35
2/3 PROJEKAT KONSTRUKCIJE - FUNDIRANJE NA ŠIPOVIMA Investitor: HEINEKEN SRBIJA d.o.o. Zaječar Objekat: Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) sa pratećim objektom i cevovodima pivare Heineken Srbija u Zaječaru, K.P.5829/40, 5829/41, 8575/1, 8575/12, 8575/13, 5829/18, 5829/42, 5836,5837/9, 8474/6, 5834/8, 8479/3, 8568, 8569/2 i 8570 sve K.O. Zaječar Vrsta tehničke dokumentacije: PZI – PROJEKAT ZA IZVOĐENJE Naziv i oznaka dela projekta: 2/3 PROJEKAT KONSTRUKCIJE - FUNDIRANJE NA ŠIPOVIMA Za građenje / izvođenje radova: NOVA GRADNJA I REKONSTRUKCIJA Pečat i potpis: Projektant: MAŠINOPROJEKT KOPRING a.d. BEOGRAD BEOGRAD, Dobrinjska 8a generalni direktor Slobodan Lalić Pečat i potpis: Odgovorni projektant: Aleksandar Trajković, dipl. inž. građ. broj licence: 310 1127 03 Broj dela projekta: 2018U024-A1.1-PZI-G03 Mesto i datum: Beograd, 10.2019. godine

2/3 PROJEKAT KONSTRUKCIJE - FUNDIRANJE NA ŠIPOVIMA

  • Upload
    others

  • View
    32

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 2/3 PROJEKAT KONSTRUKCIJE - FUNDIRANJE NA ŠIPOVIMA

2/3 PROJEKAT KONSTRUKCIJE - FUNDIRANJE NA ŠIPOVIMAInvestitor: HEINEKEN SRBIJA d.o.o. Zaječar

Objekat: Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) sapratećim objektom i cevovodima pivare Heineken Srbija uZaječaru,K.P.5829/40, 5829/41, 8575/1, 8575/12, 8575/13, 5829/18,5829/42, 5836,5837/9, 8474/6, 5834/8, 8479/3, 8568, 8569/2i 8570 sve K.O. Zaječar

Vrsta tehničke dokumentacije: PZI – PROJEKAT ZA IZVOĐENJE

Naziv i oznaka dela projekta: 2/3 PROJEKAT KONSTRUKCIJE - FUNDIRANJE NAŠIPOVIMA

Za građenje / izvođenje radova: NOVA GRADNJA I REKONSTRUKCIJA

Pečat i potpis: Projektant:

MAŠINOPROJEKT KOPRING a.d. BEOGRADBEOGRAD, Dobrinjska 8a

generalni direktor Slobodan Lalić

Pečat i potpis: Odgovorni projektant:

Aleksandar Trajković, dipl. inž. građ.broj licence: 310 1127 03

Broj dela projekta: 2018U024-A1.1-PZI-G03

Mesto i datum: Beograd, 10.2019. godine

Page 2: 2/3 PROJEKAT KONSTRUKCIJE - FUNDIRANJE NA ŠIPOVIMA

2018U024-A1.1-PZI-G03 IZMENA STRANA

2

MAŠINOPROJEKT KOPRING a.d. Dobrinjska 8a, Beograd

1.2. SADRŽAJ PROJEKTA

1.1. Naslovna strana

1.2. Sadržaj projekta

1.3. Rešenje o određivanju odgovornog projektanta

1.4. Izjava odgovornog projektanta

1.5. Tekstualna dokumentacija

1.5.1. Tehnički opis

1.5.2 Tehnički uslovi za izvođenje armiranobetonskih šipova po CFA tehnologiji

1.6. Numerička dokumentacija

1.6.1. Proračuni

1.6.2. Predmer i predračun

1.7. Grafička dokumentacija

Page 3: 2/3 PROJEKAT KONSTRUKCIJE - FUNDIRANJE NA ŠIPOVIMA

2018U024-A1.1-PZI-G03 IZMENA STRANA

3

MAŠINOPROJEKT KOPRING a.d. Dobrinjska 8a, Beograd

GRAFIČKA DOKUMENTACIJA

R.br. Naziv crteža Broj crteža

1. Koordinate šipova 2018U024-A1.1-PZI-G03-01

2. Plan armature šipova 2018U024-A1.1-PZI-G03-02

Page 4: 2/3 PROJEKAT KONSTRUKCIJE - FUNDIRANJE NA ŠIPOVIMA

2018U024-A1.1-PZI-G03 IZMENA STRANA

4

MAŠINOPROJEKT KOPRING a.d. Dobrinjska 8a, Beograd

1.3. REŠENjE O ODREĐIVANjU ODGOVORNOG PROJEKTANTA

Na osnovu člana 128. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik RS'', br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10 odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/2013 – odluka US, 98/2013 –odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/2019 i 37/2019 - dr. zakon) i odredbi Pravilnika o sadržini,načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameniobjekata (“Službeni glasnik RS”, br. 72/18) kao:

O D GO VO R NI PR O JE K T AN T

za izradu 2/3 PROJEKTA KONSTRUKCIJE - FUNDIRANJA NA ŠIPOVIMA koji je deo PROJEKTAZA IZVOĐENJE (PZI) za izgradnju i rekonstrukciju objekta POSTROJENJE ZA PREČIŠĆAVANJEOTPADNIH VODA (PPOV) SA PRATEĆIM OBJEKTOM I CEVOVODIMA PIVARE HEINEKENSRBIJA U ZAJEČARU, K.P.5829/40, 5829/41, 8575/1, 8575/12, 8575/13, 5829/18, 5829/42,5836,5837/9, 8474/6, 5834/8, 8479/3, 8568, 8569/2 i 8570 sve K.O. Zaječar određuje se:

Aleksandar Trajković, dipl. inž. građ. broj licence: 310 1127 03

Projektanta: MAŠINOPROJEKT KOPRING a.d. BEOGRADBEOGRAD, Dobrinjska 8a

Odgovorno lice / zastupnik: generalni direktor Slobodan Lalić

Pečat: Potpis:

Broj dela projekta: 2018U024-A1.1-PZI-G03

Mesto i datum: Beograd, 09.2019. godine

Page 5: 2/3 PROJEKAT KONSTRUKCIJE - FUNDIRANJE NA ŠIPOVIMA

2018U024-A1.1-PZI-G03 IZMENA STRANA

5

MAŠINOPROJEKT KOPRING a.d. Dobrinjska 8a, Beograd

1.4. IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA

Odgovorni projektant 2/3 PROJEKTA KONSTRUKCIJE - FUNDIRANJA NA ŠIPOVIMA koji je deoPROJEKTA ZA IZVOĐENJE (PZI) za izgradnju i rekonstrukciju objekta POSTROJENJE ZAPREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA (PPOV) SA PRATEĆIM OBJEKTOM I CEVOVODIMAPIVARE HEINEKEN SRBIJA U ZAJEČARU, K.P.5829/40, 5829/41, 8575/1, 8575/12, 8575/13,5829/18, 5829/42, 5836,5837/9, 8474/6, 5834/8, 8479/3, 8568, 8569/2 i 8570 sve K.O.

Aleksandar Trajković, dipl. građ.inž.

I Z J AV L j U JE M

1. da je projekat u svemu u skladu sa izdatim lokacijskim uslovima broj ROP-ZAJ-6440-LOC-1/2019, datum 15.04.2019. izdatim od Gradske uprave grada Zaječara, građevinskom dozvolombroj ROP-ZAJ-6440-CPI-2/2019, datum 13.08.2019. izdatom od Gradske uprave gradaZaječara i projektom za građevinsku dozvolu

2. da je projekat izrađen u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, propisima, standardima inormativima iz oblasti izgradnje objekata i pravilima struke;

3. da su pri izradi projekta poštovane sve propisane i utvrđene mere i preporuke za ispunjenjeosnovnih zahteva za objekat i da je projekat izrađen u skladu sa merama i preporukama kojimase dokazuje ispunjenost osnovnih zahteva.

Odgovorni projektant PZI –PROJEKTA ZA IZVOĐENJE:

Aleksandar Trajković, dipl. inž. građ.broj licence: 310 1127 03

Pečat: Potpis:

Broj dela projekta: 2018U024-A1.1-PZI-G03

Mesto i datum: Beograd, 10.2019. godine

Page 6: 2/3 PROJEKAT KONSTRUKCIJE - FUNDIRANJE NA ŠIPOVIMA

2018U024-A1.1-PZI-G03 IZMENA STRANA

6

MAŠINOPROJEKT KOPRING a.d. Dobrinjska 8a, Beograd

1.5. TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA

Page 7: 2/3 PROJEKAT KONSTRUKCIJE - FUNDIRANJE NA ŠIPOVIMA

2018U024-A1.1-PZI-G03 IZMENA STRANA

7

MAŠINOPROJEKT KOPRING a.d. Dobrinjska 8a, Beograd

1.5.1. Tehnički opisUvod

Za potrebe pivare „Heineken Srbija d.o.o. Zaječar“ projektovano je Postrojenje za tretman otpadnihvoda, na lokaciji B.

Podloge za izradu ovog segmenta projekta dobijene su (preko Investitora) od Nosioca tehnologije,firme Euro Construction Company iz Grčke. Na osnovu ovih podloga urađen je projekat konstrukcijeobjekata. Ovaj projekat je osnova za odluku o načinu fundiranja (tehnički podaci, usvojenaopterećenja, proračuni konstrukcija i razmatranje i proračuni varijanti fundiranja, planovi oplate i dr.).

Pored navedenih podloga koristi se geodetski snimak terena na lokaciji postrojenje i Elaborat„Geotehničke podloge za potrebe projektovanja i izgradnje postrojenja za tretman otpadnih voda(WWTP) pivare Heineken Srbija d.o.o. Zaječar – Lokacija B“ koji je urađen od strane preduzeća„Geoinženjering“ d.o.o. Niš, u julu 2018. godine u Nišu. U vreme kada je rađen ovaj Geomehničkielaborat, nije još bilo poznato kako će biti raspoređeni, odnosno gde će se tačno nalaziti objekti nanovoj lokaciji. Zato je „Geoinženjering“ u februaru 2019. godine izradio Aneks ovog elaborata, ukome je analizirana stvarna dispoziciju objekata i njihov međusobni uticaj.

Za potrebe izgradnje ovog postrojenja na lokaciji B, na predmetnoj lokaciji neophodno je srušitipostojeći plato i ukloniti instalacije koje se više ne koriste.

Ovim delom projekta analizira se duboko fundiranje rezervoara.

Fundiranje Spojenih rezervoara, Anareobnog iNeutralizacionog rezervoara i Sedimentacionog rezervoara

Rezervoar je sačinjen iod 5 većih i 4 manje komore, sa objektom nad njim i objektom pored.Predmetni rezervoar je armiranobetonska konstrukcija sa donjom pločom debljine 55cm ispod većihi 30/45/55cm ispod manjih komora, gornjom pločom debljine 40cm, 35cm i 30cm i spoljašnjim iunutrašnjim zidovima debljina 50cm, 40cm i 30cm. Rezervoar je poluukopan, tako da je gornja kotadonje ploče -1,15m, gornja kota gornje ploče +4,50m, a čista visina unutar rezervoara 5,25m, 5,30mi 5,35m, zavisno od debljine gornje ploče. Veće komore unutar rezervoara su Egalizacioni rezervoar(unutrašnjih dimenzija 20mx10m), Bezbedonosni rezervoar (unutrašnjih dimenzija 15,7mx10m),Rezervoar za skladištenje anaerobnog mulja (unutrašnjih dimenzija 12mx4m), Rezervoar zaskladištenje aerobnog mulja (unutrašnjih dimenzija 10mx4m) i Aerobni rezervoar (unutrašnjihdimenzija 31mx14,5m). Manje komore koje se nadovezuju u nizu su dve manje otvorene jamerazličitih dimenzija i različite kote dna podne ploče: jama za cirkulaciju mulja (unutrašnje dimenzije2,3mx2m, gornja kota donje ploče -1,15m, gornja kota zida +4,35m, jama za degazaciju (unutrašnjedimenzije 2,3mx2m, gornja kota donje ploče +0,90m, gornja kota zida +4,35m), jedna zatvorenajama za ispuštanje (unutrašnje dimenzije 2,8mx2,3m, gornja kota donje ploče -0,35m) i prizemnizatvoreni objekat: pumpna stanica za prečišćavanje vode spoljašnjih dimenzija konstrukcije2,23mx2,6m, projektovana kao skeletni sistem, sa stubovima, gredama i ab pločom debljine 20cm igornje kote +3,25m.

Proračuni konstrukcije pokazali su da su sleganja objekta daleko iznad tehnički i tehnološkidozvoljenih veličina. Zato je odlučeno da se ovi objekti fundiraju na šipovima.

Geotehnički uslovi fundiranjaIzvod iz Elaboraat „Geotehničke podloge za potrebe projektovanja i izgradnje postrojenja za tretmanotpadnih voda (WWTP) pivare Heineken Srbija d.o.o. Zaječar – Lokacija B“:

Page 8: 2/3 PROJEKAT KONSTRUKCIJE - FUNDIRANJE NA ŠIPOVIMA

2018U024-A1.1-PZI-G03 IZMENA STRANA

8

MAŠINOPROJEKT KOPRING a.d. Dobrinjska 8a, Beograd

Page 9: 2/3 PROJEKAT KONSTRUKCIJE - FUNDIRANJE NA ŠIPOVIMA

2018U024-A1.1-PZI-G03 IZMENA STRANA

9

MAŠINOPROJEKT KOPRING a.d. Dobrinjska 8a, Beograd

Geotehničke karatkteristike terena date su u tabeli na osnovu koje su izvršeni proračuni plitkogfundiranja:

Page 10: 2/3 PROJEKAT KONSTRUKCIJE - FUNDIRANJE NA ŠIPOVIMA

2018U024-A1.1-PZI-G03 IZMENA STRANA

10

MAŠINOPROJEKT KOPRING a.d. Dobrinjska 8a, Beograd

Za glinu (sloj 4) rađeni su edometarski opiti, za ostale nisu, zato se koristi gornja tabela kao osnovaza proračune nosivosti šipova.

Kako će se funiranje izvršiti na šipovima, to je neophodno da se formira radni plato sa koga se izvodešipovi. Usvojeno je da se izvede tampon po zahtevu iz Elaborata, ali debljine 50.0 cm minimalno, sapostizanjem modula stišljivosti Ms=30.0 MPa mereno kružnom pločom.

Uvidom u Aneks geomehaničkog elaborata i sleganja od 10cm nakon zamene tla od 2m ispodobjekta, dugu konsolidaciju, a naročito velika diferencijalna sleganja, i nakon razgovora projektantakonstrukcije sa Geomehaničarem, a s obzirom na značajne dimenzije temeljne ploče, razuđenuosnovu spojenih rezervoara i različite raspodele opterećenja po komorama u toku rada postrojenja,odlučeno je da se spojeni rezervoari fundiraju na šipovima.

Šipovi za fundiranje

Fundiranje Spojenih rezervoara, Anareobnog i Neutralizacionog rezervoara i Sedimentacionogrezervoara projektovano je na 116 šipova.

Zbog prisustva peskovitih glina i šljunka i visokog nivoa podzemene vode usvajaju se šipovi prečnika60.0 cm, koji se izvode po CFA tehnologiji. Ekvivalent mogu biti šipovi koji se izvode po tehnologiji“soil displacement”, prečnika 52.0 cm, iste nosivosti kao CFA šipovi prečnika 60.0 cm. Izbor zavisiod zainteresovanih i tehnoloških mogućnosti Izvođača šipova. Projektovana nosivost šipova je1000.0 kN.

Proračun šipova je izvršen za rasored šipova kako je pokazano na planovima oplate i uproračunskom modelu. Usvojeni su šipovi dužine 12.0 m koji se završavaju u glini (4).

Rezultati proračuna pokazuju da je potrebna dužina šipa od 12.0 m. Za opterećenje od 1000.0 kNsleganje šipa je reda veličine 10.0 mm. Šip je dimenzionisan i za horizontalnu silu od 50.0 kN. Zaovakve uslove usvojena je armatura 816, spiralna uzengija 8/15 cm.

Na početku izrade šipova potrebno je uraditi dva probna opterećenja statičkom metodom. Predlažese da se izvedu dva šipa i na njima izvrši probno opterećenje. Probno opterećenje mora izvesti za oregistrovana firma. Probno opterećenje prolazi kroz cikluse:

-opterećenje do 1500.0 kN

-rasterećenje

-ponovno opterećenje

-rasterećenje

Page 11: 2/3 PROJEKAT KONSTRUKCIJE - FUNDIRANJE NA ŠIPOVIMA

2018U024-A1.1-PZI-G03 IZMENA STRANA

11

MAŠINOPROJEKT KOPRING a.d. Dobrinjska 8a, Beograd

Na osnovu rezulatat probnih opterećenja može se korigovati dužina šipova. Odluku o tom donosiodgovorni projektant uz saradnju sa nadzornim orgnom.

Obzirom na osetljivost postrojenja neophodno je da se proveri integritet svih šipova.

Šipovi su od betona MB 30, armatura je B500.

Odgovorni projektant:

__________________Aleksandar Trajković, d.i.g.

Page 12: 2/3 PROJEKAT KONSTRUKCIJE - FUNDIRANJE NA ŠIPOVIMA

2018U024-A1.1-PZI-G03 IZMENA STRANA

12

MAŠINOPROJEKT KOPRING a.d. Dobrinjska 8a, Beograd

1.5.2. Tehnički uslovi za izvođenje armiranobetonskih šipova po CFAtehnologiji

Page 13: 2/3 PROJEKAT KONSTRUKCIJE - FUNDIRANJE NA ŠIPOVIMA

2018U024-A1.1-PZI-G03 IZMENA STRANA

13

MAŠINOPROJEKT KOPRING a.d. Dobrinjska 8a, Beograd

A. BUŠENJE ŠIPOVA

A.00 Po izvršenoj gruboj nivelaciji terena izvršiti tačno obeležavanje šipova pomoćuprivremenih belega.

A.01 Mašinu za bušenje šipova pravilno postaviti na označenom mestu zabušenje injenubušeću garnituru dovesti u vertikalni položaj.

A.02 Bušenje se vrši sa grubo nivelisane površine terena, koja je cca 20cm viša od koteprojektovane donje površine temelja.

A.03 Bušenje se može vršitipo CFA tehnologiji.

A.04 Ukoliko se prilikom bušenja naiđe na samce, delove starih temelja i slično, obustavitiodmah bušenje i pozvati PROJEKTANTA na konsultaciju.

A.05 Odstupanje ose bušotine od projektovane veće od 5 cm, po celoj visini nijedozvoljeno.

A.06 U slučaju konstatovanja većih odstupanja bušotine od projektovanih, takvu bušotinuzatrpati peskom i bušiti novu o trošku IZVOĐAČA.

A.08 Iskopani materijal iz bušotine ostavljati sa strane i pokazati ga obavezno NADZORU,koji će u slučaju pojave bilo kakvih nepravilnosti ili sumnji druge vrste pozvatiPROJEKTANTA na konsultaciju.

A.09 Po pregledu iskopanog materijala od strane NADZORA i njegovog pregleda, ovaj seima ukloniti i izvesti van zone gradilišta.

Page 14: 2/3 PROJEKAT KONSTRUKCIJE - FUNDIRANJE NA ŠIPOVIMA

2018U024-A1.1-PZI-G03 IZMENA STRANA

14

MAŠINOPROJEKT KOPRING a.d. Dobrinjska 8a, Beograd

B. BETONIRANJE ŠIPOVA

B.00 Betoniranje šipova vrši se betonom klase C 25/30 SRPS EN 206-1/2011 (MB 30), spravljenimi dopremljenim na gradilište u svemu prema propisima i TUI.

B.01 Betoniranje se vrši kako je uslovljeno CFA tehnologijom, sa praćenjem nivoa betona i vrhasvrdla, a sve za ispunjenje uslova da nema prekida kontinuiteta šipa.

B.02 Betoniranje šipa završiti na koti min 30cm višoj od kote donje ivice grednih nosača na tommestu, u svemu prema podacima iz projekta.

B.03 Betoniranje šipa mora se izvesti bez prekida, što uslovljava prigodnu organizaciju dopremebetona, kako bi se beton ugradio pre početka vezivanja. Vreme početka vezivanja betona ne smebiti kraće od 2 h od trenutka njegovog spravljanja.

B.04 Za spravljanje betona mora se upotrebiti normalni portland cement PC 350 ili bolji a količinapo m3 betona ne sme biti manja od 380 kg/m3. Prečnik zrna agregata ne sme biti veći od 38mm.

B.05 Svi aditivi u masi betona ne smeju uticati na njegov kvalitet, a dozvolu za njihov dodatak dajeNADZOR.

B.06 Najmanje 72 časa po završetku betoniranja šipa obaviti krajcovanje vršnih 20 do 30cm šipa,sve do kote donje ivice temeljne grede.

B.07 Svaki pojedini deo posla oko izvođenja šipova odobrava NADZOR u prisustvu IZVOĐAČA.

B.08 U svemu ostalom pridržavati se važećih propisa, normativa i standarda.

Page 15: 2/3 PROJEKAT KONSTRUKCIJE - FUNDIRANJE NA ŠIPOVIMA

2018U024-A1.1-PZI-G03 IZMENA STRANA

15

MAŠINOPROJEKT KOPRING a.d. Dobrinjska 8a, Beograd

V. ARMATURNI KOŠEVI ŠIPOVA I MONTAŽA

V.00 Armaturni koševi od betonskog gvožđa montiraju se van gradilišta i gotovi donose na mestougradnje. Upotrebljeni čelik mora u svemu odgovarati propisima B500-B, EN 10080/2008. Poprečnaarmatura mora biti 70% zavarena za podužnu.

V.01 Doprema armaturnih koševa mora biti pažljiva, kako se ovi ne bi deformisali i poremetioprojektovan unutrašnji odnos betonskog gvožđa i koš u celini iskrivio.

V.02 Dopremljeni koš se mora pravilno prihvatiti dizalicom ili mašinom za iskop, dovesti u verikalnipoložaj i spustiti u bušotinu odmah po završenom betoniraanju. Ugradnja koša mora biti opremomkoja je u sastavu CFA tehnologije (vibratori za armatutu).

V.03 Ukoliko se prilikom postavljanja koša naiđe na probleme bilo koje vrste, koš izvaditi, izvršitipregled, videti dimenzije i eventualne greške ispraviti.

V.04 Armaturni koš se ne oslanja na dno bušotine već je 10cm iznad njenog dna, kako bi seobezbedio dovoljan zaštitni sloj betona .

V.05 Vreme od trenutka postavljanja koša do početka betoniranja ne sme biti duže od 0.5 časa.

V.06 Redosled bušenja i postavljanja šipova diktiran je uslovima na gradilištu. Redosled izradešipova daje NADZOR, prema dinamici radova i opštem sagledavanju prilika na gradilištu.

Odgovorni projektant:

__________________Aleksandar Trajković, d.i.g.

Page 16: 2/3 PROJEKAT KONSTRUKCIJE - FUNDIRANJE NA ŠIPOVIMA

2018U024-A1.1-PZI-G03 IZMENA STRANA

16

MAŠINOPROJEKT KOPRING a.d. Dobrinjska 8a, Beograd

1.6. NUMERIČKA DOKUMENTACIJA

Page 17: 2/3 PROJEKAT KONSTRUKCIJE - FUNDIRANJE NA ŠIPOVIMA

2018U024-A1.1-PZI-G03 IZMENA STRANA

17

MAŠINOPROJEKT KOPRING a.d. Dobrinjska 8a, Beograd

1.6.1. Proračuni

Page 18: 2/3 PROJEKAT KONSTRUKCIJE - FUNDIRANJE NA ŠIPOVIMA

Heineken rezervoariA Trajkovic Fundiranje na sipovima

1[GEO5 - Pilot | verzija 5.2017.80.0 | hardver ključ 3746 / 1 | Engineers d.o.o. | Copyright © 2019 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.finesoftware.eu]

NUMERIČKA DOKUMENTACIJA

Proračun nosivosti šipova za fundiranje

N aosnovu raspoloživih geotehničkih parametara tla na lokaciji na kojoj se vrši fundiranje objektabušenim šipoivma po CFA tehnologiji pripremljen je geptehnički model terena i izvršen proračun nosivosti šipova za dužinu šipova L=12.00 m.

Probnim opterećenjem, kako je definisnao tehničkim opisom i predmerom radova, dokazuje senosivost šipova.

Kontorla nosivosti je urađena za vertikalno opterećenje od 1000.0 Kn i horizontalnu silo po šipu od50.0 kN.

Kontrola pilotaUlazni podaciProjektZadatak : Heineken rezervoariDio : Fundiranje na sipovimaOpis : Sipovi d=60 cmKorisnik : MasinoprojektAutor : A TrajkovicDatum : 10/1/2019Postavke(unos za trenutan zadatak)Materijali i standardiBetonske konstrukcije : EN 1992-1-1 (EC2)Koeficijenti EN 1992-1-1 : standardČelične konstrukcije : EN 1993-1-1 (EC3)Parcijalni faktor na nosivost poprečnog presjeka čelika : M0 = 1.00Timber struktura : EN 1995-1-1 (EC5)Parcijalni faktor za drvena područja : M = 1.30Modif. fakor trajanja opterećenja i sadržaja vlage : kmod = 0.50Koef. sudjelujuće širine za smicanja : kcr = 0.67

PilotAnaliza za drenirane uvjete : CSN 73 1002Krivulja slijeganja zbog opterećenja : linearan (Poulos)Horizontalna nosivost : Elastično temeljno tlo (p-y metoda)Metodologije verifikacije : u skladu sa EN 1997Projektni pristup : 3 - smanjenje aktivnosti (GEO, STR) i parametara tla

Page 19: 2/3 PROJEKAT KONSTRUKCIJE - FUNDIRANJE NA ŠIPOVIMA

Heineken rezervoariA Trajkovic Fundiranje na sipovima

2[GEO5 - Pilot | verzija 5.2017.80.0 | hardver ključ 3746 / 1 | Engineers d.o.o. | Copyright © 2019 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.finesoftware.eu]

Parcijalni faktori djelovanja (A)Stalna proračunska situacija

Stanje STR Stanje GEONepovoljan Povoljan Nepovoljan Povoljan

Trajno djelovanje : G = 1.35 [–] 1.00 [–] 1.00 [–] 1.00 [–]

Parcijalni faktor za parametre tla (M)Stalna proračunska situacija

Parcijalni faktor na unutarnje trenje : = 1.25 [–]Parcijalni faktor na učinkoviti koheziji : c = 1.25 [–]Parcijalni faktor na nedrenirani čvrstoći smicanja : cu = 1.40 [–]

Parcijalni faktori za otpornost (R)Stalna proračunska situacija

Parcijalni faktor na osovini otpora : s = 1.00 [–]Parcijalni faktor na bazi otpora : b = 1.00 [–]Parcijalni faktor na otpornost u napetosti : st = 1.10 [–]

Osnovni parametri tla

Br. Ime Uzorakef cef [°] [kPa] [kN/m3] [–]

1 Tampon sloj 30.00 1.00 20.00 0.30

2 Prašinsat pesak 26.00 12.00 16.60 0.30

3 Šljunak 35.00 0.00 19.00 0.30

4 Glina peskovita 26.00 12.00 19.50 0.30

5 Glina prašinasta 26.00 12.00 19.50 0.30

Sva tla su uzeta u obzir ko bezkohezivna za analize tlaka u mirovanju.

Br. Ime UzorakEoed Edef sat s n

[MPa] [MPa] [kN/m3] [kN/m3] [–]

1 Tampon sloj 3.00 - 20.00 - -

2 Prašinsat pesak 7.50 - 20.00 - -

Page 20: 2/3 PROJEKAT KONSTRUKCIJE - FUNDIRANJE NA ŠIPOVIMA

Heineken rezervoariA Trajkovic Fundiranje na sipovima

3[GEO5 - Pilot | verzija 5.2017.80.0 | hardver ključ 3746 / 1 | Engineers d.o.o. | Copyright © 2019 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.finesoftware.eu]

Br. Ime UzorakEoed Edef sat s n

[MPa] [MPa] [kN/m3] [kN/m3] [–]

3 Šljunak 15.00 - 20.00 - -

4 Glina peskovita 10.00 - 20.00 - -

5 Glina prašinasta 10.00 - 20.00 - -

Parametri tla za izračun modulov reakcij temeljih tla

Br. Ime UzorakTip tla nh

[MN/m3]

1 Tampon sloj kohezivan -

2 Prašinsat pesak kohezivan -

3 Šljunak bez kohezije 2.50

4 Glina peskovita kohezivan -

5 Glina prašinasta kohezivan -

Parametri tlaTampon slojJedinica težine : = 20.00 kN/m3

Kut unutarnjeg trenja : ef = 30.00 °Kohezija : cef = 1.00 kPaPoissonov koeficijent : = 0.30Edometarski modul : Eoed = 3.00 MPaSaturirana jedinica težine : sat = 20.00 kN/m3

Tip tla : kohezivan

Prašinsat pesakJedinica težine : = 16.60 kN/m3

Kut unutarnjeg trenja : ef = 26.00 °Kohezija : cef = 12.00 kPaPoissonov koeficijent : = 0.30Edometarski modul : Eoed = 7.50 MPaSaturirana jedinica težine : sat = 20.00 kN/m3

Tip tla : kohezivan

Page 21: 2/3 PROJEKAT KONSTRUKCIJE - FUNDIRANJE NA ŠIPOVIMA

Heineken rezervoariA Trajkovic Fundiranje na sipovima

4[GEO5 - Pilot | verzija 5.2017.80.0 | hardver ključ 3746 / 1 | Engineers d.o.o. | Copyright © 2019 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.finesoftware.eu]

ŠljunakJedinica težine : = 19.00 kN/m3

Kut unutarnjeg trenja : ef = 35.00 °Kohezija : cef = 0.00 kPaPoissonov koeficijent : = 0.30Edometarski modul : Eoed = 15.00 MPaSaturirana jedinica težine : sat = 20.00 kN/m3

Tip tla : bez kohezijeModuli horiz.sažimanja : nh = 2.50 MN/m3

Glina peskovitaJedinica težine : = 19.50 kN/m3

Kut unutarnjeg trenja : ef = 26.00 °Kohezija : cef = 12.00 kPaPoissonov koeficijent : = 0.30Edometarski modul : Eoed = 10.00 MPaSaturirana jedinica težine : sat = 20.00 kN/m3

Tip tla : kohezivan

Glina prašinastaJedinica težine : = 19.50 kN/m3

Kut unutarnjeg trenja : ef = 26.00 °Kohezija : cef = 12.00 kPaPoissonov koeficijent : = 0.30Edometarski modul : Eoed = 10.00 MPaSaturirana jedinica težine : sat = 20.00 kN/m3

Tip tla : kohezivan

GeometrijaProfil pilota: kružniDimenzijePromjer d = 0.60 mDužina l = 12.00 mIzračunane karakteristike presjekaPodručje A = 2.83E-01 m2

Moment inercije I = 6.36E-03 m4

LokacijaVisina od prizemlja h = 0.00 mDubina do površine terena hz = 0.00 m

Tehnologija: CFA pilotiModuli reakcij za temeljno tlo uzeti su u obzir u skladu sa CSN 731004.

Materijal konstrukcijeJedinica težine = 23.00 kN/m3

Page 22: 2/3 PROJEKAT KONSTRUKCIJE - FUNDIRANJE NA ŠIPOVIMA

Heineken rezervoariA Trajkovic Fundiranje na sipovima

5[GEO5 - Pilot | verzija 5.2017.80.0 | hardver ključ 3746 / 1 | Engineers d.o.o. | Copyright © 2019 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.finesoftware.eu]

Analize betonske konstrukcije izvršene su u skladu sa standardom EN 1992-1-1 (EC2).

Beton : C 25/30Karakteristična tlačna čvrstoća(valjak)

fck = 25.00 MPa

Vlačna čvrstoća fctm = 2.60 MPaModuli elastičnosti Ecm = 31000.00 MPaModul smicanja G = 12917.00 MPaUzdužna armatura : B500Karakteristična granica popuštanja fyk = 500.00 MPa

Poprečna čelika: B500Karakteristična granica popuštanja fyk = 500.00 MPa

Geološki profil i dodijeljena tla

Br.Sloj

Dodijeljeno tlo Uzorak[m]

1 0.50 Tampon sloj

2 1.00 Prašinsat pesak

3 2.30 Šljunak

4 1.80 Glina peskovita

5 9.40 Glina prašinasta

6 - Glina prašinasta

Opterećenje

Br.Opterećenje

Ime TipN Mx My Hx Hy

novo promjena [kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN]1 Da Opterećenje Br. 1 Dizajn 1000.00 0.00 0.00 50.00 0.00

Page 23: 2/3 PROJEKAT KONSTRUKCIJE - FUNDIRANJE NA ŠIPOVIMA

Heineken rezervoariA Trajkovic Fundiranje na sipovima

6[GEO5 - Pilot | verzija 5.2017.80.0 | hardver ključ 3746 / 1 | Engineers d.o.o. | Copyright © 2019 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.finesoftware.eu]

Ime : Uporabne sile Faza - analiza : 1 - 0

+z

+z

+z

3

+z

4

+z

5

+z

6

0 . 5 0

0.50 1 . 0 0

1.00 2 . 3 0

2.30 1 . 8 0

1.80

9 . 4 0

9.40

+z

+z

+z

3

+z

4

+z

5

+z

6

TPV

IS

3 . 0 0

3.00

2 0 . 0 0

20.00

TPV

IS

3 . 0 0

3.00

2 0 . 0 0

20.00

OG FG

1 2 . 0 0

12.00

0 . 6 0

0.60

TPV + nesaž. temeljnog tlaTablica podzemne vode je na dubini 3.00 m od originalnog terena.Nesažim. temeljno tlo je na dubini 20.00 m od originalnog terena.

Globalne postavkeAnaliza vertikalne nosivosti : analitičko rješenjeTip analize : analiza za drenirane uvjete

Postavke faze konstrukcijeProračunska situacija : stalnaMetodologije verifikacije : bez smanjenja parametara tla

Kontrola Br. 1Provjera nosivosti pilota prema LS teorije - djelomični rezultatiIzračun nosivosti na bazi pilota:Koeficijent nosivosti Nc = 16.14Koeficijent nosivosti Nd = 7.30Koeficijent nosivosti Nb = 3.69Koeficijent nosivosti K1 = 1.00Dizajn nosivosti na peti pilota Rbd = 1637.58 kPaPovršina poprečnog presjeka pilota Ap = 2.83E-01 m2

Page 24: 2/3 PROJEKAT KONSTRUKCIJE - FUNDIRANJE NA ŠIPOVIMA

Heineken rezervoariA Trajkovic Fundiranje na sipovima

7[GEO5 - Pilot | verzija 5.2017.80.0 | hardver ključ 3746 / 1 | Engineers d.o.o. | Copyright © 2019 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.finesoftware.eu]

Otpornost kapacitete poslednjog plašta pilota:Smanjenje efektivne duljine pilota Lp =0.56 m

Dubina Debljina d cud R2 fs Rsi

[m] [m] [°] [kPa] [kN/m3] [–] [kPa] [kN]0.50 0.50 24.79 0.80 20.00 1.00 3.11 2.931.50 1.00 21.32 9.60 16.60 1.00 16.74 31.553.00 1.50 29.26 0.00 19.00 1.00 22.88 64.703.80 0.80 29.26 0.00 10.00 1.00 33.11 49.925.60 1.80 21.32 9.60 10.00 1.00 37.73 128.02

11.44 5.84 21.32 9.60 10.00 1.00 52.63 578.91

Kontrola pilota vertikalne nosivosti s obzirom na teoriju LS - rezultatiAnaliza provedena na bezbroj slučajeva 1. (Opterećenje Br. 1)

Verifikacija tlačnog pilota:

Nosivost po plaštu pilota Rs = 856.04 kNNosivost baze pilota Rb = 463.02 kN

Nosivost pilota Rc = 1319.06 kNNajveća vertikalna sila Vd = 1000.00 kN

Rc = 1319.06 kN > 1000.00 kN = Vd

Nosivost pilota ZADOVALJAVAJUĆI

Kontrola Br. 1Analiza krivulje nanošenja opterećenja - upis podataka

Sloj EsBr. [MPa]1 15.002 15.003 15.004 15.005 15.00

Maksim. slijeganje pilota slim = 25.0 mm

Analiza krivulje nanošenja opterećenja - djelomični rezultatiKorekcijski faktor utjecaja krutosti pilota Ck = 0.94Korekcijski faktor na Poissonovom koeficijentu Cv = 0.80Korekcijski faktor krutosti tla Cb = 0.84

Page 25: 2/3 PROJEKAT KONSTRUKCIJE - FUNDIRANJE NA ŠIPOVIMA

Heineken rezervoariA Trajkovic Fundiranje na sipovima

8[GEO5 - Pilot | verzija 5.2017.80.0 | hardver ključ 3746 / 1 | Engineers d.o.o. | Copyright © 2019 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.finesoftware.eu]

Korekcijski faktor za nestišljivi sloj 0 = 0.07Koeficijent prijenosa opterećenja u bazu = 0.04

Utjecajni koeficijent za slijeganje :Osnova - u odvisnosti od razmjera l/d I0 = 0.09Korekcijski faktor utjecaja krutosti pilota Rk = 1.08Korekcijski faktor utjecaja nestišljivog sloja Rh = 0.79Korekcijski faktor na Poissonovom koeficijentu Rv = 0.91

Analiza krivulje opterećenje- slijeganje - rezultatiOpterećenje na početku mobilizacije trenja po plaštu Ryu = 1086.17 kNSlijeganje za silu Ryu sy = 8.0 mmTotalni otpor Rc = 1182.71 kNMax. slijeganje slim = 25.0 mm

Ime : Slijeganje Faza - analiza : 1 - 1

TPVISTPVISOG FG 1 2 . 0 0

12.00

0 . 6 0

0.60

R [kN]

s [mm]

(0,0) 236.5 473.1 709.6 946.2 1182.7

5.0

10.0

15.0

20.0

25.025.0 Ryu

sy

Rbu

Krivulja slijeganja zbog opterećenja

Kontrola Br. 1Ulazni podaci za izračun horizontalne nosivosti pilotaAnaliza provedena s automatskim izborom najnepovoljnijeg slučaja opterećenja.Horizontalna nosivost provjerena u smjeru maksimalnog utjecaja opterećenja.

Raspodjela unutarnjih sila i pomaka pilotaDeformacije pilota i raspodjela unutarnjih sila - maksimalne vrijednosti

Page 26: 2/3 PROJEKAT KONSTRUKCIJE - FUNDIRANJE NA ŠIPOVIMA

Heineken rezervoariA Trajkovic Fundiranje na sipovima

9[GEO5 - Pilot | verzija 5.2017.80.0 | hardver ključ 3746 / 1 | Engineers d.o.o. | Copyright © 2019 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.finesoftware.eu]

Razm. Modul k Pomak Rotac. Napon Poprečna sila Moment[m] [MN/m3] [mm] [mRad] [kPa] [kN] [kNm]

0.00 0.00 7.35 2.07 18.19 50.00 0.000.50 2.48 6.32 2.04 25.38 44.79 23.691.02 6.19 5.28 1.95 32.70 33.87 44.131.56 6.50 4.27 1.80 27.74 24.27 59.742.16 9.00 3.25 1.60 29.21 13.90 71.222.76 11.50 2.35 1.38 27.05 3.68 76.453.36 14.00 1.60 1.14 22.36 5.28 75.883.90 8.25 1.04 0.94 8.55 11.19 71.254.50 8.25 0.53 0.73 4.41 13.49 63.775.10 8.25 0.15 0.55 1.24 14.48 55.325.60 8.25 0.09 0.42 0.77 14.54 48.046.18 8.25 0.30 0.29 2.47 13.96 39.756.78 8.25 0.44 0.18 3.64 12.84 31.687.38 8.25 0.52 0.10 4.33 11.40 24.407.98 8.25 0.56 0.03 4.65 9.77 18.048.58 8.25 0.57 0.01 4.70 8.08 12.699.18 8.25 0.55 0.04 4.56 6.41 8.359.78 8.25 0.52 0.06 4.29 4.81 4.99

10.38 8.25 0.48 0.07 3.95 3.32 2.5510.98 8.25 0.43 0.08 3.56 1.97 0.9711.58 8.25 0.38 0.08 3.16 0.76 0.1612.00 8.25 0.35 0.08 2.88 0.00 0.00

Deformacije pilota i raspodjela unutarnjih sila - minimalne vrijednostiRazm. Modul k Pomak Rotac. Napon Poprečna sila Moment

[m] [MN/m3] [mm] [mRad] [kPa] [kN] [kNm]0.00 0.00 -7.35 -2.07 -18.19 -50.00 -0.000.50 2.48 -6.32 -2.04 -25.38 -44.79 -23.691.02 6.19 -5.28 -1.95 -32.70 -33.87 -44.131.56 6.50 -4.27 -1.80 -27.74 -24.27 -59.742.16 9.00 -3.25 -1.60 -29.21 -13.90 -71.222.76 11.50 -2.35 -1.38 -27.05 -3.68 -76.453.36 14.00 -1.60 -1.14 -22.36 -5.28 -75.883.90 8.25 -1.04 -0.94 -8.55 -11.19 -71.254.50 8.25 -0.53 -0.73 -4.41 -13.49 -63.775.10 8.25 -0.15 -0.55 -1.24 -14.48 -55.325.60 8.25 -0.09 -0.42 -0.77 -14.54 -48.046.18 8.25 -0.30 -0.29 -2.47 -13.96 -39.756.78 8.25 -0.44 -0.18 -3.64 -12.84 -31.68

Page 27: 2/3 PROJEKAT KONSTRUKCIJE - FUNDIRANJE NA ŠIPOVIMA

Heineken rezervoariA Trajkovic Fundiranje na sipovima

10[GEO5 - Pilot | verzija 5.2017.80.0 | hardver ključ 3746 / 1 | Engineers d.o.o. | Copyright © 2019 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.finesoftware.eu]

Razm. Modul k Pomak Rotac. Napon Poprečna sila Moment[m] [MN/m3] [mm] [mRad] [kPa] [kN] [kNm]

7.38 8.25 -0.52 -0.10 -4.33 -11.40 -24.407.98 8.25 -0.56 -0.03 -4.65 -9.77 -18.048.58 8.25 -0.57 -0.01 -4.70 -8.08 -12.699.18 8.25 -0.55 -0.04 -4.56 -6.41 -8.359.78 8.25 -0.52 -0.06 -4.29 -4.81 -4.99

10.38 8.25 -0.48 -0.07 -3.95 -3.32 -2.5510.98 8.25 -0.43 -0.08 -3.56 -1.97 -0.9711.58 8.25 -0.38 -0.08 -3.16 -0.76 -0.1612.00 8.25 -0.35 -0.08 -2.88 -0.00 -0.00

maksimalne unutarnje sile i deformacije :Max. pomak pilota = 7.3 mmMax. poprečna sila = 50.00 kNMaksimalan moment = 76.87 kNmProvjera presjeka na savijanje i kompresiju:Armatura - 8 pc šipke 16.0 mm; pokriveno 60.0 mmTip konstrukcije (koeficijent armature) : pilotRazmjer armature = 0.569 % > 0.500 % = minOpterećenje : NEd = -1000.00 kN (kompresija) ; MEd = 76.87 kNmNosivost : NRd = -3458.47 kN; MRd = 265.85 kNmDizajnirana armatura pilota ZADOVALJAVAJUĆI

Kontrola poprečnog presjeka na posmik:Smicanje armat. - profil 8.0 mm; razmak 150.0 mmKonačna sila smicanja: VRd = 314.71 kN > 50.00 kN = VEdPoprečni presjek ZADOVOLJAVA.samo minimalno smicanje armature

Page 28: 2/3 PROJEKAT KONSTRUKCIJE - FUNDIRANJE NA ŠIPOVIMA

Heineken rezervoariA Trajkovic Fundiranje na sipovima

11[GEO5 - Pilot | verzija 5.2017.80.0 | hardver ključ 3746 / 1 | Engineers d.o.o. | Copyright © 2019 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.finesoftware.eu]

Ime : Horiziontalna kap. Faza - analiza : 1 - 1

Kh - u skladu sa CSN 73 1004Moduli Kh

2.486.19

6.196.25

15.838.25

8.25

-25.00 25.00[MN/m³]

0

Min. = -7.35 mmMax. = 7.35 mm

Pomak

-7.3

0.0

-0.6

-0.3

-10.0 10.0[mm]

0

7.3

0.0

0.6

0.3

-10.0 10.0[mm]

0

Min. = -50.00 kNMax. = 50.00 kNPoprečna sila

-50.00

-0.11

-14.59

-75.00 75.00[kN]

0

50.00

0.11

14.59

-75.00 75.00[kN]

0

Min. = -76.87 kNmMax. = 76.87 kNm

Upogibni moment

-76.87

-100.00 100.00[kNm]

0

0.00

76.87

-100.00 100.00[kNm]

0

Kh - u skladu sa CSN 73 1004Moduli Kh

2.486.19

6.196.25

15.838.25

8.25

-25.00 25.00[MN/m³]

0

Min. = -7.35 mmMax. = 7.35 mm

Pomak

-7.3

0.0

-0.6

-0.3

-10.0 10.0[mm]

0

7.3

0.0

0.6

0.3

-10.0 10.0[mm]

0

Min. = -50.00 kNMax. = 50.00 kNPoprečna sila

-50.00

-0.11

-14.59

-75.00 75.00[kN]

0

50.00

0.11

14.59

-75.00 75.00[kN]

0

Min. = -76.87 kNmMax. = 76.87 kNm

Upogibni moment

-76.87

-100.00 100.00[kNm]

0

0.00

76.87

-100.00 100.00[kNm]

0

Page 29: 2/3 PROJEKAT KONSTRUKCIJE - FUNDIRANJE NA ŠIPOVIMA

2018U024-A1.1-PZI-G03 IZMENA STRANA

18

MAŠINOPROJEKT KOPRING a.d. Dobrinjska 8a, Beograd

1.6.2. Predmer i predračun

Page 30: 2/3 PROJEKAT KONSTRUKCIJE - FUNDIRANJE NA ŠIPOVIMA

Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda(PPOV) pivare Heineken Srbija u Zaječaru

pos. opis radova j.m količina j.cena ukupno (RSD)

PREDMER I PREDRAČUN

Svi stavovi predmera podrazumevaju izvođenjesvake pozicije rada bezuslovno stručno, preciznoi kvalitetno a u svemu prema: odobrenimcrtežima, tehničkom opisu i opisima u ovompredračunu, važećim tehničkim propisima, opštetehničkim uslovima za izvođenje građevinskih igrađevinsko zanatskih radova, standardima iuputstvima nadzornog organa i projektanta,ukoliko u dotičnoj poziciji nije drugačije uslovljeno.

OPŠTA NAPOMENA: Ponuđačima je dozvoljeno daza nuđenje svake pozicije mogu dati alternativukoja će odgovarati projektom predviđen kvalitetuz neophodnu saglasnost Projektanta iInvestitora.Cene date u ovom predračunu su projektantske,cene su bez obračunatog PDV-a.

01-00 PRETHODNI RADOVI

Geodetsko obeležavanje objekta na terenu saizvlačenjem osovina objekta i uspostavljanjerepernih tačaka sa apskolutnom odnosnorelativnom kotom, dato je u okviru projekta2018U024-A1.1-PZI-G01.

Mobilizacija opreme, doprema na gradilište,formiranje radnih prostora, odvoz opreme pozavršetku radova i dr.Obračun paušalno.

pauš. 1 900,000.00 900,000.00Obeležavanje osovina šipova za fundiranjeobjekta.Obračun po kom.

kom 116.00 800.00 92,800.0001-00 PRETHODNI RADOVI UKUPNO: 992,800.00

02-00 ZEMLJANI RADOVI

Sav široki iskop, planiranje I nivelisanje dnaiskopa, nabavka i nabijanje tucanika domodula stišljivosti od najmanje Ms=30 MPakao radnog platoa gde je fundiranje našipovima i zamenskom tla ispod temeljnihgreda, kao i naknadni iskop nakon pobijanjašipova dati su u okviru projekta 2018U024-A1.1-PZI-G01.

Mašinski iskop rupa za šipove sa odvozomiskopanog materijala na deponiju. Šipovi suprečnika 60cm, dužina šipova je 12.0 m. Izvodese po CFA tehnologiji. Materijal iz iskopa seodvozi na deponiju.Obračun se vrši po m'.

m' 1,392.00 3200.00 4,454,400.0002-00 ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: 4,454,400.00

2018U024-A1.1-PZI-G03

02-01

01-01

01-02

Page 31: 2/3 PROJEKAT KONSTRUKCIJE - FUNDIRANJE NA ŠIPOVIMA

Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda(PPOV) pivare Heineken Srbija u Zaječaru

pos. opis radova j.m količina j.cena ukupno (RSD)

2018U024-A1.1-PZI-G03

03-00 BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI

Armirani beton

Betoniranje šipova betonom C25/30 po CFAtehnologiji. Cenom je obuhvaćena dopremabetona i betoniranje šipova. Obračun se vrši pom3. Idealna zapremina šipa se uvećava za CFAšipove za 15%.

m3 452.39 9,600.00 4,342,944.00

03-00 BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI UKUPNO: 0.00 4,342,944.00

04-00 ARMIRAČKI RADOVI

Nabavka, doprema, izrada i ugradnja armaturnihkoševa za bušene šipove po detalju iz projekta.Koristi se armatura B500 B. Armatura zavarenaza podužnu armaturu 75%.Obračun po kg.

B500 B kg. 25,480 115.00 2,930,214.95

04-00 ARMIRAČKI RADOVI UKUPNO: 2,930,214.95

05-00 PROBNO OPTEREĆENJE CFA ŠIPOVAOpšti opis

05-01 Pre ispitivanja šipova obavezno napraviti programispitivanja u skladu sa tehničkim uslovima.Opterećenje i rasterećenje šipova koji setestiraju, mora u svemu odgovarati standardnojproceduri, uz izradu svih pratećih dokumenta, izapisnika.Obračun vršiti po komadu testiranog šipa naprobno opterećenja. Jedninačne cene obuhvatajusav potreban rad, angažman opreme, i materijalza sprovođenje zahtevanog programa probnogopterećenja, kao i transport, pomoćni materijal,utrošak pogonske električne energije i dr.

Potrebno je uraditi dva probna opterećenjastatičkom metodom. Prvo treba opteretiti šipdužine 12.0 m. Ukoliko izdrži 1,5x uvećanuproračunsku silu (1500kN) kao silu opterećenja,sa ciklusom opterećenje, rasterećenje,opterećenje, i sa sleganjem šipa do 2cm, tada jeova dužina u redu. Ukoliko se više slegne, tadase sledeći šip uradi sa dužinom 14.0 m, pa se istoponovi.U okviru kontrolnih ispitivanja neophodno jeizvršiti kontrolu integriteta (PIT) svakog šipaponaosob.

2 probna opterećenja šipa kom 1.00 1,800,000.00 1,800,000.00Provera integriteta PIT opit kom 116.00 840.00 97,440.00

05-00 PROBNO OPTEREĆENJE ŠIPOVA UKUPNO: 1,897,440.00

03-01

04-01

Page 32: 2/3 PROJEKAT KONSTRUKCIJE - FUNDIRANJE NA ŠIPOVIMA

Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda(PPOV) pivare Heineken Srbija u Zaječaru

pos. opis radova j.m količina j.cena ukupno (RSD)

2018U024-A1.1-PZI-G03

06-00 OSTALI RADOVI

Crpljenje podzemne vode koja se eventualnopojavi u iskopu na lokaciji B dato je u okviruprojekta 2018U024-A1.1-PZI-G01.

Krajcovanje vrhova šipova, u visini od h=20-25cm. Šut sakupiti, utovariti i odvesti na deponiju.Obračun je dat po komadu okrajcovanog šipa,sakupljenog, utovarenog i odvezenog šuta nadeponiju, sa grubim planiranjem istog po deponiji.

kom 116 1,500.00 174,000.00

08-00 OSTALI RADOVI UKUPNO: 174,000.00REKAPITULACIJA RADOVA ZA FUNDIRANJE

NA ŠIPOVIMA

01-00 PRETHODNI RADOVI UKUPNO: 992,800.00

02-00 ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: 4,454,400.00

03-00 BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI UKUPNO: 4,342,944.00

04-00 ARMIRAČKI RADOVI UKUPNO: 2,930,214.95

05-00 PROBNO OPTEREĆENJE ŠIPOVA UKUPNO: 1,897,440.00

06-00 OSTALI RADOVI UKUPNO: 174,000.00

UKUPNO bez PDV-a (RSD): 14,791,798.95

06-01

Page 33: 2/3 PROJEKAT KONSTRUKCIJE - FUNDIRANJE NA ŠIPOVIMA

2018U024-A1.1-PZI-G03 IZMENA STRANA

MAŠINOPROJEKT KOPRING a.d. Dobrinjska 8a, Beograd

1.7. GRAFIČKA DOKUMENTACIJA

Page 34: 2/3 PROJEKAT KONSTRUKCIJE - FUNDIRANJE NA ŠIPOVIMA

A

B

C

D

F

G

H

E

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

0

1

0

'

1

1

1

2

1

3

1

4

1

'

1

''

A

'

A

ŠIPOVI ZA I FAZU:

- SPOJENI REZERVOARI: 90 kom.

- REZERVOAR ZA SEDIMENTACIJU: 12 kom.

- ZAJEDNIČKI TEMELJ ZA AR I NT: 14 kom.

UKUPNO I FAZA: 116 kom.

OPŠTE NAPOMENE:

1. Pre otpočinjanja radova sve mere proveriti na licu mesta.

2. Neusaglašenosti i odstupanja u crtežima i/ili tekstualnim prilozima projekta, obavezno razrešiti sa

autorom i odgovornim projektantom.

3. Izmene u delu projekta za vreme građenja, vršiti samo uz saglasnost autora i odgovornog projektanta

4. Ne dozvoljavaju se izmene na gradilištu za vreme izvođenja radova, bez saglasnosti autora, odgovornog

projektanta i tehničkog nadzora.

5. Odgovornost za izmene snosi lice koje je te izmene odobrilo.

6. Ne premeravati crteže, kote u projektu su merodavne.

7. Sve instalacione otvore obavezno proveriti u projektima instalacija.

GENERAL NOTE:

1. All measurements will be checked prior to commencement of works on site.

2. Inconsistencies in either drawings and/or textual appendices will have to be resolved with both an

Author and a Professional Engineer (PE).

3. Variations, which may emerge in the design during the construction, are only to be made if the prior

approval by both the Author and a Professional Engineer (PE) has been obtained.

4. No variations will take place in the course of work performance on site unless prior approval by an

Author, PE or a Technical Supervisior has been given.

5. Resposnibility will be assumed by a person who authorised variations in the first place.

6. Drawings will not be checked for accuracy as design levels are correct.

7. All voids to be checked in the designs of instalations.

Svi šipovi su CFA d=60cm, dužina 12m.

PILES FOR I PHASE:

- CONNECTED TANKS: 90 pcs.

- SEDIMENTATION TANK: 12 pcs.

- FOUNDATION FOR AR I NT: 14 pcs.

TOTAL I PHASE: 116 pcs.

All piles are CFA, d=60cm, length is 12m.

124.750

124.750

124.750

124.750

124.750

124.750

124.750

124.750

124.050

124.050

124.050

124.050

124.000

124.000

124.000

124.000

124.000

124.000

124.000

124.000

124.000

124.000

124.000

124.000

124.000

124.000

124.000

124.000

124.000

124.000

124.000

124.900

124.900

124.000

124.000

124.000

124.000

124.000

124.000

124.000

124.000

124.000

124.000

124.000

124.000

124.000

124.000

124.000

124.000

124.000

124.000

124.000

124.000

124.000

124.000

124.000

124.000

124.000

124.000

124.000

124.000

124.000

124.000

124.000

124.000

124.000

124.000

124.000

124.000

124.000

124.000

124.000

124.000

124.000

124.000

124.000

124.000

124.000

124.000

124.000

124.000

124.000

124.000

124.000

124.000

124.000

124.000

124.000

124.000

124.000

124.000

124.000

124.000

124.000

124.000

124.000

124.000

124.000

124.000

124.000

124.000

124.000

124.000

124.000

124.000

124.000

124.000

124.000

124.000

124.000

124.000

124.000

124.000

124.000

124.000

ŠIP Br. Y X Z ŠIP Br. Y X Z

NAPOMENA:

"Z" koordinata se odnosi na gornju kotu

krajcovanog šipa prema detalju hidroizolacije

1

3

4

116

2

9

5

11

12

98

115

100

114

99

113

8

6

7

10

19

13

14

15

16

17

18

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

32

33

34

35

36

37

38

41

42

45

46

31

49

30

50

51

52

53

54

57

55

56

58

72

59

71

90

91

106

107

74

73

76

79

75

77

78

60

61

62

64

63

39

40

66

65

67

68

44

43 69

70

48

47

80

97

81

82

83

96

101

102

112

84

95

94

85

86

87

88

89

103

111

110

104

109

105

108

93

92

01 7603238.718 4863645.434

02 7603243.574 4863646.965

03 7603236.368 4863640.918

04 7603237.900 4863636.064

05 7603242.415 4863633.715

06 7603247.267 4863635.246

07 7603249.617 4863639.758

08 7603248.088 4863644.613

09 7603242.422 4863642.153

10 7603244.805 4863640.912

11 7603241.181 4863639.769

12 7603243.566 4863638.525

13 7603262.365 4863652.617

14 7603265.526 4863654.442

15 7603268.687 4863656.267

16 7603271.848 4863658.092

17 7603275.009 4863659.917

18 7603278.170 4863661.742

19 7603260.280 4863650.432

20 7603254.587 4863642.988

21 7603257.662 4863644.763

22 7603260.736 4863646.538

23 7603264.633 4863648.788

24 7603267.578 4863650.488

25 7603270.522 4863652.188

26 7603273.550 4863653.859

27 7603276.411 4863655.588

28 7603279.356 4863657.288

29 7603281.292 4863659.734

30 7603283.092 4863656.617

31 7603280.578 4863654.011

32 7603253.792 4863639.666

33 7603254.992 4863637.587

34 7603256.462 4863639.741

35 7603258.668 4863641.361

36 7603259.780 4863639.434

37 7603263.448 4863643.081

38 7603265.353 4863644.181

39 7603264.773 4863640.786

40 7603266.678 4863641.886

41 7603270.246 4863647.006

42 7603272.151 4863648.106

43 7603271.571 4863644.711

44 7603273.476 4863645.811

45 7603275.875 4863650.256

46 7603277.781 4863651.356

47 7603277.200 4863647.961

48 7603279.106 4863649.061

49 7603281.691 4863652.084

50 7603284.942 4863653.412

51 7603286.676 4863653.028

52 7603287.499 4863655.004

53 7603289.058 4863655.904

54 7603291.180 4863655.628

55 7603290.358 4863653.652

56 7603288.799 4863652.752

57 7603292.480 4863653.376

58 7603287.976 4863650.776

59 7603283.291 4863649.312

60 7603256.632 4863634.146

61 7603258.337 4863636.493

62 7603261.380 4863636.662

63 7603260.212 4863633.246

64 7603262.980 4863633.891

65 7603266.648 4863637.539

66 7603268.553 4863638.639

67 7603273.446 4863641.464

68 7603275.351 4863642.564

69 7603279.075 4863644.714

70 7603280.981 4863645.814

71 7603284.891 4863646.541

72 7603287.442 4863649.082

73 7603289.276 4863648.525

74 7603289.017 4863646.354

75 7603290.099 4863650.501

76 7603291.399 4863648.249

77 7603291.658 4863651.401

78 7603293.780 4863651.125

79 7603292.958 4863649.149

80 7603254.986 4863625.898

81 7603258.536 4863627.948

82 7603262.087 4863629.998

83 7603265.136 4863631.758

84 7603268.184 4863633.518

85 7603271.232 4863635.278

86 7603274.281 4863637.038

87 7603277.329 4863638.798

88 7603280.378 4863640.558

89 7603283.426 4863642.318

90 7603286.423 4863644.048

91 7603288.144 4863641.000

92 7603283.799 4863638.492

93 7603279.426 4863635.967

94 7603275.052 4863633.442

95 7603270.679 4863630.917

96 7603266.414 4863627.704

97 7603261.651 4863624.954

98 7603256.736 4863622.867

99 7603258.461 4863619.879

100 7603262.751 4863623.049

101 7603267.514 4863625.799

102 7603272.404 4863627.929

103 7603276.777 4863630.454

104 7603281.151 4863632.979

105 7603285.524 4863635.504

106 7603289.869 4863638.013

107 7603291.604 4863634.973

108 7603288.374 4863633.108

109 7603285.144 4863631.243

110 7603281.913 4863629.378

111 7603278.683 4863627.513

112 7603275.453 4863625.648

113 7603271.079 4863623.123

114 7603267.442 4863621.023

115 7603263.805 4863618.923

116 7603260.211 4863616.848

124.000

vrha šipa iz arhitektonskog projekta.

Izmena i oznaka

Opis izmene

Datum

Odgovorni projektant

Paraf

Projektni centar

Paraf

Odgovorni

projektanti

Saradnici

2018U024-A1.1

010.2019.

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA KONSALTING

PROJEKTOVANJE I INŽENJERING

11000 BEOGRAD, DOBRINJSKA 8a

tel: +381 11 3635 700; faks: +381 11 2643 995;

www.masinoprojekt.co.rs

[email protected]

HEINEKEN SRBIJA d.o.o. Zaječar

Odgovorni projektant

Pečat

Vrsta tehničke

dokumentacije

PZI - PROJEKAT ZA IZVOĐENJE

NOVA GRADNJA I REKONSTRUKCIJA

Datum Razmera Sveska

Broj crteža

List Izmena

Naziv crteža

Za građenje /

izvođenje radova

Naziv i oznaka dela

projekta

Objekat

Investitor

Broj projekta

Broj ugovora

Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV)

sa pratećim objektom i cevovodima pivare Heineken Srbija u Zaječaru,

K.P.5829/40, 5829/41, 8575/1, 8575/12, 8575/13, 5829/18, 5829/42, 5836,5837/9, 8474/6,

5834/8, 8479/3, 8568, 8569/2 i 8570 sve K.O. Zaječar

PC1

Aleksandar

Trajković, dipl.građ.inž.

licenca br. 310 1127 03

2018U024-A1.1

-PZI-G03

PZI G 3

2/3 - PROJEKAT KONSTRUKCIJE - TEMELJENJE

NA ŠIPOVIMA

1

01

1:100

KOORDINATE ŠIPOVA

1/1

AutoCAD SHX Text
01
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
03
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
04
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
116
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
02
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
05
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
09
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
11
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
12
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
98
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
99
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
100
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
113
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
114
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
115
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
06
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
07
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
08
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
10
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
13
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
14
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
15
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
16
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
17
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
18
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
19
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
20
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
21
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
22
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
23
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
24
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
25
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
26
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
27
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
28
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
29
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
30
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
31
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
32
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
33
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
34
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
35
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
36
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
37
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
38
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
39
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
40
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
41
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
42
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
43
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
44
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
45
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
46
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
47
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
48
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
49
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
50
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
51
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
52
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
53
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
54
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
55
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
56
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
57
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
58
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
59
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
60
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
61
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
62
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
63
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
64
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
65
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
66
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
67
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
68
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
69
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
70
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
71
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
72
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
73
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
74
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
75
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
76
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
77
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
78
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
79
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
80
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
81
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
82
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
83
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
84
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
85
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
86
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
87
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
88
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
89
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
90
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
91
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
92
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
93
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
94
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
95
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
96
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
97
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
101
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
102
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
103
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
104
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
105
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
106
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
107
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
108
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
109
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
110
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
111
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
112
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
2018U024-A1.1-PZI-G03--G03-03--
Page 35: 2/3 PROJEKAT KONSTRUKCIJE - FUNDIRANJE NA ŠIPOVIMA

kom. 116

Šip d=60.0 cm

18

Ø1

6

2U

Ø8

(t=

15

)

39

16/1

50

3 UØ16/150 2 UØ8 (t=15)

1 8Ø16

Beton MB 30

Armatura B500B

Spiralna uzengija zavarena 75%

za glavnu armaturu

Unutrasnja uzengija Ø16/150

zavarena 100% za glavnu armaturu

18

Ø1

6 L

=1

20

0 (8

)

11

70

3

0

- 1215cm je dužina betoniranog šipa

u skladu sa detaljem hidroizolacije vrha

šipa iz arhitektonskog projekta.

- Naknadno krajcovanje vrha šipa

(celog poprečnog preseka) je 25cm.

Šipke - specifikacija -

ozn. oblik i mere

[cm]

Ø

[mm]

Lg

[m]

n

[kom]

Lgn

[m]

Sipovi (116 kom)

1

1170 28

9.

3

0

B500B 16 12.00 928 11136.00

2

48

1144

15

8

B500B 8 115.77 116 13429.32

3

44

20

B500B 16 1.58 1044 1649.52

Šipke - rekapitulacija -

Ø

[mm]

Lgn

[m]

Jedinična težina

[kg/m']

Težina

[kg]

B500B

8 13429.32 0.40 5304.58

16 12785.52 1.58 20175.55

25480.13 Ukupno (B500B)

25480.13 Ukupno

Izmena i oznaka

Opis izmene

Datum

Odgovorni projektant

Paraf

Projektni centar

Paraf

Odgovorni

projektanti

Saradnici

2018U024-A1.1

010.2019.

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA KONSALTING

PROJEKTOVANJE I INŽENJERING

11000 BEOGRAD, DOBRINJSKA 8a

tel: +381 11 3635 700; faks: +381 11 2643 995;

www.masinoprojekt.co.rs

[email protected]

HEINEKEN SRBIJA d.o.o. Zaječar

Odgovorni projektant

Pečat

Vrsta tehničke

dokumentacije

PZI - PROJEKAT ZA IZVOĐENJE

NOVA GRADNJA I REKONSTRUKCIJA

Datum Razmera Sveska

Broj crteža

List Izmena

Naziv crteža

Za građenje /

izvođenje radova

Naziv i oznaka dela

projekta

Objekat

Investitor

Broj projekta

Broj ugovora

Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV)

sa pratećim objektom i cevovodima pivare Heineken Srbija u Zaječaru,

K.P.5829/40, 5829/41, 8575/1, 8575/12, 8575/13, 5829/18, 5829/42, 5836,5837/9, 8474/6,

5834/8, 8479/3, 8568, 8569/2 i 8570 sve K.O. Zaječar

PC1

Aleksandar

Trajković, dipl.građ.inž.

licenca br. 310 1127 03

2018U024-A1.1

-PZI-G03

2018U024-A1.1-PZI-G03-

2/3 - PROJEKAT KONSTRUKCIJE - TEMELJENJE

NA ŠIPOVIMA

1

02

1:50

PLAN ARMATURE

ŠIPOVA

1/1