of 112 /112
ORDIN Nr. 261 din 6 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 128 din 21 februarie 2007 Având în vedere prevederile art. 168 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, văzând Referatul de aprobare al Inspecţiei Sanitare de Stat nr. E.N. 1.261/2007, ministrul sănătăţii publice emite următorul ordin:

261 din 2007

Embed Size (px)

Text of 261 din 2007

ORDIN Nr. 261 din 6 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 128 din 21 februarie 2007

Avnd n vedere prevederile art. 168 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma n domeniul s n t ii, n temeiul Hot rrii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea i func ionarea Ministerului S n t ii Publice, v znd Referatul de aprobare al Inspec iei Sanitare de Stat nr. E.N. 1.261/2007, ministrul s n t ii publice emite urm torul ordin: Art. 1. - Se aprob Normele tehnice privind cur area, dezinfec ia i sterilizarea n unit ile sanitare publice i private, prev zute n anexa care face parte integrant din prezentul ordin. Art. 2. - Anexele nr. 1 Lista substan elor chimice active permise n produsele dezinfectante n Comunitatea European " i nr. 2 Lista standardelor din Romnia aplicabile n unit ile sanitare, n domeniul cur rii, dezinfec iei i steriliz rii" la normele tehnice se actualizeaz periodic, prin ordin al

ministrului s n t ii publice, n acord cu reglement rile europene n domeniu. Art. 3. - La data intr rii n vigoare a prezentelor norme tehnice se abrog Ordinul ministrului s n t ii i familiei nr. 185/2003 pentru aprobarea Normelor tehnice privind asigurarea cur eniei, dezinfec iei, efectuarea steriliz rii i p strarea sterilit ii obiectelor i materialelor sanitare n unit ile sanitare de stat i private, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 194 i 194 bis din 26 martie 2003, cu modific rile i complet rile ulterioare. Art. 4. - Direc iile de specialitate din cadrul Ministerului S n t ii Publice, unit ile sanitare publice i private, autorit ile de s n tate public jude ene, respectiv a municipiului Bucure ti, i Inspec ia Sanitar de Stat vor duce la ndeplinire prevederile prezentului ordin. Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I. Ministrul s n t ii publice, Gheorghe Eugen Nicol escu ANEX NORME TEHNICE privind cur area, dezinfec ia si sterilizarea n unit ile sanitare CAPITOLUL I

Defini ii Art. 1. - In sensul prezentului ordin, termenii de mai jos au urm toarele semnifica ii: - autoriza ie - actul administrativ prin care produsul biocid este autorizat pentru plasarea pe pia , pe teritoriul Romniei, de c tre autoritatea competent , n urma unei cereri formulate de solicitant, conform Hot rrii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe pia a produselor biocide, cu modific rile i complet rile ulterioare; - nregistrare - actul administrativ prin care autoritatea competent , n urma unei cereri formulate de un solicitant, permite plasarea pe pia , pe teritoriul Romniei, a unui produs biocid cu risc sc zut, dup verificarea dosarului ce trebuie s fie conform cu cerin ele cuprinse n Hot rrea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe pia a produselor biocide, cu modific rile i complet rile ulterioare; - cur are - etapa preliminar obligatorie, permanent i sistematic n cadrul oric rei activit i sau proceduri de ndep rtare a murd riei (materie organic i anorganic ) de pe suprafe e (inclusiv tegumente) sau obiecte, prin opera iuni mecanice sau manuale, utilizndu-se agen i fizici i/sau chimici, care se efectueaz n unit ile sanitare de orice tip, astfel nct activitatea medical s se desf oare n condi ii optime de securitate; - dezinfec ie - procedura de distrugere a microorganismelor patogene sau nepatogene de pe orice

suprafe e (inclusiv tegumente), utilizndu-se agen i fizici i/sau chimici; - produse biocide - substan ele active i preparatele con innd una sau mai multe substan e active, condi ionate ntro form n care sunt furnizate utilizatorului, avnd scopul s distrug , s mpiedice, s fac inofensiv i s previn ac iunea sau s exercite un alt efect de control asupra oric rui organism d un tor, prin mijloace chimice sau biologice; - substan activ - o substan sau un microorganism, inclusiv un virus sau o ciuperc (fung), ce are o ac iune general sau specific asupra ori mpotriva organismelor d un toare; - produs detergent-dezinfectant - produsul care include n compozi ia sa substan e care cur i substan e care dezinfecteaz . Produsul are ac iune dubl : cur i dezinfecteaz ; - dezinfec ie de nivel nalt - procedura de dezinfec ie prin care se realizeaz distrugerea bacteriilor, fungilor, virusurilor i a unui num r de spori bacterieni pn la 10-4; - dezinfec ie de nivel intermediar (mediu) - procedura de dezinfec ie prin care se realizeaz distrugerea bacteriilor n form vegetativ , inclusiv Mycobacterium tuberculosis n form nesporulat , a fungilor i a virusurilor, f r ac iune asupra sporilor bacterieni; - dezinfec ie de nivel sc zut - procedura de dezinfec ie prin care se realizeaz distrugerea majorit ii bacteriilor n form vegetativ , a unor fungi i a unor virusuri, f r ac iune asupra

micobacteriilor, sporilor de orice tip, viru ilor f r nveli mucegaiurilor;

ia

- antiseptic - produsul care previne sau mpiedic multiplicarea ori inhib activitatea microorganismelor; aceast activitate se realizeaz fie prin inhibarea dezvolt rii, fie prin distrugerea lor, pentru prevenirea sau limitarea infec iei la nivelul esuturilor; - biofilm - caracteristica unui agent microbiologic de a adera i a se fixa de o suprafa imersat prin secre ia unor polimeri, ngreunnd astfel accesul substan elor active antimicrobiene; - materiovigilen - obliga ia de a declara incidentele sau riscurile de producere a unor incidente legate de utilizarea dispozitivelor medicale; - sterilizare - opera iunea prin care sunt eliminate sau omorte microorganismele, inclusiv cele aflate n stare vegetativ , de pe obiectele inerte contaminate, rezultatul acestei opera iuni fiind starea de sterilitate. Probabilitatea teoretic a existen ei microorganismelor trebuie s fie mai mic sau egal cu 10-6; - sterilizare chimic - un nivel superior de dezinfec ie care se aplic cu stricte e dispozitivelor medicale reutilizabile, destinate manevrelor invazive, i care nu suport autoclavarea, realiznd distrugerea tuturor microorganismelor n form vegetativ i a unui num r mare de spori. CAPITOLUL II

Cur area Art. 2. - (1) Cur enia reprezint rezultatul aplic rii corecte a unui program de cur are. (2) Suprafe ele i obiectele pe care se eviden iaz macrosau microscopic materii organice ori anorganice se definesc ca suprafe e i obiecte murdare. Art. 3. - Cur area se realizeaz cu detergen i, produse de ntre inere i produse de cur at. Art. 4. - In utilizarea produselor folosite n activitatea de cur are se respect urm toarele reguli fundamentale: a) respectarea tuturor recomand rilor produc torului; b) respectarea normelor generale de protec ie a muncii, conform prevederilor n vigoare; c) este interzis amestecul produselor; d) este interzis p strarea produselor de cur are n ambalaje alimentare; e) produsele se distribuie la locul de utilizare, respectiv la nivelul sec iilor sau compartimentelor, n ambalajul original sau n recipiente special destinate, etichetate cu identificarea produsului. Art. 5. - (1) Urm rirea i controlul programului de cur are revin personalului unit ii sanitare, care, conform legisla iei n vigoare, este responsabil cu supravegherea i controlul infec iilor nosocomiale din unitate.

(2) Programul de cur are i dezinfec ie este parte integrant a planului propriu unit ii sanitare de supraveghere i control ale infec iilor nosocomiale. Art. 6. - Depozitarea produselor i a ustensilelor folosite la efectuarea cur rii se face respectndu-se urm toarele: a) n unitatea sanitar , la nivel central, trebuie s existe spa ii special destinate depozit rii produselor i ustensilelor aflate n stoc, folosite n procesul de efectuare a cur rii; b) spa iile trebuie s asigure men inerea calit ii ini iale a produselor pn la utilizare; c) spa iile de depozitare trebuie s ndeplineasc urm toarele condi ii: - pavimentul i pere ii trebuie s fie impermeabili i u or de cur at; - zona de depozitare trebuie s permit aranjarea n ordine a materialelor de cur are i accesul u or la acestea; - trebuie s existe aerisire natural ; - trebuie s existe iluminat corespunz tor; - gradul de umiditate s fie optim p str rii calit ii produselor; d) n fiecare sec ie sau compartiment trebuie s existe nc peri special destinate depozit rii produselor i ustensilelor utilizate pentru efectuarea cur rii, aflate n rulaj, i pentru preg tirea activit ii propriu-zise;

e) nc perile de depozitare de pe sec ii, respectiv compartimente, trebuie s ndeplineasc urm toarele condi ii: - pavimentul i pere ii trebuie s fie impermeabili i u or de cur at; - trebuie s existe aerisire natural ; - trebuie s existe iluminat corespunz tor; - locul de organizare a activit ii, sursa de ap i suprafa a zonei de depozitare trebuie s permit aranjarea n ordine a materialelor de ntre inere; - trebuie s existe chiuvet cu ap potabil rece i cald , dotat pentru igiena personalului care efectueaz cur area, conform prevederilor legisla iei n vigoare; - trebuie s existe chiuvet sau bazin cu ap potabil , pentru dezinfec ia i sp larea ustensilelor folosite la efectuarea cur rii; dezinfec ia, sp larea i uscarea materialului moale folosit la cur are se pot face utilizndu-se ma ini de sp lat cu usc tor sau ma ini de sp lat i usc toare; - trebuie s existe suport usc tor pentru m nu ile de menaj, mopurile, periile i alte ustensile; - trebuie s existe pubel i saci colectori de unic folosin pentru de euri, conform legisla iei n vigoare. Art. 7. - (1) Intre inerea ustensilelor folosite pentru efectuarea cur rii se face zilnic, dup fiecare opera iune de cur are i la sfr itul zilei de lucru; ustensilele utilizate se spal , se cur , se dezinfecteaz i se usuc . Cur area i dezinfec ia

ustensilelor complexe se efectueaz n func ie de recomand rile produc torului. (2) Personalul care execut opera iunile de cur are i dezinfec ie a materialului de cur are trebuie s poarte m nu i de menaj sau m nu i de latex nesterile. CAPITOLUL III Dezinfec ia Art. 8. - (1) Dezinfec ia este procedura care se aplic numai dup cur are. Se face excep ie de la aceast regul atunci cnd pe suportul respectiv sunt prezente materii organice. (2) In orice activitate de dezinfec ie se aplic m surile de protec ie a muncii, conform prevederilor legisla iei n vigoare, pentru a preveni accidentele i intoxica iile. Art. 9. - Evaluarea dezinfec iei se face prin tehnici specifice descrise n Farmacopeea Romn . A. Dezinfec ia prin mijloace fizice Art. 10. - (1) Dezinfec ia prin c ldur uscat sau flambarea este utilizat exclusiv n laboratorul de microbiologie. (2) Este interzis flambarea instrumentului medicochirurgical. Art. 11. - Dezinfec ia prin c ldur umed se utilizeaz numai n cazul sp l rii automatizate a lenjeriei i a veselei, cu condi ia atingerii unei temperaturi de peste 90C.

Art. 12. - (1) Dezinfec ia cu raze ultraviolete este indicat n dezinfec ia suprafe elor netede i a aerului n boxe de laborator, s li de opera ii, alte spa ii nchise, pentru completarea m surilor de cur are i dezinfec ie chimic . (2) Aparatele de dezinfec ie cu raze ultraviolete, autorizate conform prevederilor legale n vigoare, sunt nso ite de documenta ia tehnic , ce cuprinde toate datele privind caracteristicile i modul de utilizare ale aparatelor, pentru a asigura o ac iune eficace i lipsit de nocivitate. B. Dezinfec ia prin mijloace chimice Art. 13. - Dezinfec ia prin mijloace chimice se realizeaz prin utilizarea produselor biocide. Art. 14. - (1) Produsele biocide utilizate n unit ile sanitare se ncadreaz n grupa principal I, tip de produs 1 i 2, conform anexei nr. 2 la Hot rrea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe pia a produselor biocide, cu modific rile i complet rile ulterioare. (2) Biocidele ncadrate, conform prevederilor legale n vigoare, n tipul I de produs sunt utilizate pentru: a) dezinfec ia igienic a minilor prin sp lare; b) dezinfec ia igienic a minilor prin frecare; c) dezinfec ia pielii intacte. (3) Biocidele ncadrate, conform prevederilor legale n vigoare, n tipul 2 de produs sunt utilizate pentru:

a) dezinfec ia suprafe elor; b) dezinfec ia dispozitivelor medicale prin imersie, manual, n b i cu ultrasunete, sau la ma ini automate; c) dezinfec ia lenjeriei (material moale). Art. 15. - Etichetarea acestor produse trebuie s respecte prevederile legisla iei n vigoare. Art. 16. - Dezinfec ia prin mijloace chimice reprezint metoda principal de prevenire a infec iilor n unit ile sanitare. Dezinfectantul chimic, n func ie de compozi ie i concentra ie, poate s inhibe cre terea microorganismelor (bacteriostatic, fungistatic, virustatic) sau s aib o ac iune letal asupra microorganismelor (bactericid, fungicid, virucid, sporicid). Art. 17. - (1) Dezinfectantii utiliza i n domeniul medical se autorizeaz /nregistreaz conform prevederilor legisla iei n vigoare. (2) In domeniul medical nu se utilizeaz biocide la concentra ii active n domeniul casnic. Art. 18. - Dup natura substan elor chimice care intr n compozi ia unui dezinfectant, ace tia se mpart, n func ie de modul de ac iune, n dezinfectanti care ac ioneaz prin toxicitate celular i dezinfectanti care ac ioneaz prin oxidare celular . Art. 19. - Dezinfectan ii care ac ioneaz prin toxicitate celular con in substan e active care blocheaz sinteza proteic la nivel citoplasmatic, precum i proteinele responsabile de

replicarea ADN-ului sau ARN-ului microorganismelor respective. Art. 20. - Dezinfectan ii care ac ioneaz prin oxidare celular con in substan e active care oxideaz con inutul citoplasmatic inhibnd sinteza proteic , dezmembrnd i acizii nucleici purt tori ai informa iilor genetice. Art. 21. - In func ie de tipul microorganismelor distruse, de timpul de contact necesar i de concentra ia utilizat , nivelurile de dezinfec ie sunt: a) sterilizare chimic ; b) dezinfec ie de nivel nalt; c) dezinfec ie de nivel intermediar; d) dezinfec ie de nivel sc zut. Art. 22. - Sterilizarea chimic realizeaz distrugerea tuturor microorganismelor n form vegetativ i a unui num r mare de spori bacterieni, n cazul instrumentarului medical termosensibil. Art. 23. - Este obligatorie respectarea concentra iilor i a timpului de contact specificate n autoriza ia/nregistrarea produsului. Art. 24. - Etapele steriliz rii chimice sunt: a) dezinfec ie, cel pu in de nivel mediu, urmat de cur are; b) sterilizare chimic prin imersie;

c) cl tire cu ap steril . Art. 25. - Sterilizarea chimic se realizeaz cu produse biocide autorizate/nregistrate, conform prevederilor legale n vigoare. Art. 26. - (1) In vederea unei corecte practici medicale i a elimin rii oric rui risc n domeniul sanitar, solu ia chimic de sterilizare nu se va folosi mai mult de 48 de ore de la preparare, n cuve cu capac, sau maximum 24 de ore, n cazul utiliz rii n instala ii cu ultrasunete. In ambele situa ii, num rul maxim de proceduri (cicluri de sterilizare) este de 30. (2) In cazul solu iilor care au termen de valabilitate mai mare de 48 de ore i nu s-a efectuat num rul de proceduri permis, este obligatorie testarea concentra iei solu iei cu benzi indicatoare speciale la nceputul fiec rei noi proceduri, pn la epuizarea celor permise sau pn la termenul maxim de valabilitate specificat n fi a tehnic a produsului. Art. 27. - Pentru dezinfec ia de nivel nalt, intermediar i sc zut este obligatorie respectarea concentra iilor i a timpului de contact specifice fiec rui nivel de dezinfec ie, care sunt precizate n autoriza ia/nregistrarea produsului. Art. 28. - Etapele dezinfec iei sunt: a) dezinfec ia de nivel sc zut, urmat de cur are, sau cur area, n func ie de suportul ce urmeaz s fie tratat; b) dezinfec ia de nivel dorit, n func ie de suportul ce urmeaz s fie tratat;

c) cl tirea. Art. 29. - Dezinfec ia se realizeaz cu produse i substan e chimice autorizate/nregistrate, conform prevederilor legale n vigoare. Art. 30. - Termenul antiseptic se utilizeaz pentru produsele destinate dezinfec iei tegumentului i/sau a minilor. Art. 31. - Criteriile de utilizare i p strare corect a produselor antiseptice sunt urm toarele: 1. un produs antiseptic se utilizeaz numai n scopul pentru care a fost autorizat/nregistrat; 2. se respect ntocmai indica iile de utilizare de pe eticheta produsului; 3. se respect ntocmai concentra ia i timpul de contact precizate n autoriza ia/nregistrarea produsului; 4. pe flacon se noteaz data deschiderii i data limit pn la care produsul poate fi utilizat; 5. la fiecare utilizare, flaconul trebuie deschis i nchis corect; 6. flaconul se manipuleaz cu aten ie; este interzis atingerea gurii flaconului, pentru a nu se contamina; 7. este interzis transvazarea n alt flacon; 8. este interzis recondi ionarea flaconului;

9. este interzis completarea unui flacon pe jum tate golit n alt flacon; 10. este interzis amestecarea, precum i utilizarea succesiv a dou produse antiseptice diferite; 11. se recomand alegerea produselor antiseptice care se utilizeaz ca atare si nu necesit dilu ie; 12. sunt de preferat produsele condi ionate n flacoane cu cantitate mic ; 13. dup aplicare, antisepticul nu se ndep rteaz prin cl tire, deoarece se pierde efectul remanent; excep ie fac cele utilizate n neonatologie, pediatrie i pentru irigarea cavit ilor, la care cl tirea este necesar dup fiecare aplicare; 14. se acord o aten ie deosebit compozi iei produsului pentru utilizarea antisepticului la nou-n scu i; 15. se p streaz numai n flacoanele originale, pentru a se evita contaminarea lor i pentru a nu se pierde informa iile de pe eticheta flaconului; 16. flacoanele trebuie p strate la ad post de lumin departe de surse de c ldur . i

Art. 32. - Igiena minilor i dezinfec ia pielii se fac dup cum urmeaz : 1. Sp larea minilor se face utilizndu-se ap i s pun; sp larea igienic a minilor nu este un substitut pentru dezinfec ia igienic a minilor.

2. Dezinfec ia igienic a minilor se face prin sp lare sau frecare, utilizndu-se un produs antiseptic. Un dispenser trebuie utilizat pentru aplicarea produsului; dispenserele trebuie s fie ntre inute n bun stare de igien i func ionare. 3. Procedeul de sp lare a minilor se efectueaz conform informa iilor furnizate de produc tor pe eticheta produsului; produsul trebuie s fie recomandat pentru uz sanitar i trebuie s fie testat conform standardului EN 1499, care trebuie s con in indica ii despre: a) necesitatea umect rii prealabile a minilor; b) volumul de produs utilizat; c) timpul de sp lare; d) frecven a aplic rii produsului; e) instruc iunile speciale pentru utilizarea apei. 4. Procedeul de frecare a minilor se efectueaz conform informa iilor furnizate de produc tor pe eticheta produsului; produsul trebuie s fie recomandat pentru uz sanitar i trebuie s fie testat conform standardului EN 1500, care trebuie s con in indica ii despre: a) volumul de produs utilizat; b) timpul de frecare; c) frecven a aplic rii produsului.

5. Dezinfec ia chirurgical a minilor prin sp lare sau prin frecare este procedura care se realizeaz numai dup dezinfec ia igienic a minilor, utilizndu-se un produs antiseptic. 6. Antisepticul se aplic dup cum urmeaz : a) pentru suprafe ele cutanate s race n glande sebacee: 1. nainte de efectuarea injec iilor i punc iilor venoase, cu un timp de ac iune de 15 secunde; 2. nainte de efectuarea punc iilor articula iei, cavit ilor corpului i organelor cavitare, precum i a micilor interven ii chirurgicale, cu un timp de ac iune de minimum un minut; b) pentru suprafe ele cutanate bogate n glande sebacee: 1. naintea tuturor interven iilor chirurgicale se aplic de mai multe ori pe zona care urmeaz a fi incizat , men inndu-se umiditatea acesteia, cu un timp de ac iune de minimum 10 minute. Antisepticul poate fi aplicat folosindu-se pulverizarea sau procedura de tergere; dac se folose te procedura de dezinfec ie prin tergere, materialele trebuie s ndeplineasc cerin ele pentru proceduri antiseptice pentru a putea fi folosite. Art. 33. - Procedurile recomandate, n func ie de nivelul de risc, se efectueaz conform tabelului: Nivelul de Proceduri risc Indica ii

Minim

- sp larea - cnd minile sunt vizibil murdare minilor - la nceputul i la sfr itul programului de sau lucru dezinfec ia - nainte i dup scoaterea m nu ilor (sterile igienic a sau nesterile) minilor - nainte i dup activit ile de cur are prin frecare - nainte i dup contactul cu pacien ii - dup utilizarea grupului sanitar (WC) - dup contactul cu un pacient izolat septic

Intermediar -

dezinfec ia igienic a - nainte de realizarea unei proceduri invazive minilor - dup orice contact accidental cu sngele sau prin frecare cu alte lichide biologice sau - dup contactul cu un pacient infectat i/sau cu mediul n care st dezinfec ia igienic a - dup toate manevrele poten ial contaminante minilor prin sp lare nainte de contactul cu un pacient izolat profilactic - naintea realiz rii unei punc ii lombare, abdominale, articulare sau similare - naintea manipul rii dispozitivelor intravasculare, tuburilor de dren pleurale sau

similare - n cazul manevrelor contaminante efectuate succesiv la acela i pacient - nainte i dup ngrijirea pl gilor

Inalt

-

- nainte de toate interven iile chirurgicale, dezinfec ia obstetricale chirurgical a minilor - naintea tuturor manevrelor care necesit o prin frecare asepsie de tip chirurgical: montarea cateterelor centrale, punc ii amniotice, rahidiene i alte sau situa ii similare dezinfec ia chirurgical a minilor prin sp lare

Art. 34. - Pentru realizarea unei dezinfec ii eficiente se iau n considerare urm torii factori care influen eaz dezinfec ia: a) spectrul de activitate i puterea germicid (tipul de microorganism, rezisten a microorganismelor); b) natura microorganismelor pe suportul tratat; c) prezen a de material organic pe echipamentul/suportul care urmeaz s fie tratat;

d) natura suportului care urmeaz s fie tratat; e) concentra ia substan ei dezinfectante; f) timpul de contact i temperatura; g) susceptibilitatea dezinfectan ilor chimici de a fi inactiva i de diferite substan e, a a cum este prev zut n autoriza ia/nregistrarea produsului; h) tipul de activitate antimicrobian (bacterii, virusuri, fungi) din care rezult eficacitatea produsului; i) efectul pH-ului; j) stabilitatea produsului ca atare sau a solu iilor de lucru. Art. 35. - Criteriile de alegere corect a dezinfectantelor sunt urm toarele: a) spectrul de activitate adaptat obiectivelor fixate; b) timpul de ac iune; c) n func ie de sec ie, acestea trebuie s aib eficien i n prezen a substan elor interferen e: snge, puroi, vom , diaree, ap dur , materii organice; d) s aib remanent ct mai mare pe suprafe e; e) s fie compatibile cu materialele pe care se vor utiliza; f) gradul de periculozitate (foarte toxic, toxic, nociv, coroziv, iritant, oxidant, foarte inflamabil i inflamabil) pentru personal i pacien i;

g) s fie u or de utilizat; h) s fie stabile n timp; i) s fie biodegradabile n acord cu cerin ele de mediu. Art. 36. - Criteriile de utilizare i p strare corect a produselor dezinfectante: a) un produs dezinfectant se utilizeaz numai n scopul indicat prin autoriza ie/nregistrare; b) se respect ntocmai indica iile de utilizare de pe eticheta produsului; c) se respect ntocmai concentra ia i timpul de contact indicate n autoriza ie/nregistrare; d) se ine cont de incompatibilit ile produsului; e) niciodat nu se amestec produse diferite; f) n general, produsele dezinfectante nu se utilizeaz ca atare, necesit dilu ii; este de preferat ca solu ia respectiv s se fac n cantitatea strict necesar i s se utilizeze imediat, dar nu mai mult de 48 de ore de la preparare; dac nu este deja f cut , solu ia de lucru ar trebui s fie proasp t preparat ; g) solu iile se prepar utilizndu-se un sistem de dozare gradat; h) se noteaz pe flacon data prepar rii solu iilor respective; i) se respect durata de utilizare a solu iilor; n func ie de produs, aceasta poate varia de la cteva ore la cteva s pt mni;

j) n cazul n care eticheta produsului s-a pierdut, produsul respectiv nu se mai folose te; k) ntotdeauna manipularea se face purtndu-se echipament de protec ie; l) se p streaz numai n flacoanele originale, pentru a se evita contaminarea lor i pentru a nu se pierde informa iile de pe eticheta produsului; m) flacoanele trebuie p strate la ad post de lumin departe de surse de c ldur . C. Reguli generale de practic a dezinfec iei i a dezinfectantelor Art. 37. - (1) Dezinfec ia profilactic completeaz cur area, dar nu o supline te i nu poate nlocui sterilizarea. (2) Eficien a dezinfec iei profilactice este condi ionat de o riguroas cur are prealabil . (3) Pentru dezinfec ia n focar se utilizeaz dezinfectante cu ac iune asupra agentului patogen incriminat sau presupus; dezinfec ia se practic nainte de instituirea m surilor de cur are. (4) Dezinfectantele trebuie folosite la concentra iile i timpii de ac iune specifica i n autoriza ie/nregistrare. (5) Se recomand utilizarea de cuve cu capac i gr tar, pentru dezinfec ia instrumentarului. i

(6) La prepararea i utilizarea solu iilor dezinfectante sunt necesare: a) cunoa terea exact a concentra iei de lucru n func ie de suportul supus dezinfec iei; b) folosirea de recipiente curate; c) utilizarea solu iilor de lucru n cadrul perioadei de stabilitate i eficacitate, conform unei corecte practici medicale, pentru a se evita contaminarea i degradarea sau inactivarea lor; d) controlul chimic i bacteriologic, prin sondaj al produselor i solu iilor dezinfectante n curs de utilizare. (7) Utilizarea dezinfectantelor se face respectndu-se normele de protec ie a muncii, care s previn accidentele i intoxica iile. (8) Personalul care utilizeaz n mod curent dezinfectantele trebuie instruit cu privire la noile proceduri sau la noile produse dezinfectante. (9) In fiecare nc pere n care se efectueaz opera iuni de cur are i dezinfec ie trebuie s existe n mod obligatoriu un grafic zilnic orar, n care personalul responsabil va nregistra tipul opera iunii, ora de efectuare i semn tura; aceste persoane trebuie s cunoasc n orice moment denumirea dezinfectantului utilizat, data prepar rii solu iei de lucru i timpul de ac iune, precum i concentra ia de lucru. Art. 38. - Procesarea suporturilor suprafe elor, instrumentarului i echipamentelor medicale nainte sau dup

utilizare trebuie s fie corect , pentru a preveni infec iile nosocomiale. Art. 39. - Alegerea metodei de dezinfec ie i/sau sterilizare pentru suprafe e, instrumentar i echipamente trebuie s in cont de categoria din care acestea fac parte i de modul n care sunt folosite n asisten a acordat pacien ilor. Pentru dispozitivele medicale invazive este necesar eficacitatea mpotriva mycobacteriei atipice (eficacitate mycobactericid ), procesul trebuind s fie eficace mpotriva M. terrae i M. avium. Art. 40. - Suprafe ele, instrumentarul i echipamentele sunt clasificate dup cum urmeaz : a) critice- cele care vin n contact cu sau penetreaz esuturile corpului uman, inclusiv sistemul vascular, n mod normal sterile. In aceast categorie intr : instrumentarul chirurgical, inclusiv instrumentarul stomatologic, materialul utilizat pentru suturi, trusele pentru asisten la na tere, echipamentul personalului din s lile de opera ii, cmpuri operatorii, me ele i tampoanele, tuburile de dren, implanturile, acele i seringile, cateterele cardiace i urinare, dispozitivele pentru hemodializa, toate dispozitivele intravasculare, endoscoapele invazive flexibile sau rigide, echipamentul pentru biopsie asociat endoscoapelor, acele pentru acupunctura, acele utilizate n neurologie; b) semicritice - care vin n contact cu mucoasele intacte, cu excep ia mucoasei periodontale, sau cu pielea avnd solu ii de continuitate. In aceast categorie intr : suprafa a interioar a incubatoarelor pentru copii i dispozitivele ata ate acestora (masca oxigen, umidificator), endoscoapele flexibile i rigide

neinvazive, folosite exclusiv ca dispozitive pentru imagistic , laringoscoapele, tuburile endotraheale, echipamentul de anestezie i respira ie asistat , diafragmele, termometrele de sticl , termometrele electronice, ventuzele, vrfurile de la seringile auriculare, specul nazal, specul vaginal, abaiselangurile, instrumentele utilizate pentru montarea dispozitivelor anticoncep ionale, accesoriile pompi elor de lapte. Suprafe ele inerte din sec ii i laboratoare, stropite cu snge, fecale sau cu alte secre ii i/sau excre ii poten ial patogene, i c zile de hidroterapie utilizate pentru pacien ii a c ror piele prezint solu ii de continuitate sunt considerate semicritice; c) noncritice - care nu vin frecvent n contact cu pacientul sau care vin n contact numai cu pielea intact a acestuia. In aceast categorie intr : stetoscoape, plo ti, urinare, man eta de la tensiometru, specul auricular, suprafe ele hemodializoarelor care vin n contact cu dializatul, cadrele pentru invalizi, suprafe ele dispozitivelor medicale care sunt atinse i de personalul medical n timpul procedurii, orice alte tipuri de suporturi. Suprafe ele inerte, cum sunt pavimentele, pere ii, mobilierul de spital, obiectele sanitare .a., se ncadreaz n categoria noncritice. Art. 41. - Metodele de aplicare a dezinfectantelor chimice n func ie de suportul care urmeaz s fie tratat sunt: Suportul de tratat Metoda de aplicare Observa ii

1 Suprafe e

2

3

Folosirea dezinfectantelor pentru suprafe e, cu respectarea concentra iilor de utilizare i a timpului de contact, conform recomand rilor Pavimente tergere Cur are riguroas , apoi (mozaic, ciment, dezinfec ie (ce poate fi de linoleum, lemn nivel sc zut, mediu sau nalt etc.) ca n cazul prezen ei produselor biologice) Pere i (faian , - tergere Se insist asupra cur rii tapet lavabil, p r ilor superioare ale uleia i etc.), u i, pervazurilor i a altor Pulverizare*) suprafe e orizontale, precum ferestre (toc rie) i ale col urilor, urmat de dezinfec ie (ce poate fi de nivel sc zut, mediu sau nalt ca, de exemplu, n cazul prezentei produselor biologice) Mobilier, inclusiv - tergere Cur are riguroas i paturi i noptiere dezinfec ie de nivel sc zut (din lemn, metal, sau mediu a suprafe elor Pulverizare*) orizontale (partea superioar plastic) a dulapurilor, a rafturilor etc.) Mese de opera ie, - tergere - Cur are riguroas i mese instrumentar, dezinfec ia suprafe elor suprafe e pentru orizontale Pulverizare*) preg tirea - Dezinfec ie de nivel nalt, tratamentului,

suprafe e pentru depozitarea temporar a produselor patologice recoltate, l mpi scialitice, mese de nf at, mese de lucru n laborator(pot intra i n categoria semicritice) Mu amale din - tergere cauciuc sau plastic, colac din - Imersie cauciuc etc. C rucioare, t rgi tergere

cur are, dezinfec ie de nivel nalt ca, de exemplu, n cazul produselor biologice provenite de la pacien i

Dezinfec ie de nivel mediu, apoi cur are

- Cur are, dezinfec ie de nivel mediu sau nalt

- In func ie de prezen a produselor biologice de la pacien i, nti se realizeaz dezinfec ia de nivel nalt, apoi se cur Obiecte sanitare, recipiente de colectare, materiale de cur are Folosirea dezinfectantelor pentru suprafe e, cu respectarea concentra iilor de utilizare i a timpului de contact, conform recomand rilor B i, b i e pentru tergere Cur are, dezinfec ie de nivel

copii, chiuvete, bazine de sp lare Plo ti, oli e, - Imersie urinare - Ma ini automate

mediu sau nalt - Dup golire se folose te 1 vol. solu ie dezinfectant nivel mediu pentru 1 vol. recipient, cur are, apoi dezinfec ie de nivel nalt - Se p streaz uscate n locuri special destinate Cur are, dezinfec ie de nivel mediu

Grupuri sanitare (WC, bazine, scaune WC, pisoare), gr tare din lemn sau plastic pentru b i si dusuri 1 Sifoane de pardoseal , sifoane de scurgere G le i pentru cur are, ustensile pentru cur are (perii, mop, teu, lavete, crpe etc.)

tergere

2 Se toarn un produs dezinfectant de nivel sc zut Sp lare - Cur are

3

- In cazul n care se folosesc la materii organice, nti dezinfec ie de nivel mediu sau sc zut, Sp lare apoi cur are Cur are, dezinfec ie de

Recipiente pentru

colectarea nivel sc zut de eurilor menajere, pubele Lenjerie i echipament de protec ie Folosirea dezinfectantelor pentru lenjerie, cu respectarea concentra iilor de utilizare i a timpului de contact, conform recomand rilor Lenjerie Inmuiere n 4 Se pot folosi ma ini de contaminat litri de solu ie sp lat automate cu program (murd rit cu la 1 kg de de dezinfec ie inclus; excremente, lenjerie necesit predezinfec ie produse patologice ini ial i dezinfec ie final . i lenjerie care provine de la bolnavi contagiosi) Alte categorii Sp lare la ma ini automate cu ciclu termic de dezinfec ie sau fierbere Echipament de Inmuiere Se dezinfecteaz numai cel protec ie si de lucru contaminat. din material textil or uri tergere Cur are urmat de impermeabile din dezinfec ie de nivel mediu cauciuc si plastic sau nalt Zone de preparare i distribuire alimente Folosirea dezinfectantelor recomandate pentru uz n buc t rii, oficii alimentare, dezinfec ia veselei, recipientelor, tacmurilor, ustensilelor, cu respectarea concentra iilor de utilizare si a timpului de contact, conform recomand rilor

Vesel , tacmuri, alte ustensile de consum, echipamente

Imersie sau tergere

Cur are, dezinfec ie, cl tire Pentru dezinfec ie se utilizeaz un produs biocid care se ncadreaz n tipul de produs 4. Cur are, dezinfec ie, cl tire

Suprafe e (pavimente, pere i, mese)

tergere

Pentru dezinfec ie se Pulverizare*) utilizeaz un produs biocid care se ncadreaz n tipul de produs 2.

Instrumentar, echipamente Folosirea dezinfectantelor pentru instrumentar, cu respectarea concentra iilor de utilizare i a timpului de contact, conform recomand rilor. Nu se utilizeaz detergen ii casnici, anionici pentru cur area instrumentarului, echipamentelor. La cur are se utilizeaz numai detergen i special destina i, inclusiv detergen i enzimatici urma i de dezinfectan i de nivel nalt. Dac se utilizeaz dezinfectan i de nivel nalt cu efect de cur are nu se mai folosesc detergen ii enzimatici, cur area si dezinfec ia avnd loc simultan si complet. Procesarea Imersie - Dezinfec ie cel pu in de suporturilor nivel mediu i cur are, (instrumentar, urmat de sterilizare prin

echipamente) critice

c ldur - Dezinfec ie cel pu in de nivel mediu, cur are, urmat de sterilizare chimic (pentru instrumentarul care nu suport sterilizarea prin c ldur ) Dezinfec ie de nivel mediu, cur are sau dezinfec ie de nivel mediu, urmat de sterilizare chimic (pentru instrumentarul care nu suport sterilizarea prin c ldur ) - Dezinfec ie de nivel mediu, cur are - Solu ii dezinfectante preparate zilnic - A nu se amesteca n timpul proces rii termometrele orale cu cele rectale - Cur are urmat de dezinfec ie de nivel nalt 3

Procesarea suporturilor (suprafe e, instrumentar, echipamente) semicritice

- Imersie - tergere pentru suprafe e

Termometre (orale, - Imersie rectale) - tergere

Incubatoare, izolete, m ti de oxigen 1 Cazarmament

tergere

2

Folosirea dezinfectantelor special destinate, de nivel mediu, iar pentru obiectele care provin de la bolnavii contagio i (BK), n spatii special amenajate, a dezinfectantelor de nivel nalt, n absenta pacien ilor Saltele, huse Pulverizare*) In spa ii etan eizate i pentru saltele, n func ie de: perne, paturi, - temperatur halate din molton, - umiditate relativ mbr c minte - timpul de expunere Vaporizare Camer special Vaporizare In saloane i alte spa ii de cazare i n func ie de: - temperatur - umiditate relativ - timpul de expunere Doar n cazuri speciale (eliminatori de BK) Spa ii nchise Folosirea dezinfectantelor special destinate dezinfec iei aerului, de nivel nalt, lipsite de toxicitate; se interzice utilizarea aldehidelor de orice natur . S li de Pulverizare*) In spa ii etan e i n opera ie, s li de func ie de:

na tere, saloane, cabinete

- temperatur - umiditate relativ - timpul de expunere Vaporizare/Aerosolizare Aparatura electronic i de respira ie este protejat sau scoas din spatiul n care se face dezinfec ia.

Diverse Folosirea dezinfectantelor pentru suprafe e, cu respectarea concentra iilor de utilizare i a timpului de contact, conform recomand rilor produc torului Juc rii din - Sp lare Cur are i dezinfec ie plastic, cauciuc de nivel nalt sau mediu - tergere sau lemn Aten ie cl tire Juc rii din - Pulverizare*) material textil Telefoane Stergere Cur are si dezinfec ie de nivel sc zut, mediu Ambulan e, - Pulverizare*) Cur are i dezinfec ie mijloace auto de nivel mediu sau nalt - Stergere *) In cazul n care dezinfectantul se aplic prin pulverizare se va utiliza cantitatea specificat n autoriza ie/nregistrare pentru a fi utilizat pentru un m2 sau un m3 la timpii recomanda i.

Art. 42. - Dezinfec ia curent i/sau terminal , efectuat numai cu dezinfectan i de nivel nalt, este obligatorie n: a) sec iile de spitalizare a cazurilor de boli transmisibile; b) situa ia evolu iei unor focare de infec ii nosocomiale; c) situa iile de risc epidemiologic (eviden ierea cu ajutorul laboratorului a circula iei microorganismelor patonege); d) sec iile cu risc nalt: sec ii unde sunt asista i pacien i imunodeprima i, ar i, neonatologie, prematuri, sec ii unde se practic grefe/transplant (de m duv , cardiace, renale etc.), sec ii de oncologie i onco-hematologie; e) blocul operator, blocul de na teri; f) sec iile de reanimare, terapie intensiv ; g) serviciile de urgen , ambulan , locul unde se triaz lenjeria; h) orice alt situa ie de risc epidemiologic identificat . CAPITOLUL IV Sterilizarea Art. 43. - Sterilizarea face parte din categoria procedurilor speciale, ale c rei rezultate nu pot fi verificate integral prin controlul final al produsului, trebuind s fie supus valid rii, supravegherii bunei func ion ri, precum i asigur rii unei p str ri corespunz toare a materialelor sterilizate.

Art. 44. - Sunt obligatorii controlul permanent al opera iunilor, respectarea permanent a procedurilor stabilite, precum i asigurarea conformit ii produselor la exigen ele specificate n standardul EN ISO 9001/2000 men ionat n anexa nr. 2. Art. 45. - Ob inerea st rii de sterilitate, precum i men inerea ei pn la momentul utiliz rii reprezint o obliga ie permanent a unit ilor sanitare. Art. 46. - Unit ile sanitare trebuie s garanteze acela i nivel de securitate a pacien ilor, att n cazul utiliz rii de dispozitive medicale achizi ionate de pe pia , ct i al utiliz rii celor sterilizate n unitatea sanitar . Art. 47. - Este interzis reprocesarea n vederea reutiliz rii a dispozitivelor i materialelor de unic folosin . Art. 48. - Toate dispozitivele medicale i materialele care urmeaz a fi sterilizate trebuie dezinfectate, cur ate i dezinfectate, nainte de a fi supuse unui proces de sterilizare standardizat. Art. 49. - Organizarea activit ilor propriu-zise de sterilizare, precum i a activit ilor conexe, respectiv cur area, dezinfec ia i mpachetarea, stocarea i livrarea, va ine cont de necesitatea respect rii circuitelor, a evit rii golurilor de control pe parcursul realiz rii lor i a utiliz rii altor spa ii dect cele anume desemnate. Art. 50. - Serviciul de sterilizare din unit ile sanitare de orice tip trebuie s fie amenajat ntr-un spa iu special destinat, n vederea desf ur rii activit ilor din etapele men ionate.

Art. 51. - Organizarea activit ii serviciilor de sterilizare cuprinde: a) circuitul de colectare, recipientele i mijloacele de transport pentru dispozitivele murdare, nesterile; b) asigurarea ariei de cur are n vederea diminu rii nc rc turii microbiene i elimin rii nc rc turii organice i a biofilmului de pe dispozitivele medicale; c) verificarea st rii de func ionare a aparaturii; d) spa iul curat pentru inventarierea i mpachetarea dispozitivelor medicale; e) sterilizarea propriu-zis procesului; i sistemul de control al

f) procedurile de control i marcare a produselor finite; g) tratarea neconformit ilor; h) nregistrarea i arhivarea datelor privind parcursul procesului, n vederea asigur rii trasabilita ii (ISO 8402), care este un element de sistem de calitate i este parte component a materiovigilen ei; i) circuitul de stocare, distribu ie, transport la utilizatori; j) instruirea personalului; k) echipamentul de protec ie al personalului.

Art. 52. - Circuitele se stabilesc astfel nct s asigure securitatea personalului, a mediului i integritatea dispozitivelor medicale. Art. 53. - Se efectueaz controlul mediului, conform metodologiei prev zute de Farmacopeea Romn , n vederea: a) evalu rii problemelor existente; b) remedierii defec iunilor; c) supravegherii i corect rii condi iilor de desf urare a procesului de sterilizare i a activit ilor conexe. Art. 54. - In vederea controlului mediului se monitorizeaz i se controleaz : a) calitatea aerului, apei i a fluidelor utilizate; b) starea de igien a suprafe elor; c) modul de func ionare a echipamentelor de sterilizare; d) modul de func ionare a echipamentelor de control, m sur i testare; e) inuta i formarea profesional ale personalului. Art. 55. - In unit ile de asisten medical , sterilizarea se realizeaz prin metode fizice, abur sub presiune sau abur la temperatur i presiune ridicate/sc zute, c ldur uscat , precum i prin metode combinate fizico-chimice. Art. 56. - (1) Dispozitivele medicale care nu suport sterilizare la temperatur se sterilizeaz chimic numai cu

produse autorizate/nregistrate. In vederea unei bune practici medicale i elimin rii oric rui risc n domeniul sanitar, orice utilizator este obligat s in eviden a tuturor procedurilor de sterilizare chimic n Registrul de sterilizare chimic . Se vor completa obligatoriu: a) produsul utilizat i concentra ia de lucru; b) data i ora prepar rii solu iei de lucru; c) ora nceperii fiec rei proceduri (ciclu) de sterilizare; d) lista dispozitivelor medicale sterilizate la fiecare procedur ; e) ora termin rii fiec rei proceduri (ciclu) de sterilizare; f) numele i semn tura persoanei care a efectuat procedura. (2) Acest registru va fi pus la dispozi ia organelor de control sanitar i poate constitui, dup caz, prob medico-legal . Art. 57. - Sterilizarea cu vapori de ap satura i sub presiune trebuie s fie metoda de elec ie, dac dispozitivul medical suport aceast procedur . Art. 58. - Sterilizarea se realizeaz numai cu aparate de sterilizare autorizate i avizate conform prevederilor legale n vigoare. Art. 59. - Presiunea, temperatura i timpul de sterilizare reprezint valori de siguran pentru eficacitatea steriliz rii n func ie de aparat.

Art. 60. - Trebuie respectate instruc iunile de utilizare din cartea tehnic a aparatului cu privire la temperatura, presiunea i timpul de sterilizare recomandate de produc tor, n func ie de tipurile de materiale de sterilizat ambalate. Art. 61. - Personalul medical responsabil cu respectarea calit ii procedurilor de sterilizare va fi instruit i calificat pentru fiecare tip de aparat de sterilizat i va face dovada de certificare a acestui lucru. Art. 62. - Instruc iunile de utilizare pentru fiecare sterilizator se vor afi a la loc vizibil. Art. 63. - La verificarea calit ii steriliz rii la sterilizatorul cu abur sub presiune, care are sistem de nregistrare automat a ciclului de sterilizare diagram , se efectueaz analiza acesteia: a) prin compararea cu diagrama-tip furnizat de produc tor; b) prin analiza diagramei, urm rind presiunea i temperatura atinse, nregistrate pentru fiecare faz a ciclului, n func ie de programul ales. Art. 64. - La verificarea calit ii steriliz rii la sterilizatorul cu abur sub presiune care nu are sistem de nregistrare automat a ciclului de sterilizare, pe tot parcursul ciclului complet de sterilizare se urm re te pe panoul de comand i se noteaz temperatura i presiunea atinse pentru fiecare faz a ciclului. In aceast situa ie este obligatorie utilizarea indicatorilor biologici (bacteriologici).

Art. 65. - Se verific vizual integritatea pachetelor ambalate n hrtie special sau pungi hrtie plastic, dup care se nchide imediat colierul casoletelor. Art. 66. - Se verific obligatoriu indicatorii fizico-chimici de eficien ai steriliz rii: a) virarea culorii benzilor adezive cu indicator fizicochimic de lipit pe cutii, casolete, pachetele ambalate n hrtie special sau imprimate pe punga hrtie plastic; b) virarea culorii la indicatorii integratori" plasa i n interiorul fiec rui pachet sau ntr-un pache el-test n fiecare co , verificndu-se temperatura, timpul i satura ia vaporilor. Art. 67. - Pentru materialele ambalate n pungi hrtie plastic, verificarea se poate face prin transparen a plasticului. Pentru materialele ambalate n cutii metalice, verificarea se face prin verificarea pache elului-test ata at la fiecare co . Art. 68. - Materialul se consider nesterilizat i nu se utilizeaz cnd virarea culorii indicatorilor nu s-a realizat. Art. 69. - Este obligatoriu controlul umidit ii textilelor. Art. 70. - (1) Pentru sterilizarea textilelor la autoclav , se utilizeaz o casolet -test care se plaseaz ntre celelalte casolete n mijlocul nc rc turii. Casoleta-test se preg te te n func ie de dimensiunea acesteia, realizndu-se o nc rc tur cu textile, i se plaseaz teste de tifon mp turit, cu o greutate de circa 20 g, n casolet , n pozi iile: sub capac, la mijloc i la fund, pe axul casoletei. Testele se cnt resc la balan a electronic , nainte de a fi puse n casolete i dup scoaterea de la sterilizare din

autoclav . Diferen a de greutate exprimat n procent reprezint cre terea umidit ii textilelor n cele 3 puncte investigate. (2) Pentru aparatele la care uscarea se realizeaz n condi ii bune, testele, indiferent de pozi ia lor n casolet , indic valori sub 5% (pentru autoclavele romne ti) sau 1% (pentru noile tipuri de autoclave). In caz c aceast norm de umiditate este dep it , este obligatorie verificarea func ion rii autoclavei. Art. 71. - Filtrul de la supapa de admisie a aerului atmosferic se schimb conform recomand rilor produc torului aparatului. Sunt de preferat filtrele de unic utilizare. Eficien a filtrului trebuie s fie de 99,998% pentru particule de ordinul de m rime 0,3 micro (0,0003 mm). Art. 72. - Este interzis func ionarea autoclavelor f r filtru sau cu filtru carbonizat. Art. 73. - Cutiile, casoletele, co urile, navetele cu pachetele sterilizate se eticheteaz notndu-se data, ora, sterilizatorul cu abur sub presiune la care s-a efectuat sterilizarea, persoana care a efectuat sterilizarea. Art. 74. - In registrul de eviden a steriliz rii se noteaz : data i num rul autoclavei, atunci cnd sunt mai multe, con inutul pachetelor din arj i num rul lor, num rul arjei, temperatura i presiunea la care s-a efectuat sterilizarea, ora de ncepere i de ncheiere a ciclului (durata), rezultatele indicatorilor fizico-chimici, semn tura persoanei responsabile cu sterilizarea i care elibereaz materialul steril; se ata eaz diagrama ciclului de sterilizare (acolo unde se efectueaz

nregistrarea automat ), rezultatul testelor biologice, observa ii, data la care s-au efectuat ntre inerea i verificarea aparatului. Art. 75. - Verificarea calit ii penetr rii aburului se realizeaz zilnic, nainte de efectuarea primei steriliz ri, cu ajutorul testului Bowie & Dick pentru verificarea calit ii penetr rii aburului. Art. 76. - (1) Se utilizeaz un pachet-test compus din prosoape de bumbac de 30/30 cm, care se pun unul peste altul realiznd o n l ime de 27,5 cm; n mijlocul acestora se plaseaz hrtia-test Bowie & Dick de aceea i dimensiune cu prosopul (care are imprimat un model geometric). Se ambaleaz etan ntr-un cmp operator, se nchide cu band adeziv cu indicator chimic de virare a culorii. Pachetul-test astfel confec ionat se plaseaz singur n mijlocul incintei autoclavei. (2) Se realizeaz un ciclu de sterilizare complet (cu pre- i postvacuumare) la temperatura de 134C, timp de 3,5 minute. (3) La sfr itul ciclului complet de sterilizare se extrage din pachet testul i se interpreteaz rezultatul. Dac ciclul a fost eficient (absen a aerului rezidual sau a pungilor de aer), schimbarea culorii modelului geometric imprimat este uniform . Dac penetrarea aburului nu a fost uniform , au existat pungi de aer, culoarea benzilor este neuniform (apar pete mai clare). In aceast situa ie, sterilizarea nu a fost eficient , sterilizatorul nu trebuie utilizat i se apeleaz la tehnician pentru verificare. Art. 77. - Testul Bowie & Dick trebuie utilizat: a) zilnic, dac la autoclav se sterilizeaz textile;

b) cel pu in o dat pe s pt mn , la autoclavele care sterilizeaz instrumentar; c) dup fiecare repara ie a autoclavei. Art. 78. - In vederea controlului eficacit ii steriliz rii sunt admi i urm torii indicatori biologici: 1. Indicatori biologici cu Bacillus stearothermophyllus impregna i pe supor i de bumbac sub form de peticele sau fire de a n concentra ii de 10-6 UFC Ace tia se pun n interiorul unei cutii-test. Cutia-test se introduce n autoclav odat cu materialul de sterilizat i se realizeaz ciclul complet de sterilizare. La sfr itul ciclului, indicatorul biologic este trimis la laborator, unde este extras, ns mn at i incubat; citirea se face la 7 zile. 2. Indicatori biologici cu Bacillus stearothermophyllus impregna i pe suport i condi ionat mpreun cu mediul de cultur nfiolat. La sfr itul ciclului se sparge fiola prin presiune asupra tubului exterior i se incubeaz . Citirea se face la 24 sau 48 de ore. Se recomand citirea cu aten ie a prospectului i respectarea recomand rilor produc torului. 3. Controlul bacteriologic al steriliz rii la autoclav cu suspensie de spori de Bacillus stearothermophyllus n solu ie nutritiv , cu indicator de pH Mod de utilizare:

a) fiolele-test se introduc n autoclav la diferite niveluri printre dispozitivele medicale i materialele supuse steriliz rii la 120C. Se efectueaz sterilizarea la parametrii indica i de c tre produc tor (de exemplu, 120C, timp de 30 de minute); b) dup sterilizare, fiolele sunt a ezate ntr-un incubator de 56C; c) citirea rezultatelor: - men inerea aspectului (culoare, transparen ) nemodificat arat o sterilizare corect ; - virajul la galben al indicatorului de pH i o u oar opalescen a con inutului indic o sterilizare sub parametrii de eficien optim (au r mas spori viabili, s-au cultivat i au modificat aspectul produsului). Acest test nu este indicat pentru controlul steriliz rii la autoclava la temperaturi mai mari de 120C. Modificarea culorii violet a produsului la nuan e de violet ro cat pn la galben, chiar la scoaterea fiolelor din autoclava, indic dep irea temperaturii de 120C. Aceast modificare de culoare se datoreaz degrad rii chimice a substratului din cauza temperaturii ridicate. Asemenea fiole nu mai este necesar s fie incubate, deoarece sporii din fiol au fost distru i. Art. 79. - (1) Durata men inerii sterilit ii materialelor ambalate n cutii metalice perforate sau n casolete cu colier este de 24 de ore de la sterilizare, cu condi ia men inerii cutiilor i casoletelor nchise.

(2) Durata men inerii sterilit ii materialelor ambalate n pungi hrtie plastic sudate este de dou luni de la sterilizare, cu condi ia men inerii integrit ii ambalajului. (3) Durata men inerii sterilit ii materialelor ambalate n hrtie special (ambalaj n dou straturi de hrtie, f r solu ii de continuitate) este de o lun de la sterilizare. Art. 80. - Evaluarea eficacit ii steriliz rii se face: 1. Pentru fiecare ciclu: a) pe tot parcursul ciclului complet de sterilizare se urm re te pe panoul de comand i se noteaz temperatura i presiunea atinse pentru fiecare faz a ciclului sau se analizeaz diagrama; b) se cite te virarea culorii indicatorului pentru temperatur de pe banda adeziv ; se cite te virarea culorii indicatorului integrator" pentru sterilizatorul cu abur sub presiune, care controleaz timpul, temperatura i satura ia vaporilor; 2. Zilnic: a) se controleaz calitatea penetr rii aburului cu ajutorul testului Bowie & Dick; b) controlul cu indicator biologic (Bacillus stearothermophyllus) pentru autoclavele din sta iile centrale de sterilizare sau pentru autoclavele care nu sunt echipate cu dispozitiv automat de nregistrare (diagrama).

Art. 81. - Intre inerea (mentenan ) autoclavelor se efectueaz de un tehnician autorizat pentru verificarea func ion rii acestora, cu periodicitatea recomandat de produc torul aparatului, dar cel pu in o dat pe trimestru. Art. 82. - Orice defec iune ap rut la autoclava necesit interven ia tehnicianului autorizat. Art. 83. - Dup interven ia pe aparat se efectueaz : a) verificarea parametrilor aparatului, urm rind nregistr rile de temperatur i presiune (pe panoul frontal sau diagram ); b) testul Bowie & Dick pentru verificarea calit ii penetr rii aburului; c) controlul umidit ii textilelor. Art. 84. - Amplasarea, dotarea, exploatarea, ntre inerea, verificarea i repararea aparatelor, utilajelor i instala iilor de sterilizare se fac conform prevederilor legale n vigoare. Art. 85. - Se utilizeaz numai aparate autorizate de Ministerul S n t ii Publice. Art. 86. - Se vor elabora i afi a instruc iuni tehnice specifice privind exploatarea aparatelor, precum i m surile ce trebuie luate n caz de avarii, ntreruperi sau deregl ri la fiecare loc de munc . Art. 87. - Asistenta medical responsabil cu sterilizarea va fi instruit i acreditat s lucreze cu vase sub presiune.

Art. 88. - Sterilizarea apei pentru sp larea chirurgical se efectueaz n autoclava pentru sterilizarea apei, potrivit instruc iunilor de utilizare din cartea tehnic a acesteia, la o presiune de sterilizare de 1,5 bari i un timp de sterilizare de 30 de minute, precum i n diferite aparate, filtre sau alte dispozitive autorizate conform legii. Art. 89. - Re eaua de alimentare i distribuire a apei sterile de la autoclave la sp l toare trebuie s ndeplineasc urm toarele condi ii: a) distan a maxim de la autoclava la punctul de distribu ie nu va dep i 20 m; b) sunt admise numai conducte f r mufe; c) eliminarea oric rei posibilit i de contaminare a apei sterile prin stagnarea n sistemul de distribu ie (cu interzicerea coturilor n U" sub nivelul conductei); d) apa steril pentru sp larea chirurgical se prepar n ziua utiliz rii ei. Art. 90. - (1) Sterilizarea la sterilizatoare cu oxid de etilena se utilizeaz doar cnd nu exist alt mijloc de sterilizare adecvat pentru obiecte i echipamente termosensibile; aceast tehnic de sterilizare este delicat i erorile de procedur pot duce fie la accidente prin sterilizare ineficient , fie la accidente toxice la personal sau pacien ii la care se utilizeaz materialul sterilizat cu oxid de etilena. (2) Sterilizarea cu oxid de etilena se efectueaz numai n sta ia central de sterilizare, special echipat i deservit de

personal calificat, instruit i acreditat s lucreze cu sterilizatoare cu oxid de etilena. (3) Este interzis utilizarea steriliz rii cu oxid de etilena pentru sterilizarea materialului medico-chirurgical n urgen . (4) Este interzis sterilizarea cu oxid de etilena a materialului medico-chirurgical a c rui compozi ie nu este cunoscut . (5) Este interzis resterilizarea cu oxid de etilena a echipamentului medical constituit din p r i de policlorur de vinii sterilizat in ial cu radia ii ionizante sau raze gamma. (6) Este interzis a se fuma n nc perile unde se utilizeaz oxidul de etilena; aceste nc peri trebuie ventilate n permanen direct cu aer proasp t (din exterior). Art. 91. - Ciclul complet de sterilizare cuprinde urm toarele faze: a) vacuumare ini ial ; b) prenc lzire; c) ndep rtarea aerului cu umidificarea obiectelor; d) sterilizare (expunere la gaz); e) vacuumare final ; f) purjare de aer i ventilare; g) aerare (desorb ie).

Art. 92. - Parametrii programelor automate de sterilizare sunt: a) temperatura de 37C, presiune subatmosferic , timp de sterilizare 180 de minute; durata procesului 4-8 ore; b) temperatura de 55C, presiune subatmosferic , timp de sterilizare 60 de minute; durata procesului 2-5 ore. Art. 93. - Se admit i al i parametrii ai programelor automate de sterilizare specifica i n cartea tehnic a aparatului. Art. 94. - Este obligatorie citirea cu aten ie a instruc iunilor de utilizare i a c r ii tehnice a aparatului pentru a folosi temperatura (presiunea) i timpul de sterilizare recomandate de produc tor pentru materialele de sterilizat mpachetate. Art. 95. - Verificarea eficien ei steriliz rii se face respectnd urm toarele: a) citirea i interpretarea diagramelor nregistrate ale ciclului complet de sterilizare: temperatura, presiunea, presiunea negativ (vidul) i durata; b) verificarea indicatorilor fizico-chimici, martori ai trecerii prin procesul de sterilizare, special fabrica i pentru sterilizarea cu oxid de etilena; c) utilizarea pentru fiecare ciclu a testelor biologice (bacteriologice) cu spori de Bacillus subtillis. Art. 96. - In registrul de eviden a steriliz rii se noteaz : num rul arjei i con inutul pachetelor, data i ora de debut i sfr it ale ciclului, temperatura la care s-a efectuat sterilizarea,

rezultatele indicatorilor fizico-chimici i biologici, numele i semn tura persoanei responsabile cu sterilizarea, observa ii, data la care s-a efectuat ntre inerea i verificarea aparatului. Data final a desorb iei va fi notat pe fiecare ambalaj. Art. 97. - Materialele sterilizate cu oxid de etilena se utilizeaz doar dup ce con inutul n gaz a sc zut sub 2 ppm (2 mg/kg), valoare fixat prin consens. Art. 98. - Pentru a respecta prevederea din art. 90 se utilizeaz un spa iu ventilat, cu o temperatur de cel pu in 20C, care nu este utilizat n alte scopuri i n care este interzis sta ionarea personalului. Art. 99. - Perioada necesar desorb iei este n func ie de compozi ia materialelor sterilizate. Art. 100. - Pentru sterilizatoarele cu oxid de etilena care nu au inclus n ciclul complet de sterilizare desorb ia la sfr itul programului, timpul de desorb ie necesar pentru echipamente dup extragerea din aparat este: a) de 16 s pt mni, pentru materiale fabricate din poliamide; b) de 6 s pt mni, pentru materiale fabricate din polietilen , teflon, latex, silicon, acetat de etilenvinil, poliuretan, polipropilen, PVC plastifiat. Art. 101. - (1) Sterilizarea la sterilizatoare cu abur i formaldehid la temperaturi joase i presiune subatmosferic este utilizat n sta ia central de sterilizare a unit ilor sanitare pentru sterilizarea obiectelor, echipamentelor sensibile la

c ldur , care pot fi deteriorate la temperaturile realizate n sterilizatoare cu abur conven ional; agentul de sterilizare este formaldehid , utilizat n procesul care are loc la presiune subatmosferic . (2) Sterilizarea cu abur i formaldehid la temperaturi joase i presiune subatmosferic se efectueaz numai n sta ia central de sterilizare, special echipat i deservit de personal calificat, instruit i acreditat s lucreze cu astfel de aparate. (3) Este interzis utilizarea steriliz rii cu abur i formaldehid la temperaturi joase i presiune subatmosferic pentru sterilizarea materialului medico-chirurgical n urgen . (4) Formaldehida gaz ntr-un anumit amestec cu aerul este exploziv . Art. 102. - Ciclul complet de sterilizare cuprinde urm toarele faze: a) testul de vacuumare; b) ndep rtarea aerului cu umidificarea obiectelor; c) sterilizarea (expunere la formaldehid ); d) purjarea aburului i a aerului; e) aerarea. Art. 103. - Parametrii programelor automate de sterilizare sunt:

a) temperatura de 73C, presiune subatmosferic , timp de sterilizare 10 minute; durata procesului 3-5 ore; b) temperatura de 80C, presiune subatmosferic , timp de sterilizare 10 minute; c) temperatura de 65C, presiune subatmosferic , timp de sterilizare 30 de minute. Art. 104. - Se admit i al i parametrii ai programelor automate de sterilizare recomanda i de produc torul aparatului. Art. 105. - Este obligatorie citirea cu aten ie a instruc iunilor de utilizare i a c r ii tehnice a aparatului pentru a folosi temperatura (presiunea) i timpul de sterilizare recomandate de produc tor pentru materialele de sterilizat mpachetate. Art. 106. - Formaldehid este stocat n stare lichid n doze de sticl dimensionate pentru un singur ciclu de sterilizare. Art. 107. - Sunt obligatorii achizi ionarea i utilizarea de formaldehid mbuteliat direct de c tre produc tor. Art. 108. - Verificarea eficien ei steriliz rii se face respectnd urm toarele: a) vor fi citite i interpretate diagramele nregistrate ale ciclului complet de sterilizare: se citesc temperatura, presiunea, presiunea negativ (vidul) i durata; b) indicatorii fizico-chimici, martori ai trecerii prin procesul de sterilizare, special fabrica i pentru sterilizarea cu formaldehid ;

c) pentru fiecare ciclu se folosesc teste biologice (bacteriologice) cu spori de Bacillus stearothermophyllus. Art. 109. - In registrul de eviden a steriliz rii se noteaz : num rul arjei i con inutul pachetelor, data i ora de debut i sfr it ale ciclului, temperatura la care s-a efectuat sterilizarea, rezultatele indicatorilor fizico-chimici i biologici, numele i semn tura persoanei responsabile cu sterilizarea, observa ii, data la care s-au efectuat ntre inerea i verificarea aparatului. Art. 110. - Se noteaz pe fiecare ambalaj data steriliz rii. Art. 111. - Sterilizarea cu formaldehid se realizeaz n spa ii ventilate, destinate numai pentru aceast activitate. Art. 112. - Este obligatoriu controlul periodic al concentra iei n aer a formaldehidei prin serviciul tehnic al spitalului. ANEXA Nr. 1*) la normele tehnice LISTA substan elor chimice active permise n produsele dezinfectante n Comunitatea European DENUMIREA SUBSTAN EI Nonanoic acid 2,6-dimethyl-1,3 -dioxan4-yl acetate Num r CE (Comunitatea European ) 203-931-2 212-579-9 Num r CAS (Chemical Abstract Substances) 112-05-0 828-00-2

Tetradonium bromide .alpha.,.alpha.',.alpha."trimethyl-1,3,5-triazine1,3,5(2H,4H,6H)-triethanol 3-Phenoxybenzyl-2-(4ethoxyphenyl)-2methylpropylether/Etofenpr ox 5-Chloro-2-(4chlorphenoxy)phenol Bis[1 -cyclohexyl-1,2di(hydroxyl.kappa.O)diazeniumato(2)]copper Formic acid Citric acid Chloroxylenol Thiram Ziram Metam-sodium Silver chloride Potassium methyldithiocarbamate Disodium cyanodithiocarbamate 2,4-Dichlorobenzyl alcohol 1,3-didecyl-2-methyl-1Himidazolium chloride Bis(3-aminopropyl)-

214-291-9 246-764-0

1119-97-7 25254-50-6

407-980-2

80844-07-1

418-890-8

3380-30-1 312600-89-8

200-579-1 201-069-1 201-793-8 205-286-2 205-288-3 205-293-0 232-033-3 205-292-5 205-346-8 217-210-5 274-948-0 433-340-7

64-18-6 77-92-9 88-04-0 137-26-8 137-30-4 137-42-8 7783-90-6 137-41-7 138-93-2 1777-82-8 70862-65-6 86423-37-2

octylamine Formaldehyde Benzoic acid Propan-2-ol

200-001-8 200-618-2 200-661-7

50-00-0 65-85-0 67-63-0

*) Anexa este reprodus n facsimil. Propan-1-ol L-(+)-lactic acid Hexa-2,4-dienoic acid/Sorbic acid Sodium benzoate Sulphur dioxide Calcium dihexa-2,4-dienoate Polyvinylpyrrolidone iodine Sodium hydrogensulphite Disodium disulphite Sodium sulphite Silver nitrate Potassium sulphite Dipotassium disulphite Potassium (E, E)-hexa-2,4dienoate l-[2-(Allyloxy)-2-(2,4Dichlorophenyl)ethy1]-1Himidazole/Imazalil Reaction products of: glutamic acid and N-(C1214-alkyl)propylenediamine 200-746-9 201-196-2 203-768-7 208-534-8 231-195-2 231-321-6 Polimer 231-548-0 231-673-0 231-821-4 231-853-9 233-321-1 240-795-3 246-376-1 252-615-0 71-23-8 79-33-4 110-44-1 532-32-1 7446-09-5 7492-55-9 25655-41-8 7631-90-5 7681-57-4 7757-83-7 7761-88-8 10117-38-1 16731-55-8 24634-61-5 35554-44-0

403-950-8

164907-72-6

Potassium salts of fatty Amestec acids (C15-21) ()-1 -(.beta.-Allyloxy-2,4Produs pentru dichlorophenylethyl)imidazo protec ia plantelor le/Technical grade imazalil Triclosan 222-182-2 2,2-Dibromo-2233-539-7 cyanoacetamide Peracetic acid 201-186-8 Bromine chloride 237-601-4 Ethanol 200-578-6 Lignin 232-682-2 N-Didecyl-NPolimer dipolyethoxyammonium borate/Didecylpolyoxethyla mmonium borate Bronopol 200-143-0 Biphenyl-2-ol 201-993-5 Sodium 2-biphenylate 205-055-6 Thiabendazole 205-725-8 1,2-Benzisothiazol-3(2H)220-120-9 one Tetrahydro-1,3,4,6226-408-0 tetrakis(hydroxymethyl)imid azo[4,5-d]imidazole2,5(1H,3H)- dione Dodecylguanidine 237-030-0 monohydrochloride Dimethyloctadecyl[3248-595-8

73790-28-0

3380-34-5 10222-01-2 79-21-0 13863-41-7 64-17-5 9005-53-2 214710-34-6

52-51-7 90-43-7 132-27-4 148-79-8 2634-33-5 5395-50-6

13590-97-1 27668-52-6

(trimethoxysilyl)propyl]am monium chloride Melaleuca alternifolia, ext./Australian tea tree oil 2,4,8,10-tetra(tert-butyl)-6hydroxy-12H-dibenzo[d,g] [1,3,2] dioxapho sphocin 6oxide, sodium salt Quaternary ammonium iodides Aluminium sodium silicatesilver zinc complex/Silverzinc-zeolite Silver zeolite A Glutaral Hydrogen peroxide 1-[[2-(2,4-Dichlorophenyl)4-propyl-1,3-dioxolan-2yl]methyl]-lH-1,2,4triazole/Propiconazole Chlorocresol Glyoxal m-Cresol Phthalaldehyde Hydroxyl-2-pyridone Copper Copper sulphate Sodium p-chloro-mcresolate

285-377-1 286-344-4

85085-48-9 85209-91-2

Amestec Produs pentru protec ia plantelor

308074-50-2 130328-20-0

203-856-5 231-765-0 262-104-4

111-30-8 7722-84-1 60207-90-1

200-431-6 203-474-9 203-577-9 211-402-2 212-506-0 231-159-6 231-847-6 239-825-8

59-50-7 107-22-2 108-39-4 643-79-8 822-89-9 7440-50-8 7758-98-7 15733-22-9

Mixture of 5-chloro-2methyl-2H-isothiazol-3-one (EINECS 247-500-7) and 2methyl-2H-isothiazol-3-one (EINECS 220-239-6) Monohydrochloride of polymer of N, N"'-l,6hexanediylbis[N'cyanoguanidine] (EINECS 240-032-4) and hexamethylenediamine (EINECS 240-6796)/Polyhexamethylene biguanide (monomer: 1,5bis(trimethylen)guanylguanidinium monohydrochloride) 01igo-(2-(2ethoxy)ethoxyethyl guanidinium chloride) Poly(hexamethylendiamine guanidinium chloride) Polyhexamethylene biguanide Peroxyoctanoic acid 1,3Bis(hydroxymethyl)urea 2-Butanone, peroxide Tar acids, polyalkylphenol

Amestec

55965-84-9

Polimer

27083-27-8

Polimer

374572-91-5

Polimer

57028-96-3

Polimer

91403-50-8 33734-57-5 140-95-4 1338-23-4 84989-05-9

205-444-0 215-661-2 284-893-4

fraction Reaction product of 432-790-1 dimethyl adipate, dimethyl glutarate, dimethyl succiante with hydrogen peroxide/Perestane Silver-zinc-aluminiumNum r nealocat nc boronphosphate glass/Glass oxide, silver- and zinccontaining Polymer of NPolimer Methylmethanamine (EINECS 204-697-4 with (chloromethyl)oxirane (EINECS 203-4398)/Polymeric quaternary ammonium chloride Dichlorophen 202-567-1 Sodium 2,4,6223-246-2 trichlorophenolate m-Phenoxybenzyl 3-(2,2258-067-9 dichlorovinyl)-2,2dimethylcyclopropanecarbo xylate/Permethrin Amines, n-C10-16alkyltrimethylenedi-, reaction products with chloroacetic acid

398477-47-9

25988-97-0

97-23-4 3784-03-0 52645-53-1

Amestec

139734-65-9

Didecyldimethylammonium chloride Sodium hypochlorite Calcium hypochlorite Chlorine Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-18alkyldimethyl, chlorides Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16alkyldimethyl, chlorides Quaternary ammonium compounds, di-C8-10alkyldimethyl, chlorides Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-14alkyldimethyl, chlorides Quaternary ammonium compounds, C12-14-alkyl [(ethylpheny l)methy1] di methyl, chlorides 6(Phthalimido)peroxyhexanoi c acid Bacillus sphaericus Bacillus thuringiensis subsp. Israelensis Serotype H14

230-525-2 231-668-3 231-908-7 231-959-5 269-919-4

7173-51-5 7681-52-9 7778-54-3 7782-50-5 68391-01-5

270-325-2

68424-85-1

270-331-5

68424-95-3

287-089-1

85409-22-9

287-090-7

85409-23-0

410-850-8

128275-31-0

Micro-organism Micro-organism

143447-72-7

Quaternary ammonium compounds

Amestec de substan e din lista EINECS*'

(benzylalkyldimethyl (alkyl from C8-C22 saturated and unsaturated, and tallow alkyl, coco alkyl and soya alkyl) chlorides, bromides, or hydroxides)/BKC Quaternary ammonium Amestec de substan e compounds din lista EINECS*' (dialkyldimethyl(alkyl from C6-C18 saturated and unsaturated, and tallow alkyl, coco alkyl and soya alkyl) chlorides, bromides, or methylsulphates)/DDAC Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-[2(didecylmethylammonio)eth yl]- omega.-hydroxy-, propanoate (salt) Salicylic acid Glycollic acid Quaternary ammonium compounds, [2-[[2-[(2carboxyethyl)(2hydroxyethyl)amino] ethyl] a mino]-2-oxoethyl]coco alkyldimethyl, hydroxides,

Polimer

94667-33-1

200-712-3 201-180-5 309-206-8

69-72-7 79-14-1 100085-64-1

inner salts

Hydrogen chloride/Hydrochloric acid Sodium hydrogen 2,2'methylenebis[4chlorophenolate] Tetrakis(hydroxymethyl)pho sphonium sulphate (2: 1) Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-18alkyldimethyl, salts with 1,2-benzisothiazol-3(2H)one 1,1-dioxide (1:1) l,3-Dibromo-5,5dimethylhydantoin l,3-Dichloro-5,5dimethylhydantoin Disodium tetraborate, anhydrous Sodium bromide Boric acid Disodium octaborate tetrahydrate Bromochloro-5,5dimethylimidazolidine-2,4-

231-595-7 233-457-1

7647-01-0 10187-52-7

259-709-0 273-545-7

55566-30-8 68989-01-5

201-030-9 204-258-7 215-540-4 231-599-9 233-139-2 234-541-0 251-171-5

77-48-5 118-52-5 1330-43-4 7647-15-6 10043-35-3 12280-03-4 32718-18-6

dione l,3-Dichloro-5-ethyl-5methylimidazolidine-2,4dione Nabam Sodium hydrogencarbonate 4,5-Dichloro-3H-1,2dithiol-3-one Mecetronium ethyl sulphate (Ethylenedioxy)dimethanol 2,2',2"-(Hexahydro-1,3,5triazine-1,3,5-triyl)triethanol 1,3-Bis(hydroxymethyl)5,5dimethylimidazolidine-2,4dione 3,3'-Methylenebis[5methyloxazolidine]/Oxazoli din Magnesiummonoperoxyphthalathexahydrate Tributyltetradecylphosphoni um chloride Urea, N,N'279-808-2 292-348-7 81741-28-8 90604-54-9 279-013-0 84665-66-7 266-235-8 66204-44-2 401-570-7 89415-87-2

205-547-0 205-633-8 214-754-5 221-106-5 222-720-6 225-208-0 229-222-8

142-59-6 144-55-8 1192-52-5 3006-10-8 3586-55-8 4719-04-4 6440-58-0

bis(hydroxymethyl)-, reaction products with 2-(2butoxyethoxy)ethanol, ethylene glycol and formaldehyde Silver sodium hydrogen Num r nealocat nc zirconium phosphate N-(3-aminopropy1)-N219-145-8 dodecylpropane-1,3-diamine Sodium chlorite 231-836-6 Sodium chlorate 231-887-4 Chlorine dioxide 233-162-8 D-gluconic acid, compound 242-354-0 with N, N"-bis(4chlorophenyl)-3,12-diimino2,4,11,13tetraazatetradecanediamidin e(2:l) Benzoxonium chloride Amines, C10-16alkyldimethyl, N-oxides Tosylchloramide sodium Pyridine-2-thiol 1-oxide, sodium salt Iodine Ammonium bromide 2-methyl-2H-isothiazol-3one

2372-82-9 7758-19-2 7775-09-9 10049-04-4 18472-51-0

243-008-1 274-687-2 204-854-7 223-296-5 231-442-4 235-183-8 220-239-6

19379-90-9 70592-80-2 127-65-1 3811-73-2 7553-56-2 12124-97-9 2682-20-4

Pentapotassium bis(peroxymonosulphate) bis(sulphate) N,N'-(decane-l,10-diyldil(4H)-pyridyl-4ylidene)bis(octylammonium ) dichloride Triclocarban Silver Active chlorine: mixture of hypochlorous acid and sodium hypochlorite produced in situ Symclosene Benzyl benzoate Benzethonium chloride 2-Phenoxyethanol Cetylpyridinium chloride Nitromethylidynetrimethano 1 Potassium dimethyldithiocarbamate Sodium dimethyldithiocarbamate Monolinuron Troclosene sodium Sodium

274-778-7

70693-62-8

274-861-8

70775-75-6

202-924-1 231-131-3 Amestec

101-20-2 7440-22-4

201-782-8 204-402-9 204-479-9 204-589-7 204-593-9 204-769-5 204-875-1 204-876-7 217-129-5 220-767-7 220-767-7

87-90-1 120-51-4 121-54-0 122-99-6 123-03-5 126-11-4 128-03-0 128-04-1 1746-81-2 2893-78-9 51580-86-0

dichloroisocyanurate dihydrate Terbuthylazine (benzyloxy)methanol Mixture of cis- and trans-pmenthane-3,8 diol/Citriodiol Mixture of 1phenoxypropan-2-ol (EINECS 212-222-7) and 2phenoxypropanol (EINECS 224-027-4) Active Chlorine: manufactured by the reaction of hypochlorous acid and sodium hypochlorite produced in situ Guazatine triacetate Homopolymer of 2-tertbutylaminoethyl methacrylate (EINECS 223228-4) N, N,N',N' Tetramethylethylenediamine -bis(2-chloroethyl) ether copolymer Ethylene oxide 227-637-9 238-588-8 255-953-7 Amestec 5915-41-3 14548-60-8 42822-86-6

Amestec

Produs pentru protec ia plantelor Polimer

115044-19-4 26716-20-1

Polimer

31075-24-8

200-849-9

75-21-8

Clorophene Benzothiazole-2-thiol (benzothiazol-2ylthio)methyl thiocyanate

204-385-8 205-736-8 244-445-0

120-32-1 149-30-4 21564-17-0

*)EINECS= Inventarul European al Substan elor Comerciale Existente ANEXA Nr. 2la normele tehnice LISTA standardelor din Romnia aplicabile n unit ile sanitare, n domeniul cur rii, dezinfec iei i steriliz rii SR EN 1040:2000 Antiseptice i dezinfectante chimice. Activitatea bactericid de baz . Metoda de testare i prescrip ii (faza 1) SR EN 1275:2000 Antiseptice i dezinfectante chimice. Activitatea fungicid de baz . Metoda de testare i prescrip ii (faza 1) SR EN 1276:2000 Antiseptice i dezinfectante chimice. Testul cantitativ al suspensiei pentru evaluarea activit ii bactericide a antisepticelor i dezinfectantelor chimice, utilizate n domeniul agroalimentar, n industrie, n domeniul casnic i n colectivit i. Metoda de testare i prescrip ii (faza 2/etapa 1) SR EN 1650:2000 Antiseptice i dezinfectante chimice. Testul cantitativ al suspensiei pentru evaluarea activit ii fungicide a antisepticelor i dezinfectantelor chimice, utilizate n

domeniul agroalimentar, n industrie, n domeniul casnic i n colectivit i. Metoda de testare i prescrip ii (faza 2/etapa 1) SR EN 1499:2000 Antiseptice i dezinfectante chimice. Dezinfec ia igienic a minilor prin sp lare. Metoda de testare si prescrip ii. (faza 2/etapa 2) SR EN 1500:2000 Antiseptice i dezinfectante chimice. Dezinfec ia igienic a minilor prin frecare. Metoda de testare si prescrip ii (faza 2/etapa 2) SR EN Antiseptice i dezinfectante chimice. Testul 13624:2004 cantitativ al suspensiei pentru evaluarea activit ii fungicide a dezinfectantelor pentru instrumentar, utilizate n domeniul medical. Metoda de testare si prescrip ii (faza 2/etapa 1) SR EN Antiseptice i dezinfectante chimice. Testul 13727:2004 cantitativ al suspensiei pentru evaluarea activit ii bactericide a dezinfectantelor pentru instrumentar, utilizate n domeniul medical. Metoda de testare si prescrip ii (faza 2/etapa 1) SR EN Antiseptice i dezinfectante chimice. Testul 14348:2005 cantitativ al suspensiei pentru evaluarea activit ii micobactericide a dezinfectantelor chimice de uz medical, inclusiv a dezinfectantelor pentru instrumentar. Metode de testare i cerin e (faza 2/etapa 1)

SR EN 11741:1999 SR EN 11742:1999 SR EN 11743:1999

SR EN 13060:2004 SR EN 13824:2005

Sterilizarea dispozitivelor medicale. Estimarea popula iei de microorganisme pe produs. Partea 1: Cerin e Sterilizarea dispozitivelor medicale. Estimarea popula iei de microorganisme pe produs. Partea 2: Ghid Sterilizarea dispozitivelor medicale. Estimarea popula iei de microorganisme pe produs. Partea 3: Ghid pentru metodele de validare a tehnicilor microbiologice Sterilizatoare mici cu abur

Sterilizarea dispozitivelor medicale. Tratarea aseptic a dispozitivelor medicale lichide. Cerin e SR EN Sterilizatoare pentru scopuri medicale. 14180:2004 Sterilizatoare cu abur i formaldehid la temperatur joas . Cerin e si ncerc ri SR EN 1422:2003 Sterilizatoare de uz medical. Sterilizatoare cu oxid de etilena. Cerin e i metode de verificare SR EN 285:2003 Sterilizare. Sterilizare cu abur. Sterilizatoare mari SR EN 550:1997 Sterilizarea dispozitivelor medicale. Validare i control de rutin pentru sterilizarea cu oxid de etilena SR EN 552:2001 Sterilizarea dispozitivelor medicale. Validare i control de rutin pentru sterilizare prin iradiere

SR EN Sterilizarea dispozitivelor medicale. Validare 552:2001/A1:2003 i control de rutin pentru sterilizare prin iradiere SR EN Sterilizarea dispozitivelor medicale. Validare 552:2001/A2:2003 i control de rutin pentru sterilizarea prin iradiere SR EN 554:2003 Sterilizarea dispozitivelor medicale. Validare i control de rutin pentru sterilizarea cu c ldur umed SR EN 556Sterilizarea dispozitivelor medicale. Cerin e 1:2003 pentru dispozitivele medicale etichetate steril". Partea 1: Cerin e pentru dispozitivele medicale sterilizate n faza final SR EN 556Sterilizarea dispozitivelor medicale. Cerin e 2:2004 pentru dispozitivele medicale etichetate STERIL. Partea 2: Cerin e pentru dispozitivele medicale procesate aseptic SR EN 867Sisteme nebiologice pentru utilizare n 3:2003 sterilizatoare. Partea 3: Specifica ie pentru indicatorii de Clasa B utiliza i n testul Bowie si Dick SR EN 868Materiale si sisteme de ambalare pentru 1:2003 dispozitivele medicale care urmeaz a fi sterilizate SR EN 980:2003 Simboluri grafice utilizate pentru etichetarea dispozitivelor medicale SR EN ISO Evaluarea biologic a dispozitivelor 10993-1:2004 medicale. Partea 1: Evaluare si testare SR EN ISO Sterilizarea produselor de ngriiire a s n t ii. 11140-1:2006 Indicatori chimici. Partea 1: Cerin e generale

SR EN ISO 13485:2004 SR EN ISO 14160:2003

SR EN ISO 14937:2003

EN ISO 9001:2000

Dispozitive medicale. Sisteme de management al calit ii. Cerin e pentru scopuri de reglementare Sterilizarea dispozitivelor medicale de unic utilizare cu con inut de materiale de origine animal . Validare si control de rutin al steriliz rii prin agenti de sterilizare chimici lichizi Sterilizarea produselor medicale pentru ngrijirea s n t ii. Cerin e generale pentru caracterizarea agentului de sterilizare, desf urarea, validarea i controlul de rutin al proceselor de sterilizare pentru dispozitivele medicale Sisteme de management al calit ii