Click here to load reader

2016 FAALİYET RAPORU · Hekimbaşı Küçüksu Cad. Ümraniye Cezaevi Yanı/Ümraniye 0 (536) 033 81 90 Aydınlı Atık Aktarma Merkezi ... 0 (507) 204 16 62 . 3 HİZMET ALANLARI

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 2016 FAALİYET RAPORU · Hekimbaşı Küçüksu Cad. Ümraniye Cezaevi Yanı/Ümraniye 0 (536) 033...

 • YU

  2016 FAALİYET RAPORU

 • i

  İÇİNDEKİLER

  1. GENEL BİLGİLER ...................................................................................................................... 1

  1.1. Firma Bilgileri ............................................................................................................................ 1

  1.1.1. Firma Hizmet Alanları İletişim Bilgileri ............................................................................. 2

  1.1.2. Misyon ve Vizyon ............................................................................................................... 4

  1.1.3. Tarihçe ................................................................................................................................ 5

  1.2. Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapıları İle Bunlara İlişkin Hesap Dönemi İçerisindeki Değişiklikler ...................................................................................................................... 6

  1.3. İmtiyazlı Paylara ve Payların Oy Haklarına İlişin Açıklamalar........................................... 6

  1.4. Organizasyon Şeması ................................................................................................................ 7

  1.5. Yönetim Organı, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler ...................... 8

  1.6. Yetki, Görev ve Sorumlulukları Düzenleyen Yasal Mevzuat Listesi .................................. 12

  2. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR ............................................................................................................................................. 15

  3. ŞİRKET ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ .............................................. 15

  3.1. Şirketimizin Yatırım ve AR & GE Politikası ........................................................................ 15

  3.2. Dönem İçinde Tamamlanan AR & GE ve Yatırım Çalışmaları Ve Bu Çalışmaların Firma Kapasite, Maliyet ve Hasılat Döngülerine Olan Parasal Etkileri ................................................... 15

  3.2.1. Katı Atık Sızıntı Sularının Membran Distilasyonu ve Evaporasyon ile Arıtımı Projesi 15

  3.2.2. Odayeri Katı Atık Düzenli Depolama Sahasından Kaynaklanan Kokulu Organik Bileşik Emisyonlarının Karakterizasyonu ve Çevresel Yayılım Etkilerinin Araştırılması Projesi

  16

  3.2.3. Kentsel Katı Atığın Gazifikasyonu Projesi ....................................................................... 16

  3.3. Sürdürülmekte olan AR & GE ve Yatırım Faaliyetlerinin Niteliği Ve Tamamlanma Aşamaları, Planlanan Tamamlanma Tarihleri ................................................................................ 16

  3.3.1. Mikroalg Kültürünün Sürdürülebilir Enerji Üretimi ve Sera Gazı Mitigasyonunda Kullanımı Projesi ................................................................................................................................. 16

  3.3.2. İkinci Sınıf Düzenli Depolama Sahalarında Oluşan Depo Gazının Membran Ayırma Prosesleri İle Zenginleştirilmesi ve Alternatif Kullanım Alanlarının Araştırılması Projesi ........ 17

  3.3.3. Atık Deniz Yosunlarının Geri Kazanım Uygulamalarının Araştırılması ve Sürdürülebilir Atık Yönetim Modelinin Geliştirilmesi Projesi ....................................................... 17

  3.3.4. Çöp Gazının Zenginleştirilmesi ve Araç Yakıtı Olarak Kullanımı Projesi .................... 17

  3.3.5. Aktarma Araçlarının Dual Tip CNG Yakıta Dönüştürülerek Yakıt Tasarrufunun Sağlanması Projesi .............................................................................................................................. 18

  3.3.6. Organik Katı Atıkların Enerji Verimli Olarak Bertarafı Projesi................................... 18

  3.3.7. Dönem İçinde Yapılan AR&GE ve Yatırım Harcamalarının Tutarı, Finansman Kaynakları ........................................................................................................................................... 19

 • ii

  3.3.8. Bu Çalışmalarının Firmanın Faaliyetlerine, Hasılat, Maliyet ve Kapasite Kullanım

  Oranlarına Etkileri Konusunda Yönetimin Beklentisi .................................................................... 19

  3.3.9. Şirketin Varsa Devlet Teşviklerinden Yararlanma Durumu .......................................... 19

  4. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER 20

  4.1. Şirket Faaliyetleri .................................................................................................................... 20

  4.1.1. Evsel Atık Yönetimi ............................................................................................................. 20

  4.1.1.1. Kent Temizliği .................................................................................................................. 20

  4.1.1.2. Atık Bertaraf .................................................................................................................... 23

  4.1.1.3. Çöp Sızıntı Suyu Arıtma ................................................................................................. 25

  4.1.1.4. Geri Kazanım ve Kompost Üretimi ............................................................................... 26

  4.1.1.5. Atık Lojistik ..................................................................................................................... 28

  4.1.1.6. Çöp Gazından Enerji Üretimi ........................................................................................ 29

  4.1.2. Deniz Hizmetleri Yönetimi ................................................................................................. 30

  4.1.2.1. Deniz Yüzeyi Temizliği .................................................................................................... 30

  4.1.2.2. Kıyı-Plaj ve Derelerin Temizliği ..................................................................................... 32

  4.1.2.3. Gemi Kaynaklı Atıkların Toplanması ve Arıtılması .................................................... 33

  4.1.3. Tıbbi Atıkların Yönetimi .................................................................................................... 34

  4.1.4. Hafriyat Atıklarının Yönetimi............................................................................................ 34

  4.1.5. Endüstriyel Atıkların Yönetimi.......................................................................................... 36

  4.1.6. Çevre Laboratuvar Hizmeti ............................................................................................... 39

  4.1.7. Makine Ve Araç Parkı ........................................................................................................ 40

  4.1.8. Çevre Bilinçlendirme Faaliyetleri ...................................................................................... 41

  4.1.9. Müşavirlik Hizmetleri ......................................................................................................... 41

  4.1.9.1. Ulusal Atık Yönetimi ve Eylem Planı (2015-2016) ....................................................... 42

  4.1.9.2. Balıkesir Entegre Katı Atık Yönetim Planı (2015-2016) .............................................. 42

  4.1.9.3. Ev ve Ofis Kaynaklı Tehlikeli Atıkların Yönetim Planı (2015-2016) .......................... 43

  4.1.9.4. Çorum Katı Atık Yönetim Projesi Yapım İşi (2015-2017) ........................................... 43

  4.2. 2016 Hesap Döneminde Yapmış Olduğumuz Yatırımlar Maddi Duran Varlıklar ........... 44

  4.3. İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri ....................................................................... 44

  4.4. Şirketimizin İştirak Ettiği Kurumlar ve İştirak Pay Oranları ............................................ 45

  4.5. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler ....................................................... 45

  4.6. Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar .......................................................................................................................................... 45

  4.7. Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu Ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler ............................................................... 45

  4.8. Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar ...................................... 46

 • iii

  4.9. Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşılıp Ulaşılamadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılamamışsa veya Kararlar Yerine

  Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler ve Açıklamalar ........................................................ 46

  4.10. Yıl İçerisinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmışsa, Toplantının Tarihi, Toplantıda Alınan Kararlar Ve Buna İlişkin Yapılan İşlemler De Dahil Olmak Üzere

  Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler ......................................................................................... 46

  4.11. Şirketin Yıl İçinde Yapmış Olduğu Bağış Ve Yardımlar İle Sosyal Sorumluluk Projesi Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler......................................................................... 47

  5. FİNANSAL DURUM .................................................................................................................. 48

  5.1. Finansal Durum Tablosu ........................................................................................................ 48

  5.2. Gelir Tablosu ........................................................................................................................... 50

  5.3. İSTAÇ İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret AŞ 1 Ocak 2016-31 Aralık 2016 Hesap Dönemine Ait Finansal Raporlar Hakkında Bağımsız Denetim Raporu ....................................... 52

  6. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ .................................... 54

  6.1. Varsa Şirketin Öngörülen Risklere Karşı Uygulatacağı Risk Yönetimi Politikasına İlişkin

  Bilgiler .................................................................................................................................................. 54

  6.2. Oluşturulmuşsa Riskin Erken Saptanması Ve Yönetim Komitesinin Çalışmalarına Ve

  Raporlarına İlişkin Bilgiler ................................................................................................................ 54

  6.3. Satışlar, Verimlilik, Gelir Yaratma Kapasitesi, Karlılık Oranı Ve Benzeri Konularda İleriye Dönük Riskler .......................................................................................................................... 54

 • iv

  TABLOLAR

  Tablo 1: İSTAÇ AŞ Hizmet Alanlarına ait İletişim Bilgileri ................................................................. 3

  Tablo 2: Şirketimiz Ortakları ve Ortaklık Payları ……………………………………………………...6

  Tablo 3:Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yönetici Sayısının Unvana Göre Dağılımı ............................. 8

  Tablo 4: Yönetim Kurulu Organı Üyelerinin Görev Dağılımları ve Süreleri ........................................ 8

  Tablo 5: 2016 yılı Çalışan Sayısının Unvana Göre Dağılımı .............................................................. 10

  Tablo 6: 2016 Yılı Avrupa ve Asya Yakası Mekanik Süpürme-Mekanik Yıkama Miktarları ............. 22

  Tablo 7: 2016 Yılı Avrupa ve Asya Yakası Lokasyonlara Göre Depolama Miktarları ....................... 24

  Tablo 8: 2016 Yılı Avrupa ve Asya Yakası Çöp Sızıntı Suyu Arıtma Miktarları ................................ 25

  Tablo 9: 2016 Yılı İçerisinde Üretilen Kompost Miktarı ..................................................................... 26

  Tablo 10: 2016 Yılı Geri Kazanım Miktarı .......................................................................................... 27

  Tablo 11: 2016 Yılı Avrupa ve Asya Yakası Aktarma İstasyonlarına Gelen Evsel Atık Miktarı ........ 28

  Tablo 12: 2016 Yılı Elektrik Üretimi Miktarı ...................................................................................... 29

  Tablo 13: 2016 Yılı Gemilerden Atık Alımı Miktarı ........................................................................... 30

  Tablo 14 :2016 Yılı Deniz Yüzeyi Temizliği ile Toplanan Atık Miktarı ............................................. 31

  Tablo 15:2016 Yılı Kıyı –Plaj Temizliği ve Dere Islahında Toplanan Atık Miktarı ........................... 32

  Tablo 16: 2016 Yılı Gemi Kaynaklı Atıkların Arıtılması Sonucu Geri Dönüşüme Gönderilen Atık

  Yağ ve Su Oranları ................................................................................................................................ 33

  Tablo 17: 2016 Yılı Toplanan ve Bertaraf Edilen Tıbbi Atıkları Miktarı ............................................ 34

  Tablo 18 : 2016 Yılı Depolanan Hafriyat Sahalarına Gelen Araç Sayısı ve Atıkları Miktarı .............. 35

  Tablo 19: 2016 Yılı Endüstriyel Atık Tesislerinde İşlenen Atık Miktarı ............................................. 36

  Tablo 20: 2016 Yılı İçerisinde Endüstriyel Atık Nakliye Hizmetinde Toplana Atık Miktarı .............. 40

  Tablo 21: 2016 Yılı İSTAÇ AŞ Makina ve Araç Envanteri ................................................................. 40

  Tablo 22: Yatırımlar Tablosu …………………………………………………………………………45

  Tablo 23: Şirketimizin İştirak Ettiği Kurumlar ve İştirak Pay Oranları ……………………………...46

  Tablo 24: Finansal Durum Tablosu-1 …………………………………………………………….…..49

  Tablo 25: Finansal Durum Tablosu-2 ………………………………………………………………...50

  Tablo 26: Finansal Durum Tablosu-3…………………………………………………………………50

  Tablo 27: Gelir Tablosu ………………………………………………………………………….. …..51

  Tablo 28: Rasyolar ………………………………………………………………………………..…..51

 • v

  GRAFİKLER

  Grafik 1: Çalışan Sayısının Cinsiyete Göre Dağılımı .......................................................................... 11 Grafik 2: Çalışan Sayısının Öğrenim Düzeyine Göre Dağılımı ........................................................... 11 Grafik 3: Net Satışlar (₺) ve Büyüme Oranı (%) ................................................................................. 51 Grafik 4: Dönem Kar/Zarar (₺) ………………………………………………………………………51

 • vi

  SUNUŞ

  Çevre yönetimi alanındaki 20 yılı aşkın tecrübesini başta İstanbul olmak üzere ülkemizin

  ve dünyadaki diğer şehirlerin hizmetine sunabilmek için, sürekli gelişim felsefesiyle hareket

  eden İSTAÇ, sektöründeki çeşitliliği bünyesinde barındırabilen nadir şirketlerdendir.

  İstanbul gibi bir metropol şehirde insanların hayatında önemli yer tutan çevre yönetimini

  sekteye uğratmadan, ihtiyaçlara cevap verebilecek düzeyde ve hızda sunabilmek, yıllardır

  gelen birikimin bir yansıması olarak karşımıza çıkmaktadır.

  Çevre yönetimi stratejilerini doğru belirlemek ve uygulamak, kaynakları etkin bir şekilde

  yönetmek, bugünden geleceğe yönelik uygulamaların kapılarını aralayabilmek, sektörün

  ihtiyaçlara cevap veren çağdaş bir kavram olarak karşımıza çıkmasına neden olmaktadır.

  2016 yılı Faaliyet Raporu, İSTAÇ’ın Çevre Yönetimine bütünsel bakış açısı ile özgün

  çözümler üreten bir şirket olma yolunda sürekli gelişen, kısa ve uzun vadeli hedeflerine

  uzanırken bugünün ve yarının temellerine hitap edebilecek insan ve teknoloji kalitesine

  sahip olma adına ilerleyen bir kurum olarak ortaya koyduğu performansa ilişkin verileri

  sizlerle paylaşmaktan gurur duyuyoruz. Bu bağlamda başta Genel Müdürümüz Sayın

  Fahrettin SORAN olmak üzere tüm İSTAÇ ailesine çalışmalarında başarılarının devamını

  diliyorum.

  Hüseyin EREN

  Yönetim Kurulu Başkanı

 • 1

  1. GENEL BİLGİLER

  1.1. Firma Bilgileri

  İSTAÇ, İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, 28 Aralık 1994

  tarihinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Katı Atık Projesi kapsamında kurulmuş, kent

  temizliği, evsel ve tıbbi atıkların bertarafı, ambalaj atıklarının geri dönüşümü, inşaat ve

  hafriyat atıklarının yönetimi, düzenli depolama sahaları kurulumu ve işletilmesi, çöp sızıntı

  suyunun arıtılması, çöp gazından elektrik üretimi, gemilerden ve deniz yüzeyinden atıkların

  toplanması ve bertarafı, organik atıklardan kompost üretimi, endüstriyel atıkların bertarafı

  ve geri kazanımı ile çok sayıda çevre sağlığı ve düzenlemeleri alanında İstanbul halkına

  hizmet vermektedir.

  2016 yılı Faaliyet Raporu Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 28395 sayılı “Şirketlerin Yıllık

  Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkındaki Yönetmelik” hususları

  dikkate alınarak 01.01.2016 -31.12.2016 hesap dönemine göre hazırlanmıştır.

  Şirketimizin faaliyet göstermiş olduğu hizmet birimleri ve lokasyon iletişim adresleri

  Tablo 1’ de detaylı olarak belirtilmiştir.

  GENEL BİLGİLER

  Ticaret Unvanı: İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE

  TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

  Vergi Numarası: Büyük Mükellefler V.D. | 481 002 9159

  Ticaret Sicili Numarası: 236265

  Meslek Grubu: 63-ENERJİ

  Merkez Adresi: Paşa Mah. Piyalepaşa Blv. No:74 34379 ŞİŞLİ / İSTANBUL

  Telefon: +90 212 - 230 60 41

  Faks: +90 212 - 231 76 14

  Çağrı Merkezi: 444 8 500

  e-posta: istac.istanbul | [email protected]

  web adresi: www.istac.istanbul

 • 2

  1.1.1. Firma Hizmet Alanları İletişim Bilgileri

  HİZMET

  ALANLARI HİZMET BİRİMLERİ ADRES TELEFON

  KENT

  TEMİZLİĞİ

  VE

  ATIK

  BERTARAF

  Odayeri Atık Bertaraf Odayeri Düz. Dep. Alanı Göktürk

  Köyü Kemerburgaz/Eyüp 0 (212) 322 01 50

  Kömürcüoda Atık

  Bertaraf

  Kömürcüoda Düz. Dep. Alanı -

  K.Oda Mevkii No:3

  Karakiraz Köyü/Şile

  0 (216) 732 87 05

  Seymen Atık Bertaraf Küçükseymen Köyü Mevki /

  Silivri 0 (212) 743 62 08

  Kent Temizliği

  Edirnekapı

  İBB Yol Bakım Müdürlüğü Yanı

  Edirnakapı/Fatih 0 (212) 521 83 44

  Kent Temizliği Beşiktaş Kadırga Cad. İnönü Stadı

  Yanı/Beşiktaş 0 (212) 327 92 32

  Kent Temizliği

  Yenibosna

  Yenibosna Sanayi Cad.

  Bahçelievler/Yenibosna 0 (212) 452 40 53

  Kent Temizliği

  Gaziosmanpaşa

  Cumhuriyet Mah. Hilal Cad.

  No: 20 Sultangazi/Gaziosmanpaşa 0 (212) 594 16 96

  Kent Temizliği

  Kıraç

  Atatürk mh. Raif Orbay Cad.

  No:14 Kıraç/Esenyurt 0 (212) 886 41 54

  Kent Temizliği Maltepe 70 Evler Mevkii Gülsuyu

  Mezarlığı Üstü/Maltepe 0 (216) 427 67 94

  Kent Temizliği

  Ümraniye

  Hekimbaşı Küçüksu Cad.

  Ümraniye Cezaevi Yanı/Ümraniye 0 (216) 630 20 34

  ATIK LOJİSTİK

  Baruthane

  Atık Aktarma Merkezi

  Paşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı

  No:74 Şişli 0 (212) 230 60 41

  Yenibosna

  Atık Aktarma Merkezi

  Yenibosna Sanayi Cad. No:3

  Bahçelievler/Yenibosna 0 (212) 551 18 76

  Halkalı

  Atık Aktarma Merkezi

  Halkalı Yarımburgaz Mah. Fatih

  Cad Halkalı/Küçükçekmece 0 (212) 861 10 79

  Silivri

  Atık Aktarma Merkezi

  Yenimahalle 1 Kasım Cad. Hasan

  Çeşme Mevkii/Silivri 0 (536) 861 10 81

  K.Bakkalköy

  Atık Aktarma Merkezi

  Atatürk Mah. Erzincan Cad.

  Küçükbakkalköy/Kadıköy 0 (533) 812 04 15

  Hekimbaşı

  Atık Aktarma Merkezi

  Hekimbaşı Küçüksu Cad.

  Ümraniye Cezaevi Yanı/Ümraniye 0 (536) 033 81 90

  Aydınlı

  Atık Aktarma Merkezi

  Aydınlı Köyü Patlayıcılar Yolu

  Tuzla 0 (542 )349 27 84

  Şile

  Atık Aktarma Merkezi

  Şile Araç Muayene İstasyonu Yanı

  Şile 0 (507) 204 16 62

 • 3

  HİZMET

  ALANLARI HİZMET BİRİMLERİ ADRES TELEFON

  DENİZ

  HİZMETLERİ

  Sütlüce Sütlüce Mahallesi Karaağaç

  Caddesi No :9/1 Beyoğlu 0 (212) 254 37 09

  Kasımpaşa

  Camii Kebir Mah. Bahriye Cad.

  Toprak Tabya Sok. No:4 Kat:5

  Beyoğlu

  0 (212) 238 35 42

  Pendik Sahil Bulvarı No:8/3 Pendik 0 (543) 906 08 58

  Haydarpaşa Gemi

  Atıkları Arıtma Tesisi

  Tcdd H.Paşa Liman İşl.

  Müdürlüğü/Kadıköy 0 (216) 348 16 94

  KIYI TEMİZLİK

  Kıyı Temizlik Eyüp Emniyettepe Mah. Halitpaşa Cad.

  No:17 Eyüp 0 (212) 625 26 37

  Kıyı Temizlik

  Küçükçekmece

  Fatih Mah. Cengiz Topel Cad.

  Gülşenyuva Blokları Yanı

  İçkumsal/Küçükçekmece

  0 (212) 426 11 14

  Kıyı Temizlik Ataşehir Barbaros Mah. Evren Cad. No:32

  Yenisahra/Ataşehir 0 (216) 545 24 17

  Kıyı Temizlik Silivri Selimpaşa Mah. 6096 Sok Silivri 0 (212) 731 44 37

  ENDÜSTRİYEL

  ATIK YÖNETİMİ

  Endüstriyel Atık

  Planlama

  Paşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı

  No:74 Şişli 0 (212) 230 60 41

  Endüstriyel Atık İşletme Karakiraz Köyü İstaç Katı Atık

  Tesisleri Kümeevleri No:3 Şile 0 (216) 732 87 05

  TIBBİ ATIK

  TOPLAMA VE

  BERTARAF

  Tıbbi Atık Yakma ve

  Sterilizasyon Tesisi

  Odayeri Düz. Dep. Alanı Göktürk

  Köyü Kemerburgaz/Eyüp 0 (212) 322 01 50

  Tıbbi Atık Toplama

  Eyüp

  Silahtarağa Mah. Silahtarağa Cd.

  İBB Park Bahçeler Haliç Şefliği

  Yanı Eyüp

  0 (212) 581 02 97

  Tıbbi Atık Toplama

  Küçükbakkalköy

  Atatürk Mah. Erzincan Cad.

  Küçükbakkalköy/Ataşehir 0 (216) 573 30 16

  HAFRİYAT

  TOPRAĞI,

  İNŞAAT,

  YIKINTI

  ATIKLARI

  DEPOLAMA VE

  GERİ KAZANIMI

  Hafriyat Atıkları

  Yönetimi

  İBB. Yol Bakım Müdürlüğü Yanı

  Edirnekapı/Fatih 0 (212) 521 01 01

  GERİ KAZANIM

  VE KOMPOST

  Geri Kazanım ve

  Kompost

  Işıklar Köyü Ege Sokak No:5/1

  Kısırmandıra Mevkii

  Kemerburgaz/Eyüp

  0 (212) 206 53 91

  ÇEVRE

  LABORATUVARI

  Çevre Laboratuvarı Işıklar Köyü Ege Sok. No:5/1

  Kemerburgaz/Eyüp 0 (212) 206 53 91

  ENERJİ ÜRETİM

  TESİSİ Hasdal

  Kemerburgaz Yolu Eski Hasdal

  Çöplüğü Hasdal

  Kemerburgaz/Eyüp

  0 (212) 360 24 47

  MAKİNE BAKIM

  HİZMET BİRİMİ Edirnekapı

  İBB Yol Bakım Müdürlüğü Yanı

  Edirnakapı/Fatih 0 (212) 521 81 52

  Tablo 1: İSTAÇ AŞ Hizmet Alanlarına ait İletişim Bilgileri

 • 4

  1.1.2. Misyon ve Vizyon

  Misyonumuz,

  Daha yaşanılır bir çevre için sıfır etki yaklaşımı ile özgün çözümler üretmek ve çevre bilinci oluşturmaktır.

  Vizyonumuz,

  Çevre yönetimine bütünsel yaklaşımla özgün çözümler üreten uluslararası otorite kuruluş olmaktır.

  Değerlerimiz,

  • Bilgi ve tecrübelerimizi paydaşlarımızla paylaşırız.

  • Çevre Yönetimini işimiz ötesinde kimliğimiz olarak görürüz.

  • Çevre problemlerine yönelik özgün çözümlerimizi gelecek sorumluluğu ile tasarlarız.

  • Başarının “BEN” de değil, “BİZ” de olduğuna inanırız.

  • Yaptığımız işte daima mükemmeli yakalamaya çalışırız.

  Stratejik Amaçlarımız,

  • Nihai Bertarafa Giden Atık Oranını Azaltmak

  • Atık Bertaraf Yöntem Çeşitliliğini Artırmak

  • Kaynaklarımızı Temiz Enerjiye Dönüştürmek ve Enerjiyi Verimli Kullanmak

  • Çevre Yönetiminde Referans Kuruluş Olmak

 • 5

  1.1.3. Tarihçe

 • 6

  1.2. Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapıları İle Bunlara İlişkin Hesap

  Dönemi İçerisindeki Değişiklikler

  İSTAÇ İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (İSTAÇ AŞ)

  28.12.1994 yılında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Katı Atık Projesi kapsamında

  evsel atıkların düzenli olarak depolanması ve bertarafı, tıbbi atıkların taşınması ve

  yakılması ile çevre sağlığı için her türlü ağaç, fide ve çiçek temini, bunların dikimi ve

  bakımı gibi faaliyetleri yürütmesi, bunlar için gerekli tesislerin kuruması ve işletilmesi

  amacıyla kurulmuştur.

  Şirketimizin sermayesi 128.000.000,00-TL (Yüz yirmi sekiz milyon Türk Lirası)’dır.

  Şirketimizin ortakları ve ortaklık payları aşağıdaki gibidir;

  Tablo 2: Şirketimiz Ortakları ve Ortaklık Payları

  1.3. İmtiyazlı Paylara ve Payların Oy Haklarına İlişin Açıklamalar

  İSTAÇ’ın ortaklık yapısında, imtiyazlı paylara sahip ortaklar bulunmamaktadır.

  Pay Sahibinin Unvanı Payların Toplam İtibar

  Değeri (₺)

  Ortaklık

  Oranı (%)

  İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 124.137.856 % 96,9827

  İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2.161.792 %1,6889

  METRO İSTANBUL SAN. VE TİC. AŞ 1.659.264 %1,2963

  İSTANBUL AĞAÇ VE PEYZAJ AŞ 26.880 %0,0210

  İSFALT İSTANBUL ASFALT

  FABRİKALARI SAN. VE TİC. AŞ 14.208 %0,0111

 • 7

  1.4. Organizasyon Şeması

  YÖNETİM KURULU

  GENEL MÜDÜR

  SAHA HİZMETLERİ

  GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

  HAFRİYAT

  ATIKLARI

  MÜDÜRÜ

  DENİZ

  HİZMETLERİ

  MÜDÜRÜ

  ENDÜSTRİYEL

  ATIK

  MÜDÜRÜ

  Odayeri Atık Bertaraf

  Şefi

  Seymen Atık Bertaraf

  Şefi

  Hafriyat Atıkları

  Yönetim ve

  Planlama Şefi

  Asya Yakası

  Hafriyat Sahaları

  İşletme Şefi

  Deniz Hizmetleri

  Şefi

  Asya Yakası Kıyı

  Temizlik Şefi

  Endüstriyel Atık

  Planlama Şefi

  Avrupa Yakası

  Kıyı Temizlik Şefi

  İDARİ VE MALİ İŞLER

  GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

  MALİ İŞLER

  MÜDÜRÜ

  TİCARET

  MÜDÜRÜ

  KALİTE ve

  KURUMSAL

  GELİŞİM

  MÜDÜRÜ

  Entegre Yönetim

  Sistemleri Şefi

  Ticari

  Sözleşmeler Şefi

  Satınalma Şefi

  Muhasebe

  Şefi

  Bütçe ve Finans

  Şefi

  İNSAN

  KAYNAKLARI

  MÜDÜRÜ

  İnsan Kaynakları

  Şefi

  Eğitim ve

  Kariyer

  Planlama Şefi

  Yazı İşleri ve

  İletişim

  Şefi

  Asya Yakası İdari

  İşler Şefi

  İşyeri Hekimliği

  İstihkak ve Kesin

  Hesap Şefi

  İş Sağlığı ve

  Güvenliği

  Yönetim Şefi

  Bilişim

  Teknolojileri Şefi

  Endüstriyel Atık

  İşletme Şefi

  Özel Kalem

  Entegre Yönetim

  Temsilcisi

  Sosyal

  Etkinlikler

  Şefi

  TEKNİK GENEL MÜDÜR

  YARDIMCISI

  İŞLETMELER

  MÜDÜRÜ

  PROJE VE İŞ

  GELİŞTİRME

  MÜDÜRÜ

  Geri Kazanım ve

  Kompost Tesisi

  Şefi

  Asya Yakası

  Tıbbi Atık

  Toplama Şefi

  Tıbbi Atık

  Bertaraf Şefi

  Makine Bakım

  Şefi

  Enerji Yönetim

  Şefi

  Proje Yönetim

  Şefi

  Araştırma-

  Geliştirme Şefi

  Proje Etüt Şefi

  İş Geliştirme ŞefiGemi Atıkları

  Arıtma Tesisi Şefi

  Hukuk Müşaviri

  KENT TEMİZLİĞİ

  ve

  ATIK BERTARAF

  MÜDÜRÜ

  Asya Yakası Kent

  Temizlik Şefi

  Avrupa Yakası Kent

  Temizlik Şefi

  Avrupa Yakası

  Tıbbi Atık

  Toplama Şefi

  Avrupa Yakası

  Hafriyat Sahaları

  İşletme Şefi

  Kurumsal

  Kaynak Planlama

  Şefi

  Çevre Yönetimi

  Şefi

  Kurumsal

  Pazarlama Şefi

  Güvenlik

  Şefi

  DESTEK

  HİZMETLERİ

  MÜDÜRÜ

  Avrupa Yakası

  İdari İşler

  Şefi

  Çevre

  Laboratuvarı Şefi

  Müşteri

  Hizmetleri Şefi

  Kömürcüoda Atık

  Bertaraf Şefi

  ATIK LOJİSTİK

  MÜDÜRÜ

  Asya Yakası Atık

  Aktarma Şefi

  Avrupa Yakası

  Atık Aktarma

  Şefi

  Arıtma Tesisleri Şefi

  Tanıtım ve

  Halkla İlişkiler

  Şefi

 • 8

  1.5. Yönetim Organı, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler

  Yönetim organı üyeleri ile üst düzey yönetici sayıları aşağıdaki gibidir;

  Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Vekilleri ve Üyelerinin şirketimizdeki görev süreleri

  Tablo 4’ de belirtilmiştir.

  ADI SOYADI GÖREVİ GÖREV SÜRESİ

  BAŞLANGICI - BİTİŞİ

  Sn. Hüseyin EREN Başkan 01.04.2013-Devam Ediyor

  Sn. Adem AVCI Başkan Vekili 02.01.2015-Devam Ediyor

  Sn. Selim KARABULUT Başkan Vekili 02.01.2015-Devam Ediyor

  Sn. Mahir ALKIS Üye 26.07.2002-Devam Ediyor

  Sn. Tuncay BULUT Üye 01.04.2005-Devam Ediyor

  Sn. Mahmut SÜMEN Üye 01.03.2006-Devam Ediyor

  Sn. Mahmut İSLAMOĞLU Üye 01.02.2007-Devam Ediyor

  Sn. Celil ASLAN Üye 01.05.2009-Devam Ediyor

  Sn. Adem ESEN Üye 06.06.2014-Devam Ediyor

  Sn. Kazım Taylan SEVER Üye 06.06.2014-Devam Ediyor

  Sn. Yılmaz YILDIZ Üye 01.04.2015-Devam Ediyor

  Sn. Murat BAŞTOR Üye 01.04.2015-Devam Ediyor

  Sn. Murat GÜRGÜZE Üye 10.04.2015-Devam Ediyor

  Sn. Serbay ÖZTÜRK Üye 17.09.2015-Devam Ediyor

  Sn. Özlem GARİP Üye 07.04.2016-Devam Ediyor

  Sn. Hatice ŞENER Üye 07.04.2016-Devam Ediyor

  Sn. Hamit POLAT Üye 01.06.2016-Devam Ediyor

  Sn. Mehmet Zeki İMAMOĞLU Üye 14.10.2016-Devam Ediyor

  Sn. Fahrettin SORAN Üye 18.09.2015-Devam Ediyor

  Sn. Rıza HÖKE Üye 01.04.2012 - 14.10.2016

  Sn. Şerafettin USTA Üye 15.05.2012 - 06.04.2016

  Sn. Mehmet ÖZÇELİK Üye 01.04.2015 - 06.04.2016

  Sn. Cemal ÖZDEMİR Başkan Vekili 01.05.2015 - 06.04.2016

  Tablo 4:Yönetim Kurulu Organı Üyelerinin Görev Dağılımları ve Süreleri

  UNVAN PERSONEL SAYISI

  Yönetim Kurulu 18

  Genel Müdür 1

  Genel Müdür Yardımcısı 2

  Müdür 12

  Hukuk Müşaviri 1

  Şef 48

  GENEL TOPLAM 82

  Tablo 3:Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yönetici Sayısının Unvana Göre Dağılımı

 • 9

  Üst Düzey Yöneticilerimiz,

  Şirketimizdeki 2016 yılı içerisinde çalışan toplam personel sayısı ve unvanlarına göre dağılımı

  aşağıdaki Tablo 5‘de gösterilmiştir.

  Fah

  rett

  in S

  OR

  AN

  GE

  NE

  L M

  ÜD

  ÜR

  Hasan SARI

  SAHA HİZMETLERİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

  (TEKNİK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI V.)

  Vahit BALAHORLİ

  ENDÜSTRİYEL ATIK MÜDÜRÜ

  Tevfik YILMAZ

  KENT TEMİZLİĞİ VE ATIK BERTARAF MÜDÜRÜ

  Suphi ÇAĞLAR

  HAFRİYAT ATIKLARI MÜDÜRÜ

  İ. Ruhi KELLECİ

  DENİZ HİZMETLERİ MÜDÜRÜ

  Alparslan KİRİŞ

  ATIK LOJİSTİK MÜDÜRÜ

  Fatih HOŞOĞLU

  İŞLETMELER MÜDÜRÜ

  M. Fatih PEKER

  PROJE VE İŞ GELİŞTİRME MÜDÜRÜ

  Zeynel HACIBEKTAŞOĞLU

  İDARİ VE MALİ İŞLER GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

  Uğur KARA

  İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ

  Şenol BİLDİK

  MALİ İŞLER MÜDÜRÜ

  Ahmet U. İSKENDEROĞLU

  TİCARET MÜDÜRÜ

  Mustafa ALTINAY

  KALİTE VE KURUMSAL GELİŞİM MÜDÜRÜ

  Mevlüt DİLEK

  DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ

  İbrahim CEYHAN

  HUKUK MÜŞAVİRİ

 • 10

  UNVAN PERSONEL SAYISI

  GENEL MÜDÜR 1

  GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 2

  MÜDÜR 12

  HUKUK MÜŞAVİRİ 1

  ŞEF 48

  GENEL MÜDÜR ÖZEL KALEMİ 1

  DANIŞMAN 2

  İŞ YERİ HEKİMİ 5

  AVUKAT 1

  MÜHENDİS 70

  UZMAN 15

  KİMYAGER 12

  KAPTAN 22

  PERSONEL 236

  FORMEN 75

  SORUMLU 158

  TEKNİKER 55

  TEKNİSYEN 41

  USTA 129

  OPERATÖR 349

  ŞOFÖR 952

  GÜVENLİK GÖREVLİSİ 19

  İŞÇİ 1.586

  TOPLAM 3.792

  Tablo 5: 2016 yılı Çalışan Sayısının Unvana Göre Dağılımı

 • 11

  Grafik 1: Çalışan Sayısının Cinsiyete Göre Dağılımı

  Grafik 2: Çalışan Sayısının Öğrenim Düzeyine Göre Dağılımı

  86; 2%

  3706; 98%

  KADIN

  ERKEK

  2 23 263126

  523

  257

  2598

  DOKTORA

  YÜKSEK LİSANS

  LİSANS

  ÖNLİSANS

  LİSE

  MESLEK LİSESİ

  İLKÖĞRETİM

 • 12

  1.6. Yetki, Görev ve Sorumlulukları Düzenleyen Yasal Mevzuat Listesi

  Şirketimiz tüm faaliyetlerini, hukuki bir alt yapıya dayanarak gerçekleştirmekte olup

  hizmetlerinde doğrudan veya dolaylı olarak etkilendiği, yetki, görev ve sorumlulukların

  düzenlendiği yasal mevzuat listesi özetle maddeler halinde aşağıda belirtilmiştir.

  4857 Sayılı İş Kanunu

  4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

  4735 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

  5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu

  5393 Sayılı Belediye Kanunu

  2872 Sayılı Çevre Kanunu

  6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

  Gelir Vergisi Kanunu

  213 Sayılı Vergi Usul Kanunu

  KDV Kanunu

  Kurumlar Vergisi Kanunu

  6085 Sayılı Sayıştay Kanunu

  6098 Türk Borçlar Kanunu

  6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu

  5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

  5809 Elektronik Haberleşme Kanunu

  5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu

  6446 Elektrik Piyasası Kanunu

  6592 Sayılı Maden Kanunu

  Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin

  Kanun

  İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen

  Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun

  Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

  Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

  Karayolları Trafik Yönetmeliği

  Atık Yönetimi Yönetmeliği

  Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik

  Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

  Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik

  Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

  Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği

  Çevre Denetimi Yönetmeliği

  Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği

  Çevre Görevlisi, Çevre Yönetimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik

  Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği

  Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği

  Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Hakkında Yönetmelik

  Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği

 • 13

  Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair

  Yönetmelik

  Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü İle Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği

  Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda

  Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun Kapsamında Mal ve Hizmet

  Alımına İlişkin Yönetmelik

  Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik

  Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği

  İSKİ Atık Suların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği

  Deniz Kirliliğini Önleme Yönetmeliği

  Gemilerden Atıkların Alınması ve Atıkların Kontrol Yönetmeliği

  Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği

  Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği

  Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliği Yönetmeliği

  Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

  Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

  Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

  Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik

  Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

  Orman Kanunu 16. Madde Uygulama Yönetmeliği

  Madencilik Faaliyetleri İle Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması

  Yönetmeliği

  Elektrik Piyasası Dağıtım Yönetmeliği

  Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği

  Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği

  Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği

  Elektrik Şebeke Yönetmeliği

  Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği

  Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik

  Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin

  Yönetmelik

  Çevre Kanununun 29 Uncu Maddesi Uyarınca Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik

  Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik

  Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği

  Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği

  Elektrik Piyasası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

  Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Kurul Kararı

  Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği

  Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

  Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ

  Atık Ara Depolama Tebliği

  Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği

  Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği

 • 14

  Sera Gazı Emisyon Raporlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların

  Yetkilendirilmesi Tebliği

  Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ

  Gönüllü Karbon Piyasası Proje Kayıt Tebliği

  Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkı

  “ÇED Olumlu" veya "ÇED Gerekli Değildir" Kararı Bulunan Projelerde Yapılacak

  Kapasite Artışı ve/veya Genişletilmesi Planlanan Projelere İlişkin Tebliğ

  Mekanik Ayırma, Biyokurutma ve Biyometanizasyon Tesisleri İle Fermente Ürün

  Yönetimi Tebliği

 • 15

  2. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN

  MALİ HAKLAR

  Şirketin Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve

  diğer kilit yöneticilere cari dönemde sağlanan huzur hakkı, ücret, ikramiye ve benzeri mali

  menfaatlerin toplam brüt tutarı 11.126.812 ₺ ‘dir.

  3. ŞİRKET ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

  3.1. Şirketimizin Yatırım ve AR & GE Politikası

  Çevre problemlerini bütünsel bir bakış açısı ile ele alarak, sektörle ilgili

  gelişmelerin ve yeniliklerin sürekli takip edilmesi suretiyle, şirketin temel

  faaliyetlerinde karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik yeni (ilk ve yeni

  olma özelliğine sahip) projeler üretmek,

  Atıklardan ekonomik katkı sağlayacak ürünler elde etmeye yönelik projeler

  üretmek,

  Hibe destek programlarına katılımı arttırmak,

  Yürütülen çalışmalar neticesinde bilimsel yayınlar oluşturularak kurumsal

  imajı arttırıcı ulusal ve uluslararası etkinliklere katılım sağlamak,

  Üniversiteler, TÜBİTAK vb. araştırma kurumları ile ulusal ve uluslararası proje

  işbirliklerini geliştirmek.

  3.2. Dönem İçinde Tamamlanan AR & GE ve Yatırım Çalışmaları ve Bu Çalışmaların

  Firma Kapasite, Maliyet ve Hasılat Döngülerine Olan Parasal Etkileri

  3.2.1. Katı Atık Sızıntı Sularının Membran Distilasyonu ve Evaporasyon ile Arıtımı

  Projesi

  Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı-SANTEZ Programı destekli olan ve Yıldız

  Teknik Üniversitesi (YTÜ) ile birlikte 06.06.2014 tarihli sözleşme ile başlatılan

  projede; Düzenli Depolama Tesislerinde oluşan ve yüksek kirletici

  konsantrasyonuna sahip sızıntı sularının deşarj standartlarını sağlayacak kalitede

  arıtabilecek, alternatif bir sistem olarak düşük basınçlı membran distilasyonu ve

  evaporatör sisteminin kullanımı araştırılması amaçlanmıştır. 2015 yılı Aralık

  ayında tamamen sanayi (İSTAÇ AŞ) ve üniversite (YTÜ) işbirliği ile yerli bir

  modülün üretimi gerçekleştirilmiş olup Ocak 2016’da Odayeri DDT ham su ve

  ultrafiltrasyon çıkış sularında sürekli besleme ile çalıştırılmak üzere saha nakli

  ve montajı tamamlanmıştır. İşletilen Sürekli Kullanılabilir Boşluklu Doğrudan

  Temaslı Membran Distilasyon Modülü ile amonyum gideriminde %77,

  iletkenlik gideriminde %94 ve toplam katı gideriminde %98’lik giderim

  verimliliği elde edilmiştir. 15.09.2016 tarihinde tamamlanan projede üretilen

  modül için 25.11.2016 tarihinde patent başvurusu gerçekleştirilmiştir. Proje

  kapsamında bir adet makale hazırlanmıştır.

 • 16

  3.2.2. Odayeri Katı Atık Düzenli Depolama Sahasından Kaynaklanan Kokulu Organik

  Bileşik Emisyonlarının Karakterizasyonu ve Çevresel Yayılım Etkilerinin

  Araştırılması Projesi

  Projeye, Odayeri Katı Atık Düzenli Depolama Sahasında oluşan muhtemel

  kokuların yakın yerleşim bölgelerine olan etkilerinin incelenmesi, kokuya neden

  olan bileşiklerin ve atmosfer şartlarına bağlı olarak yayılımlarının tespit edilmesi

  amacı ile YTÜ Teknopark Geliştirme Bölgesinde gerçekleştirilmiştir.

  Sahadan belirli dönemlerde alınan numunelerin analizlerine göre alanla ilgili

  kirlilik ve koku modellemesi çalışmaları yapılmıştır. Çalışma neticesinde

  kokuya neden olan bileşikler ve bu bileşiklerin mesafeye bağlı etkisi belirlenerek

  atmosferik yayılım haritası çıkarılmıştır.

  3.2.3. Kentsel Katı Atığın Gazifikasyonu Projesi

  İstanbul’da Avrupa ve Asya yakası olmak üzere belediye atıklarının bertaraf

  edildiği iki adet Düzenli Depolama Tesisi bulunmaktadır. Avrupa Birliği

  tarafından yayınlanan “Yenilenebilir Enerji Direktifi”nde evsel ve endüstriyel

  atıkların biyolojik olarak ayrışabilir kısımları dahil, biyobozunur her tür atık

  (organik atıklar) yenilenebilir enerji kaynakları arasında sayılmaktadır. Bu

  direktif doğrultusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2010 yılında

  hazırladığı “Atıkların Düzenli Depolanmasına İlişkin Yönetmelik” ile AB

  Müktesebatına Uyum kapsamında düzenli depolama sahalarına gönderilen

  organik içerikli atıkların azaltılması hedeflenmiş, alternatif bertaraf

  yöntemlerinin uygulanması gerekli hale gelmiştir. Bu hedef doğrultusunda 10

  ton/gün kapasiteli pilot gazifikasyon tesisi projesi ile belediye atıklarının

  bertaraf edilmesine karar verilmiş, başvuru dosyası hazırlanarak İstanbul

  Kalkınma Ajansı ile gerekli görüşmeler sürdürülmüştür. Fizibilitenin istenen

  şartları sağlayamaması nedeniyle kurumların karşılıklı mutabakatıyla proje

  başvurusu sonlandırılmıştır.

  3.3. Sürdürülmekte olan AR & GE ve Yatırım Faaliyetlerinin Niteliği ve Tamamlanma

  Aşamaları, Planlanan Tamamlanma Tarihleri

  3.3.1. Mikroalg Kültürünün Sürdürülebilir Enerji Üretimi ve Sera Gazı

  Mitigasyonunda Kullanımı Projesi

  Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı-SANTEZ Programı destekli olan ve Yıldız

  Teknik Üniversitesi (YTÜ) ile birlikte 01.06.2013 tarihli sözleşme ile başlatılan

  bu projede; Düzenli Depolama Tesislerinde oluşan sızıntı suyunun UF ve NF

  çıkış sularında laboratuvar ölçeğinde mikroalg üretimi gerçekleştirilmiştir.

  Hazırlık Çalışmalarının ve Laboratuvar Ölçekli Çalışmalar tamamlanmış Pilot

  Ölçekli Tesis Kurulumu gerçekleştirilerek işletmeye alınmıştır. Çalışmanın son

  6 aylık dönemine 2014 yılı Aralık ayı içinde geçilerek Maliyet Analizine

  başlanmış olup proje 2015 yılı Haziran ayı içinde tamamlanarak nihai rapor ve

  fizibilite çalışmaları ile birlikte tamamlanmıştır. Çalışma neticesinde Odayeri

 • 17

  DDT Nanofiltrasyon ve Ultrafiltrasyon üniteleri çıkış sularında üç tip

  fotobiyoreaktör kullanılarak mikroalg üretimi gerçekleştirilmiş ticari bir tesis

  için tasarım kriterleri belirlenmiş, bu kapsamda Pramit Alg Fotobiyoreaktör

  (PAF) tasarımı yapılarak 01.04.2016 tarihinde çelik konstrüksiyonu

  tamamlanmıştır. 05.01.2017 tarihinde patent başvurusu yapılmıştır. Proje

  kapsamında iki adet makale yayımlanmıştır.

  3.3.2. İkinci Sınıf Düzenli Depolama Sahalarında Oluşan Depo Gazının Membran

  Ayırma Prosesleri İle Zenginleştirilmesi ve Alternatif Kullanım Alanlarının

  Araştırılması Projesi

  Proje ile 2. Sınıf Düzenli Depolama Sahalarında oluşan depo gazının yüksek

  saflıkta (>%98 CH4) arıtılarak araç yakıtı (CNG) olarak kullanılabilirliğinin

  araştırılması, ayrıca gaz kalitesi düşük depolama tesisleri için işletme şartlarının

  ve ekonomik ömürlerinin iyileştirilmesi amacı ile membran temelli gaz ayırma

  modüllerinin uygun konfigürasyonlar ile geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

  TUBİTAK 1501 hibe programına başvurulması planlanmaktadır.

  3.3.3. Atık Deniz Yosunlarının Geri Kazanım Uygulamalarının Araştırılması ve

  Sürdürülebilir Atık Yönetim Modelinin Geliştirilmesi Projesi

  İBB kıyı sathında 515 km lik bir mesafede ağırlıklı olarak atık deniz yosunlarının

  neden olduğu kirliliğin önlenmesi amacı atık deniz yosunlarından; laboratuvar

  ölçekli fiziksel yolla ve fermantasyon yoluyla sıvı organik gübre üretilmesi ve

  üretilen bu ürünlerin bitki yetiştiriciliğinde kullanımı incelenmiştir. Tere

  tohumunda yapılan çalışmalarda sıvı gübre olumlu sonuçlar vermiş ve şahit

  numunelere kıyasla gözle görülür büyümeler saptanmıştır. Projenin, pilot

  ölçekteki çalışmalarına başlanmış olup Nisan 2017’de bitirilmesi

  planlanmaktadır.

  3.3.4. Çöp Gazının Zenginleştirilmesi ve Araç Yakıtı Olarak Kullanımı Projesi

  Son yıllarda gaz yakıtlar içten yanmalı motorlarda önemli bir alternatif yakıt türü

  olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu gaz yakıtlarının en önemlileri

  sıvılaştırılmış petrol gazı (liquid petrol gas, LPG), sıkıştırılmış doğal gaz

  (compression natural gas, CNG), hidrojen ve biyogazdır. Özellikle Kuzey

  Avrupa’da depo gazının adsorbsiyon/absorbsiyon, distilasyon ve membran

  prosesleri ile metan içeriğinin zenginleştirilerek doğal gaz hattına verilmesi ve

  araç yakıtı olarak değerlendirilmesi oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır.

  Gerçekleştirilmesi planlanan çalışma kapsamında; 1000 m3/saat kapasiteye

  sahip saflaştırma prosesi ile entegre sıkıştırma ve dolum istasyonunun kurulması

  ve elde edilen %96 (veya üzeri) saflıkta CH4 içeren CNG yakıtın KİT modül ile

  modifiye edilen Tıbbi Atık Toplama Araçlarında yakıt olarak kullanılması

  hedeflenmektedir. Proje kapsamında fizibilite çalışmaları tamamlanarak firma

  görüşmelerine geçilmiştir. Farklı teknolojilerin araştırılmasına devam

  edilmektedir.

 • 18

  3.3.5. Aktarma Araçlarının Dual Tip CNG Yakıta Dönüştürülerek Yakıt Tasarrufunun

  Sağlanması Projesi

  Milyonlarca yıl önce yaşamını yitirmiş organik kökenli bileşikler yeraltında

  bataklık kenarlarında birikir. Sıcaklık, basınç ve çeşitli organizmaların etkisiyle

  bozunmaya uğrar ve bu bozunma sonucu bir hidrokarbon yapısı oluşturur.

  Bu yapı metan, etan, propan gibi gazların bileşiminde olduğu zaman yanıcı bir

  gaz olan doğalgaz oluşur. “Compressed Naturel Gas” yani “Sıkıştırılmış Doğal

  Gaz” diye adlandırılan CNG, doğal gazın yüksek basınçlarda 200/250 barda özel

  kompresörlerle sıkıştırılmış halidir. CNG özellikle otomotiv endüstrisinde

  otogaz ve motor yakıtı olarak kullanılabilmektedir. Otomotiv sanayisinde her

  türlü araçlarda kullanılan CNG tır, kamyon, kamyonet, otobüs, minibüs, araba

  gibi her türlü ulaşım aracında kullanılabilir. Dünya'da sıkıştırılmış doğal gazın

  en yoğun kullanıldığı alan taşımacılık alanıdır. Akaryakıt fiyatlarının yüksek

  olması, oktan değerinin 120-125 oktan olması, temiz ve tam yanmanın

  sağlanması, yağ ile karışmaması sonucu motorun ömrünü uzatması, zamanla

  yakıt tüketimi artışına neden olmaması, patlama tehlikesinin (%5-%15 Hava-

  Gaz karışım oranı) diğer yakıtlara oranla düşük olması CNG' nin teşvik edilen

  bir yakıt olmasını sağlamıştır. Proje kapsamında, aktarma istasyonlarımızdaki

  Mersedes 1840 marka rotopress araçlarımızın motorları Enerji AŞ ve Hayat

  İnovasyon firmaları ile yapılan çalışmalarla motor kit değişimi yapılarak

  aracımız hem CNG hem de motorinle çalışır hale getirilmiştir. Projedeki

  hedefimiz %65 oranında CNG kullanılarak yakıt maliyetlerimizi düşürmektir.

  Değişim sonrası aracımızın testleri 21.11.2016 ‘da Baruthane – Odayeri arasında

  başlatılmıştır. Test planlamamıza göre, 15.01.2017 tarihine kadar İBB’ye

  yapılan yol güzergah belge başvuruların tamamlanması durumunda, aracımız

  Halkalı–Seymen güzergahında test çalışmalarına devam edecektir.

  3.3.6. Organik Katı Atıkların Enerji Verimli Olarak Bertarafı Projesi

  Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı-SANTEZ Programı destekli olan ve

  İstanbul Teknik Üniversitesi ile birlikte 04.06.2014 tarihli sözleşme ile başlatılan

  projede; öğütülmüş mutfak atıkları ile zenginleştirilmiş evsel atıksuların pilot

  ölçekli biyoreaktörde havasız ortamda çürütülmesi araştırılmaktadır. Ayrıca,

  pilot tesis, İstanbul’daki ön atıksu arıtma ve derin deniz deşarjı tesislerini

  temsilen, İSKİ Balta Limanı Atıksu Arıtma Tesisi’ne entegre edilmiş önerilen

  prosesin organik katı atıkların bertarafı ve evsel atıksuların arıtımı üzerine

  çevresel ve ekonomik kazanımları tespit edilecektir. Pilot tesis tasarımı, İhale

  Süreci ve Atıksu Arıtma Tesisine yerleştirilmesi ile Hazırlık Çalışmaları ve

  hidrolik testleri tamamlanarak kurulum gerçekleştirilmiştir. 2016 yılı Haziran

  ayı içinde tamamlanması planlanan proje teknik problemlerin zamanında

  giderilememesi nedeni ile uzatılmıştır. 2017 Ocak ayına uzatılan proje biyolojik

  prosesin devreye alınamamasından dolayı devam etmektedir.

 • 19

  3.3.7. Dönem İçinde Yapılan AR&GE ve Yatırım Harcamalarının Tutarı, Finansman

  Kaynakları

  2016 yılı içerisinde yürütülen Ar-Ge çalışmalarının toplam harcama tutarı

  154.200 ₺’dir.

  3.3.8. Bu Çalışmalarının Firmanın Faaliyetlerine, Hasılat, Maliyet ve Kapasite Kullanım

  Oranlarına Etkileri Konusunda Yönetimin Beklentisi

  Söz konusu Ar-Ge faaliyetlerinin şirketimiz hasılat ve maliyetlerine büyük

  etkileri beklenmemektedir. Ancak, söz konusu projelerin yatırıma geçmesi

  durumunda, şirket faaliyet alanlarının genişlemesine ve hasılat kazanmasına

  sebep olacaktır. Bunun yanında salt Ar-Ge niteliği taşıyan projelerin faaliyet

  konularındaki iyileşmeleri desteklemesi ve kapasite kullanımlarına olacak

  pozitif etkileri yönetim için yeterlidir.

  3.3.9. Şirketin Varsa Devlet Teşviklerinden Yararlanma Durumu

  Şirketimiz Ar–Ge projeleri kapsamında TÜBİTAK, Bilim Sanayi ve Teknoloji

  Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı (İstanbul Kalkınma Ajansı) proje hibe/fon destek

  programlarına başvurarak mali destek almaktadır.

  Kömürcüoda Arıtma tesisi için elektrik enerjisi tüketiminde Çevre ve Şehircilik

  Bakanlığından teşvik alınmaktadır.

 • 20

  4. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ

  GELİŞMELER

  4.1. Şirket Faaliyetleri

  4.1.1. Evsel Atık Yönetimi

  4.1.1.1. Kent Temizliği

  İstanbul’un temizliği kapsamında, Kent Temizlik ve Atık Bertaraf Müdürlüğüne bağlı, Avrupa

  ve Asya Yakası Kent Temizlik Şeflikleri olarak; her geçen gün daha da büyüyen ve gelişen,

  ülkemizin en kalabalık, ekonomik ve sosyo-kültürel açıdan en önemli kenti olan bu metropolün,

  tarihi ve kültürel dokusuna zarar vermeden, ihtiyaçlara zamanında ve eksiksiz biçimde cevap

  verebilecek şekilde, yaşanılabilir bir çevre oluşumuna katkıda bulunarak, daha temiz bir İstanbul

  için, faaliyetlerimizi 365 gün 7/24 saat esasına göre ara vermeksizin sürdürmekteyiz. Daha

  temiz bir İstanbul ve yaşanılabilir bir çevre adına, İstanbul genelinde mekanik süpürme, yıkama

  ve elle süpürme çalışmalarımız kapsamında 1.400 personel ve 311 araçla;

  Mekanik süpürme faaliyeti olarak 39 ilçe, 1.357 ana arterde yaklaşık olarak günlük

  6,6 milyon m2 alan süpürülmekte,

  Mekanik yıkama faaliyeti olarak 350.000 m2 alan yıkanmakta olup, ayrıca 40 km

  bariyer ve 50.000 m2 zemin temizlenmektedir.

  Elle süpürme çalışmalarımızda ise her gün ortalama 33 alt geçit, 214 üst geçit,

  841 otobüs durağı ve 18 meydan, sahil yürüyüş ve bisiklet yolları ile metrobüs durakları

  düzenli olarak temizlenmekte, bunun yanında afiş toplama, yazı silme, hayvan ölüsü ve

  hurda lastikler toplanmaktadır. Ayrıca, gerçekleşen trafik kazaları sonucu yolun

  temizlenmesi amacıyla müdahale edilmekte ve bütün bu çalışmalar sonucunda da

  günlük yaklaşık 7.800 poşet atık toplanmaktadır.

  Kış çalışmaları kapsamında, tuzlama ve kar küreme, ani gelişen doğal afet vb.

  durumlarda araç ve personellerimiz ile gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

 • 21

  Kent temizliği faaliyetlerimizi yürütürken; alanında uzman ve kurumsal aidiyet

  duygusunu benimsemiş deneyimli personellerimiz ile çalışmalarımızı devam

  ettirmekteyiz. Son teknoloji ile bezenmiş olan, çevreye duyarlı, daha az gürültülü ve gaz

  salınımı minimum seviyede olan güçlü araç filomuz sayesinde yapılan temizlik

  çalışmaları esnasında, havada asılı kalan partikül maddeler tekrar ortama verilmeyerek

  şehrin hava kalitesi de korunmaktadır.

  Elle süpürme faaliyeti ile günlük

  yaklaşık 7.800 poşet atık toplanmaktadır.

  Mekanik yıkama faaliyeti ile

  350.000 m2 alan yıkanmaktadır.

  Mekanik süpürme faaliyetinde

  6,6 milyon m2 alan süpürülmektedir.

 • 22

  Tablo 6: 2016 yılı Avrupa ve Asya Yakası Mekanik Süpürme-Mekanik Yıkama Miktarları

  AVRUPA YAKASI ASYA YAKASI İSTANBUL GENELİ

  Mekanik

  Süpürme

  (m2)

  Mekanik

  Yıkama

  (Adet)

  Mekanik

  Süpürme

  (m2)

  Mekanik

  Yıkama

  (Adet)

  Mekanik

  Süpürme

  (m2)

  Mekanik

  Yıkama

  (Adet)

  OCAK 94.544.955 495 37.036.451 97 131.581.406 592

  ŞUBAT 130.840.454 716 58.055.383 255 188.895.837 971

  MART 139.142.385 770 61.841.020 270 200.983.405 1.040

  NİSAN 134.023.521 720 61.485.672 377 195.509.193 1.097

  MAYIS 136.942.911 769 63.822.906 350 200.765.817 1.119

  HAZİRAN 131.522.159 625 70.380.330 439 201.902.489 1.064

  TEMMUZ 135.842.790 620 72.276.423 458 208.119.213 1.078

  AĞUSTOS 140.848.224 656 71.918.724 505 212.766.948 1.161

  EYLÜL 132.859.367 549 70.679.919 460 203.539.286 1.009

  EKİM 138.066.189 728 72.387.762 423 210.453.951 1.151

  KASIM 135.246.917 640 70.434.573 301 205.681.490 941

  ARALIK 136.587.473 506 69.840.579 282 206.428.052 788

  TOPLAM 1.586.467.345 7.794 780.159.741 4.217 2.366.627.087 12.011

  GÜNLÜK 4.334.610 21 2.222.677 12 6.557.287 33

 • 23

  4.1.1.2. Atık Bertaraf

  1995 yılından itibaren İstanbul‘un belediye atıkları, Avrupa ve Asya yakalarında kurulan

  Atık Bertaraf Tesislerinde bertaraf edilmeye başlanmıştır. Bu tesisler, Avrupa yakasında

  Eyüp Göktürk Odayeri ve Silivri Seymen Köyünde, Asya Yakasında ise Şile Karakiraz

  Köyü Kömürcüoda mevkilerinde kurulmuştur.

  II. Sınıf Düzenli Depolama Tesislerinde belediye atıklarının bertarafı süreci; işletme, ek

  saha yapımı, sahanın izlenmesi ve kontrolü, sızıntı suyunun toplanması-arıtımı ve depo

  gazı yönetimi gibi çalışmalar ulusal ve uluslararası standartlara göre devam etmektedir.

  Düzenli depolama sahalarının tasarımı ve işletilmesinde geçirimsizlik tabakasının

  oluşturulması, atıkların serilmesi ve sıkıştırılması, atıkların üzerine ara örtü toprak

  yapılması, sızıntı sularının toplanarak arıtılması ile yeraltı ve yüzey sularının korunması,

  oluşan depo gazının toplanarak kontrol altına alınması çalışmaları ile bertaraf

  proseslerinden kaynaklanması muhtemel olumsuzluklar da önlenmektedir.

  ODAYERİ KÖMÜRCÜODA

  SEYMEN

 • 24

  İstanbul’da günlük yaklaşık 17.000 ton belediye atığı oluşmaktadır, oluşan bu atıkların

  10.833 ton/gün kısmı Odayeri, 5.895 ton/gün kısmı Kömürcüoda ve 605 ton/gün kısmı

  ise Seymen Atık Bertaraf Tesislerinde uluslararası geçerliliği olan standartlar ve

  yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edilmektedir.

  ASYA YAKASI

  DEPOLAMA (Ton)

  AVRUPA YAKASI

  DEPOLAMA (Ton)

  Kömürcüoda Odayeri Seymen

  OCAK 164.667 315.879 14.917

  ŞUBAT 155.578 304.149 14.502

  MART 162.076 329.640 16.722

  NİSAN 161.069 332.043 18.612

  MAYIS 176.127 354.172 19.587

  HAZİRAN 193.370 373.340 21.163

  TEMMUZ 179.797 323.161 21.753

  AĞUSTOS 195.502 349.709 22.332

  EYLÜL 202.059 341.371 19.939

  EKİM 191.959 349.463 17.878

  KASIM 188.696 333.518 17.854

  ARALIK 181.103 321.868 16.474

  TOPLAM 2.152.001 4.028.313 221.732

  Tablo 7: 2016 yılı Avrupa ve Asya Yakası Lokasyonlara Göre Depolama Miktarları

  İstanbul'da günlük17.000 ton belediye atığı

  oluşmaktadır.

  5.895 ton/gün Kömürcüoda

  10.833 ton/gün

  Odayeri

  605 ton/gün

  Seymen

 • 25

  4.1.1.3. Çöp Sızıntı Suyu Arıtma

  Belediye atıklarının düzenli depolama yöntemi ile bertarafı sonucu kimyasal, biyolojik

  ve fiziksel olaylara maruz kalarak oluşan çöp sızıntı suyunun çevreye ve insan sağlığına

  zarar vermemesi için kontrol edilmesi gerekmektedir.

  Çöp sızıntı sularının arıtımı için ön çöktürme membran biyoreaktör (nitrifikasyon-

  denitrifikasyon-UF membranları), nanofiltrasyon ünitesi ve çamur susuzlaştırma

  ünitelerinden oluşan nihai arıtma tesisleri kurulmuş ve söz konusu sızıntı suları bu

  tesislerde arıtılmaktadır.

  AVRUPA YAKASI

  ARITMA

  (m3)

  ASYA YAKASI

  ARITMA

  (m3)

  OCAK 119.462 45.416

  ŞUBAT 91.203 49.309

  MART 69.784 47.921

  NİSAN 92.975 49.858

  MAYIS 90.548 42.626

  HAZİRAN 106.468 49.187

  TEMMUZ 83.379 36.874

  AĞUSTOS 96.318 41.628

  EYLÜL 92.476 35.171

  EKİM 73.321 41.062

  KASIM 65.174 43.434

  ARALIK 89.419 42.385

  TOPLAM 1.070.527 524.871

  Tablo 8: 2016 yılı Avrupa ve Asya Yakası Çöp Sızıntı Suyu Arıtma Miktarları

  ODAYERİ

  Odayeri Çöp Sızıntı Suyu Arıtma Tesisinin kapasitesi 2.000 m3/gün olup

  yönetmeliğe uygun olarak İSKİ Kanalına deşarj edilir.

  KÖMÜRCÜODA

  Kömürcüoda Çöp Sızıntı Suyu Arıtma Tesisinin kapasitesi 1.700 m3/gün olup yönetmeliğe uygun olarak alıcı ortama

  deşarj edilir.

 • 26

  4.1.1.4. Geri Kazanım ve Kompost Üretimi

  2001 yılında kurulan 1.000 ton/gün atık işleme kapasiteli Geri Kazanım ve Kompost

  Tesisinde, organik atıklardan 18.000 ton/yıl kompost üretilmektedir. Tesiste elde edilen

  kompost, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından

  kentin muhtelif yerlerindeki ağaçlandırma ve peyzaj çalışmalarında kullanılmaktadır.

  Ayrıca İBB tarafından özel firmalara da satışı yapılmaktadır.

  ÜRETİLEN KOMPOST MİKTARI

  (Ton)

  OCAK 2.261

  ŞUBAT 2.899

  MART 1.809

  NİSAN 2.263

  MAYIS 607

  HAZİRAN 1.080

  TEMMUZ 1.566

  AĞUSTOS 1.787

  EYLÜL 779

  EKİM 1.270

  KASIM 1.052

  ARALIK 963

  TOPLAM 18.336

  Tablo 9: 2016 Yılı İçerisinde Üretilen Kompost Miktarı

 • 27

  Geri Kazanım ve Kompost Tesisi içerisinde bulunan ayırma ünitesinde toplanan geri

  dönüşümlü PE, PP türü atıklardan granül tesisinde, granül ve pet çapak üretilerek

  ekonomik değer sağlanmaktadır.

  Plastik atıkların çevreyi kirletme faktörü ve ekonomik değeri dikkate alınarak, bu atıklar

  işlenerek geri kazanılmaktadır.

  GERİ KAZANIM MİKTARI

  (Ton)

  OCAK 736

  ŞUBAT 767

  MART 832

  NİSAN 583

  MAYIS 424

  HAZİRAN 274

  TEMMUZ 379

  AĞUSTOS 416

  EYLÜL 215

  EKİM 544

  KASIM 466

  ARALIK 478

  TOPLAM 6.114

  Tablo 10: 2016 Yılı Geri Kazanım Miktarı

 • 28

  4.1.1.5. Atık Lojistik

  İstanbul’da nüfus artışına bağlı olarak yerleşim alanlarının çoğalmasıyla her geçen gün

  atık miktarı artmaktadır. İlçe belediyeleri tarafından toplanan atıkların depolama

  sahalarına doğrudan taşınmasının maliyetli ve zaman alması sebebiyle aktarma

  istasyonları işletmeye alınmıştır. Bu sayede, uzak mesafelerde olan düzenli depolama

  sahalarına, küçük kapasiteli belediye atık toplama araçlarının gidiş gelişini ortadan

  kaldırarak, yakıt tasarrufu sağlanmakta, trafik yoğunluğu azaltılmakta ve egzoz

  emisyonundan kaynaklanan muhtemel hava kirliliğinin önüne geçilmektedir.

  AVRUPA YAKASI

  (Ton)

  ASYA YAKASI

  (Ton)

  OCAK 256.762 143.937

  ŞUBAT 247.031 134.896

  MART 266.920 144.197

  NİSAN 271.895 146.283

  MAYIS 286.339 154.387

  HAZİRAN 307.045 165.467

  TEMMUZ 212.927 110.318

  AĞUSTOS 204.370 85.132

  EYLÜL 253.550 121.523

  EKİM 278.413 141.217

  KASIM 268.193 136.808

  ARALIK 262.359 133.175

  TOPLAM 3.115.804 1.617.340

  Tablo 11: 2016 Yılı Avrupa ve Asya Yakası Aktarma İstasyonlarına Gelen Evsel Atık Miktarı

  Günlük ortalama 5.000 ton belediye atığı Asya yakasındaki aktarma

  istasyonlarından Kömürcüoda bertaraf tesislerine taşınmaktadır.

  Günlük ortalama 10.000 ton belediğe atığı Avrupa yakasındaki aktarma

  istasyonlarında Odayeri ve Seymen bertaraf tesislerine taşınmaktadır.

 • 29

  4.1.1.6. Çöp Gazından Enerji Üretimi

  Düzenli depolama sahalarında oluşan depo gazı (LFG) gaz toplama sistemleri ile

  toplanarak elektrik enerjisine dönüştürülmektedir. Atıktan enerji üretimi ile, LFG içinde

  %50 oranında bulunan ve karbondioksite oranla 21 kat fazla sera etkisi olan ve

  dolayısıyla küresel ısınmaya neden olan metan gazı, zararsız ve kontrol edilebilir nihai

  ürünlere dönüştürülmektedir.

  ODAYERİ

  ARITMA

  (MWh)

  ODAYERİ

  (MWh)

  KÖMÜRCÜODA

  (MWh)

  OCAK 966 23.614 6.929

  ŞUBAT 965 22.847 6.713

  MART 1.165 23.852 9.727

  NİSAN 1.222 22.392 8.829

  MAYIS 1.136 22.907 9.573

  HAZİRAN 1.148 22.961 9.388

  TEMMUZ 1.212 23.155 9.429

  AĞUSTOS 1.124 26.766 9.641

  EYLÜL 994 24.238 9.294

  EKİM 934 27.510 9.686

  KASIM 1.127 26.918 9.523

  ARALIK 1.188 26.483 9.866

  TOPLAM 13.181 293.643 108.598

  Tablo 12: 2016 yılı Elektrik Üretimi Miktarı

  Çöp gazının bertaraf edilmesinin yanı sıra enerjiye dönüştürülmesi amacıyla ilk olarak 2001 yılında Hasdal, 2008 yılında Odayeri, 2009 yılında Kömürcüoda, 2013 yılında ise Odayeri Arıtma Enerji Üretim Tesisleri devreye alınarak depolanan çöp gazı (metan gazı) elektrik

  enerjisine dönüştürülmeye başlanmıştır. 2016 yılı itibari ile 47 adet gaz motoru ile yaklaşık 64,7 MWh kurulu güç kapasitesine ulaşılmıştır. Hasdal Depolama Sahası Enerji Üretim Tesisi 2 MWh, Odayeri Arıtma Tesisinin tüketimini karşılayan Enerji Üretim tesisi 2 MWh, Odayeri

  Enerji Üretim Tesisi yaklaşık 43,7 MWh ve Kömürcüoda Enerji Üretim Tesisi ise yaklaşık 17 MWh kurulu güçle çalışmaktadır.

 • 30

  4.1.2. Deniz Hizmetleri Yönetimi

  Euroshore (Avrupa Gemi Atık Alımcıları Birliği) üyesi olan şirketimiz, 13 adet lisanlı

  atık alım gemisiyle Marpol 73/78 Uluslararası Denizcilik Anlaşması kapsamında

  EK-I (petrol türevli atıklar), EK-IV (pis su) ve EK-V (çöp) atıkları alabilmektedir.

  4.1.2.1. Deniz Yüzeyi Temizliği

  Şirketimize ait deniz yüzeyi te özel inşa edilmiş 8 adet tekne ile 5 milyon m² ‘lik deniz

  yüzeyi alanı temizlenerek İstanbul halkına hizmet verilmektedir.

  Hizmet

  Verilen Gemi

  Sayısı (Adet)

  EK-I Petrol

  Türevli Atık

  (m³)

  EK-V Çöp

  (m³)

  EK-IV Pis Su

  (m³)

  OCAK 589 7.619 502 797

  ŞUBAT 631 10.629 488 975

  MART 655 11.408 430 1.222

  NİSAN 612 11.871 527 1.496

  MAYIS 650 10.417 623 1.348

  HAZİRAN 610 10.116 526 616

  TEMMUZ 573 8.840 361 752

  AĞUSTOS 600 9.437 579 951

  EYLÜL 518 7.806 375 363

  EKİM 618 11.338 487 1.094

  KASIM 555 10.683 428 677

  ARALIK 561 10.319 464 749

  TOPLAM 7.172 120.483 5.790 11.040

  Tablo 13: 2016 Yılı Gemilerden Atık Alımı Miktarı

 • 31

  TOPLANAN ATIK

  ( m³)

  OCAK 527

  ŞUBAT 351

  MART 327

  NİSAN 391

  MAYIS 513

  HAZİRAN 574

  TEMMUZ 378

  AĞUSTOS 450

  EYLÜL 383

  EKİM 292

  KASIM 321

  ARALIK 236

  TOPLAM 4.743

  Tablo 14: 2016 Yılı Deniz Yüzeyi Temizliği ile Toplanan Atık Miktarı

 • 32

  4.1.2.2. Kıyı-Plaj ve Derelerin Temizliği

  İstanbul Büyükşehir Belediyesi deniz sınırları dâhilinde yaklaşık 515 km olan kıyı

  şeridindeki tüm sahil, plaj, iskele ve yürüyüş bantlarının temizliği, 31 adet daimi ve ilave

  16 adet yazlık ekiplerden oluşan toplamda 47 adet mobil temizlik ekibi tarafından

  yapılmaktadır.

  Ayrıca, yağmur ve benzeri faktörlerden dolayı Haliç, dere ağızları ve koy gibi

  noktalarda biriken ve suyun sığlaşmasına neden olan dip çamuru, özel teçhizatlı temizlik

  araçlarıyla çıkarılmakta ve bertaraf sahalarına taşınmaktadır.

  KIYI TEMİZLİK PLAJ TEMİZLİĞİ DERE ISLAH

  Toplanan

  Atık

  (Ton)

  Toplanan

  Ambalaj Atığı

  (Ton)

  Toplanan

  Atık

  (Ton)

  Toplanan

  Ambalaj Atığı

  (Ton)

  Çıkartılan

  Çamur

  (m3)

  OCAK 323 5 87 0 719

  ŞUBAT 295 6 100 0 4.737

  MART 318 9 117 1 5.421

  NİSAN 293 12 138 1 13.263

  MAYIS 483 10 607 12 13.011

  HAZİRAN 359 18 615 13 11.792

  TEMMUZ 268 15 330 14 1.783

  AĞUSTOS 333 24 588 14 5.939

  EYLÜL 428 15 394 14 3.011

  EKİM 283 11 92 2 4.066

  KASIM 441 8 105 3 6.200

  ARALIK 329 8 70 1 5.093

  TOPLAM 4.158 146 3.248 75 75.035

  Tablo 15: 2016 Yılı Kıyı –Plaj Temizliği ve Dere Islahında Toplanan Atık Miktarı

  47 adet mobil temizlik ekibiyle

  İstanbul Büyükşehir Belediyesi deniz sınırları dâhilinde yaklaşık 515 km alan kıyı şeridi

  temizlenmektedir.

  Su altı temizlik çalışmalarımızla

  deniz dibi yaşamını ve eko sistemi

  olumsuz etkileyen katı atıklar

  profesyonel dalgıçlar ile temizlenmektedir.

 • 33

  4.1.2.3. Gemi Kaynaklı Atıkların Toplanması ve Arıtılması

  2006 yılında gemilerden toplanan petrol türevli atıkların ekonomiye kazandırılması

  amacıyla Haydarpaşa Atık Kabul Tesisi kurulmuştur. Marpol 73/78 EK-I kapsamındaki

  petrol türevli atıklar, ayrıştırılmak amacıyla susuzlaştırılarak İstanbul Enerji AŞ’ye

  gönderilmektedir. Yaklaşık 20.000 ton/yıl atık yağ, ekonomiye geri kazandırılmaktadır.

  ARITILARAK

  DEŞARJ

  EDİLEN

  ATIK SU

  (m3)

  GERİ DÖNÜŞÜME GÖNDERİLEN

  ATIK YAĞ VE SU ORANI

  Atık Su Miktarı

  (m3)

  Atık Miktarı

  (m3)

  Su Oranı

  (%)

  OCAK 7.509 384 13,05 ŞUBAT 9.839 2.172 9,66 MART 11.371 1.408 10,27 NİSAN 11.187 1.749 7,35 MAYIS 10.281 1.590 8,64 HAZİRAN 9.241 1.729 4,23

  TEMMUZ 8.772 845 4,64

  AĞUSTOS 9.052 2.029 4,87 EYLÜL 6.550 1.375 8,00 EKİM 10.047 1.246 7,95 KASIM 9.912 1.701 7,20 ARALIK 9.479 2.084 4,77

  TOPLAM 113.240 18.312 7,17 Tablo 16: 2016 yılı Gemi Kaynaklı Atıkların Arıtılması Sonucu Geri Dönüşüme Gönderilen Atık

  Yağ ve Su Oranları

 • 34

  4.1.3. Tıbbi Atıkların Yönetimi

  Şirketimiz tarafından İstanbul genelinde tıbbi atıklarının alındığı 20 yatak altı ve üstü

  yaklaşık 291 sağlık kuruluşu ve 8.000 tıbbi atık noktası mevcuttur. Tüm bu noktalardan

  toplanan atık miktarı yaklaşık 22.500 ton/yıl olup, patalojik atıklar diğer enfekte atıklardan

  ayrı toplanmaktadır.

  2014 Nisan ayı itibariyle azami kapasitesi 100 ton/gün olan Sterilizasyon Tesisi devreye

  alınmıştır. Sağlık kuruluşlarından özel lisanslı tıbbi atık toplama araçları ile toplanan tıbbi

  atıklar, sterilizasyon tesisinde ön işleme tabi tutulup belediye atık haline getirilmekte ve

  bertaraf edilmek üzere düzenli depolama sahasına gönderilmektedir. Patolojik atıklar ve

  yakılarak bertaraf edilmesi gereken tıbbi atıklar ise, 24 ton/gün kapasiteli yakma tesisine

  getirilmekte, refrakterli fırın içerisinde yakılarak hacimsel olarak %95, kütlesel olarak ise

  %75 oranında azaltılarak bertarafı sağlanmaktadır.

  ASYA YAKASI

  Toplanan Tıbbi Atık Miktarı (Ton)

  AVRUPA YAKASI

  Toplanan Tıbbi Atık Miktarı (Ton)

  OCAK 710 1.313

  ŞUBAT 711 1.313

  MART 751 1.417

  NİSAN 710 1.286

  MAYIS 714 1.310

  HAZİRAN 685 1.273

  TEMMUZ 566 1.090

  AĞUSTOS 685 1.326

  EYLÜL 571 1.138

  EKİM 682 1.349

  KASIM 772 1.407

  ARALIK 764 1.495

  TOPLAM 8.321 15.717

  GENEL

  TOPLAM 24.038

  Tablo 17: 2016 Yılı Toplanan ve Bertaraf Edilen Tıbbi Atıkları Miktarı

  STERİLİZASYON TESİSİ 2014 YAKMA TESİSİ 1995

 • 35

  4.1.4. Hafriyat Atıklarının Yönetimi

  İstanbul’un gizli problemi olan hafriyat kirliliğini, kesin çözüme ulaştırmak amacıyla,

  hafriyat depolama alanları, geri dönüşüm tesisleri ve ıslah projelerini kapsayan çalışmalar

  yapılmaktadır. İstanbul genelinde inşaat yıkıntı atıklarının toplanması, inşaat yıkıntı atıkları

  geri kazanım tesisleri ve hafriyat depolama tesislerinin işletilmesi başlıca faaliyetlerimizdir.

  Çevre Kontrol Merkezi atık yönetim otomasyon projesi kapsamında atık naklini sağlayan

  araçlar web tabanlı olarak kontrol edilmektedir.

  ARAÇ SAYISI

  (Adet)

  TONAJ

  (Ton)

  OCAK 89.091 2.235.354

  ŞUBAT 180.364 4.622.438

  MART 229.953 5.832.633

  NİSAN 338.702 8.586.367

  MAYIS 321.274 8.146.550

  HAZİRAN 315.856 8.065.964

  TEMMUZ 198.032 5.006.319

  AĞUSTOS 285.575 7.270.606

  EYLÜL 191.484 4.963.548

  EKİM 270.779 7.023.803

  KASIM 245.450 6.278.815

  ARALIK 160.702 4.111.117

  TOPLAM 2.827.261 72.143.514

  Tablo 18: 2016 Yılı Depolanan Hafriyat Sahalarına Gelen Araç Sayısı ve Atıkları Miktarı

 • 36

  4.1.5. Endüstriyel Atıkların Yönetimi

  Endüstriyel atıkların analizi, nakliyesi, ambalajlanması, ara depolanması, Solidifikasyon-

  Stabilizasyon tesislerinde ön işleme tabi tutulması, düzenli depolanabilir nitelikteki

  atıkların ise I.Sınıf Düzenli Depolama Sahasında bertarafı sağlanmaktadır.

  Geri kazanılabilir nitelikteki atıklar Ara Depolama Tesisinde tasnif edilip geri kazanım

  tesislerine iletilmekte, yakılabilir nitelikteki atıklar da Elleçleme Tesisinde ön işleme tabi

  tutularak işlenmektedir.

  Uygun olmayanlar ise doğrudan ilgili bertaraf tesislerine gönderilmektedir. Bu

  tesislerimiz 29.01.2016 tarihli, 39590 sayılı Çevre İzin ve Lisans Belgesine sahiptir.

  ARA

  DEPOLAMA

  (Kg)

  DÜZENLİ

  DEPOLAMA

  (Kg)

  ELLEÇLEME

  TESİSİ

  (Kg)

  S/S TESİSİ

  (Kg)

  OCAK 322.138 739.295 - -

  ŞUBAT 383.054 364.349 - -

  MART 493.263 7.086.173 300.000 -

  NİSAN 321.816 1.766.865 358.100 -

  MAYIS 359.593 278.973 191.350 -

  HAZİRAN 291.743 447.161 236.450 -

  TEMMUZ 188.089 265.909 148.950 -

  AĞUSTOS 403.703 1.201.448 329.750 -

  EYLÜL 255.706 1.036.826 207.500 -

  EKİM 308.495 910.312 189.300 -

  KASIM 352.291 1.131.335 274.700 61.872

  ARALIK 522.109 1.049.170 306.800 247.485

  TOPLAM 4.202.000 16.277.816 2.542.900 309.357

  Tablo 19: 2016 Yılı Endüstriyel Atık Tesislerinde İşlenen Atık Miktarı

 • 37

  Endüstriyel atıkların temel özellikleri EK-II’de verilen düzenli depolama kabul sınır

  değerlerini sağlayamadığı takdirde; ilgili parametrelere bakılarak analizler yapılır.

  Stabilizasyon ve Solidifikasyon (S/S) tesisinde işlenebilecek atıklar için türü ve içeriğine

  göre reçeteler oluşturulur. İşlenen atıklar “Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair

  Yönetmelik” teki Ek-II parametrelerine göre gerekli kontrolden geçirildikten sonra nihai

  bertarafı için I.Sınıf Düzenli Depolama sahalarına gönderilir. Stabilizasyon ve

  Solidifikasyon (S/S) tesisimiz, 30.06.2016 tarihli, 39590 sayılı Çevre İzin ve Lisans

  Belgesine sahiptir.

  Elleçleme tesisinin inşaat ve makine ekipman temini tamamlanarak tesis işletmeye

  alınmıştır. 03.03.2016 tarihi itibari ile Geçici Faaliyet Belgesi alınmış olup lisans

  başvurusu yapılmıştır.

  Ara Depolama Tesisi

  Elleçleme Tesisi

  Stabilizasyon ve

  Solidifikasyon (S/S) Tesisi

 • 38

  Profesyonel çalışma ekibimiz tarafından müşterilerimizden uygun şekilde teslim alınan

  atıklar, tehlikeli atık taşıma lisansına sahip araçlarımızla tesislerimize taşınmaktadır.

  Düşük ve orta miktardaki atıklar için; 3,5 ton kapasiteli 1 adet, 8,5 ton kapasiteli

  5 adet liftli araçlarımızla, Yüksek miktardaki atıklar için ise 22,5 ton kapasiteli

  1 adet aracımız ve taşeron firmamız yardımıyla hizmet vermekteyiz.

  TOPLANAN ATIK

  ( Ton )

  OCAK 377

  ŞUBAT 378

  MART 425

  NİSAN 406

  MAYIS 483

  HAZİRAN 525

  TEMMUZ 474

  AĞUSTOS 1.458

  EYLÜL 1.144

  EKİM 1.042

  KASIM 1.255

  ARALIK 1.588

  TOPLAM 9.555

  Tablo 20: 2016 Yılı İçerisinde Endüstriyel Atık Nakliye Hizmetinde Toplanan Atık Miktarı

 • 39

  4.1.6. Çevre Laboratuvar Hizmeti

  Kalite Yönetim Sistemi‘ni tüm personelin katkısıyla TS EN ISO/IEC 17025 standardı,

  müşteri şartları, yasal şartlar ve TÜRKAK rehberlerine uygun olarak etkin bir şekilde

  uygulamayı ve sürekli iyileştirmeyi hedefleyen İSTAÇ Çevre Laboratuvarı, Türk

  Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından 220 parametrede akreditedir. Çevre Ölçüm

  ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği kapsamında Çevre ve Şehircilik

  Bakanlığı tarafından “Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi” ne sahip olan İSTAÇ

  Çevre Laboratuvarı 178 parametrede yeterliliğe sahiptir. Atık Su, Yüzeysel Su, Arıtma

  Çamuru, Katı Atık ve Topraktan numune alınması konusunda Çevre ve Şehircilik

  Bakanlığı tarafından yetkili personelleri ile numune alma işlemini profesyonel şekilde

  yerine getirmektedir.

  İSTAÇ Çevre Laboratuvarı atık su, tehlikeli atık ve arıtma çamuru, kompost, toprak, katı

  atık, atık yağ numuneleri için 650’nin üzerinde parametre ile kendi birimlerine ve bir çok

  sanayi kurumuna analiz ve numune alma hizmeti vermektedir.

  Tehlikeli Atık

  Arıtma Çamuru

  Atık Su Kompost

  Toprak

  Katı Atık

  Atık Yağ

 • 40

  4.1.7. Makine ve Araç Parkı

  Şirketimizin yürüttüğü hizmetlerde kullandığı iş makinası, araç ve ekipmanların bakım

  ve onarım hizmetleri Makine Bakım Şefliği Bakım Onarım Atölyelerinde verilmektedir.

  Bakım Onarım hizmetleri Asya ve Avrupa yakasında 6 farklı lokasyonda

  gerçekleştirilmektedir. Avrupa yakasında Edirnekapı, Odayeri ve Seymen Bakım Onarım

  Atölyesi; Asya Yakasında ise Hekimbaşı, Maltepe ve Kömürcüoda Bakım Onarım

  Atölyeleri bulunmaktadır. Genel olarak hizmet verilen iş makinaları, araç, ekipmanlar

  Tablo 21’ de listelenmiştir.

  Tablo 21: 2016 yılı İSTAÇ AŞ Makina ve Araç Envanteri

  CİNSİ ADET CİNSİ ADET

  Ağaç Kırma Makinası 2 Kompresör 9

  Akaryakıt Tankeri 4 Kurtarıcı - Yol Yardım 3

  Atık Toplama Aracı - Endüstriyel Atık 7 Lastikli Loder 4

  Atık Toplama Aracı - Tıbbı Atık 33 Lastikli Silindir 4

  Bakım Onarım Aracı 2 Lastikli Yükleyici 12

  Bariyer Yıkama Aracı 7 Paletli Excavatör 16

  Çekici - Çöp Treyleri Taşıma 142 Paletli Yükleyici 6

  Çekici - Lowbed Dorse Taşıma 3 Scraper - Çöp Sahası Düz.Aracı 4

  Çok Maksatlı Araç - Yık.Süp.Küreme 33 Taş Kırma Makinası 1

  Çöp Kamyonu - Sıkıştırmalı 5 Temizlik Makinası - Elektrikli 2

  Dozer 15 Titreşimli Elek 2

  Elleçleme Makinası 3 Traktör - Kıyı Mekanik Tem. İşleri 2

  Forklift 9 Tünel Yıkama Aracı 3

  Grader 2 Utv Motosiklet - Kıyı Tem. İşleri 2

  İstif Makinası 1 Uyarı Işıklı Römork - Trafik İkaz 15

  Jeneratör 56 Yarı Römork - Çöp Suyu Tankeri 10

  Kamyon - Damperli 3 Yarı Römork - Çöp Taşıma Hazneli 141

  Kamyon - Vinç Monteli 1 Yarı Römork - Lowbed 3

  Kanal Açma Aracı 2 Yer Silme Temizleme Makinası 2

  Kar Küreme Aracı 2 Yol Süpürme Aracı 127

  Kara-Deniz Yüzey Temizleme Aracı 1 Yol Yardım Aracı 2

  Kıyı Temizleme Aracı 11 Yol Yıkama Aracı 46

  Kompaktör - Çöp Serme 17

  TOPLAM ARAÇ SAYISI 777

 • 41

  4.1.8. Çevre Bilinçlendirme Faaliyetleri

  Atık yönetimi hiyerarşisinin ilk aşaması atıkların kaynağında yönetimi olup, atık

  üretiminin en aza indirgenmesini, üretilen atıkların mümkün olduğunca tekrar

  kullanılmasını kapsar.

  İSTAÇ, çevre bilincinin olgunlaşması amacıyla eğitim faaliyetlerine önem vermektedir.

  Bu amaçla her yıl, çevre ve atık yönetimi konularında sempozyum ve seminerler

  düzenlemektedir.

  4.1.9. Müşavirlik Hizmetleri

  Şirketimiz çevre yönetimi faaliyetleri konusundaki tecrübe ve bilgi birikimini, ihtiyaca özel

  uygulanabilir ve sürdürülebilir çözümler üreterek, ulusal ve uluslararası ölçekteki projeler

  ile kamu kurumları ve özel sektörlere aktarmaktadır.

  Müşavirlik projelerinde temel amacımız, ulusal ve uluslararası normlar doğrultusunda

  “Entegre Katı Atık Yönetimi Hiyerarşisi” ni dikkate alarak amaca hizmet eden en uygun

  yöntem, strateji ve teknolojiye sahip entegre bir katı atık yönetim mekanizması

  oluşturmaktır.

  Entegre katı atık yönetimi, evsel atıklardan ambalaj atıklarına, tıbbi atıklardan tehlikeli

  atıklara, inşaat ve yıkıntı atıklarından özel atıklara kadar tüm atık türlerinin yönetimini

  içermektedir.

  Katı atık yönetimi müşavirliği kapsamında verdiğimiz başlıca hizmetler; entegre katı atık

  yönetimi planları ve stratejilerinin oluşturulması, atık yönetiminde uygun yöntem ve

  teknolojilerin belirlenmesi, atık yönetim projelerinin fizibilite çalışmalarının yapılması,

  projelendirme hizmetleri, kurumsal ve teknik kapasitenin artırılmasına yönelik eğitimlerin

  verilmesi, projelendirilmesi yapılan işlerin inşaat süresince kontrolörlük hizmetlerinin

  yapılmasıdır.

  Beylıkdüzü Amerikan Kültür Koleji'nde 09.11.2016 tarihinde

  İlköğretim Öğrencileri ve Öğretmenlerinden oluşan 100 kişilik ekibe atık yönetimi eğitimi verildi.

  14-15.12.2016 tarihlerinde Tıbbi Atıkların Yönetimi konulu sempozyum düzenlendi. Hastane

  yetkilileri, tıbbi atıkların yönetimi ile ilgili kişiler, doktorlar, hemşirelerden

  oluşan 811 kişi katıldı.

 • 42

  2016 yılında verilen müşavirlik hizmetlerimizden bazıları aşağıda belirtilmektedir.

  4.1.9.1. Ulusal Atık Yönetimi ve Eylem Planı (2015-2016)

  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yapılan protokol kapsamında, 81 ilin atık

  yönetimindeki mevcut durumu analiz edilerek, 2016-2023 yıllarını içeren Ulusal Atık

  Yönetimi ve Eylem Planı hazırlanmıştır. Hazırlanan Plan ile atık projeksiyonları, atık

  yönetim faaliyetleri bölgesel olarak planlanmış, ihtiyaç duyulan tesis kapasiteleri

  belirlenmiş ve tesis yatırımları için genel yatırım ve işletme maliyetleri ortaya

  konulmuştur. Ayrıca, atık yönetim hiyerarşisi çerçevesinde her bir ilimizin orta ve uzun

  vadede atık yönetim stratejileri belirlenmiştir.

  4.1.9.2. Balıkesir Entegre Katı Atık Yönetim Planı (2015-2016)

  Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile imzalanan 155.000 TL + KDV bedelli sözleşme

  kapsamında, Balıkesir sınırları içerisinde yer alan 20 ilçenin entegre katı atık yönetim

  hiyerarşisi baz alınarak farklı metodolojiye sahip tesisler ile kentsel katı atıkların

  optimum seviyede değerlendirilerek, bu tesislerin kapasitelerinin belirlenmesi,

  finansman ihtiyacının ve kurumsal ihtiyacın ortaya konulması çalışmaları yapılmıştır.

  Çalışma süresince 20 ilçe belediyesi yerinde ziyaret edilerek mevcut atık yönetimi

  hakkında bilgi alınmış, kış ve yaz dönemlerini kapsayacak şekilde mevsimsel bazda

  karakterizasyon çalışmaları yapılarak Balıkesir ili için atık yönetim senaryoları ortaya

  konulmuştur.

 • 43

  4.1.9.3. Ev ve Ofis Kaynaklı Tehlikeli Atıkların Yönetim Planı (2015-2016)

  Tüm Atık ve Çevre Yönetimi Derneği (TAYÇED) ile imzalanan 110.000 ₺ + KDV

  bedelli sözleşme kapsamında, ev ve ofis kaynaklı tehlikeli atıkların tanımlanması

  yapılarak, çalışma kapsamında seçilmiş olan 11 adet pilot şehirde belediye atıkları

  içerisindeki tehlikeli atıkların tür ve miktarlarının tespiti amacıyla mevsimsel bazda ik