Click here to load reader

· PDF file 2018-11-23 · Det finns relativt stora skillnader i arbets-löshet mellan personer med olika typer av akademisk utbildning. Arbetslösheten för utbildade inom hälso-

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of · PDF file 2018-11-23 · Det finns relativt stora skillnader i arbets-löshet...

 • Fra mti

  dsu tsik

  ter

  Här finn

  s job ben

  för aka

  dem iker

  202 3

  www.saco.se/studieval

 • Vi som ger ut den här boken är Saco, Sveriges akade- mikers centralorganisation, och vi är en facklig paraply- organisation som driver akademikernas intressen. Våra 23 medlemsförbund är professionella yrkesförbund och det är hos något av dessa som du kan bli medlem som högskolestudent eller nyexaminerad akademiker. Saco och förbunden har tillsammans cirka 700 000 medlemmar inom mer än 100 olika yrken.

  i sin dagliga verksamhet hjälper de sina medlemmar bl.a. vid löneförhandlingar och i arbetsrättsliga frågor och har därför den bästa tänkbara kunskapen om både utbildningar och arbetsmarknad för de yrken de representerar. Denna kunskap delar vi med oss av i våra olika studievalsproduk- ter så att du som ska välja utbildning kan göra ett medvetet studieval och så att du som redan studerar får reda på hur du kan öka dina chanser till din bästa karriär.

  den här boken handlar om jobbläget om fem år för ett stort antal högskoleyrken, nämligen de yrken som våra experter, Sacoförbunden, representerar. Om du vill läsa om andra yrken kan du söka efter arbetsmarknadsutsikter hos exempelvis Arbetsförmedlingen och SCB.

  längst bak finns också en lista med kontaktuppgifter till Sacoförbunden.

  du kan också ställa frågor till Sacoförbunden i vårt frågeforum yrkesexpert.saco.se.

  lycka till i framtiden!

 • 3www.saco.se/framtid

  Valet av utbildning är ett av de mest betydelsefulla vägvalen du gör i livet. Det är viktigt att låta ditt eget intresse styra och låta hjärtat vara med i valet. Samtidigt är det lika viktigt att ta reda på så mycket det går om arbetsvillkor, karriärmöjligheter och framtidsutsikter. Saco vill inspi- rera till högskolestudier. Vi vill att så många som möjligt ska kunna hitta en väg fram till sitt drömyrke. Svårigheter att finna information får inte vara ett hinder. Ibland finns fler vägar än du först trodde och ibland krävs uppoffringar i form av tillfälliga anställningar, flytt eller lägre lön. Det viktigaste är att du gör utbildningsvalet medvetet, med öppna ögon och fakta på hand. Då kan du undvika obehagliga överraskningar.

  Tänk på att en högskoleutbildning är en investering för hela livet. Den ökar chanserna på arbetsmarknaden och ger personlig utveckling. Den ökar också möjligheterna att få ett spännande och utvecklande yrke. Jag vet av egen erfarenhet att det utbildnings- och yrkesval du gör som ung inte måste gälla under hela ditt yrkesliv. Hur du trivs och lyckas i arbetslivet beror på många olika saker. Men en högskoleutbildning är en mycket bra grund att stå på och att vidareutvecklas ifrån.

  Även om akademiker har högst sysselsättning och lägst arbetslöshet i jämförelse med andra grupper på arbetsmarknaden kan även en akade- miker drabbas av arbetslöshet. Speciellt tufft kan det vara när du ska ta det första steget ut på arbetsmarknaden. Men ju mer du vet om ett yrkes arbetsmarknad och konjunkturkänslighet, desto bättre kan du också förbereda dig för att hantera eller undvika att hamna i arbetslöshet.

  I Framtidsutsikter har vi valt att koncentrera oss på arbetsmarknaden om fem år. Det är viktigt att se framåt redan när du väljer yrkesbana. Saco och Sacoförbunden hoppas att prognoserna i den här rapporten ska vara ett stöd till dig som väljer men vill också att de ska inspirera till att ta reda på mer.

  Göran arrius sacos ordförande

  FrAMTIDSuTSIkTer Här finns jobben för akademiker år 2023 redaktör: Christian Lövgren

  © redaktör: Christian Lövgren och Saco 2018

  Tryckeri: Strålfors, 2018 Upplaga: 20 000 ex ISBN: 978-91-88019-25-7

  www.saco.se

  Förord

 • 4 www.saco.se/framtid

  Förord 3

  Inledning 6 Sammanfattande tabell nyexaminerades arbetsmarknad 16

  Yrkesområden från A till Ö 18

  l Agronom och lantmästare 18 l Apotekare 19 l Arbetsmiljöingenjör 20 l Arbetsterapeut 21 l Arkitekt 22 l Audionom 24

  l Beteendevetare 25 l Bibliotekarie 25 l Biolog 27 l Biomedicinare 28 l Biomedicinsk analytiker 29 l Brandingenjör 29

  l Civilekonom och ekonom 30 l Civilingenjör 33

  l Data- och Systemvetare 35 l Diakon 36 l Dietist och nutritionist 37 l Djursjukskötare 38

  l Fysiker och sjukhusfysiker 38 l Fysioterapeut 39

  l Geovetare och naturgeograf 41

  l Hortonom, landskapsingenjör och trädgårdsingenjör 41 l Hälsovetare 42 l Högskoleingenjör 43

  l Inredningsarkitekt 45

  l Jurist 47 l Jägmästare, skogsvetare och skogsmästare 48

  l kemist 49 l kiropraktor 50

  Innehåll

 • 5www.saco.se/framtid

  l kommunikationsyrken 51

  l Landskapsarkitekt 52 l Logoped 54 l Läkare 55 l Lärare i fritidshem 56 l Lärare i årskurs F–3 och årskurs 4–6 57

  l Matematiker och statistiker 58 l Miljöutbildad 59 l Musei- och kulturmiljöyrken 60

  l Officer 61 l Optiker 62

  l Personalvetare 63 l Planeringsarkitekt 64 l Präst – kyrkoherde, komminister 65 l Psykolog 66

  l receptarie 68

  l Samhällsvetare 69 l Skolledare 70 l Socionom 72 l Speciallärare och specialpedagog 73

  l Studie- och yrkesvägledare 74 l Tandhygienist 75 l Tandläkare 76

  l Veterinär 77

  l Yrkeslärare i gymnasieskolan 78

  l Ämneslärare i årskurs 7–9 och i gymnasieskolan 79

  Sacos förbund 82

 • 6 www.saco.se/framtid

  Ju större konsekvenser ett beslut har för din framtid, desto mer tid bör du lägga ned på det. saco vill underlätta för dig som ska välja högskoleutbildning. Vi vill bidra till ett bra underlag och ett välgrundat beslut. i den här skriften får du sacoförbundens prognoser för utsikterna på arbetsmarknaden för ett stort antal akademikeryrken om fem år.

  framtida yrkesliv. Boken är uppbyggd utifrån modellen inåt, utåt, framåt och behandlar de olika stegen i valprocessen. Inåt syftar till dina personliga egenskaper, om att ta reda på var din lust och motivation finns. utåt handlar om förmågan att orientera sig och sålla i det stora utbudet av utbildningar. Framåt är sammanfattningsvis en förening av dessa och en inspiration till att hitta den väg som är perfekt för just dig. Boken är skriven av studievägledaren Ingmar Andersson.

  Våra trycksaker kan du beställa i ett exem- plar av varje utan kostnad. Du som arbetar med studievägledning kan kostnadsfritt beställa våra böcker så långt lagret räcker. Läs gärna mer på Sacos webbplats: saco. se/studieval och för en snabbversion av Sacoförbundens yrkesprognoser, gå till saco. se/framtid.

  ett unikt material Materialet i Framtidsutsikter är unikt i sitt slag. Saco – Sveriges akademikers centralorganisation – är den samlande organisationen för fackligt organiserade akademiker. Varje Sacoförbund har unika kunskaper om arbetsmarknaden inom sina yrkes- och utbildningsområden. Saco består av 23 självständiga fackförbund med den gemensamma nämnaren att de organiserar akademiker, till exempel ekonomer, jurister, arkitekter, läkare, lärare, naturvetare och bibliotekarier. Tillsammans har förbunden 700 000 medlemmar.

  Det finns en mängd olika högskoleutbild- ningar och inriktningar att välja mellan, och det är svårt att veta hur arbetsmarknaden kommer att se ut när du är klar med din utbildning. Men ju mer du vet om din framtida arbetsmarknad, desto lättare kan du förbe- reda dig för arbetsmarknaden – redan under studietiden. Den här skriften är ett underlag och en källa till vidare vägledning för dig som ska välja utbildning. Här presenterar vi årligen prognoser för hur arbetsmarknaden kommer att se ut på fem års sikt, för ett antal akademikeryrken. Sacoförbunden har gjort prognoserna och Saco är redaktör. Progno- serna är en viktig del i Sacos studievalspa- ket. Men vi vill också betona att du ska fatta ditt beslut utifrån ditt eller dina intressen och det som du är bra på.

  Verktyg som underlättar studieValet Saco ger ut ett antal böcker för studievalet med lite olika innehåll.

  Välja yrke är en uppslagsbok över hög- skoleyrken. Här kan du läsa om fler än 150 högskoleyrken – vad man jobbar med, hur man utbildar sig, vad man tjänar och hur arbetsmarknaden ser ut. Texterna är skrivna av Sacos förbund som är specialister på sina respektive yrkesområden.

  Missa inte heller studievalsinspirationen konsten att välja utbildning. Här får du inspi- ration och stöd i valet av högre studier och

  Inledning

  Lägg tid på ditt högskoleval

 • 7www.saco.se/framtid

  från yrkeshögskolan eller en kvalificerad yrkesutbildning.

  Antalet akademiker har ökat kraftigt under de senaste två decennierna, främst på grund av en kraftig utbyggnad av högskolan i slutet av 1990-talet. Figur 1 visar antalet sysselsatta akademiker under perioden 2001–2016. Omkring en av fyra sysselsatta har idag en akademisk utbildning. Akademikerna arbetar i samtliga sektorer: År 2016 arbetade 55 pro- cent av akademikerna i privat sektor, 11 pro- cent i statlig sektor, 23 procent i kommunal sektor och 11 procent inom landstingen.

  akademiker har lättare att få jobb Akademiker har generellt sett lättare att få jobb än personer med kortare utbildning. Men chanserna till jobb påverkas av många andra faktorer, inklusive personliga egen- skape

Search related