Click here to load reader

2561 ... 4 2561 แล วได ภายในวงเง นด งกล าว โดยเม อว นท 31 ส งหาคม พ.ศ. 2560 บร ษ ทฯ ได ออกห

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 2561 ... 4 2561 แล วได ภายในวงเง นด งกล าว โดยเม...

 • ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ป2561

 • 1บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (มหาชน)

  สารบัญ

  สารจากประธานกรรมการ

  ประวัติความเปนมา

  โครงการพัฒนาตามแผนดำเนินงานป 2560-2564

  วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค-เปาหมาย

  โครงสรางรายได

  ปจจัยความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยง

  ขอมูลทั่วไปและขอมูลสำคัญอื่น

  ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุนของบริษัท

  นโยบายการจายเงินปนผล

  โครงสรางการจัดการ

  การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม

  การควบคุมภายในและการกำกับดูแลการใชขอมูลภายใน

  บุคคลที่มีผลประโยชนรวมกันและรายการระหวางกัน

  ขอมูลทางการเงินที่สำคัญและผลการดำเนิน

  งบการเงินเปรียบเทียบ 3 ป ของบริษัท

  การวิเคราะหและคำอธิบายของฝายจัดการ

  รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต

  งบการเงิน ป 2561

  หมายเหตุประกอบงบการเงิน

  02 03 08 14 15 18 23

  26

  28

  29

  66

  72

  77

  83

  92

  36 54 57 61 66

  “ผูลงทุนสามารถศึกษาขอมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพยเพิ่มเติมไดจาก แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไวใน www.sec.or.th”

 • 2 รายงานประจำ�ปี 2561

  ปี 2561 เป็นปีแห่งการขยายงานและการ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตามแผนการด�าเนินธุรกิจ 5 ปี (2560-2564) ของบริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งมุ่งสนับสนุนส่งเสริมความเจริญของ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยให้เจริญยั่งยืนสืบไป ใน แหล่งท่องเที่ยวตามภูมิภาคต่างๆที่มีศักยภาพ รวมทั้ง การแสวงหาแหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ๆเพื่อการลงทุน พัฒนาให้เป็นที่นิยมแก่การนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและ ต่างชาติ

  ในปี 2561 นี้ Apex ได้เปิดตัวโครงการโรงแรม และเรสซิเด้นส์แห่งใหม่ คือ โครงการ Club Med Krabi Resort and Residences ที่บริเวณ หาดยาว อ�าเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ด้วยแนวคิดที่จะ พัฒนาหาดยาวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่มีชื่อ เสียงของกระบี่ และได้รับการตอบสนองที่ดีจากลูกค้า ผู้จองซื้อวิลล่าในโครงการกว่า 50% ของยอดขาย โครงการ นอกจากนี้จะมีกิจกรรมเพื่อชูหาดยาวกระบี่ ให้เริ่มมีชื่อเสียงในระดับโลก คือ การจัดกิจกรรมการ แข่งขันเรือใบชื่อ Apex World Record Sailing Tournament 2019 ซึ่งจะมีขึ้น ณ บริเวณหาดยาวนี้ ในต้นปี 2562 และถ่ายทอดทางช่อง Fox sport ไปสู่ การรับชมของ 33 ล้านครัวเรือนทั่วทวีปเอเชีย

  การพัฒนาที่ดิน และโครงการแบบผสมผสาน หรือMix-used คือโรงแรม และเรสซิเดนส์ตามแผนพัฒนาของ Apex นี้ ก�าลังได้รับ ความนิยมทั่วโลก เพราะผู้ซื้อเรสเซิเด้นส์ในแต่ละโครงการจะได้รับค่า ตอบแทนที่ดีและมั่นคงจากการจัดให้เช่าเรสซิเด้นส์โดยโรงแรมท่ีมีช่ือ เสียง รวมทั้งประโยชน์จากการเพิ่มขึ้นของทรัพย์สินในอนาคตอีกด้วย

  ทุกโครงการโรงแรมและเรสซิเด้นส์ของบริษัทฯจะเน้นความ สวยงามที่โดดเด่น และแตกต่าง มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วย แนวคิด ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในยุคนี้

  Apex จะเริ่มการรับรู้รายได้อย่างมีนัยส�าคัญจากการขายทรัพย์สิน ของบริษัทฯ และการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด Sheraton Residences ภูเก็ต ซึ่งจะก่อสร้างแล้วเสร็จเพื่อโอนให้แก่ลูกค้าผู้ซื้อในโครงการ นับ แต่ปี 2562 เป็นต้นไป

  ในท้ายที่สุดนี้ ผมขอขอบคุณผู้ซื้อในโครงการทุกท่านที่ให้ความ เชื่อมั่นต่อโครงการของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นที่ได้ลงทุน และสนับสนุน การด�าเนินกิจการของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ได้ ร่วมกันสร้างผลงานเป็นอย่างดีเสมอมา

  (นายพงษ์พันธ์ สัมภวคุปต์) ประธานกรรมการ

  สารจากประธานกรรมการ

 • 3บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (มหาชน)

  ประวัติความเป็นมา

  บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท ซันเทคกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งได้จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 31 สิงหาคม 2531 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อด�าเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมแบบครบวงจร ในการปลูกและผลิตแปรรูปมะเขือเทศ และข้าวโพด เพื่อจ�าหน่ายทั้งภายในประเทศและส่งออก ต่อมาในปี 2536 บริษัทฯ ได้ขยายกิจการไปยังธุรกิจค้า และแปรสภาพ เศษเหล็ก โดยจัดตั้งบริษัทย่อย คือ บริษัท ซันเทคสแครปโพรเซสซิ่ง จ�ากัด เพื่อผลิตเศษเหล็กแปรสภาพ (Processed Scrap) ป้อน เป็นวัตถุดิบให้แก่ผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน ซึ่งโรงงานแปรสภาพเศษเหล็ก ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมชลบุรี (บ่

Search related