Click here to load reader

2019. Akontacija za I kvartal 2019.godine Godina Broj 1 · PDF file 2019-01-16 · kata izgradnje novih stambenih jedinica stvore uvjeti za provođenje i jačanje sta-mbene politike,

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 2019. Akontacija za I kvartal 2019.godine Godina Broj 1 · PDF file 2019-01-16 ·...

 • 1

  Na osnovu članova 109, 110. i 111. Poslovnika Skupštine Bosansko-po- drinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj:3/18), Skupština Bosans- ko-podrinjskog kantona Goražde, na 3. vanrednoj sjednici, održanoj 14. januara 2019. godine, d o n o s i:

  O D L U K U O STAVLJANJU VAN SNAGE

  ODLUKE O IZBORU PRIVREMENE KOMISIJE ZA BUDŽET, FIANANSIJE

  I ADMINISTRATIVNA PITANJA SKUPŠTINE BOSANSKO-

  PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE, BROJ: 01-05-710/18

  OD 04.12.2018. GODINE

  Član 1. Stavlja se van snage Odluka o imenovanju Privremene komisije za bu-

  džet, finansije i administrativna pitanja Skupštine Bosansko-podrinjskog kanto- na Goražde, broj:01-05-710/18 od 04.12. 2018. godine, koju je donijela Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na nastavku konstituirajuće sjednice.

  Član 2.

  Ova Odluka stupa na snagu dan- om objavljivanja u „Službenim novina- ma Bosansko-podrinjskog kantona Gor- ažde“. Broj:01-05-28/19 PO OVLAŠTENJU 14.01.2019.godine S K U P Š T I N E G o r a ž d e Aida Obuća,s.r.

  2

  Na osnovu članova 109, 110. i 111. Poslovnika Skupštine Bosansko-po- drinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj:3/18), Skupština Bosans-

  Godina XXII–Broj 1

  15. januar/siječanj 2019. GORAŽDE

  Akontacija za I kvartal 2019.godine uključujući i pretplatu za “Službene novine BPK-a Goražde”– 40 KM

 • Broj 1 – strana 2 ko-podrinjskog kantona Goražde, na 3. vanrednoj sjednici, održanoj 14. januara 2019. godine, d o n o s i:

  O D L U K U O STAVLJANJU VAN SNAGE

  ODLUKE O IZBORU PRIVREMENE KOMISIJE ZA IZBOR

  I IMENOVANJA SKUPŠTINE BOSANSKO-PODRINJSKOG

  KANTONA GORAŽDE, BROJ: 01-05-711/18

  OD 04.12.2018. GODINE

  Član 1. Stavlja se van snage Odluka o imenovanju Privremene komisije za iz- bor i imenovanja Skupštine Bosansko- podrinjskog kantona Goražde, broj: 01- 05-711/18 od 04.12.2018. godine, koju je donijela Skupština Bosansko-podrinjsk- og kantona Goražde, na nastavku kons- tituirajuće sjednice.

  Član 2.

  Ova Odluka stupa na snagu dan- om objavljivanja u „Službenim novina- ma Bosansko-podrinjskog kantona Gor- ažde“. Broj:01-05-29/19 PO OVLAŠTENJU 14.01.2019.godine S K U P Š T I N E G o r a ž d e Aida Obuća,s.r.

  3

  Na osnovu članova 29, 109. i 111. Poslovnika Skupštine Bosansko-podrinj- skog kantona Goražde („Službene novi- ne Bosansko-podrinjskog kantona Gora- žde“, broj: 3/18), Skupština Bosansko- podrinjskog kantona Goražde, na 3. va-

  15. januar/siječanj 2019. nrednoj sjednici, održanoj 14. januara 2019. godine, d o n o s i:

  O D L U K U O IZBORU PRIVREMENE

  KOMISIJE ZA BUDŽET, FINANSIJE I ADMINISTRATIVNA PITANJA

  SKUPŠTINE BOSANSKO- PODRINJSKOG KANTONA

  GORAŽDE

  Član 1. Bira se Privremena komisije za budžet, finansije i administrativna pita- nja Skupštine Bosansko-podrinjskog ka- ntona Goražde u sastavu: 1. Daliborka Milović - predsjednica 2. Nudžeim Džihanić – zamjenik

  predsjednice 3. Mirsad Žuga - član 4. Damir Žuga - član 5. Sejad Tatarin - član

  Član 2.

  Komisija za budžet, finansije i administrativna pitanja Skupštine Bosa- nsko-podrinjskog kantona Goražde je privremenog karaktera i radit će do izb- ora stalnih radnih tijela Skupštine Bosa- nsko-podrinjskog kantona Goražde.

  Član 3.

  Ova Odluka stupa na snagu dan- om objavljivanja u „Službenim novina- ma Bosansko-podrinjskog kantona Gor- ažde“. Broj:01-05-30/19 PO OVLAŠTENJU 14.01.2019.godine S K U P Š T I N E G o r a ž d e Aida Obuća,s.r.

 • 15. januar/siječanj 2019. 4

  Na osnovu članova 29, 109. i 111. Poslovnika Skupštine Bosansko-podrinj- skog kantona Goražde („Službene novi- ne Bosansko-podrinjskog kantona Gora- žde“, broj: 3/18), Skupština Bosansko- podrinjskog kantona Goražde, na 3. va- nrednoj sjednici, održanoj 14. januara 2019. godine, d o n o s i:

  O D L U K U O IZBORU PRIVREMENE KOMISIJE

  ZA IZBOR I IMENOVANJA SKUPŠTINE BOSANSKO-

  PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE

  Član 1.

  Bira se Privremena komisija za izbor i imenovanja Skupštine Bosansko- podrinjskog kantona Goražde u sastavu: 1. Alma Delizaimović - predsjednica 2. Rasim Mujagić – zamjenik

  predsjednice 3. Ramiz Ridžal - član 4. Senad Čeljo - član 5. Edim Fejzić - član

  Član 2.

  Komisija za izbor i imenovanja Skupštine Bosansko-podrinjskog kanto- na Goražde je privremenog karaktera i radit će do izbora stalnih radnih tijela Skupštine Bosansko-podrinjskog kanto- na Goražde.

  Član 3.

  Ova Odluka stupa na snagu dan- om objavljivanja u „Službenim novina-

  Broj 1 – strana 3 ma Bosansko-podrinjskog kantona Gor- ažde“. Broj:01-05-31/19 PO OVLAŠTENJU 14.01.2019.godine S K U P Š T I N E G o r a ž d e Aida Obuća,s.r.

  5

  Na osnovu člana 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko- podrinjskog kantona Goražde“, broj: 8/15), Vlada Bosansko-podrinjskog ka- ntona Goražde, na 174. redovnoj sjedni- ci, održanoj dana 21.12.2018. godine, d o n o s i:

  O D L U K U o davanju saglasnosti na Program

  utroška sredstava Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje

  i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog Kantona Goražde sa ekonomskog koda

  615200 - Kapitalni transferi pojedincima

  Član 1.

  Ovom se Odlukom daje saglasn-

  ost na Program utroška sredstava Minis- tarstva za urbanizam, prostorno uređe- nje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjsk- og kantona Goražde sa ekonomskog ko- da 615200 - Kapitalni transferi pojedin- cima.

  Član 2.

  Ova Odluka stupa na snagu dan- om objave na službenoj oglasnoj tabli Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a naknadno će se objaviti u “Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kanto-

 • Broj 1 – strana 4 na Goražde”. Broj:03–14-1762/18 P R E M I J E R 21.12.2018.godine Emir Oković,s.r. G o r a ž d e

  ..............................

  5a)

  Na osnovu člana 49. Zakona o iz- vršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018. godinu (“Slu- žbene novine Bosansko-podrinjskog ka- ntona Goražde”, broj:13/17), a u skladu sa Planom utroška sredstava sa podra- čuna Kantonalnog stambenog fonda za 2018.godinu, Ministarstvo za urbaniz- am, prostorno uređenje i zaštitu okoline, u t v r đ u j e:

  P R O G R A M utroška sredstava Ministarstva

  za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline sa ekonomskog koda

  615 200 – Kapitalni transferi pojedincima

  1. NAZIV PROGRAMA

  Naziv Programa je “Program ut- roška sredstava Ministarstva za urbaniz- am, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goraž- de”, sa ekonomskog koda 615 200 – Kapitalni transferi pojedincima. PODACI O PROGRAMU Period realizacije Programa: 10.12.–31.12.2018.godine Budžetska pozicija: Kapitalni transferi pojedincima

  15. januar/siječanj 2019.

  Ekonomski kod: 615 200 Ukupna vrijednost Programa: 270.000,00 KM Odgovorna osoba: Slobodan Janković,dipl.inž.građ. Pozicija odgovorne osobe: Ministar za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Kontakt osoba za Program: Šunja Ahmed,dipl.ecc. Kontakt-telefon: 038/222-321 Kontakt e-mail: [email protected] Internet: www.bpkg.gov.ba SAGLASNOST NA PROGRAM

  Saglasnost na ovaj Program, u skladu sa članom 49. Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018. godinu (“Službene no- vine Bosansko-podrinjskog kantona Go- ražde”, broj: 13/17), dala je Vlada Bosa- nsko-podrinjskog kantona Goražde Od- lukom broj:03-14-1762/18 od 21.12.2018. godine. 2. SVRHA I OPIS PROGRAMA 2.1. Svrha Programa

  Svrha ovog Programa utroška sr- edstava je podrška stambeno nezbrinut- im osobama, odnosno finansijska podrš- ka za implementaciju prioritetnih ciljeva

  mailto:[email protected] http://www.bpkg.gov.ba/

 • 15. januar/siječanj 2019. i programskih zadataka Ministarstva iz oblasti zaštite okoline na području Bosa- nsko-podrinjskog kantona Goražde u skladu sa Strateškim programom 2. Jač- anje stambene politike putem realizaciju programa 2.4. Unapređenje neprofitno socijalnog stanovanja kroz relizaciju pr- ograma 2.5. Izgradnja novih stambenih jedinica, a sve u skladu sa Strategijom razvoj

Search related