of 28 /28
Aktak / Artezkaritza Kontseilua /2019-03 / 1 ARTEZKARITZA KONTSEILUAREN BILERAREN AKTA ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO RECTOR BILERA ZENBAKIA / REUNIÓN Nº: 3 EGUNA/DÍA: 2019-03-20 ORDUA/HORA: 15:00-15:15 LEKUA/LUGAR: Santa Clarako bilera-aretoa / Sala de Reuniones de Santa Clara BERTARATUAK/ASISTENTES: Lehendakaria/Presidente: KOLDO ITURBE jn. Batzordeko kideak/Vocales: JOSEBA ARREGI jn., ELENA CORIA and., KELTSE EIGUREN and., ALVARO GONZALEZ jn., IGNACIO URIARTE jn., MIGUEL IBABE jn.., SUSANA DE COS and., EDUARDO ANDRADE jn. (RAQUEL GONZALEZ andaren. ordez), PAULA AMIEVA and., SUSANA ANDOLLO and., KIKE PRADA jn., NEREA GUIJARRUBIA and., IBON RODRIGUEZ jn., TERESA ESCALANTE and., SANTIAGO SAINZ, jn. Idazkaria/Secretario: JOXEAN LLORENTE jn. BERTARATU EZ DIRENAK / NO ASISTENTES: OIER ITURRALDE jn. Lehendakariak, legezko kopuru nahikoa zegoela ikusita, bilerari hasiera eman dio. Jarraian, deialdiaren eguneko aztergaien zerrenda aztertzeari ekin diote eta emaitza honako hau izan da: El Presidente, viendo que existía número legal suficiente, declara abierta la sesión. A continuación se pasa a tratar los asuntos del Orden del día de la convocatoria con el siguiente resultado: 13.- AURREKO AKTA IRAKURRI ETA, HALA BADAGOKIO, ONESTEA. Aurreko bileraren akta irakurri dute. Akta aho batez onetsi da. 13.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR Se da lectura al acta de la reunión anterior, que queda aprobada por unanimidad. 14.- MUSIKA ESKOLAREN LPZREN ALDAKETAREN ONARTZEA. Koldo Iturbe jaunak proposatu dio Kontseilu Artezkariari 2019. Ekitaldirako igoera Musika- Eskolako langileentzat. Igoera hau gainontzeko Udal langileentzat da. Paula Amieva andreak bere talde politikoaren abstentzioa azaldu du zeren eta espedientean agertzen den txostenean ez da azaldu abenduaren 21eko 4/2018 Errege-Dekretuan Legean presako neurriak sektore publikoaren eremuko ordainketa kontuetan onartzen den 0,2 gehigarri posiblearen norakoa. Proposamena baieztatu egin da bozkatu ostean; izan ere, emaitza honako hau izan da: Alde: 13, PNVren, PSEren, PPren, EHBilduren eta Ciudadanosen ordezkariei dagozkienak. Kontra: 4, inor ez 14.- APROBACIÓN INCREMENTO RETRIBUTIVO ESCUELA DE MÚSICA. D. Koldo Iturbe propone al Consejo Rector la aprobación del incremento retributivo para 2019 para los trabajadores de la Escuela de Música, que se produce a igual manera que el propuesto para el resto de trabajadores municipales. Dª Paula Amieva explica que su grupo se abstendrá en la votación debido a que en el informe que acompaña al expediente no se menciona el destino del 0,2 adicional posible que se recoge en el Real Decreto Ley 4/2018 de 21 de diciembre por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público. Finalizado el debate se da paso a la votación, quedando la propuesta aprobada al producirse el siguiente resultado: A favor: 13, correspondientes a los representantes de PNV, PSE, PP, EHBildu y Ciudadanos

2019-03-20 artezkaritza Kontseilua akta - Getxo · 2019. 4. 17. · 2019KO MARTXOKO MUSIKA ESKOLAK ANTOLATUKO DITUEN EKINTZAK ACTIVIDADES DE LA MUSIKA ESKOLA DE MARZO DE 2019 1. Martxoak

 • Author
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 2019-03-20 artezkaritza Kontseilua akta - Getxo · 2019. 4. 17. · 2019KO MARTXOKO MUSIKA ESKOLAK...

 • Aktak / Artezkaritza Kontseilua /2019-03 / 1

  ARTEZKARITZA KONTSEILUAREN BILERAREN AKTA

  ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO RECTOR

  BILERA ZENBAKIA / REUNIÓN Nº: 3

  EGUNA/DÍA: 2019-03-20

  ORDUA/HORA: 15:00-15:15

  LEKUA/LUGAR: Santa Clarako bilera-aretoa / Sala de Reuniones de Santa Clara

  BERTARATUAK/ASISTENTES:

  Lehendakaria/Presidente: KOLDO ITURBE jn. Batzordeko kideak/Vocales: JOSEBA ARREGI jn., ELENA CORIA and., KELTSE EIGUREN and., ALVARO GONZALEZ jn., IGNACIO URIARTE jn., MIGUEL IBABE jn.., SUSANA DE COS and., EDUARDO ANDRADE jn. (RAQUEL GONZALEZ andaren. ordez), PAULA AMIEVA and., SUSANA ANDOLLO and., KIKE PRADA jn., NEREA GUIJARRUBIA and., IBON RODRIGUEZ jn., TERESA ESCALANTE and., SANTIAGO SAINZ, jn.

  Idazkaria/Secretario: JOXEAN LLORENTE jn.

  BERTARATU EZ DIRENAK / NO ASISTENTES: OIER ITURRALDE jn.

  Lehendakariak, legezko kopuru nahikoa zegoela ikusita, bilerari hasiera eman dio.

  Jarraian, deialdiaren eguneko aztergaien zerrenda aztertzeari ekin diote eta emaitza honako hau izan da:

  El Presidente, viendo que existía número legal suficiente, declara abierta la sesión.

  A continuación se pasa a tratar los asuntos del Orden del día de la convocatoria con el siguiente resultado:

  13.- AURREKO AKTA IRAKURRI ETA, HALA BADAGOKIO, ONESTEA.

  Aurreko bileraren akta irakurri dute. Akta aho batez onetsi da.

  13.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR

  Se da lectura al acta de la reunión anterior, que queda aprobada por unanimidad.

  14.- MUSIKA ESKOLAREN LPZREN ALDAKETAREN

  ONARTZEA.

  Koldo Iturbe jaunak proposatu dio Kontseilu Artezkariari 2019. Ekitaldirako igoera Musika-Eskolako langileentzat. Igoera hau gainontzeko Udal langileentzat da.

  Paula Amieva andreak bere talde politikoaren abstentzioa azaldu du zeren eta espedientean agertzen den txostenean ez da azaldu abenduaren 21eko 4/2018 Errege-Dekretuan Legean presako neurriak sektore publikoaren eremuko ordainketa kontuetan onartzen den 0,2 gehigarri posiblearen norakoa.

  Proposamena baieztatu egin da bozkatu ostean; izan ere, emaitza honako hau izan da:

  • Alde: 13, PNVren, PSEren, PPren, EHBilduren eta Ciudadanosen ordezkariei dagozkienak.

  • Kontra: 4, inor ez

  14.- APROBACIÓN INCREMENTO RETRIBUTIVO

  ESCUELA DE MÚSICA.

  D. Koldo Iturbe propone al Consejo Rector la aprobación del incremento retributivo para 2019 para los trabajadores de la Escuela de Música, que se produce a igual manera que el propuesto para el resto de trabajadores municipales.

  Dª Paula Amieva explica que su grupo se abstendrá en la votación debido a que en el informe que acompaña al expediente no se menciona el destino del 0,2 adicional posible que se recoge en el Real Decreto Ley 4/2018 de 21 de diciembre por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público.

  Finalizado el debate se da paso a la votación, quedando la propuesta aprobada al producirse el siguiente resultado:

  A favor: 13, correspondientes a los representantes de PNV, PSE, PP, EHBildu y Ciudadanos

 • Aktak / Artezkaritza Kontseilua / 02 /2

  • Abstentzioak: 3, GUKen ordezkariei dagozkienak

  Onarpenaren akordioa eta Araudiaren testua BAOri bidaliko dizkio argitaratzeko

  Dokumentazio argigarria aktari atxiki zaio I. eranskin gisa.

  En contra: ninguno.

  Abstenciones: 3, correspondientes a los representantes de GUK

  El acuerdo de aprobación, así como la RPT modificada serán remitidos al BOB para su publicación

  La documentación ilustrativa se adjunta al acta como anexo I.

  15.- 2019KO MARTXOAN ETA APIRILEAN MUSIKA

  ESKOLAK ANTOLATUKO DITUEN EKINTZEN BERRI

  EMATEA

  Koldo Iturbe jaunak ikasturte honetako martxorako eta apirilerako aurreikusi diren Musika Eskolako jardueren berri eman du.

  Dokumentazio argigarria aktari atxiki zaio 2. eranskin gisa.

  15.- INFORMACIÓN ACTIVIDADES DE LA ESCUELA

  DE MUSIKA ESKOLA EN LOS MESES DE MARZO Y

  ABRIL DE 2019

  D. Koldo Iturbe da cuenta de la actualización de las actividades de la Escuela de Música previstas para los meses de marzo y abril de este curso.

  La documentación ilustrativa se adjunta al acta como Anexo 2.

  16.- GAI ZERRENDATIK KANPO GELDITZEN DIREN

  BESTE GAI BATZUK

  Ez dago.

  16.- OTRAS CUESTIONES FUERA DEL ORDEN DEL

  DÍA

  No hay.

  Beste aztergairik ez dagoenez, bilera amaitu da eta nik, idazkaria naizenez, akta hau egin eta presidentearekin batera sinatu dut guztiaren fede emanez.

  Lehendakaria

  Y, sin más asuntos que tratar, se da por concluida la reunión, firmando ambos, Presidente y Secretario la presente, de todo lo cual yo, el secretario, doy fe.

  Idazkaria

 • 2019KO MARTXOKO MUSIKA ESKOLAK ANTOLATUKO DITUEN EKINTZAK

  ACTIVIDADES DE LA MUSIKA ESKOLA DE MARZO DE 2019

  1. Martxoak 3, 10, 17 eta 24; 19:30etan. Jam Session-ak “Andrés Isasi” Musika

  Eskolako Jazz taldearen eskutik

  Areetako “El Comercio”-n. Sarrera

  doan.

  1. 3, 10, 17 y 24 de marzo; 19:30 horas. en “El Comercio”, en Las Arenas. Jam

  Session a cargo del grupo de jazz de la

  Escuela de Música “Andrés Isasi”.

  Entrada gratuita.

  2. Martxoak 9; 12:00etan: Andrés Isasi Musikalia Elkartearen kalejira Algortako

  inauterietan.

  2. 9 de marzo; a las 12:00: Kalejira de Andrés Isasi Musikalia Elkartea por los

  carnavales de Algorta.

  3. Martxoak 10; 10:00etan: Xaramel txistu taldearen kalejira Erromo-

  Areetako kaleetan zehar.

  3. 10 de marzo; a las 10:00 horas: Kalejira del grupo de txistus Xaramel

  por las calles de Romo-Las Arenas.

  4. Martxoak 12: Ainhoa Gutiérrez irakaslearen ikasleen perkusio

  emanaldia.

  4. 12 de marzo: Recital de percusión de los alumnos de la profesora Ainhoa

  Gutiérrez.

  5. Martxoak 13; 19:00etan: Impromptu Ekitaldi Musikala: GERSHWIN. “Andrés

  Isasi” Musika Eskolako Entzunaretoan.

  Iraupena: 90 min. Erderaz. Sarrera 5€

  (ikasleak 3€). Sarrerak Musika Eskolan

  egongo dira salgai.

  5. 13 de marzo; 19:00 horas: Espectáculo musical Impromptu:

  GERSHWIN. Auditorio de la Escuela de

  Música “Andrés Isasi”. Duración 90

  min. Castellano. Entrada 5€

  (alumnado 3€). Las entradas estarán a

  la venta en la Escuela de Música.

  6. Martxoak 22: Haize-metalezko musika tresnen kontzertu didaktikoa

  • 11:00etan udal eskolei zuzendua • 18:00etan entzulego orokorrari

  zuzendua

  “Andrés Isasi” Musika Eskolako

  entzunaretoan.

  6. 22 de marzo: Concierto didáctico de instrumentos de viento metal

  • a las 11:00 dirigido a los centros escolares del municipio

  • a las 18:00 dirigido al público general

  En el auditorio de la Escuela de Música

  “Andrés Isasi”

  7. Martxoak 24; 10:00etan: Xaramel txistu taldearen kalejira Algortako

  kaleetan zehar.

  7. 24 de marzo; a las 10:00 horas: Kalejira del grupo de txistus Xaramel

  por las calles de Algorta.

  8. Martxoak 26: Pía Rojas irakaslearen ikasleen piano emanaldia.

  Muxikebarriko areeta Entzunaretoan

  8. 26 de marzo: Recital de piano de los alumnos de la profesora Pía Rojas.

  Sala Areeta de Muxikebarri

  9. Martxoak 27: Aitor Astigarraga, Patxi Azurmendi eta Nohemí Ladrón de

  Guevara irakasleen ikasleen biolin eta

  biola emanaldia. Muxikebarriko Areeta

  Entzunaretoan

  9. 27 de marzo: Recital de violín y viola de los alumnos de los profesores Aitor

  Astigarraga, Patxi Azurmendi y

  Nohemí Ladrón de Guevara. Sala

  Areeta de Muxikebarri

  10. Martxoak 29: Perkusio musika tresnen kontzertu didaktikoa

  • 11:00etan udal eskolei zuzendua

  10. 29 de marzo: Concierto didáctico de instrumentos de percusión

 • • 18:00etan entzulego orokorrari zuzendua

  “Andrés Isasi” Musika Eskolako

  entzunaretoan.

  • a las 11:00 dirigido a los centros escolares del municipio

  • a las 18:00 dirigido al público general

  En el auditorio de la Escuela de Música

  “Andrés Isasi”

 • 2019KO APIRILEKO MUSIKA ESKOLAK ANTOLATUKO DITUEN EKINTZEN AURRERAPENA

  AVANCE DE ACTIVIDADES DE LA MUSIKA ESKOLA DE ABRIL DE 2019

  2019KO APIRILEKO MUSIKA ESKOLAK ANTOLATUKO DITUEN EKINTZAK

  ACTIVIDADES DE LA MUSIKA ESKOLA DE ABRIL DE 2019

  1. Apirilak 2: Idoia Colás irakaslearen ikasleen piano emanaldia “Andrés Isasi” Musika

  Eskolako Entzunaretoan.

  1. 2 de abril: Recital de piano de los alumnos de la profesora Idoia Colás en el

  Auditorio de la Escuela de Música

  “Andrés Isasi”.

  2. Apirilak 3; 19:00etan: Impromptu Ekitaldi Musikala: BEETHOVEN. “Andrés Isasi”

  Musika Eskolako Entzunaretoan. Iraupena:

  90 min. Erderaz. Sarrera 5€ (ikasleak 3€).

  Sarrerak Musika Eskolan egongo dira

  salgai.

  2. 3 de abril; 19:00 horas: Espectáculo musical Impromptu: BEETHOVEN.

  Auditorio de la Escuela de Música

  “Andrés Isasi”. Duración 90 min.

  Castellano. Entrada 5€ (alumnado 3€).

  Las entradas estarán a la venta en la

  Escuela de Música.

  3. Apirilak 5: Juan Carlos López irakaslearen ikasleen klarinete emanaldia

  Muxikebarriko Areeta aretoan.

  Gonbidapena beharko da.

  3. 5 de abril: Recital de clarinete de los alumnos del profesor Juan Carlos López

  en la sala Areeta de Muxikebarri. Será

  necesaria invitación.

  4. Apirilak 7, 14 eta 28; 19:30etan. Jam Session-ak “Andrés Isasi” Musika Eskolako

  Jazz taldearen eskutik Areetako “El

  Comercio”-n. Sarrera doan.

  4. 7, 14 y 28 de abril; 19:30 horas. en “El Comercio”, en Las Arenas. Jam Session a

  cargo del grupo de jazz de la Escuela de

  Música “Andrés Isasi”. Entrada gratuita.

  5. Apirilak 9: Mario Clavell irakaslearen ikasleen flauta emanaldia “Andrés Isasi”

  Musika Eskolako Entzunaretoan.

  5. 9 de abril: Recital de flauta de los alumnos del profesor Mario Clavell en el

  Auditorio de la Escuela de Música

  “Andrés Isasi”.

  6. Apirilak 9 eta 11; 18:15 eta 19:30etan: Aste Santuko entzunaldiak “Andrés Isasi”

  Musika Eskolako ikasleen entzunaldi

  orokorrak Muxikebarriko Areeta aretoan.

  Gonbidapena beharko da.

  6. 9 y 11 de abril; a las 18:15 y 19:30: recitales de Semana Santa del alumnado

  de la Escuela de Música “Andrés Isasi” en

  la sala Areeta de Muxikebarri. Será

  necesaria invitación.

  7. Apirilak 10: Dantzaldia “Andrés Isasi” Musika Eskolako Bandaren eskutik

  Muxikebarriko Arrigunaga aretoan.

  Gonbidapena beharko da.

  7. 10 de abril: Bailables a cargo de la Banda de la Escuela de Música “Andrés Isasi” en

  la sala Arrigunaga de Muxikebarri. Será

  necesaria invitación.

  8. Apirilak 12: Izaskun Lekue eta Mª Rosa Eguía irakasleen ikasleen piano emanaldia

  “Andrés Isasi” Musika Eskolako

  Entzunaretoan.

  8. 12 de abril: Recital de piano de los alumnos de las profesoras Izaskun Lekue

  y Mª Rosa Eguía en el Auditorio de la

  Escuela de Música “Andrés Isasi”.

  9. Apirilak 12; 18:00etan: Hitzaldi Musikala: “Culturas Diversas de Europa y Asia” Jose

  Mª Bretos-en eskutik. “Andrés Isasi”

  Musika Eskolako Mediatekan. Iraupena: 90

  min. Erderaz. Sarrera 3€. Sarrerak Musika

  Eskolan egongo dira salgai.

  9. 12 de abril, a las 18:00: Conferencia Musical: “Culturas Diversas de Europa y

  Asia” a cargo de Jose Mª Bretos. En la

  Mediateca de la Escuela de Música

  “Andrés Isasi”. Duración 90 min.

  Castellano. Entrada 3€. Las entradas

 • estarán a la venta en la Escuela de

  Música.

  10. Apirilak 14; 10:00etan: Xaramel txistu taldearen kalejira Erromo-Areetako

  kaleetan zehar.

  10. 14 de abril; a las 10:00 horas: Kalejira del grupo de txistus Xaramel por las calles de

  Romo-Las Arenas.

  11. Apirilak 28; 10:00etan: Xaramel txistu taldearen kalejira Algortako kaleetan

  zehar.

  11. 28 de abril; a las 10:00 horas: Kalejira del grupo de txistus Xaramel por las calles de

  Algorta.