of 60 /60
Görögország Gyereksarok Garfield Aktuális Afrika vadonjaiban 2004. augusztus • 1. évfolyam 4. szám (4.) • Ára: 790 Ft Kétfajta AJÁNDÉK- KÉSZLET Kétfajta AJÁNDÉK- KÉSZLET MINDEN ÚJSÁGBAN 1 KÉSZLET! Görögország Gyereksarok Garfield Aktuális Afrika vadonjaiban

23563755-keresztszemes-04

Embed Size (px)

Text of 23563755-keresztszemes-04

Page 1: 23563755-keresztszemes-04

Görögország

Gyereksarok

Garfield

Aktuális

Afrikavadonjaiban

2004. augusztus • 1. évfolyam 4. szám (4.) • Ára: 790 Ft

Kétfajta

AJÁNDÉK-KÉSZLET

Kétfajta

AJÁNDÉK-KÉSZLET

MINDEN ÚJSÁGBAN 1 KÉSZLET!

Görögország

Gyereksarok

Garfield

Aktuális

Afrikavadonjaiban

Page 2: 23563755-keresztszemes-04

Hirdetés

Page 3: 23563755-keresztszemes-04

Tisztelt Olvasó!A nyár a „hivatalos” álláspont szerint a hímzés

uborkaszezonja. Erre azért némiképp rácáfol az a meg-dönthetetlen tény, hogy a szabadság alatt kipihentebben,nyugodtabban és lényegesen több idõvel gazdálkodvaülhetünk neki a hímzéseknek. A természetes fény pedigkimondottan egészséges! Ezért hát ebben a számban isigyekszünk Önt öltögetésre csábítani: frissítõ, hûsítõszökõkútmintákból készítünk lakásdekorációkat, külön-bözõ felhasználási módokat is ajánlunk hozzá. A Gye-reksarokban az elõzõ szám folytatásaként következik azovis jelek második része, és az örökké lusta Garfielddalis ezeken az oldalakon találkozhatnak.

Aktuális címû rovatunkban Afrika állataiból készítettünk montázst, kiemel-ve a három legismertebb, legkedveltebb fajt. A naturális ábrázolásmód a hiva-talosabb, komolyabb hangulatú nappalikban való megjelenésre is alkalmassá teszi ezeket a képeket. A Nemzetek és kultúrák rovatban új sorozatot indítunk,melynek témája Görögország. Ennek apropója, hogy idén ismét Athénban ren-dezik meg az olimpiai játékokat. Emellett azonban azt sem szabad elfelejteni,mennyi kincset hagyott ránk ez a gazdag kultúrájú, nagy múltú ország. Mindvallási, mind tudományos és képzõmûvészeti szempontból sokat tanult tõlükegész Európa, gasztronómiájuk pedig világszerte híres.

A Hagyományõrzõben a palóc vidék falvédõibõl és terítõmintáiból szemez-gettünk, a Bemutatóban pedig megismerkedhetnek a kalocsai hímzéssel, melytalán a legismertebb hazánkban és a turisták körében. Kreatív mûhely rova-tunkban gyöngyökbõl és drótokból remekbe szabott keretet készíthetünk ked-venc hímzésünknek. A Levelesládából ismét elõkerült néhány kedves levél, ésegy újabb olvasói tervezést is bemutatunk.

Köszönettel vettük visszajelzéseiket, melyekbõl megtudtuk, hogy óriási a go-belin iránti érdeklõdés. Ezért folyamatosan bõvítjük Gobelin rovatunkat, így a következõ számban már többoldalas melléklettel jelentkezünk. Reméljük, el-nyeri majd tetszésüket.

Augusztusban számos rendezvény, Szent István-napi programok és kirako-dóvásárok várják a látogatókat. Élvezzék az ünnepi forgatagot, fedezzék fel új-ra hagyományainkat, és használják ki az alkalmat, hogy a gyermekeknek is meg-mutassák õseink életének fortélyait. Higgyék el, megéri!

Kellemes pihenést és jó szórakozást kívánok!

Üdvözlettel:

Felelõs kiadó: Direx Média Kft. 1106 Budapest, Fehér út 10. (FMV 8-as épület) • Telefon: 260-1148 • Fax:

260-4869 • E-mail: [email protected] • Fõszerkesztõ: Székelyhidi Judit. Lapigazgató: Kalmár

Zoltán. Korrektor: Angyal István. Fotó: Marcsek Áron. Munkatársak: Kis Glória, Aranyosi Zsuzsanna,

Vass Gábor, Démi Zoltán, Venicz Áron, Bartha Barna, iZé • Nyomdai elõkészítés: Event Service

Nyomás: Press + Print Kft. • Terjeszti: Lapker Rt. • Hirdetésfelvétel: Direx Média Kft. 1106 Budapest,

Fehér út 10. (FMV 8-as épület) Telefon: (+3620) 326-6987, Fax: 260-4869 • Elõfizetés: Havi kiadványunk

elõfizethetõ a szerkesztõségben, telefonon: 260-1148, faxon: 260-4869. Elõfizetési díj egy évre: 7900 forint.

A hirdetések tartalmáért és a megjelentetett fotókért felelõsséget nem vállalunk! Az olvasói levelek

közlésének és rövidítésének jogát a szerkesztõség fenntartja.

ISSN 1785-7147

Székelyhidi Juditfõszerkesztõ

Page 4: 23563755-keresztszemes-04

LAKÁSDEKORÁCIÓ:

Hûs kövekA forró nyárban mi más hozhatnaenyhülést, mint a szökõkutak hûs párája,frissítõ közelsége?

GYEREKSAROK:

Garfield10+1 ovis jel és három vidám Garfield-minta gyermekeinknek (és nekünk...).

AKTUÁLIS:

Afrika vadonjaiban Méltóságteljes ragadozók és fürge növényevõk, füllengetõ elefántoka titokzatos afrikai kontinensen.

HAGYOMÁNYÕRZÕ:

PalóckeresztszemesekEgyszerû és népszerû minták, melyeket valószínûleg sokan ismernek – ez várminket Magyarország északkeletitájegységében, Palócföldön.

NEMZETEK ÉS KULTÚRÁK:

Görögország (1.)Olimpia, szirtaki, fûszeres ételek, napfényesszigetek és rengeteg ókori lelet – ez Görögország!

Ta

rta

lom

2004/4 66

14

2222

2828

36

14

36

Page 5: 23563755-keresztszemes-04

GOBELIN:

Rokokó árnyképekA múltidézõ képek mellett azt is megtudhatjuk,ki volt az, akinek az elsõ árnyképetköszönhetjük.

BEMUTATÓ:

Kalocsai hímzésMindenki ismeri, de azt bizonyára nem sokantudják, mitõl lett színes a kalocsai hímzés?

ÚTMUTATÓ AZ AJÁNDÉKMINTÁK ELKÉSZÍ-TÉSÉHEZ:

A nyár virágaiVarázsoljuk vászonra a nyár üde virágait!Kisebb fortélyokkal csodákat mûvelhetünk!

KREATÍV MÛHELY:

A fantasztikusképkeretHogyan készítsünk egyszerûen beszerezhetõés olcsó kellékekbõl modern és izgalmasdíszkeretet?

Levelesláda Bemutatunk egy újabb olvasói tervezést,és ezúttal is teljesítjük kéréseiket.

42

4646

4848

5050

52

42

Page 6: 23563755-keresztszemes-04

Hûs kövek

6

Lakásdekoráció

Lakásszépítõ rova-tunk itt ajánlott

mintái közül a kétkis szökõkutat kez-dõknek is ajánljuk.

Maga az applikálás,a beltéri kiegészítõk

feldíszítése nemmindig egyszerû mû-

velet, de jó kéz-ügyességgel, vagy

valakivel kettesbenelvégezhetõ, és köz-ben remekül szóra-kozhatunk. A vég-

eredmény pedig egytartós, szép kiegészí-

tõ lehet, amirõlbüszkén állíthatjuk,hogy saját kezûleg

követtük el.

Lakásszépítõ rova-tunk itt ajánlott

mintái közül a kétkis szökõkutat kez-dõknek is ajánljuk.

Maga az applikálás,a beltéri kiegészítõk

feldíszítése nemmindig egyszerû mû-

velet, de jó kéz-ügyességgel, vagy

valakivel kettesbenelvégezhetõ, és köz-ben remekül szóra-kozhatunk. A vég-

eredmény pedig egytartós, szép kiegészí-

tõ lehet, amirõlbüszkén állíthatjuk,hogy saját kezûleg

követtük el.

HHeellyyss

zzíínn::

LLaakk

bbeerreenn

ddeezzéé

ssii ÁÁrruu

hháázz

Page 7: 23563755-keresztszemes-04

7

JEL MOULINÉ SZÍN

A 1713 acélszürke, ss

s 1714 acélszürke, s

o 1801 acélszürke, k

* 1802 acélszürke, v

+ 1803 acélszürke, vv

~ 1804 gyöngyházszürke, v

: 1805 gyöngyház, vv

Díszkeret

A hímzett keret mérete 10x13,5 cm(1 cm-en 5,5 négyzetes mûanyag vász-non). A hímzés mérete 52x71 öltés.

ANYAGIGÉNY11x15 cm mûanyag vászon,

Mouliné hímzõfonalak összesen

7 színben.

ELKÉSZÍTÉSVágjunk le egy 60x81 öltés méretû

darabot, hogy kényelmesen hímez-

hessünk. A keresztöltéseket kettõ

vagy négy szállal készíthetjük, mi-

vel a hímzés kezdése csak így meg-

oldható. Fûzzünk egy hosszabb

szálat a tûbe, a megfelelõ színnel

a megfelelõ helyen öltsünk fel az

öltés bal alsó sarkában, majd le

a jobb felsõben. A hátoldalon fûz-

zük be mindkét szálvéget a tûbe, és

így lássunk neki a munkának.

Négyszálas hímzéshez két szál

szükséges a fenti mûvelethez. A fél

keresztöltéseket a megadott irány-

ba dõlõ fél keresztöltésre egyszerû-

sítsük le. Több helyen is kapható

olyan „képkeret”, mely csak üveg

elõlapot és merev hátlapot, illetve

támasztékot tartalmaz. Ez jól mu-

tat e hímzéshez, sõt, az üveglapot

akár el is hagyhatjuk.

Page 8: 23563755-keresztszemes-04

8

ANYAGIGÉNYA felhasznált hímzõvászon mére-

te 76x24 cm, és szükségünk lesz

Mouliné hímzõfonalakra összesen

6 színben. A burára való illesztéshez

használjunk vékony csõrös hobbira-

gasztót, amellyel könnyebben lehet

vékony csíkokat húzni. A bura sar-

kaira illesztett szaténszalagot erõs

kétoldali ragasztószalaggal is rögzí-

tethetjük, ha a hobbiragasztó átáz-

tatja a szaténszalagot (elõzõleg te-

gyünk egy próbát).

ELKÉSZÍTÉSA hímzõvászon csíkja a bura ma-

gasságától legalább 5 centivel maga-sabb legyen. Szegjük el az anyagszéleit, és számoljuk ki a minták he-lyét. Vízszintesen középre helyez-zük õket, függõlegesen pedig a buraalakjához igazodjunk. A keresztöl-téseket két szállal, a tûzõöltéseketegy szállal hímezzük, a hímzõvász-non kétszálanként öltve. Ügyeljünka munka hátoldalára, mert a belül-rõl érkezõ világítás megvilágítjamajd az esetlegesen kevésbé esztéti-kus hátoldal hibáit is… Ha elkészül-tünk a hímzéssel, kézzel próbáljuk a burára az anyagot. Esetünkbenszövetszerû mûanyag burára illesz-tettük a hímzést. Ha a bura felsõ pe-reme kisebb az alsónál, a vásznon fi-nom hajtásokat, becsípéseket kelltennünk, melyeket majd a szalaggaleltakarhatunk. Amennyiben 4 különdarabot varrtunk össze, a varrásokne legyenek vastagok, mert a szalagnem fogja szépen takarni. Tehát ol-dalanként ragasszuk fel az anyagcsí-kokat, alul és felül, a bura belsõ ol-dalára, a visszahajtásoknál. A biz-tonság kedvéért a sarkokon is rög-zíthetjük az anyagot. Miután ígymind a négy oldallal elkészültünk, a sarkokra és a felsõ peremre rögzít-sük a szaténszalagot, alul pedig kös-sünk rájuk masnit. Ügyeljünk a kétszalagcsík pontos illeszkedésére.

Rendeljen a szerkesztõségtõl a következõtelefonszámon: (06-1) 260-1148

Válogasson kedvérekészleteinkbõl!Minden készlet tartalmazza a hímzendõanyagot, a szükséges fonalakat és a nyomtatottmintát és leírást.

Az árak a postai költséget nem tartalmazzák.

Page 9: 23563755-keresztszemes-04

JEL MOULINÉ SZÍN

^ 1710 piszkos kék, v

~ 1711 piszkos kék, k

+ 1901 beigeszürke, v

s 1902 beigeszürke, k

¤ 2400 fekete

* 2504 kékesfehér

Tûzõöltések:

2400 fekete

Szökõkutak

A lámpabura mind a négy oldalára

kerülnie kell mintának, tehát mindkét

mintát kétszer hímezzük ki. Legjobb,

ha egy hosszú anyagcsíkra készítjük

egymás után õket, de külön-külön is

lehet. A most következõ adatok az ál-

talunk felhasznált lámpabura mérete-

ire vonatkoznak. Ha nem találnak

pont ekkorát, válasszanak megfelelõ

(kisebb vagy nagyobb) sûrûségû anya-

got, vagy változtassanak az öltések

méretén (hímzõvásznon szálanként

öltve kicsinyíthetünk; a nagyításról

pedig a Hagyományõrzõ rovaton belül

kiemelten olvashatnak).

A szökõkutak mérete 9,5x13 és 9x7

cm (1 cm-en 10 szálas hímzõvásznon).

Nr. 1 Polcszegély 7x58 cm 2490 FtNr. 2 Rózsák vázában 19x28 cm 3990 FtNr. 3 Rózsacsokor 18x25 cm 3490 FtNr. 4 Tutanhamon-maszk 24x18 cm 6990 FtNr. 5 Babatakaró 40x7 cm 3490 Ft

Nr. 6 Tarisznya 14x14 cm 2990 FtNr. 7 Delfin 21x10 cm 5990 FtNr. 8 Teknõs 7,5x4,5 cm 990 FtNr. 9 Pipacsos emlékkép 18x10 cm 2490 FtNr. 10 Nofretete 29x31 cm 7990 Ft

1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.

Page 10: 23563755-keresztszemes-04

10

Page 11: 23563755-keresztszemes-04

11

Page 12: 23563755-keresztszemes-04

12

A kép mérete 12x17,5 cm (1 cm-en10 szálas hímzõvásznon). A hímzésmérete 59x88 öltés.

A párna mérete 47x39 cm, rajta a hímzés 24x16 cm-es, körben 5–5 cmráhagyásssal. 1 cm-en 8 szálashímzõvászonra készítettük, a munkanagysága 90x61 öltés.

JEL MOULINÉ SZÍN

o 0209 narancs, ss

z 1410 erdõzöld, v

E 1411 erdõzöld, k

^ 1710 piszkos kék, v

~ 1711 piszkos kék, k

+ 1814 páncélszürke, v

s 1902 beigeszürke, k

: 1903 beigeszürke, s

$ 1904 beigeszürke, ss

a 2214 avarbarna, s

+ 2504 kékesfehér

Tûzõöltések:

2400 fekete

FalikútJEL MOULINÉ SZÍN

~ 1013 kék

: 1014 kék, v

Z 1601 babérzöld, s

b 1602 babérzöld, k

+ 1605 khaki, v

” 1606 khaki, k

> 1607 khaki, s

s 1713 acélszürke, ss

9 1714 acélszürke, s

a 1801 acélszürke, k

= 1802 acélszürke, v

^ 1803 acélszürke, vv

c 2002 capuccino, k

B 2004 barnásfekete

A 2106 drapp, ss

P 2107 drapp, s

r 2108 drapp, k

* 2109 drapp, v

Vár

ANYAGIGÉNY20x25 cm világos hímzõvászon,

Mouliné hímzõfonalak összesen 12 színben.

ELKÉSZÍTÉSSzegjük el az anyag széleit, és

számoljuk ki a mintát az anyag kö-zepére. A keresztöltéseket kettõ, a tûzõöltéseket egy szállal készít-sük, a hímzõvásznon kétszálankéntöltve.

ANYAGIGÉNY50x100 cm párnaanyag, 50x40 cm-

es párnabetét, 35x28 cm nyers színûhímzõvászon, Mouliné hímzõfona-lak összesen 18 színben.

ELKÉSZÍTÉSSzegjük el a vászon széleit, és

számoljuk ki a mintát az anyag kö-zepére. A keresztöltéseket háromszállal készítsük, a hímzõvásznonkétszálanként öltve. A párnahuzatnagyon egyszerûen készül: azanyagcsík visszáján dolgozzunk; a 100 cm-es hosszúságból hajtsunkvissza alul és felül annyit, hogy 47 cm maradjon a párna elõlapja. A hátlapra 53 cm marad, a kétanyagvéget 6 cm szélességben húz-zuk egymásra. Varrjuk össze kétol-dalt a széleket. Az egymást fedõ kétanyagvég feszíti bele a tömõanyagota párnába, nincs szükségünk más le-zárásra.

Page 13: 23563755-keresztszemes-04

Aranykézkézimunkabolt Gyula szívében!

IIggaazzii „„hhööllggyyeekk öörröömmee”” bboolltt,, aahhooll aa lleeggnneevveesseebbbb kkéézziimmuunnkkaammûûhheellyyeekk tteerrmméékkeeiitt kkíínnáálljjuukk::•• kkeerreesszzttsszzeemmeess kkéésszzlleetteekk,, ggoobbeelliinneekk

•• oosszzttootttt ééss ggyyaappjjúúffoonnaallaakk•• nnaaggyyííttóókk,, hhíímmzzõõkkeerreetteekk ééss mméégg ssookk--ssookk kkiieeggéésszzííttõõ,,

aammii aa mmiinnõõssééggii kkéézziimmuunnkkaa eellkkéésszzííttééssééhheezz sszzüükkssééggeess lleehheett!!

Termékeinket megtekintheti az interneten is: www.aranykez.hu

Megrendeléseit telefonon, faxon és e-mailen is várjuk:

AArraannyykkéézz kkéézziimmuunnkkaa-- ééss aajjáánnddéékkbboolltt,, GGyyuullaa,, VVáárroosshháázz uu.. 2233..TTeelleeffoonn:: ((0066--6666)) 446633--118811,, ((0066--7700)) 336655--33116633.. FFaaxx:: ((0066--7700)) 990033--77558800

EE--mmaaiill:: aarraannyykkeezz@@aarraannyykkeezz..hhuu

K r e a t í v Ö t l e t t á r1158 Bp. (Újpalota), Drégelyvár u. 57–63.

Tel.: 410-0186, 410-3467

Kézmûvesbolt, ahol minden alapanyagot, kelléket megtalál egy helyen.

Keresztszemes és gobelinkészletek.Patchwork-alapanyagok, -eszközök,

üvegfestékek.Több 100-féle szalvéta, ragasztólakk.

Nyitva tartás:hétfõtõl péntekig: 10–18 óráig,szombaton: 9–14 óráig.

Csomagküldõ szolgálatról éskézmûvesfoglalkozásokról információ: 410-0186, 410-3467

1065 Budapest Podmaniczky u. 1–3. Tel.: 312-4136

méteráru, rövidáru, hímzõ- és kötõfonalak,elõnyomott kézimunkák, gobelinek,

hímzõvásznak

Nyitva: H–Cs.: 10–18-ig, P.: 10–17-ig, Sz.: 10–13-ig

BETA GOBELINKKÉÉZZIIMMUUNNKKAABBOOLLTT

Kézimunka-szaküzletBudapest XX. ker.,

Tátra téri piac, 100-as üzlet

Tel.: (06-20) 523-3770

Kínálatunkból:• kézimunkafonalak és alapanyagok• kötõ- és horgolófonalak• kötõ- és horgolótûk• csipke, cipzár, zsinórok stb.• Patchwork-készítéshez eszközök

VARRÓGÉPSZIGETHáztartási és ipari varrógépek, alkatrészek eladása

és szervizelése.2315 Szigethalom, Sétáló u. 18.

Tel.: (06-24) 403-445

B&É

Kézimunka-készítésCSIKÓS ÁGNES

8360 Keszthely, Tapolcai œt 5. Tel.: (06-83) 310-301

Megrendelhetı:elınyomÆs, szØlezØs, riselØs, kØzi Øs gØpi h mzØs

NYITVA:H P: 17 19-ig, Szo V: 9 12-ig

Page 14: 23563755-keresztszemes-04

14

Gyereksarok

A népszerû Garfield figura mellett a Gyereksarokban feltûn-nek barátai is: elválaszthatatlan társa, Mici, no és perszeUbul sem maradhat el. A kisebbeknek elkészítettük a követ-kezõ 10 ovis jelet, melyekkel ezúttal kispárnákat, törülközõtés gyermekruhát díszítettünk.

GarfieldA népszerû Garfield figura mellett a Gyereksarokban feltûn-nek barátai is: elválaszthatatlan társa, Mici, no és perszeUbul sem maradhat el. A kisebbeknek elkészítettük a követ-kezõ 10 ovis jelet, melyekkel ezúttal kispárnákat, törülközõtés gyermekruhát díszítettünk.

HHeellyyss

zzíínn::

LLaakk

bbeerreenn

ddeezzéé

ssii ÁÁrruu

hháázz

Page 15: 23563755-keresztszemes-04

15

ELKÉSZÍTÉSDolgozzuk el az anyagszéleket, készítsünk körben 1 cm-es visszahaj-tást. A minta helyét a bekötendõ könyv fedelének közepére számoljukki: eldolgozott anyagunk a könyv magasságától 0,5–0,5 cm-rel legyennagyobb alul és felül. Ahogy papírral is bekötjük a füzeteket és köny-veket, készítsünk függõleges behajtást az oldalakon, amelyeket lent ésfent levarrva fülek keletkeznek. Ezekbe bujtassuk a könyv borítóját.A keresztöltéseket kettõ, a tûzõöltéseket egy szállal készítsük, a hímzõvásznon kétszálanként öltve.

A könyvborító teljes mérete (a könyvhöz igazodva) 30x16 cm (1 cm-en10 szálas hímzõvásznon). A hímzés mérete 48x50 öltés.

ANYAGIGÉNY42x18 cm világos hímzõvászon és Mouliné hímzõfonalak összesen 9 színben.

JEL MOULINÉ SZÍN

+ 0112 sárga, v

m 0203 mandarin, k

P 0209 narancs, ss

^ 0502 babarózsaszín, v

a 2213 avarbarna, k

F 2400 fekete

: 2401 hófehér

~ 2702 ibolyakék, élénk

Tûzõöltések:

2400 fekete

Garfield és Ubul

Page 16: 23563755-keresztszemes-04

16

JEL MOULINÉ SZÍN

+ 0108 topázsárga

” 0112 sárga, v

m 0203 mandarin, k

N 0209 narancs, ss

^ 0502 babarózsaszín, v

~ 1103 mediterránkék, v

* 1104 tengerkék, vv

z 1114 türkiz, ks

a 2303 aranybarna, k

F 2400 fekete

: 2401 hófehér

Tûzõöltések:

2400 fekete

Francia csomók:

• 2400 fekete

Garfield hajózik

A keretezett kép teljes mérete 26x26cm. 1 cm-en 5,5 négyzetes Aidán a 75x75 öltés nagyságú hímzés mérete14x14 cm.

ELKÉSZÍTÉSAz anyag széleit szegjük be. A ke-resztöltéseket három, a franciacsomókat kettõ, a tûzõöltéseket egyszállal készítsük. Keretezés elõtthátoldaláról alaposan vasaljuk átaz anyagot.

ANYAGIGÉNY25x25 cm fehér Aida és Moulinéhímzõfonalak összesen 11 szín-ben.

Page 17: 23563755-keresztszemes-04

17

JEL MOULINÉ SZÍN

* 0112 sárga, v

m 0203 mandarin, k

^ 0502 babarózsaszín, v

P 0703 petúnialila, s

z 1410 erdõzöld, v

a 2214 avarbarna, s

+ 2400 fekete

: 2401 hófehér

Tûzõöltések:

2400 fekete

Garfield és MiciA keretezett kép teljes mérete 26x21cm. 1 cm-en 5,5 négyzetes Aidán a 75x50 öltés nagyságú hímzés mérete14x9 cm.

ELKÉSZÍTÉSAz anyag széleit szegjük be. A ke-resztöltéseket három, a tûzõöltése-ket egy szállal készítsük. A figurákszemét francia csomóval vagytöbbszálas tûzõöltéssel is készít-hetjük, hogy megfelelõ vastagságúlegyen. A szem a legfontosabb, ezadja meg a figura karakterét!

ANYAGIGÉNY25x20 cm fehér Aida és Moulinéhímzõfonalak összesen 8 szín-ben.

Page 18: 23563755-keresztszemes-04

18

HHeellyyss

zzíínn::

LLaakk

bbeerreenn

ddeezzéé

ssii ÁÁrruu

hháázz

Page 19: 23563755-keresztszemes-04

19

Page 20: 23563755-keresztszemes-04

20

Az óvodai jeleket hímezhetjük bármi-lyen bölcsõdei, vagy óvodai kiegészí-tõre. Patchwork-szerûen párnát isvarrhatunk belõle. A motívumok ma-gassága nem haladja meg a 25 öltést.Képeinken néhány lehetséges felhasz-nálási módot ajánlunk.

JEL MOULINÉ SZÍN

* 0103 citrom

¤ 0107 topázsárga, k

+ 0108 topázsárga

m 0201 mandarin, v

N 0209 narancs, ss

s 0212 meggypiros, s

r 0213 korall, ss

o 0407 lazacrózsaszín, ss

P 0510 karácsonyi piros

t 0512 gránátpiros, k

~ 1103 mediterránkék, v

u 1114 türkiz, ks

! 1202 türkiz, élénk

J 1206 jádezöld, s

Y 1305 fenyõ, k

w 1306 kiwi

V 1407 vadászzöld

^ 1414 avokádózöld, sápadt

z 1503 avokádó zöld, kv

K 1712 piszkos kék, s

b 1913 beigebarna, s

B 2211 narancsos barna

a 2213 avarbarna, k

= 2400 fekete

: 2401 hófehér

Tûzõöltések:

1305 fenyõ

2211 narancsos barna

2400 fekete

Ovis jelek

ANYAGIGÉNYBármilyen hímezhetõ anyag,vagy textília és segédvászon, il-letve Mouliné hímzõfonalak amegadottak szerint. Párnakészí-téskor gondoskodjunk a párnaanyagáról, tömõanyagról, vala-mint a lezáráshoz szükséges ki-egészítõkrõl: gombról, cippzár-ról, vagy tépõzárról. (A fotónlátható almás párnák 1 cm-en14 szálas fehér hímzõvászonrakészültek, gombbal, illetve sajátanyagából varrt szalaggal zá-ródnak.) Óvodába fogas föléhímzõcsíkra is hímezhetjük a je-leket, így jelölve a gyermekekszámára is saját akasztójukat.

HHeellyyss

zzíínn::

LLaakk

bbeerreenn

ddeezzéé

ssii ÁÁrruu

hháázz

Page 21: 23563755-keresztszemes-04
Page 22: 23563755-keresztszemes-04

22

Aktuális

Afrika élõvilágának jellegzetes szereplõi a békés, lomha elefántok, árnyas fák alatt lustálkodóoroszlánok és a már sok festõmûvészt megihletõ zebrák. A kontinens vadvilága rendkívül gazdag,noha mára a természetes élõhelyek többsége az ember tevékenységének köszönhetõen megszûnt,és ezek a csodálatos állatok rezervátumokba szorultak vissza. Még ma sem tekinthetjük leküzdöttproblémának a vadorzók kegyetlenkedéseit, ezért ha afrikai eredetû tárgyakat vásárolunk, lehe-tõleg kerüljük az állatokból készült termékeket.

Afrika vadonjaibanAfrika élõvilágának jellegzetes szereplõi a békés, lomha elefántok, árnyas fák alatt lustálkodóoroszlánok és a már sok festõmûvészt megihletõ zebrák. A kontinens vadvilága rendkívül gazdag,noha mára a természetes élõhelyek többsége az ember tevékenységének köszönhetõen megszûnt,és ezek a csodálatos állatok rezervátumokba szorultak vissza. Még ma sem tekinthetjük leküzdöttproblémának a vadorzók kegyetlenkedéseit, ezért ha afrikai eredetû tárgyakat vásárolunk, lehe-tõleg kerüljük az állatokból készült termékeket.

HHeellyyss

zzíínn::

LLaakk

bbeerreenn

ddeezzéé

ssii ÁÁrruu

hháázz

Page 23: 23563755-keresztszemes-04

23

Page 24: 23563755-keresztszemes-04

24

Page 25: 23563755-keresztszemes-04

25

Page 26: 23563755-keresztszemes-04

JEL MOULINÉ SZÍN

b 1906 beige, s

+ 1908 beige, vv

2 1909 beigebarna, vv

a 1910 beigebarna, v

n 1912 beigebarna, k

s 2003 sötétbarna

o 2004 barnásfekete

* 2400 fekete

~ 2404 vajszín

ZebraJEL MOULINÉ SZÍN

r 0310 réz

R 0311 réz, kv

z 0314 réz, ss

t 0401 téglavörös

^ 1914 beigebarna, ss

o 2003 sötétbarna

+ 2012 bõr

d 2107 drapp, s

~ 2206 avokádóbarna, vv

: 2207 arany, vv

A 2302 aranybarna, v

m 2306 mahagóni, v

u 2311 barackhús, s

h 2312 barackhús, k

* 2602 kávébarna, k

OroszlánJEL MOULINÉ SZÍN

Z 1407 vadászzöld

v 1408 vadászzöld, v

b 1602 babérzöld, k

: 1605 khaki, v

k 1606 khaki, k

> 1607 khaki, s

~ 1701 tajtékzöld, v

+ 1709 kékesszürke, vv

a 1801 acélszürke, k

e 1802 acélszürke, v

2 1809 kagylószürke, s

= 1810 kagylószürke, ss

P 1811 páncélszürke, s

^ 1812 páncélszürke, k

r 1813 páncélszürke, kv

* 1814 páncélszürke, v

f 2004 barnásfekete

Elefánt

A minta 1 cm-en 4,5 négyzetes világosszínû Aidára készült, mérete 51x85 öltés. A keretezett kép nagysága 20x27 cm.

ELKÉSZÍTÉSAz elszegett szélû anyag közepéreszámoljuk ki a minta helyét. A ke-resztöltéseket a tömörebb hatás ér-dekében négy szállal készítsük.

ANYAGIGÉNY18x25 cm hímzõvászon, Moulinéhímzõfonalak összesen 9 szín-ben. A minta 1 cm-en 4,5 négyzetes világos

színû Aidára készült, mérete 63x87 öltés. A keretezett kép nagysága 20x27 cm.

ELKÉSZÍTÉSAz elszegett szélû anyag közepéreszámoljuk ki a minta helyét. A ke-resztöltéseket a tömörebb hatás ér-dekében négy szállal készítsük.

ANYAGIGÉNY18x25 cm hímzõvászon, Moulinéhímzõfonalak összesen 15 szín-ben.

A minta 1 cm-en 4,5 négyzetes világosszínû Aidára készült, mérete 100x78 öl-tés. A keretezett kép nagysága 31x25 cm.

ELKÉSZÍTÉSAz elszegett szélû anyag közepéreszámoljuk ki a minta helyét. A ke-resztöltéseket a tömörebb hatás ér-dekében négy szállal készítsük.

TIPPAfrika-kollekciónkat egységessé te-hetjük, ha a képek keretét egyfor-ma fajtájú és formájú fából választ-juk, és csak azok színét igazítjuk a hímzéshez.

ANYAGIGÉNY29x23 cm hímzõvászon, Moulinéhímzõfonalak összesen 17 szín-ben.

26

Page 27: 23563755-keresztszemes-04

fürge ujjak • 26

Burda Verena Stúdió Burda Stúdió Burda-BerenaBudapest VIII., Budapest IX., Nagykereskedés,József krt. 21. Vámház krt. 13. Budapest IV., Baross u. 75–77.Tel.: 266-0555 Tel.: 217-8977 Tel.: 369-3394

Különleges méteráruk, kötô-, horgoló-, hímzôfonalak, könyvek és szaklapok magyar és idegen nyelven.

Õszi, téli – állandóan megújuló akciók!

A KERESZTSZEMES HÍMZÉS VALAMENNYI KELLÉKEKAPHATÓ A BURDA-STÚDIÓKBAN!

Válasszon a Burda újszabásminta-katalógusábólférfi-, gyerek-,esküvôi, alkalmi, kismama-,molett-modellek kö-zül!

CCoolllleeccttiioonn 22000044--22000055

Page 28: 23563755-keresztszemes-04

28

Hagyományõrzõ

PalóckeresztszemesekPalóckeresztszemesek

Page 29: 23563755-keresztszemes-04

A palóc hímzések az Ipolytól a Putnokig terjedõ dombvidékrõl származnak. Központjuk Salgó-tarján és Nagyszécsény, ahol a Palóc Népmûvészeti Szövetkezet napjainkig is készít szõttese-ket. A díszes hímzések leggyakrabban a népviseleten: nõi ruhákon, alsószoknyákon, ingválla-kon és kendõkön jelennek meg. A palóc hímzés mintakincse nem volt túl gazdag. Régebbi ingekrõl, lepedõvégekrõl nézték le az új ingekre való hímzési motívumokat. Virág-, csillag- ésszívmintát is egyaránt szívesen alkalmaztak. A hímzések alapanyaga elsõsorban a vászon volt,de használták a ritkább szövésû (gyolcs vagy tüll) anyagokat is. A hímzéseket elsõsorban pamut- és selyemfonallal készítették, fõ színei a piros, kék, fehér, rózsaszín, sárga, selyembõla zöld, kék, fehér együttese. A férfiak ingénél kezdetben a keresztöltést alkalmazták, majd eztfelváltotta a subrika, a laposhímzés, a lyukhímzés, a horgolás, a száröltés.

Kék tulipános, szegfûs terítõminta

ELKÉSZÍTÉSAz elszegett anyagszéleit 1–1 cm-es visz-szahajtással varrjukle. Számoljuk ki a minta helyét azanyagon, és lássunkneki a hímzésnek. A keresztöltések négyszállal készültek.

TIPPA mintából egy-egy virágmotívumot ki-emelve készíthetünkpoháralátétet, de akárhosszúkás, vékony te-rítõket is, ha elhagy-juk a sarokmotívumot,és csak egy csíkot hím-zünk ki.

ANYAGIGÉNY45x45 cm (1 cm-en4,5 négyzetes) fehérAida, valamint hal-ványkék és sötétebbárnyalatú kék hím-zõfonal (pl. 0913-asés 1106-os MadeiraMouliné).

29

Page 30: 23563755-keresztszemes-04

Rendelhetõkészlet!

A készlet tartalmazza ahímzendõ anyagot, a szükségesfonalakat és a nyomtatottmintát és leírást, valamint egyrészletes varrási útmutatót.

A táska kész mérete 20x30cm,Ára 5990 Ft.

Page 31: 23563755-keresztszemes-04

31

Palóc fali futó, csitári hagyományok alapján

ANYAGIGÉNY100x55 cm (1 cm-en kb. 12 szálas) sötétnatúr színû lenvászon, valamint piros éskék hímzõfonal (pl. 0210-es és 1005-ös Madeira Mouliné). Egy ismétlõdõ motívummérete 26x87 öltés.

ELKÉSZÍTÉSAz elszegett anyag széleit 1–1 cm-es visszahajtással varrjuk le.A lenvászon minden harmadik szálába öltsünk, hogy ne le-gyen túl apró a minta. Ez a fajta anyag egyébként is egyenet-lenebb szövésû, ezért csak gyakorlott hímzõknek ajánljuk! A keresztöltéseket 3 szállal hímeztük.

Page 32: 23563755-keresztszemes-04

ANYAGIGÉNY100x50 cm (1 cm-en 7 négyzetes) világos natúr Aida,valamint piros és kék hímzõfonal (pl. 0210-es és 0912-esMadeira Mouliné). Egy ismétlõdõ motívum mérete49x128 öltés. A középmotívumok színe váltakozik,köztük 10 öltés helyet hagyjunk ki.

ELKÉSZÍTÉSAz elszegett anyag széleit 1–1 cm-es visszahajtássalvarrjuk le. A keresztöltéseket 3 szállal hímezzük.Mivel az anyag négyzetei nagyon apró hímzésteredményeznének, minden második után öltsünkegyet, tehát egy öltés alatt 4 kis négyzet legyen.

Palóc falvédõ futóval

32

Page 33: 23563755-keresztszemes-04

33

Rendelhetõ készletek!Ha kedvet kapott további hímzé-

sek elkészítéséhez, válogassonkedvére készleteinkbõl! Mindenkészlet tartalmazza a hímzendõ

anyagot, a szükségesfonalakat és a nyomtatott mintát.

(A készlet a képkeretet nem tartalmazza!)

Készletek rendelhetõeka 260-1148-as

telefonszámon hétfõtõl péntekig9–17 óráig.

Levélben a Direx Média Kft. 1106 Budapest,

Fehér út 10. postacímen.E-mailben:

[email protected]

GGOOBBEELLIINN AALLAAPPOOKK –– festett lapok, leszámolható minták, cérnaalapok

FFOONNAALLAAKK –– DMC-gyapjú, Puppets osztott hímzõ, Madeira mouline, saját festésû osztott hímzõ

KKÉÉSSZZÁÁRRUUKK –– színházi táska, szemüvegtok, pénztárca, faliképek különbözõ méretekben, vert csipkék

KKEERREESSZZTTSSZZEEMMEESS AALLAAPPOOKK –– Aida-vásznak, kongrék

HHÍÍMMEEZZHHEETTÕÕ TTEERRÍÍTTÕÕ AALLAAPPOOKK –– damaszt, lenvászon

KKEELLLLÉÉKKEEKK

NNYYIITTVVAA:: HH––PP:: 1100––1188--iigg,, SSzzoo:: 1100––1133--iigg

Szeretettel várjuk vásárlóinkat!

CCaarrppaatthhiiaa GGoobbeelliinn 11006666 BBuuddaappeesstt,, TTeerréézz kkrrtt.. 2266.. •• TTeell..:: ((0066--11)) 330022--00335599

Page 34: 23563755-keresztszemes-04

Nagyítás

NAGYÍTÁSAmennyiben túl kicsinek tartjuk a mintát, de nem szeretnénk azáltal kinagyítani, hogy több anyagszálra, több négy-zetre hímzünk egy öltést, négyzetrácsos papíron kockánként kinagyíthatjuk a teljes mintát. Egy öltésbõl (tehát egynégyzetbõl a papíron) így 4 lesz, mivel vízszintesen és függõlegesen egyaránt kétszeresére növeljük kiterjedését. Nembonyolult technika, gondoljuk például, hogy jobbra és lefelé is eggyel nagyobb lesz a négyzet. A füzet négyzeteit isszámozzuk be, és segítségünkre lehet az anyag öltésszámainak bejelölése is: fércöltéssel, lehetõleg valamilyen élénk,jól látható színnel. Figyelmes számolással a többszínû minták sem okozhatnak gondot. Az a lényeg, hogy a végénpontosan kétszer akkora öltésszámú nagy mintát kapjunk, mint kiinduláskor.

Rendelhetõkészlet!

A készlet tartalmazza ahímzendõ anyagot, a szükségesfonalakat és a nyomtatottmintát és leírást.

A kész hímzés mérete29x31 cm, ára 7990 Ft.

Page 35: 23563755-keresztszemes-04

35

Vágja ki...

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szentendrén csütörtöktõl vasárnapiggazdag programkínálattal várja az érdeklõdõket augusztusban is.Állandó kiállításain (a Felsõ-Tiszavidék, az Alföld, a Kisalföld, a Nyugat-Dunántúl és a Bakony, Balaton-felvidék tájegységen) kí-vül az alábbi idõszaki kiállításokat is ajánlja.

SkanzenSkanzen

IIddõõsszzaakkii kkiiáállllííttáássookk– BEREG árvíz elõtt és után – „Azért a víz az úr” – fotókiállítás (Skanzen Galéria)– „Móra Ferenc világa” – gyermek-kép-zõmûvészeti kiállítás (Kisalföld tájegy-ség)– „Az Úr lova” – az elsõ magyarországiSzamártár képzõmûvészeti kiállítása(Felsõ-Tiszavidék tájegység, nyitva: au-gusztus 10-ig)– Hagyományos építõanyagok a kortárs ma-gyar építészetben (Felsõ-Tiszavidék tájegy-ség (nyitva: augusztus 20.–október 31.)

ÍÍzzeess ccssüüttöörrttöökk((mmiinnddeenn ccssüüttöörrttöökköönn))9–17 óráig különféle népi ételek készíté-sének bemutatói: kenyérlángos sütésekóstolóval, mézeskalácssütés és -díszítésvásárral, házi tészta készítése, vajköpülésés sajtkészítés kóstolóval, szilvalekvár- ésmézvásár.11 órakor családi tárlatvezetés indul a múzeum bejáratától „Konyhatúra”címmel.A Játékudvarban a gólyalábtól a tekénkeresztül a karikahajtásig számos népi játékot kipróbálhatnak.

PPéénntteekkii pprraakkttiikkáákkAugusztus 6. – „Ahány ház, annyi szo-kás…” „Patics” falú makettház és papírház ké-szítése, terítõhímzés, kékfestés, agyag-edények készítése, csipkeverés, kõ szél-malom készítése, a foltvarró mûhelyben„kunyhóblokk” készítése, papírbatiko-lás, „aranymosás”, vályogvetés, munkáka házban és vajköpülés kóstolóval.Augusztus 13. – „Babonaság, bolond-ság”Bolond Istók-öltöztetõbaba készítése pa-

pírból, gyógyír készítése, ördöglakat készítése, gonoszûzõ szélharang és ron-táselhárító rongybaba készítése, arany-mosás, amulett készítése, gyertyamártás,fekete macska gyapjúból, a foltvarró mûhelyben „Bolondos blokk”.

SSzzoommbbaattii sszzöösszzmmööttööllééss((mmiinnddeenn sszzoommbbaattoonn))Kézmûves bemutatók zajlanak, a Játék-udvar mûködik, 11 és 14 órakor beindít-juk a vízimalmot. 11 órától a bemutatót tartó mestereknélkézmûves foglalkozásokon vehetnekrészt.13–15 óráig: Munkák a házban és házkörül – hagyományos házi munkák a ne-mek szerinti munkamegosztás szerint.

MMuuzzssiikkáállóó vvaassáárrnnaappookkA díszítõmûvészeti bemutatókon 12–16óráig foglalkozások keretében elsajátít-hatják a mesterfogásokat. Ezenkívül kó-rusmuzsika, népi hangszerbemutató, ka-maraegyüttesek koncertjei váltakoznak,valamint délutánonként táncház várja a zenét és a néptáncot kedvelõket.

HHoommoo FFaabbeerr –– AAzz ééppííttkkeezzõõ eemmbbeerr„Verd a sarat, rakd a falat! – Népi épí-

tészeti napok (augusztus 19–22.)Hagyományos építési technikák (vert falkészítése, vályogvetés, téglarakás, tetõfe-dés szalmával, náddal, zsindellyel, cse-réppel).Építészeti Fesztivál – augusztus 20.Építési technikákat próbálhatnak ki a bemutatókat követõen. CD-ROM-be-mutatóval, multimédiás tervezéssel,építõjátékok bemutatójával, vásárávalés makett készítésével várjuk az érdek-lõdõket.

IIddõõsszzaakkii kkiiáállllííttáássookk– BEREG árvíz elõtt és után – „Azért a víz az úr” – fotókiállítás (Skanzen Galéria)– „Móra Ferenc világa” – gyermek-kép-zõmûvészeti kiállítás (Kisalföld tájegy-ség)– „Az Úr lova” – az elsõ magyarországiSzamártár képzõmûvészeti kiállítása(Felsõ-Tiszavidék tájegység, nyitva: au-gusztus 10-ig)– Hagyományos építõanyagok a kortárs ma-gyar építészetben (Felsõ-Tiszavidék tájegy-ség (nyitva: augusztus 20.–október 31.)

ÍÍzzeess ccssüüttöörrttöökk((mmiinnddeenn ccssüüttöörrttöökköönn))9–17 óráig különféle népi ételek készíté-sének bemutatói: kenyérlángos sütésekóstolóval, mézeskalácssütés és -díszítésvásárral, házi tészta készítése, vajköpülésés sajtkészítés kóstolóval, szilvalekvár- ésmézvásár.11 órakor családi tárlatvezetés indul a múzeum bejáratától „Konyhatúra”címmel.A Játékudvarban a gólyalábtól a tekénkeresztül a karikahajtásig számos népi játékot kipróbálhatnak.

PPéénntteekkii pprraakkttiikkáákkAugusztus 6. – „Ahány ház, annyi szo-kás…” „Patics” falú makettház és papírház ké-szítése, terítõhímzés, kékfestés, agyag-edények készítése, csipkeverés, kõ szél-malom készítése, a foltvarró mûhelyben„kunyhóblokk” készítése, papírbatiko-lás, „aranymosás”, vályogvetés, munkáka házban és vajköpülés kóstolóval.Augusztus 13. – „Babonaság, bolond-ság”Bolond Istók-öltöztetõbaba készítése pa-

pírból, gyógyír készítése, ördöglakat készítése, gonoszûzõ szélharang és ron-táselhárító rongybaba készítése, arany-mosás, amulett készítése, gyertyamártás,fekete macska gyapjúból, a foltvarró mûhelyben „Bolondos blokk”.

SSzzoommbbaattii sszzöösszzmmööttööllééss((mmiinnddeenn sszzoommbbaattoonn))Kézmûves bemutatók zajlanak, a Játék-udvar mûködik, 11 és 14 órakor beindít-juk a vízimalmot. 11 órától a bemutatót tartó mestereknélkézmûves foglalkozásokon vehetnekrészt.13–15 óráig: Munkák a házban és házkörül – hagyományos házi munkák a ne-mek szerinti munkamegosztás szerint.

MMuuzzssiikkáállóó vvaassáárrnnaappookkA díszítõmûvészeti bemutatókon 12–16óráig foglalkozások keretében elsajátít-hatják a mesterfogásokat. Ezenkívül kó-rusmuzsika, népi hangszerbemutató, ka-maraegyüttesek koncertjei váltakoznak,valamint délutánonként táncház várja a zenét és a néptáncot kedvelõket.

HHoommoo FFaabbeerr –– AAzz ééppííttkkeezzõõ eemmbbeerr„Verd a sarat, rakd a falat! – Népi épí-

tészeti napok (augusztus 19–22.)Hagyományos építési technikák (vert falkészítése, vályogvetés, téglarakás, tetõfe-dés szalmával, náddal, zsindellyel, cse-réppel).Építészeti Fesztivál – augusztus 20.Építési technikákat próbálhatnak ki a bemutatókat követõen. CD-ROM-be-mutatóval, multimédiás tervezéssel,építõjátékok bemutatójával, vásárávalés makett készítésével várjuk az érdek-lõdõket.

Page 36: 23563755-keresztszemes-04

36

Nemzetek és kultúrák

Görögország

lószínû, hogy Olümpiában mársok száz évvel korábban is voltakversenyekkel egybekötött ünnep-ségek. A játék pontos eredetéthomály fedi, de a legtöbb mon-da szerint Zeusz fia, Héraklész(római nevén Herkules) volt azötlet atyja. Hosszú ideig a görögidõszámítás is e körül forgott,hiszen a két játék közt eltelt„olimpiász” (4 év) számított egyegységnek. A 27. modern korijátékon több mint 200 magyarversenyzõ vesz majd részt, akik-nek ezúton is sok sikert és széperedményeket kívánunk.

Új, háromrészes sorozatunkGörögországról szól. Amellett,hogy kultúrája az egyik leg-erõteljesebbnek bizonyultkontinensünkön, különös ak-tualitást ad választásunknakaz augusztus 13–29. közöttmegrendezésre kerülõ olim-pia. 108 évvel ezelõtt, 1896.április 6-án nyitotta meg I. György görög király az elsõmodern kori olimpiai játéko-kat. Mindössze két évvel korábban döntöttek a hagyo-mányok újraélesztésérõl, azókori görög testkultúra irántitiszteletbõl. A legelsõ olimpiáta történészek hivatalosan Kr. e. 776-ra teszik, noha va-

HHeellyysszzíínn:: LLaakkbbeerreennddeezzééssii ÁÁrruuhháázz

Page 37: 23563755-keresztszemes-04

Húzza

ki...

JEL MOULINÉ SZÍN

m 0205 mandarin, ss

~ 0910 égszínkék, k

e 0911 égszínkék, s

* 0913 királykék, s

+ 1013 kék

z 1501 avokádózöld, vv

: 2401 hófehér

Sorminták A görög színvilág legjellegzetesebb összetevõi a kékés a fehér. Ez látható zászlajukon is, de minden deko-ráción visszaköszön, csakúgy, mint a geometrikus,vonalas ábrázolás. Több motívum a víz, a hullámokstilizált ábrázolása, ami egy tengeri, hajózó nép ese-tében természetes. Az itt bemutatott motívumok szí-neit szabadon változtathatjuk, felhasználhatjuk ké-zimunkák szegélyezésére, hímzõcsíkon képkeretkéntfelhasználva, könyvborítóra, könyvjelzõre, de terítõtis készíthetünk belõlük.

Page 38: 23563755-keresztszemes-04

38

Page 39: 23563755-keresztszemes-04

Hímezzen!

2000 évvel ezelõtt egy görög szobrász, Müronörökítette meg egyetlen pillanatképbe sûrítve a diszkoszvetés mozdulatsorát. A szobor a Diszkobolosz nevet viseli, és lényege, hogy a szemlélõben azonnal és egyértelmûen a disz-koszvetés mozdulatsorát idézi fel. Maga a sport-ág a több nemzet kultúrájában is fellelhetõ har-ci korongdobásból fejlõdött ki. Atlétáink ezen azolimpián is megmérettetnek e versenyszámban.

ELKÉSZÍTÉSAz elszegett szélû Aida közepére hímezzüka mintát, 3 fonalszállal öltve a keresztöl-téseket. Keretezés elõtt hátoldaláról óva-tosan vasaljuk át az anyagot. Keményítettanyagokat a gõz vagy a bespriccelés elde-formálhat!

JEL MOULINÉ SZÍN

A 1801 acélszürke, k

a 1802 acélszürke, v

+ 1804 gyöngyházszürke, v

^ 1805 gyöngyház, vv

K 1810 kagylószürke, ss

T 1811 páncélszürke, s

P 1812 páncélszürke, k

C 1813 páncélszürke, kv

X 1814 páncélszürke, v

~ 1901 beigeszürke, v

s 1902 beigeszürke, k

: 2402 törtfehér

* 2404 vajszín

Diszkoszvetõ

ANYAGIGÉNY1 cm-en 5,5 négyzetes fekete Aidán 14x25 cm-t fog elfoglalnia minta (77x140 öltés), ezért leg-alább 21x33 cm anyagra szüksé-günk lesz a kényelmes hímzés-hez, továbbá Madeira Moulinéfonalakra 13 színben.

Page 40: 23563755-keresztszemes-04

40

Page 41: 23563755-keresztszemes-04

Mit jelent a MADEIRA intelli-gens csomagolása:

– kiváló minõségû pamut, nem csomózódik,

– nincs veszteség,

– nincs több rakoncátlan fonalvég,

– praktikus fóliatasak,

– többet hímezheta 10 méteres fonalból,

– a fonal tiszta maradés nem fakul ki.

ANYAGIGÉNY35x26 cm (1 cm-en 10 szálas) világos hímzõvászon, 44x70 cm párnaanyag, 44x37 cmtömõanyag, valamint Madeira Mouliné fonalak 7 színben.

ELKÉSZÍTÉSA 96x64 öltés nagyságú hímzést számoljuk ki a vászon közepére. Kétszálankéntöltsünk a hímzõvásznon, a keresztöltéseket kettõ, a tûzõöltéseket 1 szállal készít-sük. Ha elkészültünk, vágjunk le egy 44x35 cm-es anyagdarabot a párna hátlap-jához. Az elõlap elkészítéséhez a hímzõvásznon kívül 4 db, egyenként 6 cm szélesanyagcsíkra lesz szükségünk. A vízszintes csíkok mérete felül 44, alul 34 cm, a függõlegesek külsõ mérete 35, a belsõ 26 cm. Minden anyagdarabot szegjünk el,majd fonákjukon varrjuk össze a sarkokat a belsõ sarokpontig (ahol a hímzõ-vászonnal találkoznak majd). Mindenütt, egységesen 1 cm-re az anyagszéltõl ké-szítsük a varrásokat. Ezután varrjuk bele a hímzõvásznat is, majd az egészetvarrjuk össze a hátlappal. Lezárhatjuk cipzárral, tépõzárral vagy gombokkal.

Az amforák nagy méretû, öblös testû görög agyagedények. Táguló nyak és két fül jellemzõrájuk, a talppal nem rendelkezõ edények csúcsos aljúak, ezért külön állványra teszik õket. A rómaiak is átvették a görögöktõl használatát, és általában vizet, bort vagy olajat tartot-tak benne.

JEL MOULINÉ SZÍN

c 2001 capuccino, v

~ 2106 drapp, ss

^ 2107 drapp, s

d 2108 drapp, k

a 2109 drapp, v

s 2403 porcelán

Tûzõöltések:

2400 fekete

Amforák

HHeellyysszzíínn:: LLaakkbbeerreennddeezzééssii ÁÁrruuhháázz

Page 42: 23563755-keresztszemes-04

42

Gobelin

Rokokó árnyképek

HHeellyysszzíínn:: LLaakkbbeerreennddeezzééssii ÁÁrruuhháázz

Page 43: 23563755-keresztszemes-04

43

Ezúttal rokokó hangulatot idézõ árnyképek és régi, elfeledett, restaurált munkákszolgálnak rovatunk témájául. Az ilyen és hasonló, fekete-fehér árnyképek a XVIII.században élték virágkorukat. Az ábrázolás témája többnyire a nõi és férfi fej, illetvetest volt. Az árnyképkészítõk sikerét megalapozta, hogy e technikához nem kell elõze-tes rajztudás, csak némi kézügyesség: az irányított fény által létrehozott árnyékot raj-zolták körbe és a kontúrrajzot festették feketére. Az ókori, fekete alakos görög vázákszintén csak növelték az árnyképek kedveltségét, amikor az ókor iránti vonzódás fel-élénkült. Egy népszerû történet szerint mikor Debutades, egy korinthoszi fazekas lá-nya búcsút vett hosszú útra induló kedvesétõl, észrevette, hogy a férfi profiljának azárnyéka megjelenik a falon. Hogy vonásait emlékül megõrizze, egy darab szénnel kör-berajzolta az árnyékot.

Baranyainé Kálmán Etelka (06-1) 302-0359Carpathia Gobelin, Budapest VI. ker. Teréz krt. 26.

Page 44: 23563755-keresztszemes-04

44

ELKÉSZÍTÉSSzámoljuk le a négyzeteket és jelöljük be a vászon közepét, hogy bizto-san ráférjen a minta. Az egyenletes felület elérése érdekében feszítsükkeretre az anyagot. Gobelinöltéssel, az osztott hímzõ három szálával hí-mezzünk.

ANYAGIGÉNYEgy képhez szükségünk lesz 16x16 cm 1 cm-en 9 négyzetes kanavára,Madeira Mouliné 2202 (óarany), 2004 (barnásfekete), a háttérhez pedig0101 világos citromszínû fonalakra. A keret mérete 19x19 cm, benne a kör alakú ablak átmérõje 10,5 cm.

TIPPA hímzések, kárpitok restaurálása külön szakma: a restaurátorok magukfestik a fonalat, vagy állítják elõ a régen használt anyagokat (többségébengyapjút). Otthon nem is ajánlatos hozzáfogni, mivel az anyagokat nem sza-bad vízben mosni, inkább a vegytisztítás javasolt.

Page 45: 23563755-keresztszemes-04

Gobeliniskola (1.)A hozzávalókról

KANAVA

Lyuknagyságtól és öltésszámtólfüggõen beszélhetünk hagyományos éstûgobelin anyagról. Mindkét típusúanyag megtalálható többféle méret-ben, elõfestett és kiszámolós változat-ban is. Hagyományosra az osztott hím-zõ 6 szálával varrunk. Tûgobelinanyag is található többféle méretben,erre általában az osztott hímzõ 2, 3, 4szálával varrunk.

FONAL ÉS TÛ

Általában osztott hímzõfonallalvarrunk, de használati tárgyaknál(pl. párna) a gyapjúfonal a használa-tos. A hímzéshez az anyagméretnekmegfelelõ méretû tompa végû tût vagymerkelõtût használjunk.

RÁMÁK

Alapvetõen háromféle rámát (hím-zõkeretet) különböztetünk meg, az álló, az asztali és a kézi rámákat. Álta-lában könnyû fából készülnek, a hím-zendõ anyagot pedig vagy tûzõgéppelkell hozzárögzíteni, vagy a keretet kö-rülfogó anyagdarabhoz kell hozzáfér-celni. Az álló keretek 70 cm-nél na-

gyobb gobelinekhez valók, ahol az ak-tuális varrófelület látható és varrható,a többi pedig feltekerhetõ. Asztali rá-mák közepes méretû gobelinekhezhasználatosak, általában 40 cm széles-ség felett. Ez annak ajánlott, akinek azasztal melletti varrás a kényelmes. A kézi rámák talán a legelterjedteb-bek. Ezek a kisebb méretû gobelinek-hez (15 cm felett) ajánlottak.

ÖLTÉSFAJTÁK (1)

Hagyományos gobelinöltés:Általában osztott hímzõfonallal ké-

szül. Kezdjük lent, balra haladva. A következõ (eggyel felette lévõ) sortjobbra haladva hímezzük, majd ismét

balra, és így tovább. A képen láthatósorrendben öltve a hátoldal szõnyeg-szerûen tömötté válik, stabilabbá,idõtállóvá téve a hímzést.

Horváthné Harkai Marianna(06-30) 6303-276

13 15 17 19 21 23

14 16 18 20 22 2412 10 8 6 4 2

11 9 7 5 3 1

Page 46: 23563755-keresztszemes-04

46

Bemutató

Kalocsa a Solti-síkság déli részén elterülõ Kalocsai Sárköz központja, a Duna–Tisza-köze legré-gebbi városa. A város területén talált legrégebbi leletek az. i. sz. 300 körüli kelta település nyoma-it idézik. Bács-Kiskun megyei város. A megye nyugati részén, Budapesttõl 120 km-re, délre a Duna közelében fekszik. A XIX. század során kialakult kalocsai hímzéssel Kalocsán és a tõ-le keletre fekvõ, népmûvészetileg nevezetes falvakban: Homok-mégyen, Szakmáron és Öreg-csertõn találkozhatunk.

Kalocsa a Solti-síkság déli részén elterülõ Kalocsai Sárköz központja, a Duna–Tisza-köze legré-gebbi városa. A város területén talált legrégebbi leletek az. i. sz. 300 körüli kelta település nyoma-it idézik. Bács-Kiskun megyei város. A megye nyugati részén, Budapesttõl 120 km-re, délre a Duna közelében fekszik. A XIX. század során kialakult kalocsai hímzéssel Kalocsán és a tõ-le keletre fekvõ, népmûvészetileg nevezetes falvakban: Homok-mégyen, Szakmáron és Öreg-csertõn találkozhatunk.

Kalocsai hímzésKalocsai hímzés

Page 47: 23563755-keresztszemes-04

47

A kalocsai népmûvészet ágai kö-zé sorolhatóak a pingálás (falfestés),hímzés, tûcsipke és faragás. A XIX.század utolsó harmadában kialakultfalfestés motívumai hasonlóak a hímzett motívumokhoz. Kezdetbenkék vagy vörös alapú koszorút fes-tettek a szoba mennyezet alatti fala-ira és a ház eresz alatti falának felsõrészére. A 20. század elején a falfes-tés is színessé vált. Már nem csakkoszorúval díszítették a szobák fa-lát, hanem a falak egyéb részeire iskerült színes pingálás. Sok esetben a „tisztaszoba” vagy, ahogy Kalocsakörnyékén mondják, az „elsõ ház”falainak nagy részét is pingálták. A ma ismert, színes, naturális növé-nyi motívumokat használó kalocsainépmûvészet alig százéves múltratekint vissza, de egyes elemei, a fa-ragott bútor, a díszített cserépedé-nyek és a pingálás már korábbanmegjelentek.

A kalocsai népmûvészet legis-mertebb ága a hímzés és a hímzéshezszorosan kapcsolódó viselet. A kalo-csai hímzés szabadrajzos, kevert öl-tési módokat szabadon felhasználóhímzésfajta. Elõször a háztartásoktextilféleségein, majd a ruházat kü-lönféle darabjain jelentek meg, dekésõbb is vékonyszálú vászonra ké-szítették.

Kezdetben még kevés színt hasz-náltak: elõször fehér hímzés volt,majd megjelent a fekete, késõbb a piros és kék szín is – ezeket a szí-neket akkor még növényekbõl nyer-ték. A színhasználat akkoriban váltgazdagabbá, amikor megjelentek a színtartó színes fo-nalak (1920-as évek),ma már 27 szín hasz-nálatos. A színek meg-határozására sajátosszínneveket használtak.A piros és árnyalatai:tulipiros, csertõi pi-ros, paprikapiros, láng-szín, borszín. A sárgaés árnyalatai: ribasár-ga, kénsárga, irigysárga.A kék és árnyalatai:hupikék, vadgalam-bkék, bársonykék,gálickék, égszínkék

stb. A virágszárak zöldje általábansötétebb a minta többi zöldjénél.

A jellegzetes színhasználat a ka-locsai hímzés egyik sajátossága, te-hát hitelesen csak változtatás nélkülhímezhetünk ilyen mintákat. A fõmotívumok a mezõk, rétek és virá-gok. Az apróbb és nagyobb virágokalkothatnak kompozíciós egységet,sorokat, koszorút, de állhatnak ön-magukban is. A leggyakoribb virág-motívumok a gyöngyvirág, a tulipán,a rózsa, a liliom, a szegfû, a nefe-lejcs, az árvácska, a rozmaring és a különbözõ levélfajták.

Hogyan készül?

A mintákat íróasszonyok rajzol-ták tintával takácsszõttesre; manap-ság napvászonra, hímzõvászonra készíthetjük. Az elõrajzolást sajátkezûleg szabóindigó segítségévelvagy másolótollal végezhetjük el.Öltése sodrott gyöngyfonállal készí-tett laposöltés, melyet az öltések irá-nya és a színárnyalatok tesznek jellegzetessé. A laposöltés a kitöltõ-öltések közé sorolható technika.Ezek az öltések – ahogy nevük ismutatja – egy meghatározott terüle-tet teljesen kitöltenek. Egyszerûnektûnik, de gyakorlatot kíván. Min-denképpen szükséges hímzõkerethasználata az egyenletes öltésekhez,és arra is ügyeljünk kell, hogy egyirányba álljanak az öltések egy felü-leten belül. A másik öltéstípus a száröltés, mellyel a virágok száraikészülnek. A hímzések szélét kétfé-leképpen szokás lezárni: cakkozás-

sal vagy más néven sringeléssel,mely tulajdonképpen sûrû pelenka-öltésekbõl áll; vagy riseliõhímzéssel,mely egy ennél jóval bonyolultabbés díszesebb szegélyt eredményez.

(x)

A virágokat és a leveleket, kompozíciókatszáröltések kötik össze. A fonalszál rögzítése hasonlóan a már leírtakhoz történik, a száröltésekkel takarjuk el a hímzendõ vonalon vezetett, elvarrt fonalvéget. A száröltések mindig az elõzõ öltés végéhez csatlakoznak.

Ha végeztünk egy szín kihímzésével (pl. a virág közepével), a hátoldalon, a szálak alatt varrjuk el a fonalvéget. A környezõ színeket pontosan illeszkedveöltsük a már meglevõ felületek mellé.

A hímzést a szál rögzítésével kezdjük. A hímzés tervezett irányával szemben vezessük a fonalat, majd a laposöltésekkelfedjük be teljesen, ahogy a felület kívánja.

A hímzett tárgyak szegélyét egyszerûcakkozással vagy díszítõbb hatású

riseliõvel szokás lezárni.

Page 48: 23563755-keresztszemes-04

40

Gobelin

48

Útmutató az ajándékkészletekhez

A nyár virágai

JEL MOULINÉ SZÍN

^ 0102 citrom

+ 0106 kanárisárga

m 0203 mandarin, s

Z 1407 vadászzöld

v 1503 avokádózöld, v

s 1802 acélszürke, v

a 1803 acélszürke, vv

* 1804 gyöngyházszürke, v

Tûzõöltések:

0203 mandarin, s

1406 vadászzöld, ks

2400 fekete

A nyár virágaiA szélein elszegett anyag közepére hímezzük a mintát. Az anyag közepét legkönnyebben úgy ha-tározhatjuk meg, ha mindkét irányban félbe hajtjuk – a hajtásvonalak metszéspontja megegyezik a középponttal. A keresztöltéseket két szállal, a tûzõöltéseket 1 szállal készítsük (az osztott hímzõfonal 6 szálra bontható). A készlet tartalma 10x12 cm Aida (1 cm-en 5,5 négy-zetes), valamint Madeira fonalak 10 színben. A hímzéshez választhatunk ablakos képeslapot,mely szinte minden kreatív boltban kapható; vagy keretben képként is díszíthetjük vele ottho-nunkat.

Page 49: 23563755-keresztszemes-04

TIPP

A rózsaszín virágos bokor virágaitrészöltésekkel hímezzük. A mellé-kelt számozás segít az elkészítés-ben.

JEL MOULINÉ SZÍN

b 0302 barack, v

~ 0306 korall, vv

Z 1407 vadászzöld

v 1503 avokádózöld, v

s 1802 acélszürke, v

a 1803 acélszürke, vv

: 2401 hófehér

Tûzõöltések:

0303 korall, k

1406 vadászzöld, ks

2400 fekete

49

8 4

5 1

9 13

12 16

711

315

1410

6 2

Page 50: 23563755-keresztszemes-04

50

Kreatív mûhely

A drót olcsó alapanyag, kis kézügyességgel könnyedén megmunkálható és némi fantáziával a leg-különbözõbb dolgokat készíthetjük el belõle. Drótból hajlíthatunk dísztárgyakat, ékszereket, ünnepnek megfelelõ ajándékokat, de egy kis leleményességgel a minket naponta körülvevõ hasz-nálati tárgyakat is lemásolhatjuk. Ilyen módszerrel készülhet tojás-, kulcs-, újság-, szalvéta- éspohártartó, lámpaernyõ, gyümölcsöskosár vagy éppen egy díszes képkeret.Ebbe a képkeretbe bátran helyezhetünk aztán fényképet, festményt vagy egy jól elkészített keresztszemes képet.

Képkeret drótbólés gyöngybõl

Elkészítési útmutató– Vegyük alapul azt a képet, ami-

hez a keretet készítjük, nézzük meg a méreteit és annak alapján készítsükel a képkeret belsõ keretét. A keretbelsejéhez a 2 mm vastag alumínium-drótot használjuk fel duplán, és a gyöngyfûzõ drót segítségével kötöz-zük õket egymáshoz. Ügyeljünk, hogya két alumíniumszál párhuzamosanfusson egymás mellett, és hogy a gyöngy-

fûzõ drót kellõ feszességgel tartsa õketössze.

– Vegyük a vonalzót és egy 2 méterhosszú alumíniumdrót darabot, majdamilyen sûrûn csak lehet, tekerjük fel

a vonalzóra a drótot. Ha készen va-gyunk, húzzuk le, majd óvatosan nyis-suk szét az így keletkezett cikcakkot 2 cm-es távolságokra.

– Ezt a drótcikcakkot fogjuk fel-

HOZZÁVALÓK– 2 mm-es alumíniumdrót – 0,3 mm-es gyöngyfûzõ drót– színes üveggyöngyök– egyenes vonalzó– csípõfogó

Page 51: 23563755-keresztszemes-04

51

szerelni a korábban elkészített keretregyöngyfûzõ drót segítségével. Mielõttelkezdenénk összeszerelni, próbáljukegymáshoz a két darabot, hogy a keretmindegyik oldalára megfelelõ mennyi-ségû cikcakk jusson.

– Ha körbeértünk, elkezdhetjük a keret díszítését. Ebben az esetben isérdemes elõször a különbözõ gyön-gyök helyét megkeresni és csak utánarögzíteni.

– A képet a keretbe a kép sarkainál

kell rögzíteni gyöngyfûzõ drót segítsé-gével, hasonló módon, mint ahogy a fényképeket az albumba az öntapa-dós saroktartókkal szokás.

– Attól függõen, hogy lógatni vagyállítani szeretnénk a képet, vastagdrótból készíthetünk hozzá akasztótvagy támasztékot, melyet a kerethezrögzíthetünk.

Jó szórakozást!

Page 52: 23563755-keresztszemes-04

Cz. Róbertné kunszentmártoni olva-sónk interneten érkezett üzenete

Megrögzött keresztszemes rajongó va-gyok, ezért is örültem a lap megjelenésé-nek. Minden ezen témával kapcsolatos új-ságot, cikket, könyvet begyûjtök. Szívesenterveznék saját részemre én is komolyabbmintákat, ahhoz viszont programokra len-ne szükség. Szívesen olvasnék a lapbanszoftverajánlásokat, illetve véleményeket,ugyanis ez a téma nagyon is beleillene a lapba. Vidéken sajnos elég nehézkes hoz-zájutni a megfelelõ és változatos minták-hoz. Talán ez megkönnyítené több sorstár-sam helyzetét.

Kedves Olvasónk!A probléma valóban aktuális. A legá-

lis és jó keresztszemes- és hímzéstervezõprogramok beszerzése országunkban elégkomplikált, mivel kevés a hazai gyártó,szinte teljes mértékben amerikai és angolprogramok uralják a piacot. Ettõl függet-lenül – vagy talán éppen ezért – szoftver-ajánlóval és friss hírekkel várhatólag a téli hónapoktól jelentkezünk.

Olvasóink kértékM. Mónika olvasónk interneten érke-

zett üzeneteNagyon tetszik a lap, minden számát

megvettem és mondhatom a szenvedélyem-mé vált a kézimunka. Azóta mióta Önök„vannak”, a faliképtõl a párnahuzatig, a szemüvegtoktól a könyvjelzõig már min-dent keresztszemes borít nálam és a csalá-domnál. A másik szenvedélyem a kutyám.Nagyon szeretnék kivarrni egy beagle kopóról készült mintát, minél nagyobbat,de sajnos ilyet még nem találtam sehol.Nem tudnának ilyen mintát küldeni, vagyaz újságban megjelentetni?

M. Karolina olvasónk interneten ér-kezett üzenete

Nagyon örülök az új keresztszemes új-ságnak, ami színvonalas, jó minõségû min-tákat is közöl, és jó ötletekkel van tele. Én

személy szerint veszem a külföldi lapokatis, és bár nem vagyok „öreg” (28 éves),mégis imádok varrni, sokszor hajnalig isbelemerülök. Már a 9 éves lányomat ismegtanítottam, és egyre több barátnõm éscsemetéi is ûzik ezt a „sportot”.

Sokan vagyunk állatszeretõk, szívesenlátnák kutyás és cicás mintákat, mert ab-ból sose elég, és a gyerekek is szeretettelvarrják. Pl.: kutyafajták portréit, cicákatjáték közben stb., és persze a gyerekmin-tákat is, mint a Micimackó és barátait isszívesen látnánk.

K. Edina olvasónk interneten érke-zett üzenete

A barátom nagyon kedveli a keleti kul-túrákat, fõleg a japán, a kínai motívumo-kat. Szívesen készítenék neki egy párnátvagy faliképet, ehhez kellene pár minta.

Kedves Edina!Kínával és Japánnal a késõbbiek fo-

lyamán Nemzetek és kultúrák címû rova-tunkban bõvebben foglalkozunk majd.Addig is ajánlunk pár apró mintát, amijellemzi ezt a távoli vidéket és szellemisé-gét. A jelképekhez, melyeket amulettkéntis viselnek, íme némi magyarázat:

A „tökéletesség gyöngyének” is neve-zett lángoló gyöngyszem az ellentétes elõ-jelû kvalitások, a tûz és a víz, a férfi és a nõ harmonikus összekapcsolódását, a jang és a jin egységét fejezi ki. Síva ésBuddha harmadik szemeként a metafizi-kai látást, a transzcendens bölcsességet ésa spirituális megvilágosodást jelképezi.

„Az univerzumban minden az örökkéváltakozó jin és jang erõk határoznakmeg.” A jin jelent sötétséget, hideget,gyengédséget, befogadást, földet és ha-lált. A jang jelent fényt, meleget, erõt, ak-tivitást, eget és életet. A két tényezõ hajt-ja elõre a világot, eredményeként a válto-zás örök. Az ábra szimbolizálja a test és a lélek harmóniáját, a belsõ és külsõ békét.

Az õsi kínai jóskönyvbõl, a Ji Kingbõlismert trigramok láthatók a harmadik

szimbólumon (jobbra lent). A trigramokvagy más néven kuák kettesével állva ösz-szesen 64 jósjelet alkotnak. Lefordítvaegyes jelentésük a következõ: Kun = befo-gadó (föld, anya, passzivitás); Csen =gerjesztõ (villám, mozgás, hevesség); Li =tapadó (tûz, napfény, túlvilág); Tui = vi-dám (tó, derû); Csien = alkotó (ég, akti-vitás, uralkodó); Szun = szelíd (szél, fa,felemelkedés); Kan = szakadék (víz, ve-szély, bukás, ); Ken = mozdulatlan (hegy,állhatatosság, erõ).

Üdvözlettel:Székelyhidi Judit, Kis Glória

52

Levelesláda

Köszönjük a leveleiket, kedves soraikat! Örömünkre szolgál, hogy megtisz-telnek bizalmukkal, és megosztják velünk észrevételeiket, javaslataikat. Kér-jük, hogy kéréseiknél vegyék figyelembe, hogy a jogdíjas designok elnyeréseidõbe telik, amennyiben egyáltalán engedélyezi a jogtulajdonos. Mindent meg-teszünk, hogy a különleges kéréseket is teljesítsük, hiszen ezáltal sokszínûbbé,és igazán az Önökévé válik magazinunk! A továbbiakban is szívesen vesszüküzeneteiket, leveleiket e-mailben: [email protected], vagypostai úton a szerkesztõség címén: DIREX Média Kft., 1106 Budapest, Fehérút 10.

JEL MOULINÉ SZÍN

r 0613 rózsaszín, v

P 0702 petúnialila

v 0803 levendula, s

d 0804 levendula, ss

n 1103 mediterránkék, v

f 1304 fenyõ, élénk

z 1410 erdõzöld, v

e 1901 beigeszürke, v

= 1904 beigeszürke, ss

c 2001 capuccino, v

> 2004 barnásfekete

+ 2009 gesztenye, v

S 2010 gesztenye, vv

~ 2400 fekete

: 2401 hófehér

* 2402 törtfehér

a 2403 porcelán

¤ 2510 aranysárga, s

^ 2605 barackvirág, k

Tûzõöltések:

2004 barnásfekete

2009 gesztenye, v

2400 fekete

Francia csomók:

• 2004 barnásfekete

Olvasóink kérték

Page 53: 23563755-keresztszemes-04

53

Page 54: 23563755-keresztszemes-04

54

Olvasóink tervezték

Néhány hónapja tettünk közzé egyfelhívást, melyben saját tervezésûminták bemutatására kínáltunk lehe-tõséget. Reméljük, másokat is bátorí-tunk ezáltal a minták önálló tervezé-sére. Most második alkalommal mutatunk be Önöknek egy Olvasót,aki maga tervezi hímzéseit. Õ BánMónika makói olvasónk, aki így írmagáról:

„Egy gyermek büszke anyukája vagyok. A keresztsze-

mes hímzéssel terhességem alatt ismerkedtem meg, egye-

dül sajátítottam el a technikát, ami bizonyítja, hogy

nagyon egyszerû! Ezért is szerettem bele: nagyon egy-sze-

rûen és gyorsan lehet szebbnél szebb dolgokat hímezni!

Csak ajánlani tudom ezt a hímzésfajtát! Remélem elnyeri

olvasótársaim tetszését is az általam készített kép! Kelle-

mes hímezgetést!”

A kép 1 cm-en 5,5 négyzetes fehér Aidára készült,

a keresztöltéseket 2 szállal, a tûzõöltéseket egy szállal

hímezve.

DMC SZÍN

310 fekete

321 karácsonyi piros

367 pisztáciazöld, s

976 aranybarna, k

809 világoskék

3046 sárgás beige, k

3778 terrakotta, v

Tûzõöltések:

310 fekete

326 mély rózsaszín

699 karácsonyi zöld

801 kávébarna, s

Olvasónk tervezte

Page 55: 23563755-keresztszemes-04

Rendelhetõkészlet!

A készlet tartalmazza ahímzendõ anyagot, a szükséges

fonalakat és a nyomtatottmintát és leírást, valamint egy

részletes varrási útmutatót.

A táska kész mérete 20x30cm,ára 5990 Ft.

Page 56: 23563755-keresztszemes-04

56

0101 275 746

0102 292 3078

0103 288 455

0104 290 307

0105 297 973

0106 291 725

0107 298 972

0108 297 725

0109 295 726

0110 293 727

0111 300 745

0112 301 744

0113 305 743

0114 303 742

0201 303 741

0202 304 740

0203 314 741

0204 324 970

0205 330 608

0206 333 946

0207 332 946

0208 332 900

0209 334 606

0210 46 666

0211 13 817

0212 – 349

0213 11 3801

0214 – 351

0301 329 3340

0302 328 3341

0303 9 352

0304 8 3824

0305 1012 948

0306 933 948

0307 323 722

0308 324 721

0309 326 720

0310 1003 922

0311 326 721

0312 339 920

0313 340 919

0314 341 918

0401 5975 3830

0402 338 356

0403 868 3778

0404 1021 761

0405 1023 760

0406 10 3712

0407 19 347

0408 31 894

0409 33 3706

0410 35 3705

0411 35 3801

0412 28 891

0413 27 893

0414 26 899

0501 1026 819

0502 23 3713

0503 24 963

0504 25 899

0505 75 962

0506 38 335

0507 39 309

0508 1006 326

0509 1006 498

0510 47 321

0511 1006 304

0512 1005 816

0513 44 815

0514 43 814

0601 45 902

0602 65 3685

0603 59 3350

0604 68 3687

0605 60 3688

0606 74 3716

0607 49 3689

0608 48 963

0609 75 962

0610 40 961

0611 38 956

0612 50 957

0613 50 605

0614 66 604

0701 62 603

0702 57 3805

0703 – 3804

0704 – 600

0705 1029 915

0706 89 917

0707 88 718

0708 87 3607

0709 86 3608

0710 85 3609

0711 97 554

0712 98 553

0713 101 552

0714 – 550

0801 342 211

0802 342 210

0803 – –

0804 111 208

0805 – 327

0806 871 3041

0807 870 3042

0808 1020 778

0809 1017 316

0810 1018 315

0811 – 221

0812 895 223

0813 894 3326

0814 271 225

0901 117 341

0902 118 340

0903 119 333

0904 178 791

0905 940 792

0906 176 793

0907 175 794

0908 975 800

0909 120 809

0910 145 799

0911 146 798

0912 147 797

0913 133 796

0914 134 820

1001 1031 3752

1002 159 827

1003 977 334

1004 978 322

1005 979 312

1006 149 336

1007 150 336

1008 127 823

1009 152 939

1010 979 824

1011 979 825

1012 161 826

1013 160 813

1014 9159 828

1101 158 –

1102 410 995

1103 433 996

1104 – 747

1105 1038 519

1106 1039 518

1107 162 517

1108 168 3810

1109 168 –

1110 168 597

1111 928 598

1112 185 954

1113 186 959

1114 187 958

1201 185 993

1202 – 992

1203 188 3814

1204 879 991

1205 212 561

1206 211 562

1207 208 563

1208 – 564

1209 240 966

1210 206 955

1211 203 954

1212 204 913

1213 209 912

1214 228 911

Anchor DMC

Mouliné

Anchor DMC

Mouliné

Anchor DMC

Mouliné

ÁTVÁLTÓTÁBLÁZAT

Page 57: 23563755-keresztszemes-04

57

1301 228 910

1302 229 910

1303 230 909

1304 229 700

1305 245 701

1306 226 702

1307 225 703

1308 265 704

1309 1043 369

1310 215 368

1311 – 320

1312 217 367

1313 246 319

1314 1044 890

1401 261 989

1402 – 988

1403 – 987

1404 246 986

1405 1044 895

1406 – 3345

1407 258 3346

1408 267 3347

1409 264 3348

1410 255 907

1411 256 906

1412 257 905

1413 258 904

1414 278 472

1501 254 471

1502 266 470

1503 267 469

1504 268 937

1505 – 935

1506 – 934

1507 269 936

1508 269 3051

1509 859 3052

1510 – 523

1511 213 524

1512 858 –

1513 860 522

1514 861 520

1601 263 –

1602 262 3363

1603 264 3364

1604 253 772

1605 842 3013

1606 844 3012

1607 4 3011

1608 – 580

1609 280 581

1610 279 734

1611 280 733

1612 281 732

1613 281 731

1614 924 730

1701 1042 504

1702 875 503

1703 876 502

1704 877 501

1705 683 500

1706 851 924

1707 850 926

1708 848 927

1709 900 928

1710 1033 932

1711 1034 931

1712 922 930

1713 401 3799

1714 400 317

1801 235 414

1802 399 318

1803 232 –

1804 397 762

1805 847 3072

1806 231 453

1807 232 452

1808 233 451

1809 1041 535

1810 – 3021

1811 273 645

1812 8581 646

1813 1040 647

1814 397 3024

1901 397 3024

1902 – 3023

1903 393 642

1904 905 3021

1905 393 640

1906 899 3782

1907 388 3033

1908 390 3033

1909 276 543

1910 933 842

1911 – 841

1912 – 840

1913 1050 839

1914 360 898

2001 830 3033

2002 832 3032

2003 – 3031

2004 382 3371

2005 380 938

2006 – 898

2007 359 801

2008 358 433

2009 310 434

2010 1046 435

2011 1045 436

2012 362 437

2013 942 738

2014 885 739

2101 926 712

2102 943 422

2103 373 3828

2104 374 420

2105 375 869

2106 – 610

2107 898 611

2108 882 612

2109 831 613

2110 854 372

2111 888 371

2112 888 370

2113 906 829

2114 277 830

2201 – 831

2202 907 832

2203 907 729

2204 874 –

2205 886 3823

2206 887 3046

2207 886 677

2208 887 676

2209 890 729

2210 901 680

2211 308 783

2212 307 782

2213 309 781

2214 310 780

2301 363 977

2302 1001 976

2303 – 975

2304 351 400

2305 351 400

2306 1049 301

2307 1047 402

2308 1010 951

2309 4146 950

2310 1013 3778

2311 936 632

2312 883 407

2313 336 945

2314 276 3770

2401 1 B5200

2402 2 Blanc

2403 - -

2404 - Ecru

2400 403 310

2501 22 -

2502 1015 3777

2503 6 3824

2504 1037 3756

2505 164 -

2506 169 3765

2507 - 3808

2508 779 3768

2509 - 3820

2510 874 3821

2511 386 3823

2512 386 3823

2513 302 972

2514 307 -

2601 379 407

2602 371 975

2603 681 3362

2604 214 3817

2605 6 3779

2606 45 -

2607 72 -

2608 70 -

2609 972 3803

2610 1016 3727

2611 869 3743

2612 870 3042

2613 872 -

2614 873 3740

2701 127 823

2702 118 3807

2703 278 3819

2704 923 3818

2705 189 -

2706 188 3812

2707 52 957

2708 29 -

2709 102 -

2710 112 -

2711 108 -

2712 103 -

2713 96 -

2714 100 -

Anchor DMC

Mouliné

Anchor DMC

Mouliné

Anchor DMC

Mouliné

Anchor DMC

Mouliné

Page 58: 23563755-keresztszemes-04

Várjuk kézimunkakörök jelentkezését!Írják meg, mikor és hol tartják rendezvényeiket!

Békés, IV. sz. idõsek klubjaNagy vágyunk volt, hogy minél hasznosabban töltsük el itt nap-jainkat az idõsekkel együtt. Havi egy napra egy díszítõmûvésze-ti szakkörvezetõ is, név szerint Balog Gáborné segítségünkrevan, és tanít bennünket sok szépre. Számos kézimunka készültmár itt el mind a tagok, mind a dolgozók által. Az utóbbi évbenteret hódított a keresztszemes kézi-munkavarrás. A munkáink-ból kiállítás is volt ez év májusában. Összejöveteleinket Békésena Dózsa u. 36. szám alatt tartjuk.

w w w . k e r e s z t s z e m e s m a g a z i n . h uElõ

zete

s

AKTUÁLIS

Iskolakezdés Öltöztessük új ru-hába gyermekeinktankönyveit a sokszínes minta segít-ségével!

NEMZETEK ÉS KULTÚRÁK

Görögország(2.)Barangoljunkegyütt Görögországkulturális és termé-szeti kincsei közt!

GOBELIN

Festmények

Következõ lapszá-munktól nagyméretû,leszámolható gobelin-képekkel kedveske-dünk Olvasóinknak.

GYEREKSAROK

GarfieldA nagy, lusta macska nem csakaz egereket varázsolja el!

ÜNNEPVÁRÓ

Szüret

A szüret az õszegyik legvidámabbmulatsága. Ékesít-sük fel otthonunkat!

Várjuk leveleiket, javaslataikata szerkesztõség címére! · Írják meg, mit látnának még szívesen magazinunk oldalain. · Szívesen látjuk olvasóink fényképeit is, melyeken elkészült hím-

zéseikkel láthatóak. · Kérhetnek kisebb mintákat tervezõnktõl is. Minden lapszámban

három kívánságot teljesítünk. Kérjük, vegyék figyelembe, hogy akérésnek kb. 14 héttel a megjelenés elõtt kell beérkeznie.· Azon tehetséges olvasóink, akik már terveztek saját mintákat,

most megmutathatják tehetségüket lapunk hasábjain. A minta kizá-rólag saját ötletbõl származhat, nem másolhatóak védett designok!Küldjék be a mintát nyomtatott formátumban, a kihímzett változatjó minõségû fényképével együtt.

APRÓLeadás írásos formában

(faxon, levélben, vagy e-mailben)

***Talált valami szépképet, terítõt (az új-ságban), de úgy érziezt Ön nem tudja meg-csinálni, nincs rá ide-je? Bõvebb informá-ció:

(06-70) 319-7267,(06-20) 338-9557Zsoldosné Zsuzsa

A MADEIRA színnevek-nél használt rövidítések

a következõk:vv nagyon világosv világoskv középvilágosk középks középsötéts sötétss nagyon sötét

Page 59: 23563755-keresztszemes-04

Fonallelõhelyek...METALLIC No. 540% polyamid, 60% fémes poliészter,

4 szálas osztott hímzõ, 20 méteres

csomagolásban, 6 színben.

METALLIC No. 10Az univerzális fonal: 40% polyamid, 60% fémes

poliészter, 20 méteres csomagolásban, 20 színben.

SILK100% selyem, 4 szálas osztott hímzõ

5 méteres csomagolásban, 104 színben.

DECORA100% viszkóz, 4 szálas osztott hímzõ

5 méteres csomagolásban, 80 fénylõ színben.

METALLIC No. 340% polyamid, 59% poliészter, 1% ezüst.

4x3 szálból sodort hímzõfonal, 20 méteres

csomagolásban, 6 színben.

METALLIC No. 440% viszkóz, 60% fémes poliészter,

4x2 szálból sodort hímzõfonal, 20 méteres

csomagolásban, 6 színben.

MOULINÉ100% pamut, fényesített, 6 szálas osztott hímzõ

10 méteres csomagolásban, 369 színben.

DDaallmmaa kkéézziimmuunnkkaa--sszzaakküüzzlleett9400 Sopron PlazaTel.: (06-99) 337-201

KKrreeaakkttíívv hhoobbbbiibboolltt1039 Budapest, Hollós K. L. u. 5.Tel.: (06-1) 243-4176

PPuullllii kkéézziimmuunnkkaabboolltt4025 Debrecen, Piac út 39.Tel.: (06-52) 453-431(Jelenleg SILK kapható)

TTeexxttiill-- ééss ggoobbeelliinnsszzaakküüzzlleett1065 Budapest, Podmaniczky u. 1–3.Tel.: (06-1) 312-4136

CCAARRPPAATTIIAA GGOOBBEELLIINN1066 Budapest, Teréz krt. 26.Tel.: (06-1) 302-0359

PPaatteenntt rröövviiddáárruubboolltt3300 Eger, Zalár József u. 7.Tel.: (06-36) 313-035

MMaarriiaannnnaa ffoonnaallbboolltt5000 Szolnok, Sarló u. 1.Tel.: (06-56) 374-684

SSzziivváárrvváánnyy KKuucckkóó2870 Kisbér, Kossuth Lajos u. 10.Tel.: (06-34) 352-410

KKrreeaattíívv ÖÖttlleettttáárr1158 Budapest, Drégelyvár u. 57–63.Tel.: (06-1) 410-0186

FFoonnaallbbaannkk rröövviiddáárruubboolltt1149 Budapest, Nagy Lajos kir. u. 113.Tel.: (06-1) 222-3559

OOZZYY 1133 kkéézziimmuunnkkaabboolltt 8000 Székesfehérvár, Kossuth u. 14.Tel.: (06-30) 979-3835

KKrreeaattíívv ÉÉkksszzeerr1085 Budapest, Üllõi út 32.Tel.: (06-1) 328-0268

AArraannyyvvaarrrrááss kkéézziimmuunnkkaa ééss rröövviiddáárruu üüzzlleett9700 Szombathely, Király u. 1.Tel.: (06-94) 500-306

JJeeaann && PPhhiilliibbeerrtt ggoobbeelliinn-- ééss tteexxttiillbboolltt1026 Budapest, Gábor Áron u. 74–78.Rózsakert ÜzletházTel.: (06-1) 391-5841

KKrreeaattíívv hhoobbbbiibboolltt7624 Pécs, Hungária u. 8.Tel.: (06-72) 322-485

KKááttaaii PPlluuss KKfftt..5900 Orosháza, Bajcsy-Zs. u. 2.Tel.: (06-68) 415-809

KKéézziimmuunnkkaabboolltt7400 Kaposvár, Fõ u. 46.Tel.: (06-82) 316-314

GGoommbboossbboolltt8360 Keszthely, Kossuth L. u. 2.Tel.: (06-83) 318-250

VVaarrrróóggéépp CCeennttrruumm1066 Budapest, Teréz krt. 10.Te.: (06-1) 322-8689

VVaarrrróókk ééss kkéézziimmuunnkkáázzóókk bboollttjjaa2040 Budaörs, Szabadság út 143.Tel.: (06-20) 933-3356

KKrreeaattíívv ööttlleettttáárr,, PPhhoottoo hhaallll2085 Pilisvörösvár, Fõ u. 106/aTel.: (06-26) 530-090

IInnffoorrmmáácciióó:: Aranyosi ZsuzsaTel.: (06-20) 326-6987, (06-1) 261-0637

Page 60: 23563755-keresztszemes-04

Hirdetés