of 24/24
1 1 FIZIKA Kolokvij 2_zadaci 2 21_TITRANJE zadaci

27 Zadaci Iz Fizike Kol 2a

 • View
  143

 • Download
  11

Embed Size (px)

DESCRIPTION

xn c

Text of 27 Zadaci Iz Fizike Kol 2a

 • 11

  FIZIKA

  Kolokvij 2_zadaci

  2

  21_TITRANJE zadaci

 • 23

  1. 21. Napiite izraz za elongaciju harmonijskog titranja ako je amplituda 2cm i period titranja 2 s. U poetnom trenutku je elongacija 1cm, a brzina pozitivna.

  zadano:x0 = 1 cmv0 > 0A = 2 cm-------x(t) = A sin(t+) = ?

  = 2f = 2 /T = 2 /2 = rad s-1

  )2()1(

  :.?

  202

  02

  0

  0

  +==

  =

  vxAvxtg

  jedniz

  Iz (2) scmv /30 =Iz (1)

  6,30

  31

  )(3)(1)(

  0

  1

  1

  0

  0

  ==

  ===

  scmcms

  vxtg

  Rj: x(t) = 2 (cm) sin(t+/6) ili: x(t) = 2 (cm) sin(t+1/6)

  4

  2. 21. Kako glasi jednadba gibanja estice koja harmonijski titra sa amplitudom 7 cm i u jednoj minuti uini 120 titraja? Poetni fazni kut je 900. Prikaite grafiki.

  zadano:A = 7 cmf = 120 o/min =120/60 = 2 o/s = 900 = /2-------x(t) = A sin(t+) = ?

  = 2f = 2 2 = 4 rad s-1

  Rj: x(t) = 7 (cm) sin(4t+/2)= 7 (cm) cos(4t)

  (radi: sin (+/2) = cos() )

 • 35

  3. 21. Tijelo titra sa amplitudom 10 cm i u 12 s uini potpuni titraj. Za koje e vrijeme tijelo postii elongaciju od 5 cm ako je u poetnom trenutku elongacija nula?

  4. 21. Amplituda titranja je 5 cm, vrijeme titraja 4 s, a poetna faza je /4. Napii jednadbu titranja i nai elongacije za t = 0 i t = 1,5 s.

  zadano:A = 10 cmf = 1/12 s-1x(t) = 5 cmx0 = 0-------t = ?

  000

  0 ===vxtg radi x0 =

  x(t) = A sin(t+) 5 = 10 sin (t) sin(t) = t = /6 2f t = /6 t = 1 s

  zadano:A = 4 cmT = 4 s, f =1/4, =2f = /2= /4-------------x(t) = ?x(0) =?, x(1,5 s) = ?

  x(t) = 5 sin((/2)t + /4) = 5 sin /2(t + )x(0) = 5 sin /4 = 5 sin 450 = cmx(1,5) = 5 sin /2(3/2 + ) = 5 sin = 0 cm

  25,2225 =

  6

  5. 21. Materijalna toka harmonijski titra prema jednadbi: s(t)=3sin(0,5 (s-1) t). Za koje e vrijeme toka prijei put od poloaja ravnotee do maksimalne elongacije.

  6. 21. Koliki put prevali estica u jednoj sekundi ako titra frekvencijom 300 Hz sa amplitudom 0,5 mm?

  s(t) = smax za t = /2; tj maksimum sinus funkcije je za 900 ili /2,a to znai: 0,5 t = /2 t = 1 s

  zadano:t = 1 sf = 300 HzA = 0,5 mmsuk = ?

  1 titraj..estica prevali 4A; tj. s1 = 40,5 mm = 2 mm300 titraja (u jednoj sekundi)suk = 300 s1 =600 mm = 0,6 m

 • 47

  7. 21. Uteg mase 1kg visi na elastinom spiralnom peru i titra gore-dolje po stazi dugoj 20 cm. Period titranja je 4 s. Odredite:

  brzinu i akceleraciju u asu kad uteg prolazi kroz poloaj ravnotee maksimalnu elastinu silu na uteg maksimalnu kinetiku energiju utega

  +10

  -10

  x(t) = A sin t = 10 sin (2/4) t = 10 sin /2 travnotea: x(t) = 0 za /2 t = 0 t = 0

  v(t) = A cos t , za t=0 (ravnotea) v = vmax = A = 10 (2/4) = 5 cm/s

  a(t) = - A2 sin t = - 10 (2/4)0 = 0 m/s2

  8

  8. 21. estica mase 20 g titra harmonijski sa amplitudom 150 cm. Koliki je period titranja ako je energija titranja 0,5 J.

  zadano:

  m = 0,02 kgA = 1,5 mEuk = 0,5 J----------T = ?

  sTTAm

  E

  AmE

  mkAkE

  UK

  UK

  33,1,2,22

  ,2

  2

  22

  22

  ===

  =

  ==

 • 59

  9. 21. Elongacija harmonijskog oscilatora odreena je sa jednadbom:

  x(t)= X cos( p (s-1) t + p/8) . Nakon kojeg vremena potencijalna i kinetika energija titranja prvi puta postaju meusobno jednake?

  10. 21. Titranje estice mase 20 g opisano je jednadbom x(t)=2,5 cm cos(10 s-1t). Odredite energiju estice.

  tAktEP 22

  cos2

  )( =

  tAktEK 22

  sin2

  )( = 4

  451

  cossin

  02

  22

  ====

  tttg

  tt

  Iz jednadbe oscilatora:

  t=t t =/4 t=1/4 s

  Rj: Euk = 0, 625 mJ

  m = 0,020 kg, = 10 s-1 k = m 2 = 2 kg s-2Euk = kA2 = 22,5210-4 = 6,2510-4 J = 0,625 mJ

  10

  12. 21. Ako se uteg mase 5 kg objesi na oprugu ona se produi za 49 cm. Odredi: a) konstantu opruge i b) ako se uteg izvue 10 cm iz ravnotenog poloaja odredi:

  poloaj, brzinu i akceleraciju za t = 0,35 s kolikom silom djeluje opruga u tom trenutku period i frekvenciju titranja

  11. 21. Energija estice koja harmonijski titra je 0,03 J. Koliki je maksimalni pomak estice iz poloaja ravnotee ako je maksimalni iznos sile na esticu 1,5 N.

  Rj: A = 4 cm

  Euk = 0,03 = kA2 , Fmax = 1,5 = kA, 0,03 = 1,5A A = 0,06/1,5 = 0,04 m = 4 cm

 • 611

  22_VALOVI zadaci

  fSvI

  fI

  12

  1.22

  ica ima masu 15g i duinu 20cm. Kolika je brzina transverzalnog vala ako je napetost niti 1,875 N.

  Na ici, koju pobuujemo frekvencijom 120 Hz, iri se val valne duine 31cm. Odredi brzinu vala i masu ice ako je napetost ice 1,2N a duina ice 50cm.

  R: v= 37,2 m/s; m = 4,3410-3 kg = 4,34 g

  R: v= 5 m/s

  2.22

 • 713

  3.22

  Val prijee udaljenost 4 km za 10 s. Odredi frekvenciju vala ako je valna duljina 20 cm.

  Harmonijski val je opisan izrazom:

  Rj: f = 2000 s-1 (Hz)

  Rj: A = 3,25 mm; T = 23 ms (milisekunda); f = 43,5 s-1 (Hz); = 8,73 cm; v = 3,8 m

  4.22

  Odredi amplitudu, valnu duinu, frekvenciju, period i brzinu vala.

  ( ) ( ) ( )[ ]xmtsmtxy = 115 72272sin10325),(

  14

  5.22

  Harmonijski oscilator frekvencije 60 Hz pobuuje stvaranje vala prikazanog na slici. Odredi amplitudu, frekvenciju, valnu duinu, brzinu i period vala.

  sin x( )

  x

  x(cm)

  y(x,t)

  - 3 mm

  12

  3

  R: A = 3 mm; T = 16,7 ms; v = 3,8 m; = 2 cm

 • 815

  6.22

  Brzina vala prikazanog na slici je 300 m/s. Kako glasi jednadba vala.

  sinx( )

  x

  ( ) ( )xttxy = 30025sin07,0, R:

  14 cm

  20 cm

  x

  y(x,t)v = 300 m/s

  16

  7.22

  Odredi razliku u brzini zvuka u zraku kod 30oC i -10oC.

  Sa udaljenosti 1 km odaslan je istovremeno zvuni signal kroz vodu i kroz zrak. Kojom se brzinom zvuk iri kroz vodu ako je signal kroz zrak stigao 2,28 sekundi kasnije. Brzina zvuka u zraku je 340 m/s.

  8.22

  R: v(300C) = 349,025 m/s; v(-100C) = 325,171 m/s; v = 23,86 m/s

  R: vvode = 1515 m/s;

  Rjeavanje:

  Vrijeme potrebno za irenje kroz zrak: tzrak = s/vzrak = 1000/340 = 2,94 sVrijeme potrebno za irenje kroz vodu: tvoda = tzrak 2,28 = 2,94 2,28 = 0,66 s

  Slijedi: s = 1000 m = vvoda tvoda vvoda = s/tvoda = 1000/0,66 = 1515,15 m/s

 • 917

  9.22

  Odredi jakost zvuka ija je razina 7 dB.

  Razina zvuka izvora je 72 dB. Kolika je razina zvuka dva takva izvora.

  10.22

  R: Iz ope jednadbe za razinu zvuka izrazimo intenzitet zvuka

  R: iz razine zvuka jednog izvora izraunamo intenzitet tog (jednog) izvoraI1=1,58510-5 W/m2, pomnoimo ga s 2. I2=21,58510-5 = 3,1710-5 W/m2 te iz tog dvostrukog intenziteta izraunamo razinu zvuka dva izvora (2) 2 = 75 dB

  00

  log10

  log10II

  II ==

  iz koje slijedi: I = 5,0110-12 W/m2

  2127,012100

  0

  10 /1001,510101010 mWIIII ====

  18

  11.22

  Lokomotiva alje zvuni signal frekvencije 500 Hz. Koju frekvenciju prima ovjek ako se lokomotiva pribliava brzinom od 72 km/h, a temperatura zraka je 260C.

  Prolazei kraj mirnog sluatelja vozilo alje zviduk frekvencije f1. Koliki je omjer brzine vozila i brzine zvuka ako sluatelj pri primanju signala uje 15% viu frekvenciju nego kod odmicanja signala.

  R: dijelimo izraze za frekvenciju i dobivamo: vz /vi =14,33

  ( )( ) HzvCv Cvff iZ Z 6,53026260

  0' ==

  gdje je vZ(260C) brzina zvuka kod 260C, vi je brzina izvora, f je frekvencija izvora zvuka. Traena frekvencija je f.

  12.22

  pribliavanje: udaljavanje:IZ

  ZS vv

  vff +=,2IZZ

  S vvvff =,1 f1,S=1,15 f2,S

  smCvttv /7,346)26(,273

  13,331)( 0 =+=

 • 10

  19

  13.22

  Koliko se smanjuje razina zvuka kada je udaljenost dva puta vea. Izvor odailje zvuk jednako u svim smjerovima (izotropan izvor).R: Intenzitet i udaljenost od sluatelja su obrnuto proporcionalne veliine na nain: 1 - 2 = 6,02 dB

  2

  1r

  I 2

  1

  2

  2

  1

  =rr

  II

  442 12

  2

  1

  1

  2

  1 IIrr

  II ==

  =

  Raunamo 1 za I1 i 2 za I2=I1/4, oduzmemo te vrijednosti i dobijemo:

  Razlika razina zvuka je 6,02 dB; prikazana vrijednost se odnosi na I1 (poetni poloaj), te je razlika pozitivna. To znai (to i pretpostavljamo) da je razina vea za poetni poloaj a manja kada se udaljenost poveava.

  dBII

  II

  II

  II

  02,64log1041logloglog10

  4log10,log10

  0

  1

  0

  1

  210

  12

  0

  11

  ==

  ===

  20

  14.22

  Transverzalni sinusni val na napetoj ici kree se u pozitivnom smjeru brzinom 100 cm/s. Amplituda vala je 10 cm a valna duina 20 cm. Odredi:

  a) jednadbu vala

  b) maksimalnu transverzalnu brzinu estice na ici

  c) transverzalni pomak i brzinu u asu t = 2,5 s za esticu koja se nalazi 300 cm desno od ishodita.

  R: a) u opu jednadbu vala uvrstimo amplitudu i valnu duljinu, a periodu izraunamo i relacije c = f

  b) vmax = m/s, c) y (3; 2,5) = 0, v(3; 2.5) = -

  ( ) ( )xttxy = 10sin1,0, = xTtAtx 2sin)(

 • 11

  21

  OptikaFotometrijaBoje

  23_OPTIKA zadaci

  22

  Elektromagnetski valovi; izraunajte a) frekvenciju i b) energiju (J, eV) vidljive svjetlosti valne duljine 420 nm. (h = 6,62610-34 J, 1 eV = 1,6 10-19 J)

  1.23

  R: a) f = c / = 7,11014 Hzb) Efotona = Ef = hf = 4,7 10-19 J = 2,94 eV

  2.23Izraunajte brzinu svjetlosti u staklu iji indeks loma iznosi 1,4. (c0 (vakuum) = c0 = 3108 m/s)

  Rj: radi n = c0 /csr csr = co /n = 2,14108 m/s

 • 12

  23

  3.23

  Nacrtaj priblino dijagram kromatinosti i oznai poloaj primarnih boja: R(0,73 ; 0,27) , G(0,27 ; 0,71) i B(0,17 ; 0,01) .

  0,270,690,830,300,02y0,730,300,070,050,16x750550520490450/nm

  Izotropni izvor svjetlosti, iji je ukupni tok 2 klm (kilolumena) nalazi se 2m iznad horizontalne plohe. Odredi geometrijsko mjesto toaka na plohi ija je rasvijetljenost jednaka 5 lx (luksa).

  4.23

  24

  Izotropni izvor svjetlosti, iji je ukupni tok 2 klm (kilolumena) nalazi se 2m iznad horizontalne plohe. Odredi geometrijsko mjesto toaka na plohi ija je rasvijetljenost jednaka 5 lx (luksa).

  5.23

  zadano:

  =2103 lmradi:I = / = prostorni kut; puni prostorni kut iznosi 4I = 2103 /4 cdh = 2 mR = ?E = 5 lx

  I

  h

  r

  R

  ( )( )

  mhEhIR

  Rh

  hIRh

  hRh

  IrIE

  45,3

  cos

  232

  23

  22

  22222

  =

  =

  +=

  ++==

 • 13

  25

  6.23

  Spektralna egzitancija toka elektromagnetskog zraenja i spektralna osjetljivost su dani dijagramima:

  0.4 0.5 0.6 0.7 (m)

  3

  2

  1

  0

  M(W/cm2 m)V()

  Odredi egzitanciju EM zraenja i svjetlosnu egzitanciju

  26

  7.23

  Razdioba intenziteta izvora svjetlosti dana je izrazom:

  I() = 300 cos(). Izraunaj rasvijetljenost u tokama A i B.

  d = 4mA B

  h = 3m

  Rj: EA = 33,3 lx

  EB = 4,32 lx

 • 14

  27

  23a_ZRAENJE zadaci

  28

  Vrijeme poluraspada plutonija je 24000 godina. Koliki e dio plutonija ostati nakon 73200 godina a koliki nakon 150000 godina.

  1.23a

  Radioaktivni izotop ima poetnu aktivnost 6 mCi, a 24 sata kasnije 4 mCi. Koliko je vrijeme poluraspada.

  2.23a

  %1,12121,022)0()(... 24000

  732001

  1 === Tt

  NtNdio

  Napomena: u raunu je koritena jednostavnija jednadba raspada, koju dobijemo iz osnovne uvrtavajui izraz za =ln2/Tvidi slide 20..24A Zraenje

  Tt

  NtN= 2)0()(

  dio neraspadnutih estica

  R: T = 41,04 h = 1,71 dana

  R:

 • 15

  29

  Poluivot izotopa atomske teine 215 g/mol je 100 milisekundi. Ako uzorak u poetku sadri 6mg izotopa, kolika je poetna aktivnost i aktivnost nakon 200 ms (milisekundi).

  R: Radi vrlo malog poluivota, aktivnost je vrlo velika na poetku i nakon 200 ms; A(0) 1010 Ci.

  4.23a

  Kolika je aktivnost 1mg radija. Poluivot radija je 1620 godina a atomska masa 226 g/mol.

  3.23a

  R: A(0) = 3,59107 /s = 3,59107 Bq = 3,59107 /3,71010 Ci = 0,9710-3 Ci = 0,97 mCi

  30

  24_ELEKTRICITET zadaci

 • 16

  31

  1.24

  a) Odredi elektrino polje protona na udaljenosti 0,05 nm. b) Kolika je sila na elektron u toj toki.

  2.24

  U vrhovima istostraninog trokuta stranice 1nm nalaze se dva protona i elektron. Kolika je elektrina sila na elektron.

  a) b)

  ( ) CNrQkEE PPprotona

  1129

  199

  2

  1076,51005,0106,1109 =+=

  +==

  ( )N

  CCN

  QEF ePeP

  8

  1911

  ,

  102,9

  106,11076,5

  ==

  =

  Rj: Fuk, e = 3,9810-10 N

  32

  3.24

  Odredi tok elektrinog polja kroz sferu radijusa R kada se u sferi nalazi tokasti naboj Q .

  0

  22

  0

  22

  ,02

  02

  44

  14

  4

  Q

  rrQr

  rQk

  SErrS

  rrQkE

  SE

  S

  =

  ===

  ==

  rrrrrr

  rr

 • 17

  33

  4.24

  a) Kolika je potencijalna energija (eV) elektrona i protona kada se nalaze na udaljenosti 0,053 nm. b) Koliko se promjeni potencijalna energija ako se elektron pomakne na udaljenost 0,2 nm.

  5.24

  U dva vrha istostraninog trokuta stranice jedan nanometar nalaze se protoni a u treem elektron. Kolika je potencijalna energija elektrona.

  Rj: a) Eep = -27,2 eV, r = 0,053 nm

  b) Eep = -7,2 eV, r = 0,2 nm

  Rj: EP, (e) = 0,32 eV, treba uraditi i crte

  34

  6.24

  Ploasti kondenzator povrine ploa 50cm2 i razmaka izmeu ploa 2mm prikljuen je na izvor napona 50V. Odredi naboj na ploama kondenzatora.

  7.24

  Napon na prikljucima dva serijski spojena kondenzatora je 200V. Napon na prikljucima prvog kondenzatora kapaciteta 15 mikrofarada je 120V. Koliki je kapacitet drugog kondenzatora.

 • 18

  35

  8.24

  Odredi ukupni otpor kombinacije otpornika.

  R1

  R2

  R3

  R4 R5

  R1 1= R2 1= R3 1=R4 2= R5 2=

  Rj: Ruk = 5,5

  36

  9.24

  Odredi ukupni otpor kombinacije otpornika.

  1 1 1

  1 1 1

  2 2 2

  Rj: Ruk = 3,25

 • 19

  37

  10.24

  Otpor bakrenog vodia kod 100 C je 60. Koliki je otpor kod - 400C ako je temperaturni koeficijent otpora 0,0043 K-1.

  11.24

  ica ima polumjer 0,4mm i duinu 40cm. Specifina otpornost ice kod 200C je 5,6x10-8 m, a temperaturni koeficijent otpora je 4,5x10-30 C-1. Kolika je struja kod 200C i 8000C ako je napon 36V.

  Rj: R- 40 C = 47,1

  Rj: R20 C = 44,6 m , R800 C = 0,2 ,I20 = U/R20 = 36/0,0446 = 807,2 A , I800 = U/R800 = 36/0,2 = 180 A

  38

  12.24

  Odredi napone i struje kroz otpornike strujnog kruga prikazanog na slici.

  12V

  3

  1

  Rj: Ruk = 4 , iuk = 3 A, U1 = 9 V, U2 = 3 V

 • 20

  39

  13.24

  Na izvor napona 12V serijski su prikljuena troila sa otporima 2 i 4. Kolika se snaga troi na otporima.

  WRUU

  RUUIP

  UItUtI

  TUQ

  tWP

  ukukukel

  elel

  246

  1442 =====

  ====

  40

  14.24

  aruljice su spojene na nain prikazan na slici. Svaka aruljica troi 10W. Odredi: a) otpor aruljice, b) ukupni otpor i c) ukupnu potroenu snagu.

  120V

  Rj: Pi =U2/Ri a) Otpor aruljice:

  Ri =U2/Pi = 1202/10 = 1440 = 1,44 kb) Ukupni otpor:

  Ruk = Ri /6 = 240 c) Ukupna potroena snaga:

  Puk = U2 / Ruk = 1202 /240 = 60 W; tj. Puk = Pi broj aruljica

 • 21

  41

  24a_ELEKTROMAGNETIZAM zadaci

  42

  1.24a

  Okomito na homogeno magnetsko polje indukcije 0,2T uleti alfa estica energije 300 eV. Odredite silu koja djeluje na alfa esticu; Qp= 1,610-19C, mp = 1,6710-27 kg.

  Djelovanje sile na naboj koji se giba u magnetskom polju; okomito.Lorentzova sila:

  Rj: FL = 7,6810-15 N

  sin= BvQFL

  Radijus skretanja -estice:mm

  QBvm

  r Q 525,12==

  estica; jezgra helija(2 protona, 2 neutrona)Q = +2p = + 21,610-19 Cm = 4 1,67 10-27 kgB = 0,2 TEk = 300 eV =300 1,610-19 J= 900sin = 1--------------v = ? brzina nabojaFL = ? Lorentzova sila

  jednostavan crte

  sm

  mEv

  Evm

  K

  K

  5

  2

  102,122

  ==

  =

 • 22

  43

  2.24a

  Ravni vodi duljine jedan metar i mase 7,84 grama nalazi se okomito na horizontalno magnetsko polje jakosti 6430 A/m. Odredi potrebnu jakost struje da bi vodi mirovao u magnetskom polju; 0 =410-7 TmA-1.Djelovanje sile na vodi koji se giba u magnetskom polju; okomito.Amperova sila:

  AHl

  mglBmgI

  mgBlIGF

  ravnoteza

  A

  5,9

  :

  0

  ====

  =

  090

  sin

  ====

  zaBlIF

  BlIBlIF

  A

  A

  rr

  l = 1 mm = 7,84 g = 7,8410-3 kgH = 6430 A/m0 = 410-7 TmA-1mirovanje: |FA|=|G|I = ?

  44

  3.24a

  Dva paralelna vodia, kroz koja teku struje od 8A i 12A udaljena su 18cm. a) Odredite ukupno magnetsko polje u toki koja se nalazi na spojitu vodia i

  3cm je udaljena od prvog vodia. b) Naite toku na spojitu gdje je magnetsko polje jednako nuli.

  Magnetsko polje ravnog vodia, B, na udaljenosti r,ako njime tee struja jakosti I:

  rIB

  20 =

  I1 = 8 AI2 = 12 Ad = 18 cm

  a) Buk = ? Za d = 3cm od I1

  |Buk| =|B1| -|B2| zato ?..slika

  b) dx = ? Za Buk = 0

  d = 18 cm

  I1 I2

  |Buk| =|B1| -|B2|

  a) Buk = 37,3 mT

  b) dx = 7,2 cm

  B2B2

  x1

 • 23

  45

  4.24a

  Torusna zavojnica vanjskog polumjera 12 cm i unutarnjeg polumjera 11,5cm ima 800 zavoja. Kroz zavojnicu tee struja od jednog ampera. Koliki je magnetski tok kroz zavojnicu.

  S = rT2 2

  12 rrrT=

  r2 = 12 cmr1 = 11,5 cmN = 800 zavojaI = 1 A---- = ? magnetski tok

  )90( 0=== SBSB rr

  B = 1,3610-3 T

  S = 0,19610-4 m2

  =2,6710-8 w (Tm2), veber

  46

  5.24a

  Vodi duljine jedan metar giba se brzinom od 100 km/h okomito na magnetsko polje jakosti 16 A/m. Odredi inducirani napon na krajevima vodia. (0 = 410-7 TmA-1)

  l = 1 mv = 100/3,6 m/sH = 16 A/m

  B = 0 HB = 410-7 16 = 2,01 10-5 T

  vlBvlBUind == rr

  Rj: Uind = 2,01 10-5 1(100/3,6)= 5,5910-4 V = 0,559 mV

 • 24

  47

  6.24a

  Kruni vodi koji zatvara povrinu od 5 cm2 nalazi se izmeu polova magneta jakosti magnetskog polja 32000 A/m. Povrina kruga je okomita na magnetsko polje. Koliki se napon inducira ako se vodi u vremenu od 5 ms izmakne iz polja. (0 =410-7 TmA-1)

  S = 5 cm2 = 510-4 m2

  H = 3,2104 A/mB = 410-7 3,2104

  = 4,0210-3 Tt = 5 ms = 510-3 s------------------Uind = ?

  Rj: Uind = - 4,02 mV

  mVV

  tSB

  tUind

  02,41002,4105105102,3104

  3

  3

  447

  ===

  =

  =

  48

  7.24a

  Magnetsko polje kroz zavojnicu od 10 navoja i radijusa 5cm povea se od nula na 18T u tri sekunde. Ako je otpor zavojnice 2 koliki je iznos inducirane struje.

  Uind = - NS(B/t)Uind = - 0,471 V

  Rj: Iind = Uind/R = - 0,236 A = - 236 mA

  Zadano:

  N = 10 navojaR = 5 cm = 510-2 mS = 2510-4 m2B = 18 TT = 3 sR = 2 .Iind = ?