Click here to load reader

2020-11-18 (1) ... - Manualul inginerului electronist - Masuri electronice - Edmond Nicolau, 1979, Editura Tehnica; - Dispozitive si circuite electronice - D. Dascalu, 1982, Editura

 • View
  11

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 2020-11-18 (1) ... - Manualul inginerului electronist - Masuri electronice - Edmond Nicolau, 1979,...

 • Ministerul Educate! si Cercetarii UNIVERSITATEA DE §TIINJE AGRICOLE §1 MEDICINA VETERINARA

  JON IONESCU DE LA BRAD" DIN IA§I "University of Applied Life Sciences and Environment"[^j

  ANUNT 9

  Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din Iasi organizeaza concurs pentru ocuparea postului de inginer electronist specialist IAS,

  pe perioada nedeterminata, in cadrul Serviciului Informatica Aplicata

  1. Documentele solicitate: a) cerere tip de inscriere la concurs; b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz; c) copii ale documentelor care atesta nivelul studiilor; d) copii ale documentelor care atesta indeplinirea condi^iilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institupa publica; e) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverin^ele care atesta vechimea in munca, in meserie §i/sau in specialitatea studiilor, in copie; 1) cazierul judiciar; g) adeverin|a medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitaple sanitare abilitate; h) curriculum vitae Europass.

  Actele prevazute la alin. 1 lit. b)-e) vor fi prezentate §i in original in vederea verificarii conformitapi copiilor cu acestea.

  Dosarele de concurs se vor depune pana la data 02.12.2020, ora 1600 la sediul institutiei - Serviciul Resurse Umane; tel: 0232/407.378.

  2. Conditii generale si specifice de participare la concurs : a) Conditii generale ce trebuie indeplinite de persoana care participa la concurs:

  are ceta^enia romana, cetafenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparpnand Spapului Economic European $i domiciliul in Romania; cunoa§te limba romana, scris §i vorbit; are varsta minima reglementata de prevederile legale; are capacitate deplina de exercipu; are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverin|ei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitaple sanitare abilitate;

  - indepline§te condipile de studii §i, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs; nu a fost condamnata defmitiv pentru savar§irea unei infracpuni contra umanitapi, contra statului ori contra autoritapi, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justipei, de fals ori a unor fapte de coruppe sau a unei infracpuni savarpte cu intenpe, care ar face-o incompatibila cu exercitarea funcpei, cu exceppa situapei in care a intervenit reabilitarea.

  T: +40 232 407.407 F: +40 232 260.650

  www.uaiasi.ro [email protected]

  Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3 Ia§i, 700490, Romania

  http://www.uaiasi.ro mailto:[email protected]

 • b) Conditii specifice: - Studii superioare absolvite cu diploma de licenta in profil electric, specializarea Electronica

  §i telecomunicatii; - Vechime in domeniul diplomei de licenta de minim 10 ani; - Competente §i aptitudini tehnice;

  Proiectare, instalare, testare, punere in functie, programare, exploatare, mentenanta: S sisteme de securitate; S instalatii electrice, electronice; S instalatii audio de putere, lumini ambientale §i arhitecturale; ^ sisteme tehnice de detectie si alarmare la efractie; ^ control al accesului, automatizari; ^ sisteme tehnice de detectie si alarmare la incendiu; ^ instalatii TVCI; ^ sisteme de monitorizare a alarmelor; ^ dispecerat sisteme alarma; ^ cunoastere standarde EN si normative;

  3. Etapele desfasurarii concursului:

  a) Selectia dosarelor de inscriere: - afisarea rezultatelor: Vineri, 04.12.2020, pana la ora 1600; - depunerea contestatiilor in urma selectiei dosarelor: Luni, 07.12.2020, pana la ora 1200; - afisarea rezultatelor in urma rezolvarii contestatiilor: Luni, 07.12.2020, pana la ora 16l)0;

  b) Proba practical - locul desfasurarii concursului: Serviciul Informatica Aplicata - USAMV IA$I - data §i ora desfasurarii: Luni, 14.12.2020, ora 1000; - comunicarea rezultatelor la proba practica: Luni, 14.12.2020, pana la ora 1600; - depunerea contestatiilor in urma afisarii rezultatelor la proba practica: Marti, 15.12.2020, pana

  la ora 1200; - afisarea rezultatelor in urma rezolvarii contestatiilor: Marti, 15.12.2020, pana la ora 1600;

  c) Interviul : - locul desfasurarii concursului: Serviciul Informatica Aplicata - USAMV IASI;

  data §i ora desfasurarii: Miercuri, 16.12.2020, ora 10°°; comunicarea rezultatelor la interviu: Miercuri, 16.12.2020, pana la ora 1600; depunerea contestatiilor in urma afisarii rezultatelor la interviu: Joi, 17.12.2020, pana la ora

  12°°; afi§area rezultatelor in urma rezolvarii contestatiilor: Joi, 17.12.2020, pana la ora 1600; afisarea rezultatelor finale: Vineri, 18.12.2020, pana la ora 1600;

  4. Bibliografie: - Manualul inginerului electronist - Masuri electronice - Edmond Nicolau, 1979, Editura

  Tehnica; - Dispozitive si circuite electronice - D. Dascalu, 1982, Editura Didactica si Pedagogica; - Electronica industrials de putere - Mihai Puiu Berizintu, 2007, Editura Alma Mater, Bacau; - Optimizarea activitatilor de mentenanta - Victoria N. Stoica, 2010; - Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile §i completarile

  ulterioare;

  [email protected]: +40 232 407.407 F: +40 232 260.650Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3 Ia§i, 700490, Romania

  http://www.uaiasi.ro mailto:[email protected]

 • OMAI nr. 163/2007 - Norme generale de aparare impotriva incendiilor; Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca, cu modificarile si completarile ulterioare; HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 cu modificarile si completarile ulterioare; Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor §i protectia persoanelor, actualizata si modificata prin Legea nr. 40/2010; H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor; Legea nr. 1/2011- Legea educafiei naponale; Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii; Hotararea nr. 971 din 26 iulie 2006 privind cerinlele minime pentru semnalizarea de securitate §i/sau de sanatate la locul de munca, cu modificarile si completarile ulterioare;

  PRESEDINTE COMISIE, Prof. univ. Dr. Paul-Corneliu BOISTEANU

  'cf. DIRECT'^ V Es GENERALA . s| ||administrativa||

  [email protected]; +40 232 407.407 F: +40 232 260.650Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3 Ia§i, 700490, Romania

  http://www.uaiasi.ro mailto:[email protected]