173
Mga Salmo 1:1 1 Mga Salmo 2:7 Mga Salmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala, o magalingkod sa panagtigom sa mga bugal- bugalon. 2 Apan ang iyang kalipay anaa sa balaod ni Yahweh, ug sa iyang balaod namalandong siya adlaw ug gabii. 3 Sama siya sa usa ka kahoy nga natanom daplin sa kasapaan nga naghatag sa bunga niini sa iyang panahon, nga kansang mga dahon dili malaya; bisan unsa ang iyang buhaton magmauswagon. 4 Ang daotan dili sama niini, apan sama hinuon kini sa uhot nga ipadpad sa hangin. 5 Busa ang daotan dili gayod makabarog sa hukmanan, ni bisan ang mga makasasala diha sa panagtigom sa mga matarong. 6 Kay gitugotan ni Yahweh ang dalan sa matarong, apan mahanaw ang dalan sa daotan. 2 1 Nganong nagkaguliyang man ang kanasoran, ug nganong makawang lamang ang laraw sa mga tawo? 2 Ang mga hari sa kalibotan nagkahiusa sa pagbatok ug ang mga magmamando nagkahiusa sa paglimbong batok kang Yahweh ug sa pagbatok sa iyang Mesiyas, nga nag-ingon, 3 “Bugtoon ta ang talikala nga gigapos nila kanato ug ilabay ang ilang mga kadena.” 4 Siya nga naglingkod sa kalangitan magakatawa ngadto kanila; magbiaybiay ang Ginoo kanila. 5 Unya mosulti siya kanila sa iyang kasuko ug hadlokon sila sa iyang kapungot, nga nag- ingon, 6 Ako sa akong kaugalingon nagpili sa akong hari sa Zion, ang balaan kong bukid.” 7 Ipahibalo ko ang

ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 1:1 1 Mga Salmo 2:7

Mga Salmo1

1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambagsa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mgamakasasala, o magalingkod sa panagtigom sa mga bugal-bugalon. 2 Apan ang iyang kalipay anaa sa balaod niYahweh, ug sa iyang balaod namalandong siya adlaw uggabii. 3 Sama siya sa usa ka kahoy nga natanom daplin sakasapaan nga naghatag sa bunga niini sa iyang panahon,nga kansangmga dahon dili malaya; bisan unsa ang iyangbuhaton magmauswagon. 4 Ang daotan dili sama niini,apan sama hinuon kini sa uhot nga ipadpad sa hangin.5 Busa ang daotan dili gayod makabarog sa hukmanan,ni bisan ang mga makasasala diha sa panagtigom samga matarong. 6 Kay gitugotan ni Yahweh ang dalan samatarong, apan mahanaw ang dalan sa daotan.

21 Nganong nagkaguliyang man ang kanasoran, ug

nganongmakawang lamang ang laraw samga tawo? 2Angmga hari sa kalibotan nagkahiusa sa pagbatok ug angmgamagmamando nagkahiusa sa paglimbong batok kangYahweh ug sa pagbatok sa iyang Mesiyas, nga nag-ingon,3 “Bugtoon ta ang talikala nga gigapos nila kanato ugilabay ang ilang mga kadena.” 4 Siya nga naglingkodsa kalangitan magakatawa ngadto kanila; magbiaybiayang Ginoo kanila. 5 Unya mosulti siya kanila sa iyangkasuko ug hadlokon sila sa iyang kapungot, nga nag-ingon, 6 Ako sa akong kaugalingon nagpili sa akong harisa Zion, ang balaan kong bukid.” 7 Ipahibalo ko ang

Page 2: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 2:8 2 Mga Salmo 3:8kasugoan ni Yahweh. Miingon siya kanako, “Ikaw angakong anak nga lalaki! Karong adlawa mahimo mo naakong imong amahan. 8 Pangayo kanako, ug igahatagko kanimo ang kanasoran alang sa imong panulondonug ang kinatumyang mga dapit sa kalibotan aron imongmapanag-iyahan. 9 Pagadukmokon mo sila sa sungkodnga puthaw; sama sa banga sa magkukolon, pulpugonmo sila sa pino.” 10 Busa karon, pagmabinantayon ka-mong mga hari; pagpatudlo kamong magmamando sakalibotan. 11 Simbaha si Yahweh sa kahadlok ug pag-maya uban ang pagkurog. 12 Haloki ang anak nga lalakikay kondili masuko siya kaninyo, ug mamatay kamo sadihang mosilaob ang iyang kasuko sa makadiyot ngahigayon. Pagkabulahan niadtong tanan nga modangopdiha kaniya.

31 Ang salmo ni David, sa pag-ikyas niya gikan ni Absa-

lom ang iyang anak nga lalaki. O Yahweh, pagkadaghansa akongmga kaaway! Daghan ang nakigbatok na kanako.2Daghan angnagsultimahitungod kanako, “Walay tabangalang kaniya gikan sa Dios.” Sela 3 Apan ikaw, O Yahweh,mao ang taming nga naglibot kanako, ang akong himaya,ug ang nagpahangad sa akong ulo. 4 Nagtuaw ako kangYahweh, ug gitubag niya ako gikan sa iyang balaangbungtod. Sela 5Mihigda ako ug nakatulog; nakamata ako,kay si Yahweh nanalipod kanako. 6 Dili ako mahadlok sadaghang mga tawo nga nag-andam sa ilang kaugalingonsa pagpakigbatok kanako sa matag bahin. 7 Barog, OYahweh! Luwasa ako, akong Dios! Kay pagasagpaon moang tanan kong mga kaaway; pagapudpuron mo ang mgangipon sa mga daotan. 8 Ang kaluwasan naggikan kang

Page 3: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 4:1 3 Mga Salmo 5:1Yahweh. Hinaot nga ang imong mga panalangin maanaasa imong katawhan. Sela

41 Alang sa pangulo sa musikero; sa mga tulonggon

nga adunay kwerdas. Ang salmo ni David. Tubagaako sa dihang mosangpit ako kanimo, O Dios sa akongpagkamatarong; hatagi ako ug lawak sa dihang gisakitako. Kaloy-i ako ug paminawa ang akong mga pag-ampo.2 Kamong mga tawo, hangtod kanus-a ba ninyo paga-balihon ang akong kadungganan ngadto sa kaulawan?Hangtod kanus-a ba kamo mahigugma nianang walaypulos ug ang pagpangita sa mga kabakakan? Sela. 3Apanhibaloi nga si Yahweh naglain sa mga diosnon alang saiyang kaugalingon. Magapatalinghog si Yahweh sa di-hangmosangpit ako kaniya. 4Pagkurog sa kahadlok, apanayaw pagpakasala! Pamalandong sa inyong kasingkasingdidto sa inyong higdaanan ug paghilom. Sela 5 Paghaladsa mga halad sa pagkamatarong ug ibutang ang inyongpagsalig diha kangYahweh. 6Daghan angmiingon, “Kinsaman ang makapakita kanato sa bisan unsang butang ngamaayo?” O Yahweh, ipadan-ag ang kahayag sa imongpanagway nganhi kanamo. 7 Gihatagan mo ug dakongkalipay ang akong kasingkasing labaw pa sa naangkonsa uban sa dihang midaghan ang ilang trigo ug mgabag-ong bino. 8 Sa kalinaw magahigda ako ug matulog,kay kanimo lamang, O Yahweh, nahimo akong luwas ugadunay kasigurohan.

51 Pangulo sa mang-aawit; uban ang mga tulonggon

nga huypan. Ang salmo ni David. Paminawa ang akongpagsangpit kanimo, O Yahweh; hunahunaa ang akong

Page 4: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 5:2 4 Mga Salmo 6:1mga pag-agulo. 2Paminawa ang tingog sa akong pagsang-pit kanimo, akong Hari ug akong Dios, kay kanimo akonag-ampo. 3 Yahweh, sa buntag patalinghogan mo angakong pagtuaw; sa kabuntagon dalhon ko ang akong mgapag-ampo kanimo ugmalaomongmagahulat. 4Sa pagkat-inuod ikaw ang Dios nga dili mouyon sa daotan; ang mgatawong daotan dili nimo mahimong mga dinapit. 5 Dilimagabarog ang mapahitas-on sa imong presensya; kaygikasilagan mo man ang tanan nga nagbuhat ug daotan.6 Laglagon mo ang mga bakakon; tamayon ni Yahwehang mga mabangis ug ang mga tawong malimbongon.7 Apan alang kanako, tungod sa imong matinud-anongkasabotan, mosulod ako sa imong pinuy-anan; sa pag-tahod mohapa ako atubangan sa imong balaang templo.8 O Ginoo, giyahi ako sa imong pagkamatarong tungodsa akong mga kaaway; tul-ira ang imong agianan saakong atubangan. 9 Kay wala gayoy kamatuoran sa ilangbaba; daotan ang ilang kinasulorang tinguha; ang ilangtutonlan mao ang inablihan nga lubnganan; magaulog-ulog sila uban sa ilang dila. 10 Hukmi sila nga sad-an, ODios; hinaot nga maunay sila ug kahulog sa ilang mgalaraw! Isalikway sila tungod sa ilang mga kalapasan,kay nagsupak sila batok kanimo. 11 Apan hinaot ngamalipay kadtong tananngamidangop kanimo; sa gihaponpasinggita sila kanunay sa kalipay tungod kay ikaw angnanalipod kanila; pasagdi sila nga magmalipayon dihakanimo, kadtong nahigugma sa imongngalan. 12Kay ikawang magpanalangin sa mga matarong, O Yahweh; ikawangnag-alirongkanila uban angkaluoy ingonnga taming.

61 Alang sa pangulo sa musikero; sa mga tulonggon

nga adunay kwerdas, gisunod ngadto sa Sheminith nga

Page 5: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 6:2 5 Mga Salmo 7:4paagi. Ang salmo ni David. O Yahweh, ayaw ako bad-longa sa imong kasuko o pantona sa imong kapungot.2 O Yahweh, Kaloy-i intawon ako kay naluya na ako;ayoha ako O Yahweh, kay nagapangurog na ang akongkabukogan. 3 Ang akong kalag usab nahasol na pag-ayo. Apan ikaw, O Yahweh—hangtod kanus-a man kinimagpadayon? 4 O Yahweh, balik ug tabangi na ako.Luwasa ako tungod sa imong matinud-anong kasabotan!5 Kay sa kamatayon wala nay makahinumdom kanimo.Kinsa ba ang makapasalamat pa kanimo didto sa Sheol?6 Naluya na ako sa tumang pag-agulo. Sa tibuok gabiinabasa ang akong higdaan sa akongmga luha; nabasa angakong kama sa mga luha. 7 Mihalap na ang akong mgamata tungod sa kasubo; naluya na kini tungod sa tanankong kaaway. 8 Palayo gikan kanako, kamong tanan nganagbuhat ug sala; kay nadungog ni Yahweh ang tingogsa akong pagbakho. 9Nadungog ni Yahweh ang tingog saakong pagpangaliya; gidawat ni Yahweh ang akong pag-ampo. 10 Ang tanan kong kaaway maulawan ug mahasolpag-ayo. Motalikod sila ug dihadiha maulawan.

71 Ang mga awit nga gisulat ni David, nga giawit niya

alang kang Yahweh mahitungod sa mga pulong ni Cusnga gikan sa tribo ni Benjamin. O Yahweh nga akongDios, midangop ako diha kanimo! Luwasa ako gikan satanang migukod kanako, ug tabangi ako. 2 Kay tingali,kuniskunison nila ako sama sa usa ka liyon, nga maga-wataswas kanako nga wala nay si bisan kinsa ang maga-luwas kanako. 3OYahwehnga akongDios, wala ko gibuhatang giingon sa akong mga kaaway nga akong buhaton;kay walay pagpanlupig sa akong mga kamot. 4Wala akoynabuhat nga sayop kang bisan kinsa nga nagmalinawon

Page 6: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 7:5 6 Mga Salmo 7:17uban kanako, o nagpasakit nga walay kapasikaran kangbisan kinsa nga nakigbatok kanako. 5 Kung wala akomagsulti sa kamatuoran nan tugoti ang akong kaawaynga maglutos sa akong kinabuhi ug maapsan kini; tugotisiya nga moyatakyatak sa akong lawas ibabaw sa yutaug mobiya kanako nga naghigda nga naulawan diha saabog. Sela 6 Barog, O Yahweh, diha sa imong kasuko;bangonbatok sa kapungot sa akongmga kaaway; pagmataalang kanako ug ipakita ang matarong nga kasugoan ngaimong gisugo alang kanila. 7 Nag-alirong kanimo angpanagtigom sa kanasoran; bawia pag-usab ang imongnaandan nga dapit ibabaw kanila. 8O Yahweh, hukmi angkanasoran; tubsa ako, O Yahweh, nga Labing Halangdon,tungod kay ako matarong ug walay sala. 9 Hinaot ngaang daotang mga binuhatan sa mga daotan matapos na,apan tukora ang matarong nga katawhan, matarong ngaDios, ikaw nga nagsusi sa mga kasingkasing ug sa mgahunahuna. 10 Ang akong taming naggikan sa Dios, siyanga moluwas sa matarong nga kasingkasing. 11 Ang Diosmao ang matarong nga maghuhukom, usa ka Dios ngamay kapungot sa matag adlaw. 12 Kung ang usa ka tawodili maghinulsol, pagabairon sa Dios ang iyang espada ugpagaandamonang iyangpana alang sa gubat. 13Andamnasiya nga mogamit sa mga hinagiban batok kaniya; gihimoniya nga magakalayo ang iyang pana. 14 Hunahunaa angbabayeng mabdos uban sa kadaotan, nga nanamkon samalimbongong mga laraw, nga nanganak sa makalilisangnga mga bakak. 15 Mikalot siya sa usa ka bangag ugmihaw-as sa tanan ug unya nahulog sa bangag nga iyangkinalot. 16 Ang iyang kaugalingon nga daotang mgalaraw magabalik sa iyang ulo, kay ang iyang kabangisnahulog ibabaw sa iyang alimpulo. 17Magapasalamat akokang Yahweh sumala sa iyang katarong; Magaawit ako sa

Page 7: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 8:1 7 Mga Salmo 9:3pagdayeg alang kang Yahweh nga Labing Halangdon.

81 Alang sa pangulong musikero, nga gikuha sa git-

tith nga pamaagi. Ang salmo ni David. O Yahwehnga among Ginoo, pagkahalangdon sa imong ngalan satibuok kalibotan, ikaw nga nagpakita sa imong himayasa kalangitan. 2 Gikan sa baba sa gagmay nga mga bataug sa mga masuso gihimo mo ang mga pagdayeg tungodsa imong mga kaaway, aron makapahilom sa kaaway ugsa tigpanimalos. 3 Sa dihang mohangad ako sa imongkalangitan, nga binuhat sa imong mga tudlo, ang bulanug angmga kabituonan, nga imong gipahimutang. 4Unsaba kamahinungdanon ang katawhan nga gihunahunamoman sila, o ang anak sa tawo nga gitagad mo man sila?5 Apan gibuhat mo sila nga ubos lamang sa mga langit-nong binuhat ug gipurongpurongan sila sa himaya ug sakadungganan. 6Gibuhat mo siya aronmagdumala ibabawsa tanang buhat sa imong mga kamot; gibutang mo angtanang butang ilalom sa iyang tiilan: 7ang tanang karnerougmga baka, ug bisan pa angmgamananap sa kapatagan,8 ang kalanggaman sa kawanangan, ug ang mga isda sadagat, ang bisan unsa nga moagi sa sulog sa kadagatan.9O Yahweh nga among Ginoo, pagkahalangdon sa imongngalan sa tibuok kalibotan!

91 Alang sa pangulong musikero; nga gikan sa Muth

Labben nga pamaagi. Ang salmo ni David. Pasalamatanko ikaw O Yahweh sa tibuok kong kasingkasing; isugilonko angmga kahibulonganmongmga buhat. 2Maglipay ugmagmaya ako diha kanimo; ug magaawit ako sa pagdayegsa imong ngalan, O Labing Halangdon! 3 Sa dihang

Page 8: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 9:4 8 Mga Salmo 9:18motalikod ang akong mga kaaway, mangapokan ug man-gahanaw sila diha sa imong atubangan. 4 Kay gidapiganmo ang akong katarong; milingkod ka sa imong trono,usa ka matarong nga maghuhukom! 5 Gibadlong mo angkanasoran; gilaglag mo ang mga daotan; gipapas mo angilang mga ngalan hangtod sa kahangtoran. 6 Napukanang kaaway sama sa kalaglagan sa dihang gibuntog moang ilang mga siyudad. Nangahanaw ang tanan nilanghandomanan. 7 Apan si Yahweh magpabilin hangtodsa kahangtoran; gitukod niya ang iyang trono alang sakatarong. 8Hukman niya ang kalibotan uban ang pagka-matarong, ug pagahukman niya ang kanasoran uban angkaangayan. 9 Si Yahweh mao usab ang dalangpanan samga dinaogdaog, ang dalangpanan sa panahon sa kalis-danan. 10 Kadtong nakaila sa imong ngalan nagsalig dihakanimo, alang kanimo, OYahweh, ayaw isalikway kadtongnangita kanimo. 11 Awiti ug mga pagdayeg si Yahweh,nga naghari sa Zion; suginli ang kanasoran kung unsaang iyang nahimo. 12 Kay ang Dios nga manimalos sanaulang dugo magahinumdom; wala niya hikalimti anghilak sa mga dinaogdaog. 13 Kaloy-i ako, O Yahweh; tan-awa kung giunsa ako pagdaogdaog niadtong nagdumotkanako, ikaw nga makasakmit kanako gikan sa mga gang-haan sa kamatayon. 14 O, aron maimantala ko ang tanannimong pagdayeg. Diha sa mga ganghaan sa anak ngababaye sa Zion magmaya ako diha sa imong kaluwasan!15Nangahulog ang kanasoran ngadto sa bangag nga ilangkinalot; ang ilang mga tiil nalit-ag sa pukot nga ilanggitagoan. 16 Gipaila ni Yahweh ang iyang kaugalingon;maghukom siya; nangalit-ag ang mga daotan pinaagi sailang kaugalingong mga buhat. Sela 17 Ang mga daotanmibalik ug gipadala sa Sheol, ang dangatan sa tanangkanasoran nga nakalimot sa Dios. 18 Kay ang nagkina-

Page 9: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 9:19 9 Mga Salmo 10:9hanglan dili mahikalimtan, ni mahanaw sa kahangtoranangmga paglaom samga dinaogdaog. 19Barog, OYahweh;ayaw tugoti nga ang tawo modaog batok kanimo; hinaotnga ang kanasoran mahukman diha sa imong panan-aw. 20 Lisanga sila, O Yahweh; hinaot nga ang kanasoranmasayod nga tawo lamang sila. Sela

101 O Yahweh, nganong nagpalayo ka man kanako?

Nganong gitagoan mo man ang imong kaugalingonsa panahon sa kalisdanan? 2 Tungod sa ilangpagkamapahitas-on, gilutos sa mga tawong daotan angmga dinaogdaog; apan palihog tugoti nga malit-ag angmga daotan pinaagi sa ilang kaugalingong gipanglaraw.3Kay gipasigarbo sa tawong daotan sa iyang labing lalomnga mga tinguha; gipanalanginan niya ang mga hakog uggibiaybiay si Yahweh. 4 Ang tawong daotan nagpataas saiyang panagway; wala niya pangitaa ang Dios. Wala gayodsiya maghunahuna mahitungod sa Dios tungod kay walagayod siya magpakabana mahitungod kaniya. 5 Luwassiya sa tanang panahon, apan ang imong matarong ngakasugoan hataas pa kaayo alang kaniya; giyam-iranniya ang tanan niyang mga kaaway. 6 Nag-ingon siya saiyang kasingkasing, “Dili gayod ako mapakyas; sa tibuokkaliwatan dili ako makatagamtam ug kalisod.” 7 Angiyang baba napuno sa mga pagtunglo ug sa mga bakak,makadaot nga mga pulong; ang iyang dila makadaot ugmakalaglag. 8Mag-atang siya sa kabaryohan; diha sa hilitnga dapit pamatyon niya ang walay sala; ang iyang mgamata naniid sa mga tawong walay mahimo. 9 Nagbantaysiya sa hilit sama sa liyon nga anaa sa kasagbotan;naghupo ug naghulat sa pagtukob sa mga dinaogdaog.Gidakop niya ang mga dinaogdaog pinaagi sa pagbira

Page 10: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 10:10 10 Mga Salmo 11:4niya sa iyang pukot. 10 Gidugmok ug gilutos niya angiyang gibiktima; nahulog sila ngadto sa iyang lig-on ngamga pukot. 11 Nag-ingon siya sa iyang kasingkasing,“Nahikalimot na ang Dios; gitagoan niya ang iyangpanagway; dili na siya magpakabana sa pagtan-aw.”12 Barog, O Yahweh! Bayawa ang imong kamot, O Dios!Ayaw kalimti angmga dinaogdaog. 13Nganong gisalikwayman sa tawong daotan ang Dios ug nag-ingon sa iyangkasingkasing, “Dili mo ako basolon”? 14 Nakakita kaniini, kay nakita mo kanunay ang nagpahamtang samga pag-antos ug mga kagul-anan. Gitugyan sa mgamakaluluoy ang ilang kaugalingon diha kanimo; giluwasmo ang mga ilo. 15 Dugmoka ang bukton sa masalayponug tawong daotan. Paningli siya sa iyang daotang mgabinuhatan, nga gihunahuna niya nga dili mo masayran.16 Si Yahweh Hari hangtod sa kahangtoran; gipapahawaniya ang kanasoran sa iyang yuta. 17O Yahweh, gidungogmo ang mga panginahanglan sa mga dinaogdaog; gilig-on mo ang ilang kasingkasing, gipatalinghogan mo angilang pag-ampo; 18 Gipanalipdan mo ang mga ilo ugang mga dinaogdaog aron walay tawo sa kalibotan angmangalisang pag-usab.

111 Alang sa pangulong musikero. Ang salmo ni David.

Midangop ako diha kang Yahweh; unsaon mo pagsultikanako, “Kalagiw sama sa langgam ngadto sa bukid”?2 Kay tan-awa! Ang daotan nag-andam na sa ilangmga pana. Giandam nila ang ilang mga udyong dihasa mga pisi aron sa pagpana diha sa kangitngit ngadtosa matarong ang kasingkasing. 3 Kay kung magun-obang mga patukoranan, unsa man ang mahimo sa mgamatarong? 4 Si Yahweh anaa sulod sa iyang balaang

Page 11: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 11:5 11 Mga Salmo 12:8templo; nagtan-aw ug nagsusi ang iyang mga mata samga anak sa katawhan. 5 Nagsusi si Yahweh sa mgamatarong ug sa mga daotan, apan nagdumot siya niad-tong nahigugma sa pagbuhat sa pagpanlupig. 6 Paulananniya sa kalayo ug asupre ang mga daotan; ang maka-paso nga hangin mao ang ilang bahin gikan sa iyangkupa! 7 Kay si Yahweh matarong, ug nahigugma siya sapagkamatarong; ang mga matarong makakita sa iyangpanagway.

121 Alang sa pangulong musikero; nga gikan sa Shem-

inith. Ang salmo ni David. Tabangi, O Yahweh, kaynahanaw na ang mga diosnon; nawagtang na ang mgamatinumanon. 2 Ang tanan nagsulti sa walay pulos ngamga pulong batok sa ilang silingan; ang tanan nagsultiuban sa ngabil nga maulog-ulogon ug palingpaling ngakasingkasing. 3 O Yahweh, putla ang tanang ngabilnga maulog-ulogon, ang matag dila nga nagmantala sadakong mga butang. 4 Mao kini kadtong nag-ingon,“Uban sa among mga dila magmalamposon kami. Sadihang magsulti ang among mga ngabil, kinsa ba angmakamando kanamo?” 5 “Tungod sa panpanlupig ba-tok sa mga kabos, tungod sa pag-agulo sa mga timawa,mobarog ako,” nag-ingon si Yahweh. “Ihatag ko angkasigurohan nga ilang gipangandoy.” 6 Ang mga pulongni Yahweh mao ang mga pulong nga putli, sama sa platanga giputli sa hudno sa kalibotan, samakapito ka higayon.7 Ikaw O Yahweh! Gibantayan mo sila. Gitipigan mo angdiosnong mga tawo gikan sa daotang kaliwatan hangtodsa kahangtoran. 8 Ang mga tawong daotan naglakaw sabisan asa nga bahin sa dihang ang daotan gipasidungantaliwala sa mga anak sa katawhan.

Page 12: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 13:1 12 Mga Salmo 14:513

1 Alang sa pangulong musikero. Ang salmo niDavid. Hangtod kanus-a, O Yahweh, nga padayon kangmahikalimot kanako? Hangtod kanus-amoman itago angimong panagway nganhi kanako? 2Hangtod kanus-a manako mabalaka ug masubo sulod sa akong kasingkasing satibuok adlaw? Hangtod kanus-a man padayon nga mag-madaogon ang akong kaaway batok kanako? 3Tan-awa ugtubaga ako, O Yahweh nga akong Dios! Hayagi ang akongpanan-aw, kay kondili mahikatulog ako sa kamatayon.4Ayaw tugoti ang akong kaaway nga moingon, “Gibuntogko siya,” aron nga ang akong kaaway dili makaingon,“Nagmadaugon ako batok sa akong kaaway”; kay kondili,magmaya gayod ang akong mga kaaway sa dihang ma-pukan ako. 5 Apan nagsalig ako sa imong matinud-anong kasabotan; nagmaya ang akong kasingkasing dihasa imong kaluwasan. 6Mag-awit ako kang Yahweh tungodkay hilabihan gayod ang iyang pagtagad kanako.

141 Alang sa pangulong musikero. Ang salmo ni David.

Ang buangbuang moingon sa iyang kasingkasing, “Walagayoy Dios,” Malimbongon sila ug nagbuhat sa makau-ulaw nga pagpakasala; walay bisan usa nga nagbuhat ugmaayo. 2 Si Yahweh nagatan-aw gikan sa langit ngadtosa mga anak sa tawo aron sa pagpangita kung adunabay nakasabot, nga nangita kaniya. 3 Nahisalaag silangtanan. Ug nadunot silang tanan. Walay bisan usa nganagbuhat ug maayo, wala gayod bisan usa. 4Wala ba silaybisan unsang nahibaloan, kadtong nagpakasala, kadtongmilamoy sa akong katawhan sama nga mikaon sila satinapay, apan wala magtawag kang Yahweh? 5Nangurogsila sa kahadlok, kay ang Dios anaa man sa panagtigom sa

Page 13: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 14:6 13 Mga Salmo 16:4mga matarong! 6 Buot ninyong pakaulawan ang tawongkabos bisan pa kung si Yahweh ang iyang dalangpanan.7 O, kana nga kaluwasan sa Israel moabot pa unta gikansa Zion! Sa dihang bawion na ni Yahweh ang iyang mgakatawhan gikan sa pagkabihag, unyamagmaya si Jacob ugmagmalipayon ang Israel!

151 Ang salmo ni David. O Yahweh, kinsa man ang

makapuyo sa imong tabernakulo? Kinsa man ang mag-puyo sa imong balaan nga bungtod? 2 Si bisan kinsaang nagalakaw nga walay kasaypanan, nagabuhat kungunsa ang husto ug nagasulti sa kamatuoran gikan saiyang kasingkasing. 3 Dili siya magbutangbutang ubansa iyang dila, dili siya mangdaot sa uban, ug dili niyatamayon ang iyang silingan. 4 Ang tawong walay pulosginatamay sa iyang mga mata, apan gipasidunggan niyakadtong adunay kahadlok kang Yahweh. Nagapanumpasiya bisan pa sa iyang kalisod ug dili niya bakwion angiyang mga gipanaad. 5 Dili niya patuboan ang salapi sadihang magpautang siya. Dili siya magdawat ug suholaron sa pagpamatuod batok sa mga dili sad-an. Si bisankinsa kadtong magbuhat niining mga butanga dili gayodmatarog.

161 Ang michtam ni David. Panalipdi ako, O Dios, kay

midangop ako kanimo. 2 Nag-ingon ako kang Yahweh,“Ikaw ang akong Ginoo; ang pagkamaayo ko kawanglamang kung wala ka. 3 Sa mga balaang tawo nga anaasa kalibotan, maalamon sila nga mga tawo; ang bug-oskong kalipay anaa kanila. 4Modaghan pa ang ilang mgakalisdanan, niadtong mga nangita ug laing dios. Dili

Page 14: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 16:5 14 Mga Salmo 17:5ko gayod ibubo ang halad nga dugo sa ilang mga diosni bayawon ang ilang mga ngalan sa akong ngabil. 5 OYahweh, ikaw ang akong pinili nga bahin ug ang akongkupa. Gikuptan mo ang akong kaugmaon. 6 Ang gisukodnga utlanan gipahimutang alang kanako sa maanindotnga mga dapit; tinuod gayod nga akong maangkon angmaayong panulondon. 7 Dayegon ko si Yahweh, nga maoang nagtambag kanako; bisan sa kagabhion ang akonghunahuna nagapanudlo kanako. 8 Giuna ko si Yahwehsa kanunay, aron dili gayod ako matarog gikan sa iyangtuong kamot! 9 Busa malipayon ang akong kasingkas-ing; nagamaya ang akong dungog. Tinuod gayod ngamagpuyo ako nga luwas. 10 Kay dili mo isalikway angakong kalag ngadto sa Sheol. Dili mo pagatugotan ngaang imong mga nagmatinumanon makakita sa bung-aw.11 Gitudloan mo ako sa dalan sa kinabuhi; ang mada-gayaon nga kalipay nagapabilin sa imong presensya; angkalipay nagasunod sa imong tuong kamot hangtod sawalay kahangtoran!”

171 Ang pag-ampo ni David. Paminawa ang akong

paghangyo sa katarong, O Yahweh; patalinghogi angakong pagpakitabang! Dungga ang pag-ampo gikan saakong ngabil nga wala manglimbong. 2 Tugoti ang akongpagpamatuod magagikan sa imong presensya; tugoti ngamakita sa imong mga mata kung unsa ang husto! 3 Kungsulayanmo ang akong kasingkasing, kung duawonmo akosa kagabhion, putlion mo ako ug wala nay makaplagannga bisan unsang daotang mga laraw; ang akong babawala nay kalapasan. 4 Sa mga binuhatan sa katawhan,pinaagi kini sa pulong sa imong ngabil nga naglikay akogikan sa pamaagi sa mga masupilon. 5 Ang akong mga

Page 15: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 17:6 15 Mga Salmo 18:1lakang nagsubay gayod sa imong agianan; wala gayodnadalin-as ang akong mga tiil. 6 Nagtawag ako kanimo,kay tubagon mo ako, O Dios; Patalinghogi ako ug pami-nawa sa dihangmosulti ako. 7 Ipakita ang imongmatinud-anong kasabotan sa katingalahang paagi, giluwas mokadtongmidangop kanimo pinaagi sa imong tuong kamotgikan sa ilang mga kaaway! 8 Panalipdi ako sama sakalimutaw sa imong mata; tagoi ako ilalom sa landong saimong mga pako 9 gikan sa presensya sa mga daotan nganaghasmag kanako, sa akongmga kaawaynganag-alirongkanako. 10 Wala gayod silay kaluoy kang bisan kinsa;pagkamasigarbohon sa ilang mga baba. 11 Gialirongannila ang akong mga lakang. Gitutok nila ang ilang mgamata aron sa pagpatumba kanako ngadto sa yuta. 12Samasila sa liyon nga naghinamhinam na nga motukob saiyang tukbonon, sama sa batan-ong liyon nga nagpahipisa mangiob nga mga dapit. 13 Barog, O Yahweh! Sulongasila! Ipalukapa sila! Luwasa ang akong kinabuhi gikansa mga daotan pinaagi sa imong espada! 14 Luwasa akogikan sa mga tawo pinaagi sa imong kamot, O Yahweh,gikan samga tawo niining kalibotana kansang kauswagananaa lamangniining kinabuhia! Pagabusgonmoang tiyanniadtong mga bililhon kanimo uban ang mga bahandi;makabaton sila ug daghang kaanakan ug igabilin angilang katigoyanan sa ilang kaanakan. 15 Alang kanako,tan-awon ko ang imong panagway sa pagkamatarong;matagbaw ako, sa akong pagmata, sa pagkakita kanimo.

181 Alang sa pangulong musikero. Ang salmo ni David,

nga sulugoon ni Yahweh, sa dihang giawit niya kangYahweh ang mga pulong niini nga awit sa adlaw ngagiluwas siya ni Yahweh gikan sa kamot sa tanan niyang

Page 16: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 18:2 16 Mga Salmo 18:15mga kaaway ug gikan sa kamot ni Saul. Nag-awit siya:Gihigugma ko ikaw, O Yahweh, ang akong kusog. 2 SiYahweh mao ang akong bato, ang akong lig-on nga kuta,siya nga nagluwas kanako; siya mao ang akong Dios, angakong bato; midangop ako kaniya. Siya mao ang akongtaming, ang budyong sa akong kaluwasan, ug ang akongdalangpanan. 3Magtawag ako kangYahwehnga takos ngapagadaygon, ugmaluwas ako gikan sa akongmga kaaway.4 Ang mga hikot sa kamatayon migapos kanako, ug angnaghaganas nga tubig sa pagkawalay kapuslanan naglu-mos kanako. 5 Ang mga hikot sa Sheol migapos kanako;ug ang bitik sa kamatayon naglit-ag kanako. 6 Sa akongkasakitan nagtawag ako kang Yahweh; nagpakitabang akosa akong Dios. Nadungog niya ang akong tingog diha saiyang templo; ang akong pagpakitabang miabot sa iyangpresensya; nahiabot kini sa iyang igdulungog. 7Unya angkalibotan miuyog ug mikurog; ang patukoranan usab samga kabukiran nauyog ug nangurog tungod sa kasuko saDios. 8Miulbo ang aso nga migawas sa iyang ilong, ug angnagdilaab nga kalayo migawas sa iyang baba. Gipasiganiini ang mga baga. 9 Giablihan niya ang kalangitan ugmikanaog, ug ang tumang kangitngit anaa ilalom sa iyangmga tiil. 10 Misakay siya sa kerubin ug milupad; nagpa-tianod siya sa mga pako sa hangin. 11 Gihimo niya angkangitngit ingon nga usa ka tolda nga nagpalibot kaniya,baga nga mga dag-om sa kawanangan. 12Nangahulog angmga yelo ug ang nagdilaab ngamga kalayo sa pagkilat ngagikan sa iyang atubangan. 13 Nagdalugdog si Yahweh sakalangitan! Nagsinggit ang Labing Halangdon. 14 Gipananiya ug nagkatibulaag ang iyang mga kaaway; daghangmga kilat ang nagpahisalaag kanila. 15 Unya mitunghaang tuboran sa mga katubigan; ang mga patukoranansa kalibotan nadayag diha sa panagsinggit sa imong

Page 17: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 18:16 17 Mga Salmo 18:31pagpakiggubat, O Yahweh— sa pag-ulbo sa gininhawasa imong ilong. 16 Mikab-ot siya gikan sa kahitas-an;gigunitan niya ako! Gihaw-as niya ako gikan sa makusognga tubig. 17 Giluwas niya ako gikan sa lig-on kong mgakaaway, gikan niadtong nagdumot kanako, kay hilabi-han sila ka kusgan kay kanako. 18 Gisulong nila akosa adlaw sa akong kasakitan apan si Yahweh mao angmitabang kanako! 19 Gipalingkawas niya ako sa halapadnga hawan; giluwas niya ako tungod kay nahimuot siyakanako. 20 Gigantihan ako ni Yahweh tungod sa akongpagkamatarong; gilig-on niya ako tungod kay hinlo angakong mga kamot. 21 Kay akong gisubay ang dalan niYahweh ug diha sa pagkadaotan wala gayod ako mita-likod gikan sa akong Dios. 22 Kay ang tanan niyangmatarong nga kasugoan nagauna kanako; maingon mansa iyang mga mando, wala ko kini gisalikway. 23 Walausab akoy sayop sa iyang atubangan, ug gilikay ko angakong kaugalingon gikan sa sala. 24 Busa gilig-on akoni Yahweh tungod sa akong pagkamatarong, tungod kayang akong mga kamot hinlo diha sa iyang atubangan.25 Alang niadtong nagmatinumanon, gipakita mo ngaikawmatinumanon; sa tawo nga hingpit, gipakita mo ngaikaw hingpit. 26 Alang niadtong putli, gipakita mo ngaikaw putli; apan maabtikon ka ngadto ni bisan kinsangsukwahi. 27 Kay giluwas mo kadtong mga tawong gisakit,apan gipaubos mo kadtong mga mata nga mapasigarbo-hon! 28 Kay gidagkotan mo ang akong suga; gihayaganni Yahweh nga akong Dios ang akong kangitngit. 29 Kaypinaagi kanimo makadagan ako ngadto sa usa ka babag;pinaagi sa akong Dios makaambak ako sa kuta. 30 Alangsa Dios: hingpit ang iyang mga pamaagi. Ang pulongni Yahweh putli! Siya mao ang taming sa tanan ngamodangop kaniya. 31 Kinsa pa ba ang Dios gawas kang

Page 18: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 18:32 18 Mga Salmo 18:47Yahweh? Kinsa pa ba ang bato gawas sa among Dios?32Mao kini ang Dios nga naghatag ug kusog kanako samasa bakos, nga nagbutang sa tawong matarong sa iyangdalan. 33Gipaabtik niya ang akong mga tiil sama sa binawug gibutang ako sa hataas nga mga dapit! 34 Gibansayniya ang akong mga kamot alang sa gubat ug ang akongmga bukton sa pagbira sa pana nga bronse. 35 Gihatagmo kanako ang taming sa imong kaluwasan. Ang imongtuong kamot nagtabang alang kanako, ug ang imongkaluoy ang naghimo kanako nga bantogan. 36 Naghimoka ug halapad nga hawan ilalom sa akong mga tiil arondili madalin-as ang akong mga tiil. 37 Gigukod ko angakong mga kaaway ug ako silang nadakpan; wala gayodako mipauli hangtod nga malaglag sila. 38 Gidugmok kosila aron dili na sila makabangon pa; nangatumba silasa akong tiilan. 39 Kay gihatagan mo ako ug kusog samasa bakos sa panggubatan; gipailalom mo kanako kadtongnakigbatok kanako. 40 Gihatag mo kanako ang tangkugosa akong mga kaaway; giwagtang ko kadtong nagdumotkanako. 41 Nagpakitabang sila, apan walay si bisan usaang nagluwas kanila; nagtawag sila kang Yahweh, apanwala siya mitubag kanila. 42 Gidugmok ko sila hangtodngamapulpog sama sa abog nga gipalid sa hangin; gilabayko sila sama sa lapok sa kadalanan. 43 Giluwas mo akogikan sa panag-away sa mga tawo. Gihimo mo akongpangulo sa tibuok kanasoran. Gialagaran ako sa mgatawo nga wala ko mailhi. 44 Sa dihang madungog nilaako, mituman sila kanako; ang mga langyaw napugos sapagyukbo kanako. 45 Nanggawas ang mga langyaw nganagpangurog gikan sa ilang mga kuta. 46 Buhi si Yahweh;hinaot nga pagadayegon ang akong bato. Hinaot ngamapasidunggan ang Dios sa akong kaluwasan. 47Siyamaoang Dios nga manimalos alang kanako, nga nagbuntog

Page 19: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 18:48 19 Mga Salmo 19:9sa mga kanasoran ilalom kanako. 48 Gipalingkawas akogikan sa akong mga kaaway! Sa pagkatinuod, gibayawmo ako labaw niadtong nakigbatok kanako! Giluwas moako gikan samga tawongmalupigon. 49Busa pasalamatanko ikaw, O Yahweh, taliwala sa mga kanasoran; mag-awitako ug mga pagdayeg sa imong ngalan! 50Gihatag sa Diosang dakong kadaogan sa iyang hari, ug gipakita niya angiyang maunongon nga kasabotan ngadto sa iyang pinili,ngadto kang David ug ngadto sa iyang kaliwatan hangtodsa kahangtoran.

191 Alang sa pangulong musikero. Ang salmo ni David.

Ang kalangitan nagpadayag sa himaya sa Dios, ug angkawanangan nagpakita sa iyang mga binuhat! 2 Adlaw-adlaw nagaawas ang pagpanugilon; matag gabii nagapa-dayag kini sa kaalam. 3 Walay mga sinultihan o pinu-longan; ang ilang mga tingog dili madungog. 4 Apanmikaylap ang ilang mga pulong ngadto sa tibuok yuta,ug ang ilang mga gipanugilon miabot sa kinatumyan sakalibotan. Gipabarog niya ang tolda sa adlaw diha kanila.5 Ang adlaw sama sa usa ka pamanhonon nga migula saiyang lawak ug sama sa kusgang lalaki nga nagmaya saiyang pagdagan sa lumba. 6Misubang ang adlaw gikan sausa ka bahin ug milatas sa kawanangan ngadto sa laingbahin; walay makaikyas sa kainit niini. 7 Ang balaod niYahweh hingpit, nga nagpabag-o sa kalag; ang pagpa-matuod ni Yahweh kasaligan nga naghimo ngamaalamonsa mga yano. 8Matarong ang pagpanudlo ni Yahweh, nganaghimo sa kasingkasing nga malipayon; ang kasugoanni Yahweh putli, nga nagahayag sa mga mata. 9 Angkahadlok kang Yahweh putli nga molungtad hangtod sakahangtoran; ang matarong nga kasugoan ni Yahweh

Page 20: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 19:10 20 Mga Salmo 20:7matuod ug ang tanan lunlonmatarong! 10Mas bililhon pasila kay sa bulawan, labaw pa kay sa lunlong bulawan; mastam-is pa sila kay sa dugos ug sa tinulo nga dugos gikan sabalayan niini. 11 Oo, pinaagi kanila ang imong sulugoongipahimangnoan; nga sa pagtuman niini adunay dakongganti. 12Kinsa ba angnasayod sa tananniyangmga sayop?Hinloi ako gikan sa tinagong mga kalapasan. 13 Ilikay angimong sulugoon gikan samga sala sa pagkamapahitas-on;ug ayaw tugoti ngamagmando sila kanako. Unyamahimoakong hingpit, ug dili ako mahimong sad-an gikan satanang kalapasan. 14Hinaot nga angmga pulong sa akongbaba ug ang mga panghunahuna sa akong kasingkasingmadawat diha sa imong panan-aw, O Yahweh, ang akongbato ug ang akong manluluwas.

201 Alang sa pangulong musikero. Ang salmo ni David.

Hinaot nga tabangan ka ni Yahweh sa adlaw sa kasamok;hinaot nga ang ngalan sa Dios ni Jacob magapanalipodkanimo 2 ug ipadala ang tabang gikan sa balaang dapitaron sa pagtabang kanimo gikan sa Zion. 3 Hinaot ngahinumdoman niya ang imongmga halad ug pagadawatonang imong halad sinunog. Sela 4 Hinaot nga ihatagniya kanimo ang gipangandoy sa imong kasingkasingug tumanon ang tanan mong mga laraw. 5 Unya saimong kadaogan magmaya kita, ug diha sa ngalan saatong Dios, ituboy nato ang mga bandila. Hinaot ngaihatag ni Yahweh ang tanan mong gipangamuyo. 6Karonnasayod akonga si Yahwehmagaluwas sa iyang pinili; siyamagatubag kaniya gikan sa iyang balaang langit uban sakusog sa iyang tuong kamot ngamakaluwas kaniya. 7Anguban nagsalig sa ilang mga karwahe ug ang uban sa ilangmga kabayo, apan motawag kita kang Yahweh nga atong

Page 21: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 20:8 21 Mga Salmo 21:13Dios. 8Mangalaglag sila ugmangapukan, apanmobangonkita ug mobarog nga matarong! 9 O Yahweh, luwasa anghari; tabangi kami sa dihang magatawag kami.

211 Alang sa pangulong musikero. Ang salmo ni David.

Maglipay ang hari diha sa imong kusog, O Yahweh!Pagkadako gayod sa iyang kalipay sa kaluwasan ngaimong gihatag! 2 Ikaw ang naghatag kaniya sa gipan-gandoy sa iyang kasingkasing ug wala ka nagdumili sagihangyo sa iyangmgangabil. Sela 3Kay ikaw angnagdalakaniya sa daghang panalangin; gipurongpurongan mosiya ug lunlon bulawan. 4 Nangayo siya ug kinabuhi;gihatagmo kini kaniya; gilugwayanmo pa siya sa taas ngamga adlaw hangtod sa walay kataposan. 5Dako ang iyanghimaya tungod sa imong kadaogan; gihatag mo kaniyaang imong katahom ug kahalangdon. 6 Kay gihatag mokaniya ang molungtad nga mga panalangin; gilipay mosiya uban ang kalipay diha sa imong presensya. 7Kay anghari nagsalig kang Yahweh; pinaagi sa matinud-anongkasabotan sa Labing Halangdon dili siya matarog. 8 Angimong kamotmodakop sa tananmong kaaway; ang imongtuong kamot modakop niadtong nagdumot kanimo. 9 Sapanahon sa imong kasuko, pagasunogon mo sila sama sanagdilaab nga hudno. Gipukan sila ni Yahweh sa iyang ka-pungot, ug ang kalayo magaut-ot kanila. 10 Pagalaglagonmo ang ilang mga anak gikan sa yuta ug ang ilang kali-watan diha sa katawhan. 11Kay gitinguha nila ang daotanbatok kanimo; naglaraw sila nga dili magmalampuson!12 Kay ikaw ang magpapauli kanila; gipunting mo angimong pana batok kanila. 13 Bayawon ka, O Yahweh, dihasa imong kusog; magaawit ug magadayeg kami sa imonggahom.

Page 22: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 22:1 22 Mga Salmo 22:1522

1 Alang sa pangulong musikero; gihan-ay sa “Timpo sabinaw.” Ang salmo ni David. Dios ko, Dios ko, nganonggibiyaan mo man ako? Nganong halayo ka man kaayogikan sa pagluwas kanako ug halayo gikan sa mga pulongsa akong pag-agulo? 2Dios ko, nagtuaw ako sa adlaw, apanwala ka mitubag, ug sa kagabhion wala ako maghilom!3Apan balaan ka; naglingkod ka ingon nga hari uban angmga pagdayeg sa Israel. 4 Nagasalig kanimo ang amongkatigulangan; nagsalig sila kanimo, ug giluwas mo sila.5 Nagtuaw sila kanimo ug giluwas mo sila. Nagsalig silakanimo ug wala sila napakyas. 6 Apan ulod lamang akoug dili usa ka tawo, kaulawan ako ngadto sa mga tawoug tinamay sa katawhan. 7 Ang tanang nakakita kanakonagtamay kanako; nagbugalbugal kanako; nagpanglingosila kanako. 8Miingon sila, “Nagsalig siya kang Yahweh;pasagdi nga si Yahweh ang moluwas kaniya. Pasagdi ngasiya angmoluwas kaniya, kay nahimuotman siya kaniya.”9 Kay gipagula mo ako gikan sa tagoangkan; gihimo moako nga mosalig kanimo sa dihang nagsuso pa ako saakong inahan. 10 Gipahimugso ako diha kanimo gikan satagoangkan; ikaw mao ang akong Dios sukad pa nga anaaako sa tagoangkan sa akong inahan! 11Ayaw pagpahilayokanako, kay ang kasamok haduol lamang; walay si bisanusa ang motabang kanako. 12 Gilibotan ako sa daghannga torong baka; mga kusgan nga mga torong baka saBasan ang nagapalibot kanako. 13 Ginganga nila pag-ayoang ilangmga baba batok kanako sama sa nagangulob ngaliyon nga magkuniskunis sa iyang biktima. 14 Gibubo akosama sa tubig, ug ang tanan kong kabukogan nangalisa.Ang akong kasingkasing sama sa kandila; natunaw kinisa akong kinasuloran. 15 Nauga ang akong kusog samasa kolon; ang akong dila mitapot sa akong alingagngag.

Page 23: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 22:16 23 Mga Salmo 22:29Gipahimutang mo ako sa abog sa kamatayon. 16 Kaygilibotan ako sa mga iro; ang panon sa mga daotan nag-alirong kanako; gitusok nila ang akong mga kamot ugmga tiil. 17 Maihap ko na ang tanan kong kabukogan.Gitan-aw ug gitutokan nila ako. 18 Gibahin-bahin nilaang akong mga bisti sa ilang taliwala, nagripa sila alangsa akong mga sapot. 19 Ayaw pagpahilayo, O Yahweh;palihog pagdali aron sa pagtabang kanako, akong kusog!20 Luwasa ang akong kalag gikan sa espada, ang akongusa lamang ka kinabuhi gikan sa mga kuko sa mga ihalasnga iro. 21 Luwasa ako gikan sa baba sa liyon; luwasaako gikan sa sungay sa mga ihalas nga baka. 22 Imantalako ang imong ngalan ngadto sa akong mga kaigsoonan;taliwala sa panagtigom pagadaygon ko ikaw. 23 Kamonga nagmahadlokon kang Yahweh, dayega siya! Kamongtanan nga kaliwat ni Jacob, pasidunggi siya! Barog ngamay pagtahod kaniya, kamong tanan nga kaliwatan saIsrael! 24 Kay wala niya gipasagdan o gisalikway ang pag-antos sa mga dinaogdaog; wala gitago ni Yahweh angiyang panagway gikan kaniya; sa dihang nagtawag kaniyaang mga dinaogdaog, gidungog niya. 25 Tungod kanimomagdayeg ako diha sa dakong panagtigom; tumanon koang akong gipanaad atubangan niadtong nagmahadlokonkaniya. 26 Ang dinaogdaog magakaon ug matagbaw; kad-tongnangita kangYahwehmagadayeg kaniya. Hinaot ngaang inyongmga kasingkasingmabuhi hangtod sa kahang-toran. 27 Ang tanang katawhan sa kalibotan mahinum-dom ug mobalik kang Yahweh; ang tanang kabanayansa kanasoran manghapa sa imong atubangan. 28 Kay iyani Yahweh ang gingharian; siya mao ang magmamandolabaw sa tanang kanasoran. 29Ang tanang malampusongkatawhan sa kalibotan magakombira ug magasimba; kad-tong tanan nga mikanaog ngadto sa abog magayukbo sa

Page 24: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 22:30 24 Mga Salmo 24:4iyang atubangan, kadtong dili arang makatipig sa ilangkaugalingong kinabuhi. 30 Ang moabot nga kaliwatanmagaalagad kaniya; magasugilon sila sa mosunod ngakaliwatan sa Ginoo. 31Moabot sila ug magasulti sa iyangpagkamatarong; magasugilon sila ngadto sa katawhannga wala pa matawo kung unsa ang iyang nabuhat!

231 Ang salmo ni David. Si Yahweh mao ang akong

magbalantay; walay makulang kanako. 2 Gipahigda niyaako sa lunhaw nga mga sibsibanan; gitultolan niya akosa linaw nga tubig. 3 Gilig-on niya ang akong kinabuhi;gigiyahan niya ako sa hustong dalan tungod sa iyangngalan. 4 Bisan magalakaw ako latas sa walog sa labingmangitngit nga landong; dili ako mahadlok sa kadaotsanglit nag-uban ka man kanako; ang imong bunal ugang imong sungkod nanalipod man kanako. 5 Giandammo ang lamesa sa akong atubangan diha sa presensiyasa akong mga kaaway; gidihogan mo sa lana ang akongulo; nagaawas ang akong kupa. 6 Ang pagkamaayo gayodug ang matinud-anong kasabotan magasunod kanako satanang adlaw sa akong kinabuhi; ug magapuyo ako sabalay ni Yahweh sa hataas gayod nga panahon!

241 Ang salmo ni David. Ang kalibotan iya ni Yahweh, ug

ang tanan niini, ang kalibotan, ug ang tanang nagpuyoniini. 2 Kay gitukod niya kini ibabaw sa kadagatan uggipalig-on kini ibabaw sa kasapaan. 3 Kinsa ba angmotungas sa bukid ni Yahweh? Kinsa ba ang mobarog saiyang balaang dapit? 4 Siya nga adunay hinlo nga mgakamot ug putli nga kasingkasing; nga wala nagpasaka

Page 25: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 24:5 25 Mga Salmo 25:9ug kabakakan, ug wala manumpa aron sa pagpanlim-bong. 5 Makadawat siya sa panalangin nga gikan kangYahweh ug ang pagkamatarong gikan sa Dios sa iyangkaluwasan. 6 Ingon niini ang kaliwatan niadtong nangitakaniya, kadtong nagapangita sa panagway sa Dios niJacob. Sela 7 Ablihi ang mga ganghaan; ablihi ang walaykataposangmga pultahan, aron angHari sa himayamaka-sulod! 8 Kinsa ba kining Hari sa himaya? Si Yahweh angkusgan ug makagagahom; si Yahweh ang makagagahomsa panggubatan. 9 Ablihi ang mga ganghaan; ablihi angwalay kataposang mga pultahan, aron makasulod angHari sa himaya! 10 Kinsa ba kining Hari sa himaya? SiYahweh sa panon, siya ang Hari sa himaya. Sela

251 Ang Salmo ni David. Nganha kanimo, O Yahweh, itu-

gyan ko ang akong kinabuhi! 2 Akong Dios, nagasalig akokanimo. Ayaw ako pakaulawi; ayaw tugoti ang akongmgakaaway nga magmadaogon batok kanako. 3 Hinaot ngawalay si bisan kinsa nga naglaom kanimo ang maulawan,hinaot nga ang maulawan mao kadtong malimbungonnga walay hinungdan! 4 Ipaila kanako ang imong mgadalan, O Yahweh; itudlo kanako ang imong mga agianan.5 Tultoli ako ngadto sa imong kamatuoran ug tudloiako, kay ikaw mao man ang Dios sa akong kaluwasan;naglaom ako kanimo sa tibuok adlaw. 6 Hinumdomi,O Yahweh, ang imong pagkamaluloy-on ug ang imongmatinud-anong kasabotan; kay sa kanunay anaa sila.7Ayaw hinumdomi ang mga sala sa akong pagkabatan-ono sa akong pagkamasinupakon; Hinumdomi ako uban samatinud-anong saad tungod sa imong kaayo, O Yahweh!8 Si Yahweh maayo ug matarong; busa gitudloan niyaang mga makasasala sa dalan. 9 Gitultolan niya ang

Page 26: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 25:10 26 Mga Salmo 26:3mapainubsanon sa kung unsa ang matarong ug gitudloanniya sila sa iyang dalan. 10Ang tanang agianan ni Yahwehmao ang mahigugmaong kalolot ug pagkamatinumanonalang niadtong nagtipig sa iyang kasabotan ug sa iyangligdong nga mga sugo. 11 Tungod ug alang sa imongngalan, O Yahweh, pasayloa ang akong sala, kay dakona kini kaayo. 12 Kinsa mang tawhana ang nahadlokkang Yahweh? Ang Ginoo magtudlo kaniya sa dalan ngaangay niyang pilion. 13 Ang iyang kinabuhi mosubay sapagkamaayo; ug ang iyang mga kaliwatan makapanunodsa yuta. 14Ang pagpakighigala ni Yahweh alang niadtongnagpasidungog kaniya, ug ang iyang kasabotan gipailangadto kanila. 15 Ang akong mga mata anaa kanunaykang Yahweh, kay ipalingkawas niya ang akong mga tiilgikan sa pukot. 16 Patalinghogi intawon ako ug kaloy-iako; kay ako nag-inusara ug sinakit. 17 Ang kasamok saakong kasingkasing nagkadako na; ipalingkawas ako saakong kagul-anan! 18 Tan-awa ang akong kasakit ug angakong pag-antos; pasayloa ang tanan nakong mga sala.19Tan-awa ang akong mga kaaway, kay daghan kaayo sila;nagdumot sila kanako uban sa mabangis nga pagdumot.20 Panalipdi ang akong kinabuhi ug luwasa ako; ayaw akopakaulawi, kay midangop ako diha kanimo! 21Hinaot ngaang pagkamatinud-anon ug ang pagkamatarong map-atunhay kanako, kay ako naglaom diha kanimo. 22Luwasaang Israel, O Dios, sa tanan niyang mga kalisdanan!

261 Ang Salmo ni David. Hukmi ako, O Yahweh, kay

naglakawman akouban sa kahingpitan; nagsalig ako kangYahweh nga walay pagduhaduha. 2Susiha ako, O Yahweh,ug sulayan mo ako; sulayi ang kaputli sa akong kinasulo-rang bahin ug sa akong kasingkasing! 3 Kay ang imong

Page 27: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 26:4 27 Mga Salmo 27:4matinud-anong kasabotan anaa atubangan sa akong mgamata, ug maglakaw ako diha sa imong pagkamatinud-anon. 4Wala akomakig-abin samalimbongongmga tawo,ni makig-uban sa bakakong mga tawo. 5Gidumtan ko angpanagtigom samga tawong daotan, ug wala akomagpuyotipon sa mga daotan. 6Manghunaw ako sa akong kamotdiha sa pagkawalay sala, ugmolibot ako sa imong halaran,O Yahweh, 7 aron moawit sa usa ka makusog nga awit sapagdayeg ug mosugilon sa tanan nimong katingalahangmga buhat. 8 O Yahweh, gihigugma ko ang pinuy-anankung diin ka nagpuyo, ang dapit kung diin magpuyoang imong himaya! 9 Ayaw ako laglaga uban sa mgamakasasala, o ang akong kinabuhi uban sa mga tawonguhaw sa dugo, 10nga diha samga kamot nga adunay laraw,ug nga sa tuong kamot napuno sa mga suhol. 11 Apanalang kanako, magalakaw ako diha sa kahingpitan; luwasaako ug kaloy-i ako. 12 Ang akong tiil nagabarog patagnga yuta; diha sa mga panagtigom maghimaya ako kangYahweh!

271 Ang Salmo ni David. Si Yahweh mao ang akong

kahayag ug ang akong kaluwasan; kinsa ba ang akongangay kahadlokan? Si Yahweh mao ang dalangpanan saakong kinabuhi; kinsa ba ang akong angay kalisangan?2 Sa pagpakigbatok kanako sa mga tawong daotan aronsa pagkaon sa akong unod, natumba ug napukan angakong mga kalaban ug mga kaaway. 3 Bisan pa angkasundalohan mag-alirong batok kanako, dili mahadlokang akong kasingkasing; bisan pa kung ang gubat mo-tungha batok kanako, bisan pa man niini magpabilinakong magmaisogon. 4Usa lamang ka butang ang akonggihangyo kang Yahweh; ug pagapangitaon ko kana: nga

Page 28: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 27:5 28 Mga Salmo 28:1makapuyo ako diha sa pinuy-anan ni Yahweh sa tanangmga adlaw sa akongkinabuhi, aronmakita ko angkaanyagni Yahweh ug makapamalandong sulod sa iyang templo.5 Kay sa adlaw sa kasamok pagatagoan niya ako sa iyangpinuy-anan; diha sa tabil sa iyang tolda pagatagoan niyaako. Igatuboy niya ako ibabaw sa taas nga bato! 6 Unyaang akong ulo ihangad batok sa akong mga kaaway nganag-alirong kanako, ugmagahalad ako ug halad sa kalipaydiha sa iyang tolda! Magaawit ako ug magbuhat sa mgaawit alang kang Yahweh! 7 Patalinghogi, O Yahweh, angakong tingog sa paghilak! Kaloy-i ako, ug tubaga ako!8 Nagsulti ang akong kasingkasing mahitungod kanimo,“Pangitaa ang iyang panagway!” Gipangita ko ang imongpanagway, O Yahweh! 9 Ayaw tagoi ang imong panagwaygikan kanako; ayaw isalikway ang imong sulogoon dihasa kasuko! Ikaw ang akong magtatabang; ayaw akotalikdi o pasagdi, O Dios sa akong kaluwasan! 10 Bisankung talikdan ako sa akong amahan ug sa akong inahan,dawaton ako ni Yahweh. 11 Tudloi ako sa imong dalan,O Yahweh! Giyahi ako sa patag nga agianan tungod saakong mga kaaway. 12 Ayaw ako itugyan ngadto sa mgatinguha sa akong mga kaaway, kay ang bakak nga mgasaksi mibatok na kanako, ug mibuga sila sa kabangis.13 Unsa man ang mahitabo kanako kung wala ako mituonga makita ko ang kamaayo ni Yahweh ibabaw sa yuta samga buhi? 14Maghulat ka alang kang Yahweh; pagmalig-on ug pagmaisogon sa imong kasingkasing! Maghulatalang kang Yahweh!

281 Ang salmo ni David. Kanimo, O Yahweh, naghilak

ako; akong bato, ayaw pagpakabungol kanako. Kung dili

Page 29: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 28:2 29 Mga Salmo 29:4mo ako patalinghogan, mahiapil ako niadtong nagpadu-long sa lubnganan. 2 Patalinghogi ang tingog sa akongpagpangaliya sa dihang magtawag ako alang sa tabanggikan kanimo, sa dihang ibayaw ko ang akong mga kamotngadto sa imong labing balaang dapit! 3 Ayaw ako guy-ora uban sa mga daotan, kadtong nagpakasala, kadtongnagsulti ngamalinawon sa ilangmga silingan apan adunadiay pagkadaotan sa ilang kasingkasing. 4Hatagi sila kungunsa ang angay sa ilang binuhatan ug balosi sila sa ilangdaotang mga hangyo, balosi sila sumala sa buhat sa ilangmga kamot ug ihatag kanila ang igong bayad. 5 Tungodkay wala sila makasabot sa mga buhat ni Yahweh o samga buhat sa iyang mga kamot, pagagun-obon niya silaug dili na gayod sila pagatukoron pag-usab. 6Dalaygon siYahweh tungod kay gidungog niya ang tingog sa akongpagtuaw! 7 Si Yahweh mao ang akong kusog ug angakong taming; ang akong kasingkasing nagsalig kaniya,ug gitabangan ako. Busa, dako ang pagmaya sa akongkasingkasing, ug dayegon ko siya uban sa panag-awit.8 Si Yahweh mao ang kusog sa iyang katawhan ug siyaang dalangpanan sa iyang pinili. 9 Luwasa ang imongkatawhan ug panalangini ang imong panulondon. Mag-balantay ka kanila ug sapnaya sila hangtod sa kahang-toran.

291 Ang salmo ni David. Dayega si Yahweh, kamong mga

anak sa Dios! Dayega si Yahweh tungod sa iyang himayaug kusog. 2 Ihatag kang Yahweh ang himaya nga angaysa iyang ngalan. Yukboi si Yahweh diha sa katahom sapagkabalaan. 3Ang tingog ni Yahwehnadungog ibabaw sakatubigan; angDios samahimayaongdalogdog, nagdalog-dog si Yahweh ibabaw sa daghang katubigan. 4Ang tingog

Page 30: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 29:5 30 Mga Salmo 30:7ni Yahweh gamhanan; ang tingog ni Yahweh halangdon.5 Ang tingog ni Yahweh nagbali sa mga cedro; gibalibalini Yahweh ang mga cedro sa Lebanon. 6 Gipalukso niyaang Lebanon ug ang Sirion sama sa nating baka. 7 Angtingog ni Yahweh nagpadala sa nagdilaab nga kalayo.8 Ang tingog ni Yahweh nagauyog sa kamingawan; siYahweh nagauyog sa kamingawan sa Cades. 9Ang tingogni Yahweh naglubag sa kahoy nga tugas ug gihukasan angkalasangan. Ang tanan nga anaa sa sulod sa iyang templonanag-ingon “Himaya!” 10Milingkod si Yahweh ingonngahari ibabaw sa lunop; naglingkod si Yahweh ingon ngahari hangtod sa kahangtoran. 11Maghatag si Yahweh ugkusog sa iyang katawhan; magpanalangin si Yahweh saiyang katawhan diha sa pakigdait.

301 Ang salmo; awit alang sa paghalad sa templo. Ang

salmo ni David. Pagabayawon ko ikaw, O Yahweh, kaygituboy mo ako ug wala mitugot nga ang akong mgakaaway magmaya batok kanako. 2 O Yahweh nga akongDios, naghilak ako kanimo aron tabangan, ug giayo moako. 3 O Yahweh, gikuha mo ang akong kalag gikan saSheol, gipakabuhi mo ako gikan sa pagkanaog sa akonglubnganan. 4 Awiti ug dayega si Yahweh, kamo ngaiyang matinumanong katawhan. Pagpasalamat sa dihangmahinumdoman ninyo ang iyang pagkabalaan. 5 Kaysa makadiyot lamang ang iyang kasuko, apan ang iyangkaluoy molungtad sa tibuok kinabuhi. Ang panaghilakmoabot sa kagabhion, apanmoabot ang kalipay sa kabun-tagon. 6Diha sa kaisogmosulti ako, “Dili akomatarog.” 7OYahweh, pinaagi sa imong kalooy gipabarogmo ako ingonnga lig-ong bukid; apan sa dihang gitagoanmo ang imong

Page 31: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 30:8 31 Mga Salmo 31:9panagway, nahasol ako. 8 Naghilak ako kanimo, O Yah-weh, ug nangita sa kaluoy gikan sa akong Ginoo. 9 Unsaman ang kaayohan nga anaa sa akong kamatayon, kungmoadto man lamang ako sa lubnganan? Dayegon ka ba samga abog? Makapadayag ba kini sa imong pagkamasali-gan? 10Patalinghogi, OYahweh, ug kaloy-i intawon ako! OYahweh, mahimo kang akong magtatabang. 11 Gipulihanmo ug panagsayaw ang akong pagbangotan, gihukas moang akong bisting sako ug gisul-oban mo ako sa kalipay.12 Busa karon ang akong himaya magaawit sa pagdayegdiha kanimo ug dili magpakahilom; O Yahweh nga akongDios, magpasalamat ako kanimo hangtod sa kahangtoran.

311 Kanimo, Yahweh, midangop ako, ayaw gayod itugot

nga maulawan ako. Luwasa ako diha sa imong pagka-matarong. 2 Paminawa ako; luwasa dayon ako; ikawang bato nga akong dalangpanan, ang tigpanalipod ngamagluwas kanako. 3 Kay ikaw mao ang akong bato ugang akong kota; busa alang sa imong ngalan, tultuli uggiyahi ako. 4Sakmita ako gikan sa lit-ag nga ilang giandamalang kanako, kay ikaw ang akong dalangpanan. 5 Saimong kamot itugyan ko ang akong espiritu; luwasa ako,Yahweh, Dios nga kasaligan. 6 Gikasilagan ko kadtongnag-alagad sa mga walay pulos nga mga diosdios, apannagsalig ako kang Yahweh. 7Magmalipayon ug magmayaako diha sa imong matinud-anong kasabotan, kay nakitanimo ang akong kagul-anan; nasayod ka sa kalisdanan saakong kalag. 8 Wala nimo ako itugyan ngadto sa kamotsa akong kaaway. Gipahimutang mo ang akong mga tiilsa lapad ug hawan nga dapit. 9 Kaloy-i intawon ako,Yahweh, kay anaa ako sa kalisdanan; nanghubag na angakong mga mata kay nagsubo ang akong kalag ug ang

Page 32: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 31:10 32 Mga Salmo 31:22akong lawas. 10 Kay ang akong kinabuhi naluya tungodsa pagsubo ug nag-agulo ang akong katuigan. Naluya angakong kusog tungod sa akong sala, ug nagkagabok na angakong kabukogan. 11 Tungod sa tanan kong mga kaaway,gitamay ako sa mga tawo; nangahadlok ang akong mgasilingan sa nahitabo kanako, ug nangalisang kadtongnakaila kanako. Kadtong nakakita kanako sa dalan, mag-palayo kanako. 12 Gikalimtan ako sama sa patay ngatawo nga wala nay nakahinumdom. Sama ako sa buaknga kulon. 13 Kay nadungog ko ang paghinunghongaysa kadaghanan, makalilisang nga mga balita bisan asanga daw naglaraw sila batok kanako. Naglaraw sila sapagkuha sa akong kinabuhi. 14Apan nagsalig ako kanimo,Yahweh; moingon ako, “Ikaw ang akong Dios.” 15 Angakong padulngan anaa sa imong kamot. Luwasa ako gikansa kamot sa akong mga kaaway ug gikan niadtong nag-gukod kanako. 16 Padan-aga ang imong nawong ngadtosa imong sulugoon; luwasa ako sa imong matinud-anongkasabotan. 17 Ayaw gayod itugot nga maulawan ako,Yahweh; kay nagsangpit ako kanimo! Maulawan unta angmgadaotan! Mahilomunta sila didto sa Sheol. 18Mahilomunta ang mga bakakong ngabil nga mahagitong nanghi-maraot sa mga matarong uban ang mga mapahitas-onug ang mapasipalahon. 19 Pagkadako gayod sa imongkaayo nga imong gitagana sa mga nagtahod kanimo,nga gipakita nimo niadtong midangop kanimo diha saatubangan sa mga anak sa katawhan! 20 Sa puloy-anansa imong presensya, gitago mo sila gikan sa mga laraw samga tawo. Gitago mo sila sa puloy-anan gikan sa daotangmga dila. 21 Bulahan si Yahweh, kay gipakita niya kanakoang iyang kahibulongang matinud-anong kasabotan sadihang anaa ako sa linikosan nga siyudad. 22 Sa akongpagdalidali miingon ako, “Giwala mo na ako sa imong

Page 33: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 31:23 33 Mga Salmo 32:10panan-aw,” apan gidungog mo ang akong paghangyosa dihang nagpakitabang ako kanimo. 23 O, higugmaasi Yahweh, kamong tanan nga matinud-anon nga mgasumusunod. Panalipdan ni Yahweh ang matinud-anon,apan panimaslan niya ang mga mapahitas-on sa angaykanila. 24 Pagmalig-on ug pagmasaligon, kamong tanannga nagsalig sa pagtabang ni Yahweh.

321Bulahan ang tawonga gipasaylo na ang kalapasan, ang

sala gitabonan na. 2Bulahan ang tawo ngawala na isipa niYahweh nga sad-an ug wala nay paglimbong sa espiritu.3 Sa dihang nagpakahilom ako, nagkagabok ang akongkabukogan samtang nag-agulo sa ako tibuok adlaw. 4Kayadlaw ug gabii ang imong kamot nagkabug-at nganhikanako. Nalawos ang akong kusog sama sa panahonsa ting-init. Selah 5 Unya giila ko ang akong sala dihakanimo ugwala ko gililong ang akongmga daotang buhat.Miingon ako, “Isugid ko ang akong mga kalapasan kangYahweh,” ug gipasaylomo ang pagkadaotan sa akong sala.Selah. 6 Tungod niini, ang tanang diosnon angay mag-ampo kanimo sa panahon sa dakong kalisdanan. Unyasa dihang moawas ang baha, dili kini moabot niadtongmga tawhana. 7 Ikaw ang akong tagoanan; bantayanmo ako gikan sa kasamok. Palibotan mo ako uban samga awit sa kadaogan. Selah 8 Mandoan ug tudloan koikaw sa dalan nga imong pagalaktan. Mandoan ko ikawsamtang nagatan-aw ako kanimo. 9 Ayaw pagpahisamasa kabayo o sama sa mula, nga walay salabotan; pinaagilamang sa rinda ug latigo nga maoy nagdumala kanilakung asa nimo sila buot paadtuon. 10 Daghan ang kagul-anan sa daotangmga tawo, apan nagpalibot angmatinud-anong kasabotan ni Yahweh niadtong nagsalig kaniya.

Page 34: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 32:11 34 Mga Salmo 33:1611 Paglipay diha kang Yahweh, ug pagmaya, kamongmga matarong; singgit sa kalipay, kamong tanan ngamatarong ang kasingkasing.

331 Paglipay diha kang Yahweh, kamong mga matarong;

ang pagdayeg angay sa mga matarong. 2 Pasalamati siYahweh dinuyogan sa alpa; ug awiti siyag mga pagdayegdinuyogan sa alpa nga napulo ang kuwerdas. 3Awiti siyagbag-ong awit; ayoha pagtugtog ug singgit sa kalipay. 4Kayang pulong ni Yahweh matarong, ug ang tanan niyanggibuhatmakiangayon. 5Gihigugmani Yahweh ang pagka-matarong ug ang hustisya. Napuno sa matinud-anongkasabotan ni Yahweh ang kalibotan. 6 Pinaagi sa pulongni Yahweh nahimo ang kalangitan, ug nahimo ang tanangkabituonan pinaagi sa gininhawa sa iyang baba. 7Gitigomniya ang tubig sa dagat sama sa usa ka pundok; gibutangniya ang kadagatan sa lawak-pundohanan. 8 Tugoti ngamahadlok ang tibuok kalibotan kang Yahweh; tugoti angtanan nga lumulupyo sa kalibotan nga mobarog ngamay kahadlok kaniya. 9 Kay misulti siya, ug nahimokini; nagsugo siya, ug mitungha kini. 10 Gibabaganni Yahweh ang panag-abin sa kanasoran, gidumalahanniya ang mga laraw sa katawhan. 11 Ang mga laraw niYahweh molungtad sa kahangtoran, ang mga laraw saiyang kasingkasing alang sa tanang kaliwatan. 12Bulahanang nasod nga ang Dios mao si Yahweh, ang katawhannga iyang gipili ingon nga iyang mapanunod. 13 Mitan-aw si Yahweh gikan sa langit; nakita niya ang tanangkatawhan. 14 Sa dapit kung diin siya nagpuyo, midungawsiya sa tanan nga nagpuyo sa kalibotan. 15 Siya ngamaoy nag-umol sa kasingkasing nilang tanan, nagtan-aw sa ilang mga binuhatan. 16 Walay hari nga maluwas

Page 35: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 33:17 35 Mga Salmo 34:10pinaagi sa panon sa kasundalohan; walay manggugubatnga maluwas pinaagi sa iyang kakusgan. 17 Ang kabayodili kasaligan alang sa kadaogan, bisan pa sa iyang kakus-gan, dili siya makaluwas. 18Tan-awa, angmata ni Yahwehanaa niadtong may kahadlok kaniya, ug kadtong nagsaligsa iyang matinud-anong kasabotan 19 aron ilikay nilaang ilang kinabuhi gikan sa kamatayon ug giatiman silapanahon sa kagutom. 20Maghulat kita kang Yahweh; siyaang atong magtatabang ug tigpanalipod. 21Maglipay angatong kasingkasing diha kaniya, kay misalig man kita saiyang balaang ngalan. 22Yahweh, mag-uban unta kanamoang imong matinud-anong kasabotan samtang nagalaomkami kanimo.

341 Daygon ko si Yahweh sa tanang panahon, daygon ko

siya kanunay sa akong baba. 2 Daygon ko si Yahweh!Makadungog unta ang mga dinaugdaog ug maglipay.3 Dayga si Yahweh duyog kanako, ug atong ipataas angiyang ngalan. 4 Nagpakitabang ako kang Yahweh uggitubag niya ako, ug gihatagan niya akog kadaogan satanan kong mga kahadlok. 5 Kadtong nangita kaniyamagmasanagon, ug ang ilangmga nawong dili maulawan.6Misangpit kining dinaugdaog nga tawo ug gidungog siyani Yahweh ug giluwas siya sa tanan niyang kalisdanan.7Ang anghel ni Yahweh nagkampo libot niadtong nagma-hadlokon kaniya ug giluwas sila. 8 Sulayi ug makita ninyoang kaayo ni Yahweh. Bulahan ang tawo nga modangopkaniya. 9 Kahadloki si Yahweh, kamo nga iyang balaangkatawhan. Walay makulang niadtong nagmahadlokonkaniya. 10 Ang batan-ong liyon makabsan usahay sapagkaon ugmag-antos sa kagutom, apan kadtongmoduolkang Yahweh dili makabsan sa bisan unsa nga maayong

Page 36: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 34:11 36 Mga Salmo 35:5mga butang. 11 Duol, mga anak nga lalaki, paminawaako. Tudloan ko kamongamagmahadlokonkangYahweh.12 Kinsa man ang tawo nga nagtinguha sa kinabuhi ugnaghigugma sa daghang mga adlaw, aron makita niyaang maayo? 13 Busa bantayi ang inyong dila sa pagsultigdaotan ug bantayi ang inyong ngabil sa pagsultig bakak.14 Biyai ang daotan ug buhata ang maayo. Pangitaa angkalinaw ug paninguhaa kini. 15Ang mga mata ni Yahwehanaa sa matarong ug ang iyang mga dalunggan nakadun-gog sa ilang pagtuaw. 16 Apan ang nawong ni Yahwehnagabatok sa nagbuhat og daotan, puohon sila aron dilina mahinumdoman sa kalibotan. 17 Dunggon ni Yahwehang pagtuaw sa mga matarong ug luwason niya sila gikansa tanan nilangmga kalisdanan. 18Duol si Yahweh sa sam-dan og kasingkasing, ug luwason niya kadtong dugmok saespiritu. 19Daghanangkalisdanan samgamatarong, apanluwason sila ni Yahweh gikan niining tanan. 20Ampinganniya ang tanan niyang kabukogan, ngawalaymabali bisanusa niini. 21 Ang daotan maoy mopatay sa daotang tawo.Kadtong nagdumot sa matarong pagasilotan. 22 Luwasonni Yahweh ang kinabuhi sa iyang mga sulugoon. Dili niyasilotan kadtong midangop kaniya.

351 Yahweh, pakigbatok niadtong nakigbatok kanako;

pakig-away niadtong nakig-away kanako. 2 Kupti angimong gamay ug dako nga taming, tindog ug tabangi ako.3Gamita ang imong bangkaw ug atsa alang niadtong nag-gukod kanako; sultihi ang akong kalag, “Ako ang imongkaluwasan.” 4Maulawan ug mapakyas unta kadtong nan-gita sa akong kinabuhi. Moatras ugmalibog unta kadtongnaglaraw og daotan kanako. 5Mahisama unta sila sa uhotnga gipadpad sa hangin, samtang abugon sila sa anghel

Page 37: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 35:6 37 Mga Salmo 35:20ni Yahweh. 6 Mongitngit ug modanlog unta ang ilangagianan, samtang gukdon sila sa anghel ni Yahweh. 7 Sawalay hinungdan nag-andam silag lit-ag alang kanako; sawalay hinungdan nagkalot silag bangag alang sa akongkinabuhi. 8 Laglaga sila sa wala nila damha. Mangaunaysila sa ilang giandam nga lit-ag. Mangahulog sila niini,ngadto sa ilang kalaglagan. 9 Apan magmalipayon akodiha kang Yahweh ug magmaya sa iyang kaluwasan.10Ang tanannakong kabukoganmoingon, “Yahweh, kinsagayod ang sama kanimo, nga maoy magaluwas sa mgadinaugdaog gikan niadtong mga gamhanan ug ang kabosug nanginahanglan gikan niadtong mangawat kanila?”11Ang dili matarong nga mga saksi mibarog; nagpasangilsila ug bakak batok kanako. 12 Gibalosan nila ug daotanang akong pagkamaayo. Nagmasulub-on ako. 13 Apan, sadihang nagsakit sila, nagbisti ako ug sako; nagpuasa akoalang kanila ug giduko ko ang akong ulo. 14Nagsubo akoingon nga alang sa akong igsoong lalaki; nagluhod ako sapagbangotan ingon nga alang sa akong inahan. 15 Apansa dihang napandol ako, naglipay sila ug nagtigom;nagtigom sila batok kanako, ug nahibulong ako kanila.Gikuniskunis nila ako sa walay hunong. 16Sa walay pagta-hod nga gibugalbugalan nila ako; gipakagotan nila ako sailang mga ngipon. 17Ginoo, hangtod kanus-a man ka ngamagtan-aw lang kanako? Luwasa ang akong kalag gikansa ilang paglaglag, ang akong kinabuhi gikan samga liyon.18Unya pasalamatan ko ikawdidto sa dakong panagtigom;daygon ko ikaw taliwala sa daghang katawhan. 19 Ayawitugot nga maglipay ang akong mga limbongan nga mgakaaway tungod kanako; ayaw itugot nga matuman angilang daotang mga laraw. 20 Kay wala sila nagasulti ugkalinaw, apan naghimo silag malimbongong mga pulongbatok niadtong nagpuyo nga malinawon sa among yuta.

Page 38: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 35:21 38 Mga Salmo 36:621 Ang ilang mga baba nakigbatok kanako; miingon sila,“Hala! nakita namo kini.” 22 Nakita nimo kini, Yah-weh, ayaw pagpakahilom; Ginoo, ayaw pagpalayo kanako.23 Pagmata ug bangon labani ako; Akong Dios ug akongGinoo, panalipdi ako. 24Panalipdi ako, Yahweh nga akongDios, tungod sa imong pagkamatarong; ayaw itugot ngamagmaya sila tungodkanako. 25Ayaw itugot ngamoingonsila sa ilang kasingkasing, “Aha, natuman na ang amonggitinguha.” Ayaw itugot nga moingon sila, “Gilamoy nanamo siya.” 26 Pakaulawi sila ug liboga kadtong buotmagpasakit kanako. Masul-oban unta sa kaulawan ugmapakyas kadtong nagdaugdaog kanako. 27 Hinaot ngakadtong nagtinguha sa akong katubsanan magsinggit sakalipay ug magmaya; hinaot nga magpadayon sila sapag-ingon, “Dalaygon si Yahweh, siya nga malipay sakadaogan sa iyang sulugoon.” 28 Unya isugilon ko angimong hustisya ug daygon ka sa tibuok adlaw.

361 Ang sala magsulti sama sa mananagna nga anaa sa

kasingkasing sa daotang tawo; walay kahadlok sa Diosdiha sa iyang mga mata. 2 Kay gihupay na niya angiyang kaugalingon, naghunahuna nga dili makita angiyang sala ug dili pagadumtan. 3 Makasasala ug mal-imbongon ang iyang mga pulong; dili niya buot ngamahimong maalamon ug magbuhat og maayo. 4 Samtangnaghigda siya sa iyang higdaanan, naglaraw siya sa pag-pakasala; naglaraw siyag daotan nga paagi; dili niyaisalikway ang daotan. 5 Ang imong matinud-anongkasabotan, Yahweh, misangko sa kalangitan; ang imongkamaunongon misangko sa kapanganoran. 6 Ang imongpagkamatarong nahisama sa bukid sa Dios; ang imongpaghukom nahisama sa kinahiladman. Yahweh, gitipigan

Page 39: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 36:7 39 Mga Salmo 37:10nimo ang katawhanug angmgamananap. 7Pagkabililhonsa imong matinud-anong kasabotan, Dios! Ang katawhanmopasilong sa landong sa imong mga pako. 8Mabuhongsila sa kadaghan sa pagkaon sa imong balay; gipainomnimo sila gikan sa suba sa imong bililhong mga panalan-gin. 9 Kay ikaw man ang tinubdan sa kinabuhi; saimong kahayag makita namo ang kahayag. 10 Ipadayongayod ang imong matinud-anong kasabotan niadtongnakaila kanimo, ug ang imong pagpanalipod niadtongmga matarong ang kasingkasing. 11 Ayaw itugot angtiil sa mapahitas-on nga moduol kanako. Ayaw itugotang kamot sa mga daotan nga moabog kanako. 12 Didtomapukan ang mga daotan; matumba sila ug dili na maka-bangon.

371 Ayaw kalagot tungod sa mga nagbuhat og daotan;

ayaw kasina niadtong dili matarong ang binuhatan, 2Kaysa dili madugay mangalaya sila sama sa mga sagbot ugmangalarag sama sa lunhaw nga mga tanom. 3 Salig kangYahweh ug buhata ang maayo; puyo sa yuta ug sibsib sapagkamatinud-anon. 4Unya paglipay diha kang Yahweh,ug ihatag niya ang gitinguha sa imong kasingkasing.5 Ihatag ang imong mga pamaagi kang Yahweh; saligkaniya, ug siya motabang kanimo. 6 Ipakita niya angimong hustisya sama sa kahayag sa adlaw, ug ang imongpagkawalay sala, sama sa udtong tutok. 7 Pagmalinawondiha kang Yahweh ug hulata siya nga mapailubon. Ayawkasuko kung adunay nagmalampuson sa iyang gibuhat,o kung maglaraw siyag daotan. 8 Ayaw kasuko ug ayawkalain. Ayaw kabalaka. Maghimo lamang kinig kasamok.9 Ang nagbuhat og daotan pagaputlon, apan kadtongnaghulat kang Yahweh makapanunod sa yuta. 10 Sa

Page 40: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 37:11 40 Mga Salmo 37:26makadiyot ang daotang tawomahanaw; tan-awonmo angiyang nahimutangan, apan wala na siya. 11 Apan angmapainubsanon makapanunod sa yuta ug magmalipayonsa dako nga kauswagan. 12 Ang daotang tawo maglarawugmagpangagot sa iyang ngipon batok sa mgamatarong.13 Ang Ginoo mokatawa sa daotang tawo, tungod kaynakita niya nga ang iyang adlaw moabot na. 14 Angmga daotan mihulbot sa ilang mga espada, ug miinat sailang mga pana aron sa pagpukan sa mga dinaugdaogug sa mga nanginahanglan, aron sa pagpatay niadtongmatarong. 15 Ang ilang mga espada motusok sa ilangkaugalingong mga kasingkasing, ug ang ilang mga panamangabali. 16Mas maayo ang diyutay nga nabatonan satawong matarong kay sa kadagaya sa mga daotan. 17 Kayangmga bukton samga daotanmangabali, apan tabanganni Yahweh angmga tawongamatarong. 18Samatag adlawgibantayan ni Yahweh ang mga walay sala, ug ang ilangnapanunod molungtad. 19 Dili sila maulawan kung angpanahon dili maayo. Sa dihang moabot ang kagutom,aduna silay igongmakaon. 20Apan ang daotangmga tawomangalaglag. Ang mga kaaway ni Yahweh mahisama sahimaya sa mga bulak diha sa sibsibanan; mangasunogsila ug mahanaw diha sa aso. 21 Ang daotang mgatawo manghulam apan dili mobayad, apan ang tawongmatarong manggihatagon. 22 Kadtong gipanalanginan saDios makapanunod sa yuta; kadtong iyang gitunglo paga-putlon. 23 Pinaagi kang Yahweh ang mga lakang sa tawomagmalampuson, ang tawo nga ang paagi nakapahimuotsa panan-aw sa Dios. 24 Bisan kung mapandol siya, dilisiyamahagba, kay naggunit kaniya ang kamot ni Yahweh.25 Sa batan-on pa ako ug karon tigulang na; wala gayodako makakitag matarong nga gipasagdan o ang iyangmga anak nga nagapangayo ug pan. 26 Sa tanang adlaw

Page 41: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 37:27 41 Mga Salmo 38:1siya maluluy-on ug nagapahulam, ang iyang mga anaknahimong panalangin. 27Biya-i ang daotan ug buhata anghusto; ug maluwas ka hangtod sa kahangtoran. 28 Kaygihigugma ni Yahweh ang hustisya ug wala niya biya-iang iyangmatinud-anongmga sumusunod. Gitipigan silasa walay kataposan, apan pagaputlon ang kaliwatan samga daotan. 29 Ang matarong makapanunod sa yuta ugmagpuyo didto hangtod sa kahangtoran. 30 Ang baba samatarong nga tawo magsultig kaalam ug mopa-uswag sahustisya. 31Angbalaod saDios anaa sa iyangkasingkasing;ang iyang mga tiil dili madakin-as. 32 Panid-an sa daotanang matarong ug mangitag paagi sa pagpatay kaniya.33 Apan dili siya pasagdan ni Yahweh ngadto sa kamotsa daotan o pakasad-on siya sa dihang siya hukman.34Hulat kangYahweh ug pabilin sa iyangmga pamaagi, ugpatindugon ka niya aron mapanag-iya ang yuta. Makitanimo angmga daotan sa dihang sila pagaputlon. 35Nakitako ang daotan ug angmakalilisang nga tawo nga nagkatagsama sa lunhaw nga kahoy diha sa iyang kaugalingongyuta. 36 Apan sa dihang milabay ako pag-usab, wala nasiya didto. Gipangita ko siya, apan dili na siya makit-an. 37 Panid-i ang tawong may baruganan, ug timan-i ang matarong; adunay maayong kaugmaon alang satawo nga may kalinaw. 38 Mangalaglag gayod sa hingpitang mga makasasala; ug putlon ang kaugmaon sa tawongdaotan. 39 Ang kaluwasan sa mga matarong naggikankang Yahweh; panalipdan niya sila panahon sa kagubot.40 Tabangan ug luwason sila ni Yahweh. Luwason silagikan sa daotang mga tawo ug luwason sila tungod kaynagdangop man sila kaniya.

381 Yahweh, ayaw ako badlonga sa imong kasuko; ayaw

Page 42: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 38:2 42 Mga Salmo 38:18ako siloti sa imong kapungot. 2 Kay ang imong mga panamitusok kanako, ug ang imong mga kamot miduot pag-ayo kanako. 3 Ang tibuok kung lawas nagsakit tungodsa imong kasuko; walay kaayohan sa akong mga bukogtungod sa akong sala. 4 Tungod kay mitabon kanako angakong mga kasal-anan; ug palas-anon sila nga hilabihankabug-at alang kanako. 5Nadaot ug nabaho na ang akongmga samad tungod sa akong buangbuang nga mga sala.6 Nagtikuko ako ug gibiaybiay sa matag adlaw; halostibuok adlaw ako magbangotan. 7 Kay dinhi kanako,napuno ako sa kainit; walay kaayohan dinhi sa akongunod. 8 Naminhod na ang akong lawas ug hilabihan naang akong pagkadugmok; nag-agulo ako tungod sa pag-antos sa akong kasingkasing. 9 Ginoo, nasabtan nimoang gitinguha sa kinahiladman sa akong kasingkasing,ug ang akong mga pag-agulo wala matago gikan kanimo.10 Ang akong kasingkasing nagbuto-buto, ang akong ku-sog nagkawala, ugmingitngit ang akong panan-aw. 11Angakongmga higala ugmga kauban naglikay kanako tungodsa akong kahimtang; ang akong mga silingan nagpalayokanako. 12 Kadtong buot mopatay kanako naghimo uglit-ag alang kanako. Kadtong nangandoy sa pagpasakitkanako nagsultig makadaot ngamga pulong, ug nagsultigmga malimbongong mga pulong sa tibuok adlaw. 13Apanako, sama sa bungol nga tawo nga dili gayodmakadungog;sama ako sa amang nga dili gayod makasulti. 14 Samaako sa tawo nga dili makadungog ug dili makatubag.15Magpaabot gayod ako sa imong tubag, Yahweh; Ginoonga akong Dios. 16 Gisulti ko kini aron ang akong mgakaaway dili magbiaybiay kanako. Kung ang akong mgatiil madakin-as, maghimo silag makalilisang nga mgabutang kanako. 17 Kay hapit ako madagma, ug anaa akosa kanunayng kasakit. 18 Isugid ko ang akong kalapasan;

Page 43: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 38:19 43 Mga Salmo 39:9may pagtagad ako sa akong sala. 19 Apan daghan kaayoang akong mga kaaway; daghan kaayo kadtong sayopnga nagdumot kanako. 20 Ilang gibalosan og daotan angmaayo nga akong gibuhat kanila; giduot nila kanako angmga pasangil bisan og naningkamot ako sa pagbuhat ogmaayo. 21 Ayaw ako biyai, Yahweh; nga akong Dios, ayawpalayo kanako. 22Dalia ang pagtabang kanako, Ginoo, ngaakong manluluwas.

391 Nakahukom ako, “Bantayan ko ang akong isulti aron

dili ako makasala pinaagi sa akong dila. Akong busalanang akong baba samtang anaa ako atubangan sa daotangtawo.” 2 Nagpakahilom ako; gipugngan ko ang akongmga pulong bisan sa pagsulti sa maayong mga butang,ug misamot ang akong kasakit. 3Nagmainiton ang akongkasingkasing; sa dihang naghunahuna ako niining mgabutanga, nagdilaab kini sama sa kalayo. Ug sa kataposanmisulti ako, 4 “Yahweh, pahibaloa ako sa kataposan saakong kinabuhi ug sa gidugayon sa akong mga adlaw.Ipakita kanako ang kamubo sa akong kinabuhi. 5 Tan-awa, gihimo mo ang akong mga adlaw nga sama lamangkalapdon sa akong kamot, ug ang katas-on sa akongkinabuhi daw walay pulos kanimo. Sa pagkatinuodang matag tawo usa lamang ka gininhawa. Selah 6 Sapagkatinuod ang tanang tawo nagalakaw sama lamang saanino. Tinuod nga ang matag-usa nagdali sa pagtigom ogbahandi bisan pa nga wala sila masayod kung kinsa angmakadawat niini. 7 Karon, Ginoo, unsa man ang akonggipaabot? Ikaw lamang ang akong paglaom. 8 Luwasa akogikan sa akong mga sala; ayaw ako himoang maulawansa mga buangbuang. 9 Naghilom ako ug dili mabukaang akong baba, tungod kay ikaw man ang hinungdan

Page 44: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 39:10 44 Mga Salmo 40:8niini. 10 Undangi ang pagsamad kanako; makuyawanako sa sumbag sa imong kamot. 11 Sa dihang imongpantunon ang katawhan tungod sa sala, imong ut-utonang butang nga ilang gitinguha sama sa anay; tinuodnga ang tanang tawo walay pulos ug hinungaw lamang.Selah 12 Dungga ang akong mga pag-ampo, Yahweh, ugpaminawa ako; paminawa ang akong mga paghilak! Ayawpagpakabungol kanako, tungod kay sama ako sa langyawdiha kanimo, ang mikalagiw sama sa tanan nakong ka-tigulangan. 13 Ayaw na ako tan-awa aron makapahiyomako pag-usab sa dili pa ako mamatay.

401Mapailubon akongnagpaabot kangYahweh; naminaw

siya kanako ug gidungog niya ang akong mga pagsangpit.2 Gikuha niya ako gikan sa makalilisang nga bangag,pagawas sa lapok, ug gibutang niya ang akong mgatiil ibabaw sa bato ug gihimong luwas ang akong mgalakang. 3 Gibutang niya ang bag-ong awit sa akong baba,dalaygon ang atong Dios. Daghan ang makakita niini ugmagtahod kaniya ug mosalig kang Yahweh. 4 Bulahanang tawo nga nagsalig kang Yahweh ug wala nagtahodniadtong mapagarbohon o niadtong mibiya kaniya aronsa pagpamakak. 5 Yahweh nga akong Dios, pagkadaghansa maanindot nga mga butang nga imong nahimo, ugdili namo maihap ang imong mga hunahuna mahitungodkanamo; kung ako silang isulti, dili kinimaihap. 6Walamokahimut-i ang mga paghalad o mga gasa, apan giabrihanmo ang akong mga dalunggan; wala ka nagkinahanglansa sinunog nga mga gasa alang sa sala. 7 Ug ako mi-ingon, “Tan-awa moanha ako; nahisulat sa linukot ngabasahon ang mahitungod kanako. 8 Ikalipay nako angpagtuman sa imong kabubut-on, akong Dios; ang imong

Page 45: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 40:9 45 Mga Salmo 41:2mga balaod ania sa akong kasingkasing.” 9 Isangyaw koang maayong balita sa imong pagkamatarong sa dakonga panagtigom; Yahweh, nasayod ka nga ang akongmga ngabil dili magpanuko sa pagsulti niini. 10 Walako giwala ang imong pagkamatarong nganhi sa akongkasingkasing; gisulti ko ang imong pagkamatinud-anonug ang imong kaluwasan; wala ko giwala ang imongmatinud-anong kasabotan o ang imong pagkamasaligangikan sa dakong panagtigom. 11 Ayaw bakwia ang imongkaluoy kanako, himoa ang imong matinud-anong kasab-otan ug ang imong pagkamasaligan kanunayng magtipigkanako. 12 Ang kalisdanan nga nag-alirong kanako dilimaihap; midakop kanako ang akongmga sala aron dili akomakakita sa bisan unsa; mas daghan pa sila kaysa sa mgabuhok sa akong ulo, ug napakyas ang akong kasingkasing.13 Palihog, Yahweh, luwasa ako; pagdali tabangi ako,Yahweh. 14 Tugoti nga mapaulawan ug mapakyas silanga buot mogukod aron sa pagkuha sa akong kinabuhi.Tugoti nga masumbalikan sila ug mapaulawan, kadtongbuot mopasakit kanako. 15 Himoa nga makuyawan silatungod sa ilang kaulaw, kadtong nagbiaybiay kanako.16 Apan hinaot nga kadtong nangita kanimo magmayaug magmalipayon diha kanimo; hinaot nga ang tanannga nahigugma sa imong kaluwasan padayon nga mag-ingon, “Dalaygon si Yahweh.” 17 Kabos ako ug anaa sapanginahanglan; apan ang Ginoo naghunahuna kanako.Ikaw mao ang akong magtatabang ug moabot ka aron sapagluwas kanako; ayaw paglangan akong Dios.

411 Bulahan siya nga adunay pagtagad sa mga huyang;

sa adlaw sa kagubot, luwason siya ni Yahweh. 2 Tipigansiya ni Yahweh ug ipabilin siya nga buhi, ug panalanginan

Page 46: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 41:3 46 Mga Salmo 42:3siya sa kalibotan; dili siya itugyan ni Yahweh ngadto saiyangmga kaaway. 3Tabangan siya ni Yahweh diha sa hig-daanan sa pag-antos; himuon mo ang iyang higdaanan samga balatian ngadto sa higdaanan sa kaayohan. 4Miingonako, “Yahweh, kaloy-i ako! Ayoha ako, kay nakasala akobatok kanimo.” 5Ang akongmga kaawaynagsultig daotanbatok kanako, nga nag-ingon 'Kanus-aman siyamamatayug ang iyang ngalan mahanaw?' 6Kon ang akong kaawaymoduaw kanako, magsulti siyag walay pulos nga mgabutang; gitigom sa iyang kasingkasing ang mga daotangnahitabo kanako; ug sa dihang mobiya na siya kanako,ipanabi niya kini sa uban. 7 Ang tanan nga nagdumotkanako naghunghonganay batok kanako; naghandom silasa pagsakit kanako. 8 Miingon sila, “Ang daotang sakitnagpabilin kaniya; karon nga naglubog siya, dili na gayodsiya makabangon pag-usab.” 9 Sa pagkatinuod, bisan angsuod nako nga higala, nga akong gisaligan, ug mikaonsa akong pan, nag-alsa sa iyang tikod batok kanako.10 Apan ikaw, Yahweh, kaloy-i ug bangona ako aron ngakapanimaslan ko sila. 11 Pinaagi niini masayran ko ngaikawnahimuot kanako, kaywala nagmadaugon ang akongmga kaaway batok kanako. 12 Alang kanako, gitabanganmo ako sa akong kaligdong ug gitipigan mo ako sa imongatubangan hangtod sa kahangtoran. 13 Hinaot nga siYahweh, ang Dios sa Israel, daygon sa walay kataposan.Amen ug Amen. Ikaduhang Libro.

421 Sama sa binaw nga nangandoy sa lunsayng tubig,

giuhaw usab ako kanimo, O Dios. 2 Giuhaw ako sa Dios,sa buhing Dios, kanus-a man ako moadto ug mopakitasa iyang atubangan? 3 Ang akong mga luha mao angakong pagkaon adlaw ug gabii, samtang ang akong mga

Page 47: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 42:4 47 Mga Salmo 43:2kaaway kanunay nga nagaingon kanako, “Hain namanang imong Dios?” 4 Gihinumdoman ko kining mga bu-tanga samtang gibubo ko ang akong kalag: sa dihang nag-uban ako sa dakong pundok sa katawhan ug gigiyahanko sila paingon sa balay sa Dios uban ang singgit sakalipay ug pagdayeg, ang daghang mga tawo nagsaulogsa pista. 5Nganong miyukbo ka man kalag ko? Nganongnaguol ka man? Laom sa Dios, kay daygon ko na usabsiya nga mao ang akong kaluwasan. 6 Akong Dios, angakong kalag miyukbo, busa gihinumdoman ko ikaw gikansa yuta sa Jordan, gikan sa tulo ka tumoy sa bukid saHermon, ug gikan sa bungtod sa Mizar. 7Ang kahiladmannagsangpit sa kahiladman sa kasaba sa imong busay;ang tanan nimo nga balod ug dagkong balod miabotkanako. 8 Apan sugoon ni Yahweh ang iyang matinud-anong kasabotan panahon sa adlaw; sa pagkagabii angiyang awit mag-uban kanako, usa ka pag-ampo ngadtosa Dios sa akong kinabuhi. 9 Moingon ako sa Dios, angakong bato, “Nganong gikalimtan moman ako? Nganongmagbangotan man ako tungod sa pagdaugdaog sa akongkaaway?” 10Sama sa espada nga ania sa akongmga bukog,ang akong mga kaaway nagbadlong kanako, sa dihangkanunay silang nag-ingon, “Asa naman ang imong Dios?”11 Nganong nagyukbo ka man akong kalag? Nganongnasuko ka man kanako? Laom sa Dios, kay daygon kona usab siya nga mao ang akong Dios ug ang akongkaluwasan.

431 Ihatag kanako ang hustisya, Dios, ug naghangyo nga

panalipdan mo ako batok sa mga nasod nga dili diosnon.2 kay ikaw ang Dios sa akong kusog. Nganong gisalikwaymo man ako? Nganong nagbakho man ako tungod sa

Page 48: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 43:3 48 Mga Salmo 44:9pagdaugdaog sa kaaway? 3O, ipadala ang imong kahayagug ang imong kamatuoran, tugoti sila sa paggiya kanako.Tugoti sila sa pagdala kanako sa imong balaang bungtodug sa imong puloy-anan. 4 Unya moadto ako sa altarsa Dios, kay sa Dios labihan ang akong kalipay. Daygonko ikaw dinuyogan sa alpa, Dios, akong Dios. 5 Nganongnagyukbo ka man, akong kalag? Nganong nahiubos kaman kanako? Pagmalaomon diha sa Dios, kay makadayegako pag-usab kaniya nga akong manluluwas ug akongDios.

441 Nadungog namo sa among mga igdulongog, Dios, ang

among katigulangan nag-sulti kanamo samga butang ngaimong nabuhat sa ilang mga panahon, sa karaang mgapanahon. 2 Gipapahawa mo ang mga nasod pinaagi saimong mga kamot, apan gitanom mo ang among mgakatawhan; gipasakitan mo ang imong mga katawhan,apan gipakatag mo ang among katawhan sa kayutaan.3 Kay wala nila naangkon ang yuta nga ilang gipanag-iya pinaagi sa ilang espada, ni ang ilang mga buktonnagluwas kanila; apan pinaagi sa imong tuong kamot, saimong bukton, ug sa kahayag sa imong panagway, tungodkay midapig kaman kanila. 4 Dios, Ikaw ang akong Hari;pagmando ug kadaogan kang Jacob. 5 Pinaagi kanimoipaubos namo ang among mga kaaway; pinaagi sa imongngalan amo silang tamak-tamakan, kadtong nakigbatokkanamo. 6 Kay wala ako misalig sa akong pana, ni angakong espada nga magluwas kanako. 7 Apan giluwasmo kami gikan sa among mga kaaway, ug gipakaulawankadtongnagdumot kanamo. 8Diha saDiosmakapasigarbokami sa tibuok nga adlaw, ug kami magapasalamat saimong ngalan hangtod sa hangtod. Selah 9 Apan karon

Page 49: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 44:10 49 Mga Salmo 44:26gihulog mo kami ug gipakaulawan, ug wala ka miuban saamong mga sundalo. 10 Gipabalik mo kami gikan sa mgakaaway; ug kadtong nagdumot kanamo giilog ang amongmga kabtangan alang sa ilang kaugalingon. 11Gihimo mokaming sama sa karnero nga gitagana alang sa pagkaonuggitibulaag taliwala sa mga kanasoran. 12Gibaligya mo angimong katawhan alang sa wala; ug wala nadugangan angimong bahandi tungod niana. 13 Gipahinginlan mo kamisa among mga silingan, gipakaulawan ug gipasipalahanniadtong nagpalibot kanamo. 14 Gipabugalbugalan mokami taliwala sa mga nasod, ug nagpanglingolingo angmga tawo sa ilang mga ulo taliwala sa mga katawhan.15 Sa tibuok adlaw ang kaulaw anaa kanako, ug angkaulawan nagtabon sa akong panagway. 16 Tungod saiyang tingog sa pagbadlong ug pagtamay, tungod sakaaway ug sa nagapanimalos. 17 Kining tanan miabotkanamo; apan kami wala nakalimot kanimo o nakalapassa imong kasabotan. 18 Ang among kasingkasing walamibalik, ang among lakang wala mawala sa imong dalan.19 Apan gibuak mo kami sa dapit sa mga ihalas nga iroug gitabonan kami sa landong sa kamatayon. 20 Kungamong nalimtan ang ngalan sa among Dios o nagbayaw saamong mga kamot sa diosdios, 21 Dili ba makita man kinisa Dios? Kay nasayod siya sa gitago sa kasingkasing. 22 Sapagkatinuod, alang kanimo nabutang kami sa kamatayonsa tibuok adlaw; sama kami sa karnero nga ihawonon.23Pagmata, nganong natulog kaman, Ginoo? Barog, ayawkami isalikway kanunay. 24 Nganong gitago mo man angimong panagway ug gikalimtan ang among kasakit ugang among pagkadinaugdaog? 25 Kay kami natunaw ugnahimong abog; ug ang amongmga lawas nasagol sa yuta.26 Tindog ug tubsa kami alang sa imong matinud-nongkasabotan.

Page 50: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 45:1 50 Mga Salmo 45:1345

1 Nagaawas ang akong kasingkasing sa maayong mgabutang; kusgon ko pagbasa angmga pulong nga akong na-sulat mahitungod sa hari; ang akong dila ang tinta alangsa andam na nga tigsulat. 2 Ikaw ang pinakaambongankaysa kabataan sa mga katawhan; gibubo ang grasya saimong mga ngabil; busa nasayod kami nga panalanginanka sa Dios hangtod sa hangtod. 3 Ibutang ang imong es-pada sa imong kilid, ikaw nga kusgan, sa imong himaya ugsa imong kahalangdon. 4Sa imong kahalangdon pagsakaysa kadaugan tungod sa pagkamasaligon, pagkamaaghop,ug pagkamatarong; ang imong tuong kamot magatudlokanimo sa makahahadlok nga mga butang. 5 Hait angimong mga pana; ang mga katawhan naghapa kanimo;ang imong mga pana anaa sulod sa kasingkasing sa mgakaaway sa hari. 6Ang imong trono, Dios, walay kataposan;ang baton sa hustisya mao ang baton sa imong ginghar-ian. 7Nahigugma ka sa pagkamatarong ug gikasilaganmoang pagkadaotan; busa Dios, ang imong Dios, nagdihogkanimo sa lana sa kalipay labaw pa kay sa imong mgakaabin. 8 Tanan sa imong mga bisti humot ug mira,aloes, ug casia; sa palasyo sa mga tango ang adunaymga kwerdas nga instrumento maglipay kanimo. 9 Angmga anak nga babaye sa Hari anaa taliwala sa imonghalangdon nga kababayen-an; sa imong tuong kamot na-gatindog ang rayna nga nagsul-ob sa bulawan nga Ophir.10 Pamati, anak nga babaye, tugoti ug ipaduol ang imongigdulongog; kalimti ang imong katawhan ug ang pinuy-anan sa imong amahan. 11 Kay niining paagiha ang harinagtinguha sa imong kaanyag; siya ang imong agalon;tahora siya. 12 Ang anak nga babaye sa Tiro mahimongatoa didto uban ang gasa; ang dato taliwala sa katawhanmaghangyo sa imong pabor. 13 Ang anak sa harianong

Page 51: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 45:14 51 Mga Salmo 46:9babaye sa palasyo mahimayaon sa tanan; ang iyang bistibinordahan sa bulawan. 14 Dad-on siya ngadto sa harisinul-oban sa binurdahan nga bisti; ang mga kauban niyanga berhin nagsunod kaniya, pagadalhon diha kanimo.15Magdala sila sa kalipay ug kasadya; mosulod sila ngadtosa palasyo sa hari. 16 Sa dapit sa imong mga amahananaa ang imongmga anak, nga himuonmo unya nga mgaprinsipe sa tibuok nga kalibotan. 17 Himuon ko nga angimong ngalan mahinumdoman sa tanan nga kaliwatan;busa ang katawhan magpasalamat kanimo hangtod sakahangtoran.

461 Ang Dios mao ang atong dalangpanan ug ang atong

kusog, kanunay andammotabang panahon sa kalisdanan.2 Busa dili kami mahadlok, bisan ang kayutaan mausab,bisan ang mga kabukiran mauyog ngadto sa kasingkasingsa kadagatan, 3 bisan ang mga tubig magngulob ug mahi-mong bangis, ug mangatay-ug man ang mga kabukiransa paglapaw niini. Selah. 4 Adunay suba, ang mgatubod niini makahimo sa siyudad sa Dios nga malipayon,ang balaang dapit sa tabernakulo sa Labing Halangdon.5 Ang Dios anaa sa iyang taliwala; dili siya matarog; angDios magtabang kaniya, ug himuon niya kini sayo sakabuntagon. 6Ang mga nasod nagkaguliyang ug ang mgagingharian nauyog; gipatugbaw niya ang iyang tingog,ug ang kalibotan natunaw. 7 Si Yahweh nga pangulo sakasudalohang anghel nagauban kanato; ang Dios ni Jacobmao ang atong dalangpanan. Selah 8 Dali, tan-awa angnabuhat ni Yahweh, ang pagkaguba nga iyang nahimo sakalibotan. 9 Iyang gipahunong ang mga gubat hangtod sakinatumyan sa kalibotan; iyang pangbalion ang pana ugputolputolon ang bangkaw; ug iyang sunogon ang mga

Page 52: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 46:10 52 Mga Salmo 48:5taming. 10Paghilom ug sayri nga ako ang Dios; ituboy akosa mga kanasoran; ituboy ako sa kalibotan. 11 Si Yahwehnga tinubdan nag-uban kanato; ang Dios ni Jacobmao angatong dalangpanan. Selah

471 Ipakpak ang inyong mga kamot, kamong tanan nga

mga katawhan; singgit sa Dios uban ang tingog sa kadao-gan. 2 Kay makahahadlok si Yahweh nga Labing Halang-don; siya mao ang labaw nga Hari sa tibuok kalibotan.3 Iyang gipaluhod ang katawhan ubos kanato ug ang mganasod ubos sa atongmga tiil. 4Gipili niya ang panulondonalang kanato, ang himaya ni Jacob nga iyang hinigugma.Selah. 5Mipataas ang Dios uban sa pagsinggit, mipataassi Yahweh uban ang tingog sa trumpeta. 6 Awiti ang Diossa mga pagdayeg, pag-awit sa mga pagdayeg; awiti samga pagdayeg ang atong Hari, pag-awit samga pagdayeg.7Kay ang Dios mao ang Hari sa tibuok kalibotan; pag-awitsa mga pagdayeg uban ang pagsabot. 8Maghari ang Diossa mga kanasoran; naglingkod ang Dios sa iyang balaangtrono. 9 Ang mga prinsipe sa katawhan nanagtigom sakatawhan sa Dios ni Abraham; kay ang mga taming sakalibotan gipanag-iya sa Dios; pasidunggan gayod siya.

481 Bantugan si Yahweh ug angayan sa pagdayeg, sa siyu-

dad sa atong Dios sa iyang balaan nga bukid. 2Maanyagdiha sa kahitas-an, ang kalipay sa tibuok nga kalibotan,mao ang Bukid sa Sion, sa kasadpan nga mga bahin, angsiyudad sa labaw nga Hari. 3 Gihimo sa Dios nga mailhanang iyang kaugalingonngadto sa iyangmga palasyo ingonnga dalangpanan. 4 Tan-awa, ang mga hari nanagtigom;nangagi ang matag-usa kanila. 5 Nakita nila kini, unya

Page 53: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 48:6 53 Mga Salmo 49:7sila natingala; sila nangadismaya, ug mipahawa ug dali.6Nangurog sila, sama sa kasakit nga bation sa babaye ngamanganak. 7 Uban sa hangin sa silangan gipaguba nimoangmgabarko saTarsis. 8 Ingon sa amongnadungog, busanakita usab namo ang siyudad ni Yahweh nga pangulosa kasundalohang anghel, sa siyudad sa atong Dios; lig-onon saDios ang iyang siyudadhangtod sa hangtod. Selah9 Nakahinumdom kami sa imong matinud-anong kasab-otan, Dios, taliwala sa imong templo. 10 Sama sa imongngalan, Dios, ang pagdayeg kanimo lamang hangtod sakinatumyan sa kalibotan; ang imong tuong kamot punosa pagkamatarong. 11 Pagmaya Bukid sa Sion, palipayaang anak nga babaye sa Juda tungod sa imong matarongnga mando. 12 Lakaw ug libot sa Bukid sa Sion, libotasiya; ihapa ang iyang mga tore, 13 timan-i ang iyang mgapader, ug tan-awa ang iyang palasyo aron masaysay mokini sa sunod nga kaliwatan. 14 Kay kini nga Dios maoang atong Dios hangtod sa kahangtoran; siya mao angmaggiya kanato hangtod sa kamatayon.

491 Paminawa kini, kamong tanang katawhan; dungga,

kamong tanan nga mga nagpuyo sa kalibotan, 2 ang mgaanaa sa taas ug ang anaa sa ubos, uban ang kabos ugdato. 3 Ang akong baba magsulti ug kaalam ug angpagpamalandong sa akong kasingkasing mao ang pag-panabot. 4 Ipaduol ko ang akong dalunggan sa usa kasambingay; sugdan ko ang akong sambingay dinuyugansa alpa. 5 Nganong mahadlok man ako sa mga adlawsa daotan, nga ang kasal-anan nag-alirong man kanakosa akong mga tikod? 6 Nganong mahadlok man akoniadtong nagsalig sa ilang bahandi ug nanghambog sakantidad sa ilang katigayonan? 7 Sigurado gayod nga

Page 54: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 49:8 54 Mga Salmo 49:20walay makatubos sa iyang igsoon o makahatag sa Diosug panglukat alang kaniya, 8 kay dako ang kantidad sapagtubos sa usa ka kinabuhi, ug walay bisan kinsa ngamakabayad sa atong mga utang. 9 Walay si bisan kinsanga mabuhi hangtod sa kahangtoran aron nga ang iyanglawas dili madunot. 10 Tungod kay siya makakita ugpagkadunot. Ang maalamong mga tawo mamatay; angbuangbuang ug ang walay buot mangamatay usab ugmabiyaan nila ang ilang bahandi sa uban. 11 Ang ilangkinasulorang hunahuna mao nga ang ilang pamilya ugang mga lugar diin sila nagpuyo nga magpadayon hang-tod sa kahangtoran sa tanangmga kaliwatan; gitawag nilaang ilang yuta subay sa ilang mga ngalan. 12 Apan angtawo nga adunay bahandi, dili magpabiling buhi; samasiya sa mapintas nga mananap nga mamatay. 13 Kini,ang ilang padulnganmao ang ilang binuang; apan humannila, ang mga tawo mouyon sa ilang gipanulti. Selah14 Sama sa karnero gitagana sila alang sa Sheol, ug angkamatayon mao ang ilang magbalantay. Ang matarongmagdumala kanila sa kabuntagon, ug ang ilang kalawasanlamuyon sa Sheol, ug wala na silay kapuy-an. 15 Apanang Dios magtubos sa akong kinabuhi gikan sa gahom saSheol; dawaton niya ako. Selah 16 Ayaw kahadlok kungadunay usa nga madato, ug ang himaya sa iyang balaymagmalamboon. 17 Tungod kay kung mamatay siya walasiyay madala; ang iyang himaya dili ilubong uban kaniya.18 Gipanalanginan niya ang iyang kalag samtang buhi pasiya— ug ang mga tawo magdayeg kanimo kung ikawnagkinabuhi alang sa imong kaugalingon— 19moadto siyasa kaliwatan sa iyangmga amahan ug dili na silamakakitapag-usab sa kahayag. 20 Ang usa nga adunay bahandiapan walay panabot sama sa mapintas nga mananap, ngamamatay.

Page 55: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 50:1 55 Mga Salmo 50:1850

1 Siya nga Gamhanan, Dios, Yahweh, nagsulti ugnagtawag sa yuta gikan sa pagsubang sa adlaw hangtod sapagsalop niini. 2 Gikan sa Zion ang hingpit nga katahom,gipadan-ag sa Dios. 3 Ang atong Dios moabot ug dilimagpakahilom; ang kalayo naglamoy diha kaniya, ugnagbagyo gayod pag-ayo ang iyang palibot. 4 Nagtawagsiya sa kalangitan ug sa yuta aron iyang pagahukmanang iyang katawhan. 5 “Tigoma ang mga matinumanonkanako, kadtong naghimo ug kasabotan tali kanakopinaagi sa paghalad.” 6 Ang kalangitan mao ang mag-padayag sa iyang pagkamatarong, kay ang Dios mismoang maghuhukom. Selah 7 “Paminaw akong katawhan,ug magasulti ako; ako ang Dios, ang inyong Dios. 8 Diliko kamo badlongon sa inyong mga halad, ang inyongsinunog nga mga halad kanunay nga anaa kanako. 9 Diliako magkuha ug torong baka gikan sa inyong balay, o lakingamga kanding diha sa inyongmga kulongan. 10Tungodkay akoa ang tanang ihalas nga mananap sa kalasangan,ug ang mga baka sa 1, 000 ka kabungtoran. 11Nakaila akosa tanang langgam sa kabukiran, ug akoa ang mga ihalasnga mananap sa kapatagan. 12Kung gutomon ako, dili kokamo sultihan; kay ang kalibotan akoa man, ug ang tanannga anaa niini. 13Mokaon ba ako sa unod sa mga torongbaka o moinom sa dugo sa mga kanding? 14 Ihalad dihasa Dios ang halad sa pagpasalamat, ug bayri ang inyongpanaad sa Labing Halangdon. 15 Sangpita ako sa adlaw sainyong kalisdanan; luwason ko kamo, ug himayaon ninyoako.” 16Apanmiingon angDios samga daotan, “Unsamanang kalabotan ninyo sa pagpahayag sa akong mga balaod,nga gikuha ninyo ang akong kasabotan sa inyong mgababa, 17 sanglit nagdumotman kamo samga gipanudlo uggisalikway ang akong mga pulong? 18 Sa dihang makakita

Page 56: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 50:19 56 Mga Salmo 51:7kamo ug kawatan, mouyon dayon kamo kaniya; nag-apil-apil kamo kanila nga nagbuhat ug pagpanapaw. 19Gihatagninyo ang inyong baba sa daotan, ug ang inyong dila nag-sultig pagpanglimbong. 20 Naglingkod kamo ug nagsultibatok sa inyong igsoong lalaki; nanghimaraot kamo saanaknga lalaki sa inyong kaugalingong inahan. 21Gibuhatninyo kining tanan nga mga butang apan naghilomlamang ako, busa naghunahuna kamo nga sama lamangako kaninyo. Apan badlongon ko kamo ug ipagawassa inyong atubangan ang tanan nga mga butang ngainyong gibuhat. 22 Pamalandongi kini pag-ayo, kamo nganakalimot sa Dios, kondili pagakuniskunison ko kamo, ugwala na gayoy moabot aron motabang kaninyo! 23 Angmagahalad kanako sa halad sa pagpasalamat nagdayegkanako, ug si bisan kinsa nga nagplano sa iyang dalanngadto sa husto nga dalan pakit-on ko sa kaluwasan saDios.”

511 Kaloy-i ako, O Dios, tungod sa imong matinud-anong

kasabotan; tungod sa imong daghang manggiluluy-onnga mga buhat, papasa ang akong kalapasan. 2 Hugasiako pag-ayo sa akong kasal-anan ug hinloi ako gikan saakong sala. 3Tungod kay nasayod ako sa akong mga kala-pasan, ug anaa kanako kanunay ang akong sala. 4 Batokkanimo, ug kanimo lamang, nakasala akougnakabuhat ugdaotan sa imong panan-aw; husto ka sa imong pagpanulti;insakto ka sa imong paghukom. 5 Tan-awa, natawo akogikan sa kasal-anan, sugod pa sa pagmabdos sa akonginahan kanako, anaa na ako sa sala. 6 Tan-awa, nagtin-guha ka nga magmatinud-anon ang akong kasingkasing;ipahibalo mo sulod sa akong kasingkasing ang kaalam.7 Putlia ako gamit ang hisopo, ug mahinlo ako; hugasi

Page 57: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 51:8 57 Mga Salmo 52:3ako, ug mahimo akong mas puti pa kaysa sa niyebe.8 Padungga ako sa kalipay ug kasadya aron nga magmayaang kabukogan nga imong gidugmok. 9 Itago ang imongnawong gikan sa akong mga sala ug papaa ang akongkasal-anan. 10 Himoa nga hinlo ang akong kasingkasing,O Dios, ug bag-oha ang espiritu nga masinugtanon dinhikanako. 11Ayaw ako isalikway gikan sa imong presensya,ug ayaw kuhaa ang imong balaang Espiritu gikan kanako.12 Ibalik kanako ang kalipay sa imong kaluwasan, ughatagi ako kanunay ug andamnga espiritu. 13Unya akongtudloan ang mga malapason sa imong mga pamaagi, ugmakabig angmgamakasasala nganha kanimo. 14Pasayloaang akong pag-ula ug dugo, O Dios sa akong kaluwasan,ug magsinggit ako sa kalipay sa imong pagkamatarong.15 Ginoo, ablihi ang akong ngabil, aron ang akong babamagpahayag sa pagdayeg kanimo. 16 Kay dili ka malipaysa halad, o kining akong igahatag; dili ka mahimuot sasinunog nga mga halad. 17 Ang mga halad sa Dios maoang guba nga mga espiritu. Ikaw, O Dios, dili mosalikwaysa guba ug mahinulsolon nga kasingkasing. 18 Buhataang maayo sa imong kalipay sa Sion; tukora pag-usabang mga pader sa Jerusalem. 19 Unya malipay ka sa mgahalad sa pagkamatarong, sa sinunog nga mga halad ug satibuok sinunogngamgahalad; unyamaghalad ang amongkatawhan ug mga torong baka sa imong halaran.

521 Nganong nagpasigarbo ka man sa paghimog kagubot,

kusgan ka ba diay nga lalaki? Ang matinud-anong kasab-otan sa Dios moabot matag adlaw. 2 Ang imong dilanaglaraw ug pagguba sama sa hait nga labaha, nga nan-glimbong. 3Nahigugma ka sa daotan labaw pa sa maayo,ug sa pagpamakak kaysa sa pagsultig pagkamatarong.

Page 58: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 52:4 58 Mga Salmo 53:6Selah 4Nahigugma ka sa pulong nga nagalamoy sa uban,ikaw nga malimbongong dila. 5Ang Dios usab magalaglagkanimo hangtod sa kahangtoran; kuhaon ka niya ugsakmiton ka sa imong tolda ug ibton ka gikan sa yutasa mga buhi. Selah 6 Ang mga matarong makakita usabniini ug mangahadlok; kataw-an nila siya ug moingon;7 “Tan-awa, mao kini ang tawo nga wala naghimo sa Diosnga iyang dalangpanan, apan nagsalig siya sa kadagayasa iyang bahandi, ug kusgan siya sa dihang iyang gigubaang uban.” 8 Apan alang kanako, sama ako sa lunhawnga kahoy nga olibo sa balay sa Dios; magsalig ako samatinud-anong kasabotan sa Dios sa walay kataposan.9 Magpasalamat ako kanimo sa walay kataposan tungodsa imong nabuhat. Magahulat ako sa imong ngalan, kaymaayo kini, sa atubangan sa imong diosnon nga mgakatawhan.

531 Ang buangbuang nagsulti sa iyang kasingkasing,

“Walay Dios.” Hugaw sila ug nakabuhat ug malaw-aynga kasal-anan; walay bisan usa nga nagbuhat ug maayo.2Midungaw ang Dios gikan sa langit ngadto sa mga anaksa katawhan aron makita kung aduna bay nakasabot, nganangita kaniya. 3 Mibiya na silang tanan. Silang tanannahimong daotan. Walay nagbuhat ug maayo kanilangtanan, wala gayod bisan usa. 4 Kadto bang nagbuhat ugkasal-ananwala bay alamag—kadtongnaglamoy sa akongkatawhan nga daw sila nagkaon lamang ug tinapay ugsila wala ba nagtawag sa Dios? 5 Anaa sila sa dakongkahadlok, bisan tuod walay angay kahadlokan didto;tungod kay ang Dios maoy mokatag sa bukog ni bisankinsa nga magkampo batok kaninyo; kana nga mga tawomapaulawan kay gisalikway man sila sa Dios. 6 O, nga

Page 59: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 54:1 59 Mga Salmo 55:6ang kaluwasan sa Jerusalem moabot gikan sa Sion! Sadihang dad-on pagbalik sa Dios ang iyang katawhan gikansa pagkabihag, unya magmaya si Jacob ug maglipay angIsrael!

541 Luwasa ako, O Dios, pinaagi sa imong ngalan, ug

hukmi ako sa imong kusog. 2 Dungga ang akong pag-ampo, Dios; paminawa ang mga pulong sa akong baba.3 Kay ang mga langyaw nakigbatok kanako, ug ang mgawalay kaluoy nga kalalakin-an nangita sa akong kinabuhi.Wala nila gibutang ang Dios taliwala kanila. Selah 4 Tan-awa, ang Dios maoy akong magtatabang, ang Ginoo maoynaglaban kanako. 5Panimaslan niya ug daotan ang akongmga kaaway; sa imong pagkamatinud-anon, laglaga sila!6 Magahalad ako kanimo ug kinabubut-ong halad; mag-pasalamat ako sa imong ngalan, Yahweh, tungod kaymaayo kini. 7 Kay giluwas niya ako sa tanang pagsulay;ang akong mata nagtan-aw sa kadaogan ngadto sa akongmga kaaway.

551 Patalinghogi ang akong mga pag-ampo, O Dios; ug

ayaw itago ang imong kaugalingon sa akong paghangyo.2 Patalinghogi ako ug tubaga ako; wala akoy kapahulayansa akongmga kalisdanan, 3 tungod sa tingog sa akongmgakaaway, tungod sa pagpangdaugdaog sa mga daotan; kaynagdala sila ug kalisdanan kanako ug gilutos ako ubansa kasuko. 4 Ang akong kasingkasing nagpangurog saakong kinasuloran, ug nahulog kanako ang kalisang sakamatayon. 5 Ang kahadlok ug ang pagpangurog niabotkanako, ug nagtabon kanako ang hilabihan nga kahadlok.6 Miingon ako, “O, kung aduna lamang akoy pako nga

Page 60: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 55:7 60 Mga Salmo 55:21sama sa salampati! Unyamolupad ako sa layo ugmopahu-lay. 7Tan-awa, mahisalaag ako sa layo; magpuyo ako didtosa kamingawan. Selah 8Mangita dayon ako ug katagoangikan sa mapintas nga hangin ug unos.” 9 Lamoya sila,Ginoo, liboga ang ilang pinulongan! Kay nakita nako angkasamok ug panagbingkil sa siyudad. 10 Adlaw ug gabiinaglibotlibot sila samga pader niini; ang kadaotan ug angkasamok anaa sa taliwala niini. 11 Ang pagkadaotan anaasa taliwala niini; ang pagpangdaugdaog ug pagpanglim-bong wala mobiya sa mga kadalanan niini. 12 Dili kaawayang nagbadlong kanako, kay maantos ko pa unta kini; nidili siya nga nasuko kanako ang nagpataas sa iyang kau-galingon batok kanako, kay itago ko lang unta ang akongkaugalingon gikan kaniya. 13 Apan ikaw mismo, angtawo nga sama sa akong kaugalingon, ang akong kaubanug ang akong suod nga higala. 14 Aduna kitay matam-is nga panag-uban; naglakaw kita ngadto sa pinuy-anansa Dios uban ang hut-ong sa katawhan. 15 Tugoti ngamoabot sa kalit lang ang kamatayon ngadto kanila; tugotinga mahiadto sila nga buhi sa Sheol, kay magpuyo siladidto sa pagkadaotan, taliwala kanila. 16 Alang kanako,tawgon ko ang Dios, ug luwason ako ni Yahweh. 17 Sapagkagabii, buntag ug udto nagbagulgbol ug nag-aguloako; madungog niya ang akong tingog. 18 Luwason gayodniya ang akong kinabuhi gikan sa gubat batok kanako,tungod kay daghan ang nakigbatok kanako. 19 Ang Diosnga maoy magdumala sa walay kataposan, makadungogkanila ug pakaulawan sila. Selah. Dili sila mausab, ugwala sila mahadlok sa Dios. 20 Gibakyaw sa akong higalaang iyang kamot batok niadtong makigdait kaniya; walaniya gitahod ang kasabotan nga iyang gihimo. 21 Angiyang baba sama kahumok sa mantikilya, apan ang iyangkasingkasing malimbungon; ang iyang mga pulong mas

Page 61: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 55:22 61 Mga Salmo 56:12danlog pa sa lana, apan ang tinuod naghulbot sila saespada. 22 Itugyan ang imong palas-onon ngadto kangYahweh, ug tabangan ka niya; dili gayod niya tugotannga matarog ang matarong nga tawo. 23 Apan ikaw,O Dios, ang magdala sa mga daotan ngadto sa bangagsa kaalaotan; ang uhaw sa dugo ug malimbungon ngamga tawo dili mabuhi bisan katunga sama sa uban, apanmosalig ako kanimo.

561 Kaloy-i ako, O Dios, kay gisulong ako sa mga tawo!

Tibuok adlaw kadtong nakig-away kanako nagpadayonsa ilang pagsulong. 2 Giyatakan ako sa akong mga ka-away tibuok adlaw; kay adunay daghan kaayong mapasi-garbuhon nga makig-away batok kanako. 3 Sa dihangmahadlok ako, mosalig ako kanimo. 4 Sa Dios, kansangpulong nga akong gidayeg— sa Dios akong gibutang angakong pagsalig; dili ako mahadlok; unsa may mabuhatsa tawo kanako? 5 Tibuok adlaw ilang gituis ang akongmga pulong; daotan ang tanan nilang gihunahuna batokkanako. 6Nagtigom sila ug nagtago sa ilangmga kaugalin-gon, ug ilang gimarkahan ang akong mga tunob, ingonnga naghulat sila sa akong kinabuhi. 7 Ayaw tugoti ngamakaikyas sila sa pagbuhat ug kasal-anan. Laglaga angkatawhan sa imong kasuko, O Dios. 8 Imong giihap angakong pagkahisalaag ug gisulod ang akong mga luha saimongbotelya; wala ba kini sa imongbasahon? 9Unya angakong mga kaaway mobalik sa adlaw nga ako nagtawagkanimo; nasayod ako niini, nga ang Dios alang kanako.10 Sa Dios —kansang pulong nga akong gidayeg, kangYahweh—kansang pulong akong gidayeg, 11 sa Dios akomosalig, dili ako mahadlok. Unsa man ang mabuhatnila kanako? 12 Ang katungdanan sa pagtuman sa akong

Page 62: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 56:13 62 Mga Salmo 57:10mga saad kanimo ania kanako, O Dios; maghatag ako ugmga halad pasalamat kanimo. 13 Kay imong giluwas angakong kinabuhi gikan sa kamatayon; imong gitipigan angakongmga tiil sa pagkadakin-as, aron ngamagalakaw akoatubangan sa Dios sa kahayag sa mga buhi.

571 Kaloy-i ako, O Dios, kaloy-i ako, kay ikaw ang

akong dalangpanan hangtod nga mahuman kini ngamga kalisdanan. Magpabilin ako ilalom sa imong mgapako aron mapanalipdan hangtod nga mahuman kiningkadaot. 2Mohilak ako sa Labing Halangdon nga Dios, angDios nga nagbuhat sa tanang mga butang alang kanako.3Magpadala siya ug tabang gikan sa langit aron luwasonako, masuko siya niadtong magdugmok kanako. Selah.Ang Dios magpadala kanako sa iyang mahigugmaongkaluoy ug sa iyang pagkamatinud-anon. 4 Ang akongkinabuhi anaa taliwala sa mga liyon; anaa ako taliwalaniadtong andam molamoy kanako. Anaa ako taliwala samga tawo nga ang mga ngipon sama sa mga bangkawug mga pana, nga ang mga dila sama kahait sa mgaespada. 5 Bayawon ka, O Dios ibabaw sa kalangitan;tugoti ang imong himaya nga mopatigbabaw sa tibuokkalibotan. 6 Gikatag nila ang lit-ag alang sa akong mgatiil; nasubo ako. Nagkalot sila sa akong atubangan. Apanang ilang mga kaugalingon mismo ang nahulog taliwalaniini! Selah 7 Ang akong kasingkasing nahimutang na,O Dios, ang akong kasingkasing nahimutang na; Moawitako, oo, moawit ako ugmga pagdayeg. 8Pagmata, tinahodkong kasingkasing; pagmata, salterio ug alpa; Pukawonko ang kaadlawon. 9 Pasalamatan ko ikaw, Ginoo, tali-wala sa katawhan; moawit ako ug mga pagdayeg kanimotaliwala sa mga nasod. 10 Kay dako ang imong gugma

Page 63: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 57:11 63 Mga Salmo 58:11nga walay paglubad, nisangko sa mga kalangitan; ugang imong pagkamatinud-anon ngadto samga panganod.11 Bayawon ka, O Dios, ibabaw sa mga kalangitan; hinaotnga ang imong himaya magpatigbabaw sa tibuok kalib-otan.

581 Kamo nga magmamando, matarong ba ang inyong

gipamulong? Kamong mga tawhana naghukom ba kamosa husto? 2Wala, nagbuhat kamoug daotan sa inyong kas-ingkasing; nagpakaylap kamo ug kasamok sa tibuok yutapinaagi sa inyong mga kamot. 3 Ang daotan mahisalaagbisan pa nga anaa pa sila sa tagoangkan; mahisalaagsila gikan pa sa pagkahimugso, nagsulti ug mga bakak.4 Ang ilang mga lala sama sa lala sa mga bitin; samasila sa usa ka bungol nga bitin nga gisampongan angiyang mga igdulungog, 5 nga wala naghatag ug pagtagadsa mga magdadani, bisan unsa pa sila kahanas. 6 Luboaang ilang mga ngipon sa ilang mga baba, O Dios; luboaang lig-on nga mga ngipon sa batan-on nga mga liyon,Yahweh. 7 Pasagdi sila nga matunaw sama sa tubig ngamotuhop; sa dihang ipunting nila ang ilang mga pana,pasagdi nga daw kini walay talinis. 8 Pasagdi sila ngamahisama sa kuhol nga matunaw ug mahanaw, sama sausa ka bata nga gihimugso sa usa ka babaye nga dili papanahon ug dili na gayod makakita sa kahayag sa adlaw.9 Sa dili pa mabati sa imong kolon ang makapaso ngakainit sa tunok, paliron niya sila sa usa ka kusog ngahangin, ang lunhaw nga tunok ug ang nasunog nga tunokusab. 10 Magmaya ang mga matarong sa dihang makitanila ang panimalos sa Dios; pagahugasan niya ang iyangmga tiil sa dugo sa mga daotan, 11 aron nga ang mgatawo moingon, “sa pagkatinuod, adunay ganti ang mga

Page 64: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 59:1 64 Mga Salmo 59:13tawo nga matarong; sa pagkatinuod adunay Dios ngamaghukom sa kalibotan.”

591 Luwasa ako gikan sa akong mga kaaway, akong Dios;

ipahimutang ako sa ibabaw gikan niadtong makigbatokkanako. 2 Tipigi ako gikan niadtong mobuhat ug daotan,ug luwasa ako gikan sa mga tawo nga uhaw sa dugo.3 Kay tan-awa, naghulat sila alang sa pagkuha sa akongkinabuhi. Ang gamhanan nga magbubuhat ug daotannagtigom batok kanako, apan dili tungod sa akong kala-pasan o sa akong sala, Yahweh. 4 Nangandam sila alangsa paggukod kanako bisan wala akoy sala; Pagmata ugtabangi ako ug tan-awa. 5 Ikaw, Yahweh ang Dios sa mgakasundalohang anghel, ang Dios sa Israel, tindog ug silotiang tanang mga nasod; ayaw kaloy-i ang tanang mgadaotan nga malapason. Selah 6 Mibalik sila sa kagab-hion, nag-uwang sila sama sa mga iro ug naglibotlibotsa siyudad. 7 Tan-awa, nagginhawa sila agi sa ilang mgababa; ang mga espada anaa sa ilang mga ngabil, kaymiingon sila, “kinsa ang makadungog kanato?” 8 Apanikaw, Yahweh, kataw-i sila; gihimo mo ang tanang nasodnga kataw-anan. 9 Dios akong kusog, hatagan ko ikawug pagtagad; ikaw ang akong taas nga tore. 10 Ang Diosmagatagbo kanako sa iyangmatinud-anonnga kasabotan;ipakita sa Dios kanako ang tinguha sa akong mga kaaway.11 Ayaw sila patya, o ang akong mga tawo makalimot.Kataga sila pinaagi sa imong gahom ug laglaga sila, Ginoonga among taming. 12 Kay ang sala sa ilang mga babaug ang mga pulong sa ilang mga ngabil, tugoti sila ngamadakpan sa ilang mga garbo, ug alang sa mga tungloug sa mga bakak nga ilang gipahayag. 13 Lamoya sila sakasuko, lamoya sila aron nga mahanaw na sila; tugoti

Page 65: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 59:14 65 Mga Salmo 60:10sila nga masayod nga ang Dios nagdumala kang Jacob ughangtod sa kinatumyan sa yuta. Selah 14 Mibalik sila sakagabhion, nga nag-uwang sama sa iro ug naglibotlibotsa siyudad. 15 Nanagsuroy sila sa pagpangita ug mgapagkaon ug nagngulob sila sama sa iro kung dili silamatagbaw. 16 Apan moawit ako mahitungod sa imongkusog, ug sa kabuntagonmoawit ako sa imong gugma ngadili matarog! Kay ikaw man ang akong taas nga tore ugdalangpanan sa adlaw sa akong kasubo. 17Nganha kanimoang akong kusog, moawit ako og mga pagdayeg; kay angDios man ang akong taas nga tore, ang Dios sa matinud-anon nga kasabotan.

601Dios imo kaming gipahilayo; imong giguba ang among

mga panalipod; nasuko ka; ipasig-uli kami pag-usab.2 Giuyog nimo ang yuta; gipaliki mo kini; ayoha angmga liki niini, kay kini nauyog. 3 Gihimo nimo angimong katawhan nga makakita ug lisod nga mga butang;gipainom mo kami ug bino aron magsumparay. 4 Alangniadtong nagtahod kanimo, imong gipahimutang angbandila nga madayag batok niadtong nagbitbit sa pana.Selah. 5 Aron nga kadtong imong gihigugma maluwas,luwasa kami sa imong tuo nga kamot ug tubaga ako.6Ang Dios nagsulti sa iyang pagkabalaan, “Magmaya ako;tungaon ko ang Siquem ug bahinbahinon ang walog saSuccoth. 7 Akoa ang Gilead, ug akoa ang Manasseh; ugang Efraim usab ang panalipod sa akong ulo; Ang Judaang akong setro. 8Ang Moab mao ang akong hunawanan;akong ilabay ang akong sapatos ngadto sa Edom; mosing-git ako sa kadaogan tungod sa Filistia. 9Kinsa angmagdalakanako ngadto sa lig-on nga siyudad? Kinsa ang maggiyakanako sa Edom? 10 Apan ikaw, O Dios, wala mo ba kami

Page 66: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 60:11 66 Mga Salmo 62:3gisalikway? Wala ka moadto sa gira uban ang among mgakasundalohan. 11Hatagi kami ug tabang batok sa kaaway,kay ang tabang sa tawo walay pulos. 12Magmalampusonkami pinaagi sa tabang sa Dios; iyang pagayatakan angamong mga kaaway.

611 Alang sa pangulong musikero; dinuyogan sa tulung-

gon nga adunay kuwerdas. Ang salmo ni David. Pamatiaang akong pagtuaw, O Dios; paminawa ang akong mgapag-ampo. 2 Gikan sa kinalayoang bahin sa kalibotanmosangpit ako kanimo sa dihang naghuot ang akongkasingkasing; dad-a ako sa bato nga mas habog pa kaykanako. 3 Tungod kay ikaw ang kanunay kong dalang-panan, usa ka lig-ong tore batok sa kaaway. 4 Papuy-a ako sa imong puluy-anan hangtod sa kahangtoran!Padangopa ako sa landong sa imongmgapako. Selah 5Kayikaw, Dios, nakadungog sa akongmga panumpaug gihata-gan mo ako sa mga panulundon niadtong nagpasidungogsa imong ngalan. 6 Lugwayan nimo ang kinabuhi sahari; ang iyang katuiganmahisama sa daghang kaliwatan.7 Magpabilin siya sa atubangan sa Dios hangtod sa ka-hangtoran. 8Mag-awit ako sa pagdayeg sa imong ngalanhangtod sa kahangtoran aron samatag adlawmabuhat koang akong mga panumpa.

621 Alang sa pangulong musikero; sumala kang Jedutun.

Ang salmo ni David. Magpaabot lamang ako sa Dios;gikan kaniya ang akong kaluwasan. 2 Siya lang ang akongbato ug ang akong kaluwasan; siya ang akong habognga tore; dili gayod ako matarog. 3 Hangtod kanus-a bakamong tanan mag-atake sa tawo, nga inyong itulak nga

Page 67: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 62:4 67 Mga Salmo 63:3sama sa nagharag nga paril o katumbahon nga koral?4Nagpakisayod lamang sila kaniya aron ipaubos siya gikansa iyang halangdong katungdanan; gihigugma nila angpagpamakak; gipanalanginan nila siya pinaagi sa ilangmga baba, apan sa ilang mga kasingkasing gitunglo diaynila siya. Selah 5 Magpaabot lang ako sa Dios; kay angakong paglaom anaa lang kaniya. 6 Siya lang ang akongbato ug akong kaluwasan; siya ang akong habog ngatore; dili gayod ako matarog. 7 Diha sa Dios ang akongkaluwasan ug akong himaya; ang bato sa akong kusogug ang akong dalangpanan anaa sa Dios. 8 Kamong mgakatawhan salig kaniya sa tanang panahon, ibubo anginyong kasingkasing diha kaniya; ang Dios ang atongdalangpanan. Selah 9 Sa pagkatinuod, ang yano nga mgatawo walay pulos, ug ang tinamod nga mga tawo usa kabakak; gaan lang sila kung timbangon; mas gaan pa silasa walay bili. 10 Ayaw pagsalig diha sa pagpangdaugdaogo pagpangawat; ug ayaw paglaom sa walay pulos ngabahandi, kay dili gayod kini magapamunga; ayaw isaligang imong kasingkasing niini. 11 Misulti ang Dios samakausa, nadungog ko kini sa makaduha: iya sa Diosang gahom. 12 Imo usab, Ginoo, ang pagkamatinud-anonsa kasabotan, tungod kay gantihan mo ang matag tawosumala sa iyang binuhatan.

631 Ang salmo ni David, sa dihang atua siya sa kamin-

gawan sa Juda. Dios, ikaw ang akong Dios! Gipangita koikaw pag-ayo, giuhaw ang akong kalag kanimo, ug angakong unod nangandoy kanimo, diha sa usa ka uga ugmalang yuta diin wala gayoy tubig. 2 Busa nangita akokanimo diha sa imong balaang katawhan aronmakita angimong gahom ug ang imong himaya. 3 Tungod kay ang

Page 68: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 63:4 68 Mga Salmo 64:6imong pagkamatinud-anon sa kasabotan mas maayo pakaysa kinabuhi, magadayeg ang akong mga ngabil kan-imo. 4Busa dayegon ko ikaw samtang ako buhi pa; ibayawko ang akong mga kamot diha sa imong ngalan. 5 Samakini ingon nga nagkaon ako sa unod nga anaa sa bukog ugsa tambok; pinaagi sa malipayong ngabil dayegon ko ikawsa akong baba, 6 sa dihang maghunahuna ako kanimo saakong higdaanan ug mamalandong ako kanimo sa taknasa kagabhion. 7Kay ikaw nagatabang kanako ug nagmayaako sa landong sa imongmga pako. 8Migunit ako kanimo;ang imong tuong kamot nag-agak kanako. 9Apan kadtongnaninguha sa paglaglag sa akong kinabuhi mahiadto sakinahiladmang bahin sa yuta; 10 itugyan sila ngadto samga kamot nga migamit ug espada, ug mahimo silangpagkaon sa mga lobo. 11 Apan magmaya ang hari diha saDios; tanan nga nanumpa kaniyamapasigarbohon kaniya,apan ang baba niadtong nagapamakak pahilumon.

641 Alang sa pangulong musikero. Ang salmo ni David.

Pamatia ang akong tingog, O Dios, paminawa ang akongmga mulo; tipigi ang akong kinabuhi gikan sa kahadloksa akong mga kaaway. 2 Tagoi ako gikan sa tinagonglaraw sa mga daotan, ug gikan sa kasamok sa nagabuhatug kasal-anan. 3 Gibaid nila ang ilang mga dila sama samga espada; gition nila ang ilang mga pana, ang sakitnga mga pulong, 4 aron ipana ngadto sa mga walay saladiha sa tagong dapit; unya sa kalit ilang panaon siya sawalay kahadlok. 5 Gidasig nila ang ilang kaugalingon sapagplano ug daotan; nagsabot sila sa tago aron sa pag-buhat ug lit-ag; unya miingon sila, “Kinsa ang makakitakanato?” 6Nagplano sila ug daotan; “Nahuman na kita,”unyamiingon sila, “Maayo ang pagkaplano.” Dili matukib

Page 69: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 64:7 69 Mga Salmo 65:9ang hunahuna ug kasingkasing sa tawo. 7 Apan panaonsila sa Dios; ug sa kalit lang masamdan sila sa iyang mgapana. 8Mapandol sila, sanglit ang ilang mga dila mounaykanila; ang tanan nga makakita kanila maglingolingo.9Mangahadlok ang tanang mga tawo ug magsulti sa mgagibuhat sa Dios. Maghunahuna sila pag-ayo mahitungodkung unsa ang iyang nabuhat. 10 Magmaya ang mgamatarong ngadto kang Yahweh ugmodangop kaniya; angtanang adunay matarong nga kasingkasing mapasigarbo-hon diha kaniya.

651 Alang sa pangulong musikero. Ang salmo nga awit

ni David. Alang kanimo, O Dios sa Zion, nagpaabotang among mga pagdayeg; tumanon namo ang amongmga panaad diha kanimo. 2 Ikaw nga naminaw samga pag-ampo, ang tanang may unod moduol kanimo.3Mipatigbabaw ang kasal-anan batok kanamo; ingonmanang among mga kalapasan, apan pasayloon nimo kini.4 Bulahan ang tawo nga imong gipili nga ipaduol kanimoaron nga siya magpuyo sa imong templo. Matagbawkami sa pagkamaayo sa imong puluy-anan, ang imongbalaang templo. 5 Diha sa pagkamatarong imo kamingtubagon pinaagi sa pagbuhat sa mga kahibulongang bu-tang, Dios sa among kaluwasan; ikaw nga paglaom satibuok kalibotan ug niadtong anaa sa layong dapit satabok sa kadagatan. 6 Kay ikaw ang nagbuhat sa lig-on nga mga kabukiran, ikaw nga nagbakos sa kusog.7 Ikaw ang nagpahilom sa pagngulob sa kadagatan, sapagdahunog sa mga balod niini ug sa kasamok sa mgatawo. 8 Kadtong nagpuyo sa halayong dapit sa kalibotanmangahadlok sa timaan sa imong mga buhat; magmayaang sidlakan ug ang kasadpan tungod kanimo. 9Moanhi

Page 70: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 65:10 70 Mga Salmo 66:9ka aron pagtabang sa yuta; gipatubigan nimo kini; gi-patambok nimo kini; ang sapa sa Dios puno sa tubig;gihatagan nimo angmga tawo ug trigo sa dihang giandammo ang yuta. 10 Gipatubigan nimo pag-ayo ang mgatudling; gipahiluna nimo ang dinarong yuta; gipahumoknimo kini pinaagi sa taligsik; gipanalanginan nimo angnagturok niini. 11 Gikoronahan nimo ang tuig sa imongpagkamaayo; ang maagian sa imong karwahe adunaynangahulog nga patambok sa yuta. 12 Ang sibsibanansa kamingawan napuno sa yamog, ug ang kabungtorannagsul-ob sa kalipay. 13Nagsul-ob ang sibsibanan sa mgapanon sa mananap; napuno usab ang mga walog sa mgatrigo; nagsinggit sila sa kalipay, ug nag-awit sila.

661 Alang sa pangulong musikero. Usa ka awit, ang

salmo. Paghimo ug malipayong kasaba ngadto sa Dios,tibuok kalibotan; 2 Awita ang himaya sa iyang ngalan;himoa nga mahimayaon ang iyang pagdayeg. 3 Isulti saDios, “Pagkamakalilisang sa imong mga buhat! Tungodsa kadako sa imong gahom moyukbo kanimo ang imongmga kaaway. 4Ang tibuok kalibotanmagsimba kanimo ugmag-awit kanimo; magaawit sila sa imong ngalan.” Selah5 Ngari ug tan-awa ang mga gibuhat sa Dios; kahadlokansiya ug ang iyang mga gibuhat ngadto sa mga anak sakatawhan. 6Gipamala niya ang dagat; milatas sila sa suba;didto nagmalipayon kita diha kaniya. 7 Pinaagi sa iyangkusog nagdumala siya hangtod sa kahangtoran; nagtaw-an siya sa kanasoran; ayaw itugot nga magpataas angmga masupilon sa ilang kaugalingon. Selah 8 Dayega angDios, kamong katawhan, ipalanog ang pagdayeg alangkaniya. 9 Giampingan kita niya taliwala sa mga buhi,ug wala niya gitugot nga madalin-as ang atong mga tiil.

Page 71: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 66:10 71 Mga Salmo 67:410 Kay ikaw, O Dios, nagsulay kanamo; gisulayan nimokami sama sa plata nga giulay. 11 Gihatod nimo kami sapukot; gibutang nimo sa among likod ang labihang palas-anon. 12 Gipayatakan nimo sa mga tawo ang among mgaulo; miagi kami sa kalayo ug sa tubig, apan gidala mokami sa usa ka hawan nga dapit. 13Moadto ako sa imongpuluy-anan nga dala ang mga halad nga sinunog; akongtumanon ang akong panumpa 14 nga gisaad sa akongmga ngabil ug ang gisulti sa akong baba sa dihang anaaako sa kagul-anan. 15 Maghalad ako kanimo ug sinunognga tambok nga mga mananap nga adunay humot salaking karnero; maghalad ako ugmga torong baka ugmgakanding. Selah 16 Ngari ug paminaw, kamong tanan ngamay kahadlok sa Dios, ug imantala ko ang gibuhat niyaalang sa akong kalag. 17 Mituaw ako kaniya pinaagi saakong baba, ug gidayeg siya sa akong dila. 18 Kung adunaakoy makita nga sala sa akong kasingkasing, ang Ginoodili maminaw kanako. 19 Apan ang Dios naminaw gayod;gitagad niya ang tingog sa akong pag-ampo. 20Dalayegonang Dios, nga wala niya pasagdi ang akong pag-ampoo ang iyang pagkamatinud-anon sa kasabotan nganhikanako.

671 Alang sa pangulong musikero; dinuyogan sa tulung-

gon nga adunay kuwerdas. Ang salmo, nga usa ka awit.Magmaluluy-on unta ang Dios kanato ug magpanalanginkanato ug iyang ipadan-ag ang iyang panagway nganhikanato Selah 2 aron masayod ang kalibotan sa imongpaagi, nga ang imong kaluwasan alang sa tanang kana-soran. 3 Tugoti nga dayegon ka sa katawhan, Dios;tugoti nga dayegon ka sa tanang katawhan. 4 O, tugotiang kanasoran nga magmaya ug mag-awit sa kalipay,

Page 72: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 67:5 72 Mga Salmo 68:10tungod kay hukman mo ang katawhan uban sa hustisyaug dumalahan ang kanasoran sa kalibotan. Selah 5Tugotinga dayegon ka sa katawhan, O Dios; tugoti nga dayegonka sa tanang katawhan. 6 Mihatag ang yuta sa abotniini ug ang Dios nga atong Dios nagpanalangin kanato.7 Gipanalanginan kita sa Dios, ug ang tanang anaa sakalibotan nagpasidungog kaniya.

681 Alang sa pangulong musikero; Ang salmo ni David,

usa ka awit. Hinaot motindog ang Dios; magkatibulaagunta ang iyang mga kaaway; ug kadtong nasilag usabkaniya mokalagiw unta sa iyang atubangan. 2 Sama saaso nga ipadpad; busa pahawaa sila; sama sa kandilanga matunaw sa kalayo, aron nga ang daotan mahanawsa presensiya sa Dios. 3 Apan magmaya ang matarong;magsadya sila diha sa Dios; hinaot nga magmaya sila ugmagmalipayon. 4 Awiti ang Dios! Awiti ug pagdayegang iyang ngalan! Dayega siya nga nagsakay latas sawalog sa Suba sa Jordan! Yahweh ang iyang ngalan!Pagmaya kaniya! 5 Ang amahan sa mga walay amahan,tigpanalipod sa mga biyuda, ang Dios anaa sa balaangdapit diin siya nagpuyo. 6 Gibutang sa Dios ang mganag-inusara ngadto sa matag pamilya; gipagawas niyaang mga binilanggo uban ang panag-awit; apan ang mgamasupilon gipapuyo sa ugang yuta. 7 O Dios, sa dihangnag-una ka sa imong katawhan, sa pagmartsa nimo latassa kamingawan, Selah 8Nangurog ang kalibotan; ug nag-ulan ang kalangitan sa presensiya sa Dios, diha sa presen-siya sa Dios sa iyang pag-abot sa Sinai, diha sa presensiyasa Dios, ang Dios sa Israel. 9 Ikaw, Dios nagpadala ugdakong ulan; imong gilig-on ang imong panulundon sadihang naluya kini. 10Mipuyo ang imong katawhan niini;

Page 73: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 68:11 73 Mga Salmo 68:24ikaw, O Dios mihatag sa imong kamaayo ngadto sa mgakabos. 11 Naghatag ang Ginoo ug kasugoan, ug kadtongnagpahibalo niini mao ang daghang kasundalohan. 12 -13 Ang mga hari sa kasundalohan mikalagiw, nanagansila, ug ang mga babaye nga nagpaabot sa panimalaynagbahinbahin sa mga kinuha: mga salampati nga plataug angmga pako sa naggilakgilak nga bulawan. Sa dihangang pipila kaninyo nagpabilin sa kulongan sa karnero,nganong gibuhat ninyo kini? 14 Gipatibulaag sa LabingGamhanan ang mga hari didto, atol kini nga nag-ulan ugnyebe sa Bukid sa Zalmon. 15 Ang kusgan nga bukid maoang bungtod sa Basan; ang usa ka habog nga bukid maoang bungtod sa Basan. 16 Nganong nasina ka man, ikawhabognga bukid, sa bukid nga gipili sa Dios nga iyangpuy-an? Sa pagkatinuod, si Yahweh magpuyo niini hangtodsa kahangtoran. 17 Ang mga karwahe sa Dios 20, 000,nilibo ka liboan; uban ang Ginoo kanila didto sa balaangdapit sa Sinai. 18Misaka siya sa kinatumyan; nga dala angmga binihag; nagdawat ka samga gasa gikan sa katawhan,bisan pa niadtong nakig-away kanimo, aron ikaw Yahwehnga Dios mopuyo didto. 19 Bulahan ang Ginoo, nga samatag adlaw nagdala sa atong mga palas-anon, ang Diosnga mao ang atong kaluwasan. Selah 20 Ang atong Diosmao ang Dios nga moluwas; si Yahweh ang Ginoo ngamaoy makaluwas kanato gikan sa kamatayon. 21 Apandugmukon sa Dios ang mga ulo sa iyang mga kaaway, angbuhokon nga mga ulo niadtong naglakaw sa pagpakasalabatok kaniya. 22 Miingon ang Ginoo, “Dad-on ko angakong mga kaaway balik sa Basan, ako silang ipabalikngadto sa kinahiladman sa dagat 23 aron inyong dug-mukon ang inyong mga kaaway, ug mabasa ang inyongtiil sa dugo, ug aron ang mga dila sa inyong mga iroadunay bahin sa inyong mga kaaway.” 24 Nakita nila ang

Page 74: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 68:25 74 Mga Salmo 69:1imong pagpasundayag, Dios, ang pasundayag sa akongDios, akong Hari, didto sa balaang dapit. 25 Nag-una angmga mag-aawit, ang misunod mao ang mga musikero,ug sa tungatunga ang mga dalaga nga nagtugtog sa mgatamborin. 26 Bulahan ang Dios sa panagtigom; dayega siYahweh, kamongmga tinuod nga kaliwat sa Israel. 27Nag-una ang Benjamin nga labing gamay nga banay, unya angpangulo sa Juda ug ilang panon, ug ang mga pangulo saZebulun ug ang mga pangulo sa Neftali. 28 Ang inyongDios, O Israel nagsugo sa inyong kusog; ipadayag kanamoang imong gahom, Dios, sama sa imong pagpadayagniini kaniadto. 29 Ipadayag ang imong gahom kanamogikan sa imong templo sa Jerusalem, diin ang mga harimagdala sa mga gasa nganha kanimo. 30 Singgit diha sagubat batok sa ihalas nga mananap diha sa kasagbotan,batok sa katawhan, kanang panon sa mga torong baka ugmga nati. Pakaulawi sila ug himoa nga sila magdala ugmga gasa; patibulaaga ang mga tawo nga nagtinguha sapakiggubat. 31Mogawas angmgaprinsipe gikan sa Ehipto;ibayaw dayon sa Etiopia ang iyang mga kamot ngadtosa Dios. 32 Awiti ang Dios, kamong mga gingharian sakalibotan; Selah Awiti ug pagdayeg si Yahweh. 33 Kaniyanga nagsakay diha sa kalangitan nga anaa na sukad pakaniadto; tan-awanagsinggit siya uban ang gahom. 34Angkusog iya gayod sa Dios; ang iyang pagkahalangdon anaasa tibuok Israel, ug ang iyang kusog anaa sa kalangitan.35 O Dios, gikahadlokan ka diha sa imong balaang dapit;ang Dios sa Israel—naghatag siyag kusog ug gahom saiyang katawhan. Dalayegon ang Dios.

691 Alang sa pangulong musikero; sumala sa Shoshanim.

Ang salmo ni David. Luwasa ako, Dios; kay ang katubigan

Page 75: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 69:2 75 Mga Salmo 69:15nagbutang sa akong kinabuhi diha sa kakuyaw. 2Naunlodako sa lalom nga lapok, diin walay dapit nga katindogan;nahiabot ako sa lalom nga katubigan, diin ang bahamilumos kanako. 3Gikapoy ako tungod sa akong paghilak;nauga na ang akong tutonlan; naluya na ang akongmga mata samtang naghulat sa akong Dios. 4 Kadtongnagdumot kanako nga walay hinungdan mas daghan pakaysa buhok sa akong ulo; kadtong buot mopuo kanako,nga walay kapasikaran, nahimo nakongmga kaaway, mgakusgan sila; ang wala nako gikawat, kinahanglan nakongibalik. 5 Dios, nasayod ka sa akong pagkabuangbuang, ugang akong mga sala wala nalilong diha kanimo. 6 Ayawitugot nga kadtong naghulat kanimo maulawan tungodkanako, Yahweh nga Ginoongmakagagahom; ayaw itugotnga kadtong nagapangita kanimo pagatamayon tungodkanako, O Dios sa Israel. 7 Tungod kanimo nabug-atanako sa pagtamay; ang kaulaw mitabon sa akong nawong.8 Nahimo akong dumuduong ngadto sa akong mga ig-soong lalaki, usa ka langyaw ngadto sa mga anak sa akonginahan. 9 Kay ang tumang kadasig sa imong puluy-ananmilamoy kanako, ug ang mga pagtamay niadtong mganagtamay kanimo naania kanako. 10 Sa dihang mihilakako ug wala mikaon, gitamay nila ako. 11 Sa dihanggihimo kong bisti ang sako, nahimo akong buangbuangsa panultihon ngadto kanila. 12 Gihisgotan ako niadtongnaglingkod sa ganghaan sa siyudad; ako mao ang awit samga palahubog. 13 Apan alang kanako, ang akong pag-ampo diha kanimo, Yahweh, sa takna nga imong dawaton;tubaga intawon ako diha sa kasaligan mong kaluwasan.14Biraha ako gikan sa lapok, ug ayaw itugot nga maunlodako; kuhaa ako palayo gikan niadtong mga nagdumotkanako ug luwasa ako gikan sa lalom nga katubigan.15 Ayaw itugot nga ang baha molumos kanako, ni ang

Page 76: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 69:16 76 Mga Salmo 69:30lalom molamoy kanako. Ayaw itugot nga ang bung-awmotak-om sa iyang baba nganhi kanako. 16Tubaga ako, OYahweh, kay ang imongpagkamatinud-anon sa kasabotanmaayo man; tungod kay dako ang imong kaluoy kanako,lingia ako. 17 Ayaw itago ang imong nawong gikan saimong sulugoon, kay ania ako sa kalisdanan; tubaga dayonako. 18 Anhia ako ug luwasa ako. Tungod sa akong mgakaaway, lukata ako. 19 Nasayod ka sa mga pagsawaykanako, sa pagpakaulaw kanako, ug sa pagtamay kanako;ang tanan kong mga kaaway anaa sa imong atubangan.20 Nasakitan ang akong kasingkasing sa mga pagtamay;napuno ako sa kabug-aton; nangita ako ug tawo ngamaluoy kanako, apan walay bisan usa; nangita ako ugmaghuhupay, apan wala akoy nakaplagan. 21 Gidalitannila ako ug hilo aron akong kan-on; sa akong kauhawgidalitan nila ako ug suka aron akong imnon. 22 Itugotnga ang lamesa sa ilang atubangan mahimong lit-ag;sa dihang sila maghunahuna nga luwas sila, mahimounta kining bitik. 23 Mangitngitan unta ang ilang mgamata aron dili sila makakita; ug himoa kanunay nga angilang mga dapidapi mangurog. 24 Ibubo ngadto kanilaang imong kasuko, ug unta maapsan sila sa kabangis saimong kapungot. 25 Unta mahimo biniyaan ang ilangdapit; wala na untay bisan usa nga mopuyo sa ilangmga tolda. 26 Tungod kay gilutos nila ang usa ngaimong gilatos. Gibalik nila pag-usab ang mga kasakitniadtong imong gisamaran. 27 Pakasad-a sila sa pagbuhatug daghang mga sala; ayaw sila tugoti nga makaduolsa imong matarong nga kadaogan. 28 Papason unta silagikan sa Libro sa Kinabuhi ug dili mahisulat uban sa mgamatarong. 29 Apan kabos ako, ug masulob-on; unta angimong kaluwasan, O Dios, mopahiluna kanako sa hataas.30 Dayegon ko ang ngalan sa Dios inubanan sa awit ug

Page 77: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 69:31 77 Mga Salmo 71:2ako siyang pasidunggan inubanan sa mga pagpasalamat.31 Makapahimuot kini kang Yahweh labaw pa sa torongbaka nga adunay mga sungay. 32Makita kini sa malumoug magmaya sila; kamo nga nagapangita sa Dios, mag-madasigon ang inyong mga kasingkasing. 33 Tungod kaymopatalinghog si Yahweh sa mga nagkinahanglan ug diliniya pasagdan ang iyang mga binilanggo. 34 Hinaot ngaang langit ug ang yuta magadayeg kaniya, ang kadagatanug ang tanan nga nagalihok niini. 35Tungod kay luwasonsa Dios ang Zion, ug pagatukoron pag-usab ang mga siyu-dad sa Juda; ang katawhan mopuyo didto ug makapanag-iya niini. 36 Ang kaliwatan sa iyang mga sulugoon maoymakapanunod niini; ug kadtong nahigugma sa iyangngalan makapuyo didto.

701 Alang sa pangulong musikero. Ang salmo ni David;

alang sa paghinumdom. Luwasa ako, O Dios! Yahweh,dali dayon ug tabangi ako. 2 Tugoti nga kadtong mosulaysa pagkuha sa akong kinabuhi mapaulawan ug pagata-mastamasan; motalikod unta sila ug dad-on sa kaulawan,kadtong nagmalipayon sa akong kasakitan. 3 Motalikodunta sila tungod sa ilang kaulaw, kadtongmga nagkatawa.4 Ang tanan nga nagapangita kanimo maglipay unta ugmagmaya diha kanimo; kadtong nahigugma sa imongkaluwasan kanunay unta nga magasulti, “Dalayegon angDios.” 5 Apan kabos ako ug timawa; pagdali nganhikanako, Dios; ikaw ang akongmagtatabang ug luwasa ako.Yahweh, ayaw paglangan.

711 Diha kanimo, Yahweh, magdangop ako; ayaw gayod

itugot nga mabutang ako sa kaulawan. 2 Luwasa ako

Page 78: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 71:3 78 Mga Salmo 71:17ug himoa akong luwas sa imong pagkamatarong; ik-iling ang imong igdulungog nganhi kanako ug luwasaako. 3 Mahimo kang bato nga akong kadangpan diinkanunay kong adtoan; gihatag mo ang pagmando sapagluwas kanako, kay ikaw ang akong bato ug akongsalipdanan. 4 Luwasa ako, akong Dios, gikan sa kamotsa mga daotan, gikan sa kamot sa mga dili matarong ugmapintas. 5Tungod kay ikaw ang akong paglaom, Yahwehnga Ginoo. Nagsalig ako kanimo sukad pa sa akong pagka-bata. 6Pinaagi kanimo giamoma ako gikan sa tagoangkan;ikaw mao siya nga nagkuha kanako gikan sa tagoangkansa akong inahan; ang akong pagdayeg kanunay lang ngamahitungod kanimo. 7Ako ang panag-ingnan sa daghangkatawhan; ikaw ang akong lig-ong dalangpanan. 8 Angakong baba mapuno sa pagdayeg kanimo, sa tanang mgaadlaw uban sa imong kadungganan. 9Ayaw ako isalikwaysa takna sa akong katigulangon; ayaw ako biyai sa dihangwala na akoy kusog. 10Tungod kay ang akongmga kaawaynaghisgot mahitungod kanako; kadtong nagalantaw saakong kinabuhi nagkahiusa sa paglaraw. 11Miingon sila,“Gipasagdan na siya sa Dios; gukdon ug patyon nato siya,kay wala nay moluwas kaniya.” 12 Dios, ayaw pagpahi-layo gikan kanako; akong Dios, pagdali ug tabangi ako.13 Mabutang unta sila sa kaulawan ug magun-ob, kad-tong nagbatok sa akong kinabuhi; matabonan unta silasa mga pagtamay ug kaulawan, kadtong nagtinguha sapagpasakit kanako. 14Apan kanunay akong molaom kan-imo ug modayeg kanimo sa makadaghan. 15 Ang akongbaba mosulti mahitungod sa imong pagkamatarong ugsa imong kaluwasan sa tanang adlaw, bisan dili ko kinimasabtan. 16 Moabot ako uban sa makagagahom ngamga buhat ni Yahweh nga Ginoo; isulti ko ang imongpagkamatarong, kanimo lang. 17 O Dios, gitudloan mo

Page 79: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 71:18 79 Mga Salmo 72:4ako sukad pa sa akong pagkabatan-on; bisan karon akonggimantala ang imong mga kahibulongang gibuhat. 18 Sapagkatinuod, bisan sa dihang ako matigulang ug ubanonna, Dios, ayaw ako pasagdi, samtang akong ginamantalaang imong kusog ngadto sa mosunod nga mga kaliwatan,ang imong gahom ngadto sa tanan nga moabot. 19 Angimongpagkamatarongmanusab, Dios, hataas kaayo; ikawnga nagbuhat sa dagkong mga butang, O Dios, kinsa manang sama kanimo? 20 Ikaw nga nagpakita kanamo sadaghang makalilisang nga mga kalisdananmaoy modasigkanamo pag-usab ug mobangon kanamo pag-usab gikansa kinahiladman sa yuta. 21 Hinaot nga imong duganganang akong kadungganan; balik pag-usab ug hupaya ako.22 Magpasalamat usab ako kanimo dinuyogan sa alpaalang sa imong pagkamasaligan, akong Dios; magaawitako kanimo sa mga pagdayeg dinuyogan sa alpa, Balaansa Israel. 23Ang akong mga ngabil magasinggit sa kalipaysa dihang mag-awit ako ug mga pagdayeg alang kanimo—bisan ang akong kalag, nga imong giluwas. 24 Angakong dila magalitok usab mahitungod sa imong pagka-matarong sa tanang adlaw; tungod kay napaulawan ugnagkaguliyang sila, kadtong nagtinguha sa pagpasakitkanako.

721 Ang salmo ni Solomon. Hatagi ang hari sa imong

matarong nga kasugoan, Dios, ang imong pagkamatarongngadto sa anak sa hari. 2 Hinaot nga mohukom siya saimong katawhan uban ang pagkamatarong ug sa imongmga kabos uban ang hustisya; 3hinaot nga ang kabukiranmohatag ug kalinaw alang sa katawhan; hinaot nga angkabungtoran mohatag ug pagkamatarong. 4 Hinaot huk-manniya ang kabos samga katawhan; hinaot nga luwason

Page 80: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 72:5 80 Mga Salmo 72:17niya ang mga anak sa mga nagkinahanglan ug dugmukonang mga nagdaugdaog. 5 Hinaot nga pasidunggan kanila samtang ang adlaw molungtad, ug hangtod nga angbulan magpabilin sa tanang mga kaliwatan. 6Hinaot ngamokanaog siya sama sa ulan diha sa pinutol nga mgasagbot, sama sa ulan nga mobisbis sa yuta. 7 Hinaotnga ang matarong modagsang sa iyang mga adlaw, ughinaot adunay kadagaya sa kalinaw hangtod nga angbulanmahanaw. 8Hinaot nga iyang dumalahan ang gikansa dagat hangtod sa dagat, ug gikan sa Suba hangtodsa kinatumyan sa kalibotan. 9 Hinaot nga kadtong mganagpuyo sa kamingawan moyukbo sa iyang atubangan;hinaot nga ang iyang mga kaaway molukapa sa abog.10 Hinaot nga ang mga hari sa Tarsis ug sa mga islamohatag ug buhis; hinaot nga ang mga hari sa Sheba ugsa Seba mohatag ug mga gasa. 11 Hinaot gayod nga angtanangmgaharimoyukbo sa iyang atubangan; hinaot ngaang tanang kanasoran moalagad kaniya. 12 Tungod kayiyang gitabangan ang mga nagkinahanglan nga nagtuawug angmga kabos nga walay laingmagtatabang. 13Adunasiyay kaluoy sa mga kabos ug sa mga nagkinahanglan,ug iyang luwason ang kinabuhi sa mga nagkinahanglangkatawhan. 14 Iyang gitubos ang ilang mga kinabuhi gikansa pagdaugdaog ug kasamok, ug ang ilang dugo bililhonsa iyang panan-aw. 15Hinaot nga mabuhi pa siya! Hinaotnga ang bulawan sa Sheba igahatag kaniya. Hinaot angkatawhan kanunay nga mag-ampo alang kaniya; hinaotnga ang Dios magpanalangin kaniya sa tanang adlaw.16 Hinaot nga ang ilang yuta adunay kadagaya sa trigo;hinaot nga ipalidpalid ang mga tanom sa kinatumyan sakabukiran. Hinaot nga ang bunga niini mahimong samasa Lebanon; hinaot nga molabong ang katawhan sa mgasiyudad sama sa mga sagbot sa kaumahan. 17Hinaot nga

Page 81: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 72:18 81 Mga Salmo 73:11ang iyang ngalan molungtad hangtod sa kahangtoran;hinaot nga ang iyang ngalan magapadayon hangtodaduna pay adlaw; hinaot nga ang katawhan mapanalang-inan pinaagi kaniya; hinaot nga ang tanang kanasoranmotawag kaniya ug bulahan. 18 Hinaot nga si Yahwehnga Dios, ang Dios sa Israel, mahimaya, nga mao angnagbuhat sa kahibulongang mga butang. 19 Hinaot ngaang iyang mahimayaong ngalan pagadayegon hangtod sakahangtoran, ug hinaot ang tibuok kalibotan mapuno saiyang himaya. Amen ug Amen. 20 Natapos na ang mgapag-ampo ni David nga anak ni Jess. Ikatulong Libro.

731 Ang salmo ni Asaf. Tinuod gayod nga ang Dios maayo

ngadto sa Israel, niadtong adunay putli ug kasingkasing.2 Apan alang kanako, hapit madalin-as ang akong mgatiil; ang akong mga tiil hapit madalin-as samtang akonaglakaw 3 tungod kay nasina ako sa mga garboso sadihang nakita ko ang pag-uswag sa mga daotan. 4Tungodkay wala silay kasakitan hangtod sa ilang kamatayon,apanmga kusgan sila ugmaayo ang ginakaon. 5Gawasnonsila gikan sa mga kabug-aton sa ubang tawo; wala silagisakit sama sa ubang tawo. 6 Ang garbo gidayandayankanila sama sa kuwentas sa ilang liog; ang kasamok gibistikanila sama sa kupo. 7 Tungod sa pagkabuta miabot angsala; ang daotang mga panghunahuna milahos sa ilangmga kasingkasing. 8 Nagbugalbugal sila ug nagsulti ugdaotan; sa ilang pagkagarboso nagbahad sila sa pagdaug-daog. 9 Ang ilang mga baba nagsulti batok sa kalangitan,ug ang ilang mga dila nagmartsa sa tibuok kalibotan.10Busa mibalik ang iyang katawhan ngadto kanila ug angkadagaya sa katubigan nahubas. 11Miingon sila, “Giunsaman pagkasayod sa Dios? Aduna bay kahibalo diha sa

Page 82: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 73:12 82 Mga Salmo 73:28Labing Halangdon?” 12Timan-i kini: mga daotan kini ngakatawhan; kanunay silangwalay pagpakabana, nahimonghilabihan ka dato. 13 Tinuod gayod nga kawang lamangnga akong gipanalipdan kining akong kasingkasing uggihugasan ang akong mga kamot sa pagkawalay sala.14 Tungod kay sa tanang adlaw gisakit ako ug gipanton samatag buntag. 15 Kung misulti ako, “Akong isulti kiningmga butanga,” unya akong gibudhian kining kaliwatan saimongmga anak. 16Bisan gisulayan ko sa pagsabot kiningmga butanga, lisod kaayo kini alang kanako. 17 Unyamiadto ako sa puluy-anan sa Dios ug nasabtan ko angilang dangatan. 18 Tinuod gayod gibutang nimo sila sadanlog nga mga dapit; gihatod nimo sila sa kalaglagan.19 Naunsa nga nahimo silang kamingawan sa usa kahigayon! Moabot ang ilang kataposan ug matapos silasa makalilisang nga paagi. 20 Sama sila sa damgo ngasa pagkahuman ang tawo mahigmata; O Ginoo, sa di-hang ikaw mobangon, dili na nimo hunahunaon kadtongmga damgoha. 21 Tungod kay ang akong kasingkasingnagmasulob-on, ug nasamdan ako pag-ayo. 22 Usa akoka walay alamag ug kulang sa panabot; sama lang ako sausa ka walay pagbati nga mananap sa imong atubangan.23Apan kanunay akong magauban kanimo; gigunitan moang akong tuong kamot. 24 Giyahi ako sa imong mgatambag ug human niana dawata ako sa himaya. 25 Kinsamay ako nga anaa sa langit apan ikaw? Walay bisanusa sa kalibotan nga akong gitinguha kung dili ikaw.26 Ang akong unod ug ang akong kasingkasing maluyaman, apan ang Dios mao ang kusog sa akong kasingkasinghangtod sa kahangtoran. 27 Kadtong halayo gikan kan-imo mangalaglag; gun-obon mo kadtong tanan nga walanagmatinud-anon kanimo. 28 Apan alang kanako, anggikinahanglan kong buhatonmao ang pagdangop kanimo

Page 83: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 74:1 83 Mga Salmo 74:13Dios. Gihimo nakong dalangpanan si Yahweh nga Ginoo.Akong imantala ang tanan nimong gibuhat.

741 Usa ka maskil ni Asaf. O Dios, nganong gisalikway

mo kami sa kahangtoran? Ngano nga ang imong kasukomisunog batok sa karnero diha sa imong sibsibanan?2 Hinumdomi ang imong katawhan, nga imong gipalitniadtong karaang kapanahonan, ang banay nga imonggitubos nga mahimo nga imong kaugalingong panulun-don, ug ang Bukid sa Zion, diin ikaw mipuyo. 3Ngari tan-awa ang hingpit nga pagkagun-ob, ang tanang kadaot ngagibuhat sa mga kaaway sa balaang dapit. 4 Ang imongmga kaaway nagngulob taliwala sa imong piniling dapit;gipahimutang nila ang ilang mga bandira. 5Nanigbas silagamit ang mga hatsa sama diha sa baga nga kalasangan.6 Gidugmok nila ug gipangguba ang tanang kinulitan;giguba nila kini pinaagi sa mga hatsa ug mga maso.7Gisunog nila ang imong puluy-anan; gipanamastamasannila ang imong pinuy-anan; gipukan kini ngadto sa yuta.8Miingon sila sa ilang mga kasingkasing, “Laglagon natosilang tanan.” Gisunog nila ang tanan nimong tigomanansa yuta. 9 Wala na kitay makita nga mga timaan, walanay mga propeta, ug walay usa kanato ang nasayod kunghangtod kanus-a kini molungtad. 10 Hangtod kanus-a, O Ginoo, nga magtamay ang kaaway kanimo? Angkaawaymagpasipala ba sa imong ngalan sa kahangtoran?11 Nganong imo mang gipugngan ang imong kamot, angimong tuong kamot? Ipagawas ang imong tuong kamotsa imong bisti ug laglaga sila. 12 Bisan pa niini ang Diosmaoy akong hari gikan pa sa karaang kapanahonan, nganagadala sa kaluwasan sa kalibotan. 13 Gibahin mo angdagat pinaagi sa imong kusog; gidugmok mo ang mga

Page 84: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 74:14 84 Mga Salmo 75:3ulo sa makalilisang nga mga mananap diha sa katubigan.14 Gidugmok mo ang mga ulo sa Leviatan; gipakaon mosiya sa mga nagpuyo sa kamingawan. 15 Giablihan moang mga tuboran ug kasapaan; gipahubas mo ang mgakasubaan. 16 Imo ang adlaw, ug ang kagabhion imo manusab; gipahimutangmo ang adlaw ug bulan sa ilang dapit.17 Gipahimutang mo ang tanang utlanan sa kalibotan;ug ikaw ang naghimo sa ting-init ug sa tingtugnaw.18 Hinumdomi kung giunsa sa kaaway paglabay ug mgapagtamay kanimo, O Yahweh, ug ang pagpasipala sa mgabuangbuang nga mga tawo sa imong ngalan. 19 Ayawitugyan ang kinabuhi sa imong salampati ngadto sa iha-las nga mananap. Ayaw kalimti hangtod sa kahang-toran ang kinabuhi sa dinaugdaog nimong katawhan.20Hinumdomi ang imong kasabotan, kay ang mangitngitngamga rehiyon sa yuta napuno samga dapit sa kabangis.21 Ayaw itugot nga ang dinaugdaog mahibalik uban sakaulaw; itugot nga ang kabos ug ang dinaugdaogmodayegsa imong ngalan. 22 Bangon, O Dios; panalipdi ang imongkadungganan; hinumdomi kung giunsa ka pagtamay samga buangbuang sa tibuok adlaw. 23 Ayaw kalimti angtingog sa imong mga kaaway o ang kabanha niadtongpadayon nga nagsupak kanimo.

751 Alang sa pangulong musikero; sumala sa Al Tasyet.

Ang salmo ni Asaf, usa ka awit. Magapasalamat kamikanimo, O Dios; magapasalamat kami, kay gipadayagmo ang imong presensiya; ang mga tawo magasulti saimong kahibulongang mga buhat. 2 Sa gitakda ngapanahon ako magahukom sa walay pinalabi. 3 Bisan angkalibotan ug ang tanang lumulupyo niini mangurog sakahadlok, akong lig-onon ang mga haligi sa kalibotan.

Page 85: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 75:4 85 Mga Salmo 76:7Selah 4 Moingon ako ngadto sa mga garboso, “Ayawpagpagarbo,” ug ngadto sa mga daotan, “Ayaw ipataasang sungay. 5 Ayaw ipataas ang inyong sungay; ayawpagsulti uban ang mapahitas-ong liog.” 6 Dili gikansa sidlakan o gikan sa kasadpan, ug kini dili gikan sakamingawan nga ang pagbayaw moabot. 7Apan ang Diosmao angmaghuhukom; siya angmagadala paubos ug siyaang magabayaw. 8 Tungod kay si Yahweh nagkupot ugkupa sa nagabulabula nga bino, nga sinagolan ug mgalamas, ug ibubo kini. Sigurado gayod nga ang tanangdaotan sa kalibotan moinom niini hangtod sa kataposangtulo. 9 Apan magpadayon ako sa pagsulti kung unsa angimong nabuhat; magaawit ako ug mga pagdayeg sa Diosni Jacob. 10 Siya miingon, “Akong pagaputlon ang tanangsungay sa daotan, apan angmga sungay samgamatarongigabayaw.”

761 Alang sa pangulong musikero, dinuyogan sa tulung-

gon nga adunay kuwerdas. Ang salmo ni Asaf, usa kaawit. Gipaila sa Dios ang iyang kaugalingon ngadto saJuda; ang iyang ngalan bantogan sa Israel. 2 Ang iyangtolda anaa sa Salem; ang iyang puluy-anan anaa sa Zion.3 Didto gibali niya ang mga uhas sa pana, ang taming,ang espada, ug ang uban pang mga hinagiban sa gubat.Selah 4 Hilabihan ang imong kasanag ug gipadayag moang imong himaya, samtang milugsong ka gikan sa mgakabukiran, diin imong gipatay ang imong mga biktima.5 Ang mga maisugon ug kasingkasing nakawatan; ugnahinanok sila. Ang tanang manggugubat wala naynahimo. 6 Sa imong pagbadlong, O Dios ni Jacob, angmga nagkabayo ug ang kabayo nahinanok. 7 Ikaw, ooikaw, ang angay kahadlokan; kinsa ang makabarog sa

Page 86: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 76:8 86 Mga Salmo 77:9imong atubangan kung ikaw masuko? 8 Gikan sa langitnadungog ang imong paghukom; ang kalibotanmahadlokug mahilom 9 sa dihang ikaw O Dios, mobarog aron sapaghukom ug pagluwas sa tanang dinaugdaog sa kalib-otan. Selah 10 Sigurado gayod nga ang imong masuk-anon nga paghukom sa katawhan magdala ug pagdayegkanimo; baksi ang imong kaugalingon sa kung unsa angnahilabilin sa imong kasuko. 11 Paghimo ug pakigsaadkang Yahweh nga imong Dios, ug tumana kini. Hinaot ngaang nakapalibot kaniya nga angay kahadlokan magdalaug mga gasa alang kaniya. 12 Giputol niya ang espiritu samga prinsipe; gikahadlokan siya sa mga hari sa kalibotan.

771 Alang sa pangulong musikero; sunod sa istilo ni

Jedutun. Ang salmoni Asaf. Magtawag ako sa Dios uban saakong tingog; tawgon ko ang Dios uban sa akong tingog,ug ang akong Dios makadungog kanako. 2 Sa adlaw saakong kalisdanan nangita ako sa Ginoo; sa kagabhionakong gibayaw ang akong mga kamot, ug dili gayod kinimakapoyan. Midumili ang akong kalag nga mahupay.3 Naghunahuna ako sa Dios sa dihang ako nag-agulo;naghunahuna ako kaniya sa dihang ako naluya. Selah4 Imong giablihan ang akongmgamata; dili akomakasultisa hilabihang kalibog. 5 Naghunahuna ako sa nangagingmga adlaw, mahitungod sa mga adlaw nga dugay nangmilabay. 6 Sa kagabhion nahinumdoman ko ang usa kaawit nga kaniadto akong giawit. Gipamalandongan kopag-ayoug gisulayan sa pagsabot kungunsa angnahitabo.7 Isalikway ba ako sa Dios sa kahangtoran? Dili naba siya magpakita kanako ug pabor? 8 Ang iya bangpagkamatinud-anon sa kasabotan mawala na sa hingpit?Napakyas ba ang iyang saad sa kahangtoran? 9Nakalimot

Page 87: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 77:10 87 Mga Salmo 78:3ba ang Dios nga magmaluluy-on? Nasirad-an na ba saiyang kapungot ang iyang kahangawa? Selah 10Miingonako, “Mao kini ang akong kagul-anan: ang pagkausabsa tuong kamot sa Labing Halangdon nganhi kanato.”11 Apan akong hinumdoman ang imong mga buhat, OYahweh; hunahunaon ko ang imong kahibulongan ngamga buhat kaniadto. 12 Pamalandongan ko ang imongmga buhat ug pagahunahunaon ko kini. 13 Ang imongpamaagi, O Dios, balaan; unsa nga dios ang ikatandi saatong bantogang Dios? 14 Ikaw ang Dios nga naghimo samga kahibulongan; gipakita mo sa katawhan ang imongkusog. 15Gihataganmoug kadaogan ang imong katawhanpinaagi sa imong dakong gahom— ang mga kaliwat niJacob ug ni Jose. Selah 16Ang katubigan nakakita kanimo,O Dios; ang katubigan nakakita kanimo, ug nangahadloksila; ang kinahiladman nangurog. 17 Ang mga panganodnagbubo ug tubig; ang mapanganorong kawanangannaghatag ug tingog; ang imong mga pana nanagpanglu-pad. 18 Ang imong gadalugdog nga tingog madungogdiha sa hangin; ang kilat midan-ag sa kalibotan, ang yutamikurog ug nauyog. 19Ang imong dalan diha sa dagat ugang imong agianan diha sa dagkong mga tubig, apan angimongmga tunob dili makita. 20Gigiyahanmo ang imongkatawhan sama sa panon pinaagi sa kamot ni Moises ugni Aaron.

781Usa kamaskil ni Asaf. Pamatia ang akong pagpanudlo,

O akong katawhan, patalinghogi ang mga pulong saakong baba. 2 Akong pagaablihan ang akong baba samga sambingay; ako magaawit mahitungod sa tinagongmga butang mahitungod kaniadto. 3 Mao kini ang mgabutang nga atong nadungog ug nakat-onan, mga butang

Page 88: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 78:4 88 Mga Salmo 78:16nga gitudlo kanato sa atong mga katigulangan. 4 Dilinato kini ililong sa ilang mga kaliwatan. Isugilon tasa sunod nga kaliwatan ang mahitungod sa dalayegongmga buhat ni Yahweh, ang iyang kusog, ug ang mgakahibulongan nga iyang gibuhat. 5 Kay nagbuhat siyaug mga kasugoan kang Jacob ug nagbutang ug balaod saIsrael. Gimandoan niya ang atong mga katigulangan ngaila kining itudlo ngadto sa ilangmga anak. 6Gimando niyakini aron nga ang sunod nga kaliwatan masayod sa iyangkasugoan, ang mga bata nga wala pa matawo, mao nausab ang mosulti sa ilang kaugalingong mga anak. 7Unyamosalig sila sa Dios ug dili nila kalimtan ang iyang mgabuhat apan tumanon ang iyang mga kasugoan. 8 Unyadili sila mahisama sa ilang mga katigulangan, nga mgagahig ulo ug mga masinupakong kaliwatan, kaliwatannga ang kasingkasing dili maayo, ug ang mga espiritunga dili maunongon ug matinud-anon sa Dios. 9 Angmga Efraimihanon adunay mga pana, apan mibalik silasa adlaw sa pagpakiggubat. 10 Wala nila tipigi ang ilangkasabotan tali sa Dios, ug nagdumili sila sa pagtuman saiyang balaod. 11 Gikalimtan nila ang iyang mga buhat,ang kahibulongangmga butang nga iyang gipakita kanila.12 Gikalimtan nila ang katingalahang mga butang ngaiyang gibuhat sa atubangan sa ilang mga katigulangandidto sa yuta sa Ehipto, sa yuta sa Zoan. 13 Gitunga niyaang dagat ug gigiyahan sila patabok niini; gipatindogniya ang katubigan sama sa mga pader. 14 Panahonsa adlaw gigiyahan niya sila uban ang panganod ug satanang gabii inubanan sa kahayag sa kalayo. 15 Gipikasniya ang mga bato didto sa kamingawan, ug gihataganniya sila ug tubig nga madagayaon gayod, nga igo ngamakapuno sa kinahiladman sa dagat. 16Naghimo siya ugmga tuboran nga nag-agas gikan sa bato ug iyang gipada-

Page 89: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 78:17 89 Mga Salmo 78:33gayday ang tubig sama sa kasubaan. 17Apan nagpadayonsila sa pagpakasala batok kaniya, nagasupak batok saLabing Halangdon didto sa kamingawan. 18Gisulayan nilaang Dios sa ilang mga kasingkasing pinaagi sa pagpan-gayo ug pagkaon nga makatagbaw sa ilang kaugalingon.19 Nagsulti sila batok sa Dios; miingon sila, “Makahatagba gayod ang Dios ug lamesa alang kanato diha sa kamin-gawan? 20 Tan-awa, sa dihang iyang gibunalan ang bato,miagas ang tubig ug midagayday. Apan makahatag bausab siya ug tinapay? Magahatag ba siya ug karne alang saiyang katawhan?” 21 Sa dihang nadungog kini ni Yahweh,nasuko siya; busa ang iyang kalayo misunog batok kangJacob, ug ang iyang kasuko misulong sa Israel, 22 tungodkay wala man sila mituo sa Dios ug wala misalig sa iyangkaluwasan. 23 Apan gimandoan niya ang kalangitan ugnaablihan ang mga pultahan sa langit. 24Nagpaulan siyaug mana aron sila makakaon, ug gihatagan sila ug trigogikan sa langit. 25 Gikaon sa mga tawo ang tinapay samga anghel. Nagpadala siya ug pagkaon ngamadagayaongayod. 26 Gipahuros niya ang hangin sa sidlakan aronmotayhop sa kawanangan, ug pinaagi sa iyang gahomgigiyahan niya ang hangin sa kasadpan. 27 Gipaulananniya sila ug karne sama sa abog, mga langgam nga dilimaihap sama sa balas sa kadagatan. 28 Nangahulog kinitaliwala sa ilang kampo, palibot sa ilangmga tolda. 29Busanangaon sila ug nangabusog. Gihatag niya ngadto kanilaang ilang gitinguha. 30 Apan wala pa sila nangabusog;ang ilang kalan-on anaa pa sa ilang mga baba. 31 Unyagisulong sila sa kasuko sa Dios ug gipamatay ang labingkusgan kanila. Gipuo niya ang mga batan-ong lalaki saIsrael. 32 Bisan pa niini, nagpadayon sila sa pagpakasalaug walamituo sa iyang kahibulongangmga buhat. 33Busagipamubo sa Dios ang ilangmga adlaw; ang ilang katuigan

Page 90: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 78:34 90 Mga Salmo 78:49napuno sa kalisang. 34 Sa dihang ang Dios mosakit kanila,mosugod sila sa pagpangita kaniya, ug unya mobaliksila ug mangita gayod kaniya. 35 Mahinumdoman nilanga ang Dios mao ang ilang bato ug nga ang LabingHalangdong Dios mao ang ilang manluluwas. 36 Apangiulog-ulogan nila siya pinaagi sa ilang mga baba ugnamakak kaniya sa ilang mga pulong. 37 Kay ang ilangmga kasingkasing dili lig-ong mitutok kaniya, ug dili silamatinud-anon sa iyang kasabotan. 38 Apan siya, san-glit maluluy-on, nagpasaylo sa ilang kasal-anan ug walaniya sila laglaga. Oo, daghang mga panahon nga iyanggipugngan ang iyang kasuko ug wala pukawa ang tananniyang kapungot. 39 Gihinumdoman niya nga gibuhatsila gikan sa unod, usa ka hangin nga molabay ug dilina mobalik. 40 Sa makadaghang higayon misupak silabatok kaniya didto sa kamingawan ug nagpasubo kaniyadidto sa umaw nga mga rehiyon! 41 Sa kanunay gisulayannila ang Dios ug minghagit sa Balaan sa Israel. 42 Walasila maghunahuna mahitungod sa iyang gahom, kunggiunsa niya sila pagluwas gikan sa ilang kaaway 43 sadihang gipakita niya ang iyang makalilisang nga mgatimaan didto sa Ehipto ug ang iyangmga kahibulongan sarehiyon sa Zoan. 44 Gihimo niyang dugo ang mga suba samga Ehiptohanon aron dili sila makainom gikan sa ilangmga tuboran. 45 Nagpadala siya ug labihan kadaghanglangaw nga milamoy kanila ug mga baki nga milukop sailang yuta. 46 Iyang gihatag ang ilang mga pananom samga apan-apan ug ang ilang mga hinagoan ngadto samga dulon. 47 Gilaglag niya ang ilang mga kaparasantungod sa pagpaulan ug yelo ug ang ilang mga kahoynga sikomoro. 48 Gipaulanan niya ug yelo ang ilang mgabaka ug gipanglitian ang ilang binuhing mga mananap.49 Ang iyang hilabihang kasuko mihampak batok kanila.

Page 91: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 78:50 91 Mga Salmo 78:65Gipadala niya ang kapungot, kaligutgot, ug kalisdanansama sa mga anghel nga nagdala ug kasamok. 50Naghimosiya ug dalan alang sa iyang kasuko; wala niya sila ilikaygikan sa kamatayon apan gitugyan sila sa katalagman.51 Gipamatay niya ang tanang panganay didto sa Ehipto,ang kinamagulangan sa ilang kusog didto sa mga tolda niHam. 52Gigiyahan niya ang iyangmga katawhan pagawassama sa karnero ug gitultolan sila didto sa kamingawansama sa panon sa mananap. 53 Gigiyahan niya sila ngaluwas ug walay kahadlok, apan ang dagat mitabon sailang mga kaaway. 54 Unya gidala niya sila sa utlanansa iyang balaang yuta, niining bukira nga naangkon saiyang tuong kamot. 55 Gipapahawa niya ang mga na-sod nga nauna kanila ug gipanghatag kanila ang ilangpanulundon. Gipapuyo niya ang mga banay sa Israel sailang mga tolda. 56 Apan ilang gisulayan ug gisupak angLabing Halangdong Dios ug wala gituman ang iyang mgakasugoan. 57 Sila dili mga matinud-anon ug nagmabudhi-on sama sa ilang mga amahan; dili sila kasaligan sama sabaliko nga pana. 58 Kay gipasuko nila siya sa ilang hataasnga mga dapit ug gihagit siya aron mangabugho sa ilangmga diosdios. 59 Sa dihang nadungog kini sa Dios, nasukosiya ug hingpit nga gisalikway ang Israel. 60Gibiyaan niyaang puluy-anan sa Silo, ang tolda diin siyamipuyo uban samga tawo. 61Gitugotan niya nga ang iyang kusog makuhaug gihatag ang iyang himaya ngadto sa mga kamot sakaaway. 62 Gitugyan niya ang iyang katawhan ngadto saespada, ug nasuko siya sa iyang panulundon. 63 Gilamoysa kalayo ang ilang mga batan-ong lalaki, ug ang ilangmga kadalagahan wala naymga awit sa kasal. 64Ang ilangmga pari nangapukan pinaagi sa espada, ug ang ilangmgabalo dili makahimo sa pagbangotan. 65 Unya ang Ginoonahigmata sama sa tawo nga gikan sa pagkatulog, sama

Page 92: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 78:66 92 Mga Salmo 79:6sa manggugubat nga nagsinggit tungod sa bino. 66Giabogniya ang iyang mga kaaway; gipakaulawan niya sila sawalay kataposan. 67 Gisalikway niya ang tolda ni Jose, ugwala niya pilia ang banay ni Efraim. 68 Gipili niya angbanay ni Juda ug ang Bukid sa Zion nga iyang gihigugma.69Gitukod niya ang iyang pinuy-anan sama sa mga langit,sama sa kalibotan nga iyang palungtaron sa kahangtoran.70 Gipili niya si David, nga iyang sulugoon, ug gikuhasiya gikan sa puluy-anan sa mga karnero. 71 Gikuha niyasiya gikan sa pagbantay sa mga babayeng karnero ugsa mga anak niini ug gidala niya siya aron mahimongmagbalantay ni Jacob, nga iyang katawhan, ug sa Israel,nga iyang panulundon. 72 Gibantayan sila ni David ubansa kaligdong sa iyang kasingkasing, ug gigiyahan niya silasa kahanas sa iyang mga kamot.

791 Ang salmo ni Asaf. O Dios, ang langyaw nga kana-

soran miabot sa imong panulundon; giguba nila angimong balaang templo; ug gihimo nilang nagtipun-ognga kagun-ob ang Jerusalem. 2 Gipakaon nila sa mgalanggam sa kalangitan ang patay nga lawas sa imongmgasulugoon, ug ang lawas sa imong mga matinud-anon ngakatawhan ngadto sa mga ihalas nga mananap sa yuta.3 Gipabanaw nila ang ilang dugo sama sa tubig palibot saJerusalem, ug walay milubong kanila. 4 Nahimo kamingsalawayon sa among mga silingan, gibiaybiay ug gitamaykami sa mga nakapalibot kanamo. 5 Hangtod kanus-a, O Yahweh? Magpabilin ka bang masuko hangtod sakahangtoran? Hangtod kanus-a mosilaob nga daw kalayoang imong pagpangabugho? 6 Ibubo ang imong kapungotngadto sa mga nasod nga wala makaila kanimo ug samga gingharian nga wala magtawag sa imong ngalan.

Page 93: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 79:7 93 Mga Salmo 80:57 Tungod kay gilamoy nila si Jacob, ug giguba ang iyangmga kabalayan. 8 Ayaw tipigi ang mga sala sa amongmga katigulangan batok kanamo; moabot unta ang imongmaluluy-ong buhat nganhi kanamo, tungod kay huyangkami. 9 Tabangi kami, O Dios sa among kaluwasan, alangsa himaya sa imong ngalan; luwasa kami ug pasayloa kamisa among mga sala tungod ug alang sa imong ngalan.10 Nganong miingon man ang mga kanasoran, “Asa manang ilangDios?” Mapanimaslan unta sa among atubanganang dugo sa imong mga sulugoon nga gipabanaw sa mgakanasoran. 11Makaabot unta kanimo ang mga pag-agulosa mga binilanggo; uban sa kadako sa imong gahom tipigiang mga anak gikan sa kamatayon. 12 Balosi sa maslabaw pa sa makapito ka pilo ang mga sabakan sa amongkasilinganang mga nasod ang mga pagpasipala nga ilanggipakaulaw kanimo, O Ginoo. 13 Aron kami nga imongmga katawhan ug karnero sa imong sibsibananmaghatagug pagpasalamat diha kanimo hangtod sa kahangtoran.Among isulti ang imong mga pagdayeg ngadto sa tanangkaliwatan.

801 Alang sa pangulong musikero, sumala sa Shoshanim

Edut nga istilo. Ang salmo ni Asaf. Paminaw, Magbalan-tay sa Israel, ikaw nga naggiya kang Jose sama sa panon sakarnero; ikaw nga naglingkod ibabaw sa kerubin, dan-agkanamo! 2 Sa atubangan ni Efraim ug Benjamin ug Man-ases, palihoka ang imong gahom; anhi ug luwasa kami.3 O Dios, ipahiuli kami; padan-aga ang imong nawongnganhi kanamo, ug maluwas kami. 4 Yahweh Dios ngamakagagahom, hangtod kanus-a kamasuko sa imongmgakatawhan sa dihang mag-ampo sila? 5 Gipakaon mo silaug tinapay sa mga luha ug gihatagan mo sila ug daghang

Page 94: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 80:6 94 Mga Salmo 81:2luha aron imnon. 6 Nagbuhat ka kanamo ug butang ngagilalisan sa among mga silingan, ug gikataw-an kami saamong mga kaaway. 7 Dios nga makagagahom, ipahiulikami; ipadan-ag ang imong nawong nganhi kanamo, ugmaluwas kami. 8Nagdala ka ug paras gikan sa Ehipto; gi-abog mo ang kanasoran ug gibalhin mo kini sa pagtanom.9Gihinloan nimo ang yuta alang niini; ug nakagamot kiniug nipuno sa yuta. 10 Ang mga kabukiran natabonan salandong niini, ang mga cedar sa Dios sa mga sanga niini.11 Miabot ang mga sanga niini hangtod sa dagat ug anglinghod nga sanga ngadto sa Suba sa Eufrates. 12Nganonggiguba man nimo ang paril niini ug ang tanan nga moagimopupo sa bunga niini. 13 Gipangguba kini sa ihalas ngamga baboy nga gikan sa kalasangan, ug gipangaon kini samapintas ngamgamananap sa kaumahan. 14Lingia kami,O Dios nga makagagahom; dungaw gikan sa langit ugtagda ug atimana kining paras. 15Mao kini ang gamot ngagitanom sa imong tuo nga kamot, ang linghod nga sanganga imong gipatubo. 16 Nangasunog kini ug gipamutol;nangahanaw sila tungod sa imong pagbadlong. 17 Angimong kamot maanaa unta sa tawo nga anaa diha saimong tuong kamot, sa anak sa tawo nga imong gilig-onalang sa imong kaugalingon. 18 Unya dili kami mobiyagikan kanimo; dasiga kami, ug mosangpit kami sa imongngalan. 19Yahweh, Dios ngamakagagahom, ipahiuli kami;ipadan-ag kanamo ang imong nawong, ug mamaluwaskami.

811 Alang sa pangulong musikero; sumala sa Getit nga

istilo. Ang salmo ni Asaf. Pag-awit ug makusog sa Diosnga atong kusog; singgit sa kalipay sa Dios ni Jacob. 2Pag-awit ug alawitonug tugtoga ang tamborin, angmaanindot

Page 95: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 81:3 95 Mga Salmo 81:16nga lira ug alpa. 3 Patingoga ang trumpeta nga sungaysa panahon sa pagsubang sa bag-ong bulan, sa adlawsa pagtakdol sa bulan, sa adlaw sa pagsugod sa atongpista. 4 Kay kini balaod alang sa Israel, usa ka mandonga gihatag sa Dios ni Jacob. 5 Iyang kini gihatag ingonnga lagda kang Jose sa dihang miadto siya batok sa yutasa Ehipto, diin nakadungog ako ug usa ka tingog ngawala nako nailhan: 6 “Akong kuhaon ang palas-anon saiyang abaga; ang iyang mga kamot gawasnon na gikan sapaghawid sa bukag. 7 Sa imong mga kasakit misangpit ka,ug gitabangan ko ikaw; gitubag ko ikaw gikan sa gadag-om nga panganod. Gisulayan ko ikaw didto sa katubigansa Meriba. Selah 8 Paminaw, O akong mga katawhan,tungod kay pasidan-an ko kamo, Israel, kung maminawlang unta kamokanako! 9Kinahanglanwalay langyawngadios diha kaninyo; ayaw gayod kamo pagsimba sa bisanunsang langyaw nga dios. 10 Ako si Yahweh nga inyongDios, nga mao ang nagpagawas kaninyo gikan sa yuta saEhipto. Ablihi ug dako ang inyong mga baba, ug pun-on ko kini. 11 Apan wala magpatalinghog ang akong mgakatawhan sa akongmga pulong; ang Israel walamotumankanako. 12 Busa gipasagdan ko sila sa ilang kaugalingonnga pamaagi aron buhaton nila kung unsa ang maayoalang kanila. 13 O, nga ang akong katawhan maminawkanako; O, nga ang akong katawhan maglakaw sa akongdalan. 14Unya buntugon ko dayon ang ilang mga kaawayug itumong ko ang akong kamot batok sa ilang mga man-glulutos. 15Kadtong nasilag kang Yahweh untamangurogsa kahadlok diha sa iyang atubangan! Mapakaulawanunta sila hangtod sa kahangtoran. 16Akong pakan-on angIsrael ug pino nga trigo; tagbawon ko kamo ug dugos ngagikan sa bato.”

Page 96: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 82:1 96 Mga Salmo 83:882

1 Ang salmo ni Asaf. Nagbarog ang Dios sa bal-aang panagtigom; sa taliwala sa mga dios naghatag siyaug paghukom. 2 Hangtod kanus-a ka mohukom ngadili makataronganon ug magpakita ug pagdapig sa mgadaotan? Selah 3 Panalipdi ang mga kabos ug ang mgawalay amahan; atimana ang katungod sa mga gisakit ugsa mga nagkalisod. 4 Luwasa ang mga kabos ug angmga nagkinahanglan; kuhaa sila gikan sa kamot sa mgadaotan. 5 Wala sila mahibalo ni makasabot; naglatagawsila diha sa kangitngit; ang tanan nga patukoranan sakalibotan napukan. 6 Miingon ako, “Mga dios kamo, ugkamong tanan mga anak sa Labing Halangdon. 7 Apanmamatay kamo sama samga kalalakin-an ugmangahulogsamaniadtongmgaprinsipe.” 8Tindog, ODios, hukmi angkalibotan, tungod kay aduna kay panulundon sa tanangkanasoran.

831 Usa ka awit. Ang salmo ni Asaf. O Dios, ayaw

pagpakahilom! Ayaw kami pasagdi ug magpabilin ngadili mairog, O Dios. 2 Tan-awa, ang imong mga ka-away nagbuhat ug kasamok, ug kadtong nasilag kanimomipataas sa ilang mga ulo. 3 Nag-abin sila batok saimong mga katawhan ug nagsabot batok sa imong mgagipanalipdan. 4Miingon sila, “Dali kamo, laglagon ta silaingon nga nasod. Ug ang ngalan nga Israel dili na gayodmahinumdoman.” 5 Nagplano sila ug usa ka pamaagi;batok kanimo naghimo sila ug panag-abin. 6 Naglakipkini sa mga tolda ni Edom ug sa mga Ismaelinhon, ug samga katawhan sa Moab ug sa mga Hagarnon, nga nakig-abin uban sa 7 Gebal, sa Amonihanon, sa Amalekanhon;lakip usab niini ang Filistia ug ang mga lumulupyo saTiro. 8 Nakig-abin usab kanila ang Assyria; gitabangan

Page 97: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 83:9 97 Mga Salmo 84:5nila ang mga kaliwat ni Lot. Selah 9 Buhata ngadto kanilaang sama sa gibuhat mo ngadto sa Midian, ug sama sagibuhat mo sa Sisera ug sa Jabin didto sa Suba sa Kishon.10Nangahanaw sila didto sa Endor ug nahimong sama sapatambok sa yuta. 11 Himoa ang ilang kadagkoan ngamahisama kang Oreb ug Zeeb, ug ang tanan nilang mgaprinsipe mahisama kang Zeba ug Zalmuna. 12 Miingonsila, “Kuhaon nato alang sa atong kaugalingon ang sib-sibanan sa Dios.” 13 O akong Dios, himoa sila nga dawnagkatag nga abog, sama sa uhot nga gipalid sa hangin,14 sama sa kalayo nga misunog sa lasang, ug sama sakalayo ngamisilaob sa kabukiran. 15Gukora sila sa kusganmong hangin, ug hadloka sila sa imong bagyo. 16 Pun-a ang ilang mga nawong sa kaulaw aron ilang pangitaonang imong ngalan, O Yahweh. 17 Maulawan unta sila ugmangalisang sa walay kataposan; mangamatay unta silanga walay dungog. 18Unya masayod sila nga ikaw lang, OYahweh, ang Labing Halangdon sa tibuok kalibotan.

841 Alang sa pangulong musikero; sumala sa Gitit nga

istilo. Ang salmo samga anak ni Kora. Pagkatahom gayodsa dapit nga imong gipuy-an, O Yahweh nga makagaga-hom! 2Naghandom ako sa templo ni Yahweh, ang akongpagtinguha niini maoy nakapaluya kanako. Ang akongkasingkasing ug ang tibuok nakong pagkatawo nagtawagsa buhi nga Dios. 3 Bisan gani ang gorion nakakaplag saiyang balay, ug ang sayaw nagbuhat sa iyang salag aronkabutangan sa iyang piso duol sa imong mga altar, OYahweh nga makagagahom, akong Hari, ug akong Dios.4 Bulahan sila nga nagpuyo sa imong balay; kanunaysilang gadayeg diha kanimo. Selah 5 Bulahan kadtongtawo nga ang kusog anaa kanimo, nga ang kasingkasing

Page 98: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 84:6 98 Mga Salmo 85:6mao ang dalan patungas sa Zion. 6 Latas sa walog samga Luha, makakaplag sila ug mga tuboran sa tubigaron mainom. Ang unang ulan nagpuno niini sa mgapanalangin. 7Manglakaw sila uban sa kusog; ang matag-usa kanila magpakita sa Dios didto sa Zion. 8 O YahwehDios nga makagagahom, patalinghogi ang akong mgapag-ampo; Dios ni Jacob, paminaw kung unsa ang akongginasulti! Selah 9ODios, bantayi ang among tigpanalipod;pagpakita ug kahangawa sa imong dinihogan. 10 Kay angusa ka adlaw sa imong templo mas labing maayo kaysaliboan ka mga adlaw sa ubang dapit. Palabihon ko panga mamahimong tig-abli sa pultahan sa balay sa akongDios, kaysa mopuyo sa tolda sa mga daotan. 11 Tungodkay si Yahweh nga Dios mao ang atong adlaw ug taming;maghatag si Yahweh ug grasya ug himaya; dili niya ihikawang mga maayong butang alang niadtong maglakaw ngaadunay kaligdong. 12O Yahweh nga makagagahom, bula-han ang tawo nga nagsalig diha kanimo.

851 Alang sa pangulongmusikero. Ang salmo samga anak

ni Kora. O Yahweh, nagpakita ka ug pabor sa imong yuta;ug gipahiuli nimo ang maayo nga kahimtang ni Jacob.2 Gipasaylo mo ang mga sala sa imong mga katawhan;gitabonan mo ang tanan nga ilang mga kalapasan. Selah.3 Gibakwi mo ang tanan nimong kapungot; mitalikod kagikan sa imong hilabihang kasuko. 4 Ipahiuli kami, ODios sa among kaluwasan, ug buhii na ang wala nimogikahimut-an kanamo. 5 Masuko ka ba kanamo hang-tod sa hangtod? Magbilin ka bang masuko hangtod saumaabot nga mga kaliwatan? 6 Dili mo ba kami dasigonpag-usab? Ug unya ang imong katawhan magmaya diha

Page 99: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 85:7 99 Mga Salmo 86:9kanimo. 7 Ipakita kanamo ang imong pagkamatinud-anon sa kasabotan, O Yahweh, ihatag kanamo ang imongkaluwasan. 8 Maminaw ako kung unsa ang isulti niYahweh nga Dios, tungod kay magbuhat siya ug kali-naw sa iyang mga katawhan, ang iyang matinud-anonnga mga sumusunod. Apan kinahanglan nga dili nasila mobalik pag-usab sa buangbuang nila nga mga bin-uhatan. 9 Tinuod gayod nga ang iyang kaluwasan haduolniadtong nahadlok kaniya; unya ang himaya magpabilinsa atong yuta. 10 Pagkamatinud-anon sa kasabotan ugpagkamasaligan, nagtagbo; ang pagkamatarong ug angkalinawnaghagkanay sa usag-usa. 11Ang pagkamasaliganmibuswak gikan sa yuta, ug ang pagkamatarong midun-gaw gikan sa langit. 12 Oo, si Yahweh maghatag sa iyangmaayong mga panalangin, ug ang atong yuta maghatagsa iyang abot. 13 Ang pagkamatarong mag-una kaniya ugmagbuhat ug dalan alang sa iyang mga lakang.

861 Ang pag-ampo ni David. Paminaw, O Yahweh,

ug tubaga ako, tungod kay ako kabos ug dinaugdaog.2 Panalipdi ako, tungod kay ako maunongon; akongDios, luwasa ang imong alagad nga nagsalig kanimo.3 Pagmaluluy-on kanako, O Ginoo, tungod kay nagtuawako kanimo sa tibuok adlaw. 4 Lipaya ang imong alagad,kay diha kanimo, O Ginoo, nag-ampo ako. 5 Ikaw, O Ginoo,maayo, ug andam nga mopasaylo, ug nagpakita ka ugdakong kaluoy niadtong nagtuaw kanimo. 6 O Yahweh,paminawa ang akong pag-ampo; patalinghogi ang tingogsa akong mga paghangyo. 7 Sa adlaw sa akong mgakalisdanan mitawag ako kanimo, kay ikaw magatubagkanako. 8Walay maitandi kanimo sa mga dios, O Ginoo.Walay mga buhat nga sama sa imong mga buhat. 9 Ang

Page 100: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 86:10 100 Mga Salmo 87:5tanang kanasoran nga imong gihimomoduol ugmoyukbokanimo, O Ginoo. Pasidunggan nila ang imong ngalan.10 Tungod kay gamhanan ka ug nagbuhat sa kahibulon-gang mga butang; ikaw lamang ang Dios. 11 Tudloi akosa imong dalan, O Yahweh. Unya magalakaw ako saimong kamatuoran. Bug-osa ang akong kasingkasing sapagyukbo kanimo. 12 Ginoo nga akong Dios, dayegon koikaw sa tibuok nakong kasingkasing; himayaon ko angimongngalan sawalay kataposan. 13Tungod kay dako angimong pakamatinud-anon sa kasabotan nganhi kanako;giluwas mo ang akong kinabuhi gikan sa kinahiladman saSeol. 14ODios ko, angmgamapahitas-onmiabot ugnakig-batok kanako. Ang panon sa bangis ngamga tawo nangitasa akong kinabuhi. Wala sila makaila kanimo. 15 Apanikaw, O Ginoo, maluluy-on ug puno sa grasya nga Dios, dilidalingmasuko, ugmadagayaon sa pagkamatinud-anon sakasabotan ug pagkamasaligan. 16 Lingi kanako ug kaluy-i ako; ihatag ang imong kusog sa imong alagad; luwasaang anak sa imong sulugoong babaye. 17 Ipakita kanakoang timaan sa imong pabor. Unya kadtong nasilag kanakomakakita niini ug mapakaulawan tungod kay ikaw, OYahweh, ang nagtabang kanako ug naghupay kanako.

871 Salmo sa mga anak ni Kora; usa ka awit. Sa bal-

aang bukid nagbarog ang siyudad nga iyang gitukod;2 gihigugma ni Yahweh ang mga ganghaan sa Zion labawsa tanangmga tolda ni Jacob. 3Mahimayaongmga butangang gisulti mahitungod kanimo, siyudad sa Dios. Selah4 “Gihisgotan ko ang Rahab ug ang Babilonia sa akongmga sumusunod. Tan-awa, ang Filistia ug ang Tiro, ubanang Etiopia — ug moingon, 'Kini natawo didto.'” 5 Isultikini ngadto sa Zion, “Angmatag usa niini nahimugso diha

Page 101: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 87:6 101 Mga Salmo 88:12kaniya; ug ang Labing Halangdon mismo maoy molig-onkaniya.” 6 Gisulat ni Yahweh sa libro sa mga nasod, “Kininatawo didto.” Selah 7 Busa ang mga mang-aawit ug angmagsasayaw nag-ingon, “Ang tanan kong tuboran anaakanimo.”

881 Usa ka awit, salmo sa mga anak ni Kora, alang sa

pangulong musikero, sumala sa Mahalat Lenot nga istilo.Usa ka maskil ni Heman ang Ezrahanon. O Yahweh, Diossa akong kaluwasan, adlaw ug gabii nagtuaw ako kanimo.2Paminawa ang akong pag-ampo; patalinghogi ang akongpagpangamuyo. 3 Kay napuno ako sa mga kalisdanan,ug ang akong kinabuhi nahiabot sa Seol. 4 Gitagad akosa mga tawo sama niadtong mikanaog sa bung-aw; usaako ka tawo nga wala nay kusog. 5 Gipasagdan ako ubansa mga patay; sama ako sa patay nga naghigda diha salubnganan, nga wala na nimo gipanumbaling tungod kaysila giputol na gikan sa imong gahom. 6 Gibutang moako sa pinakaubos nga bahin sa bung-aw, sa mangitngitug sa lalom nga mga dapit. 7 Gipapas-an mo kanako angimong kaligutgot, ug ang tanan mong balod midat-ogkanako. Selah 8 Tungod kanimo, gilikayan ako sa akongmga kauban. Gihimo mo akong makalilisang nga talan-awon ngadto kanila. Gigaid ako ug dili ako makaikyas.9Nagkaluya na ang akongmgamata tungod sa kalisdanan;sa tanang adlaw nagtawag ako kanimo, Yahweh; gibayawko ang akong mga kamot diha kanimo. 10 Mobuhat kaba ug mga kahibulongan alang sa patay? Kadtong mganangamatay mabanhaw ba ug modayeg kanimo? Selah11Mahimo ba nga maimantala ang imong pagkamatinud-anon sa kasabotan diha sa lubnganan, ang imong pagka-maunongon diha sa dapit sa mga patay? 12Masayran ba

Page 102: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 88:13 102 Mga Salmo 89:7ang imong kahibulongang mga buhat diha sa kangitngit,o ang imong pagkamatarong sa dapit sa pagkalimot?13Apan nagtuaw ako kanimo Yahweh; sa kabuntagon angakong pag-ampo anaa kanimo. 14 Yahweh, nganong imoman akong gisalikway? Nganong gitago mo man angimong panagway kanako? 15 Kanunay akong gisakit ugnag-ungaw sa kamatayon sukad pa sa akong pagkabatan-on. Nag-antos ako tungod sa imong kaisog; ug nawad-an ako ug paglaom. 16 Ang imong mga buhat sa kasukoanaa kanako, ug ang imong makalilisang nga mga buhatnaglaglag kanako. 17Gialirongan nila ako sama sa tubig satibuok adlaw; gipalibotan ako nilang tanan. 18Gipahilayomo ang matag higala ug mga kauban gikan kanako. Kan-gitngit na lamang maoy akong kauban.

891 Ang maskil ni Etan ang Ezrahanon. Magaawit ako sa

kahangtoranmahitungod samgabuhat sa pagkamatinud-anon sa kasabotan ni Yahweh. Imantala ko ang imongpagkamatinud-anon sa umaabot ngamgakaliwatan. 2Kayako nagaingon, “Ang pagkamatinud-anon sa kasabotanmolahutay sa kahangtoran; ang imong pagkamatinud-anon nga imong gitukod sa kalangitan.” 3 “Naghimo akoug kasabotan uban sa akong pinili, nanumpa ako kangDavid nga akong sulugoon. 4Himoon ko nga magpadayonang imong mga kaliwat sa kahangtoran, ug himoon konga molahutay ang imong trono sa tanang henerasyon.”Selah 5 Ang kalangitan nagadayeg sa imong mga kahibu-longan, Yahweh; gidayeg ang imong pagkamatinud-anondiha sa pundok sa mga balaan. 6 Kay si kinsa man sakalangitan ang ikatandi kang Yahweh? Kinsa man sa mgaanak sa mga dios ang sama kang Yahweh? 7 Siya ang Diosnga gipasidunggan pag-ayo sa pundok sa mga balaan ug

Page 103: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 89:8 103 Mga Salmo 89:24takos kahadlokan sa mga nag-alirong kaniya. 8 Yahweh,Dios nga makagagahom, kinsa ang kusgan sama kanimo,Yahweh? Napalibotan ka sa imong pagkamatinud-anon.9 Gimandoan mo ang bangis nga dagat; kung ang mgabalod motaas, palinawon mo sila. 10 Gidugmok mo angRahab sama sa gipatay. Pinaagi sa imong kusgan ngabukton gipatibulaag mo ang imong mga kaaway. 11 Imoang kalangitan, ug ang kalibotan man usab. Gibuhat moang kalibotan ug ang tanang anaa niini. 12 Gibuhat moang amihan ug ang habagatan. Ang Tabor ug ang Hermonnagmaya diha sa imong ngalan. 13Aduna kay gamhanangbukton ug kusgan nga kamot, ug taas ang imong tuongkamot. 14 Pagkamatarong ug hustisya mao ang mgapatukoranan sa imong trono. Ang pagkamatinud-anonsa kasabotan ug ang pagkamasaligan naggikan kanimo.15 Bulahan ang mga tawo nga nagsimba kanimo! Yah-weh, naglakaw sila uban sa kahayag sa imong panagway.16 Sa tanang adlaw nagmaya sila diha sa imong ngalan,ug sa imong pagkamatarong gibayaw ka nila. 17 Ikawang ilang halangdong kusog, ug pinaagi sa imong pa-bor nagmadaugon kami. 18 Kay ang among taming iyakang Yahweh; ang among hari nahisakop sa Balaan saIsrael. 19 Kaniadto nakigsulti ka sa mga matinumanonkanimo pinaagi sa panan-awon; ikaw miingon, “Akonggikoronahan ang usa ka gamhanan; gituboy ko ang usanga pinili gikan sa katawhan. 20 Gipili ko si David ngaakong sulugoon; uban sa akong balaan nga lana gidihoganko siya. 21 Ang akong kamot motabang kaniya; angakong bukton maoy molig-on kaniya. 22 Walay kaawayang molingla kaniya; walay anak sa pagkadaotan angmodaugdaog kaniya. 23 Pagadugmukon ko ang iyangmga kaaway diha sa iyang atubangan; patyon ko kadtongmodumot kaniya. 24Ang akong kamatuoran ug ang akong

Page 104: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 89:25 104 Mga Salmo 89:41pagkamatinud-anon sa kasabotanmaanaa kaniya; pinaagisa akong ngalan magmadaugon siya. 25 Ibutang ko angiyang kamot ngadto sa dagat ug ang iyang tuong kamotngadto sa mga suba. 26 Pagatawgon niya ako, 'Ikaw angakong Amahan, ang akong Dios, ug ang bato sa akongkaluwasan.' 27 Isipon ko siya ingon nga akong kinamag-ulangang anak nga lalaki, ang pinakahalangdon sa mgahari sa kalibotan. 28 Ang akong pagkamatinud-anon sakasabotan diha kaniya molahutay hangtod sa kahang-toran; ug molungtad ang akong kasabotan uban kaniya.29Himoon ko nga ang iyang mga kaliwatan molahutay sakahangtoran ug ang iyang trono magmalungtaron samasa kalangitan nga anaa sa ibabaw. 30 Kung kalimtan saiyang mga anak ang akong balaod ug dili motuman saakongkasugoan, 31kung supakonnila ang akongmga sugoug dili tipigan ang akong mga mando, 32 silotan ko angilang pagkamasupilon gamit ang sungkod ug ang ilangkasal-anan uban sa mga hampak. 33 Apan dili ko kuhaongikan kaniya ang akong mapinadayunong gugma o dilimagmatinumanon sa akong gisaad. 34 Dili ko pakyasonang akong kasabotan o bag-ohon ang mga pulong saakongmgangabil. 35Samakausa pamanumpa akopinaagisa akong pagkabalaan— dili ako magbakak kang David:36 ang iyangmga kaliwatanmagapadayon sa kahangtoranug ang iyang trono sama sa adlawngamolahutay sa akongatubangan. 37 Molungtad kini sa kahangtoran sama sabulan, ang matinud-anong saksi diha sa langit.” Selah38Apan ikawmidumili ugmisalikway; nasuko ka sa imongdinihogang hari. 39 Imong gibawi ang kasabotan sa imongsulugoon. Gipasipalahan mo ang iyang korona ngadto sayuta. 40 Gigun-ob mo ang tanan niyang paril. Gigubamo ang iyang mga kota. 41 Gikawatan siya sa tanangnanagpangagi. Nahimo siyang malaw-ay ngadto sa iyang

Page 105: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 89:42 105 Mga Salmo 90:4mga silingan. 42 Gipataas mo ang tuong kamot sa iyangmga kaaway; gihimo mo nga magmalipayon ang tananniyang kaaway. 43 Gilumping mo ang sulab sa iyangespada ug wala mo siya patindoga sa gubat. 44Gitapos moang iyang katahom; gibutang mo sa yuta ang iyang trono.45 Gipamubo mo ang mga adlaw sa iyang pagkabatan-on.Giputos mo siya sa kaulawan. Selah 46 Hangtod kanus-a Yahweh? Igatago mo ba ang imong kaugalingon sakahangtoran? Hangtod kanus-a magdilaab ang imongkasuko sama sa kalayo? 47 O, hunahunaa kung unsaka mubo ang akong panahon, ug alang sa unsa ngapagkawalay pulos nga gibuhat mo ang tanang anak sakatawhan! 48 Si kinsa man ang mabuhi ug dili mamatay,o ang makaluwas sa iyang kaugalingon gikan sa kamot saSeol? Selah 49OGinoo, asa ang imongmga buhat kaniadtosa pagkamatinud-anon sa kasabotan nga imong gisaadkang David diha sa imong kamatuoran? 50Hinumdomi, OGinoo, ang pagbiaybiay batok sa imong mga sulugoon uggiunsa nako pagdala sa akong kasingkasing ang daghangmga pagtamay gikan sa mga nasod. 51 Nagtamay angimong mga kaaway, Yahweh; ilang gibiaybiayan ang mgalakang sa imong dinihogan. 52 Pagadayegon si Yahweh sakahangtoran. Amen ug Amen. Ikaupat nga Libro

901 Pag-ampo ni Moises ang tawo sa Dios. O Ginoo, ikaw

ang among dalangpanan sa tanang kaliwatan. 2 Sa walapa namugna ang kabukiran, o sa imong pagmugna sayuta ug sa kalibotan, gikan sa kahangtoran hangtod sawalay kataposan, ikaw ang Dios. 3 Gibalik mo ang tawosa abog, ug miingon ka, “Balik kamo nga mga kaliwat sakatawhan.” 4 Kay ang liboan ka mga katuigan sa imongpanan-aw sama sa kagahapon sa dihang kini molabay,

Page 106: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 90:5 106 Mga Salmo 91:1ug sama sa pagtukaw sa kagabhion. 5 Gibanlas mo silapinaagi sa baha ug sila nahinanok; sa kabuntagon samasila sa sagbot nga moturok. 6 Sa pagkabuntag molabongkini ug motubo; sa pagkagabii mangalaya kini ug mauga.7 Sa pagkatinuod, gilamoy kami sa imong kasuko, ugnalisang kami sa imong kaligutgot. 8 Imong gibutangang among mga kasal-anan diha sa imong atubangan,ang among tinagong mga sala diha sa kahayag sa imongpresensiya. 9 Ang among kinabuhi mahanaw sa imongkaligutgot; ang among katuigan matapos dayon samasa usa ka panghupaw. 10 Ang among katuigan 70, o80 kung kami himsog; apan bisan ang among labingmaayo nga katuigan mga napuno sa kasakit ug kagul-anan. Oo, molabay dayon kini, ug kami mangahanaw.11 Kinsa man ang nasayod sa kadako sa imong kasuko,ug sa imong kaligutgot nga sama sa kahadlok kanimo?12 Busa tudloi kami nga matngonan ang among kinabuhiaron nga magkinabuhi kami nga maalamon. 13 BalikYahweh! Hangtod kanus-a ba kini? Kaluy-i ang imongmga sulugoon. 14 Sa kabuntagon tagbawa kami sa imongpagkamatinud-anon sa kasabotan aron nga magmayakami ug magmalipayon sa tanang namong mga adlaw.15 Lipaya kami sumala sa mga adlaw nga imo kaminggisakit ug sa mga tuig nga nakasinati kami ug kalisdanan.16Tugoti ang imongmga sulugoon ngamakakita sa imongbuhat, ug tugoti ang among mga anak nga makakita saimong kahalangdon. 17 Hinaot nga maania kanamo angpabor sa Ginoo nga among Dios; palamboa ang buhat saamong mga kamot; palamboa gayod ang buhat sa amongmga kamot.

911 Siya nga nagpuyo sa puloy-anan sa Labing Halangdon

Page 107: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 91:2 107 Mga Salmo 92:1magpabilin sa anino sa Labing Gamhanan. 2Magasulti akokang Yahweh, “Siya ang akong dalangpanan ug ang akongtigpanalipod, akong Dios, nga akong gisaligan.” 3Kay siyamagaluwas kanimo gikan sa lit-ag sa mga mangangayamug gikan sa sakit nga makapatay. 4 Panalipdan ka niyasa iyang mga pako, ug ilalom sa iyang mga pako adunakay dalangpanan. Ang iyang pagkamasaligan mao angtaming ug panalipod. 5 Dili ka mahadlok sa makalilisangnga butang sa kagabhion, o samga udyong nga nagalupadsa adlaw, 6 o sa kasakitan nga nagapalibot sa kangitngit, osa mga sakit nga moabot sa kaudtohon. 7 Bisan ug man-gatumba ang 1000 sa imong kiliran ug 10, 000 sa imongtuong kamot, apan dili kini makaabot kanimo. 8Mapanid-an ugmakita lamang nimo ang pagsilot sa daotan. 9Kay siYahweh ang akong dalangpanan! Himo-a usab ang LabingHalangdon nga imong dalangpanan. 10Walay daotan ngamakauna kanimo; walay kasakit nga moabot sa imongpanimalay. 11 Kay iyang sugoon ang iyang mga anghelsa pagpanalipod kanimo, sa pagbantay kanimo sa tanannimong mga dalanon. 12 Pagasapnayon ka nila sa ilangmga kamot aron ang imong mga tiil dili maigo sa mgabato. 13 Imong pagadugmokon ang mga liyon ug ang mgamalalang bitin ilalom sa imong mga tiil; ikaw magatamaksamga batan-ong liyon ug samga serpenti. 14Tungod kaymatinud-anon siya kanako, luwason ko siya. Panalipdanko siya tungod kay maunongon siya kanako. 15 Sa dihangmagatawag siya kanako, pagatubagon ko siya. Ubanan kosiya diha sa kalisdanan; hatagan ko siya ug kadaogan ugpasidunggan siya. 16Tagbawon ko siya pinaagi sa taas ngakinabuhi ug ipakita ko kaniya ang akong kaluwasan.

921 Maayo ang magpasalamat ngadto kang Yahweh

Page 108: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 92:2 108 Mga Salmo 92:15ug mag-awit sa mga alawiton alang sa imong ngalan,o Labing Halangdon, 2 aron imantala ang imongmatinud-anong kasabotan sa kabuntagon ug ang imongpagkamatinud-anon sa matag kagabhion, 3 inubanansa alpa nga may napulo ka mga kuwerdas ug inubanansa tono sa mga lira. 4 Kay ikaw, Yahweh, ang naglipaykanako pinaagi sa imong mga buhat. Magaawit akosa kalipay tungod sa mga buhat sa imong mga kamot.5 Pagkabantogan gayod sa imong mga buhat, Yahweh!Pagkalalom gayod sa imong hunahuna. 6 Ang tawonghayopnon ang kinaiya wala masayod, ni ang buangbuangnga tawo makasabot niini: 7 Sa dihang manalinsing angdaotan sama sa sagbot, ug bisan pa ug molambo angtanang nagabuhat sa daotan, magpabilin gihapon silasa walay kataposang kalaglagan. 8 Apan ikaw, Yahweh,maghari sa walay kataposan. 9 Sa pagkatinuod, tan-awaang imong mga kaaway, Yahweh! Sa pagkatinuod, tan-awa ang imongmga kaaway. Mangamatay sila! Ang tanannga nagbuhat ug daotan magkatibulaag. 10 Gibayaw moang akong sungay sama sa sungay sa ihalas nga baka;gidihogan ako sa bag-ong lana. 11 Nakita sa akong mgamata ang kalaglagan sa akong mga kaaway, nadungogsa akong mga dalunggan ang kataposan sa mga daotankong kaaway. 12 Ang mga matarong molambo samasa kahoy nga palmera; motubo sila sama sa sedro saLebanon. 13 Gitanom sila sa balay ni Yahweh; molambosila sa templo sa atong Dios. 14 Mamunga gihapon silabisan mga tigulang na sila; magpabilin gihapon sila ngabag-o ug lunhaw, 15 aron sa pagmantala nga si Yahwehmakataronganon. Siya ang akong bato, ug walay dilipagkamatarong kaniya.

Page 109: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 93:1 109 Mga Salmo 94:1193

1 Naghari si Yahweh; nagbisti siya sa pagkahalangdon;gibistihan ug gibakosan ni Yahweh ang iyang kaugalingonuban sa kusog. Ang kalibotan natukod nga lig-on; dili kinimatarog. 2 Ang imong trono natukod sukad pa kaniadto;gikan ka sa walay kataposan. 3 Motaas ang kadagatan;Yahweh; gipataas nila ang ilang mga tingog; ang mgabalod sa kadagatan nagbanggaay ug nagngulob. 4 Ibabawsa panagbangga sa mga balod, ang dagkong mga balod sadagat, gamhanan si Yahweh nga anaa sa kahitas-an. 5Angimong matinud-anon nga mga mando kasaligan kaayo;ang pagkabalaan nagpanindot sa imong balay, Yahweh,hangtod sa kahangtoran.

941 Si Yahweh, ang Dios nga nagapanimalos, ang Dios nga

nagapanimalos, dan-agi kami. 2 Barog, maghuhukom sakalibotan, ihatagngadto samgagarboso ang angay kanila.3 Hangtod kanus-a man ang mga daotan, O Yahweh,hangtod kanus-a man maglipay ang mga daotan? 4 Ilanggibubo ang ilangmagarbohonngamga pulong; nangham-bog ang tanan nga nagbuhat ug daotan. 5 Gidugmok nilaang imong katawhan, Yahweh; gisakit nila ang nasod nganahisakop kanimo. 6 Ilang gipatay ang biyuda ug anglangyaw nga nagpuyo sa ilang nasod, ug ilang gipamatayang mga ilo. 7 Miingon sila, “Dili makakita si Yahweh,ang Dios ni Jacob dili makamatikod niini.” 8 Sabta,kamong mga buangbuang nga katawhan! Kamong mgabuangbuang, kanus-a man kamo makakat-on? 9 Siya nganagbuhat sa dalunggan, dili ba siya makadungog? Siyanga naghulma sa mata, dili ba siya makakita? 10 Siyanga nagpanton sa kanasoran, dili ba siya mobadlong?Siya ang naghatag og kahibalo sa tawo. 11 Nasayod si

Page 110: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 94:12 110 Mga Salmo 95:3Yahweh sa hunahuna sa mga tawo, nga mga aso lamangkini. 12 Bulahan siya nga imong gitudloan, Yahweh, siyanga imong gitudloan gikan sa imong balaod. 13Gihataganmo siya ug kapahulayan sa mga panahon sa kalisdananhangtod ngamakalot na ang bangag alang samga daotan.14 Kay dili isalikway ni Yahweh ang iyang katawhan obiyaan ang iyang panulondon. 15 Kay ang paghukommahimong matarong pag-usab; ug ang tanan nga mgamatarong ang kasingkasing mosunod niini. 16 Si kinsaman ang mobarog sa pagpanalipod kanako batok sa mganagabuhat ug daotan? Si kinsa man ang motindog alangkanako batok sa mga daotan? 17 Gawas kung wala angtabang ni Yahweh, dugay ra unta ako naghigda sa dapitnga mamingaw. 18 Sa dihang misulti ako, “Nadalin-asako,” ang imongmatinud-anong kasabotan, Yahweh, nag-pabarog kanako. 19 Sa dihang daghan ang kahangawa su-lod kanako, ang imong paghupay maoy naglipay kanako.20Makahimo ba ang trono sa kadaotan sa pagpakig-ubankanimo, siya nga nagbuhat ug dili makiangayon pinaagisa balaod? 21 Nagsabot sila sa pagkuha sa kinabuhi samatarong ug gihukman nila ug kamatayon ang dili sad-an. 22 Apan si Yahweh ang akong taas nga tore, ug angakong Ginoo maoy bato nga akong dalangpanan. 23 Dad-on niya kanila ang ilang mga sala ug wagtangon sila sailang pagkadaotan. Wagtangon sila ni Yahweh nga amongDios.

951 O dali kamo, manag-awit kita ngadto kang Yahweh;

manag-awit kita nga malipayon ngadto sa bato sa atongkaluwasan. 2 Mosulod kita sa iyang presensya inubanansa pagpasalamat; manag-awit kita kaniya ug mga salmonga pagdayeg. 3 Kay bantogan nga Dios si Yahweh ug

Page 111: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 95:4 111 Mga Salmo 96:7bantogan nga Hari nga labaw sa tanang dios. 4 Anaa saiyang mga kamot ang kinahiladman sa kalibotan; angkahabogon sa kabukiran iyaha. 5 Iyaha ang dagat, kaysiya ang nagbuhat niini, ug ang iyang mga kamot maoynaghulma sa mala nga yuta. 6 O dali kamo, magsimbakita ug magyukbo; mangluhod kita atubangan ni Yahwehnga atong magbubuhat: 7 Kay siya ang atong Dios, ugkita ang katawhan sa iyang sibsibanan ug ang karnero saiyang kamot. O karong adlawa—ngamadungog ninyo angiyang tingog! 8 “Ayaw pagahia ang inyong kasingkasing,sama didto sa Meriba, o sama niadtong adlaw sa Massadidto sa kamingawan, 9 diin gitintal ug gisulayan ako sainyong mga katigulangan, bisan ug nakita na nila angakong mga buhat. 10 Sulod sa 40 ka katuigan nasuko akoniana nga kaliwatan ug miingon, 'Mao kini ang katawhankansangmga kasingkasing nahisalaag; wala nila nasayranang akong pamaagi.' 11 Busa sa akong kasuko nanumpaako nga dili gayod sila makasulod sa akong pahulayanangdapit.”

961 O, awiti si Yaweh ug bag-ong awit; awiti si Yahweh,

sa tibuok kalibotan. 2 Awiti si Yahweh, dayga ang iyangngalan; ipahibalo ang iyang kaluwasan sa matag adlaw.3 Imantala ang iyang himaya sa tanang kanasoran, angiyang katingalahang buhat sa tanang kanasoran. 4 Kaybantogan si Yahweh ug angayan siyang daygon. Angayansiyang kahadlokan labaw sa tanang dios. 5Kay ang tanangdios sa kanasoran mga diosdios, apan si Yahweh angnagbuhat sa kalangitan. 6 Ang katahom ug kahalangdonanaa sa iyang presensya. Ang kalig-on ug katahomanaa sa iyang templo. 7 Hatagi ug pagdayeg si Yahweh,kamong mga banay sa katawhan, hatagi ug pagdayeg si

Page 112: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 96:8 112 Mga Salmo 97:7Yahweh tungod sa iyang himaya ug kusog. 8 Ihatag kangYahweh ang himaya nga angay sa iyang ngalan. Pagdalakamo ug halad ug adto sa hawanan sa iyang templo.9 Yukbo ngadto kang Yahweh nga nagsul-ob ug bisti nganagpasidungog sa iyang pagkabalaan. Pangurog sa iyangatubangan, tibuok kalibotan. 10 Isulti taliwala sa kanaso-ran, “Naghari si Yahweh.” Natukod usab ang kalibotan;ug dili kini matarog. Hukman niya ang katawhan ngamay kaangayan. 11 Tugoti nga maglipay ang kalangitan,ug magmaya ang kalibotan; tugoti nga magdahunog angkadagatan ug ang anaa niini managsinggit sa kalipay.12 Tugoti nga magmaya ang mga kaumahan ug ang tanannga anaa niini. Unya tugoti ang tanang mga kahoy sakalasangan nga managsinggit sa kalipay 13 atubangan niYahweh, kay siya hapit na moabot. Moabot siya aronsa paghukom sa kalibotan. Hukman niya ang kalibotaninubanan sa pagkamatarong ug ang mga tawo sa iyangpagkamatinumanon.

971 Naghari si Yahweh; tugoti ang kalibotan nga mag-

maya; tugoti ang daghang mga baybayon nga maglipay.2 Ang mga panganod ug kangitngit nagpalibot kaniya.Ang katarong ug hustisya ang patukoranan sa iyangtrono. 3Kalayo ang nag-una kaniya ug lamoyon ang iyangkaaway sa matag kilid. 4 Gisindihan sa iyang kilat angkalibotan; ang kalibotan nakakita ug nangurog. 5 Angkabukiranmatunaw sama sa kandila diha sa atubangan niYahweh, ang Ginoo sa tibuok kalibotan. 6Ang kalangitannagpahayag sa iyang hustisya, ug ang tanang kanasorannakakita sa iyang himaya. 7Kadtong tanan nga nagsimbasa kinulit nga mga larawan maulawan, kadtong nagpasi-garbo sa walay pulos nga mga diosdios— yukbo kaniya,

Page 113: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 97:8 113 Mga Salmo 98:8kamong tanan nga mga dios! 8 Nakadungog ang Zion ugnalipay, ug ang tanang kalungsoran sa Judah nagmayatungod sa imong matarong nga mga sugo, Yahweh. 9Kayikaw, Yahweh, ang labaw sa tanan dinhi sa kalibotan.Gibayaw ka labaw sa tanang mga dios. 10 Kamo nganahigugma kang Yahweh, dumti ang daotan! Iyangpanalipdan ang kinabuhi sa iyang mga balaan, ug kuhaonniya sila gikan sa kamot sa daotan. 11 Kahayag angitanom alang niadtong mga matarong ug kalipay alangniadtong adunay matinud-anon nga mga kasingkasing.12 Paglipay diha kang Yahweh, kamong mga matarong;ug pagpasalamat sa dihang inyong mahinumdoman angiyang pagkabalaan.

981 O, Pag-awit kang Yahweh ug bag-ong awit, tungod

kay nagbuhat siya ug katingalahan nga mga butang; angiyang tuong kamot ug ang iyang balaang bukton naghatagkaniya ug kadaogan. 2 Gipahayag ni Yahweh ang iyangkaluwasan; ug dayag niyang gipakita ang iyang hustisyasa tanang kanasoran. 3 Gihinumdoman niya ang iyangmaunongon ug matinud-anon nga kasabotan ngadto sapanimalay ni Israel; ang tibuok kalibotan makakita sakadaogan sa atong Dios. 4 Panagsinggit sa kalipay ngadtokang Yahweh, tibuok kalibotan, singgit diha sa mga pag-awit, pag-awit diha sa kalipay, ug pag-awit sa mga pag-dayeg. 5 Pag-awit ug mga pagdayeg ngadto kang Yahwehpinaagi sa alpa, inubanan sa alpa ug maanindot nga tonosa awit. 6 Inubanan sa mga trumpeta ug ugong sa budy-ong, pagmugna ug malipayong panaghugyaw atubangansa Hari, nga si Yahweh. 7 Pasinggita ang kadagatan ugang tanan nga anaa niini, ang kalibotan ug ang tananglumolupyo niini! 8 Ang kasapaan mopalakpak, ug ang

Page 114: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 98:9 114 Mga Salmo 100:3kabukiran managsinggit sa kalipay. 9 Moabot si Yahweharon maghukom sa kalibotan; magahukom siya sa kalib-otan inubanan sa katarong ug ang kanasoran inubanan sakaangayan.

991 Naghari si Yahweh; tugoti nga mangurog ang kana-

soran. Siya naglingkod sa iyang trono ibabaw sa mgakerubin; molinog ang kalibotan. 2 Si Yahweh bantogan saZion; siya gibayaw ibabaw sa tanang kanasoran. 3 Tugotinga magdayeg sila sa imong bantogan ug halangdon ngangalan; siya balaan. 4Ang hari kusgan, ug siya nahigugmasa katarong. Imong gitukod ang kaangayan; nabuhat moang pagkamatarong ug hustisya kang Jacob. 5 Daygon siYahweh nga atong Dios ug simbaha siya diha sa iyangtiilan. Siya balaan. 6 Si Moises ug Aaron lakip sa iyangmga pari, ug si Samuel usa niadtong nag-ampo kaniya.Nag-ampo sila kang Yahweh ug gitubag niya sila. 7 Siyanakigsulti kanila pinaagi sa haliging panganod. Gitumannila ang iyang balaan nga mga balaod ug ang mga sugonga gihatag niya kanila. 8 Gitubag mo sila, Yahwehnga among Dios. Dios ka nga mapinasayloon ngadtokanila, apan mosilot sa ilang makasasalang binuhatan.9 Dalaygon si Yahweh nga atong Dios, ug panagsimba saiyang balaang bungtod, tungod si Yahweh nga atong Diosbalaan.

1001 Singgit nga malipayon ngadto kang Yahweh, tibuok

kalibotan. 2 Pag-alagad kang Yahweh inubanan sa kali-pay; paduol sa iyang prensensya inubanan sa malipay-ong mga awit. 3 Hibaloi nga si Yahweh Dios, siya angnagbuhat kanato. Iya kitang katawhan, ug ang karnero

Page 115: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 100:4 115 Mga Salmo 102:2sa iyang sibsibanan. 4 Sulod sa iyang ganghaan in-ubanan sa pagpasalamat ug ngadto sa iyang templo in-ubanan sa pagdayeg. Pasalamati siya ug dayga ang iyangngalan. 5Kaymaayo si Yahweh; ang iyangmatinud-anongkasabotan magpabilin sa walay kataposan ug ang iyangpagkamatinud-anon magpabilin sa tanang kaliwatan.

1011 Mag-awit ako ug matinud-anon nga kasabotan ug

hustisya; alang kanimo, Yahweh, magaawit ako ug mgapagdayeg. 2 Maglakaw ako sa dalan sa pagkamatinud-anon. O, kanus-a ka man moanhi kanako? Maglakawako inubanan sa pagkamatinud-anon sulod sa akongbalay. 3 Dili ako motugot ug daotang mga binuhatansa akong panan-aw; nagdumot ako sa mga daotan; dilikini makakupot kanako. 4 Ang masinupakon nga mgatawo mobiya kanako; dili ako magmaunongon sa daotan.5 Laglagon ko kadtong nanglibak sa iyang silingan satago. Dili nako pasagdan nga magpadayon kadtong ma-pasigarbohon ug mapahitas-on ang kinaiya. 6 Tugotanko nga ang matinud-anon sa yuta maglingkod sa akongkiliran. Kadtong naglakaw sa dalan sa pagkamatinud-anonmahimongmag-alagad kanako. 7Angmalimbongonnga mga tawo dili magpabilin sa akong balay; ang mgabakakon dili madawat sa akong panan-aw. 8Matag buntagakong laglagon ang daotan gikan sa yuta. Wagtangon koang tanan nga nagabuhat ug daotan gikan sa siyudad niYahweh.

1021 Dungga ang akong pag-ampo, Yahweh; dungga ang

akong paghilak kanimo. 2 Ayaw tagoi ang imong panag-way gikan kanako sa panahon sa akong kalisdanan. Pa-matia ako. Sa dihang motawag ako kanimo, tubaga dayon

Page 116: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 102:3 116 Mga Salmo 102:20ako. 3 Kay ang akong adlaw lumalabay lamang sama saaso, ug ang akong mga bukog daw nasunog sa kalayo.4Nadugmok ang akong kasingkasing, ug sama ako sa sag-bot nga nalaya. Nakalimot ako sa pagkaon sa bisan unsanga pagkaon. 5 Sa padayon kong pag-agulo, naniwangako pag-ayo. 6 Sama ako sa pilicano sa kamingawan, ugnahisama ako sa kwago nga anaa sa kadaot. 7Nagatukawako sama sa biniyaan nga langgam, nga nag-inusara saatop. 8 Gihagit ako sa akong mga kaaway sa tibuokadlaw; ug kadtong nagbugalbugal kanako ginamit angakong ngalan sa pagpanunglo. 9 Nagkaon ako ug abosama sa tinapay ug nasagolan ang akong imnonon sa mgaluha. 10 Tungod sa imong hilabihan nga kasuko, gialsamo ako aron ibundak. 11 Ang akong mga adlaw samasa anino nga mahanaw, ug malaya ako sama sa sagbot.12 Apan ikaw, Yahweh, magpabilin sa walay kataposan,ug ang imong kabantogan alang sa tanang kaliwatan.13 Motindog ka ug kaluy-an ang Zion. Karon ang taknanga maluoy ka kaniya; ang gitagana nga takna miabotna. 14 Kay ang imong mga sulugoon nagpugong sa ilangmga pinalanggang mga bato ug naluoy alang sa abog saiyang kadaot. 15Ang kanasoran magpasidungog sa imongngalan, Yahweh, ug ang tanang mga hari sa kalibotanmagatahod sa imong himaya. 16 Gitukod pag-usab niYahweh ang Zion ug magpakita diha sa iyang himaya.17 Nianang tungora, pagatubagon niya ang pag-ampo samga kabos; dili niya isalikway ang ilang mga pag-ampo.18 Kay nahisulat kini alang sa umaabot nga kaliwatan,ug ang mga tawo nga wala pa nahimugso magadayegkang Yahweh. 19 Kay midungaw siya gikan sa habog ngabalaang dapit; gikan sa langit nakita ni Yahweh ang kali-botan, 20 aron sa pagpaminaw sa agulo sa mga binilanggo,aron sa pagpagawas niadtong nasilotan sa kamatayon.

Page 117: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 102:21 117 Mga Salmo 103:821 Unya imantala sa mga tawo ang ngalan ni Yahweh saZion ug ang iyang pagdayeg sa Jerusalem 22 sa dihangmagatigom ang katawhan ug ang mga gingharian aronsa pag-alagad kang Yahweh. 23 Gikuha niya ang akongkusog sa kinatung-an sa akong kinabuhi. Gipamubo niyaang akong mga adlaw. 24Miingon ako, “Akong Dios, ayawkuhaa ang akong kinabuhi sa akong pagkabatan-on; anaaka sa tanang kaliwatan. 25 Kaniadto pa imo nang gi-pahimutang ang kalibotan; ang kalangitanmao ang buhatsa imong mga kamot. 26 Mangahanaw sila, apan ikawmagapabilin; mangadaan silang tanan sama sa panapton;sama sa bisti, pahawa-on mo sila, ug mangahanaw sila.27 Apan ikaw mao lamang gihapon, ug walay kataposanang imong katuigan. 28 Ang mga anak sa imong mgasulugoon managpadayon, ug ang ilang mga kaliwatanmagkinabuhi diha sa imong presensya.”

1031 Gidayeg ko si Yahweh sa tibuok kong kinabuhi; ug

sa tanan nga ania kanako, gidayeg ko ang iyang balaangngalan. 2 Gidayeg ko si Yahweh sa tibuok kong kinabuhi,ug gihinumdoman ko ang tanan niyang mga maayongbuhat. 3 Iyang gipasaylo ang tanan ninyong mga sala;iyang giayo ang tanan ninyong mga balatian. 4 Iyanggiluwas ang inyong kinabuhi gikan sa kalaglagan; giko-ronahan niya kamo sa iyangmatinud-anonnga kasabotanug sa buhat sa iyang malumong kaluoy. 5 Gitagbaw niyaang inyong kinabuhi sa tanang maayong mga butangaron ang inyong pagkabatan-on mabag-o sama sa agila.6 Makiangayon ang buhat ni Yahweh ug nagapakita ughustisya alang niadtong tanan nga gidaogdaog. 7 Iyanggipaila ang iyang mga pamaagi kang Moises, ang iyangmga buhat sa kaliwatan ni Israel. 8 Maluloy-on ug

Page 118: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 103:9 118 Mga Salmo 103:22mahigugmaon si Yahweh; mapailubon siya; aduna siyaybantogan nga pagkamaunongon sa iyang kasabotan. 9Dilisiya kanunay nga nagapanton; dili siya kanunay masuko.10 Wala kita niya gitagad sumala sa angay sa atong mgasala o balosan sumala sa silot nga angay sa atongmga sala.11Kay sama sa kahabog sa kalangitan ibabaw sa kalibotan,sama niana ka bantogan ang iyang matinud-anon ngakasabotan niadtong nagtahod kaniya. 12 Sama kalayo sasidlakan gikan sa kasadpan, sama niini ang iyang pag-wagtang sa atong mga kasal-anan gikan kanato. 13 Samanga ang amahan adunay kahangawa sa iyang mga anak,si Yahweh usab adunay kahangawa niadtong nagpasidun-gog kaniya. 14 Kay nasayod siya kung unsang paagi kitanahulma; nasayod siya nga kita mga abog. 15Mahitungodsa tawo, ang iyang mga adlaw sama sa sagbot; mamukhadsiya sama sa bulak diha sa kaumahan. 16 Ang hanginmohuyop niini, ug kini mawala, ug wala nay makasultikung diin kini mitubo kaniadto. 17 Apan ang matinud-anon nga kasabotan ni Yahweh walay kataposan alangniadtong nagtahod kaniya. Ang iyang pagkamatarongmolungtad ngadto sa ilang mga kaliwatan. 18 Ilang gitipi-gan ang iyang kasabotan ug gihinumdoman sa pagtumanang iyangmga gipanudlo. 19Gitukod ni Yahweh ang iyangtrono sa kalangitan, ug ang iyang gingharian nagmandosa tanan. 20 Dayega si Yahweh, kamong iyang mgaanghel, kamong mga bantogan nga kusgan ug nagbuhatsa iyang pulong, ug nagtuman sa tingog sa iyang pulong.21 Dayega si Yahweh, tanan niyang kasundalohan ngaanghel, kamo ang iyang mga sulugoon nga nagpatumansa iyang kabubut-on. 22 Dayega si Yahweh, tanan niyangbinuhat, sa tanangdapit diin siyanaghari. Magadayeg akokang Yahweh sa tibuok nakong kinabuhi.

Page 119: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 104:1 119 Mga Salmo 104:15104

1 Daygon ko si Yahweh sa tibuok nakong kinabuhi,Yahweh nga akong Dios, matahom ka kaayo; nagbistika sa kadungganan ug pagkahalangdon. 2 Gitabonanmo ang imong kaugalingon sa kahayag ingon nga usaka panapton; giabre mo ang kalangitan sama sa usa katabil sa tolda. 3 Gipahimutang mo ang mga sablayansa imong lawak sa kapanganoran; gihimo mo ang ka-panganoran nga imong karwahi; naglakaw ka sa mgapako sa hangin. 4 Iyang gihimo ang kahanginan ngaiyang mga mensahero, ug ang mga dilaab sa kalayo iyangmga sulugoon. 5 Gitukod niya ang mga patukoranansa kalibotan, ug dili gayod kini matarog. 6 Gitabonanmo ang kalibotan ug tubig sama sa panapton; ang tubigmitabon sa mga kabukiran. 7 Ang imong pagbadlongnagpahubas sa katubigan; sa dinahunog sa imong tin-gog sila mikalagiw. 8 Mitugbaw ang kabukiran, ug angmga walog mikatag ngadto sa dapit nga gitagana alangkanila. 9 Gibutangan mo sila ug utlanan aron nga dilisila makalabang; aron dili nila matabonan pag-usab angkalibotan. 10 Gihimo niya ang tuboran nga modagaygayngadto sa mga walog; ang mga sapa modagayday taliwalasa kabukiran. 11 Nagahatag sila ug tubig alang sa tanangmananap sa kaumahan; ang mga ihalas nga mga asnonatagbaw sa ilang kauhaw. 12 Sa daplin sa sapa ang mgalanggamnaghimo sa ilangmga salag; nanag-awit sila dihasa mga sanga. 13 Bisbisan niya ang kabukiran gikan samga lawak sa tubig sa kawanangan. Napuno ang kalibotansa bunga sa iyang mga buhat. 14 Gipatubo niya ang mgasagbot alang sa mga baka ug angmga tanom alang samgatawo aron atimanon ug aron nga angmga tawomakakuhaug pagkaon gikan sa yuta. 15 Naghimo siya ug bino aronsa paglipay sa tawo, lana aronmosinaw ang iyang dagway,

Page 120: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 104:16 120 Mga Salmo 104:31ug pagkaon aron sa paghatag kaniya ug kinabuhi. 16 Angkakahoyan ni Yahweh naulanan pag-ayo; ang sedro saLebanon diin iyang gitanom. 17 Didto nanagsalag angmga langgam. Ang langgam nagbuhat sa iyang puloy-anan sa sipris nga kahoy. 18 Ang mga ihalas nga kandingnanagpuyo sa habog nga kabukiran; ang habog nga bukidmao ang dalangpanan alang sa kuneho. 19 Iyang gitaganaang bulan aron mahimong timaan sa mga panahon; ugang adlaw masayod sa takna sa iyang pagsalop. 20Gihimonimo ang kangitngit sa kagabhion sa dihang mogawasang tanang mapintas nga mananap sa kalasangan. 21Angbatan-ong mga liyon nagngulob sa ilang tukbonon ugnagpangita sa ilang pagkaon gikan sa Dios. 22 Sa dihangmosubang ang adlaw, manago sila ug matulog sa ilanglangob. 23 Sa kasamtangan, mogawas ang mga tawoalang sa ilang buhat ug mamuhat hangtod sa kagabhion.24 Yahweh, daghan kaayo ug nagkalain-lain ang imongmga buhat! Inubanan sa kaalam imong gibuhat kiningtanan; ang kalibotan nag-awas sa imong mga buhat. 25 Saunahan mao ang dagat, lalom ug halapad, nag-awas sadili matukib nga mga binuhat, gagmay ug dagko. 26 Angmga sakayan naglawig didto, ug atua usab didto ang mgaLeviathan, diin gihulma mo aron magdula diha sa dagat.27 Kining tanan nangita kanimo aron sa paghatag kanilasa ilang mga pagkaon sa tukmang panahon. 28 Sa dihangmaghatag ka kanila, magatigom sila; sa dihang ibukhadmo ang imong mga kamot, matagbaw sila. 29 Kung itagomo ang imong panagway, mabalaka sila; kung kuhaonmoang ilang mga gininhawa, mamatay sila ug mobalik saabog. 30 Sa dihang gipadala mo ang imong Espiritu, na-mugna sila, ug imong gibag-o ang kabungtoran. 31Hinaotnga ang himaya ni Yahweh molungtad sa kahangtoran,ug hinaot nga mahimuot si Yahweh sa iyang binuhat.

Page 121: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 104:32 121 Mga Salmo 105:1232 Modungaw siya sa kalibotan, ug mauyog kini; iyanghikapon ang kabukiran, ug moaso sila. 33 Magaawit akokang Yahweh sa tibuok kong kinabuhi; magaawit ako ugmga pagdayeg ngadto sa akong Dios samtang buhi paako. 34 Hinaot nga ang akong mga panghunahuna tam-is ngadto kaniya; magalipay ako kang Yahweh. 35Hinaotang mga makasasala mawagtang sa kalibotan, ug tugotinga mawala na ang mga daotan. Daygon ko si Yahweh satibuok nakong kinabuhi. Daygon si Yahweh.

1051 Pasalamati si Yahweh, sangpita ang iyang ngalan;

ibalita sa kanasoran ang iyang nabuhat. 2Awiti siya, awitisiya ug mga pagdayeg; isugilon ang tanang katingala-hang butang nga iyang nahimo. 3 Pagpasigarbo sa iyangbalaang ngalan; tugoti nga magmaya ang kasingkasingniadtong nangita kang Yahweh. 4 Pangitaa si Yahwehug ang iyang kusog; pangitaa kanunay ang iyang pre-sensya. 5 Hinumdomi ang katingalahang mga butangnga iyang nahimo, ang iyang milagro ug ang kasugoansa iyang baba, 6 kamong mga kaliwat ni Abraham ngaiyang sulugoon, kamong katawhan ni Jacob, nga iyangpinili. 7 Siya si Yahweh, nga atong Dios. Ang iyangkasugoan anaa sa tibuok kalibotan. 8 Kanunay niyanghinumdoman ang iyang kasabotan sa kahangtoran, angpulong nga iyang gimando alang sa liboan nga mgakaliwatan. 9Hinumdoman niya ang kasabotan nga iyanggihimo kang Abraham ug ang iyang gipanumpa ngadtokang Isaac. 10 Mao kini ang iyang gipamatud-an ngadtokang Jacob ingon nga balaod ug ngadto kang Israel ingonngawalay kataposang kasabotan. 11Miingon siya, “Ihatagko kanimo ang yuta sa Canaan ingon nga bahin sa imongpanulondon.” 12 Gisulti niya kini sa dihang diyutay pa

Page 122: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 105:13 122 Mga Salmo 105:30lamang sila, gamay pa gayod, ug mga langyaw sa yuta.13 Miadto sila sa nagkalainlaing kanasoran ug gikan sausa ka gingharian ngadto sa uban. 14 Wala niya tugotinga daogdaogon sila ni bisan kinsa; gibadlong niya angmga hari alang sa ilang kaayohan. 15 Miingon siya,“Ayaw hilabti ang akong mga pinili, ug ayaw pasipad-iang akong mga propeta.” 16 Mitawag siya ug kagutomibabaw sa yuta; giundang niya ang pagpadala ug tinapay.17 Nagpadala siya ug tawo una kanila; gibaligya si Joseingon nga sulugoon. 18 Ang iyang mga tiil gibugkosanug mga kadena; ang iyang liog giyugohan ug puthaw,19 hangtod sa takna nga ang iyang mga pulong natuman,ug ang pulong ni Yahweh misulay kaniya. 20 Nagpadalaang hari ug sulugoon aron pagpagawas kaniya; ang mag-mamando sa katawhan nagpalingkawas kaniya. 21Gihimoniya siyang piniyalan sa iyang panimalay ingon ngatigdumala sa tanan niyang gipanag-iyahan 22 aron sapagpanudlo sa iyang mga prinsipe sama sa iyang gipan-gandoy ug sa pagtudlo sa kaalam sa iyangmga kadagkoan.23 Unya miadto si Israel sa Ehipto, ug nagpuyo si Jacobngadto sa yuta ni Ham. 24 Gihimong mabungahon niYahweh ang iyang katawhan, ug gihimo sila nga maskusgan kaysa ilang mga kaaway. 25 Gitugotan niya angilang mga kaaway nga masilag sa iyang katawhan, aronpasipad-an ang iyang mga sulugoon. 26 Gipadala niyasi Moises, nga iyang sulugoon, ug si Aaron, nga iyanggipili. 27 Naghimo sila sa iyang timaan taliwala sa mgaEhiptohanon, ug ang iyang mga kahibulongan didto sayuta ni Ham. 28 Nagpadala siya ug kangingit ug gihimoniya kadtong yutaa nga ngitngit, apan angmga katawhanwala motuman sa iyang mga sugo. 29Gihimo niyang dugoang ilang mga tubig ug gipatay ang ilang mga isda. 30Angilang yuta nalukop sa mga baki, bisan sa lawak sa ilang

Page 123: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 105:31 123 Mga Salmo 106:2mgamagmamando. 31Miingon siya, ug nalukop sa langawug tagnok ang tibuok nilang kanasoran. 32Gihimo niyangice ang ilang ulan, uban ang nagdilaab nga kalayo sa ilangyuta. 33 Gidaot niya ang ilang mga paras ug mga kahoynga igera; gidaot niya ang kakahoyan sa ilang kabukiran.34Misulti siya, ug angmga dulonmiabot, ug daghangmgadulon. 35Gikaon sa mga dulon ang tanang tanom sa ilangyuta; gikaon nila ang tanang abot sa yuta. 36Gipatay niyaang tanang kinamagulangang anak sa ilang dapit, angtanang unang bunga sa ilang kusog. 37Gipagawas niya angmga Israelita inubanan sa bulawan ug mga plata; walaynapandol sa iyang banay diha sa dalan. 38Nangalipay angmga Ehiptohanon sa ilang pagbiya, tungod kay nanga-hadlok kanila ang mga Ehiptohan. 39 Iyang gibukhad angpanganod aron sa pagtabon kanila ug naghimo ug kalayoaron pag-iwag sa kagabhion. 40Nangayo ug pagkaon angmga Israelita, ug gidad-an sila ug buntog ug gitagbaw silapinaagi sa tinapay nga gikan sa langit. 41Gipaliki niya angbato, ug mibuhagay ang tubig gikan niini; midagaydaykini sa kamingawan sama sa sapa. 42 Kay gihinumdomanniya ang iyang balaang saad ngadto kang Abraham ngaiyang sulugoon. 43 Gigiyahan niya ang iyang katawhanpagawas inubanan sa kalipay, ang iyang pinili inubanansa panagsinggit sa kadaogan. 44 Gihatag niya kanila angyuta sa kanasoran; gipanag-iyahan nila ang kabtangan sakatawhan 45aron nga ilang tipigan ang iyangmga sugo ugtumanon ang iyang mga balaod. Dalaygon si Yahweh.

1061 Dayega si Yahweh. Pasalamati si Yahweh, kay siya

maayo, kay ang iyang matinud-anon nga kasabotan mol-ungtad sa kahangtoran. 2 Kinsa ba ang makaihap pag-usab sa gamhanang mga buhat ni Yahweh o makaman-

Page 124: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 106:3 124 Mga Salmo 106:19tala sa tanan niyang mga buhat nga takos sa pagdayeg?3Bulahan kadtongnagbuhat kung unsa anghusto, ug nag-buhat kanunay sa makataronganon. 4Hinumdomi ako saimong hunahuna, O Yahweh, sa dihang magpakita ka ugkaluoy sa imongkatawhan; tabangi ako sa dihang luwasonmo sila. 5Unyamakita ko ang pagkamauswagon sa imongpinili, pagmaya sa kalipay sa imong nasod, ug ang himayauban sa imong panulundon. 6 Nakasala kita sama saatong mga katigulangan; nakabuhat kita ug sayop, ugnakabuhat kita ug daotan. 7 Ang among mga amahanwala midayeg sa imong kahibulongan nga mga buhatsa Ehipto; wala sila nagpakabana sa daghang buhat saimong matinud-anon nga kasabotan; nagmasupilon silangadto sa dagat, sa Pula nga Dagat. 8 Apan, giluwas niyasila alang sa kaayohan sa iyang ngalan aron mapadayagniya ang iyang gamhanang gahom. 9 Gibadlong niya angPula nga Dagat, ug nauga kini. Unya gigiyahan niya silangadto agi sa kinahiladman, daw sama sa kamingawan.10 Giluwas niya sila gikan sa kamot sa nagdumot kanila,ug giluwas niya sila gikan sa kamot sa kaaway. 11 Apanang tubig mitabon sa ilang mga kaaway; walay usa kanilanga nakalingkawas. 12 Unya mituo sila sa iyang mgapulong, ug nag-awit sa iyang pagdayeg. 13 Apan dalira silang nalimot kung unsa ang iyang nabuhat; walasila naghulat sa iyang pagtudlo. 14 Hilabihan ang ilangpangandoy didto sa kamingawan, ug ilang gihagit angDios didto sa desiyerto. 15 Gihatag niya kanila ang ilanghangyo, apan gipadad-an sila ug sakit nga miut-ut sailang mga lawas. 16 Sa kampo gikasinahan nila si Moisesug si Aaron, ang balaang pari ni Yahweh. 17 Naabli angyuta ug gilamoy si Dathan ug gitabonan ang manununodni Abiram. 18 Misilaob ang kalayo kanila; ang kalayomisunog sa daotan. 19 Nagbuhat sila ug nating baka

Page 125: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 106:20 125 Mga Salmo 106:38didto sa Horeb ug gisimba ang kinulit nga puthaw ngahulagway. 20 Ilang gibaylo ang himaya sa Dios alang sahulagway sa torong baka nga mokaon ug sagbot. 21 Ilangnalimtan ang Dios nga ilang manluluwas, nga nagbuhatsa bantogang mga buhat sa Ehipto. 22 Nagbuhat siya ugkahibulongang mga butang sa yuta ni Ham ug gamhanannga mga buhat didto sa Pula nga Dagat. 23 Iya unta ngagisugo ang ilang pagkapukan, kung wala pa si Moises, ngaiyang pinili, mibabag sa iyang paglaglag aron sa pag-iwaysa iyang kasuko gikan sa paguba kanila. 24 Unya ilanggisalikway ang mabungahon nga yuta; wala sila mituo saiyang saad, 25 apan nagbagolbol sa ilang mga tolda, ugwala nagtuman kang Yahweh. 26 Busa gipataas niya angiyang kamot ug nanumpa ngadto kanila nga iya silangtugotan nga mamatay sa kamingawan, 27 itibulaag angilang mga kaliwat taliwala sa kanasoran, ug itibulaag silasa langyawngakayutaan. 28 Ilang gisimba angBaal sa Peorug gikaon ang halad nga gihalad ngadto sa mga patay.29 Ila siyang gihagit aron masuko pinaagi sa ilang mgabinuhatan, ug ang pagkaylap sa hampak milukop kanila.30 Unya mibarog si Pinehas aron sa pagbabag, ug anghampak nikunhod. 31 Kini giisip alang kaniya ingon ngamatarong nga buhat alang sa tanang kaliwatan hangtodsa kahangtoran. 32 Gipasuko usab nila si Yahweh didtosa katubigan sa Meriba, ug nag-antos si Moises tungodkanila. 33Gipasuko nila pag-ayo si Moises ug nagsulti siyanga maisog. 34 Wala nila giguba ang mga nasod samasa gisugo ni Yahweh kanila, 35 apan nakig-uban sila salahi nga mga nasod ug nakatuon sa ilang mga pamaagi36 ug gisimba ang ilang mga diosdios, nga nahimong lit-ag ngadto kanila. 37 Gihalad nila ang ilang mga anak ngalalaki ug babaye samgademonyo. 38Giula nila angdugo samga walay alamag, ang dugo sa ilang mga anak nga lalaki

Page 126: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 106:39 126 Mga Salmo 107:4ug babaye, nga ilang gihalad sa mga diosdios sa Canaan,nahugawan ang yuta sa dugo. 39 Nahugaw sila pinaagisa ilang kaugalingon nga mga binuhatan; sa ilang mgabuhat nahimo silang susama samga babayeng nagbaligyaug dungog. 40 Busa nasuko si Yahweh sa iyang katawhanug gisalikway niya ang iyang kaugalingong katawhan.41 Gihatag niya sila ngadto sa kamot sa kanasoran ugkadtong nagdumot kanila maoy nagdumala kanila. 42Angilang mga kaaway nagdaogdaog kanila, ug gidala silailalom sa ilang kagahom. 43Daghang higayon nga miabotsiya aron sa pagtabang kanila, apan nagpadayon sila sapagsukol ug gipaubos sila pinaagi sa ilang kaugalingongmga sala. 44 Apan, gihatagan niya sila ug pagtagad sailang pag-antos sa dihangnadungogniya sila nga nangayoug tabang. 45 Nahinumdoman niya ang iyang kasabotanuban kanila ug naluoy tungod sa iyang walay paglubadnga gugma. 46 Gihimo niya ang tanan nilang mamimihagnga maluoy kanila. 47 Luwasa kami, Yahweh, among Dios.Tigoma kami gikan sa mga nasod aron nga makahatagkami ug pagpasalamat sa imong balaan nga ngalan ughimaya sa imong mga pagdayeg. 48 Hinaot si Yahweh,nga Dios sa Israel, madayeg sa walay kataposan. Angtanang katawhan miingon, “Amen.” Dalaygon si Yahweh.Ikalima nga Libro

1071 Pasalamati si Yahweh, kay siya maayo, ug ang iyang

matinud-anon nga kasabotanmolungtad sa kahangtoran.2 Tugoti nga mosulti ang giluwas ni Yahweh, kadtongiyang gitubos gikan sa kamot sa ilang kaaway. 3 Gitigomniya sila gikan sa langyaw nga kayutaan, gikan sa sidlakanug gikan sa kasadpan, gikan sa amihan ug gikan sahabagatan. 4Naglatagaw sila sa kamingawan sa desiyerto

Page 127: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 107:5 127 Mga Salmo 107:21nga dalan ug wala nakakaplag ug siyudad nga mapuy-an. 5 Tungod kay gigutom ug giuhaw sila, nakuyapan silatungod sa kaluya 6 Unya mitawag sila kang Yahweh sailang kalisdanan, ug giluwas niya sila sa ilang pag-antos.7Gitultolanniya sila samaayongdalan aronngamakaadtosila sa siyudad nga ilang pagapuy-an. 8 O, kana nga mgatawo magadayeg kang Yahweh tungod sa iyang matinud-anon nga kasabotan ug alang sa kahibulongang mga bu-tangnga iyangnabuhat alang sa katawhan! 9Kaypagatag-bawon niya ang gipangandoy niadtong giuhaw, ug angtinguha niadtong gigutom iyang pagabusgon sa maayongmga butang. 10Ang pipila naglingkod sa kangitngit ug sangiob, binilanggo sa pag-antos ug mga kadena. 11Tungodkay silamisupak batok sa pulong saDios ug gisalikway angpagtudlo sa Labing Halangdon. 12Gipaubos niya ang ilangmga kasingkasing pinaagi sa kalisdanan; napandol sila ugwalay bisan usa nga motabang kanila. 13 Unya mitawagsila kang Yahweh sa ilang kalisdanan, ug gipalingkawasniya sila sa ilang pag-antos. 14Gipagawas niya sila sa kan-gitngit ug ngiob ug gitangtang ang ilang mga gapos. 15O,ang mga tawo magadayeg kang Yahweh tungod sa iyangmatinud-anon nga kasabotan ug alang sa kahibulongannga mga butang nga iyang nabuhat alang sa katawhan!16Kay iyang giguba ang ganghaan nga tumbaga ug giputolang mga rehas nga puthaw. 17 Buangbuang sila sa ilangmasinupakon nga pamaagi ug nag-antos tungod sa ilangmga sala. 18 Nawala ang ilang tinguha sa pagkaon sabisan unsa nga pagkaon, ug nagkaduol sila sa ganghaansa kamatayon. 19Unyamitawag sila kang Yahweh sa ilangkalisdanan, ug gipalingkawas niya sila sa ilang pag-antos.20Gipadala niya ang iyang pulong ug giayo sila, ug giluwasniya sila gikan sa ilang kalaglagan. 21 O, nga ang mgatawo magadayeg kang Yahweh alang sa iyang matinud-

Page 128: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 107:22 128 Mga Salmo 107:38anon nga kasabotan ug alang sa kahibulongan nga mgabutang nga iyang nabuhat alang sa katawhan! 22 Tugotisila nga maghatag ug mga halad sa pagpasalamat ug sapagmantala sa iyang mga buhat sa pag-awit. 23Ang pipilanaglawig sa dagat sakay sa sakayan ug nagpatigayon salayo. 24Nakita nila angmga buhat ni Yahweh ug ang iyangkahibulongan ngadto sa kadagatan. 25 Kay iyang gisugoang dagat nga modako ug ang hangin nga magkutaw sakadagatan. 26 Miabot sila sa kawanangan; mipaubos silasa kinahiladman. Ang ilang mga kinabuhi nahanaw sapag-antos. 27Natabyog ug nagsarasay sila sama sa hubogug wala masayod sa ilang buhaton. 28 Unya mitawagsila kang Yahweh sa ilang kalisdanan, ug gipalingkawasniya sila sa ilang pag-antos. 29 Gipakalma niya angbagyo, ug ang mga balod nahapsay. 30Unya naglipay silatungod kay ang dagat kalma na, ug gidala niya sila sailang gitinguha nga dunggoan. 31 O, nga ang mga tawomagadayeg kang Yahweh alang sa iyang matinud-anonnga kasabotan ug alang sa kahibulongan nga mga butangnga iyang nabuhat alang sa katawhan! 32 Tugoti ngapasidunggan nila siya diha sa panagtigom samga tawo ugdayegon siya ngadto sa konseho samga kadagkoan. 33Angkasapaan gihimo niya nga kamingawan, mga tuboran satubig ngadto sa mala nga yuta, 34 ug ang mabungahonnga yuta ngadto sa dili mabungahon nga dapit tungodsa kadaotan sa iyang katawhan. 35 Ang kamingawangihimo niya nga linaw sa tubig ug ang uga nga yutangadto sa tuboran sa tubig. 36 Ang mga gipanggutomgipahilona niya didto, ug nagtukod sila ug siyudad ngakapuy-an. 37 Nagbuhat sila sa siyudad aron umahan,aron katanoman ug parasan, ug maghatag ug mada-gayaon nga ani. 38 Gipanalanginan niya sila aron nga silamodaghan pa kaayo. Wala niya tugoti nga ang ilang mga

Page 129: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 107:39 129 Mga Salmo 108:10baka nga makunhon ang gidaghanon. 39 Nagkakunhodsila ug gipaubos pinaagi sa hilabihang kasakit ug pag-antos. 40Gibuboan niya ug pagtamay angmga pangulo uggitibulaag sila ngadto sa kamingawan, diinwalay agianan.41 Apan iyang gipanalipdan ang nanginahanglan gikansa kasakit ug nag-amping sa iyang mga banay sama sapanon. 42Ang matarong nga mga tawo makakita niini ugmaglipay, ug ang tanan nga mga daotan magtak-om sailang baba. 43 Si bisan kinsa nga maalamon kinahanglanmaghunahuna niining mga butanga ug mamalandong sabuhat ni Yahweh sa matinud-anon nga kasabotan.

1081 Ang akong kasingkasing nahimutang, O Dios; ma-

gaawit ako, oo, magaawit usab ako sa mga pagdayeguban sa akong matinahuron nga kasingkasing. 2 Pagmatana, lira ug alpa; pagapukawon ko ang kaadlawon.3 Magapasalamat ako kanimo, Yahweh, taliwala sakatawhan; magaawit ako ug mga pagdayeg kanimo tali-wala sa kanasoran. 4 Kay ang imong matinud-anon ngakasabotan bantogan ibabaw sa kalangitan; ug ang imongpagkamasaligan misangko sa kawanangan. 5 Mabayawka, O Dios, ibabaw sa kalangitan, ug ang imong himayamabayaw sa tibuok kalibotan. 6 Aron nga kadtong imonggihigugma maluwas, luwasa kami sa imong tuong kamotug tubaga ako. 7Nagsulti ang Dios sa iyang pagkabalaan;“Maglipay ako; bahinon ko ang Siquem ug bahinbahinonang walog sa Succot. 8 Akoa ang Gilead, ug ang Manasesakoa; ang Efraim usab mao ang akong kalo; ug ang Judahmao ang akong setro. 9AngMoabmao ang akong hugasannga planggana; ngadto sa Edom akong ilabay ang akongsapatos; magasinggit ako sa kadaogan tungod sa Filistia.”10Kinsamaymodala kanakongadto sa lig-onnga siyudad?

Page 130: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 108:11 130 Mga Salmo 109:14Kinsa man ang moggiya kanako ngadto sa Edom?” 11 ODios, wala mo ba kami gisalikway? Wala ka makig-uban sa among kasundalohan sa gubat. 12 Tabangi kamibatok sa kaaway, kay ang tabang sa tawo walay pulos.13 Magmadaogon kami uban sa tabang sa Dios; iyangbuntogon ang among mga kaaway.

1091 Dios nga akong gidayeg, ayaw intawon pagpakahilom.

2 Kay ang daotan ug limbongan mihasmag kanako; nag-sulti sila ug bakak batok kanako. 3 Gilibotan nila akoug nagsulti ug dulumtanong mga butang, ug mihasmagsila kanako nga walay hinungdan. 4 Isip balos sa akonggugma ila akong gidaot, apan nag-ampo ako alang kanila.5 Gibalosan nila ako ug daotan alang sa maayo, ug ilanggidumtan ang akong gugma. 6 Pagpili ug daotan ngatawo ibabaw niini nga mga kaaway sama niining mgatawhana; pagpili ug tigpamasangil nga mobarog sa iyangtuong kamot. 7 Sa dihang gihukman na siya, hinaot ngamakaplagan siyang sad-an; hinaot nga ang iyang pag-ampo isipon nga makasasala. 8 Hinaot nga mamubo angiyang mga adlaw; hinaot nga adunay laing tawo ngamopuli sa iyang katungdanan. 9 Hinaot nga ang iyangmga anak mailo, ug hinaot ang iyang asawa mabiyuda.10Hinaot nga ang iyangmga anakmaglatagawugmagpak-iluoy, manglimos sa ilang pagbiya sa ilang nagun-ob ngapanimalay. 11 Hinaot nga ang tanan nga iyang gipanag-iyahan sakmiton sa iyang nautangan; hinaot nga angmgadumuduongmokawat sa tanan niyang abot. 12Hinaot ngawalay usa nga maluoy kaniya; hinaot nga walay maluoysa nailo niya nga mga anak. 13 Hinaot ang iyang mgaanakmangawala; hinaot nga ang ilang ngalanmawagtangsa sunod nga kaliwatan. 14 Hinaot nga ang sala sa iyang

Page 131: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 109:15 131 Mga Salmo 109:28katigulangan mahisgotan ngadto kang Yahweh; hinaotnga ang sala sa iyang inahan dili malimtan. 15Hinaot ngaang ilang pagkasad-anmagpabilin kanunay kangYahweh;hinaot nga wagtangon ni Yahweh ang ilang panumdo-man gikan sa kalibotan. 16 Hinaot nga buhaton kini niYahweh tungod kay kining tawhana wala nagpakabana sapagpakita sa matinud-anon nga kasabotan, apan hinuongidaogdaog ang makaluluoy, ang mga nanginahanglanug ang naluyahan sa kasingkasing hangtod mamatay.17Kalipay niya ang pagpanunglo; hinaot nga mobalik kiningadto kaniya. Gidumtan niya ang panalangin; hinaotnga walay panalangin nga moabot kaniya. 18 Iyang gisul-oban ang iyang kaugalingon sa pagpanunglo sama nga iyakining bisti, ug ang iyang tunglo moabot sa kinahiladmansa iyang pagkatawo sama sa tubig, sama sa lana ngadtosa iyang kabukogan. 19Hinaot nga ang iyang mga tunglomahisama sa bisti nga iyang gisul-ob aron nga motabonkaniya, sama sa bakos nga kanunay niyang gisul-ob.20 Hinaot nga mao kini ang ganti sa mga nagpasangilkanako gikan kang Yahweh, alang niadtong nagsulti ugdaotan batok kanako. 21 Yahweh akong Ginoo, tagda akouban ang kaluoy alang sa imong ngalan. Tungod kay angimong matinud-anon nga kasabotan maayo, luwasa ako.22 Kay gidaogdaog ako ug nanginahanglan, ug samdanang akong kasingkasing nganhi kanako. 23Nagakahanawako sama sa anino sa kagabhion; ginapalidpalid ako samasa dulon. 24 Ang akong mga tuhod nangaluya tungod sapagpuasa. Bukog na lang ako ug panit. 25 Gilibak akosa mga nagpasangil kanako; sa dihang makita nila ako,naglingolingo sila. 26 Tabangi ako, Yahweh nga akongDios; luwasa ako pinaagi sa imong matinud-anon ngakasabotan. 27Hinaotmasayran nila nga imo kining buhat,nga ikaw, Yahweh, ang nagbuhat niini. 28 Bisan kung

Page 132: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 109:29 132 Mga Salmo 111:2ila akong gitunglo, palihog panalangini ako; sa dihangmohasmag sila kanako, hinaot nga maulawan sila, apanhinaot nga ang imong sulugoon magmaya. 29Hinaot ngaang akong mga kaaway magabisti sa kaulawan; hinaotsul-obon nila ang kaulaw sama sa kupo. 30 Sa akongbaba pasalamatan ko pag-ayo si Yahweh; dayegon ko siyataliwala sa panon sa katawhan. 31 Tungod kay mobarogsiya sa tuong kamot sa nanginahanglan, aron luwasonsiya sa mga naghukom kaniya.

1101 Si Yahweh misulti sa akong agalon, “Lingkod sa

akong tuong kamot hangtod nga himoon kong tumbanansa imong tiil ang imong mga kaaway.” 2 Hawiran niYahweh ang setro sa imong kusog gikan sa Zion; du-malahi ang imong mga kaaway. 3 Motuman kanimoang imong katawhan sa ilang kabubut-on sa adlaw saimong gahom nga nagsul-ob sa ilang balaang bisti; gikansa tagoangkan sa banagbanag ang imong pagkabatan-onsama lamang sa yamog. 4 Nanumpa si Yahweh ug dilina kini mausab: “Ikaw ang pari sa kahangtoran sunodsa laray ni Melquizedec.” 5 Ang Ginoo anaa sa imongtuong kamot. Patyon niya ang mga hari sa adlaw sa iyangkapungot. 6Hukmanniya angkanasoran; pun-onniya angpanggubatan ug mga patay nga mga lawas; patyon niyaang mga pangulo sa daghang mga nasod. 7Moinom siyasa sapa diha sa dalan, ug unya mohangad siya human sakadaogan.

1111 Dayga si Yahweh. Magpasalamat ako kang Yahweh

sa tibuok nakong kasingkasing diha sa panagtigom samga matarong. 2 Ang mga buhat ni Yahweh bantogan,

Page 133: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 111:3 133 Mga Salmo 112:6madasigong gihulat niadtong nagtinguha kanila. 3 Angiyang buhat halangdon ug mahimayaon, ug ang iyangpagkamatarong molungtad sa kahangtoran. 4 Nagbuhatsiya ug katingalahang mga butang nga dili malimtan; siYahweh mahigugmaon ug maluloy-on. 5 Gihatagan niyaug pagkaon ang matinumanon niyang mga sumusunod.Kanunay moabot sa iyang hunahuna ang iyang kasab-otan. 6 Gipakita niya ang iyang gamhanang mga buhatsa iyang katawhan sa paghatag kanila sa panulondon sakanasoran. 7 Ang buhat sa iyang mga kamot masali-gan ug makiangayon; ang tanan niyang mga gipanudlomasaligan. 8Natukod sila sa kahangtoran, nga angayangtumanon nga matinumanon ug inubanan ang kahan-ay.9Gihatagan niya ug kadaogan ang iyang katawhan; iyanggipanalanginan ang iyang kasabotan sa kahangtoran; bal-aan ug katingalahan ang iyang ngalan. 10 Ang pagtahodkang Yahweh ang sinugdanan sa kaalam; kadtong naga-tuman sa iyang gipanudlo adunaymaayong panabot. Angiyang pagdayeg molungtad sa kahangtoran.

1121 Dayegon si Yahweh. Bulahan ang tawo nga motu-

man kang Yahweh, nga nalipay pag-ayo sa iyang mgakasugoan. 2 Ang iyang kaliwatan mahimong gamhanansa kalibotan; ang kaliwatan sa diosnon nga tawo mab-ulahan. 3 Ang kabtangan ug bahandi anaa sa iyangbalay; ang iyang pagkamatarong molungtad sa kahang-toran. 4 Mosidlak ang kahayag diha sa kangitngit alangsa tawo nga diosnon; mahigugmaon siya, maluloy-on,ug makataronganon. 5 Maayo kini alang sa tawo nganagtagad nga maluloy-on ug nagapahulam ug salapi, nganagahimo sa iyang mga buluhaton nga matinud-anon.6 Kay dili gayod siya matarog; ang matarong nga tawo

Page 134: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 112:7 134 Mga Salmo 114:3mahinumdoman sa kahangtoran. 7 Dili siya mahadloksa dili maayo nga balita; siya walay pagduhaduha, nganagasalig kang Yahweh. 8Ang iyang kasingkasingmalina-won, walay kahadlok, hangtod makita niya ang kadaoganbatok sa iyang mga kaaway. 9Manggihatagon siya sa mgakabos; ang iyang pagkamatarong molungtad sa kahang-toran; igabayaw siya uban sa kadungganan. 10 Ang mgadaotang tawo makakita niini ug masuko; magkagot siyasa iyangngiponugmahanaw; ang tinguha sa daotangmgatawo mawala.

1131 Dayega si Yahweh. Dayega siya, kamong mga

sulugoon ni Yahweh; dayega ang ngalan ni Yahweh.2Dalaygon ang ngalan ni Yahweh, gikan karon hangtod sakahangtoran. 3 Gikan sa pagsubang sa adlaw hangtod sapagsalop niini, angayang dayegon ang ngalan ni Yahweh.4 Ibayaw si Yahweh ibabaw sa tanang kanasoran, ug angiyang himaya mosangko ibabaw sa kalangitan. 5 Kinsaman ang sama kang Yahweh nga atong Dios, nga anaaang iyang lingkoranan sa kahitas-an, 6 nga nagdungaw sakalangitan ug sa kalibotan? 7 Gihaw-as niya ang mga ka-bos gikan sa lapok ug gisakwat ang mga nanginahanglangikan sa tapok sa abo, 8 aron iya silang palingkoron ubansamga prinsipe, uban samga prinsipe sa iyang katawhan.9Gihatagan niya ug puloy-anan ang babayeng walay anaksa usa ka balay, pagahimoon niya siyang malipayon ngainahan sa daghang mga kabataan. Dayegon si Yahweh!

1141 Sa dihang mibiya ang Israel sa Ehipto, ang balay ni

Jacob gikan niadtong langyaw nga katawhan, 2 nahimoniyang balaang dapit ang Juda, ang Israel iyang ging-harian. 3 Ang dagat nakakita ug mikalagiw; mitalikod

Page 135: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 114:4 135 Mga Salmo 115:12ang Jordan. 4 Ang kabukiran milukso sama sa mgalaking karnero, ang kabungtoran milukso sama sa natingkarnero. 5 Dagat, nganong mikalagiw ka man? Jor-dan, nganong mitalikod ka man? 6 Kabukiran, nganongmilukso man kamo sama sa laking mga karnero? Kamonggagmay nga mga bungtod, nganong milukso man kamosama sa mga nating karnero? 7 Pangurog, kalibotan,sa atubangan sa Ginoo, sa presensya sa Dios ni Jacob.8Gihimo niyang linaw ang dakong bato, ang gahi nga batongadto sa tuboran sa tubig.

1151 Dili alang kanamo, Yahweh, dili alang kanamo, apan

alang sa imong ngalan ang pasidungog, tungod sa imongmatinud-anon nga kasabotan ug sa imong pagkamasali-gan. 2 Nganong misulti man ang kanasoran, “Asa manang ilang Dios?” 3 Ang among Dios anaa sa langit;buhaton niya ang bisan unsa nga makapahimuot kaniya.4 Ang diosdios sa kanasoran hinimo sa plata ug bulawan,hinimo sa kamot sa mga tawo. 5 Kadto nga mga dios-dios adunay mga baba, apan dili sila makasulti; adunasilay mga mata, apan dili sila makakita; 6 aduna silaymga dalunggan, apan dili sila makadungog; aduna silaymga ilong, apan dili sila makasimhot. 7 Kadto nga mgadiosdios adunay mga kamot, apan dili sila makabati;aduna silay tiil, apan dili sila makalakaw; dili gani silamakasulti pinaagi sa ilang mga baba. 8 Kadtong naghimokanila sama kanila, lakip usab kadtong tanan nga nagsaligkanila. 9 Israel, salig kang Yahweh; siya ang inyongtabang ug taming. 10 Panimalay ni Aaron, salig kangYahweh, siya ang inyong tabang ug taming. 11 Kamonga nagtahod kang Yahweh, salig kaniya; siya ang inyongtabang ug taming. 12 Gibantayan kita ni Yahweh ug

Page 136: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 115:13 136 Mga Salmo 116:12panalanginan kita niya; panalanginan niya ang pamilyani Israel; panalanginan niya ang panimalay ni Aaron.13 Panalanginan niya kadtong nagtahod kaniya, bata mano tigulang. 14Hinaot nga padaghanon kamo ni Yahweh sahilabihan, kamo ug ang inyong kaliwatan'. 15Hinaot ngapanalanginan kamo ni Yahweh, nga nagbuhat sa langitug yuta. 16 Ang kalangitan gipanag-iyahan ni Yahweh;apan ang kalibotan iyang gihatag sa katawhan. 17 Angmga patay dili magdayeg kang Yahweh, ni bisan kinsaniadtong mopaubos padulong sa kamingawan; 18 apanamong dayegon si Yahweh karon ug sa walay kataposan.Dalaygon si Yahweh.

1161 Gihigugma ko si Yahweh tungod kay iyang nadungog

ang akong tingog ug ang akong pagpakiluoy. 2 Tungodkay naminaw siya kanako, magtawag ako kaniya hangtodnga buhi pa ako. 3 Ang hikot sa kamatayon nagpalibotkanako ug ang lit-ag sa Seol nagpaduol kanako; gibati koang kasakit ug kaguol. 4 Unya mitawag ako sa ngalan niYahweh: “Palihog Yahweh, luwasa ang akong kinabuhi.”5 Si Yahweh maluloy-on ug makiangayon; ang atongDios maluloy-on. 6 Panalipdan ni Yahweh ang mga dilimakapanalipod sa ilang kaugalingon; gipaubos ako, ugiya akong giluwas. 7 Ang akong kalag mahimo nangmobalik sa iyang dapit nga kapahulayan, tungod kaymaayo gayod si Yahweh kanako. 8 Kay imong giluwasang akong kinabuhi gikan sa kamatayon, ang akong mgamata gikan sa mga luha, ug ang akong mga tiil gikansa pagkapandol. 9 Alagaran ko si Yahweh sa yuta samga buhi. 10 Mituo ako kaniya, bisan sa higayon ngamisulti ako, “Hilabihan ang akong kasakit.” 11 Dali akongmisulti, “Ang tanang tawo mga bakakon.” 12 Unsaon ko

Page 137: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 116:13 137 Mga Salmo 118:6man pagbayad si Yahweh sa tanan niyang kaayo kanako?13 Ipataas ko ang kopa sa kaluwasan, ug motawag sangalan ni Yahweh. 14 Tumanon ko ang akong mga saadkang Yahweh sa atubangan sa tanan niyang katawhan.15 Bililhon sa panan-aw ni Yahweh ang kamatayon saiyang mga balaan. 16 Tinuod gayod, Yahweh, ako imongsulugoon; ako imong alagad, ang anak nga lalaki saimong sulugoon nga babaye; gikuha mo ang akong mgagapos. 17 Ihalad ko kanimo ang halad sa pagpasalamatug motawag sa ngalan ni Yahweh. 18 Tumanon ko angakong mga saad kang Yahweh atubangan sa tanan niyangkatawhan, 19 sa hawanan sa panimalay ni Yahweh, saimong taliwala, Jerusalem. Dayega si Yahweh.

1171 Dayega si Yahweh, kamong tanan nga kanasoran;

ibayaw siya, kamong tanan nga katawhan. 2Kay ang iyangmatinud-anon nga kasabotan bantogan nganhi kanato,ug ang pagkamasaligan ni Yahweh molungtad sa kahang-toran. Dayega si Yahweh.

1181 Pasalamati si Yahweh, tungod kay siya maayo, kay

ang iyang matinud-anon nga kasabotan molungtad sakahangtoran. 2 Tugoti nga moingon ang Israel, “Angiyang matinud-anon nga kasabotan molungtad sa ka-hangtoran.” 3 Tugoti ang panimalay ni Aaron nga mo-sulti, “Ang iyang matinud-anon nga kasabotan molung-tad sa kahangtoran.” 4 Tugoti ang maunongon nga mgasumusunod ni Yahweh mosulti, “Ang iyang matinud-anon nga kasabotan molungtad sa kahangtoran.” 5 Saakong pag-antos mitawag ako kang Yahweh; gitubag akoni Yahweh ug gihimo niya akong gawasnon. 6 Uban

Page 138: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 118:7 138 Mga Salmo 118:26kanako si Yahweh; dili ako mahadlok; unsa may mabuhatsa tawo kanako? 7 Anaa si Yahweh sa akong kiliranisip akong magtatabang; maglantaw ako sa kadaoganbatok niadtong nagdumot kanako. 8 Mas maayo pa ngamodangop kang Yahweh kaysa mosalig sa tawo. 9 Masmaayo pa nga modangop kang Yahweh kaysa ibutangang pagsalig sa mga prinsipe. 10 Ang tanang kanasorannagpalibot kanako; sa ngalan ni Yahweh gipamutol kosila. 11Gilibotan ako nila; oo, gilibotan ako nila; sa ngalanni Yahweh gipamutol ko sila. 12 Gilibotan ako nila samasa mga buyog; nangawala sila sama kapaspas sa kalayodiha sa mga tunok; sa ngalan ni Yahweh gipamutol kosila. 13 Mihasmag sila kanako aron tumbahon ako, apangitabangan ako ni Yahweh. 14 Si Yahweh ang akong kusogug kalipay, ug siya ang nagluwas kanako. 15Ang malipay-ong panaghugyaw sa kadaogan madunggan sa mga toldasa matarong; ang tuong kamot ni Yahweh nagmadaugon.16Ang tuong kamot ni Yahweh gibayaw; ang tuong kamotni Yahweh nagmadaugon. 17 Dili ako mamatay apanmabuhi ug ipahayag ang mga buhat ni Yahweh. 18 Apanhilabihan ang pagsilot kanako ni Yahweh; apan walaniya ako itugyan sa kamatayon. 19 Ablihi alang kanakoang ganghaan sa pagkamatarong; mosulod ako kanilaug magpasalamat ako kang Yahweh. 20 Mao kini angganghaan ni Yahweh; ang matarong makasulod pinaaginiini. 21 Pasalamatan ko ikaw, tungod kay imo akonggitubag, ug ikaw ang nahimo kong kaluwasan. 22Ang batonga gisalikway sa mga magtutukod nahimo nang patuko-ranan. 23Buhat kini ni Yahweh; katingalahankini sa atongmgamata. 24Mao kini ang adlaw nga namuhat si Yahweh;magmaya ug maglipay kita niini. 25 Palihog, Yahweh,ihatag kanamo ang kadaogan! Palihog, Yahweh, ihatagkanamo ang kalamposan! 26 Bulahan siya nga miduol sa

Page 139: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 118:27 139 Mga Salmo 119:14ngalan ni Yahweh; gipanalanginan namo kamo gikan sapanimalay ni Yahweh. 27 Si Yahweh Dios, ug gihatagankita niya ug kahayag; hikti ang halad ngadto sa sungaysa halaran. 28 Ikaw ang akong Dios, ug magpasalamatako kanimo; ikaw ang akong Dios; ibayaw ko ikaw. 29 O,pasalamati si Yahweh; kay siya maayo; kay ang iyangmatinud-anon nga kasabotanmolungtad sa kahangtoran.

1191 ALEPH. Bulahan kadtong walay ikasaway sa ilang

dalan, nga naglakaw sa balaod ni Yahweh. 2 Bulahansila nga nagtipig sa iyang matinud-anon nga kasugoan,nga nagapangita kaniya sa tibuok nilang kasingkasing.3 Wala sila nagbuhat ug sayop; naglakaw sila diha saiyang mga dalan. 4 Gimandoan mo kami sa pagtipigsa imong pagpanudlo aron nga matuman gayod namokini. 5 O, nga mahimutang ako nga lig-on diha sa pag-tuman sa imong mga balaod! 6 Unya dili ako maulawansa dihang maghunahuna ako sa tanan mong kasugoan.7 Magpasalamat ako kanimo inubanan sa matinud-anonnga kasingkasing sa dihang makat-onan ko ang imongmatarong nga kasugoan. 8 Tumanon ko ang imong mgabalaod; ayaw ako biyai nga mag-inusara. BETH. 9Unsaonman sa usa ka batan-on nga magpabiling tul-id ang iyangdalan? Pinaagi sa pagtuman sa imong pulong. 10Sa tibuokkong kasingkasing gipangita ko ikaw; ayaw ako tugotinga mahisalaag gikan sa imong kasugoan. 11 Gitipiganko ang imong pulong sa akong kasingkasing aron ngadili unta ako makasala batok kanimo. 12 Dalaygon ka,Yahweh; tudloi ako sa imong mga balaod. 13 Sa akongbaba gipahayag ko ang tanang matarong nga kasugoannga imong gipadayag. 14 Nagmaya ako sa paagi saimong sugo sa kasabotan labaw pa kaysa tanang bahandi.

Page 140: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 119:15 140 Mga Salmo 119:3315 Pamalandongan ko ang imong pagpanudlo ug hataganko ug pagtagad ang imong mga paagi. 16Gikalipay ko angimong mga balaod; dili ko kalimtan ang imong pulong.GIMEL. 17 Pagmaluluy-on sa imong sulugoon aron ngamabuhi pa ako ugmagtipig sa imong pulong. 18Ablihi angakong mga mata aron nga makita ko ang mga katingala-hang mga butang sa imong balaod. 19 Langyaw ako niininga yuta; ayaw itago ang imong kasugoan gikan kanako.20Nadugmok ang akong mga tinguha pinaagi sa pagpan-gandoy nga masayod sa imong matarong nga kasugoansa tanang panahon. 21 Gibadlong mo ang mga garboso,nga gitunglo, kadtong wala mituman sa imong kasugoan.22 Luwasa ako gikan sa pagkawalay dungog ug kaulawan,kay gituman ko man ang imong kasugoan sa kasabotan.23 Bisan naglaraw ug daotan ang mga magmamando ugnanglibak kanako, namalandong ang imong sulugoon saimong mga balaod. 24 Ang imong kasugoan sa kasabotanmaoy akong kalipay, ug sila ang akongmgamagtatambag.DALETH. 25 Midikit ang akong kinabuhi sa abog! Hatagiako ug kinabuhi pinaagi sa imong pulong. 26 Gisulti kokanimo ang akong mga dalan, ug gitubag mo ako; tudloiako sa imong mga balaod. 27 Pasabta ako sa pamaagi saimong pagpanudlo, aronmakapamalandong ako sa imongmga kahibulongang pagtulon-an. 28Napuno ako sa kasub-anan! Lig-ona ako pinaagi sa imong pulong. 29 Ipalayo akogikan sa dalan sa pagpanglimbong; inubanan sa kaluoytudloi ako sa imong balaod. 30 Gipili ko ang dalan sapagkamatinumanon; gitipigan ko kanunay ang imongmatarong nga kasugoan nganhi kanako. 31Nagkupot akosa imong kasugoan sa kasabotan; O Yahweh, ayaw tugotingamaulawan ako. 32Modagan akodiha sa dalan sa imongkasugoan, kay imong gipadako ang akong kasingkasingsa pagbuhat niini. HE. 33 Tudloi ako, Yahweh, sa dalan

Page 141: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 119:34 141 Mga Salmo 119:51sa imong mga balaod, ug tipigan ko kini hangtod sakataposan. 34 Hatagi akog panabot, ug tipigan ko angimong balaod; tumanon ko kini sa tibuok kong kasingkas-ing. 35 Giyahi ako sa dalan sa imong mga sugo, kaygikalipay ko ang pagkinabuhi niini. 36 Giyahi ang akongkasingkasing diha sa imong kasugoan sa kasabotan ugipalayo gikan sa dili matarong nga pagbaton sa mgabutang. 37 Ilikay ang akong mga mata sa pagtan-aw samgabutangngawalay pulos; buhia akodiha sa imongmgapaagi. 38 Dad-a alang sa imong sulugoon ang imong saadnga gihimo nimo alang niadtong nagpasidungog kanimo.39 Kuhaa ang mga pagtamay nga akong gikalisangan, kaymaayo ang imong matarong nga paghukom. 40 Tan-awa,nagtinguha ako sa imong pagpanudlo; buhia ako diha saimong pagkamatarong. VAV. 41 Yahweh, ihatag kanakoang imong gugma nga walay pagkapakyas— ang imongkaluwasan, sumala sa imong saad; 42 unya makatubagako alang niadtong nagbiaybiay kanako, kay nagsalig akosa imong pulong. 43 Ayaw kuhaa ang mga pulong sakamatuoran gikan sa akong baba, kay naghulat ako saimong matarong nga kasugoan. 44 Tumanon ko kanunayang imongbalaod, hangtod sa kahangtoran. 45Magalakawako nga luwas, kay gipangita ko ang imong pagpanudlo.46 Isulti ko ang imongmatinud-anonnga kasugoanngadtosa mga hari ug dili gayod maulaw. 47 Gikalipay ko angimong mga sugo, nga gihigugma ko pag-ayo. 48 Igabayawko ang akong mga kamot diha sa imong mga sugo, ngaakong gihigugma; pamalandongan ko ang imong mgabalaod. ZAYIN. 49 Hinumdomi ang imong saad ngadto saimong sulugoon tungod kay gihatagan mo akog paglaom.50 Mao kini ang akong kahupay sa akong kasakitan: ngaang imong saad maoy nagbuhi kanako. 51 Ang mga gar-boso nagtamay kanako, apan wala ako mitalikod gikan sa

Page 142: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 119:52 142 Mga Salmo 119:70imong balaod. 52Naghunahuna akomahitungod sa imongmatarong nga mga sugo gikan pa kaniadto, Yahweh, uggihupay ko ang akong kaugalingon. 53 Ang hilabihangkasuko midumala kanako tungod sa mga daotan nganagsalikway sa imong balaod. 54 Ang imong mga balaodmaoy akongmga alawiton sa balay nga akong gipuy-an samubo nga panahon. 55Naghunahuna ako sa imong ngalanpanahon sa kagabhion, O Yahweh, ug gitipigan ko angimong balaod. 56Mao na kini ang akong tulumanon tun-god kay gituman ko ang imong pagpanudlo. HETH. 57 SiYahweh ang akong bahin; nakahukom ako sa pagtumansa imongmga pulong. 58Matinud-anon akong naghangyosa imong pagdapig inubanan sa tibuok kong kasingkasing;kaloy-i intawon ako, sama sa gisaad sa imong pulong.59 Gisusi ko ang akong mga paagi ug gipabalik ang akongmga tiil sa imong kasugoan sa kasabotan. 60 Nagdali akoug wala magdugay sa pagtipig sa imong kasugoan. 61Angmga higot sa daotan mibalikos kanako; wala ko hikalimtiang imong balaod. 62 Sa tungang gabii nagabangon akosa pagpasalamat kanimo tungod sa imong matarong ngakasugoan. 63 Kauban ako sa tanan nga nagapasidungogkanimo, sa tanan nga mga nagatuman sa imong pag-panudlo. 64 Ang kalibotan, Yahweh, napuno sa imongmatinud-anon nga kasabotan; tudloi ako sa imong mgabalaod. TETH. 65 Maayo ang imong gibuhat sa imongsulugoon, O Yahweh, pinaagi sa imong pulong. 66 Tudloiako sa husto nga pag-ila ug panabot, kay nagtuo ako saimong mga sugo. 67 Sa wala pa ako gisakit nahisalaag naako, apan karon nagtuman ako sa imong pulong. 68Maayoka, ug ikaw ang nagabuhat ug maayo; tudloi ako sa imongmga balaod. 69 Gihugawan ako sa mga garboso pinaagisa mga bakak, apan gitipigan ko ang imong pagpanudlosa tibuok kong kasingkasing. 70 Nagmagahi ang ilang

Page 143: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 119:71 143 Mga Salmo 119:87mga kasingkasing, apan gikalipay ko ang imong balaod.71Maayo kini alang kanako nga mag-antos aron makakat-on ako sa imong mga balaod. 72 Ang panudlo nga gikansa imong baba mas bililhon pa alang kanako kaysa linibonga bulawan ug mga plata. YOD. 73 Ang imong mgakamot maoy nag-umol ug naghulma kanako; hatagi akoug panabot aron nga makakat-on ako sa imong mga sugo.74 Kadtong nagpasidungog kanimo maglipay sa dihangmakita nila ako tungod kay nakakaplag ako ug paglaomdiha sa imong pulong. 75 Nasayod ako, Yahweh, nga angimong kasugoan makataronganon, ug diha sa pagkamat-inumanon gisakit mo ako. 76 Tugoti ang imong matinud-anong kasabotan nga mohupay kanako, sama sa gisaadmo sa imong sulugoon. 77 Ipakita kanako ang imongkaluoy aron nga mabuhi ako, kay ang imong balaod maoyakong kalipay. 78 Tugoti ang mga garboso nga maulawan,kay gilibak nila ako; apan pamalandongan ko ang imongpagpanudlo. 79 Hinaot nga kadtong nagpasidungog kan-imomobalik kanako, kadtong nasayod sa imong kasugoansa kasabotan. 80 Hinaot nga walay masaway sa akongkasingkasing inubanan sa pagtahod sa imong mga balaodaron nga dili ako maulawan. KAPH. 81 Naluya ako sapagtinguha nga luwason mo ako! May paglaom ako saimong pulong. 82 Ang akong mga mata nagtinguha sapagtan-aw sa imong saad; kanus-a moman ako hupayon?83Kay nahisama ako sa panit nga sudlanan ug bino diha saaso; wala ko hikalimti ang imong mga balaod. 84Hangtodkanus-a man makalahutay niini ang imong sulugoon;kanus-a man nimo hukman kadtong naglutos kanako?85 Ang mga garboso nagbangag ug daghan alang kanako,ug nagasupak sa imong balaod. 86 Ang tanan mongmga sugo masaligan; kadtong mga tawhana nasayop sapaglutos kanako; tabangi ako. 87 Halos gihimoan na

Page 144: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 119:88 144 Mga Salmo 119:103nila ako sa akong kataposan dinhi sa kalibotan, apanwala ko gisalikway ang imong pagpanudlo. 88 Pinaagisa imong gugmang walay paglubad, lugwayi ang akongkinabuhi, aron nga matuman ko ang imong mga sugo.LAMEDH. 89 Yahweh, ang imong pulong magpabilin sawalay kataposan; ang imong pulong lig-on nga gipahimu-tang didto sa langit. 90 Ang imong pagkamatinumanonnagalungtad alang sa tanangkaliwatan; gipahimutangmoang kalibotan, ug nagpabilin kini. 91 Ang tanang butangnagapadayon hangtod karong adlawa, sama sa gisulti mosa imongmatarong nga kasugoan, kay ang tanang butangimong mga sulugoon. 92 Kung dili ko pa kalipay angimong balaod, nalaglag na unta ako sa akong kasakitan.93 Dili ko kalimtan ang imong pagpanudlo, kay pinaaginiini gilugwayan mo ang akong kinabuhi. 94 Imoha ako;luwasa ako, kay gipangita ko ang imong pagpanudlo.95 Ang mga daotan nangandam sa paglaglag kanako,apan magapangita ako sa pagsabot sa imong kasugoan sakasabotan. 96 Nakita ko nga ang tanang butang adunaykinutoban, apan ang imong mga sugo halapad, ug walaykinutoban. MEM. 97 O gihigugma ko pag-ayo ang imongbalaod! Mao kini ang akong pagpamalandong sa tibuokadlaw. 98 Ang imong mga sugo naghimo kanako ngamas maalamon kaysa akong mga kaaway, kay ang imongmga sugo kanunay nga uban kanako. 99 Aduna akoy maslabaw nga panabot kaysa tanan nakong mga magtutudlo,kay namalandong ako sa imong kasugoan sa kasabotan.100 Nakasabot ako labaw pa sa mga tigulang; tungodkay gitipigan ko ang imong pagpanudlo. 101 Gilikay koang akong mga tiil gikan sa daotang dalan aron matu-man ko ang imong pulong. 102 Wala ko gisalikway angimong matarong nga kasugoan, kay gitudloan mo ako.103 Pagkatam-is gayod sa imong mga pulong, oo, mas

Page 145: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 119:104 145 Mga Salmo 119:121tam-is pa kaysa dugos nganhi sa akong baba! 104 Pinaagisa imong pagpanudlo nakaangkon akog pag-ila; busagikasilagan ko ang tanang bakak nga dalan. NUN. 105Angimongpulongmaoy suga sa akongmga tiil ug ang kahayagsa akong agianan. 106 Gipanumpa ko ug gipamatud-ankini, nga tumanon ko ang imongmatarong nga kasugoan.107Gisakit ako pag-ayo; lugwayi ang akong kinabuhi, Yah-weh, sama sa imong gisaad sa imong pulong. 108Yahweh,palihog dawata ang kinabubut-ong halad sa akong baba,ug tudloi ako sa imong matarong nga kasugoan. 109 Angakong kinabuhi ania kanunay sa akong kamot, apanwala ko gikalimtan ang imong balaod. 110 Ang mgadaotan nag-andam ug lit-ag alang kanako, apan wala akonahisalaag gikan sa imong pagpanudlo. 111 Giangkonko ang imong kasugoan sa kasabotan ingon nga akongpanulondon sa kahangtoran, kay mao kini ang kalipay saakong kasingkasing. 112 Andam ang akong kasingkasingsa pagtuman sa imong mga balaod hangtod sa kataposan.SAMEKH. 113 Gikasilagan ko kadtong maduhaduhaon,apan gihigugma ko ang imong balaod. 114 Ikaw ang akongdalangpanan ug akong taming; naghulat ako sa imongpulong. 115 Palayo gikan kanako, kamong mga nagabuhatug daotan, aronmatuman ko angmga sugo sa akong Dios.116Tabangi ako pinaagi sa imong pulong aronmabuhi akoug dili maulaw sa akong paglaom. 117 Tabangi ako, ugmahimo akong luwas; kanunay akong mamalandong saimong mga balaod. 118Gisalikway mo kadtong nahisalaagsa imong mga balaod, kay kadto nga katawhan mgamalimbongon ug dili masaligan. 119 Giwagtang mo angtanang daotan sa kalibotan sama sa taya; busa gihigugmako ang imongmatinud-anon ngamga sugo. 120Ang akonglawas nagkurog sa pagkahadlok kanimo, ug nahadlok akosa imong matarong nga kasugoan. AYIN. 121 Gibuhat ko

Page 146: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 119:122 146 Mga Salmo 119:139ang makataronganon ug husto; ayaw ako pasagdi ngadtosa mga nagdaogdaog kanako. 122 Siguroha ang kaayohansa imong sulugoon; ayaw tugoti nga daogdaogon ako samga garboso. 123 Ang akong mga mata naluya samtangnaghulat ako sa imong kaluwasan ug sa imong matarongnga pulong. 124 Ipakita sa imong sulugoon ang imongmatinud-anon nga kasabotan, ug tudloi ako sa imongmgabalaod. 125 Sulugoon mo ako; hatagi ako ug panabot aronmasayran ko ang imong kasugoan sa kasabotan. 126Maona kini ang panahon alang kang Yaweh nga mobuhat,kay gisupak sa katawhan ang imong balaod. 127 Sapagkatinuod gihigugma ko ang imong mga sugo labawpa kaysa bulawan, labaw pa kaysa lunsay nga bulawan.128 Busa mainampingon akong nagsunod sa tanan mongpagpanudlo, ug gikasilagan ko ang tanang dalan sa pagk-abakakon. PE. 129 Ang imong mga balaod kahibulongan,mao nga gituman ko kini. 130Ang imong mga pulong ngawalay pagkabalhin naghatag ug kahayag; naghatag kiniug salabotan sa mga tawo nga wala mabansay. 131 Gibukako ang akong baba ug naghangos, kay nagtinguha akosa imong mga sugo. 132 Tagda ako ug kaloy-i ako, samasa gibuhat mo kanunay niadtong nahigugma sa imongngalan. 133Giyahi ang akongmga lakang pinaagi sa imongpulong; ayaw tugoti ang bisan unsa nga sala nga magdu-mala kanako. 134Luwasa ako gikan sa pagdaogdaog samgatawo aronmatuman ko ang imong pagpanudlo. 135Tugotiang imong panagway nga modan-ag sa imong sulugoon,ug tudloi ako sa imong mga balaod. 136 Ang sapa sa mgaluha midagayday gikan sa akong mga mata tungod kayang katawhan wala mituman sa imong balaod. TSADHE.137Matarong ka, Yahweh, ug ang imongmga sugomakian-gayon. 138 Gihatag mo ang imong kasugoan sa kasabotannga makataronganon ug matinumanon. 139 Ang kasuko

Page 147: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 119:140 147 Mga Salmo 119:156milaglag kanako tungod kay gikalimtan sa akong mgakaaway ang imong mga pulong. 140 Ang imong mgapulong nasulayan na pag-ayo, ug ang imong sulugoonnahigugma niini. 141 Dili ako mahinungdanon ug ginabi-aybiay, apan wala ko hikalimti ang imong pagpanudlo.142 Ang imong pagkamakiangayon husto sa walay kata-posan, ug kasaligan ang imong balaod. 143 Bisan tuodang kasakit ug pag-antos nakakaplag kanako, ang imongmga sugo nagpabilin nga akong kalipay. 144 Ang imongkasugoan sa kasabotan matarong sa kahangtoran; hatagiakog panabot aronmabuhi ako. QOPH. 145Nagtuaw ako satibuok kong kasingkasing, “Tubaga ako, Yahweh, tipiganko ang imong mga balaod. 146 Nagtawag ako kanimo;luwasa ako, ug tumanon ko ang imong kasugoan sa kasab-otan.” 147Nagabangon ako sa wala pa ang pagbanagbanagsa kabuntagon ug nagpakitabang. Naglaom ako sa imongmga pulong. 148Nagmata na ako sa wala pa nagtukaw angkagabhion aron makapamalandong ako sa imong pulong.149 Dungga ang akong tingog diha sa imong matinud-anong kasabotan; lugwayi ang akong kinabuhi, Yahweh,sama sa imong gisaad sa imong matarong nga kasugoan.150 Kadtong nagalutos kanako nagakaduol kanako, apanlayo sila sa imong balaod. 151 Haduol ka, Yahweh,ug kasaligan ang tanan mong mga sugo. 152 Kaniadtonakat-onan ko gikan sa imong kasugoan sa kasabotannga gitukod mo kini hangtod sa kahangtoran. RESH.153 Lantawa ang akong kasakit ug tabangi ako, kay walako gikalimtan ang imong balaod. 154 Labani ang akongpagpakigbisog ug luwasa ako; tipigi ako, sama sa imonggisaad sa imong pulong. 155 Ang kaluwasan layo sa mgadaotan, kay wala nila gihigugma ang imong mga balaod.156 Bantogan ang imong manggiluluy-ong mga buhat,Yaweh; lugwayi ang akong kinabuhi, sama sa ginabuhat

Page 148: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 119:157 148 Mga Salmo 119:173mo kanunay. 157 Daghan ang akong mga maglulutosug ang akong mga kaaway, apan wala ako mitalikodsa imong kasugoan sa kasabotan. 158 Gitan-aw ko angmga maluibon inubanan sa kalagot tungod kay wala nilagitipigan ang imong pulong. 159 Tan-awa kung giunsako paghigugma ang imong pagpanudlo; lugwayi angakong kinabuhi, Yahweh, sama sa imong gisaad pinaagisa imongmatinud-anong kasabotan. 160Ang patukoranansa imong pulong kamatuoran; ang matag usa sa imongmatarong nga kasugoan magalungtad sa kahangtoran.SHIN. 161 Ang mga prinsipe naglutos kanako bisan walayhinungdan; nagkurog ang akong kasingkasing, nahadloksa pagsupak sa imong pulong. 162Naglipay ako sa imongpulong sama niadtong nakakaplag ug dakong bahandi.163 Gikasilagan ug gibiaybiay ko ang pagkabakakon, apangihigugma ko ang imong balaod. 164 Makapito sa usa kaadlaw nagadayeg ako kanimo tungod sa imong matarongnga kasugoan. 165 Dakong kalinaw ang ilang naangkon,kadtong nahigugma sa imong balaod; walay makapandolkanila. 166 Naghulat ako sa imong kaluwasan, Yahweh,ug gituman ko ang imong mga sugo. 167 Gituman koang imong matinud-anon nga mga sugo, ug gihigugmako kini pag-ayo. 168 Gitipigan ko ang imong pagpanudloug ang imong matinud-anon nga mga sugo, kay nasayodka sa tanan kong buhaton. TAV. 169 Pamatia ang akongpagpakitabang, Yahweh; hatagi akog pagsabot sa imongpulong. 170Hinaot nga ang akong pagpakitabang moabotkanimo; tabangi ako, sama sa imong gisaad sa imongpulong. 171 Hinaot nga igabubo sa akong ngabil angpagdayeg, kay gitudloan mo ako sa imong mga balaod.172 Tugoti nga mag-awit ang akong dila mahitungod saimong pulong, kay husto ang tanan mong mga sugo.173 Hinaot nga tabangan ako sa imong kamot, kay gipili

Page 149: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 119:174 149 Mga Salmo 121:6ko ang imong pagpanudlo. 174 Nagtinguha ako sa imongpagluwas, Yahweh, ug ang imong balaodmaoy akong kali-pay. 175Hinaot nga mabuhi ako ugmagadayeg kanimo, ughinaot nga ang imongmatarongngamga sugomagtabangkanako. 176Naglatagaw ako sama sa nawala nga karnero;pangitaa ang imong sulugoon, kay wala ko hikalimti angimong mga sugo.

1201 Sa akong pag-antos gitawag ko si Yahweh, ug iya

akong gitubag. 2 Luwasa ang akong kinabuhi, O Yahweh,gikan niadtong namakak uban sa ilang mga ngabil ugnaglimbong gamit ang ilang mga dila. 3 Unsaon mankamo niya pagsilot, ug unsa pa gayod ang iyang buha-ton kaninyo, kamong adunay bakakon nga mga dila?4 Silotan kamo niya inubanan sa pana sa manggugubatnga gipahait pinaagi sa nagbagang oling. 5 Pagkaalaot kotungod kay nagpuyo ako sa makadiyot sa Mesec; nagpuyoako kaniadto taliwala sa tolda sa Kedar. 6 Kay sa dugaynga panahon nagpuyo ako uban niadtong nagdumot sakalinaw. 7 Ako alang sa kalinaw, apan sa dihang magsultiako, sila alang sa gubat.

1211 Iyahat ko ang akongmgamata sa kabukiran. Asa man

maggikan ang akong panabang? 2 Ang akong panabangnaggikan kang Yahweh, nga maoy nagbuhat sa langit ugkalibotan. 3 Dili niya itugot nga madalin-as ang imongmga tiil; siya nga nagpanalipod kanimo dili magduka.4 Tan-awa, ang magbalantay sa Israel dili magduka nimatulog. 5 Si Yahweh ang imong magbalantay; si Yahwehang landong sa imong tuong kamot. 6 Ang adlaw dilimakapasakit kanimo sa panahon sa adlaw, ni ang bulan

Page 150: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 121:7 150 Mga Salmo 123:3panahon sa kagabhion. 7 Si Yahweh ang manalipodkanimo sa tanan nga kasakitan, ug panalipdan niya angimong kinabuhi. 8 Si Yahweh ang manalipod kanimosa tanan nimong buhaton sukad karon ug hangtod sakahangtoran.

1221 Nalipay ako pag-ayo sa dihang miingon sila kanako,

“Mangadto kita sa balay ni Yahweh.” 2 Jerusalem, angamong mga tiil nagtindog diha sa imong mga ganghaan!3 Jerusalem, ang usa ka siyudad ngamaayong pagkatukod!4 Motungas ang kabanayan didto sa Jerusalem—ang ka-banayan ni Yahweh—ingon nga pagpamatuod alang saIsrael, aron makapasalamat sa ngalan ni Yahweh. 5 Atuadidto nahimutang ang mga trono sa paghukom, angtrono sa balay ni David. 6 Pag-ampo alang sa kalinawsa Jerusalem! “Hinaot nga kadtong nahigugma kanimoadunay kalinaw. 7 Hinaot nga adunay kalinaw diha samga paril nga maoy nagpanalipod kanimo, ug hinaot ngaaduna silay kalinaw diha sa imong mga kota.” 8 Alangsa kaayohan sa akong mga kaigsoonan ug sa akong mgahigala ako moingon, “Hinaot nga adunay kalinaw dihakanimo.” 9 Alang sa kaayohan sa balay ni Yahweh ngaatong Dios, mangita ako ug kaayohan alang kanimo.

1231 Iyahat ko kanimo ang akong mga mata, ikaw nga

naghari sa kalangitan. 2 Tan-awa, sama sa mga mata samga sulugoon nga nagtan-aw sa kamot sa ilang agalon,sama sa mga mata sa sulugoong babaye nga nagtan-awsa kamot sa iyang agalong babaye, busa itutok ta angatong mga mata kang Yahweh nga atong Dios hangtodnga kaluy-an kita niya. 3 Kaluy-i kami, Yahweh, kaluy-i

Page 151: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 123:4 151 Mga Salmo 125:5kami, kay napuno na kami sa pagpakaulaw. 4 Napuno nakami sa pagbugalbugal sa mgamatinamayon ug uban angpagtamay sa mapahitas-on.

1241 “Kung wala pa modapig si Yahweh kanato,” tugoti

ang Israelita nga mosulti karon, 2 “kung wala pa modapigsi Yahweh kanato sa dihang ang atong mga kaaway mi-tungha batok kanato, 3 gilamoy na unta kita nila nga buhisa dihangmisilaob ang ilang kaligutgot kanato. 4Gibanlasna unta kita sa tubig; nalapawan na unta kita sa baha.5Nalumos na unta kita sa sulog nga tubig.” 6 Dalaygon siYahweh, nga walamitugot nga wataswatason kita pinaagisa ilang mga ngipon. 7 Sama kita sa mga langgam nganakaikyas sa lit-ag sa mga mangangayam; ang lit-agnaguba, ug kita nakaikyas. 8 Ang atong panabang anaakang Yahweh, nga maoy nagbuhat sa langit ug kalibotan.

1251 Kadtong mosalig kang Yahweh sama sila sa Bukid sa

Zion, dili matarog, molahotay hangtod sa kahangtoran.2 Ingon nga ang kabukiran nag-alirong sa Jerusalem, busasi Yahweh nag-alirong usab sa iyang katawhan sukadkaron ug hangtod sa kahangtoran. 3 Ang sungkod sapagkadaotan kinahanglan nga dili maghari sa yuta samgamatarong. Tingalig ang matarong mohimo kung unsaang daotan. 4 Buhati ug maayo, Yahweh, kadtong mgamaayo ug kadtong matarong sa ilang mga kasingkasing.5 Apan kadtong nagpadayon pagbuhat sa ilang hiwi ngadalan, pahisalaagon sila ni Yahwehuban sa daotan ugmgabinuhatan. Hinaot nga ang kalinaw maanaa sa Israel.

Page 152: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 126:1 152 Mga Salmo 128:1126

1 Sa dihang gibalik ni Yahweh ang kadato sa Zion, samalamang kita niadtong nagdamgo. 2 Unya ang atong mgababa napuno sa pagkatawa ug ang atong mga dila sapag-awit. Unya sila miingon taliwala sa mga kanasoran,“Nagbuhat si Yahweh ug dagkong mga butang kanila.”3 Nagbuhat si Yahweh ug dagkong mga butang alangkanato; pagkamalipayon nalang gayod nato! 4 Ibalik angamong kadato, Yahweh, sama sa mga tubod didto saNegeb. 5 Kadtong nagpugas uban ang mga luha mag-aniuban ang panagsinggit sa kalipay. 6 Siya nga naglakawnga naghilak, nga nagdala ug binhi alang sa pagpugas,mopauli ngamagasinggit sa kalipay, ngamagdala sa iyangbinugkos uban kaniya.

1271 Gawas kung si Yahweh ang magtukod sa balay, walay

kapuslanan ang paghago niadtong nagtukod niini. Gawaskung si Yahweh ang magbantay sa siyudad, walay pulosang pagbantay sa mga magbalantay. 2Walay pulos alangkanimo ang pagmata ug sayo, nga muoli ug dugay, o angpagkaon sa tinapay nga hinagoan, kay si Yahweh angnaghatag alang sa iyang hinigugma samtang natulog pasila. 3 Tan-awa, ang mga kabataan panulondon gikan niYahweh, ug ang bunga nga anaa sa sabakan ganti usabgikan kaniya. 4 Sama sa mga udyong nga anaa sa kamotsa manggugubat, mao usab ang mga anak sa pagkabatan-on. 5 Pagkabulahan sa tawo kansang iyang baslayan punoniini. Dili siya mapakaulawan kung makig-atubang nasiya sa iyang mga kaaway ngadto sa ganghaan.

1281 Awit sa pagtungas. Bulahan ang matag-usa nga nag-

Page 153: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 128:2 153 Mga Salmo 130:2pasidungog kang Yahweh, ug naglakaw sumala sa iyangpamaagi. 2Makapahimulos ka kung unsa ang mahatag saimong kamot; mabulahan ka ug magmauswagon. 3 Angimong asawa mahisama sa paras nga mabungahon dihasa imong balay; ang imong mga anak sama sa olibonga mga tanom samtang manglingkod sila palibot saimong lamesa. 4 Oo, tinuod, panalanginan ang tawo nganagpasidungog kang Yahweh. 5 Hinaot nga panalanginka ni Yahweh gikan sa Zion; hinaot nga makita pa nimoang pag-uswag sa Jerusalem sa tanan nga adlaw sa imongkinabuhi. 6 Hinaot nga mabuhi ka pa aron makita nimoangmga anak sa imongmga anak. Hinaot nga ang kalinawmaanaa sa Israel.

1291 Awit sa pagtungas. “Sukad pa sa akong pagkabatan-

on kanunay silang nagsulong kanako,” tugoti ngamosultiang Israel. 2 “Sukad pa sa akong pagkabatan-on kanunaysilang nagsulong kanako, apan wala pa gayod sila mak-abuntog kanako. 3 Ang magdadaro nagdaro sa akonglikod; gipalaloman nila ang agi sa daro. 4 Matarong siYahweh; putlon niya angmga pisi samga daotan. 5Hinaotnga maulawan silang tanan ug mangatras, kadtong nag-dumot sa Zion. 6Hinaot nga mahisama sila sa sagbot ngaanaa sa ibabaw sa balay nga mangalaya sa dili pa kinimotag-as, 7 nga dili na magpuno sa kamot sa magtitigomo sa dughan sa tawo nga magbugkos niini. 8 Hinaot ngakadtongmoagi dili moingon, “Hinaot nga ang panalanginni Yahweh maanaa kanimo; panalanginan ka namo sangalan ni Yahweh.”

1301 Awit sa pagtungas. Didto sa kinahiladman naghilak

ako kanimo, Yahweh. 2 Ginoo, dungga ang akong tingog,

Page 154: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 130:3 154 Mga Salmo 132:6paminawa ang akong mga paghangyo sa kaluoy. 3 Kungikaw Yahweh magtimaan sa kalapasan, Ginoo, kinsa manang makabarog? 4 Apan adunay kapasayloan diha kan-imo, aron nga ikaw pagatahuron. 5 Nagpaabot ako kangYahweh, nagpaabot ang akong kalag, ug naglaom ako saiyang mga pulong. 6Ang akong kalag nagpaabot sa Ginoolabaw pa sa magbalantay nga nagpaabot sa kabuntagon.7 Israel, laomi si Yahweh. Maluluy-on si Yahweh, ugandam gayod siya nga mopasaylo. 8 Siya ang maglukat saIsrael gikan sa tanan niyang mga sala.

1311 Awit sa pagtungas; ni David. Yahweh, ang akong

kasingkasingwala nagmapagarbohon o nagmapahitas-onang akong mga mata. Wala akoy dakong gilaoman saakong kaugalingononaghunahuna samgabutangnga dilinako matugkad. 2Nagmalinawon gayod ako ug naghilomna gayod ang akong kalag; sama sa gilutas nga bata ngaanaa sa iyang inahan, ang akong kalag sama sa gilutas ngabata. 3 Israel, laomi si Yahweh gikan karon ug hangtod sakahangtoran.

1321 Awit sa pagtungas. Yahweh, alang sa kaayohan

ni David hinumdomi ang tanan niyang mga kasakit.2Hinumdomi ang iyang gisaad kang Yahweh, kung giunsaniya pagpanaad sa pinakagamhanan nga gitamod ni Ja-cob. 3 Miingon siya, “Dili ako mosulod sa akong balayo mohigda sa akong higdaanan, 4 dili ako matulog omagpahulay sa akong tabon-tabon sa mata 5hangtod ngamakakaplag ako ug dapit alang kang Yahweh, ang taber-nakulo sa pinakagamhanan nga gitamod ni Jacob.” 6Tan-awa, nadungog namo ang mahitungod niini sa Efrata;

Page 155: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 132:7 155 Mga Salmo 133:3nakaplagan namo kini sa kaumahan sa Jaar. 7Mangadtokita sa tabernakulo sa Dios; magsimba kita didto sa iyangtiilan. 8 Lakaw, Yahweh, ngadto sa dapit nga imongpahulayan, ikawug ang arka sa imong kusog! 9Hinaot ngaang imong mga pari sul-oban sa dungog; mosinggit untasa kalipay ang mga nagmatinumanon kanimo. 10 Tungodsa imong alagad nga si David, ayaw isalikway ang imongpinili nga hari. 11 Nagsaad si Yahweh kang David, saadnga dili gayod niya pakyason: “Ibutang nako ang usasa imong mga kaliwat ngadto sa imong trono. 12 Kungmagtuman ang imongmga anak sa akong kasabotan ug samga balaod nga akong itudlo kanila, maglingkod usab angilang mga anak sa imong trono hangtod sa kahangtoran.”13 Gipili gayod ni Yahweh ang Zion, nagtinguha siyakaniya alang sa iyang kalingkoran. 14Mao kini ang dapitnga akong pahulayan hangtod sa kahangtoran. Magpuyoako dinhi, kay nagtinguha ako kaniya. 15Panalanginan kosiya nga madagayaon uban sa iyang mga gikinahanglan.Tagbawon ko ang iyang mga kabos sa tinapay. 16 Sul-oban ko ang iyang mga pari sa kaluwasan, ang mganagmatinumanon kaniya magsinggit sa makusog tungodsa kalipay. 17Maghimo ako ug budyong didto nga motuboalang kang David unya magpahimutang ug suga alang saakong pinili. 18 Sul-oban nako sa kaulawan ang iyangmga kaaway, apan ngadto kaniya modan-ag ang iyangkorona.”

1331 Tan-awa, maayo ug nindot gayod alang sa mga kaig-

soonan nga magpuyo nga nagkatigom! 2 Sama kini samahalon nga lana nga gidihog sa ulo paingon sa balbas— balbas ni Aaron, ug unya midagayday kini ngadto sakuwelyo sa iyang mga kupo. 3 Sama kini sa yamog sa

Page 156: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 134:1 156 Mga Salmo 135:11Hermon nga mihugpa sa kabukiran sa Zion. Kay didtogimandoan ni Yahweh ang panalangin— kinabuhi ngawalay kataposan.

1341 Umari kamo, dayega si Yahweh, kamong tanan nga

mga sulugoon ni Yahweh, kamo nga nag-alagad sa balayni Yahweh panahon sa kagabhion. 2 Ibayaw ang inyongmga kamot ngadto sa balaang dapit ug dayega si Yahweh.3Hinaot nga panalanginan kamo ni Yahweh gikan sa Zion,siya nga naghimo sa langit ug kalibotan.

1351 Dayega si Yahweh. Dayega ang ngalan ni Yahweh.

Dayega siya, kamong mga sulugoon ni Yahweh, 2 kamonga nagbarog sa balay ni Yahweh, diha sa hawanan sabalay sa atong Dios. 3 Dayega si Yahweh, kay maayo siya;pag-awit ug mga pagdayeg sa iyang ngalan, kay maayoangpagbuhat niini. 4Kay gipili ni Yahweh si Jacob alang saiyang kaugalingon, ug ang Israel ingonnga iyang gipanag-iyahan. 5 Nasayod ako nga si Yahweh bantogan, ngaang atong Ginoo labaw sa tanan nga mga dios. 6 Bisanunsa ang mga gitinguha ni Yahweh, mabuhat niya salangit, sa yuta, sa kadagatan ug sa kinahiladman sa tibuokkadagatan. 7 Gidala niya ang kapanganoran nga gikan salayo, naghimo sa mga kilat uban sa ulan ug nagpagulasa hangin sa iyang tipiganan. 8 Gipatay niya ang kina-magulangan nga anak sa Ehipto, tawo ug mga mananap.9 Nagpadala siya ug mga timaan ug mga kahibulonganngadto sa imong taliwala, Ehipto, batok kang Paraon ugsa tanan niyang mga sulugoon. 10 Gisulong niya angdaghang kanasoran ug gipangpatay ang mga bantogannga hari, 11 si Sihon nga hari sa mga Amorihanon ug

Page 157: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 135:12 157 Mga Salmo 136:5si Og nga hari sa Basan ug ang tanang gingharian saCanaan. 12 Gihatag niya kanato ang ilang yuta ingon ngapanulundon, panulundon sa Israel nga iyang katawhan.13 Ang imong ngalan, Yahweh, molungtad hangtod sakahangtoran; ang imong pagkainila, Yahweh, molungtadhangtod sa tanang mga kaliwatan. 14 Kay panalipdan niYahweh ang iyang mga katawhan ug kaluy-an ang iyangmga alagad. 15 Ang mga diosdios sa kanasoran mga plataug bulawan, mga hinimo sa mga kamot sa tawo. 16 Kadtonga mga diosdios adunay mga baba, apan dili makasulti;adunay mga mata, apan dili makakita; 17 adunay mgadalunggan, apan dili makadungog, ni magginhawa sailang mga baba. 18 Kadtong naghimo kanila sama rausab kanila, ingon usab kadtong nagsalig kanila. 19Mgakaliwat ni Israel, dayega si Yahweh; mga kaliwat ni Aarondayega si Yahweh. 20 Mga kaliwat ni Levi, dayega siYahweh; kamo nga nagpasidungog kang Yahweh, dayegasi Yahweh. 21 Dayegon si Yahweh didto sa Zion, siya nganagpuyo sa Jerusalem. Dayega si Yahweh.

1361 O, pasalamati si Yahweh; kay maayo siya, kay ang

iyang matinud-anon nga kasabotan molungtad hangtodsa kahangtoran. 2 O, pasalamati ang Dios sa mga dios,kay ang iyang matinud-anon nga kasabotan molungtadhangtod sa kahangtoran. 3 O, pasalamati ang Ginoo samga ginoo, kay ang iyang matinud-anon nga kasabotanmolungtadhangtod sa kahangtoran. 4Pasalamati siya ngamao lamang ang makahimo sa dagkong mga kahibulon-gan, kay ang iyangmatinud-anon nga kasabotanmolung-tad hangtod sa kahangtoran— 5ngadto kaniya nga pinaagisa kaalamnahimo ang kalangitan, kay ang iyangmatinud-anon nga kasabotan molungtad hangtod sa kahangtoran.

Page 158: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 136:6 158 Mga Salmo 136:186Pasalamati siya nga maoy nagpakuyanap sa yuta ngadtosa ibabaw sa katubigan, kay ang iyang matinud-anonnga kasabotan molungtad hangtod sa kahangtoran —7 kaniya nga naghimo sa dagkong mga kahayag, kay angiyang matinud-anon nga kasabotan molungtad hangtodsa kahangtoran. 8 Pasalamati siya nga naghatag sa ad-law nga maoy magmando panahon sa adlaw, kay angiyang matinud-anon nga kasabotan molungtad hangtodsa kahangtoran — 9 ang bulan ug ang kabituonan ngamaoy magmando panahon sa kagabhion, kay ang iyangmatinud-anon nga kasabotan molungtad hangtod sa ka-hangtoran. 10 Pasalamati siya nga nagpatay sa kinam-agulangan nga anak sa Ehipto, kay ang iyang matinud-anon nga kasabotan molungtad hangtod sa kahangtoran— 11 ug nagpagawas sa Israel gikan sa ilang taliwala,kay ang iyang matinud-anon nga kasabotan molungtadhangtod sa kahangtoran— 12 inubanan sa kusgan ngakamot ug gipataas nga bukton, kay ang iyang matinud-anon nga kasabotan molungtad hangtod sa kahangtoran.13Pasalamati siya nganagtunga saDagat ngaKabugangan,kay ang iyang matinud-anon nga kasabotan molungtadhangtod sa kahangtoran— 14 ug gipalabang ang Israelsa tunga-tunga niini, kay ang iyang matinud-anon ngakasabotan molungtad hangtod sa kahangtoran— 15 apannaglaglag kang Paraon ug sa iyang mga kasundalohandidto sa Dagat nga Kabugangan, kay ang iyang matinud-anon nga kasabotan molungtad hangtod sa kahangtoran.16 Pasalamati siya nga nangulo sa iyang katawhan latassa kamingawan, kay ang iyang matinud-anon nga kasab-otan molungtad hangtod sa kahangtoran— 17 kaniya nganagpatay sa mga bantogang hari, kay ang iyang matinud-anon nga kasabotan molungtad hangtod sa kahangtoran.18 Pasalamati siya nga nagpatay sa inila nga mga hari,

Page 159: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 136:19 159 Mga Salmo 137:5kay ang iyang matinud-anon nga kasabotan molung-tad hangtod sa kahangtoran— 19 si Sihon nga hari saAmorihanon, kay ang iyangmatinud-anon nga kasabotanmolungtad hangtod sa kahangtoran— 20 ug si Og nga harisa Basan, kay ang iyang matinud-anon nga kasabotanmolungtad hangtod sa kahangtoran. 21 Pasalamati siyanga naghatag sa ilang yuta ingon nga panulundon, kayang iyangmatinud-anon nga kasabotanmolungtad hang-tod sa kahangtoran— 22 panulondon sa Israel nga iyangsulugoon, kay ang iyang matinud-anon nga kasabotanmolungtad hangtod sa kahangtoran— 23 ngadto kaniyanga nakahinumdomkanato ug nagtabang kanato sa atongkaulawan, kay ang iyang matinud-anon nga kasabotanmolungtad hangtod sa kahangtoran. 24 Pasalamati siyanga naghatag kanato ug kadaogan batok sa atong mgakaaway, kay ang iyang matinud-anon nga kasabotanmolungtad hangtod sa kahangtoran— 25 nga naghatagug pagkaon sa tanang buhing binuhat, kay ang iyangmatinud-anon nga kasabotan molungtad hangtod sa ka-hangtoran. 26 O, pasalamati ang Dios sa langit, kay angiyang matinud-anon nga kasabotan molungtad hangtodsa kahangtoran.

1371 Nanglingkod kami ug nanghilak daplin sa suba sa

Babilonia sa dihang naghunahuna kami mahitungod saZion. 2 Gisangit namo ang among mga alpa didto sa mgakahoynga poplara. 3Didto angmganagdakop kanamona-mugos sa pagpaawit ugmga alawiton kanamo, ug kadtongnagbiaybiay kanamo namugos nga magmalipayon kami,nga nag-ingon, “Awiti kami ug usa sa mga alawiton saZion.” 4Unsaon man namo pag-awit sa usa ka awit mahi-tungod kang Yahweh dinhi sa langyaw nga dapit? 5Kung

Page 160: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 137:6 160 Mga Salmo 138:7hikalimtan ko ikaw, Jerusalem, tugoti nga ang akongtuong kamot mahikalimot sa iyang kahanas. 6 Tugotinga modikit ang akong dila sa ngala-ngala sa akong babakong hikalimtan ko na ikaw, kung dili na nako pilionang Jerusalem labaw sa akong hilabihan nga kalipay.7Hinumdomi, Yahweh, ang gibuhat sa mga taga-Edumeasa adlaw sa pagkahugno sa Jerusalem. Miingon sila, “Gun-oba kini, gun-oba ang matag-patukoranan niini.” 8 Anaknga babaye sa Babilonia, nga laglagon sa dili madugay— bulahan ang tawo, nga manimalos kanimo gumikansa imong gibuhat kanamo. 9 Hinaot nga mabulahan angtawo, nga mokuha ug mobunal sa imong mga masusongadto sa bato.

1381 Pasalamatan ko ikaw sa tibuok nako nga kasingkasing;

atubangan sa mga dios mag-awit ako ug mga pagdayegkanimo. 2 Moyukbo ako atubangan sa imong balaannga templo ug pasalamatan ang imong ngalan tungod saimong matinud-anon nga kasabotan ug tungod sa imongpagkamatinud-anon. Gihimo nimong mahinungdanonang imong pulong ug ang imong ngalan labaw pa kay sauban nga mga butang. 3 Sa panahon nga nagsangpit akokanimo, gitubagmo ako; gidasig ug gilig-onmo ang akongkalag. 4 Ang tanang mga hari sa kalibotan magpasalamatkanimo, Yahweh, kay madunggan nila ang mga pulonggikan sa imong baba. 5 Sa pagkatinuod, mag-awit sila samga buhat ni Yahweh, kay dako ang himaya ni Yahweh.6 Bisan tuod halangdon si Yahweh, gitagad gihapon niyaang anaa sa ubos, apan mipahilayo sa nasayran niyanga mapahitas-on. 7 Bisan maglakaw ako taliwala sakakuyaw, panalipdan nimo ang akong kinabuhi; santaonnimo pinaagi sa imong kamot ang kapungot sa akong

Page 161: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 138:8 161 Mga Salmo 139:14mga kaaway, ug ang tuo nimo nga kamot maoy magluwaskanako. 8 Nag-uban si Yahweh kanako hangtod sa kata-posan; ang imong matinud-anon nga kasabotan, Yahweh,molungtad hangtod sa kahangtoran. Ayaw sila talikdi ngahinimo sa imong mga kamot.

1391 Yahweh, gisusi nimo ako, ug nakaila ka kanako.

2Nasayod ka sa dihangmolingkod ugmotindog ako; gikansa layo nasabtan nimo ang akong mga panghuna-huna.3Nakita nimo ang akong agianan ug ang akong paghigda;nasayod ka sa tanan nakong mga pamaagi. 4 Kay sa walapa malitok ang pulong sa akong dila, nasayran mo naang kinatibuk-an niini, Yahweh. 5 Sa akong likod, ug saakong atubangan gilibotan mo ako ug gitapion nimo angimong kamot kanako. 6 Kana nga kahibalo sobra gayodkaayo alang kanako; hilabihan kini ka taas ug dili ko kinimatukib. 7Asa man ako moadto gikan sa imong Espiritu?Asa man ako mokalagiw gikan sa imong presensiya?8 Kung mosaka ako sa kalangitan, atua ka didto; kungmohimo ako ug higdaanan sa Seol, tan-awa, atua ka usabdidto. 9Kungmolupad ako pinaagi sa mga pako sa kabun-tagon unya mopuyo sa kinalayoang dapit tabok sa dagat,10 bisan didto ang imong kamot maoy mogiya kanako,ang imong tuong kamot maoy mogunit kanako. 11 Kungmiingon ako, “Sigurado nga ang kangitngit gayod angmotabon kanako, ug ang kahayag mahimong kagabhionpalibot kanako,” 12 bisan ang kangitngit dili mahimongngitngit alang kanimo. Ang kagabhion modan-ag samasa adlaw, tungod kay ang kangitngit ug ang kahayagmanagsama lamang alang kanimo. 13 Gihulma nimo angmga bahin sa akong lawas; gihulma nimo ako sa sabakansa akong inahan. 14 Dayegon ko ikaw, tungod kay gihimo

Page 162: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 139:15 162 Mga Salmo 140:6ako sa kahibulongan nga paagi. Nasayod gayod ang akongkalag niini. 15Wala nalilong kanimo ang akong kabukogansa dihang gimugna ako didto sa tago, sa dihang gihulmaako sa kinahiladman sa kalibotan. 16 Nakakita ka kanakosulod sa sabakan; nahisulat na diha sa imong libro angtanang adlaw nga alang kanako bisan sa wala pa nahitaboang unang adlaw niini. 17 Pagkabililhon gayod sa imongmga panghunahuna nganhi kanako, Dios! Pagkadaghangayod niini! 18 Kung sulayan ko kini pag-ihap, masdaghan pa kini kay sa balas. Sa akong pagmata ubangihapon ako kanimo. 19 Dios, kung patyon unta nimoang daotan; palayo kanako, kamo ngamga tawong bangis.20 Nakigbatok sila kanimo ug nanglimbong; nagsulti ugbakak ang imong mga kaaway. 21 Dili ko ba kasilagan,kadtong nasilag kanimo, Yahweh? Dili ko ba tamayonkadtong mga nakigbatok kanimo? 22 Gikasilagan ko silapag-ayo; nahimo ko na silang mga kaaway. 23 Susiha ako,Dios, ug hibaloi ang akong kasingkasing; sulayi ako ughibaloi ang akong mga panghunahuna. 24 Tan-awa kungaduna ba akoy daotang mga pamaagi, ug giyahi ako sadalan ngadto sa walay kataposan.

1401 Yahweh, luwasa ako gikan sa mga daotan; ipahilayo

ako sa mga tawong bangis. 2 Naglaraw sila ug daotansulod sa ilang mga kasingkasing; sila ang hinungdan samga panag-away sa matag-adlaw. 3Makasamad ang ilangmga dila susama samga serpente; ug ang lala sa bitin anaasa ilang mga ngabil. Selah 4 Ipahilayo ako sa mga kamotsa daotan, Yahweh, panalipdi ako sa mga tawong bangisnga naglaraw sa pagpuo kanako. 5 Nagbutang ug lit-agang mga garboso alang kanako; nagbukhad sila ug pukot;nagbutang sila ug bitik alang kanako. Selah 6 Miingon

Page 163: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 140:7 163 Mga Salmo 141:5ako kang Yahweh, “Ikaw ang akong Dios; paminawaang akong mga paghilak sa pagpakiluoy.” 7 Yahweh,akong Ginoo, gamhanan ka ug makahimo sa pagluwaskanako, gipanalipdan mo ang akong ulo panahon sa gu-bat. 8Yahweh, ayaw ihatag ang mga gitinguha sa daotan;ayaw tugoti nga molampos ang ilang mga laraw. Selah9Kadtongmganag-alirong kanako nagpataas sa ilangmgaulo; tugoti nga angpagpasipala sa ilang kaugalingongmgangabil maoy motabon kanila. 10 Tugoti nga mahulogansila ug nagdilaab nga mga uling; itambog sila ngadtosa kalayo, didto sa walay kataposan nga bung-aw ugdili na gayod makatungha pa. 11 Hinaot nga ang mgatawong mabutangbutangon dili maluwas sa kalibotan;hinaot nga gukdon sa daotan ang bangis nga tawo aronpatyon siya. 12 Nasayod ako nga ang hukom ni Yahwehdapig didto samganag-antos, ug hataganniya ughustisyaang mga nanginahanglan. 13 Pasalamatan gayod sa mgatawong matarong ang imong ngalan; magpuyo sa imongpresensiya ang mga tawong matarong.

1411 Yahweh, nagpakitabang ako kanimo; anhi dayon

kanako. Paminawa ako sa dihang mosangpit ako kanimo.2 Hinaot nga ang akong pag-ampo mahisama sa insensodiha sa imong atubangan; hinaot nga ang binayaw kongmga kamot mahisama sa halad sa kagabhion. 3 Yahweh,butangi ug magbalantay ang akong baba; bantayi angpultahan sa akong mga ngabil. 4 Ayaw tugoti angakong kasingkasing sa pagtinguha ug daotang butango mobuhat ug mga makasasalang buhat uban sa mgatawong nagabuhat ug daotan. Hinaot nga dili unta akomokaon sa ilang mga inandam nga pagkaon. 5Tugoti ngabunalan ako sa tawong matarong; mahimo kining usa ka

Page 164: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 141:6 164 Mga Salmo 142:7malumong buhat alang kanako. Tugoti siya sa pagtudlokanako; mahisama kini sa lana nga anaa sa akong ulo; diliunta mobalibad ang akong ulo sa pagdawat niini. Apanang akong pag-ampo kanunay nga nakigbatok sa ilangdaotangmga binuhatan. 6 Itambog ang ilangmga pangulogikan sa taas sa mga pangpang; madunggan nila ngamaayo ang akong kaugalingong mga pulong. 7 Magsultisila, “Sama sa pagdaro ug pagbungkal sa yuta, ingon manngamikatag ang amongmga bukog sa baba sa Seol.” 8Angakong mga mata anaa lamang gayod kanimo, Yahweh,Ginoo; modangop ako kanimo, ayaw biyai nga huyangang akong kalag. 9 Panalipdi ako gikan sa mga bitiknga ilang giandam alang kanako, gikan sa mga lit-ag samga nagbuhat ug daotan. 10 Tugoti nga maunay sa ilangkaugalingong mga pukot ang mga daotan samtang akomagaikyas.

1421 Pinaagi sa akong tingog nagpakitabang ako kang

Yahweh; pinaagi sa akong tingog nagpakiluoy ako sapagdapig ni Yahweh. 2 Gibubo nako ang akong pagban-gotan sa iyang atubangan; gisultihan nako siya sa akongmga kalisdanan. 3 Sa dihang naluya ang akong espiritu,nasayod ka sa akong agianan. Nagtago sila ug lit-ag sadalan nga akong ginalakwan. 4 Nilingi ako sa akong tuoug akong nasayran nga walay nagpakabana kanako. Walakoy kapaingnan; walay nahingawa sa akong kinabuhi.5 Misangpit ako kanimo, Yahweh; miingon ako, “Ikawang akong dalangpanan, ang akong gikinahanglan dinhisa yuta sa mga buhi. 6 Paminawa ang akong pagtawag,kay gipaubos gayod ako pag-ayo. Luwasa ako gikansa mga naglutos kanako, kay mas kusgan man sila kaykanako. 7 Pagawsa ang akong kalag sa bilanggoan aron

Page 165: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 143:1165Mga Salmo 143:12makapasalamat ako sa imong ngalan. Moalirong kanakoang mga matarong tungod kay maayo ka man kanako.”

1431 Paminawa ang akong pag-ampo, Yahweh; dungga ang

akong mga paghangyo. Tungod sa imong pagkamatinu-manon ug pagkamatarong, tubaga ako! 2Ayaw hukmi angimong sulugoon, kay wala man gayoy matarong diha saimong panan-aw. 3 Gigukod gayod sa kaaway ang akongkalag; giumod niya ako sa yuta; gipapuyo niya ako sakangitngit sama niadtong mga minatay sa dugay na ngapanahon. 4Naguol gayod ang akong espiritu; nawad-annaug paglaom ang akong kasingkasing. 5Nahinumdoman koang kagahapon, gipamalandongan ko ang tanan nimonggibuhat; gihunahuna nako ang imong mga kalamposan.6 Gibayaw ko ang akong mga kamot nganha kanimo sapag-ampo; giuhaw ang akong kalag kanimo diha sa uganga yuta. Selah 7 Tubaga dayon ako, Yahweh, tungodkay naluya na ang akong espiritu. Ayaw itago ang imongpanagway nganhi kanako, o mahisama ako niadtong ni-padulong sa lubnganan. 8 Sa kabuntagon ipapaminawkanako ang imong matinumanon nga kasabotan, kaynagsalig man ako kanimo. Ipakita kanako ang dalannga angay kong lakwan, kay gihalad ko ang akong kalagkanimo. 9 Luwasa ako gikan sa akong mga kaaway, OYahweh; niadto ako kanimo aron magtago. 10 Tudloi akosa pagbuhat sa imong kabubut-on, kay ikaw man angakong Dios. Hinaot nga giyahan ako sa imong Espiritungadto sa yuta sa pagkamatarong. 11 Alang sa imongngalan, Yahweh, luwasa ako sa kamatayon; pinaagi saimong pagkamatarong pagawsa ang akong kalag sa kalis-danan. 12 Sa imong matinud-anon nga kasabotan puoha

Page 166: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 144:1 166 Mga Salmo 144:13ang akongmga kaaway ug laglaga ang tanangmga kaawaysa akong kinabuhi, kay imo man akong sulugoon.

1441 Dayega si Yahweh, nga akong bato, nga maoy nag-

bansay sa akong mga kamot alang sa gubat ug sa akongmga tudlo alang sa pagpakig-away. 2 Ikaw ang akongmatinud-anon nga kasabotan ug ang akong salipdanan,ang akong taas nga tore ug maoy nagluwas kanako, angakong taming ug ang akong dalangpanan, ang nibuntogsa mga nasod nga ubos kanako. 3 Yahweh, unsa manang tawo nga gihatagan mo man siya ug pagtagad o anganak sa tawo nga imo man siyang gihuna-huna? 4 Angtawo sama sa gininhawa; ang iyang mga adlaw lumalabaylamang sama sa anino. 5 Ipaubos ang kawangangan ugkanaog, Yahweh; hikapa ang kabukiran ug paasoha kini.6 Pakilati ug patibulaaga ang akong mga kaaway, panaasila ug liboga sila pag-usab. 7 Gikan sa taas ikab-ot angimong kamot; haw-asa ako gikan sa katubigan, gikan sakamot sa mga langyaw. 8 Nagsulti ug mga bakak angilang mga baba, ug bakak lamang ang ilang tuong kamot.9 Awitan ko ikaw ug bag-ong awit, Dios; inubanan sa liranga adunay napulo ka kuwerdas, moawit ako ug mgapagdayeg kanimo, 10 nga maoy naghatag ug kaluwasansa mga hari, nga maoy niluwas kang David nga imongsulugoon gikan sa espada nga daotan. 11 Luwasa ugpagawsa ako gikan sa kamot sa mga langyaw. Nagsultiug mga bakak ang ilang mga baba, ug bakak lamang angilang tuong kamot. 12Mahisama unta sa mga tanom ngananagko sa ilang pagkabatan-on ang amongmga anakngalalaki ug mahisama unta sa mga kinulit nga haligi ngasama niadtong anaa sa palasyo ang among mga anak ngababaye. 13 Mapuno unta sa tanang matang sa abot ang

Page 167: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 144:14 167 Mga Salmo 145:13among mga kamalig, ug manganak unta ug liniboan ug10, 000 ang among mga karnero sa kaumahan. 14 Unyamanganak untag daghan ang among mga baka. Walanay makaguba sa among mga paril, wala nay mobihag ugwala nay maghilak pa sa among kadalanan. 15 Bulahanangmga tawo nga nakaangkon niini nga mga panalangin;malipayon ang mga tawo nga ang Dios mao si Yahweh.

1451 Isangyaw ko ikaw, akong Dios, nga Hari; dayegon ko

ang imong ngalan hangtod sa kahangtoran. 2Dayegon koikaw samatag adlaw; dayegon ko ang imong ngalan hang-tod sa kahangtoran. 3 Bantogan si Yahweh ug angayangayod nga dayegon; dili matukib ang iyang kabantogan.4 Dayegon sa usa ka kaliwatan ang imong mga buhatngadto sa mosunod ug imantala ang imong gamhanangmga buhat. 5 Pamalandongan ko ang kahalangdon saimong himaya ug ang imong kahibulongan nga mgabuhat. 6 Isangyaw nila ang gahom sa imong kahibulon-gang mga buhat, ug ipahayag ko ang imong kabanto-gan. 7 Ipahayag nila ang imong madagayaon nga kaayo,ug magaawit sila mahitungod sa imong pagkamatarong.8 Mahigugmaon ug maluluy-on si Yahweh, dili dalingmasuko ug madagayaon sa matinud-anon nga kasabotan.9Maayo si Yahweh sa tanan; ang iyang malumong kaluoyanaa sa tanan niyang mga buhat. 10 Magpasalamat angtanan nimong mga binuhat nganha kanimo, Yahweh;ang mga nagmatinud-anon magadayeg nganha kanimo.11 Ang mga nagmatinud-anon diha kanimo magasugid sahimaya sa imong gingharian, ug isulti nila ang imonggahom. 12 Ipahibalo nila sa katawhan ang gamhanangmga buhat sa Dios ug angmahimayaong katahom sa iyanggingharian. 13 Ang imong gingharian walay kataposan,

Page 168: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 145:14 168 Mga Salmo 146:7ug ang imong paghari molungtad sa tibuok kaliwatan.14 Tabangan ni Yahweh ang tanang nangapukan ug pa-bangonon kadtong tanan nga nasukamod. 15 Ang tanangmga mata nagpaabot alang kanimo; ihatag mo kanila angilang pagkaon sa husto nga panahon. 16 Gibukhad moang imong kamot ug gitagbaw ang gitinguha sa matagbuhing binuhat. 17Matarong si Yahweh sa tanan niyangmga pamaagi ugmaluluy-on siya sa tananniyang gibuhat.18 Haduol si Yahweh niadtong tanan nga nagsangpitkaniya, sa tanan nga masaligon nga nagsangpit kaniya.19 Tumanon niya ang gitinguha niadtong nagpasidungogkaniya; dunggon niya ang ilang paghilak ug luwason sila.20 Bantayan ni Yahweh kadtong tanan nga nahigugmakaniya, apan pagalaglagonniya ang tanang daotan. 21Angakong baba magasulti sa pagdayeg kang Yahweh; pa-dayega ang tanang katawhan sa iyang balaan nga ngalanhangtod sa kahangtoran.

1461 Dayega si Yahweh. Dayega si Yahweh, akong kalag.

2 Dayegon ko si Yahweh sa tibuok kong kinabuhi; maga-awit ako ugmgapagdayeg sa akongDios samtang ako buhipa. 3 Ayaw ibutang ang imong pagsalig sa mga prinsipeo sa mga tawo, kay dili sila makaluwas. 4 Sa dihangmoundang na ang gininhawa sa tawo, mobalik na siyasa yuta; nianang adlawa ang iyang mga laraw matapos.5 Bulahan siya nga adunay Dios ni Jacob nga motabangkaniya, nga ang paglaom anaa kang Yahweh nga iyangDios. 6 Gibuhat ni Yahweh ang langit ug ang yuta, angdagat, ug ang tanan nga anaa niini; nagpabilin siya ngamatinud-anon hangtod sa kahangtoran. 7 Gipahamtangniya ang katarong alang sa mga dinaogdaog ug naghatagug pagkaon sa gigutom. Gibuhian ni Yahweh ang mga

Page 169: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 146:8 169 Mga Salmo 147:13binilanggo; 8 gibuka ni Yahweh ang mga mata sa buta; gi-patindog ni Yahweh kadtong nangasukamod; gihigugmani Yahweh ang mga tawo nga matarong. 9 Gipanalipdanni Yahweh ang mga langyaw diha sa yuta; giagak niyaang mga walay amahan ug ang mga balo, apan gipakig-batokan niya ang daotan. 10Maghari si Yahweh hangtodsa kahangtoran, imong Dios, Zion, alang sa tanang mgakaliwatan. Dayega si Yahweh.

1471 Dayega si Yahweh, kay maayo nga mag-awit sa mga

pagdayeg sa atong Dios, maayo kini, ug angay ang pag-dayeg. 2 Gitukod pag-usab ni Yahweh ang Jerusalem,gitigom niya ang mga nagkatibulaag nga katawhan saIsrael. 3 Giayo niya ang nasakitan nga kasingkasing uggibugkosan ang ilang mga samad. 4 Naihap niya angmga bituon, ginganlan niya kining tanan. 5 Bantoganang atong Ginoo ug hilabihan kagamhanan, ang iyangpanabot dili masukod. 6 Gipataas ni Yahweh ang mgadinaogdaog, ug gipalukapa niya ang mga daotan ngadtosa yuta. 7 Awiti si Yahweh uban ang pagpasalamat, awitiug mga pagdayeg ang atong Dios dinuyogan sa alpa.8 Gitabonan niya ang kalangitan sa mga panganod uggiandam ang ulan alang sa kalibotan, aron motubo angsagbot sa kabukiran. 9 Gihatagan niya ug mga pagkaonang mga mananap ug ang mga pisu sa uwak sa dihangsila mopiyak. 10Wala siya makakaplag ug kalipay diha sakusog sa kabayo, wala siya mahimuot sa kusgan nga mgapaa sa tawo. 11 Mahimuot lamang si Yahweh niadtongmagpasidungog kaniya, nga naglaom sa iyang matinud-anon nga kasabotan. 12 Dayega si Yahweh, Jerusalem,dayega ang imong Dios, Zion. 13 Kay gipalig-on niya angmga babag sa imong mga ganghaan, gipanalanginan niya

Page 170: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 147:14 170 Mga Salmo 148:9ang imong mga anak taliwala kanimo. 14 Magdala siyaug kauswagan sulod sa imong mga utlanan, tagbawon kaniya sa labingmaayo nga trigo. 15Gipadala niya ang iyangkasugoan ngadto sa kalibotan, ang iyang sugo moabotdayon. 16 Gihimo niya ang niyebe sama sa balahibo sakarnero, gikatag niya ang gagmay nga ice sama sa abo.17 Nagpaulan siya ug ice sama sa dinugmok nga tinapay,kinsa man ang makaagwanta sa kabugnaw nga iyanggipadala? 18 Gipadala niya ang iyang sugo ug nangalanaykini, gipahuros niya ang hangin ug gipadagayday angtubig. 19 Gimantala niya ang iyang pulong ngadto kangJacob, ang iyang kabalaoran ug ang iyang matarong ngakasugoan sa Israel. 20 Wala niya kini buhata sa ubannga nasod, ug mahitungod sa iyang kasugoan, wala silamasayod niini. Dayega si Yahweh.

1481 Dayega si Yahweh. Dayega si Yahweh, kamo nga anaa

sa kalangitan; dayega siya, kamo nga anaa sa kahitas-an. 2 Dayega siya, tanan niyang mga anghel; dayegasiya, tanan niyang kasundalohan nga anghel. 3 Dayegasiya, adlaw ug bulan; dayega siya, tanang nagasidlak ngakabituonan. 4 Dayega siya, kinatas-ang langit ug kamongkatubigan nga anaa ibabaw sa kawanangan. 5 Padayegasila sa ngalan ni Yahweh, kay naghatag siya ug sugo,ug nabuhat sila. 6 Gipahimutang usab niya sila hangtodsa kahangtoran; naghatag siya ug kasugoan nga dili nagayod mausab. 7 Dayega siya gikan sa kalibotan, kamongmga binuhat nga anaa sa dagat ug ang tanang anaa sakinahiladman sa dagat, 8 kalayo ug ulan nga ice, niyebeug kapanganoran, naghaguros nga hangin nga nagtumansa iyang pulong. 9 Dayega siya, kabukiran ug ang tanangkabungtoran, mga kahoy nga mamunga ug tanang mga

Page 171: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 148:10 171 Mga Salmo 149:9sidro, 10 ihalas ug dili ihalas nga mga mananap, nagka-mang nga mga binuhat ug kalanggaman. 11 Dayega siYahweh, mga hari sa kalibotan ug tanang kanasoran, mgaprinsipe ug tanang nagdumala sa kalibotan, 12 batan-ong lalaki man ug batan-ong babaye, tigulang ug mgabata. 13 Padayega silang tanan sa ngalan ni Yahweh,kay ang iyang ngalan lamang ang labaw sa tanan ug angiyang himaya nilukop sa tibuok kalibotan ug kalangitan.14 Gibayaw niya sa iyang katawhan ang sungay alang sapagdayeg gikan sa tanang nagmatinud-anon kaniya, angmga Israelita, ang katawhan nga duol kaniya. Dayega siYahweh.

1491 Dayega si Yahweh. Awiti si Yahweh ug bag-ong

awit; dayega siya sa pag-awit diha sa panagtigom sa mganagmatinud-anon. 2 Tugoti nga magmaya ang Israel dihasa nagbuhat kanila; tugoti ngamagmaya ang katawhan saZion sa ilang hari. 3Padayega sila sa iyang ngalan uban sapanagsayaw; paawita sila sa mga pagdayeg ngadto kaniyadinuyogan sa tambor ug alpa. 4Kay mahimuot si Yahwehsa iyang katawhan; himayaon niya ang mga mapainub-sanon uban ang kaluwasan. 5 Tugoti nga magmaya angmga diosnon sa kadaogan; tugoti sila nga mag-awit sakalipay diha sa ilang mga higdaanan. 6 Hinaot nga angmga pagdayeg ngadto sa Dios maanaa sa ilang mga babaug ang espada nga duhay sulab maanaa sa ilang kamot7 aron mapatuman ang pagpanimalos sa kanasoran ugmga buhat sa pagsilot sa katawhan. 8 Gapuson nila angilang mga hari pinaagi sa mga kadena ug ang ilang mgapangulo pinaagi sa puthaw nga mga posas. 9 Ipatumannila ang paghukom nga nahisulat. Mapasidunggan angtanan nga nagmatinud-anon kaniya. Dayega si Yahweh.

Page 172: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

Mga Salmo 150:1 172 Mga Salmo 150:6150

1 Dayega si Yahweh. Dayega ang Dios sa iyang balaannga dapit; dayega siya diha sa gamhanang kalangitan.2 Dayega siya tungod sa iyang gamhanan nga mga buhat,dayega siya kay labaw ang iyang pagkabantogan. 3Dayegasiya dinuyogan sa pagpatingog sa sungay; dayega siyadinuyogan sa lira ug alpa. 4Dayega siya dinuyogan samgatambor ug panagsayaw; dayega siya dinuyogan sa kuwin-erdasan ug tinayhupan nga mga tulonggon. 5Dayega siyadinuyogan sa makusog nga mga piyangpiyang; dayegasiya uban sa masaba nga mga piyangpiyang. 6 Padayegaang tanan nga may gininhawa diha kang Yahweh. Dayegasi Yahweh.

Page 173: ebible.org · 2021. 1. 8. · MgaSalmo1:1 1 MgaSalmo2:7 MgaSalmo 1 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, o magabarog sa dalan uban sa mga makasasala

173Balaan nga Bibliya

Unlocked Literal Bible in the Cebuano language of the Republic ofthe Philippines

copyright © 2019 Door43 World Missions CommunityLanguage: CebuanoTranslation by: Door43 World Missions CommunityContributor: Aida Espelita, Aira Amaran, Alma Mae Llorca, Amelina Emboc, AnalineTanog, Bernaly Mansiwagan, Carwelene Amper, Chally Lou Lacaran, Charity Guinita,Dan Bongcalas, Darryl Lasquite, Divine Grace Leparto, Elsie Lacubay, Ernilyn Balin-dong, Gem Lalaan, Helen Thundas, Jerome Resomadero, Jeryl Tumundog, Johnny RayLumawan, Loreto Socias Jr., Luthero Pulao Jr., Lymae Belle Ednalgan, Marilyn Lay-um,Mark Kevin Atab, Marth Anthony Atab, Miracle Marcojos, Molly, Noel Dalumatao, RicoBarrios, Ricky Mansabid, Romeo Lumasay, Roselle Lay-um, Steven Lubosan, Jeffrey,Johanna, Junette, Benny, and RacquelThis translation is made available to you under the terms of the Creative CommonsAttribution Share-Alike license 4.0.You have permission to share and redistribute this Bible translation in any format andto make reasonable revisions and adaptations of this translation, provided that:

You include the above copyright and source information.If you make any changes to the text, you must indicate that you did so in a way

that makes it clear that the original licensor is not necessarily endorsing yourchanges.

If you redistribute this text, youmust distribute your contributions under the samelicense as the original.

Pictures includedwith Scriptures and other documents on this site are licensed just forusewith those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respectivecopyright owners.Note that in addition to the rules above, revising and adapting God's Word involves agreat responsibility to be true to God's Word. See Revelation 22:18-19.2020-06-08PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 9 Feb 2021 from source files dated 6 Feb20212df9daf7-60be-5f99-a36b-0eeb22060857