22
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ในการวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการเลือกซื ้อแว่นตาในเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร” ผู้วิจัยได้อาศัย กรอบแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ รวมทั ้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อมาสนับสนุนเนื ้อหาและใช้ประกอบการ ทาวิจัย โดยแบ่งตามหัวข้อดังต่อไปนี 2.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค 2.2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 2.3 ที่มาของแว่นตา 2.4 เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู ้บริโภค พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง พฤติกรรมซึ ่งผู้บริโภคทาการค้นหา การซื ้อ การใช้การประเมินผล การใช้สอยผลิตภัณฑ์และบริการ ซึ ่งคาดว่าจะสนองความต้องการของเขาหรือการศึกษาพฤติกรรมการ ตัดสินใจ และการกระทาของคนที่เกี่ยวข้องกับการซื ้อและการใช้สินค้าการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค เป็ น การค้นหาหรือวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื ้อและการใช้ของผู้บริโภค เพื่อทราบถึงลักษณะความต้องการและ พฤติกรรมการซื ้อและการใช้ของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม (ศิริวรรณ และคณะ, 2541) การวิเคราะห์พฤติกรรมผู ้บริโภค(Analyzing consumer Behavior) การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค เป็นการค้นหาหรือวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื ้อ และการใช้ของ ผู้บริโภค เพื่อทราบถึงลักษณะความต้องการและพฤติกรรมการซื ้อและการใชของผู้บริโภค คาตอบที่ได้ จะช่วยให้นักการตลาดสามารถจัดการกลยุทธ์การตลาด (Market Strategies) ที่สามารถสนองความพึงพอใจ ของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม คาถามที่ใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค คือ 6 W และ 1H ซึ ่งประกอบด้วย WHO? WHAT? WHY? WHO? WHEN? WHERE? และ HOW? เพื่อหาคาตอบ 7Os อันประกอบด้วย Occupant Objects Objectives Organization Occasions Outlets และ Operation ซึ ่งในการใช้คาถาม 7 คาถาม เพื่อหาคาตอบ 7 ประการเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค ได้ดังนี ภาพที2.1 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู ้บริโภค (Analyzing Consumer Behavior)

2.1 (Analyzing consumer Behavior)€¦ · การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค(Analyzing consumer Behavior) การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค

  • Upload
    others

  • View
    13

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 2.1 (Analyzing consumer Behavior)€¦ · การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค(Analyzing consumer Behavior) การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค

บทท 2 เอกสารและงานวจยทเกยวของ

ในการวจยเรอง “พฤตกรรมการเลอกซอแวนตาในเขตบางรก กรงเทพมหานคร” ผวจยไดอาศยกรอบแนวคดและทฤษฎตางๆ รวมทงงานวจยทเกยวของ เพอมาสนบสนนเนอหาและใชประกอบการ ท าวจย โดยแบงตามหวขอดงตอไปน 2.1 แนวคดทฤษฎเกยวกบพฤตกรรมของผบรโภค 2.2 แนวคดทฤษฎเกยวกบสวนประสมทางการตลาด 2.3 ทมาของแวนตา 2.4 เอกสารงานวจยทเกยวของ 2.1 แนวคดทฤษฎเกยวกบพฤตกรรมของผบรโภค พฤตกรรมผบรโภค หมายถง พฤตกรรมซงผบรโภคท าการคนหา การซอ การใชการประเมนผล การใชสอยผลตภณฑและบรการ ซงคาดวาจะสนองความตองการของเขาหรอการศกษาพฤตกรรมการตดสนใจ และการกระท าของคนทเกยวของกบการซอและการใชสนคาการวเคราะหพฤตกรรมผบรโภค เปนการคนหาหรอวจยเกยวกบพฤตกรรมการซอและการใชของผบรโภค เพอทราบถงลกษณะความตองการและพฤตกรรมการซอและการใชของผบรโภคไดอยางเหมาะสม (ศรวรรณ และคณะ, 2541) การวเคราะหพฤตกรรมผบรโภค(Analyzing consumer Behavior) การวเคราะหพฤตกรรมผบรโภค เปนการคนหาหรอวจยเกยวกบพฤตกรรมการซอ และการใชของผบรโภค เพอทราบถงลกษณะความตองการและพฤตกรรมการซอและการใช ของผบรโภค ค าตอบทได จะชวยใหนกการตลาดสามารถจดการกลยทธการตลาด (Market Strategies) ทสามารถสนองความพงพอใจของผบรโภคไดอยางเหมาะสม ค าถามทใชในการวเคราะหพฤตกรรมผบรโภค คอ 6 W และ 1H ซงประกอบดวย WHO? WHAT? WHY? WHO? WHEN? WHERE? และ HOW? เพอหาค าตอบ 7Os อนประกอบดวย Occupant Objects Objectives Organization Occasions Outlets และ Operation ซงในการใชค าถาม 7 ค าถาม เพอหาค าตอบ 7 ประการเกยวกบพฤตกรรมผบรโภค ไดดงน

ภาพท 2.1 การวเคราะหพฤตกรรมผบรโภค (Analyzing Consumer Behavior)

Page 2: 2.1 (Analyzing consumer Behavior)€¦ · การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค(Analyzing consumer Behavior) การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค

แบบจ าลองพฤตกรรมผบรโภค

ค าถาม (6Ws และ 1H) ค าตอบทตองการทราบ (7 Os) 1. ใครอยในตลาดเปาหมาย (Who is in the target market?)

ลกษณะกลมเปาหมาย (Occupants) ทางดาน 1). ประชากรศาสตร 2). ภมศาสตร 3). จตวทยา หรอจตวเคราะห 4). พฤตกรรมศาสตร

2. ผบรโภคซออะไร (What does the consumer buy?)

สงทผบรโภคตองการซอ (Objects) สงทผบรโภคตองการจากผลตภณฑกคอตองการคณสมบตหรอองคประกอบของผลตภณฑ (Product Component) และความแตกตางทเหนอกวาคแขงขน (Competitive Differentiation)

3. ท าไมผบรโภคจงซอ (Why does the consumer buy?)

วตถประสงคในการซอ (Objectives) ผบรโภคซอสนคาเพอสนองความตองการของเขาดานรางกายและดานจตวทยา ซงตองศกษาถงปจจยทมอทธพลตอพฤตกรรมการซอ คอ 1). ปจจยภายในหรอปจจยทางจตวทยา 2). ปจจยทางสงคม และวฒนธรรม 3). ปจจยเฉพาะบคคล

4. ใครมสวนรวมในการตดสนใจซอ (Who participates in the buying?)

บทบาทของกลมตางๆ (Organizations) มอทธพลในการตดสนใจซงประกอบดวย 1). ผรเรม 2).ผมอทธพล 3). ผตดสนใจซอ 4). ผซอ 5). ผใช

5. ผบรโภคซอเมอใด (When does the consumer buy?)

โอกาสในการซอ (Occasions) เชน ชวงเดอนใดของป หรอ ชวงฤดใดของป ชวงวนใดของเดอน ชวงเวลาใดของโอกาสพเศษ หรอ เทศกาลวนส าคญตางๆ

6. ผบรโภคซอทไหน (Where does the consumer buy?)

ชองทางหรอแหลง (Outlets) ทผ บรโภคไปท าการซอ เชน หางสรรพสนคา รานจ าหนายคอมพวเตอรเฉพาะ เวบไซด สยามสแควร ฯลฯ

7. ผบรโภคซออยางไร (How does the consumer buy?)

ขนตอนในการตดสนใจซอ (Operations) ประกอบดวย 1). การรบรปญหา 2). การคนหาขอมล 3). การประเมนผลทางการเลอก 4). ตดสนใจซอ 5). ความรสกหลงการซอ

Page 3: 2.1 (Analyzing consumer Behavior)€¦ · การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค(Analyzing consumer Behavior) การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค

แบบจ าลองพฤตกรรมผบรโภค (Consumer Behavior Model) เปนการศกษาถงเหตจงใจทท าใหเกดการตดสนใจซอผลตภณฑ โดยมจดเรมตนจากการเกดสงกระตน (Stimulus) ทท าใหเกดความตองการ สงกระตนผานเขามาในความรสกนกคดของผซอ (Buyer’s Black Box) เปรยบเสมอนกลองด าซงผผลต หรอผขายไมสามารถคาดคะเนได ความรสกนกคดของผซอจะไดรบ อทธพลจากลกษณะตาง ๆ ของผซอ แลวจะมการตอบสนองของผซอ (Buyer’s Response) หรอการตดสนใจของผซอ (Buyer’s Purchase Decision)จดเรมตนของตวแบบอยทมสงกระตน (Stimulus)ใหเกดความตองการกอน แลวท าใหเกด การตอบสนอง (Response) ดงนนตวแบบนจงอาจเรยกวา S-R Theoryโดยมรายละเอยดของทฤษฎดงน (ศรวรรณ และคณะ, 2541)

ภาพท 2.2 รปแบบจ าลองพฤตกรรมผบรโภค

1. สงกระตน (Stimulus) อาจจะเกดขนเองภายในรางกายและสงกระตนจากภายนอก นกการตลาดตองสนใจ และจดสงกระตนภายนอกเพอใหผบรโภคเกดความตองการผลตภณฑ สงกระตนถอวาเปนเหตจงใจให

สงกระตนภายนอก (Stimulus)

สงกระตน

ทางการตลาด

(marketing

stimuli)

(Stimulus)

สงกระตนอนๆ

(other

stimuli)

ผลตภณฑ

ราคา

การจดจ าหนาย

การสงเสรม

การตลาด

เศรษฐกจ

เทคโนโลย

การเมอง

วฒนธรรมฯลฯ

กลองด า หรอ

ความรสกนก

คดของผซอ

การตอบสนองของผซอ

( response )

การเลอกผลตภณฑ

การเลอกราคา

เวลาในการซอ

ปรมาณการซอ

ลกษณะของผซอ (buyer’s characteristics)

ปจจยดานวฒนธรรม (culture)

ปจจยดานสงคม (social)

ปจจยสวนบคคล (personal)ปจจยดาน

จตวทยา (psychological )

ขนตอนการตดสนใจของผซอ (buyer’s decision)

การรบรปญหา (problem recognition)การคนหาขอมล

(information search)การประเมนทางเลอก (evaluation

of alternative) การตดสนใจซอ (purchase decision)

พฤตกรรมภายหลงการซอ (post purchase behavior)

Page 4: 2.1 (Analyzing consumer Behavior)€¦ · การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค(Analyzing consumer Behavior) การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค

เกดการซอสนคา ซงอาจใชเหตจงใจซอดานเหตผล หรอใชเหต จงใจซอดานจตวทยา (อารมณ) สงกระตนภายนอกประกอบดวย 2 สวน คอ 1.1 สงกระตนทางการตลาด (Marketing Stimulus) นกการตลาดตองสามารถควบคมและจดใหมขน ในทนจะน าสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) เขามาศกษาประกอบดวย 1.1.1 ดานผลตภณฑ (Product) เชน การออกแบบผลตภณฑใหสวยงาม และมความหลากหลายเพอกระตนความตองการ 1.1.2 ดานราคา (Price) เชน การก าหนดราคาสนคาใหเหมาะสมกบผลตภณฑหลากหลายเพอกระตนความตองการ 1.1.3 ดานชองทางการจดจ าหนาย (Place) เชน ใชชองทางการจดจ าหนายทสะดวก สะอาด ถอวาเปนการกระตนความตองการซอ 1.1.4 ดานการสงเสรมการตลาด (Promotion) เชน การสรางความ สมพนธอนดกบผซอ 1.2 สงกระตนอน ๆ (Other Stimulus) เปนสงกระตนความตองการผบรโภคทอยภายนอกองคกร ซงองคกรควบคมไดยากหรอควบคมไมไดประกอบดวย 1.2.1 ดานเศรษฐกจ (Economic) ขนกบภาวะเศรษฐกจของประเทศ รายไดของผบรโภค สงเหลานมผลตอความตองการของบคคล 1.2.2 ดานเทคโนโลย (Technology) การเกดขนของนวตกรรมใหมยคปจจบน 1.2.3 ดานการเมองและกฎหมาย (Law and Political) กฎหมายเพมหรอลดภาษ การน าเขา การเปดแขงขนเสรทางการคา เปนตน ท าใหบคคลเปลยนไปใชของตามสถานการณ 1.2.4 ดานวฒนธรรม (Cultural) เชน ประเพณคนไทยเชอสายจนนยมซอของเพอไหวบรรพบรษในงานเทศกาล 2. กลองด าหรอความรสกนกคดของผซอ ความรสกเปนกระบวนการทมผลตอพฤตกรรม ผซอ ซงผผลตหรอผขายไมสามารถหย งรได ดงนนจ าเปนตองพยายามคนหาความรสกนกคดของ ผซอ ความรสกนกคดนเกดขนจากลกษณะของผซอและกระบวนการตดสนใจของผซอดงน 2.1 ดานลกษณะของผซอ (Buyer Characteristics) ลกษณะของผซอทมอทธพลจากปจจยตาง ๆ การทผบรโภคจะตดสนใจซอผลตภณฑนน จะไดรบการกระตนประกอบดวย 4 ประการ 2.1.1 ปจจยดานวฒนธรรม (Culture Factor) วฒนธรรมเปนเครองผกพนบคคลแตละกลมใหมความแตกตางกน วฒนธรรม แบงออกเปน 2.1.1.1 วฒนธรรมพนฐาน เปนสงทก าหนดความตองการซอ พฤตกรรมการซอของบคคล 2.1.1.2 วฒนธรรมกลมยอย มรากฐานมาจากเชอชาต ศาสนา ภมภาคทแตกตางกน สผว เปนตน กลมยอมมวฒนธรรมปฏบตแตกตางไปจากกลมอน ท าใหตองมการวางแผนชวต ตอความเปนอยแตกตางไปจากกลมอน 2.1.1.3 ชนของสงคม เปนการจดล าดบบคคลในสงคมจากระดบสงไประดบลาง โดยใช

Page 5: 2.1 (Analyzing consumer Behavior)€¦ · การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค(Analyzing consumer Behavior) การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค

ลกษณะทคลายคลงกน ไดแก อาชพ รายได ฐานะ ชาตก าเนด ต าแหนงหนาทและบคลกลกษณะของบคคล เพอเปนแนวทางในสวนแบงการตลาด 2.1.2 ปจจยดานสงคม (Social Factor) เปนปจจยทเกยวของในชวตประจ าวน และมอทธพลตอพฤตกรรมการซอ ลกษณะทางดานสงคมประกอบดวย 2.1.2.1 กลมอางอง เชน ครอบครว เพอนสนท เพอนรวมอาชพ รวมสถาบน 2.1.2.2 ครอบครว โดยททกคนน นจะมพฤตกรรมพนฐานมาจาก ครอบครวทตนอย ซงบางครงยากทจะเปลยนแปลง 2.1.2.3 บทบาทและสถานะ คอ บางครงผซอไมไดใช หรอผใชกไมมอ านาจในการซอ 2.1.3 ปจจยดานบคคล (Personal Factor) การตดสนใจของผซอไดรบอทธพลจากลกษณะสวนบคคลของคนดานตาง ๆ 2.1.3.1 อาย วฏจกรชวตครอบครว 2.1.3.2 อาชพและโอกาสทางเศรษฐกจ 2.1.3.3 รปแบบการด าเนนชวต 2.1.3.4 เอกลกษณบคคล และความคดสวนตว 2.1.4 ปจจยดานจตวทยา (Psychological Factors) การเลอกซอของบคคลไดรบอทธพลดานกระบวนการ ดานจตวทยา คอ การจงใจ ความเขาใจ การเรยนร ความเชอถอได และทศนคต เชน ผเกยวของกบการตดสนใจซอคอ ผรเรม ผมอทธพลในการซอ ผตดสนใจซอ ผซอจนถงผใชนอก จากนยงมรปแบบการซอ คอ ซอแบบซ าซอน แบบลดความซ าซอน ซอประจ าและแบบเลอกมาก 2.2 กระบวนการตดสนใจซอของผซอ (Buyer’s Decision Process) มขนตอน ดงน 2.2.1 การรบรปญหา เชน ความตองการ ความจ าเปน ความเสยงในการเลอกซอ 2.2.2 การคนหาขอมล เชน จากแหลงบคคล การคา ชมชน และประสบการณ 2.2.3 การประเมนทางเลอก 2.2.4 การตดสนใจซอ เมอทกอยางไดตามความตองการและพงพอใจกตดสนใจซอ 2.2.5 พฤตกรรมภายหลงการซอ ตองมความพงพอใจ 3. การตดสนใจซอของผซอ (Buyer’s Decision) ผซอจะตดสนใจซอประเดนตาง ๆ ดงน 3.1 การเลอกผลตภณฑ (Product Choice) 3.2 การเลอกตราสนคา (Brand Choice) 3.3 การเลอกผขาย (Dealer Choice) 3.4 การเลอกเวลาในการซอ (Purchase Timing) 3.5 การเลอกปรมาณการซอ (Purchase Amount) ดงนนหากจะกลาวถงความหมายของ พฤตกรรมของมนษยนน หมายถง การกระท าของมนษยทปรากฏออกมาเปนพฤตกรรมอยางใดอยางหนงนน ยอมเปนการแสดงออกเพอวตถประสงคอยางใดอยางหนง ซงจะม

Page 6: 2.1 (Analyzing consumer Behavior)€¦ · การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค(Analyzing consumer Behavior) การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค

กระบวนการตาง ๆ ทเกยวของก ากบอยจากภายในตวบคคลนน ๆ เสมอ กลาวคอ จะมกลไกของการก ากบสงการจากความนกคด และความรสกทมอยภายใน ปจจยทมอทธพลตอพฤตกรรมผบรโภค ปจจยทมอทธพลตอผบรโภคมจดเรมตนจากการทผบรโภคไดรบสงกระตนท าใหเกด ความตองการผานเขามาในความรสกนกคด ผบรโภคแตละรายมความรสกนกคด ทไดรบอทธพลจาก คณลกษณะตาง ๆ ของตนเอง และสภาพแวดลอมภายนอก ซงจะสงผลตอกระบวนการตดสนใจ เพอท าใหเกดการตอบสนองหรอการตดสนใจซอผลตภณฑหรอบรการ (อดลย, 2543: 139) พฤตกรรมผบรโภค ไดรบอทธพลจากปจจยหรอสงกระตนทเปนเหตจงใจใหเกดการเลอกซอผลตภ ณฑและบรการอาจเกดจากเหตจงใจดานเหตผล หรอดานจตวทยากได ส าหรบ ผประกอบธรกจ ปจจยดงกลาวประกอบดวย 2 สวนคอ 1. ปจจยทผประกอบธรกจสามารถควบคมได ไดแก ปจจยทมอทธพลทางการตลาด ตวอยางเชน ก าหนดราคาใหเหมาะสมกบผลตภณฑและกลมเปาหมาย หาแหลงจ าหนายและใหบรการ เพออ านวยความสะดวกแกลกคา จดรายการสงเสรมการตลาด เพอกระตนใหเกดการตองการซอ 2. ปจจยทเกดจากสภาพแวดลอมภายนอกของผประกอบธรกจทไมสามารถท าการควบคมไดแต มอทธพลตอพฤตกรรมผบรโภค ไดแก 2.1 ปจจยทางวฒนธรรม เปนลกษณะพนฐานของพฤตกรรมทบคคลในแตละสงคมเปนผสรางขน และเปนทยอมรบจากบคคลรนหนงไปสอกรนหนงคานยมในวฒนธรรมทแตกตางกนจะสงผลถงพฤตกรรมผบรโภคในแตละสงคมทแตกตางกน ดงนนการก าหนดกลยทธการตลาดตองพจารณาใหสอดคลองกบคานยมในวฒนธรรมของสงคมกลมนน 2.2 ปจจยทางสงคม เปนปจจยทเกยวของในชวตประจ าวน และมอทธพลตอพฤตกรรม การซอ ปจจยทางดานสงคมประกอบดวย 2.2.1 กลมอางอง เปนกลมทบคคลเขาไปเกยวของดวย กลมนจะมอทธพลตอทศนคตความคดเหนและคานยมของบคคล ตวอยางกลมอางอง ไดแก ครอบครว เพอนสนท เพอนรวมงาน กลมบคคลชนน าในสงคม เพอนรวมสถาบน เปนตน 2.2.2 ครอบครว บคคลในครอบครวถอวามอทธพลมากทสดตอทศนคต ความคดเหน และคานยมของบคคลสมาชกในครอบครวประกอบกนขนเปนกลมอางองทมอทธพลมากทสดตอพฤตกรรมการซอ 2.2.3 บทบาท และสถานะบคคลทเกยวของกบหลายกลม เชน ครอบครว กลม อางอง บคคลทมบทบาทและสถานทแตกตางกนในแตละกลม เชน มบทบาทเปนผคดรเรม ผตดสนใจซอ ผมอทธพลตอผซอหรอผใช

Page 7: 2.1 (Analyzing consumer Behavior)€¦ · การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค(Analyzing consumer Behavior) การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค

2.3 ปจจยสวนบคคล เปนคณสมบตสวนบคคลทางดานตาง ๆ ทมอทธพลตอพฤตกรรมผบรโภค ไดแก 2.3.1 อาย ความแตกตางกนของอายมผลตอความตองการผลตภณฑแตกตางกน ดงนน นกการตลาดอาจใชอายผบรโภคเปนเกณฑการแบงกลมเปาหมายได 2.3.2 วงจรชวตครอบครว ในแตละขนตอนของวงจรชวตแตละคน จะมคานยมและทศนคตตอการตดสนใจซอทแตกตางกน ตวอยางเชน พฤตกรรมการเลอกซอของเลนในวยเดก จะตางจากพฤตกรรมการเลอกของเลนในวยหนมสาว 2.3.3 อาชพ อาชพของแตละบคคลจะน าไปสความจ าเปน และความตองการของผลตภณฑ และบรการทแตกตางกน 2.3.4 โอกาสทางเศรษฐกจ หมายถง โอกาสของผบรโภคจะมรายได เพอการจบจาย มการออมสนทรพยหรออ านาจในการขอยมเงน และทศนคตเกยวกบการจายเงนซอผลตภณฑและบรการ นกการตลาดตองไวตอโอกาสเหลาน เพอทจะไดปรบปรงออกแบบสนคาใหม และการวางราคาสนคาใหม เพอทจะน าเสนอคณคาใหลกคาในกลมเปาหมายไดอยางตอเนอง 2.4 ปจจยทางจตวทยา เปนปจจยภายในตวผบรโภคทมอทธพลตอพฤตกรรมการซอและการใชสนคา ไดแก การจงใจ การรบร การเรยน ความเชอมน ทศนคต บคลกภาพ และแนวความคดของตนเอง 2.5 อทธพลของปจจยทางสถานการณ หมายถง พฤตกรรมการซอไดรบอทธพลมาจากเหตการณสภาพแวดลอมทเกดขน โดยมไดคาดคดมากอนวาจะตดสนใจเลอกซอผลตภณฑและบรการนน ๆ ไดแก 2.5.1 สภาพแวดลอมทางกายภาพ เชน ผบรโภคตดสนใจซอเมอรานคานนอยในท าเลทสะดวกตอการซอ 2.5.2 สงแวดลอมสงคม ผบรโภคตดสนใจซอเพอใหสงคมยอมรบวาตนเองเปนผน า 2.5.3 เวลา เชน เมอฤดกาลเปลยนไปพฤตกรรมการซอเสอผากแตกตางกนออกไป 2.5.4 งาน เชน พฤตกรรมการซอสนคาของผบรโภค เพอใชงานจะแตกตางกบทซอเพอเปนของขวญใหคนอน 2.5.5 สภาวะทางอ ารมณ เชน การตดสนใจเลอกซอสนคา เมอผบรโภคไดรบการตอนรบจากผขายเปนอยางด

ภาพท 2.3 อทธพลตาง ๆ ตอพฤตกรรมผบรโภค

Page 8: 2.1 (Analyzing consumer Behavior)€¦ · การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค(Analyzing consumer Behavior) การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค

ทมา : (อดลย, 2543) 2.2 แนวคดทฤษฎสวนประสมการตลาด

อทธพลของปจจย ดานจตวทยา

- การจงใจ - การรบร - การเรยนร - ความซอและ

ทศนคต

อทธพลของปจจย ทางสถานการณ

- สงแวดลอมทาง กายภาพ

- สงแวดลอมทางสงคม

- เวลา - งานและการใช

สนคา - อารมณ

อทธพลของปจจย ทางการตลาด

- ผลตภณฑ - ราคา - ชองทางการตลาด - การสงเสรมทาง

การตลาด

อทธพลของปจจย สวนบคคล

- อายและขนตอนของวงจรชวต

- อาชพ - เหตการณทางเศรษฐกจ - แบบของการใชชวต - บคลกภาพและแนวคดเกยวกบตนเอง

อทธพลของปจจย วฒนธรรม

- วฒนธรรม - วฒนธรรมยอย - ชนทางสงคม

อทธพลของปจจย ทางสงคม

- กลมอางอง - ครอบครว - บทบาทและฐานะ

พฤตกรรมการซอของผบรโภค การตระหนกถงความตองการ

การประเมนทางเลอก การซอและการตดสนใจอนทเกยวของ

พฤตกรรมหลงซอ

Page 9: 2.1 (Analyzing consumer Behavior)€¦ · การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค(Analyzing consumer Behavior) การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค

ทฤษฎสวนประสมการตลาด หมายถง ตวแปรทางการตลาด ทมการควบคมได ซงธรกจสามารถใชรวมกน เพอสนองความพงพอใจของผบรโภคและกลมเปาหมาย ซงประกอบดวย 4 สวน ไดแก ผลตภณฑ ราคา ชองทางการจดจ าหนาย และการสงเสรมการตลาด (ศรวรรณ เสรรตน และคณะ, 2546: 53-54) 2.2.1. ผลตภณฑ (Product) หมายถง สงทเสนอขายเพอสนองความจ าเปนและความตองการของลกคาใหเกดความพงพอใจ ผลตภณฑทเสนอขายอาจมตวตนหรอไมมตวตนกได ซงจะประกอบดวย สนคา บรการ ความคด สถานท กจกรรม องคการ หรอบคคล ในการก าหนด กลยทธดานผลตภณฑ จะประกอบดวย 2.2.1.1 การสรางความแตกตางทางการแขงขน หมายถง การด าเนนการในเรองของการออกแบบชดความแตกตางทมความหมายใหการเสนอของบรษทมความโดดเดนแตกตางจากการเสนอของคแขงขน 2.2.1.2 การก าหนดต าแหนงผลตภณฑ เปนกจกรรมในการก าหนดขอเสนอและภาพลกษณของบรษท เพอเขาครอบครองต าแหนงทางการแขงขนโดดเดนและมมลคา/คณคาใหอยในจตใจของลกคาและกลมเปาหมาย 2.2.1.3 กลยทธเกยวกบคณสมบตของผลตภณฑ เปนการพจารณาถงคณสมบตทมลกษณะ ทดเดนและแปลกใหมของผลตภณฑ รวมทงเปนลกษณะทสามารถตอบสนองความตองการและสรางความพงพอใจใหกบลกคาไดมากทสด นอกจากนยงตองค านงถงองคประกอบของผลตภณฑทสามารถตอบสนองความตองการของลกคาในระดบตาง ๆ กน ซงไดแก 2.2.1.3.1 ผลตภณฑ ประโยชนพนฐานส าหรบผลตภณฑทลกคาจะไดรบจากการซอสนคาโดยตรง 2.2.1.3.2 รปลกษณผลตภณฑ ลกษณะทางกายภาพทลกคาสามารถสมผสหรอรบรได อนประกอบดวย คณภาพ รปรางลกษณะ รปแบบ การบรรจหบหอ ตราสนคา ฯลฯ 2.2.1.3.3 ผลตภณฑควบ ผลประโยชนหรอบรการเพมเตม ทลกคาไดรบหลงจากการซอสนคานน 2.2.1.3.4 ผลตภณฑทคาดหวง สงทลกคาคาดวาจะไดรบจาก การซอ และการใชผลตภณฑ 2.2.1.3.5. ศกยภาพผลตภณฑ มลกษณะรเรมทสามารถตอบสนองความตองการของลกคาได 2.2.2. ราคา (Price) หมายถง มลคาของผลตภณฑทแสดงออกในรปของตวเงน ราคาเปนตนทนของลกคา ดงนนผบรโภคจะท าการเปรยบเทยบมลคาของผลตภณฑกบราคา หากมลคาของ ผลตภณฑมสงกวาราคา กจะตดสนใจซอผลตภณฑนน เพราะฉะนนในการก าหนดกลยทธดานราคาจะตองค านงถง 2.2.2.1 การยอมรบของลกคา โดยตองสรางมลคาของผลตภณฑใหสงกวาราคาผลตภณฑนน 2.2.2.2 ตนทนของสนคา รวมถงคาใชจายและก าไรของผผลต 2.2.2.3 ลกษณะการแขงขน 2.2.3. ชองทางการจดจ าหนาย (Place) หมายถง โครงสรางของชองทางการจดจ าหนายใชเพอเคลอนยายผลตภณฑและบรการจากองคการไปยงตลาดการจดจ าหนาย ประกอบดวย

Page 10: 2.1 (Analyzing consumer Behavior)€¦ · การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค(Analyzing consumer Behavior) การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค

2.2.3.1 ชองทางการจดจ าหนาย หมายถง เสนทางทผลตภณฑถกเปลยนไปยงตลาดในระบบชองทางการจดจ าหนาย จงประกอบดวย ผผลต คนกลาง และผบรโภค 2.2.3.2 การกระจายตวสนคา หมายถง กจกรรมทเกยวของกบ การเคลอนยายตวผลตภณฑจากผผลตไปยงผบรโภคทเกยวของกบการขนสง การเกบรกษาสนคา การบรหารสนคาคงเหลอ โดยมวตถประสงคเพอใหเกดการประสานงานใหเกดตนทนใน การจดจ าหนายต าสด โดยมระดบการใหบรการลกคาทเหมาะสมและมงหวงก าไร ในการกระจายตวสนคา ซงสามารถสรปหนาทไดดงน 2.2.3.2.1 การคาดคะเนยอดขาย เปนการประมาณยอดขายทเกดขนในชวงเวลาหนงเพราะยอดขายทเกดขนจะเกยวของกบการเตรยมสนคาคงเหลอใหเหมาะสม 2.2.3.2.2 การวางแผนการจดจ าหนาย เปนการเตรยมงานแตละงานทจะปฏบตเกยวกบการกระจายตวสนคา 2.2.3.2.3 การบรหารสนคาคงเหลอ เปนการจดการใหมผลตภณฑขายในตลาดโดยไมขาดแคลนและมในปรมาณทเหมาะสม 2.2.3.2.4 การด าเนนงานเกยวกบการสงซอ เปนขนตอนในการจดการตามใบสงซอของลกคา 2.2.3.2.5 การบรรจภณฑ เพอรกษาและคมครองสนคาใหอยในสภาพทด 2.2.3.2.6 การคลงสนคา เปนเรองทเกยวของกบการจดทศทางการเคลอนไหวของสนคาเพอใหเกดการประหยดเวลาและคาใชจาย 2.2.3.2.7 การจดการวสด เปนงานทเกยวของกบการเลอกใชอปกรณ เครองมอทเหมาะสม เพอใหการเคลอนยายเกดการสญเสยนอยทสด 2.2.3.2.8 การขนสง เปนงานทเกยวของกบการขนสงสนคาวาจะใชวธไหน และอยางไรจงเหมาะสมและประหยดทสด 2.2.4. การสงเสรมการตลาด (Promotion) เปนการตดตอสอสารเกยวกบขอมลระหวางผขายกบ ผซอ ซงสามารถแบงได 5 ประเภท คอ 2.2.4.1 การโฆษณา เปนเครองมอทดทสด ส าหรบการสรางรปแบบของการตดตอสอสารทไมใชบคคลทตองจายเงนโดยผอปถมภ เพอน าเสนอ และสงเสรมความคดของสนคาหรอบรการ 2.2.4.2 การสงเสรมการขาย เปนเครองมอระยะสนเพอสงเสรมใหมการตดตามหรอซอ ผลตภณฑหรอบรการนน เชน คปอง การประกวด การใหของแจก เปนตนโดยบรษทจะใชเครองมอการสงเสรมการขายเพอสรางการตอบสนองทเรวใหกบขอเสนอของผลตภณฑ และเพอกระตนยอดขาย 2.2.4.3 การประชาสมพนธ เปนแผนการทก าหนดขนมาเพอสงเสรมหรอสรางภาพพจนของบรษท เนองจากการประชาสมพนธจะมความนาเชอถอสง เพราะขอมล ขาวสารตาง ๆ ทไดรบจะมความเปนจรงตอลกคามาก

Page 11: 2.1 (Analyzing consumer Behavior)€¦ · การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค(Analyzing consumer Behavior) การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค

2.2.4.4 การขายโดยใชพนกงานขาย จะเปนการตดตอสอสารทเกดขนโดยตรง เปนลกษณะของการเผชญหนาระหวางผขายและลกคา โดยพนกงานขายสามารถ น าเสนอสนคา และตอบ ขอซกถามใหกบลกคาจนเกดความตองการและเกดการตดสนใจซอไดมากทสด 2.2.4.5 การตลาดทางตรง เปนรปแบบการตลาดทมการใชสอหลายรปแบบเขามาเกยวของ เชน โทรศพท จดหมาย เปนตน ซงลกษณะขาวสารทสงไปสามารถเจาะใหกบผรบแตละคนได

ภาพท 2.4 แนวคดสวนประสมการตลาด

ทมา : (Kotler, 1997: 98)

2.3 ทมาของแวนตา แวนตาเปนกระจกแวนทใสไวในกรอบส าหรบสวมบนใบหนาโดยมแทนรองรบบนสนจมก และกานแวนเกยวทใบห ในสมยโบราณมแวนตาบางชนดทใชวางอยหนาตาขางใดขางหนงส าหรบผสงอายเมอตองการดของใกล เมอไมตองการดกถอดออก กระจกแวนตาอาจท าดวยแกวธรรมดาหรอท าจากวสดใสพวกพลาสตก พลาสตกดกวาแกว เพราะเบากวาและไมแตกงาย แตมขอเสยตรงทมรอยขดขดไดงายกวาแกว แวนตาเปนของจ าเปนมประโยชนทงในดานการปองกนและการรกษา แวนตามหลายชนดดงน 2.3.1 แวนตาสวมกนแดดเพอไมใหแสงแดดเขาตามากเกนไป ไดแก แวนตาสด าหรอ สชา หรอใชสอน เชน สฟาออน สเขยวออน แวนตาชนดนปองกนไมใหแสงแดดหรอฝ นละอองปลว เขาตา แวนตากนแดดสมยกอนไมใชของจ าเปน แตในสมยปจจบนกลายเปนของจ าเปนในททสงแวดลอม มฝ นละออง แสงแดดจา ระคายเคองตาอยตลอดเวลา

สวนประสมการตลาด

ผลตภณฑ - ความหลากหลาย - คณภาพ - คณลกษณะ - การออกแบบตราสนคา - บรรจภณฑ - ขนาด - การบรการ - การรบประกน - การรบคนสนคา

ราคา - ราคาขายปลก - สวนลด - รายการช าระเงน - เงอนไขเครดต

ตลาด

เปาหมาย การสงเสรม

การตลาด

- การสงเสรมการขาย - การโฆษณา - ทมขาย - การประชาสมพนธ

ชองทางการจด

จ าหนาย

- ชองทาง

- การควบคมพนท

- การเลอกสรรสถานท

- คลงสนคา

- การขนสง

Page 12: 2.1 (Analyzing consumer Behavior)€¦ · การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค(Analyzing consumer Behavior) การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค

2.3.2 แวนตาทใชในงานอตสาหกรรม เปนแวนขนาดใหญ ทนทานไมแตกงาย ใชใสเวลาท างานเกยวกบของทกระเดนออกมา เชน ในการกลง การกะเทาะหน การตมน ากรด น าดาง กนไมใหสารเหลานนกระเดนเขาตา นอกจากนยงใชแวนสด ามดส าหรบกรองแสงขณะเชอมเหลกดวยไฟฟา ใชแกสตดโลหะ ท าโซ ท าแกว หรอตเหลก เปนตน 2.3.3 แวนตาส าหรบนกกฬาทตองการมองใหเหนชดขณะเลนกฬา แวนทใชเปนแวนตาสเดยวซง สวนมากจะใชสทอยสวนกลางของสในสเปกตรม คอ สเหลองเปนสทประสาทตารบความรสกไดดและเหนชดเชน ใชใสขณะยงปน ด าน า เมอลมตาดของในน ามสายตามวเปนชนดสายตายาว จงตองใสแวนทท าพเศษหรอใชเลนสสมผส 2.3.4 แวนสายตา เปนแวนทมก าลงหกแสงเพอใหมองเหนภาพชด ใชกบผทมสายตาผดปกตไดแก แวนเลนสเวาส าหรบคนสายตาส น แวนเลนสนนส าหรบคนสายตายาว และแวนเลนสรปทรงกระบอกหรอทรงกาบกลวยส าหรบคนสายตาพราตางแนว 2.3.5 แวนแบบเลนสสมผส เปนแวนส าหรบผมสายตาผดปกต แตแทนทจะใชแวนตาสวมบนใบหนากลบใชเลนสวางบนกระจกตา เลนสท าดวยวสด พลาสตกคอนขางแขง (polymethyl methacrylate) ปจจบนไดดดแปลงใชเลนสชนดนมกวาและดดน าได และสามารถใหอากาศและน าซมผานได เลนสสมผสมทงขอดและขอเสย ขอดคอไมตองสวมบนใบหนา ใสเลนกฬาไดสะดวก ผทสายตาสนมากๆ ใสเลนสแลวไมตองใสแวนทหนามาก ใชกบรายทลอกตอแกวตาขางเดยว ซงถาใสแวนตาจะปรบภาพจากตาสองขาง ใหเปนภาพเดยวไมได เพราะขนาดของภาพตางกน แตเมอใสเลนสสมผสภาพไมตางกนมากจะปรบได ผทกระจกตาเปนรปกรวยแหลมหรอกระจกตาขรขระซงใชแวนตาชวยใหเหนขดขนไมได แตเลนสสมผสชวยได สายตาพราตางแนวชนดทแนวไมตงฉากกน เลนสชนดเปนสใชปดบงแผลเปนสขาว ทกระจกตา ท าใหดสวยงาม ขอเสยคอราคาแพง หายไดงาย ใสไมไดตลอดวนตองถอดออกบางเวลา ผททนไดนานใสไดค รงละ ๖-๘ ชวโมงโดยไมตองถอดออก ปจจบนม เลนสสมผสชนดท ใ สไดนานหลายวนโดย ไมตองถอด ผสงอายใสและถอดเลนสไดไมสะดวก ถารกษาความสะอาดไมดอาจเกดแผลทกระจกตา เลนสชนดนมหรอชนดออนอาจดดน ายาทแชเลนสเพอฆาเชอ หรอดดยาหยอดตาบางชนดเขาไป มอนตรายตอกระจกตา 2.3.6 แวนทใสภายในลกตา (intraocular lens) ท าดวยวสดพวกอะครลก (acrylic lens) แพทยผผาตดเปนผใสใหขณะผาตด มกท าในรายทเปนตอแกวตาขางเดยว โดยใสเลนสนแทนแกวตา ตอแกวตา ทผาตดออกและเมอใสเลนสชนดนแลว หลงผาตดตอแกวตาไมตองสวมแวนตา การใสเลนสชนดนท า กนมากในปจจบน จกษแพทยและผปวยนยมการผาตดแบบใสแวนทใสภายในลกตา เพราะไดรบความสะดวก และไมตองสวมแวนตาตลอดจนไมใครเกดปฏกรยาตอตานจากรางกาย ความรเกยวกบแวนตา แวนตาประกอบดวยสองสวน คอ สวนทเปนโลหะหรอพลาสตกและสวนทเปนเลนสถกผลตขนมาเพอแกไขภาวะทมสายตาผดปกต ซงมอยดวยกน 4 กรณ ดงน

Page 13: 2.1 (Analyzing consumer Behavior)€¦ · การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค(Analyzing consumer Behavior) การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค

สายตาสน หมายถง ภาวะทตาไมสามารถมองไกลไดชดเจน แตสามารถมองสงของใกล ๆ ไดชดเจน เราจงเรยกวา สน หรอ ใกล ไมใช ไกล หรอ ยาว สายตายาว หมายถง ภาวะทตามองไกล ๆ ไดชดเจนหรออาจจะมองไกลไมคอยชดกได และมกจะมปญหาเวลามองใกล ๆ ไมคอยชดดวย เราจงเรยกวา ยาว ถาพบในเดกเลกอาจเกดภาวะตาเหล ตาเข รวมดวย สายตาเอยง หมายถง ภาวะทตามองไมชดเจน เนองมาจากความโคงของกระจกตา ไมเปนรปทรงกลมเหมอนลกฟตบอล แตจะร ๆ เหมอนลกรกบ และค าวาตาเอยงไมใชภาวะตาเหลหรอตาเข กลาวโดยรวมกคอ สายตาสน สายตายาว หรอสายตาเอยงลวนท าใหตามองเหนไมชดเจน ยงมสายตาอกประเภทหนงเรยกวา สายตาคนแก หรอสายตาสงอาย หมายถง สายตาซงเกดกบผทเรมมอายมากขน โดยทวไปมกจะเรมมอาการเมออาย 40 ปขนไป อาการทวาคอจะเรมมองหรออานหนงสอระยะใกล ๆ หรอระยะปกตทเคยอานได ไมคอยชดเจนแลว บางคนจะรสกตาพรา บางคนอาจมอาการปวดตา แตเวลามองไกลจะรสกเหนไดปกต (ยกเวนวามสายตายาว สน หรอ เอยง รวมดวย) แตคนทวไปมกเรยกภาวะนวา สายตายาว คอมองใกล ๆ ไมชดแลวตองถอหนงสอหาง ๆ มากขน และแวนทใชกใชเลนสชนดเดยวกบคนสายตายาว เชนกน ทง 4 กรณทกลาวมาแลว มความจ าเปนตองใชแวนตาเพอแกไขภาวะสายตาทมอย ท าใหกลบมองเหนไดเหมอนคนปกตทวไป ยงมอก 2 กรณทอาจใชหรอไมใชแวนตากไดนน คอ ภาวะทมสายตาเพยงเลกนอย กรณนการใสแวนหรอไมใสจะมองเหนไดไมแตกตางกนมากนก และการใสแวนเพอความสวยงามแฟชน หรอ เพมบคลกภาพใหดดขน 2 กรณหลงนอาจไมจ าเปนตองใชแวนตากได การทแวนตาสามารถแกไขภาวะสายตาผดปกตได เพราะอาศยคณลกษณะของเลนสในการหกเหแสงนนเอง คอ ใชเลนสนนเพอแกสายตายาว และสายตาสงอาย ใชเลนสเวาเพอแกสายตาสน และใชเลนสเอยงเพอแกภาวะสายตาเอยง สวนประกอบของแวนตา แวนตาประกอบดวย 2 สวน คอ กรอบแวน และเลนสแวนตา กรอบแวนตา อาจท าจากวสดทเปนโลหะหรอพลาสตก หรอทง 2 อยาง รวมกน ท าขนเปนหนาแวนตามชอง 2 ชอง ส าหรบใสเลนส และขาแวนตาส าหรบสวมเกยวกบใบห พลาสตกทน ามาใชท ากรอบแวนตา ม 2 ชนด คอ พลาสตกชนดนมซงยดหยนไดมาก และพสาสตกแขงซงยดหยนไดคอยได ดงนน พลาสตกชนดนมจงมโอกาสแตกหกนอยกวาชนดแขง สวนโลหะทน ามาประกอบเปนกรอบนน มหลายชนดทงสเตนเลส เหลก นกเกล ไททาเนยม ในกรณทไมใชไททาเนยม น าหนกกรอบจะหนกกวาและโอกาส เกดสนมหรอเกดการแพจะมไดมากกวาโดยเฉพาะนกเกล กรอบแวนบางชนดท าจากโลหะทปราศจากโลหะทปราศจากนกเกล (nickle free) กอาจชวยลดการแพลงได การเคลอบทองหรอการชบทองของกรอบแวนกมความส าคญ ถาชบทองไดดกจะเกดการลอกนอยกวา เลนสสายตา ท าจากวสดทเปนพลาสตกหรอกระจก เปนเลนสเวา เลนสนน หรอเลนสเอยง เลนสพลาสตกมขอดกวากระจกตรงทเบากวาไมแตกงาย แตมขอเสยตรงทอาจมลอยขดขวนทพนผวหนาไดงาย

Page 14: 2.1 (Analyzing consumer Behavior)€¦ · การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค(Analyzing consumer Behavior) การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค

กวา โดยทวไปเลนสกระจกจกษแพทยมกจะไมคอยแนะน า เนองจากอนตรายจากกระจกเลนสทแตกเนองจากอบตเหต อาจท าใหสญเสยตาอยางถาวรได นอกจากเลนสธรรมดาแลว ยงมเลนสพเศษตาง ๆ เพอเพมคณลกษณะใหกบเลนสอก เชน - การเคลอบแขงเพอลดรอยขดขวน - การเคลอบ multicoat เพอลดการสะทอนกลบของแสงทจะเขาสตาท าใหการมองเหนภาพชดเจนยงกวา - เลนสยอสวน คอ เลนสทมคาดชนหกเหแสงมากกวาปกต ดงนน เลนสชนดนจะบางกวาเลนส ทวๆ ไป และมกจะแนะน าใหใชในกรณทสายตามาก ๆ เพอลดน าหนกของเลนสใหนอยลง - เลนสสองชน คอเลนสทท าใหสามารถมองทงไกลและใกลไดชดเจน แตจะเหนรอยตอระหวางเลนส แตบางคนอาจไมชอบรอยตอระหวางเลนส กอาจเลอกเลนสทลบรอยตอระหวางเลนสได - เลนสหลายชนหรอหลายโฟกส (progressive lens) เปนเลนสทท าใหมองไดทงไกลและใกลชด ทกระยะและไมมรอยตอระหวางเลนส - เลนสเปลยนส คอ เลนสทมคณสมบตพเศษเมอถกแสงแดด หรออยกลางแจงเลนสจะเปลยนส ใหเขมขนเองเพอกนแสงแดด แตเวลาเขาทรมสเลนสกจะจางลงจนใสเหมอนเดม วธการเลอกแวนตา ขนาดของแวนตา กรอบแวนตาจะมขนาดตาง ๆ กนหลายขนาด ซงขนอยกบขนาดของหนาแวนตาแตละชอง มตงแตความกวาง 40 มม. ไปจนถง 60 กวามม. สวนใหญเดกเลกมกจะใชขนาด 40 กวามม. แตถาเปนเดกโตหรอหนมสาวกประมาณ 50 กวามม. แตบางรายท ม รปหนาคอนขางใหญ อาจตอง ใชขนาด 60 หรอ 60กวามม. เพอลดการกดบบศรษะบรเวณขมบจากขาแวน เพราะท าใหปวดศรษะได และเหนเปนรอยขาแวนบรเวณใบหนา หรออาจเลอกกรอบแวนตาทมขาแวนตาเปนสปรงเนองจากขาแวนจะกางไดมากกวาธรรมดาลดการกดบบบรเวณขมบศรษะ การเลอกขนาดทไมเหมาะสมกบใบหนา เชนเลกเกนไปหรอใหญเกนไป แทนทจะชวยเพมบคลกภาพทด กลบท าใหดไมสวยงามไดเชนกน รปทรงของแวนตา มหลากหลายรปแบบ ตงแต กลม ร สามเหลยม สเหลยม แปดเหลยม และกจะมลกเลนในแตละแบบตาง ๆ กนออกไปอก แตในปจจบนหนาแวนสวนใหญจะเปนทรงรรปไข จะแตกตางกนทลกเลน ลวดลาย บรเวณขาแวนตา การเลอกรปทรงแวนควรใหเหมาะสมเขากนไดกบใบหนาท าใหเพมบคลกภาพทดขน เลนสสายตา ดงไดกลาวมาแลววาเลนสมหลากหลายชนด ดงนน จงจ าเปนตองเลอกใหเหมาะสม กบการใชงาน เชน ถามภาวะสายตามากๆ อาจเลอกเปนเลนสยอสวนเพอจะไดลดน าหนกของแวนตา ถาเปนสายตาสงอายอาจเลอกเปนเลนสชนเดยวส าหรบอานหนงสออยางเดยว (มองไกลไมได) หรอเลอกเปนเลนสสองชนหรอเลนส progressive ส าหรบใสตดตาตลอดเวลาไมตองถอดแวนตาเขา ๆ ออก ๆ เวลากมหรอเงย กจะเหนชดตลอด ในกรณทตองการใชแวนกนแดดและมสายตาอยดวย กอาจยอมหรอเคลอบกนแดดบนเลนส หรอเลอกเปนเลนสเปลยนสกไดเชนกน

Page 15: 2.1 (Analyzing consumer Behavior)€¦ · การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค(Analyzing consumer Behavior) การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค

ราคาแวนตา เปนเรองทยากล าบากส าหรบผบรโภคทจะตองตดสนใจวาราคาแพงเกนไปหรอไม เพราะแวนทลดราคา 50%-60% นนอาจราคาแพงกวาแวนทลดราคา 10%-20% กได และคณภาพของแวน กอาจดอยกวา ยงถามแลกแจกแถมดวยกตองพจารณามากหนอยวาคมคากบการลงทนหรอไม หมอแนะน าใหเลอกแวนทพอมชอคนหคนตาอยบาง เพราะแมวาราคาจะแพงกวาบางแตคณภาพแวนตาจะดกวาแนนอน พดงาย ๆ คอ ผบรโภคจะไดรบประโยชนสงสดและไมถกเอาเปรยบมากเกนไป การวดสายตา แบงเปน 2 วธใหญ ๆ คอ OBJECTIVE METHOD คอ การวดสายตาโดยจกษแพทยเทานน (เนองจากตองท าการหยอดตาใหกลามเนอตาท างานลดลงเพอทดสอบสายตาทเปนจรง) จะใชในกรณทผปวยเปนเดกไมสามารถโตตอบหรอทดสอบสายตาได หรอผปวยทไมรตว หรอตอบสนองไมคอยได SUBJECTIVE METHOD เปนการวดสายตาโดยใหผปวยตอบสนองหรอโตตอบดวยตนเอง วาเหนชดดหรอไม หมอแนะน าวาควรวดกบจกษแพทยหรอผทมความช านาญจรง ๆ ไมเชนนนอาจไดคาสายตาทผดพลาดไมถกตอง ท าใหเสยเงนเสยเวลา และอาจปวดตาหรอมองไมชดดวย ผปวยสงอายบางราย มตอกระจกรวมดวย การแกไขดวยแวนตาอาจไมเกดประโยชนสงสด แตกอาจไดแวนตามาใส เนองจาก บางทผขายตองการจะขายแตสนคาโดยมไดค านงถงผบรโภควาจะเปนเชนไร ซงเปนปญหาทจกษแพทย พบบอยมากและตองแกไขให อกสงหนงทมกพบบอยครง คอวดสายตาจากทหนงและไปประกอบแวน จากอกสถานทหนง มกจะมการแกคาสายตากนใหม เนองจากผประกอบไมตองการประกอบตามคาสายตา ทไดรบมากลวจะผดพลาดและตองแกไขใหลกคาอกครง ท าใหผบรโภคสบสนวาแทจรงสายตาเปนเทาไร ดงนน แนะน าวาวดสายตาทใดกประกอบแวนตาทนน เพอจะไดรบการดแลอยางตอเนองเหมาะสม ค าแนะน ากอนเลอกซอแวนกนแดด แสงสวางชวยใหนยนตาของมนษย สามารถมองเหนสงตางๆ ได แตกสามารถท าอนตราย ตอนยนตามนษย ไดเชนเดยวกน รงสอลตราไวโอเลต (UV) ในแสงสวาง มสวนส าคญในการท าลายกระจกตา (cornea) และเรตนา (retina) เชนเดยวกบแสงทมความสวางมากเกนไป อาจท าใหผมองเกดอาการตาบอดชวคราวหรอถาวร การสวมแวนกนแดดเปนวธหนง ในการปองกนนยนตาเราจากอนตรายดงกลาวนได ปจจบนแวนกนแดด มจ าหนายอยทวไป สนนราคาแตกตางกน ตงแตอนละไมกสบบาททวางขายตาม แผงแบกะดน เรอยไปจนถง แวนอนละหลายพนบาท ทขายในหางสรรพสนคาหรอรานขายแวน เชอวาหลายทาน คงสงสยวาอะไร ท าใหราคาแตกตางกน และแวนกนแดดราคาแพงมคณภาพดกวาแวนราคาถกๆ อยางทโฆษณากนจรงหรอไม แวนกนแดดทดควรมลกษณะเปนอยางไร? แวนกนแดดมหนาทปองกนนยนตา จากสงตอไปน รงสอลตราไวโอเลต แสงทมความเขมสง แสงจา (glare) ทเกดจากการสะทอน ของแสงบนผววสด ทมความมนวาว และอาจท าใหเกดอาการตาพราชวขณะ รวมถงเพมความตดกน (contrast) ของการมองเหนในบาง

Page 16: 2.1 (Analyzing consumer Behavior)€¦ · การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค(Analyzing consumer Behavior) การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค

ภมประเทศดวย แวนทดควรมสมบตดงกลาวน ครบถวนหรอมากทสด แวนกนแดดทไมมคณภาพ นอกจากจะไมชวยปองกน นยนตาของคณแลว ยงอาจท าใหเกดอนตรายมากข น เชน แวนกนแดดบางชนด อาจปองกนไดเฉพาะแสงสวาง แตไมปองกนรงสอลตราไวโอเลต เมอสวมแวนชนดน มานตาจะสามารถเปดรบแสงมากขน ซงท าใหรงสอลตราไวโอเลต เขาสนยนตามากขนตามไปดวย โดยทวไป หลกใหญๆ ในการเลอกซอแวนกนแดด ไดแก วสดทใชท าเลนส ปจจบนมท งเลนสแกวและเลนสพลาสตก เชน เรซนแขง โพลคารบอเนต เลนสพลาสตก มน าหนกเบา และทนตอการกระแทก ไดดกวาเลนสแกว แตมความแขงต า เกดรอยขดขวนไดงาย จงตองมการเคลอบผว เพอปองกนการขดขวน ซงท าใหราคาสงขน คณภาพเชงทศนศาสตร เลนสท ดตองไมท าใหเกดความบดเบ ยว หรอกระจายส รง ว ธการตรวจสอบ ความบดเบ ยวท าไดงายๆ โดยการจองมองเลนสขางหนง ไปยงภาพวตถทเปนเสน (เชน แนวเสนกระเบองปพน) จากนนขยบแวนชาๆ เลนสทดตองไมท าใหเสนตรงดงกลาว เกดการคดงอในขณะทขยบแวน การตดแสง ปจจบนสามารถผลตเลนสทสามารถลดความเขมแสงไดสงถง 97% ซงเหมาะกบการใชงาน ทตองอยในสภาพแวดลอม ทมความสวางมาก เชน นกปนเขาหรอผเลนสกหมะ ส าหรบการใชงาน ทว ๆ ไป เชน การเดนเลนตามชายหาด หรอขบรถ เลนสทตดแสงได 70-90% กนบวาเพยงพอแลว สของเลนส เลนสแวนกนแดดมใหเลอกหลายส ซงแตละสกเหมาะกบ การใชงานในสภาพตาง กนไป เชน เลนสสชา (amber) และสเทาด า เหมาะกบการใชงานทวๆ ไป เลนสสเหลองหรอทอง เหมาะกบการใช ในภมประเทศทมหมะ ขณะทเลนสสมวงหรอสกหลาบ เหมาะกบใชในการเดนปาลาสตว หรอเลนกฬาทางน า เปนตน คณสมบตสารพเศษทเคลอบบนผวเลนส UV คอคลนแสงอลตราไวโอเลตทแผมาจากดวงอาทตยและจากแสงเทยมตางๆ UV ประกอบดวย UVA , UVB และ UVC ทมก าลงคลนแสงตางกน แตกอน UVCจะถกกรองดวยชนบรรยากาศภายนอกโลก แตเพราะความเจรญของเทคโนโลยสมยใหมของโรงงานอตสาหกรรมตาง ๆ สงผลใหชนบรรยากาศของโลกถกท าลาย ท าใหรงส UV สองตรงสโลกมากยงขน โดยเฉพาะ UVA , UVB ทมอนตรายตอดวงตาอยางมาก เพราะดวงตาของเราไมมระบบปองกนตวเองเหมอนผวหนง ทงเยอบตาขาว กระจกตาและเลนสตา เมอไดรบ รงส UV เขาตาเปนเวลานานๆ เยอบตาขาวจะผดปกตเปนตอลม ตอเนอ รงส UV ผานเขาสเลนสตาทเคยใส กจะเปลยนโครงสรางจนทบแสง เปนตอกระจกไดในทสด ดงนน การเคลอบสารUVX บนผวเลนส จะสามารถปองกนรงส UV เขาสดวงตา UVX LENS - สามารถปองกนตาจากรงสอลตราไวโอเลตไดถง 400 nm. - ปองกนการเสยงตอการเปนตาตอกระจกได - สามารถใชไดกบทกคนทตองรบแสงแดดจาและแสงเทยมตาง ๆ - สามารถปองกนแสงส าหรบผซงอยในระหวางการรกษาทางการแพทย ผ ปวยขณะรกษาตา

Page 17: 2.1 (Analyzing consumer Behavior)€¦ · การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค(Analyzing consumer Behavior) การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค

โดยเฉพาะอยางยงผทผาตดตอกระจกแลว - เลนส CR 39 ทกชนดสามารถเคลอบสาร UVX ได และยงสามารถยอมสตาง ๆ เพอปองกน แดดไดอกดวย รงส ยว (Ultra Violet) จากแสงแดด อนตรายอยางไร ? ในแสงแดดและแสงเทยมทมพลงงานสง จะมรงสยวหรออลตราไวโอเลทซอนอยเสมอ ปกตเราไมสามารถมองเหนรงสน แตผลของรงสยวทเราเหนไดชด เชน การซดจางของสเสอผา , การทผวมสเขมขนหรอไหมเกรยมเพราะอยทามกลางแสงแดดเปนเวลานาน ( ถกรงสยวเปนเวลานานนนเอง ) ผลทเกดกบเลนสตา จากรงสยว เลนสตาและเรตนาในดวงตาของเราไมมระบบปองกนตนเองจากรงสยวเมอตองรบรงสยวเปนเวลานาน เลนสตาทเคยเปนผลกใสและท าหนาทรวมแสงไดอยางสมบรณ กจะเรมเปลยนโครงสรางจากใสโปรงแสง ไปเปนขนทบแสงจนเกดเปนตอกระจกในทสด เลนสทเคลอบสาร UVX - สามารถปองกนดวงตาจากแสงอลตราไวโอเลททกชนดได 100 % - ลดอตตราเสยงส าหรบผทต องรบแสงเทยมทมพลงงานสง เชน ศลยแพทย สถาปนก วศวกร ทนตแพทย ชางเขยนแบบ ฯลฯ - ลดอตตราเสยงส าหรบผทไดรบแสงแดดเปนประจ า เชน งานกอสราง เทนนสการเลนกฬาทางน า ตกปลา เกษตรกร การเลนกอลฟ ฯลฯ - สามารถปองกนแสงยวส าหรบผซงอยในระหวางและหลงการรกษาทางการแพทย โดยเฉพาะผทได ผาตาตอกระจกแลว คณลกษณะของเลนสชนดตางๆ 1. MULTICOATED LENS เลนสทเคลอบสารมลตเลเบอรไวทผวของเลนสทงดานใน และดานนอก คณสมบต - ตวเลนสใสเพราะยอมใหแสงผานถง 99 % - ใหภาพทคมชด เปนธรรมชาต - ตดแสงสะทอนจากภาพเหนอเลนส ท าใหไมมแสงสะทอนทผวเลนส - อานหนงสอไดนานขน - ใสบรถเวลากลางคนไดด ใหภาพทชดและไมมแสงสะทอน - สวยงามดวยประกายโคดสรงจากผวเลนส

Page 18: 2.1 (Analyzing consumer Behavior)€¦ · การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค(Analyzing consumer Behavior) การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค

- เคลอบไดทงกระจกและพลาสตก คณสมบต MULTICOATED LENS 1. HARD COATED คอเคลอบแขงบนผวเลนส ปองกนผวเลนสไมใหเปนรอยขดขวนงาย สามารถใชงานไดนานขน 2. ANTY WATER DROP หรอ AQUA COATED คอเคลอบผวเลนสใหเรยบปองกนการเกดไฟฟาสถตย การจบตวของฝ นละออง ปองกนการกอตวของรวรอยและคราบตาง ๆ บนผวเลนส โดยเฉพาะหยดน า ของเหลวอน ๆ คราบไขมนและยงงายในการท าความสะอาดกวาเลนสปกตทวไปเพยงลางออกหรอเชดเบา ๆ เลนสกจะใสใหมตลอดเวลา 3. UVX คอการเคลอบเลนสปองกนคลนแสงอลตราไวโอเลตทมาจากแสงของดวงอาทตยหรอแหลงแสงเทยมพลงงานสง ๆ ทมอนตรายตอดวงตา 2. PHOTO LENS & TRANSITION เลนสปรบแสง เลนสปรบแสงเปนเลนสทสามารถเปลยนความเขมของสเลนสไดตามความเขมของแสงทไดรบ และสของเลนสจะจางลงเมอเขามาสทรมเพราะในเนอวสดของเลนสจะผสมสารซลเวอรฮาไลด ซงไว ตอแสงแดด และรงส UV เหมาะสมอยางยงส าหรบผทตองท างานกลางแจงควบคกบการท างานในออฟฟศ และผทต องการใสแวนอนเดยวตลอดเวลา รวมทงยงสามารถใชเปนเลนสแกไขปญหาสายตาและเปน แวนกนแดดไดในเวลาเดยวกน - ปรบเปลยนสไดเขมมากนอยขนอยความเขมของแสง - เปลยนสใหจางลง เมอเขามาในรม 15 วนาท - ปรบเปลยนสไดทงสเทา , สชา - สามรถปองกนรงส UV จากแสงแดด - เพมคณสมบตพเศษได โดยเคลอบสาร MULTICOATED - มทงเนอวสดกระจกและพลาสตก 3. E.M.I. LENS (E.M.I. LENS Electro Magnetic Infrared Lens) คณสมบต Electrical Microwave Infrared Lens - ปองกนคลน Magnetic ( แมเหลกไฟฟา ) จากอปกรณไฟฟา - ปองกนคลน Microwave, รงส Infrared จากจอคอมพวเตอร ,โทรทศน และ แสงเทยมตางๆ - เคลอบสาร Anti reflex multicoated ใสใหความคมชด แสงผานไดถง 99.9 % - เคลอบสาร Anti Water Drop ปองกนไฟฟาสถต ท าใหฝ นและน าไมเกาะผว เลนส สะดวกในการท า ความสะอาด - เคลอบสาร HARD COATED ผวเลนสแขงเปนพเศษ ลดรอยขดขวน ยดอาย การใชงานของเลนส เหมาะสมกบผใชคอมพวเตอร ผทท างานในส านกงาน

Page 19: 2.1 (Analyzing consumer Behavior)€¦ · การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค(Analyzing consumer Behavior) การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค

- เปนเลนสพลาสตก CR39 เคลอบมลตโคต ท าไดท ง เลนสช นเดยว , เลนส HI-INDEX และ เลนส PROGRESSIVE - สามารถท าไดทกคาสายตา ขอจ ากด - ท าไดเฉพาะเลนสพลาสตก CR39 เคลอบมลตโคต เทานน - ไมสามารถเคลอบ สาร UVX , ท าสเลนส - ไมสามารถเคลอบบนเลนสปรบแสง 4. เลนส กอลฟเลนส ( GOLF LENS ) กอลฟเลนส ( GOLF LENS ) ถกผลตและเคลอบดวยน ายาพเศษสเขยวหยกเพอปกปองดวงตาของคณจากความแรงจาของทกแหลงก าเนดแสงสามารถปรบลดปรมาณแสงทกระจายตวหลงการกระทบฝ น ในอากาศใหเขามายงดวงตาไดอยางเหมาะสม ทงใหภาพเปนธรรมชาตดวยคณสมบต Anti-Glare ขณะสวมใสจงเหนภาพทคม ชดเจนพรอมความรสกทเยนสบายตา กอลฟเลนส ( GOLF LENS ) ใหความปลอดภยสงสดและลดความระคายเคองจากรงสยวดวยคณสมบตของสาร UVX ซงตดรงส UVA และ UVB ไดถง 100% กอลฟเลนส ( GOLF LENS ) ยงเพมคณสมบตพเศษใหโดดเดนเหนอเลนสกนแดดชนน าทวไปดวยการเคลอบเลนสแบบ Multicoated บนผวทง 2 ดาน ภายใตระบบสญญากาศ ท าใหกอลฟเลนส ( GOLF LENS ) สามารถลดและตดแสงสะทอนจากผวเลนสไมใหเขารบกวนสายตาไดดกวาเลนสกนแดดทวไปทไมไดผานขบวนการเคลอบดวย Antireflex Multicoated กอลฟเลนส ( GOLF LENS ) จงชวยใหคณสามารถมองภาพไดอยางชดเจนและใหความสบายตาสงสดทามกลางความแรงจาจากทกแหลงก าเนดแสง จงเหมาะอยางยงส าหรบการขบรถ, เลนสกอลฟ, ทองเทยว, หรอผทตองท างานอยกลางแจง ประโยชนของสเลนส 1. สเทา - ใหความรสกสบายตา - ลดความจาของแสง 2. สควนบหร - ใหความรสกสบายตา - ลดความจาของแสง 3. สเขยว - ชวยผอนคลายการเพงใหตา 4. สน าตาล - ไมชวยลดความจาของแสง เลอกสเลนสทเหมาะกบการแตงกาย 5. BLUE • สฟาใสสรางความรสกคลองแคลว สดใส • เสรมสรางบคลกของผประสบความส าเรจใหโดดเดน • เหมาะกบผทชอบแตงตวโทนสฟา มวง ชมพ หรอเทา

Page 20: 2.1 (Analyzing consumer Behavior)€¦ · การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค(Analyzing consumer Behavior) การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค

6. PURPLE • เนนความรสกโกหร สงางาม • ชวยอ าพรางรวรอยไมพงปรารถนารอบดวงตา • เหมาะกบผทชอบแตงตวโทนสฟา มวง ชมพ หรอตามแฟชน 7. PINK • ใหความนมนวล เปลงปลง แกบรเวณรอบดวงตา • ชวยอ าพรางความลกของดวงตา และรวรอยตามธรรมชาต • เหมาะกบผทชอบแตงตวโทนสฟา มวง ชมพ หรอเทา 8. BROWN • ใหความเปนธรรมชาต • เหมาะกบทกเพศ ทกวย ทกโอกาส และเวลา • เหมาะกบผทชอบแตงตวโทนสน าตาล เขยว สม หรอเทา 9. GRAY • เสรมสรางบคลกใหแลดเขมแขง และหลกแหลม • เหมาะกบกจกรรม กฬา ธรกจ และโอกาสตาง ๆ • เขาไดกบการแตงกายในทก ๆ ส 10. GREEN • ใหเอกลกษณเฉพาะตว • เหมาะกบการเลนกฬาและกจกรรมกลางแจง • เหมาะกบผทชอบแตงตวโทนสน าตาล เขยว เหลอง สม หรอเทา 2 กลมสรวม…สสนแฟชนชาย สรวม คอปจจยส าคญส าหรบแฟชนชาย ทเหมาะกบการแตงตวไมวาอยางเปนทางการ หรอตามสบาย 11. BLUE & GRAY • ใหความรสกคลองแคลว หลกแหลม เตมไปดวยความส าเรจ 12. BROWN & GRAY GREEN & GRAY • เสรมสรางบคลกใหเครงขรม แตโกหร ทกโอกาสและเวลา 2.4 เอกสารงานวจยทเกยวของ ศรวรรณ บญน าเศรษฐ (2555) ไดศกษาเรอง พฤตกรรมการตดสนใจเลอกใชคอนแทคเลนสสตาโต กรณศกษาในกรงเทพมหานครเฉพาะเขตบางแค ผลการวจย พบวา ผบรโภคทใชคอนแทคเลนสสตาโตสวนใหญเลอกซอคอนแทคเลนสสตาโตยหอ Maxim โดยเลอกซอคอนแทคเลนสสตาโตใชแบบรายเดอน สวนคาสายตาของคอนแทคเลนสสตาโตทเลอกซอมากทสดคอ Plano ทางดานความถในการซอคอนแทคเลนสสตาโตมากทสดคอ ซอทกเดอน ส าหรบความถในการใสมากทสดคอ 1-2 วนตอสปดาห นอกจากน

Page 21: 2.1 (Analyzing consumer Behavior)€¦ · การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค(Analyzing consumer Behavior) การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค

ยงพบวา ผบรโภคทใชคอนแทคเลนสสตาโตจากปจจบนเปนยหออน เนองจากใสแลวระคายเคองมากทสด ดานสวนประสมทางการตลาดมสวนท าใหผบรโภคตดสนใจเลอกซอคอนแทคเลนสสตาโต โดยปจจย ดานผลตภณฑนนมผลตอการตดสนใตเลอกซอคอนแทคเลนสสตาโตมากทสด รองลงมาไดแก ดานราคา ชองทางการจดจ าหนาย และปจจยดานการสงเสรมการตลาด ในดานการทดสอบสมมตฐาน พบวา ขอมลทางดานประชากรศาสตร และสวนประสมทางการตลาดมความสมพนธกบการใชคอนแทคเลนสสตาโต ในเขตบางแค วชรา เหลองทอง (2552) ไดศกษาเรอง “พฤตกรรมการเลอกซอคอนแทคเลนสของผบรโภค ในกรงเทพมหานคร” พบวา ผตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญง มอายระหวาง 30 – 34 ป การศกษาสงสดระดบปรญญาตร ประกอบอาชพเปนพนกงานบรษทเอกชน มรายไดตอเดอนเฉลยต ากวา 10,000 บาท ผตอบแบบสอบถามสวนใหญเลอกซอคอนแทคเลนสยหอ บอชแอนดลอมบมากทสด มวตถประสงคเพอแกไขปญหาสายตา ไดมการตดสนใจซอดวยตวเอง โดยซอจากรานจ าหนายสนคาทางสายตา มคาใชจาย ในการซอแตละครงประมาณ 301-600 บาท โดยมการซอมากกวา 1 ครงตอเดอน ไดรบขอมลผลตภณฑ มาจาก เพอน/คนรจก ปจจยสวนประสมทางการตลาด มผลตอการตดสนใจซอคอนแทคเลนสของผบรโภคในกรงเทพมหานคร โดยรวมเฉลยในระดบความส าคญมากทสดทกปจจย เรยงล าดบความส าคญของปจจยตางๆไดดงน ปจจยดานผลตภณฑ ดานสงเสรมการตลาด ดานราคาและดานการจดจ าหนาย อรญญา จนทรกลด (2551) ไดศกษาเรอง “ปจจยทมอทธพลตอการตดสนใจและพฤตกรรม ในการเลอกซอคอมพวเตอรสวนบคคลท มยหอในเขตกรงเทพมหานคร” เพอศกษาในการเลอก ซอคอมพวเตอรสวนบคคลท มยหอ และปจจยทางการตลาดท มผลตอการตดสนใจซอคอมพวเตอร สวนบคคลท มยหอ พบวา พฤตกรรมในการเลอกซอคอมพวเตอรสวนบคคลท มยหอ กลมตวอยาง สวนใหญใหความส าคญกบการคนหาขอมลจากหนงสอพมพ หรอนตยสารเกยวกบคอมพวเตอร และตราสนคาทเลอกซอ คอ Aser และเปนการซอเครองคอมพวเตอรตราสนคาเดม มการช ารพเงนดวยเงนสด และเลอกเงอนไขในการรบประกนสนคา และซอจากรานทไดรบการแตงตงเปนตวแทนทถกตอง นอกจากนยงพจารณาปจจยทางการตลาด โดยปจจยทางดานผลตภณฑ เลอกทางดานตราสนคา ประสทธภาพการ ใชงาน และความทนทาน สวนปจจยทางดานราคา ใหความส าคญในเรองของราคาเหมาะสมกบคณภาพ และปจจยทางดานสถานท ใหความส าคญตอเรองงานจดนทรรศการคอมพวเตอร รานจ าหนายคอมพวเตอรชนน า หางสรรพสนคา รานขายเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกส และเวบไซด สวนทางดานปจจยทาง ดานการสงเสรมการตลาด ใหความส าคญกบการ ลด แลก แจก แถม เ งอนไขการช าระเงน การน าคอมพวเตอรมาจดโชวใหลกคาเหน การบรการหลงการขาย และการบรการของพนกงานขาย สอน พงษเพชร (2554) ไดศกษาเรอง “ปจจยทมอทธพลตอการตดสนใจซอคอมพวเตอรโนตบคของลกคาในเขตฝงธนบร” พบวาผบรโภคในเขตฝงธนบรสวนใหญช าระเงนซอคอมพวเตอรโนคบตดวยเงนสดมากกวาเงนผอน โดยตดสนใจเลอกซอคอมพวเตอรโนตบคยหอ Acer มากทสด สถานทซอคอมพวเตอรโนตบคมากทสดไดแก หางสรรพสนคา สวนใหญการใชงานคอมพวเตอรโนตบคจะใช

Page 22: 2.1 (Analyzing consumer Behavior)€¦ · การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค(Analyzing consumer Behavior) การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค

ในส านกงานมากทสด ส าหรบแหลงขอมลทใชประกอบการตดสนใจซอมากทสด ไดแก การใหขอมล จากพนกงานขาย และปจจยทใชประกอบการตดสนใจซอคอมพวเตอรโนตบคมากทสด คอ ตวสนคา ส าหรบปจจยสวนประสมทางการตลาด พบวา ผบรโภคในเขตฝงธนบรใหความส าคญ ตอปจจยสวนประสมทางการตลาดทมอทธพลตอการตดสนใจซอคอมพวเตอรโนตบค โดยรวมอยในระดบมาก เมอพจารณาเปนรายดานแลว พบวา ผบรโภคตดสนใจเลอกซอคอมพวเตอรโนตบคเนองจากปจจย ดานผลตภณฑมากทสด รองลงมาไดแก ดานราคา และดานสงเสรมการตลาดนอยทสด ศรไพล อมส าราญ (2554) ไดศกษาเรอง “พฤตกรรมการเลอกซอคอนแทคเลนสสบกอาย ของนกเรยน นกศกษาหญง วทยาลยพาณชยการเชตพน” พบวา สวนใหญเปนนกเรยน นกศกษา มอายระหวาง 15-17 ป เปนนกเรยนระดบ ปวช มรายไดเฉลยตอเดอน ต ากวา 3,000 บาท มบคลกภาพทชอบ แตงกายตามแฟชน การตดสนใจซอคอนแทคเลนสสบกอายดวยตนเอง สวนระดบความส าคญปจจย ทางการตลาดดานราคา อยในระดบมาก สวนปจจยทางการตลาดดานชองทางการจดจ าหนาย ดานผลตภณฑ และดานสอสารการตลาดแบบบรณาการ อยในระดบปานกลาง สวนพฤตกรรมการซอคอนแทคเลนส สบกอายใหความส าคญการเลอกซอประเภทคอนแทคเลนสสบกอายแบบรายเดอนและรายป อยในระดบมาก ปรมาณการซอจ านวน 1-2 คตอครง อยในระดบมาก ความถในการซอ อยในระดบปานกลาง คาใชจายในการซอตอครงนอยกวา 300 บาท อยในระดบมาก เหตผลในการซอคอนแทคเลนสสบกอายตามกระแสแฟชน เพอบคลกภาพทด และ ปญหาเกยวกบสายตา อยในระดบมาก ลกษณะการใชคอนแทคเลนสสบกอายใสคอนแทคเลนสตลอดทงวน และใสในบางชวงเวลา อยในระดบมาก