Click here to load reader

vksndtc.gov.vn · 2018-07-23 · 4. Trong thði han duqc biêt phái hoac dtrqc cù, Kiém sát viên phäi thvc hiên dúng quy dinh cüa pháp luât, quy dinh cùa ngành Kiém

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)