dan menulis ayat mudah

Ayam. Ini ayam. Ini ayam jantan. Ayam jantan boleh berkokok. Ayam berkokok di waktu pagi.Konstruk 11: Keupayaan membaca dan menulis ayat mudah Che Rosli Bin Haji Ibrahim

25angangsa

Suku Kata Tertutup nging ung eng ong eng

anjing

ba wang

burung

daging

gunung

ja gung

kacang

kucing

pisang

te rung

udang

Konstruk 6 : Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup ng. Che Rosli Bin Haji Ibrahim

26kangkung

Suku Kata Tertutup ng

tongkang

panggang

tendang tunggang tanggang tinggal

gen dang langgar tunggu tengkok

petang hilang sungguh sengkang

Konstruk 6 : Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup ng. Che Rosli Bin Haji Ibrahim

27bela lang

Suku Kata Tertutup ng

belim bing

gunting

kala jengking

kambing

kum bang

mangga

manggis

nangka

sena pang

tang ga

teng korak Che Rosli Bin Haji Ibrahim

Konstruk 6 : Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup ng.

28Eja dan sebut> musang > belang > perang > dayang > datang > burung > helang > lintang > pukang > malang > lubang

Kisah Musang

Ada seekor musang. Bulunya belang dan perang. Musang suka makan ayam Mak Dayang. Datang pula burung helang hitam. Lalu patuk mata musang. Musang lari lintangpukang. Nasib musang malang. Musang terjatuh dalam lubang dalam.

Konstruk 12: Keupayaan membaca dan memahami dan menulis ayat berdasarkan bahan rangsangan. Che Rosli Bin Haji Ibrahim

29belalai

Diftong

cabai

misai

ker bau

limau

pantai

rantai

pulau

sungai

tupai

tembikai

teratai Che Rosli Bin Haji Ibrahim

Konstruk 7 : Keupayaan membaca perkataan yang mengandungi diftong.

30air

Vokal Berganding

biola

buah

buaya

beruang

daun

dua

gua

hadiah

kail

kuali

me riam Che Rosli Bin Haji Ibrahim

Konstruk 8 : Keupayaan membaca perkataan yang mengandungi vokal berganding.

31radio

Vokal Berganding

duit

kuih

sauh baik kaut lauk maaf siap

tuala buas kuat liat neon tiup

fius buih fius liar paut tiong Che Rosli Bin Haji Ibrahim

Konstruk 8: Keupayaan membaca perkataan yang mengandungi vokal berganding.

32Eja dan sebuta buaya a kuala a buas a suara a garau a suatu a tuala a kail a laut a luas

Buaya Tua

Ada seekor buaya tua. Dia tinggal di kuala. Buaya ini kuat dan buas. Suara buaya pula garau. Suatu hari buaya jumpa tuala warna merah. Buaya takut kail pawang tua lalu lari ke laut luas.

Konstruk 12: Keupayaan membaca dan memahami dan menulis ayat berdasarkan bahan rangsangan. Che Rosli Bin Haji Ibrahim

33ngabunga

Perkataan Digrafngi ngu nge ngo nge

belanga

kenanga

nganga

pelangi

singa

tangan

telinga

ungu

bangun mengajarmengucap

berenga menangis mengeja ngeri

mengapa mengiramengemas

ngilu

wangi

Konstruk 9: Keupayaan membaca perkataan yang mengandungi digraf dan konsonan bergabung. Che Rosli Bin Haji Ibrahim

34Eja dan sebut> bunga > wangi > ungu > telinga

Perkataan Digraf

Ini bunga. Ini bunga mawar. Bunga mawar ini bau wangi. Bunga ini berwarna ungu. Kakak ambil bunga letak di telinga.

Konstruk 12: Keupayaan membaca dan memahami dan menulis ayat berdasarkan bahan rangsangan. Che Rosli Bin Haji Ibrahim

35Eja dan sebut> singa > tangan > ternganga > berenga > bernyawa

Kisah Singa Tua

Ada seekor singa tua. Dia hidup di dalam gua. Kaki tangan singa luka. Dia sudah tidak bermaya. Kini mulutnya sudah ternganga. Hidung dan mulutnya penuh berenga. Dia sudah tak bernyawa.

Konstruk 12: Keupayaan membaca dan memahami dan menulis ayat berdasarkan bahan rangsangan. Che Rosli Bin Haji Ibrahim

36nya

Perkataan Digrafnyi nyu nye nyo nye

monyet

menyelam

nyamuk

nyanyi banyak minyak nyaman nyiru penyata

penyapu bunyi menyiram nyata nyonya sunyi

penyu kenyang menyala nyawa punya tanya Che Rosli Bin Haji Ibrahim

Konstruk 9: Keupayaan membaca perkataan yang mengandungi digraf dan konsonan bergabung.

37Eja dan sebut> nyonya > nyanyi > sunyi > nyaring > nyenyak > nyiru

Kisah Nyonya

Ini nyonya. Nyonya suka nyanyi. Nyonya nyanyi di malam sunyi. Suara nyonya merdu dan nyaring. Malam hari nyonya tidak nyenyak tidur. Di rumah nyonya banyak nyamuk. Nyamuk ganggu nyonya. Nyonya kipas dengan nyiru

Konstruk 12: Keupayaan membaca dan memahami dan menulis ayat berdasarkan bahan rangsangan. Che Rosli Bin Haji Ibrahim

38kha

Perkataan Digrafkhi khu khe kho khe

khemah

khas khayal khatan khairat khusus khalifah

khabar khatib khabar khianat khutbah khalayak

khamis khatam khidmat khalid khusyuk khazanah

Konstruk 9: Keupayaan membaca perkataan yang mengandungi digraf dan konsonan bergabung. Che Rosli Bin Haji Ibrahim

39Eja dan sebut> Khamis > Khalid > khusyuk > khidmat > khatib > khutbah > akhirat > khabar

Kisah Pak Khalid

Hari ini hari Khamis. Pak Khalid baca kitab di masjid lepas Maghrib. Khalid khusyuk baca kitab. Hari Jumaat pula Pak Khalid khidmat sebagai khatib. Khatib baca khutbah di atas mimbar. Pak Khatib baca penuh semangat. Khatib pesan tentang taqwa, beramal untuk dunia dan akhirat. Lepas jumaat, Pak Khalid balik rumah makan nasi. Hobi Khalid membaca surat khabar.

Konstruk 12: Keupayaan membaca dan memahami dan menulis ayat berdasarkan bahan rangsangan. Che Rosli Bin Haji Ibrahim

40sya

Perkataan Digrafsyi syu sye syo sye

syampu syabas syair syarat syiah syuib syura syok syahid syaitan syarikat syiar syuhada syurga syor

syiling syarak syak syawal syirik syukur syer nasyid Che Rosli Bin Haji Ibrahim

Konstruk 9: Keupayaan membaca perkataan yang mengandungi digraf dan konsonan bergabung.

41Eja dan sebut> syukur > syarikat > temasya > wusyu > syura > syikin > syiling

Syarikat Syukur

Syukur ada syarikat. Syarikat Syukur ada temasya. Dalam temasya ada wusyu. Syura pandai wusyu. Syikin suka lihat wusyu. Syikin jumpa syiling di temasya. Syikin beri syiling kepada Syukur. Syukur ucap syabas kepada Syikin.

Konstruk 12: Keupayaan membaca dan memahami dan menulis ayat berdasarkan bahan rangsangan.

Che Rosli Bin Haji Ibrahim

42menyanyi

Perkataan Berimbuhan

menyelam

membaca

menyapu

menangis

menyala

bermain

terkejut

memasak Che Rosli Bin Haji Ibrahim

Konstruk 9: Keupayaan membaca perkataan yang mengandungi digraf dan konsonan bergabung.

43berjalan berkelah bersenam berkawan terbakar ternampak terpijak tersepak

Perkataan Berimbuhan

melihat melukis menanam menyiram memanah mengemas menolong membeli

lukisan tulisan rebusan cantuman laluan makanan pakaian senyuman

Konstruk 9: Keupayaan membaca perkataan yang mengandungi digraf dan konsonan bergabung.

Che Rosli Bin Haji Ibrahim

44berlari bermain bersilat berwarna terjatuh terjumpa tertawa terjerat terbuka

Perkataan Berimbuhan

membaca minuman menanam menjemur membantu menjual menari terbakar menanam

senaman hartawan awalan perjalanan menjahit melompat memahami memanah menyiram

Konstruk 9: Keupayaan membaca perkataan yang mengandungi digraf dan konsonan bergabung.

Che Rosli Bin Haji Ibrahim

45

Membaca Ayat Mudah

Buku tulis. Buku tulis kakak saya. Tulisan kakak saya cantik. Tulisan kakak saya cantik dan kemas.Konstruk 11: Keupayaan membaca dan menulis ayat mudah

Ini bunga. Ini bunga melur. Bunga melur ini bau wangi. Ibu suka menanam pokok bunga.Konstruk 11: Keupayaan membaca dan menulis ayat mudah

Rumah. Ini rumah Nizam. Rumah Nizam besar. Rumah Nizam cantik. Rumah Nizam besar dan cantik.Konstruk 11: Keupayaan membaca dan menulis ayat mudah Che Rosli Bin Haji Ibrahim

46

Membaca Ayat Mudah

Kami berkelah di tepi pantai. Pantai ini sangat cantik. Di tepi pantai ada berbagai jenis gerai. Di tepi pantai ada ramai orang. Ada orang bermain di tepi pantai. Ada juga yang mandi dan berenang.Konstruk 11: Keupayaan membaca dan menulis ayat mudah

Itik. Ini itik. Ini itik angsa. Itik angsa lehernya panjang. Itik angsa pandai berenang.Konstruk 11: Keupayaan membaca dan menulis ayat mudah

Beg. Ini beg sekolah. Ini beg sekolah saya berwarna merah. Beg sekolah saya cantik dan kukuh.Konstruk 11: Keupayaan membaca dan menulis ayat mudah Che Rosli Bin Haji Ibrahim

47

Mari Menyanyi

Bapaku Pulang Dari Kota

Bapaku pulang dari kota Bapaku belikan kereta Kereta kecil warna merah Boleh ku bawa ke sekolah Pon pon pon pon pon pon pon pon pon Kereta kecil ku berbunyi Marilah adik mari naik Boleh ku bawa jumpa nenek

48

Mari Menyanyi

Pok Amai-Amai

Pok amai-amai Belalang kupu-kupu Tepuk biar pandai Emak upah susu Susu lemak manis Santan kelapa muda Adik jangan menangis Emak buat kerja

49

Mari MenyanyiTanya Sama Pokok Tanya sama pokok Apa sebab goyang Nanti jawab pokok Angin yang goncang Tanya sama angin Apa sebab hujan Nanti jawab angin Tanyalah awan Awan nanti kata Aku kandung air Sampai tempat sejuk Aku pun cair Lihat dalam air Nampak bayang-bayang Campak satu batu Bayang pun hilang