40
- Operasi Asas - Penyelesaian Masalah - Fobia Matematik ( Memori, Metakognitif, Tanggapan Visual / Auditori, Bahasa) Masalah Dalam Pembelajaran Matematik Di Kalangan Murid Pemulihan

2.4Masalah Dalam Pembelajaran Matematik Di Kalangan Murid Pemulihan

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 2.4Masalah Dalam Pembelajaran Matematik Di Kalangan Murid Pemulihan

-Operasi Asas

- Penyelesaian Masalah

-Fobia Matematik ( Memori,

Metakognitif, Tanggapan Visual /

Auditori, Bahasa)

Masalah Dalam Pembelajaran Matematik Di Kalangan Murid

Pemulihan

Page 2: 2.4Masalah Dalam Pembelajaran Matematik Di Kalangan Murid Pemulihan

Matematik ialah satu bidang ilmu yang

melatih minda seseorang pelajar supaya

dapat berfikir secara mantik dan

bersistem dalam menyelesaikan masalah

dan membuat keputusan.

Matematik memerlukan pembuktian yang

kukuh, penguasaan simbol yang efisien

dan jitu, serta pertalian antara struktur-

struktur Matematik yang berkaitan.

Page 3: 2.4Masalah Dalam Pembelajaran Matematik Di Kalangan Murid Pemulihan

Matematik merupakan mata

pelajaran yang memerlukan

langkah-langkah penyelesaian

yang tertentu. Oleh itu,

penyelesaian masalah dapat

menjana pemikiran pelajar

yang bersistematik dan logik.

Page 4: 2.4Masalah Dalam Pembelajaran Matematik Di Kalangan Murid Pemulihan
Page 5: 2.4Masalah Dalam Pembelajaran Matematik Di Kalangan Murid Pemulihan

Operasi Tambah

Page 6: 2.4Masalah Dalam Pembelajaran Matematik Di Kalangan Murid Pemulihan

Guru-guru disekolah perlu membuat perancangan yang sesuai

sebelum mengajar operasi tambah.

Pada peringkat awal murid-murid telah didedahkan dengan

penambahan dalam linkungan 10.

Guru perlu menerangan tentang penyatuan dua kumpulan.

Masalah yang dihadapi oleh pelajar dalam operasi tambah.

Keliru dengan simbol tambah (+).

Tidak tahu bahawa jawapan bagi 2 + 5 adalah sama dengan 5 + 2.

Tidak dapat membuat penambahan secara bentuk lazim.

Contohnya: 2 3

+1 8

3 1 1

Page 7: 2.4Masalah Dalam Pembelajaran Matematik Di Kalangan Murid Pemulihan

Operasi Tolak

Page 8: 2.4Masalah Dalam Pembelajaran Matematik Di Kalangan Murid Pemulihan

Guru perlu memperkenalkan situasi tolak dalam bahasa harian .

Maksud tolak dalam matematik ialah pengurangan kuantiti sesuatu kumpulan

objek .

Secara teorinya tolak atau pengurangan ialah suatu operasi songsangan bagi

penambahan.

Masalah yang dihadapi dalam penolakan.

1. Tidak mahir menulis ayat matematik operasi tolak melalui proses

pengasingan.

3 - 2 =

2 .Tidak dapat menulis ayat matematik berdasarkan gambar.

3.Tidak tahu menolak dengan menggunakan kaedah pinjam.

Page 9: 2.4Masalah Dalam Pembelajaran Matematik Di Kalangan Murid Pemulihan

Operasi Darab

Page 10: 2.4Masalah Dalam Pembelajaran Matematik Di Kalangan Murid Pemulihan

Bagi memperkenalkan konsep pendaraban kepada kanak-kanak kita

kaitakan dengan pengetahuan sedia ada yang telah mereka pelajari iaitu

konsep penambahan.

Guru harus memperkenalkan konsep yang mudah dahulu iaitu penambahan

berulang.

Murid-murid diperkenalkan kepada operasi darab sejak tahun 2 lagi.

ini kerana kebanyakan murid menguasai kemahiran menambah

dalam tahun satu.

Masalah dalam pendaraban.

1.Pelajar akan keliru terhadap operasi tambah dan darab iaitu dengan simbol.

2.Pelajar yang kurang mahir dalam penambahan berganda(repeatation

addition) akan mengalami masalah.

Cth: 2 +2+ 2= 6 (2 X 3)

Page 11: 2.4Masalah Dalam Pembelajaran Matematik Di Kalangan Murid Pemulihan

Operasi Bahagi

Page 12: 2.4Masalah Dalam Pembelajaran Matematik Di Kalangan Murid Pemulihan

Operasi bahagi dipelajari oleh murid setelah menguasai operasi tambah,

toak dan darab.

-Guru perlu memperkenalkan simbol bagi operasi bahagi.

-Kemudian guru mengajar konsep pembahagian sebagai pengumpulan. Murid

mula mengaitkan operasi bahagi dengan bilangan set yang sama besar

daripada sesuatu

jumlah objek.

-Pembahagian secara pengongsian.

Operasi ini memerlukan murid berkongsi secara sama rata dengan beberapa

orang rakan.

1.Kurang mahir dalam pembahagian sama rata.

Cth : bapa memetik 15 biji timun dari ladangnya. Jika timun itu dilongokkan

supaya terdapat 3 biji timun dalam satu longok,berapa longgok

timunkah yang boleh didapati

2.Tidak mahir dalam operasi bahagi berbaki.

3. Tidak mahir dalam pembahagian yang berbentuk lazim.

Page 13: 2.4Masalah Dalam Pembelajaran Matematik Di Kalangan Murid Pemulihan

Penyelesaian Masalah

Penyelesaian masalah adalah sebuah proses

bagaimana individu menggunakan

pengetahuan sedia ada, kemahiran dan

segala pemahaman untuk mengenal pasti

suatu keadaan yang berbeza dan luar biasa

dari keadaan lazimnya berlaku.

Page 14: 2.4Masalah Dalam Pembelajaran Matematik Di Kalangan Murid Pemulihan

Penyelesaian masalah matematik - satu

kemahiran yang penting dalam pembelajaran

matematik di sekolah.

Penyelesaian masalah - satu aspek yang

sangat penting dan merupakan objektif

utama dalam pembelajaran matematik.

Ia juga merupakan bentuk pembelajaran

pada tahap yang tertinggi (Gagne, 1985).

Page 15: 2.4Masalah Dalam Pembelajaran Matematik Di Kalangan Murid Pemulihan

Pelajar diharapkan dapat membina

pengetahuan dan kemahiran baru

melalui proses penyelesaian masalah,

menyelesaikan masalah yang dihadapi

dalam kurikulum matematik serta

mengaplikasikan pelbagai strategi

penyelesaian masalah matematik dalam

konteks yang berbeza.

Page 16: 2.4Masalah Dalam Pembelajaran Matematik Di Kalangan Murid Pemulihan
Page 17: 2.4Masalah Dalam Pembelajaran Matematik Di Kalangan Murid Pemulihan

CONTOH SOALAN PENYELESAIAN MASALAH

Page 18: 2.4Masalah Dalam Pembelajaran Matematik Di Kalangan Murid Pemulihan

SOALAN 1

Harga bagi 6 biji epal dan 10 biji

oren ialah RM 13. Jika harga bagi

setiap 2 biji epal itu ialah RM

1.50, berapakah harga bagi 3 biji

oren itu?

Page 19: 2.4Masalah Dalam Pembelajaran Matematik Di Kalangan Murid Pemulihan

SOALAN 2

Cikgu Kassim ada 176 batang pensel. Dia

memeberi 26 batang pensel kepada

Muthu. Baki pensel itu dibahagikan

secara sama banyak kepada Siti, Kim

Seng, dan Shanti. Tentukan bilangan

pensel yang diterima oleh Siti.

Page 20: 2.4Masalah Dalam Pembelajaran Matematik Di Kalangan Murid Pemulihan

Masalah Yang Dihadapi Oleh Murid Pemulihan Dalam Penyelesaian Matematik…

Page 21: 2.4Masalah Dalam Pembelajaran Matematik Di Kalangan Murid Pemulihan

Kesukaran untuk menentukan cara

penyelesaian masalah.

Murid pemulihan tidak dapat menentukan

apakah maklumat yang diberi serta objektif

yang hendak dicapainya.

Adakalanya, pelajar tahu kehendak soalan

tetapi mereka tidak tahu kaedah untuk

menyelesaikan masalah tersebut dengan baik.

Page 22: 2.4Masalah Dalam Pembelajaran Matematik Di Kalangan Murid Pemulihan

Kesukaran untuk memahamai sesuatu

masalah yang abstrak.

murid menghadapi masalah untuk

memahami maksud soalan,

menghubungkan maklumat dengan

operasi, menjalankan operasi dan

mendapatkan penyelesaian yang

dikehendaki.

Proses yang amat sukar bagi murid

pemulihan.

Page 23: 2.4Masalah Dalam Pembelajaran Matematik Di Kalangan Murid Pemulihan

FOBIA MATEMATIK

Page 24: 2.4Masalah Dalam Pembelajaran Matematik Di Kalangan Murid Pemulihan

Matematik sebenarnya merupakan satu ilmu

yang berkaitan dengan minda manusia.

Ramai murid – murid menunjukkan sikap

kurang minat terhadap subjek Matematik.

Fobia Matematik merupakan satu bentuk

kecenderungan emosi yang mengakibatkan

rasa takut, cemas, gugup dengan

kemampuan mereka untuk menguasai ilmu

matematik.

Page 25: 2.4Masalah Dalam Pembelajaran Matematik Di Kalangan Murid Pemulihan

Sebab – sebab murid pemulihan fobia

dengan Matematik adalah seperti berikut:

Asas penguasaan SIFIR yang lemah.

Teknik Penguasaan yang tidak betul.

Kurang minat terhadap matepelajaran

Matematik.

Page 26: 2.4Masalah Dalam Pembelajaran Matematik Di Kalangan Murid Pemulihan

Mengikut Hudson (1966) di dalam Sabri

Ahmad et. Al (2006) dalam buku modul

OUM dinyatakan bahawa personaliti dan

tanggapan yang negatif terhadap

matematik

adalah antara sebab murid pemulihan

fobia

terhadap Matematik.

Page 27: 2.4Masalah Dalam Pembelajaran Matematik Di Kalangan Murid Pemulihan

Memori

Keupayaan untuk menerima

maklumat yang diutarakan secara

lisan atau secara visual, memproses

maklumat, menyimpan dalam

ingatan dan mengingat kembali apa

yang telah didengar atau diamati.

Page 28: 2.4Masalah Dalam Pembelajaran Matematik Di Kalangan Murid Pemulihan

Masalah memori murid pemulihan adalah seperti berikut:

Ingatan pendek

Sukar untuk mengingati nama, angka dan

nilai nombor.

Sukar untuk memahami sesuatu konsep.

Tidak dapat mengingat kembali apa yang

pernah didengar atau diamatinya.

Page 29: 2.4Masalah Dalam Pembelajaran Matematik Di Kalangan Murid Pemulihan

Sukar memproses dan mengingat

kembali

maklumat yang dibaca atau didengar.

Tidak dapat mengingat turutan

nombor

yang disebut secara lisan.

Sukar untuk mempelajari dan

mengingati

nombor.

Page 30: 2.4Masalah Dalam Pembelajaran Matematik Di Kalangan Murid Pemulihan

MetakognitifMetakognitif

Metakognitif merujuk kepada

pengetahuan pelajar tentang

kemahiran, strategi-strategi dan

sumber-sumber yang diperlukan

untuk melaksanakan tugasan dan

kebolehan untuk digunakan semasa

menjalankan tugas.

(Baker

& Broen,1984).

Page 31: 2.4Masalah Dalam Pembelajaran Matematik Di Kalangan Murid Pemulihan

Mengikut perspektif metakognitif,

murid yang mempunyai masalah

pembelajaran dikenalpasti mempunyai

kesukaran dalam:

a) kebolehan menyelesaikan

masalah

b) mengenalpasti dan memilih

strategi yang sesuai.

c) menyusun maklumat yang telah

dipelajari.

Page 32: 2.4Masalah Dalam Pembelajaran Matematik Di Kalangan Murid Pemulihan

d) menjalankan proses penyelesaian masalah.

e) menghuraikan masalah untuk ketepatan.

f) membuat kesimpulan strategi untuk situasi

yang sesuai.

(Charles-Julkowski,1985 ;

Goldman,1989).

Page 33: 2.4Masalah Dalam Pembelajaran Matematik Di Kalangan Murid Pemulihan

Murid tidak memahami perbendaharaan kata

yang biasa digunakan. Contohnya turutan

menaik dan menurun.

Sukar membaca simbol peta atau petunjuk

yang mudah.

Kesalahan kecuaian pengiraan.

Kelemahan dalam mengingat kembali fakta

penambahan dan pendaraban dalam semua

tahap kebolehan.

Page 34: 2.4Masalah Dalam Pembelajaran Matematik Di Kalangan Murid Pemulihan

Masalah tanggapan visual/auditori

Tanggapan visual dan auditori juga

merupakan salah satu masalah yang

dihadapi oleh murid pemulihan dalam

pembelajaran matematik.

Masalah tanggapan visual dikaitkan

dengan ketidakbolehan murid dalam

mengasingkan secara visual akan

persamaan dan perbezaan yang ada pada

objek-objek, bentuk-bentuk,nombor-

nombor dan simbol-simbol.

Page 35: 2.4Masalah Dalam Pembelajaran Matematik Di Kalangan Murid Pemulihan

Murid juga tidak boleh mendiskriminasikan

simbol-simbol, angka, bentuk, geometri dan

nombor-nombor yang sama.

Contohnya, murid akan melihat nombor 6

seakan-akan nombor 9.

Murid juga seringkali menulis angka dengan

terbalik

Contohnya,murid akan menulis 15 sebagai 51.

Page 36: 2.4Masalah Dalam Pembelajaran Matematik Di Kalangan Murid Pemulihan

Masalah tanggapan auditori pula merujuk

kepada ketidakbolehan murid mengenal dan

membezakan bunyi sebutan yang

didengar ,ketidakbolehan mengenal arah

bunyi yang didengar.

Contohnya, murid pemulihan akan keliru

dengan angka atau nombor yang didengar

oleh mereka.Misalnya, mereka akan keliru

dengan nombor 3 dan 9.

Page 37: 2.4Masalah Dalam Pembelajaran Matematik Di Kalangan Murid Pemulihan

MASALAH BAHASA

Masalah bahasa juga menyebabkan murid pemulihan

mengahadapi masalah dalam pembelajaran matematik.

Apabila mereka mempunyai masalah dalam

bahasa,maka mereka akan menghadapi kesulitan

dalam memahami konsep-konsep dan istilah yang

terdapat dalam matematik.

Tidak memahami istilah – istilah dalam matematik

seperti pecahan wajar, titik perpuluhan, nombor

perdana, kelajuan

Page 38: 2.4Masalah Dalam Pembelajaran Matematik Di Kalangan Murid Pemulihan

Contohnya, kita juga boleh menggunakan istilah-istilah seperti tambahkan,jumlahkan dan hitungkan untuk operasi tambah.Jadi murid akan keliru jikalau mereka mempunyai masalah bahasa.

1. LUKISKAN JUMLAH BENTUK SEGI TIGA.

Page 39: 2.4Masalah Dalam Pembelajaran Matematik Di Kalangan Murid Pemulihan

Masalah bahasa juga menyebabkan mereka

sukar untuk membaca soalan matematik

yang diberi.

Mereka juga menghadapi masalah dalam

membaca angka, nombor dan ayat

matematik.

Ini menyebabkan murid pemulihan

menghadapi masalah dalam pembelajaran

matematik.

Page 40: 2.4Masalah Dalam Pembelajaran Matematik Di Kalangan Murid Pemulihan

http://jurnalpendidikan.com/pedagogi/pendidikan-khas/strategi-pengajaran-dan-pembelajaran-pendidikan-pemulihan matematik.htmlhttp://www.scribd.com/doc/36915305/masalah-memori-auditorihttp://bijakstudy.com/blog/?p=68http://syamsinaharyanti.blogspot.com/

Jabatan Pendidikan Khas Kementerian Pendidikan Malaysia.(1999). Buku Panduan Pelaksanaan Program Pemulihan Khas (Masalah Penguasaan 3M).

Kamarudin Hj. Husin, & Siti Hajar Hj. Abdul Aziz. (1996). Penguasaan kemahiran membaca kaedah dan teknik membaca. Kuala Lumpur: Kumpulan BudimanSdn. Bhd.