2.Kolokvij Sabina

 • View
  228

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 2.Kolokvij Sabina

 • 7/26/2019 2.Kolokvij Sabina

  1/13

  1. MODEL RAZVOJA PODUZEA PREMA RELATIVNOJ EFIKASNOSTI DRAGOGORUPI

  Gorupi postavlja koncepcijski model razvoja poduzea. Pristup se temelji na analitikojusporednoj metodi i primjenjuje se u dijagnostikom i prognostikom podruju procesaoblikovanja poslovne politike. Za kriterij razvoja poduzea i odreivanje njegovih mijenausporedbom uzima prosjenu i minimalnu efkasnost cijele industrije, mjerilo snage okoline individualnu efkasnost poduzea kao mjerilo njegove individualne snage. ijene!" mijena

  osvajanje!o"#vo$nje

  Poduzee uspostavlja svoj poetni poslovni polo#aj.

  Pozicionirano je "Z$%& prosjene efkasnosti okoline zahvaljujui startnmaksimalnoj tehno'ekonomskoj razini efkasnosti.$alazi se u radoblju ula#enja u poslovni proces pa jo nije ostvarilo svojepotencijalne prednosti.

  "" mijenano!%a&na!o"#vo$nja

  Poduzee ostvaruje svoje potencijale i nalazi se iznad prosjeneefkasnosti svoje okoline. (vo je razdoblje visoke akumulacije sredstavamogueg reinvestiranja.Poduzee ostvaruje svoje potencijale u potpunosti.

  """ mijena

  no!%a&na!o"#vo$nja

  Prvo krizno razdoblje )*. kritina toka ' K1+ u kojem se izjednaavajuefkasnost poduzea i prosjena efkasnost okru#enja.$epraenje dinamike razvoja uz istovremeni porast prosjene efkasnookru#enja uzrokuje razdoblje stagnacije efkasnosti poduzea odnosnogubitak steene razvojne prednosti. Poduzee gubi natprosjenu razvojpoziciju i ulazi u razinu prosjeka.

  " mijenao'e(anae)ono%s)as"'*a+"ja

  "ndividualna efkasnost poduzea znatno zaostaje za prosjekom industr-to uzrokuje daljnje pogor-anje polo#aja u odnosu na konkurente.Pogor-anje je vezano uz porast osjetljivosti na promjene cijena i tro-koproizvodnje koji su vezani i uz ekonomiju volumena proizvodnje.

  mijena

  ,*-"'a)

  &rugo krizno razdoblje ). kritina toka ' K+. /ronina i strukturna

  pojava koja tra#i adekvatna rje-enja. Posljednje razvojno raskri#je. alternative!a+ daljnje sna#no zaostajanje uz ula#enje u podruje gubitka i likvidacb+ razvojni skok vezan uz visoke investicije fnancirane prete#no

  vanjskim izvorima )rekonstrukcija i modernizacija proizvodnje iliosnivanje nove proizvodnje+

  % 0 povoljno poetno poslovno pozicioniranje i relativnozaostajanje! Polazi-ni poslovni polo#aj poduzea 0

  individualna efkasnost e1 je iznad prosjene efkasn

  okru#enja

 • 7/26/2019 2.Kolokvij Sabina

  2/13

  1 0 nepovoljno poetno poslovno pozicioniranje i relativzaostajanje

  1* ' Polazi-ni poslovni polo#aj poduzea 0 individualna

  efkasnost e2 je

  ispod prosjene efkasnosti okru#enja 1 ' Polazi-ni poslovni polo#aj poduzea 0 individualna

  efkasnost e3 je

  ispod minimalne efkasnosti okru#enja

  2 0 povoljno poetno poslovno pozicioniranje i razvojno praenje okru#enja!Poslovnom politikom usmjerenom razvoju se investiranjem stalno odr#ava individualnaefkasnost poduzea iznad efkasnosti okru#enja

  . /IVOTNI VIJEK PROIZVODA 0K!a%e!

  &i3erencira se u mijene!" mijena ''4 !a#v"')a"" mijena ''4 '!("2na''4 dijeli se na mijene! uvoenje5 rast5zrelost5 zasienje 5povlaenje5 okamenjenjeijene se razlikuju po vrsti i veliini potrebnih ulaganja i njihovim oekivanim uincima. 6azizmeu veliine ulaganja i veliine oekivanih uinaka od najvee je va#osti za koordinacijucirkuliranja #ivotnih mijenapojedinih proizvoda u

  diverzifciranimpoduzeima.ijena uvoenja sna#ni rast uz visoko tro-enje i malo stvaranje fnancijskih sredstava.

  "zdaci su veliki, a primici mali.Proizvod treba dodatna fnancijska sredstva za daljnji rast iz vanjskih izvofnanciranja )primici 7 izdaci, $89%(9:%;$(9:+.

  ijena rasta sna#ni rast uz visoko tro-enje, ali i visoko stvaranje fnancijskih sredstava"zdaci < primicima, odnosno posao stvara dovoljno hrane za sebe iz vlastfnancijskih izvora. Proizvod 5 posao je 9%(9:%;%$.

  ijena zrelosti Proizvod je zauzeo svoje mjesto na tr#i-tu uz odreeni tr#i-ni udio koji sezbog zasienosti tr#ita ne poveava.Posljedica je slabi rast uz nisko tro-enje ali visoko stvaranje fnancijskihsredstava.

  Proizvod stvara vi-e fnancijskih sredstava nego mu je potrebno za vlastitodr#avanje )primici 4 izdaci, 9%(9:%;$(9:+

  ijenapovlaenja

  slabi rast uz nisko tro-enje i nisko stvaranje fnancijskih sredstava )"zdaciprimicima, 9%(9:%;$(9:+

 • 7/26/2019 2.Kolokvij Sabina

  3/13

  3. /IVOTNI VIJEK INDUSTRIJE 0G!an'= modelu #ivotnog vijeka industrije Grant promatra stranu ponude kao ekvivalent #ivotnomvijeku proizvoda.

  odel je agregiran u > mijene! uvoenje 5 rast 5 zrelost 5 povlaenje?imbenici utjecaja na #ivotni vijek industrije!

  "ndustrijska stopa rasta ''4 najznaajnije utjee na du#inu i dinamiku promjenamijena

  Porast potra#nje Porast proizvodnje &i3uzija znanja

  =tjecaj porasta potra#nje i proizvodnje kroz #ivotne mijene!= mijeni *vo4enjastopa osvajanja tr#i-ta i kvaliteta proizvoda je niska, a tro-kovi proizvodvisoki

  = mijeni !as'atr#i-te prelazi na masovno.= mijeni #!e&os'"dolazi do zasienja tr#i-ta i promjena u potra#nji= mijeni ov&a5enjadolazi do uvoenja supstitutivnih proizvoda=tjecaj znanja i di3uzije znanja kroz #ivotne mijene!= mijeni *vo4enjasvojstven je sna#an rast tehnologija i dominantan dizajnijena !as'anastupa prihvaanjem vodeeg dominantnog dizajna ime je poveanastandardizacija proizvodnje, a smanjen rizik za potro-ae. :e#i-te je na procesnim inovacijamsmanjivanju tro-kova i pouzdanosti proizvoda.

  (sim dizajnom, procesnim inovacijama i ekonomijom obujma promjene u #ivotnom vijekuindustrije Grant povezuje s! di3erencijacijom proizvoda, organizacijskom demografjom i

  intenzitetom konkurencije.:emeljem analize promatranih utjecaja na dinamiku #ivotnog vijeka Grant izabire one kojiznaajno odreuju izvore konkurentskih prednosti!

  = mijeni uvoenja 0 temelj za ulazak i uspjeh je inovacija proizvoda = mijeni rasta 0 svojstven je sna#an rast tr#i-ta i razvitak masovne proizvodnje. Potreb

  je prilagoditi dizajn proizvoda i proces proizvodnje = mijeni zrelosti 0 kljuni imbenik uspjeha je tro-kovna efkasnost = mijeni povlaenja 0 smanjivanje tro-kova, poticanje izlaska industrijskih kapaciteta,

  zadr#avanje ostatka potra#nje

  6. PIMS ISTRA/IVANJE7 TR/I8NI UDIO I KRIVULJA ISKUSTVA KAO OKOSNI9E

  STRATE8KOG PLANIRANJA

 • 7/26/2019 2.Kolokvij Sabina

  4/13

  PIMS)proft impact on market strategies+ je istra#ivanje o utjecaju tr#i-ne strategije na proPouzdano razotkriva strategijske uvjetovanosti i njihovu povezanost, te tako ojaavaupravljaku kompetentnosti poveava brzinu rje-avanja najkompleksnijih strategijskihproblema.9"&j istra#ivanja je opisivanje opih strate-kih zakonitosti, tj. pronala#enje i podastiranjeiskustveno dokazanih tr#i-nih zakonitosti i izvoenje strategijskih zadataka.= sredi-tu istra#ivanja P"9'a je strate-ka cjelina.(snovne analitike metode koje se koriste u P"9 istra#ivanju!

  ' analiza diskriminacije' cluster analiza' jednostavna i multipla linearna regresija

  = rezultatima P"9 istra#ivanja koja se naje-e prikazuju u strunoj literaturi je @Adijagnosticiranih determinanti koje znaajno utjeu na veliinu 6("'a i novanog toka.B najznaajnijih 5"%-en")akoji utjeu na proftabilnost!

  ' relativni tr#i-ni udio' proizvodnost' intenzitet investiranja' relativne koristi za kupca' stopa inovacija

  ' stopa rasta tr#i-ta ponude' koncentracija kupaca' vertikalna integracija )lanac stvaranja vrijednosti+

  :. EKONOMIJA ISKUSTVAE)ono%"ja "s)*s'vai njezina va#nost sna#no se oituje pri poveanju'dupliranju kumuliranvolumena proizvodnje. Cenderson ju defnira kao!" Trokovi proizvodnje se smanjuju (mogunost) 20-30% pri svakom udvostruenjuakumuliranog iskustva":a zakonitost je poznata kao krivulja iskustvaiznaajna je zakonitost kretanja tro-kova i cijeu poslovnom procesu, neophodna pri oblikovanju strategije i strategijskog planiranja.K!"v*&ja "s)*s'vaobuhvaa tro-kovne elemente koji se odnose na sve karike lanca stvaranvrijednosti )proizvod ili strategijsku cjelinu+, a )!"v*&ja *5enja se odnosi na #ivi rad.

  /rivulja iskustva obja-njava ovisnost tr#i-nog udjela iproftabilnosti. Pokazuje da konkurent s veim tr#i-nimudjelom ostvaruje veu proftabilnost od konkurenta sni#im tr#i-nim udjelom, zbog tro-kovne prednosti kojeproizlaze iz zakonitosti krivulje iskustva.Dto je sna#niji tr#i-ni rast to je vea mogunostpoveanja tr#i-nog udjela i brzine udvostruenjakumulirane koliine proizvoda5usluga, a time i iskustvaPolo#aj tr#i-nog voe omoguava proizvodnju veegiskustva, a time i ni#ih tro-kova te veu proftabilnost.

  9jenovno% )!"v*&jo% "s)*s'va12G je otkrila djelovanje iskustva na cijenu proizvodapokazujui vezu stalnih cijena i koliine proizvoda, odnosno veliine tr#i-nog udjela. Cendertvrdi!

 • 7/26/2019 2.Kolokvij Sabina

  5/13

  9manjivanje cijena je brzo ukoliko je rast brz, apolagano ukoliko je rast polagan

  9 vremenom cijene postaju pribli#no usporedne stro-kovima

  = *.mijeni su cijene na istoj razini jer ne prate tro-kovnkrivulju iskustva pa je cjenovna krivulja iskustva na *AAa tro-kovna na FAE. Zbog prebacivanja u-tede na sebe

  ne na kupce, ostvaruju se veliki profti koji su mamacnovim ulascima.= .mijeni dolazi do naglog loma jer je potrebnonadoknaditi zaostatak za djelovanjem tro-kovne krivulj

  = @.mijeni se obje krivulje kreu usporedno na FAE.

  "zraun uinka krivulje uenja "zraun cjenovnih i tro-kovnih uinakakrivulje iskustva)Cendersonova zakonitost+

 • 7/26/2019 2.Kolokvij Sabina

  6/13

  ;. STRATEGIJSKI TROKUT 03 Po!'e!ova %o$e&a2ilj oblikovanja strategije je pronai polo#aj kojim se kompanija najbolje mo#e braniti od tih ili ih iskoristiti za svoju prednost.9trategijski trokut ini! %naliza pet temeljnih sila %naliza lanca vrijednosti = krivulja i njoj pripadajue generike strategije

  %$%;"Z%