25-03-2012 Saurastra

 • View
  216

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

fu L ÿeÞ çksu x {kt ÷ËkÞu ÷ yu f MkkEÍ yLku fMx{Lkku yLÞkÞe ðÄkhku Ëq h fhðk {kt ø k Ãkus çkLkkðLkkh : ¼kðuþ - øksuhk¼kR / [k÷wt 00-00 / ÃkwY 00-00 / R{us 00-00 òuøke nLkw{kLk {trËhu hk{ ÃkkhkÞý CMYK CMYK SUNDAY, 25MARCH 2012 SANDESH: RAJKOT hksw÷k, íkk.24 çku ð»ko Ãknu÷k Ãkk÷eíkkýk ¾kíku hkßÞLkk {wÏÞ {tºkeLke nkshe{kt ÞkuòÞu÷k MkkÄLk MknkÞ fuBÃk{kt yuf MkuðkfeÞ Ëuð[ze : økkUz÷ íkk÷wfkLkk Ëuð[ze Vkuxku: hkfuþ Ãkxu÷

Text of 25-03-2012 Saurastra

 • uke nLkw{kLk {trhu hk{ kkhkkuefk : kkwfkLkk Mkktkk kk{

  LkSf ykuk uke nLkw{kLkS {trhukk.29 ke kk.6 Mkwe hk{[hek{kLkMk LkkLn kkhkLkwt ykkusLkkwt Au. kMkkeX khke kxwfkMkrLkhtsLke fkkkkLk fhku. hhkushkku MktkkeLkwt ykkusLk kwt Au.

  u[ze{kt fkkekkk Mkkn

  u[ze : kkUz kkwfkLkk u[ze

  kk{u kuek krhkh khk kurzkh{kkkSLkk {Zu kk.25 ke kk.31 Mkwee{ kkk MkknLkwt ykkusLkkwt Au. fkk hr{kLk hhkus hkkuk{f fko{kuLkwt ykkusLk kwt Au.kk.1 Lkk hkus Lk[tze kLkwt ykkusLkkwt Au.

  kurfk{ktMkk{wkrf

  MAkk kke{kuefk : yn

  kksukh{kt kuefk kkwfkMkk{wkef Mktkqo kke{rrkh k rMk {kxukuE nke. su{ktMkhkt[ku, yktkkzefohku, nkhku,rkkeoykuyu kke{{ue nke. rsk

  fkkyuke ykuk yrfkheykuyu kk{rLk{o kLkkk {kxu sYhe {kkooLkyLku {rnke ykke nke.

  sukkwh{kt rnkuLkuktsr ykkE

  sukkwh : suMkeykE sukkwh khkkk.h3 Lkk hkus nekuLku ktsryko fko{ ykuLkk Bw. kkzoLk{ktkuskku nkku. ne kkMknLke81-{e kqrkrk rLkr{ku kMkw{LksuMkeykE-sukkwh khk yko fhkknkk. su{kt kEMk urMkzuLx rLkkuXwt{h, {nu hkzek, rLkufkAzek, r{kuk kkuhk, yshkzek MkrnkLkk nksh hkk nkk.

  WkuxkLkk MkukkeykeLkwt MkL{kLk

  Wkuxk : Wkuxk{kt yufk nkkuyrhkku Mkuk fko fhkk Mkukkeyke kSkE hkXkuzLkwt Wkuxk,kuhkS, {ftzkuhkLkk rkMk{ksLkk ykeyku khk MkL{kLkfhk{kt ykwt nkwt.

  hkswk E-hk fuL{kt ykukhuxhLkke krhk{u tLkkk {k{kkhk{k{ rnx [ku Au. hkswkrMkkh{kt fhkuzku YrkkLkk s{eLk{fkLk{kt ykk hke kuS yke Aukrhk{u swk swk kkykuLke sYheyuLxe fhkLke nku Au k Ehk

  fuLLkk rnxke f kLkkwt Lkke.Ehk{kt [uxekyku [u hne

  yuLxe fhkkk nkukLkwt k {wtAu. fuL suLkk Mkt[kLk Lke[u [ku Au kuyrfkheykuLke ykfLke kkkMk fhk{kke WXk kk{e Au.

  yk Wkhktk hkswkLke k{k{

  Mkhfkhe f[uheyku{kt MkhkE [ufkfhwt sYhe Au.

  kufkuLku swk swk kkykufZkk{kt kzke {q~fue ytku khtkhhsqykkku fhk{kt yke Au Akkt fkuEkLk ykkk{kt ykkwt Lkke. ktkMkk{u kuf yktkuLk kk ku knuktEhk fuLLkku rnx MkwkhkkufkuLke {kke Au.

  CMYK

  CMYK

  kus kLkkLkkh : ku - ksuhkkR / [kwt 00-00 / kwY 00-00 / R{us 00-00

  SUNDAY, 25 MARCH 2012SANDESH : RAJKOT12

  MktrkkMk{k[kh

  kkrfu yk fwkhkLku kfze kkzk WXue kuf {kke

  k{k{ nkku Lkkk fufxhLkk ykMkkLku [kk {kke

  {w{tkeLke nkshe{kt kkrkkk{kt fko{ kuku nkku

  fuLe ksux{kt ku yufMkkE yLku fMx{Lkku yLke khku qh fhk {ktk

  Mk{k Mkkihkx{kt MkkuLkk - [kteLkkukkheyku Auk Mkkk rMkkeukkhtk kt hke yktkuLk WkhWkhe ykk Au. fuL Mkhfkh khkko{kLk ksux{kt MkkuLkk kh kkke

  fMx{ zwxe zk fhe [kh xfk fheLkkk{kt yke Au ku{s LkkuLk kkLzuzsuhe Wkh yufMkkE zwxe keee Au ykxwt ykuAwt nku ku{ kuk fu kuke w hf{Lkk hkufz

  nkh Wkh xe.ze.yuMk. fkkkLkek hkMk {wfk{kt ykkk MkkuLkk- [kteLkk ukkheykuLkk skk{wsk Lke ukkEyku {wsk tku[kku fkuE fku f Lkke ykkeku{Lku kuku yLk wh fhkLke{ktk Mkkku kuyku yktkuLk [kehnk Au.

  yktkuLkLkk Mkkk{kt rMku yksu{kuhkeLkk hk0 ke w uheykunuhLkk hkkhkZ rMkkh{ktkekkkkk hue MYku Lkefe Lkkkhkuz Wkh ykuk khkMkfktrkkE y{]kekLkk fkkouknkUk nkk yLku ku{Lku kuyLke hkMkku wh fhkkLke{ktk Mkkku khkMkLku ykuLkkkXwt nkwt su ytku khkMkyu fuLMkhfkh Mkk{uLke zkE{kt ku{uukkheykuLke Mkkku nkukLke kkheykke nke.

  {kuhke, kk.24: {kuhkeLkkLkukkykuyu yksu yuf {t[ khkekhkLkk rnkuLkuktsr ykkenke. u fu kufkukku hksfe u x V k u { o{ukLkku yufkMk ke hkkt Au.

  kk.23 {k[o 1931 Lkk rMkurne nkuhLkkh rn kkMkn,Mkwu yLku hkkwYLku ktseykkk kkxekh Lk rLk{ko MkuLkk

  khk fko{ kuku nkku. ku{ktkskLkk ykkukLkku hkSkE

  kzkhk, woSuhek kkk fkUkuMkLkkykkukLkku rksu{uh, h{rfkkuzek kuhuLkukkyku WkMkk hkktnkkt yLku yuf {t[khke rnkuLku

  ktsr ykeo nke. u yk hekuLkk ku n fhk ukr{ke fko nkk hk kkuhksfkhLke krh{k skE hnu.

  ykuLk kk{kt skwt nkwt fu,kksukh{kt fuLe ksux{kt wMkkuLkkLke ykkk Wkh h xfk sfkkzwxe nke ku kheLku 4 xfk fhe Au.MkkuLkkLkk kkeLkk Wkh ku kLkerft{k Wkh 1 xfkLke yufMkkEzwxe Lkke Au. yk MkkuLkk WkhLkesfkk khkke k[kuheLkukuMkknLk {u. ku{s MkkuLkkLkkkkeLkk Wkh yufMkkR zwxeLkkfkkke Mkk{kt nuhkLkkkeku{s fLkzkk u. wkfk{ktyufMkkRLkk fkkykuke Mkwofkhukkhe kEykuLku wks MknLk fhwtkzwt Au. ykke yk khku ku{sMkkuLkkLkk kkeLkk Wkhke yufMkkRzwxe kwhtks qh fhu kue {ktke Au.

  yk fkkLke Lkkkwe {kxu kk

  kk.19 ke Mkkk ykX rMkuh{kt MkkuLke Mk{ksu tkhkuskkh kt hkk Au. uyufMkkR zwxe xufMk h Lk kk kku

  Lkk Awxfu sukkwhLkk Mkwofkh ukkhekEykuLku kkte r[tk hknu WkkMkMkkkn yLku hueyku fkZkLke Vhskzu.ku{ ytk{kt skkwt Au.

  ykkk{e swLk-ke Mkikhkx{kt k{ kh sukkwh Mkku{Lkkk hkhkuz nkEu Wkhyku rLku wk kwkLke yufuz{e khk RLxhLkuLk Mfw uLkwtikrf Mktfw Mkkku Mxkyuz RLk fkukkuohuLk zkuhk yLku rkLkkh{ktMke.yu.{kxuLkk hke yufuz{e RLMxexwxLkk yu{.ze.rnkuk kxuLkku uRLxuL[hke Mxkyuz zoo Mfq yufuz{e Y ku. Mxkyuz RLk fkukkuohuLkLkkurMkzLx fkLkLk hkskkukkLku {krnke ykkkk skwt fu,yk fkuko {kxukwshkk{kt kkuhMk kku kuef Mfw kY kE Au. skhu rkLkkh{ktMkhkh kxu rwLkMkxe{kt k RLxhLkuLk fLMkux {wskLkku kuSMxef yuLzhexu {uLkus{uLxLkku kkuMx kuswyuLkLke fkuus [ku Au. ykku s ykMksukkwh{kt ykkk{e Mkkke Y kLkkh Au. Vkuxku: hkfu kxu

  yk kkkku {ke rkkku {wsksukkwh kkwfkLkk sukMkh kk{{ktkwYkhLke hkkeLkk kkhuf kufkuLku k[fkhe kune wnk fhe nzfkk fwkhkyuyktkf {[kkk sukMkhkMkeyku{kt Vukku nkku.

  hr{kLk yk nzfkwt fwkkkswLkks zuzhk, Ykkxe ku{s kkuhzeMk{Zekk kk{u k knkU[eLku 14rkyku yLku 10 ykku kwykuLkufhze kk nkk. zuzhk kk{{ktkwkuLk ekkE hkXkuz, rfkuheMktk LkhekE hkXkuz rkkEfukE hike kkk {nukE

  r k E{kuhkek yu{[kh rkykuku{s suhk{ k[w{wek yLku kukukE nhukE{wekLke ku UMk Mkrntk [kh ykkukwykuLku fhze nzfkwt fwkY YkkxekhV LkkMke Awxwt nkwt.yLkuLktkkE hk{kE fkhuk(W..40), wkkkE {LkSkEkuhk, rfhkuLk LktkkE fkhuk(W..7), SkekuLk {kunLkkEhkXkuz(6h), nhukE fkhkuLkekwke, ykufkE rkkukLkk kLke,

  sukE kekukLkk kLkeLku k[fkhe ukk Mkkhkh {kxu kkLkuMkuzk kzk Au.ykes heku kkuhzeMk{Zekk kk{u s{Lk hAkuzMkkek kkk {wfukE LkkkkkEhkskkuh yu{ ku rk kkk yufUMkLku fhze sukkwhLkk Skwze kkLkk{trh khV Lkke Awxtwt nkwt. Mktktrkkukkrfu yk fwkhkLku kfze kkzu kue {ktkWXkkE Au.

  ku ko knukt kkrkkk kku{w{tkeLke nkshe{kt MkkLk MknkfuBkLkwt ykkusLk kwt nkwt.yk fuBk{ktykhu 400 suxk sYrhkk{tkunksh hkkt nkkt.ku{kt y{huerskLkk ykhu 180 suxkrfktkku k MkkLk Mknk {uk{kxu nksh hkkt nkkt.yk xMx khky{hue rskLkk k{k{ kkwfk{ktrfktk kkkeoLkku [ufyk fuBkhkku nkku yLku kk{kt rfktkkuLku

  kkrfk{kt kkukk nkkt.khtkwkkrkkk kku xkrMkfku ykkkLkuku kkkeoLku xkrMkf {kufkeuk{kt yku ku{ ske yufMkukfe xMx khk xkrMkf MkkkuVkuxk kzkk nkkt.kh kk ktkkuMk{ rkk Akkt k xkrMkf Lk{kk VhkkkLkk {kLk Mkuk xMxkhk khtkh urk hswykkkufhk{kt yke nkuk Akkt yks MkwefkuE wkh ykkkku Lk nkukLkwt yk

  xMxLkk Mkwkkuyu skwt nkwt.{kLkMkuk xMx khk Mk{ks Mkwhkkyrfkheke {ktze hkLkk W[yrfkheyku yLku Mkkkeku MkrnkMkktekkuLku hswykk fhe Au khtkw nswMkwe krhk{ wL s hkwt nkurfktkku Mkkku {f kE nkukLkwt{kLkk{kt yke hkwt Au. khu Mkktekktk khk yk kkkku zkkqof kkkMkkk kue {kke {kLk Mkuk xMxkhk fhk{kt yke Au.

  MkwkkLkkwh, kk.24kkUz ktkf{kt nk ukkheykuLkk

  sLk fktxk kkk nkEzkuef sLkfktxkLke [fkMke [ke hne Au khukku{kk kkkLkk fkuLxkfxh khkMkwkkLkkwhLkk ukkheykuLku fLkzkkfhk{kt ykke nkukLke VrhkWXe Au. MkwkkLkkwh{kt kku{kkkkkLkk fkuLxkfxh khk rLkk hf{fhkk w hf{ Mkwk{kt ykkenkukLke Vrhk WXe Au.ukkheykuLkk skk {ku yk

  fkuLxkfxh fktxkLke [fkMke fhkLke{Lk kzu kuxe Ve {ktku Au yLku hMkerLkk hf{ Y.200 Lke ykku Au. ukuLke {kke {wsk Ve ykkk{kt Lkyku kku ukkheLku uLkfuLk fkhufLkzkk fhk{kt yku Au. yLkukku{kk yrfkheLkku tz hkukzu kue {fe ykku Au. sukeukkheyku{kt khu hkuk kku Au.yk kkkku su uyu W[fkkyuhsqykk fhe xkk kkkt ukLke{kke fhe Au.

  hkswk, kk.24hkswk-Akzek hkuz yrk rkM{kh

  kLke kku Au. yk hkuz rhkuh fhk{kke kE hne Au khu ykrMkkhLkk khkMk kkk {kfuoxkkzoLkk {w khk hsqykk fhe ykhkuzLkwt fk{ nue kfu Y fhk{kke fhe Au.

  hkswk-VhkkkLkk khkMkrnhkkE MkkutfeLke hsqykkku kkyk ktkfLkk hkuzLkk LkeLkefh {kxuY.40 fhkuz {tsqh kkt Au. {kkkLkkw:kkYk kLkuk hkswk- AkzekhkuzLkk {skwkefh {kxu khMkMkkutfe yLku {kfuox kzoLkk {wSku kxuu {kko yLku {fkLk

  rkkLkk {tke ykLktekuLkLku YkY{e yk hkuzLkk LkeLkefh {kxu{kke fhe nke. yk hkuz rskkt[kk nMkf nkukke nue kfuLkkktLke Vke fhk hsqykk fhenke. hkswk rMkkhLkk k{k{ hkuzLkkfk{ {tsqh kk ku {kxu rskkskLkk Wk{w hwkE w{k,wk kskLkk rsk Wk{w nhufkkhek, {nk{tke khu kzw{kuhkuhu kkteLkkh hsqykk fhk sLkkhAu. yk Wkhktk kzoLkk {w Skukxuu khke fkkMk rLkk{Lku kkkkXe Mke.Mke.ykE. khk hkswkkzo{ktke fkkMkLke hee fhkhsqykk fhe Auu.

  Mkkk rMkke ukkhtk kt hkLkkh

  {kuhkeLkk hk0 ke w uheykuyuhue fkZe khkMkLku ykuLk kkXwt

  (Mktu whku) {kuhke kk. h4: fuLe ksux{kt MkkuLkkkhLke fMx{ zwxe zk fhkLkk yLku LkkuLk kkLzuzsuhe Wkh yufMkkE zwxe kkw fhkLkk rhku{ktAuk Mkkk rMkke MkkihkxhLkk uheyku khk

  yktkuLk [kkE hnwt Au khu {kuhkeLkk hk0 ke wukkheykuyu yksu kkkkk hue fkZe khkMkLkuykuLk kkXwt nkwt yLku MkkuLkk - [kteLkk ukkheykuLkuksux{kt ku yLk wh fhkk {ktk fhe nke.

  Auk Mkkk rMkke yktkuLk [ke hnuk {kuhkeLkk MkkuLke ukkheykuyuyufMkkE yLku fMx{ zwxeLkku khku wh fhkLke {ktk Mkkku hue fkZekhkMkLku ykuLk kkXwt nkwt. Vkuxku - rek khkMkhk

  khkMk yLku kzoLkk {w khk

  hkswk-Akzek hkuzLkwt fk{nue kfu nkk hk {kkeMke.Mke.ykE.khk fkkMkLke hee fhk hsqykk

  kku{kk kkkLkk fkuLxkfxhku khkMkwkkLkkwhLkk ukkheykuLku fLkzkkukkheyku{kt kkuku hkuk : W[fkkyu hsqykk

  sukkwh{kt MkkuLkk-[kteLkk ukkheykukkte r[tk hknu yktkuLk fhu

  (Mktu whku) sukkwh, kk.h4: MkkuLkk kh kkkuezwxeLkk rhku{kt sukkwh{kt MkkuLkk-[kte ukkheyuyu

  yksu rk hue kuS nke.yLku khkMk sMkwkuLkfkuhkxLku ykuLk kk ykwt nkwt.

  MkkuLke {nksLk khk hue kuS,khkMkLku ykuLk ykwt

  rfktkku Mkkku {f, xkrMkfLkkMkkLkk ukze ytkwXku kkkku

  hkswk, kk.24ku ko knuk kkekkk kku hkLkk {w {tkeLke

  nkshe{kt kuuk MkkLk Mknk fuBk{kt yuf Mkukfe

  xMxu rfktkkuLku xkrMkfLkk MkkLkk kkke, rfktkkuMkkku Vkuxk kzke kk{kt ytkwXku kkke eku nkukLkwt knkhykwt Au.

  hkswk E-hk fuL{kt [kkkku{ku Mkk{u kufku{kt hkuk

  hkswk,kk,hh: hkswk E-hk fuL{kt [ke hnukku{ku Mkk{u {kt hkuk Vkxe rLkfku Au. fk{kehe

  Mkkhe heku kkh kzu ku {kxu k{k{ nkku Lkkk fufxhLkkykMkkLku [kk {kke WXk kk{e Au.

  sukMkh{kt 1h Lku kxfkt hLkkh nzfkk fqkhkLkku yktkf he..

  zuzhk, Ykkxe Lku kkuhze Mk{Zekk{kt 14{kM