25
SULIT S45 PENTAKSIR TINGKATAN3 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA NEGERIKEDAHDARULAMAN UJIAN BERTULIS E = S45 OGOS 2Jam ARAHAN: 1- Buka kertas soalan ini apabila diberitahu. 2- Tulis nama dan angka giliran anda pada ruang yang disediakan. 3- Jawapan anda hendaklah ditulis pada ruang jawapanyang disediakan di dalam kertas soalan ini. 4- Kertas soalan ini hendaklah diserahkan kepada Pengawas peperiksaan pada akhir peperiksaan. Untuk Kegunaan Pemeriksa Nama Pemeriksa: Sahagian Soalan Markah Markah Pen uh Diperoleh 1 10 A 10 3 20 4 20 B 5 10 6 20 c 7 10 Jumlah 100 NAMA: .................................................................................................. ANGKA GILIRAN : I I I I I I I I I I I I I I I Kertas soalan ini mengandungi 15 halaman bercetak. [Lihat sebelah SULIT

2015 PPT3 Kedah PI w Ans

  • Upload
    jee2kk

  • View
    5.639

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pendidikan Islam Percubaan PT3 Kedah 2015

Citation preview

Page 1: 2015 PPT3 Kedah PI w Ans

SULIT S45

PENTAKSIR TINGKATAN3 MAJLIS PENGETUA

SEKOLAH MALAYSIA NEGERIKEDAHDARULAMAN

UJIAN BERTULIS

E

=

S45

OGOS 2Jam

ARAHAN:

1- Buka kertas soalan ini apabila diberitahu.

2- Tulis nama dan angka giliran anda pada ruang yang disediakan.

3- Jawapan anda hendaklah ditulis pada ruang jawapanyang disediakan di

dalam kertas soalan ini.

4- Kertas soalan ini hendaklah diserahkan kepada Pengawas peperiksaan

pada akhir peperiksaan.

Untuk Kegunaan Pemeriksa

Nama Pemeriksa:

Sahagian Soalan Markah Markah Pen uh Diperoleh

1 10 A 2· 10

3 20

4 20 B

5 10

6 20

c 7 10 Jumlah 100

NAMA: ................................................................................................. .

ANGKA GILIRAN : I I I I I I I I I I I I I I I

Kertas soalan ini mengandungi 15 halaman bercetak.

[Lihat sebelah SULIT

Page 2: 2015 PPT3 Kedah PI w Ans

./

SULIT

1 (a) Firman Allah SWT:

( Surah Al- Baqarah ayat 155 - 156 )

2

BAHAGIANA

(20 markah)

Jawab semua soalan.

Ayat di atas menerangkan beberapa be".tuk ujian yang menimpa manusia.

. S45

Tanda (;/ ) pada ujian yang terdapat dalam ayat di atas dan (X) pada ujian yang tidak terdapat dalam ayat di atas.

(i) Kekurangan hasil tanaman

(ii) Perasaan takut kepada musuh

(iii) Gagal dalam peperiksaan

(iv) Kesakitan

D D D D

Allah SWT menyuruh hamba-Nya bersabar apabila menghadapi ujian dan reda dengan ketentuan-Nya.

(4 markah)

(b) (i) Terangkan pandangan anda tentang hikmah Allah menurunkan pelbagai ujian kepada

manusia.

(2 markah)

S45 SULIT

Page 3: 2015 PPT3 Kedah PI w Ans

SULIT 3 . S45

Terdapat sesetenqah umat Islam yang tidak dapat menahan kesabaran apabila menghadapi ujian Allah.

S45

(ii) Jelaskan hujah anda mengapakah keadaan tersebut berlaku kepada umat Islam ketika

menerima ujian daripada Allah .

................................................ .-................................................................... .

( 4 markah)

[Lihat sebelah SULIT

Page 4: 2015 PPT3 Kedah PI w Ans

SULIT 4 . S45

2 (a) Sabda Rasulullah SAW:

Hadis di atas menerangkan beberapa amalan mukmin cemerlang.

Berdasarkan hadis di atas, padankan potongan hadis dengan maksud yang betul.

(i)I .__ ----~-· .. _,. J_J~g_t__.n ~ Sabar itu adalah sinaran

fl D Kebersihan itu sebahagian dari iman

(ii) I "t:.p _;.~~\"' L ..._· __ ~_"_ .. _· _!J __ __.r

~~~~s_o_lat_i_tu_c_a_ha_v_a~~~~---' (2 markah)

(b) Jelaskan kelebihan amalan mukmin cemerlang dari aspek sedekah .

...........................................................................................................................................

(2 markah)

S45 SULIT

Page 5: 2015 PPT3 Kedah PI w Ans

SULIT 5 S45

(c) (i) Orang yang menunaikan solat sunat pada waktu malam akan diterangi kuburnya.

S45

Berikan pendapat anda punca masih ramai umat Islam mengabaikan solat sunat pada waktu malam walaupun banyak kelebihannya.

(ii)

(2 markah)

Umat Islam yang beramal dengan tuntutan al-Quran serta memahami maksud ayat yang dibaca akan mendapat pembelaan al-Quran pada hari akhirat.

Huraikan hujah anda untuk menyokong pernyataan di atas.

········································································································································

(4 markah)

[Lihat seb~lah SULIT

Page 6: 2015 PPT3 Kedah PI w Ans

SULIT

3

S45

6

SAHAGIAN 8

[70 markah]

Jawab semua soalan.

(a) Garis jawapan yang betul di dalam kurungan.

(i) (Nabi Hud I Nabi Nuh) adalah salah seorang dari kalangan rasul yang bergelar Ulul Azmi.

(ii) Allah mencipta cap jari manusia yang berbeza menunjukkan Allah bersifat (al-'Alim I al-Hakim)

(iii) (Dosa besar I Dosa kecil) boleh dihapuskan dengan taubat nasuha.

(iv) Segala kejadian di alam ini yang dapat dilihat dan dikaji seperti langit, bumi, haiwan, tumbuhan dan sebagainya disebut ( Alam Syahadah I Alam Ghaib )

S45

(4 markah)

( b) Pilih istilah yang betul bagi penyataan di bawah.

(i) Allah SWT mengetahui segala yang ada di alam ini sama ada yang nyata atau tersembunyi.

Jawapan : ....................................... -.................. .

(ii) Perkara ghaib yang tidak dapat dicapai oleh pancaindera seperti dosa dan syurga.

Jawapan: ......................................................... .

(iii) Allah Maha Adil menjadikan makhluk, memberi rezeki dan menetapkan undang-undang dan peraturan alam.

Jawapan: ........................................................ .

(iv) Peraturan dan hukum yang telah ditentukan Allah sama ada berbentuk suruhan atau larangan.

Jawapan: ....................................................... .

(4 markah)

SULIT

Page 7: 2015 PPT3 Kedah PI w Ans

SULIT 7 ·s45

(c) Jelaskan dua kelebihan orang yang bertawakkal kepada Allah SWT.

1. . ................................................................................................. .

2. ···································································································

(4 markah)

(d) Terangkan dua amalan yang dapat meningkatkan iman seseorang.

1. . ................................................... , .............................................. .

......................................................................................................

2. ·····································································································

(4 markah)

· Kematian ibu tersayang

( e) Berdasarkan gambar di atas, bagaimana anda menghadapi situasi tersebut.

.........................................................................................................

...................................................... · ............................................... .

S45

{ 4 markah)

[Lihat sebelah SULIT

Page 8: 2015 PPT3 Kedah PI w Ans

SULIT 8 . S45

4 (a) lsi tern pat kosong di bawah dengan pilihan jawapan yang sesuai.

Mimbar Tasbih Khatib Selawat

i) Khutbah ialah ucapan yang disampaikan oleh ............. _. .............................. , . sebelum solat Jumaat.

-- ii) Di antara perkara sunat khutbah ialah menyampaikan khutbah di atas

iii) Salah satu rukun khutbah yang wajib dilafazkan dalam Bahasa Arab ialah

(3 markah)

(b) Pesanan taqwa merupakan salah satu daripada rukun dalam khutbah. la merupakan sifat mulia yang menjadi nilaian terbaik Allah SWT ke atas setiap hamba-Nya.

(c)

S45

Sejauh manakah anda bersetuju dengan pernyataan di atas.

·························································································································

(i) Sena_raikan tiga syarat sah dalam ibadat solat.

1- ...................................................... ········· ......................... .

2- ·························································································

3- ·························································································

(4 markah)

(3 markah)

SULIT

Page 9: 2015 PPT3 Kedah PI w Ans

)' .

SULIT 9

(ii) Pilih hukum yang betul bagi ibadah solat di bawah, berdasarkan pilihan jawapan yang disediakan.

Wajib I I Sunat · 1 I Harus I I Makruh I I Haram

1- Syifaa' membaca lafaz ta'awuz sebelum membaca surah al-Fatihah ketika solat.

Jawapan ......... , ............................................... .

2- Pak Mail menunaikan solat sunat secara duduk, walaupun dirinya sihat, tanpa sebarang keuzuran.

Jawapan: .......................................................... .

S45

( 2 markah)

Amalan bermaaf-maafan di Aidilfitri

( d) Berdasarkan gambar di atas, terangkan dua hikmah meraikan Hari Raya terhadap

S45

umat Islam. · ·

1- ...................................................................................... ····· .................. ·····

2- ........... , ..................................................................................................... .

(4 markah)

[Lihat sebelah SULIT

Page 10: 2015 PPT3 Kedah PI w Ans

SULIT 10 $45

( e) Solat merupakan ibadah yang wajib dikerjakan, dalam pelbagai situasi sekalipun. Dewasa ini, kebanyakan para pesakit di hospital, sering mengabaikan tanggungjawab so lat..

Sebagai seorang muslim, apakah peranan anda dalam mengatasi permasalahan ini.

(4 markah)

S45 SULIT

Page 11: 2015 PPT3 Kedah PI w Ans

SULIT 11 S45

5 (a) Lengkapkan jadual di bawah dengan jawapan yang betul.

S45

Riwayat hidup Sayidina Hamzah r.a.

I

t • • • Nama sebenar (i) Tempat lahir (ii) Keturunan (iii) Gelaran

Hamzah b. Abdul '

Mutalib b. Hasyim

[3 markah]

(b) Tandakan (/) pada pernyataan yang betul dan (x) pada pernyataan yang salah mengenai tokoh Sayidina Bilal b. Rabah r.a.

No. Pernyataan · (/) atau (X)

(i) Beliau adalah penganut Islam yang pertama dalam kalangan

hamba

(ii) Banyak membantu Rasulullah SAW mengembangkqn dakwah

Islam dalam kalangan hamba .

..

(iii) Beliau ditikam dengan tombak hingga mati oleh Abu Jahal.

(3 markah)

Semangat persaudaraan dan kasih sayang dalam Islam antara golongan Ansor dan

Muhajirin sangat mendalam sehingga mereka menganggap antara satu dengan

yang lain sebagai saudara kandung sendiri.

(c) Merujuk pernyataan di atas, bagaimanakah anda dapat mencontohi semangat golongan Ansar dan Muhajirin dalam kalangan rakan anda di sekolah.

Berikan hujah anda .

. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4 markah)

[Lihat sebelah SULIT

Page 12: 2015 PPT3 Kedah PI w Ans

SULIT

6

S45

(a)

12

Tulis (Y) sikap positif dan (Z) pada sikap negatif untuk adab bertugas bagi pernyataan di bawah

(i) Menyiapkan tugas tidak mengikut masa yang telah ditetapkan (ii) Sentiasa dedikasi dalam menjalankan tugas (iii) Menggunakan kemudahan pejabat untuk kepentingan peribadi (iv) Sentiasa berintegriti tinggi dalam tugas ,____,

· (4 markah)

(b) Lengkapkan tempat kosong di bawah dengan memilih jawapan yang betul.

Bersangka baik

menyakiti II~ __ s_a_ia_m_~I I mendoakan

(i) Setiap orang Islam dianjurkan untuk memberikan ____ _ ketika bertemu.

(ii) Dalam berkawan kita hendaklah sentiasa ______ _

(iii) terhadap kawan kita. Kita hendakah selalu kawan-kawan kita

kebaikan untuk --------

(iv) Islam menuntut umatnya agar menjauhi perbuatan atau percakapan yang kawan.

(4 markah)

(c) Jelaskan sebab-sebab kita dituntut beradab dengan orang bukan Islam.

1.

2.

(4 markah)

S45

SULIT

Page 13: 2015 PPT3 Kedah PI w Ans

SULIT

S45

13

( d) Rakan baik anda telah meluahkan perasaannya kepada anda mengenai situasi keluarganya yang mengalami keretakan akibat dari perselisihan ibu bapanya.

(e)

Senaraikan empat cadangan yang anda boleh berikan bagi menyelesaikan masalah rakan anda tersebut.

1 .......................................................................................... .

2 ........................................................................................... .

-.3 .......................................................................................... .

4.' .......................................................................................... .

(4 markah)

"Jiran sepakat membawa berkat"

Sejauh manakah pernyataan di atas dapat diamalkan dalam masyarakat yang berbilang kaum.

(4 markah)

. S45

[Lihat sebelah SULIT

Page 14: 2015 PPT3 Kedah PI w Ans

SULIT 14

SAHAGIAN C [ 10 markah]

Jr;iwab semua soa/an

7 (a) lsi tempat kosong dengan pilihan jawapan yang disediakan supaya menjadi ayat yang

lengkap mengikut tertib seperti di dalam al-Quran.

Anda dikehendaki menulis nombor jawapan sahaja.

"'-"

.k..."....a.J~ ,,. ,,.

( Surah Al-Baqarah Ayat 284 )

[3 markah]

(b) Susun semula potongan ayat al-Quran di bawah mengikut tertibnya seperti di dalam al­

Quran.

Anda dikehendaki menulis nombor potongan ayat sahaja . .!=?. 1::.

,,... ;. ,.4 J .... J-r; """ ,,,,.. ,,,,. ,J

~ ·j.!I "'· .:Uil,,. ·o~I ; ,,. 1 '.:'..) _p>- J . ,,. ~J ,,. ,,.

$. ,..Jl. !JI JJ .... -r;"'"" ,,... ,,,.. J c:.. ,;:' _,,.,. ,,... J ........

~I ; "'· .:Uil ..L:...e- lo J9 ~l.l .!J §_ ~,,. 2 ~_p>",,. ,,. ~ _;JJ ,,. ,,.

.,,, o J. ,,... ""' ,...:'!:I..., ~t ::::,,... .. o~'t ,,,,. t;.)1 1- "· .. I IJ.k I o..Jf I I,,. l~I,,. 3 ~ ~ J .,,. j.) JJ ,,. ,,.

( Surah al-Jumaat: 11 )

"".Jawapan:

(i) .......................... .

(ii) .......................... .

·S45

(iii) .......................... .

S45

(3 markah)

SULIT

Page 15: 2015 PPT3 Kedah PI w Ans

SULIT 15 - S45

(c) Tulis semula petikan di bawah dengan menggunakan tulisan jawi.

S45

Kita hendaklah sering berdoa untuk kebaikan diri, keluarga, masyarakat dan

negara. Islam melarang kita mendoakan keburukan orang Islam yang lain.

··················••••:!•••······················································································";···

(4 markah)

KERTAS SOALAN TAMAT

_v_ PENGESAHAN PENGETUA

SULIT

Page 16: 2015 PPT3 Kedah PI w Ans

PANDUAN

PENSKORAN

PT3 2015 PENTAKSIRAN TINGKATAN 3

UJIAN BERTULIS OGOS

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA

NEGERI KEDAH DARULAMAN

Page 17: 2015 PPT3 Kedah PI w Ans

BAHAGIAN A

No Soalan Jawapan Markah

1 (a) (i) √ 1m

(ii) √ 1m

(iii) X 1m

(iv) X 1m

(b)

(i)

- Mempertingkatkan keimanan dan ketaqwaan (1m) kepada Allah

SWT (Im) - Dapat melahirkan mukmin yang tabah dan gigih (1m)

menghadapi cabaran hidup (1m) - Mendidik jiwa menjadi hamba yang reda dan bersyukur (1m)

kepada Allah SWT (1m) - Supaya manusia sentiasa muhasabah diri (1m) untuk

memperbaiki kelemahan yang lalu (1m) Catatan:

1. Isi = 1m dan huraian = 1m 2. Mana-mana jawapan lain yang munasabah di terima

1 isi x 2m=2m

(ii)

Contoh jawapan Iman lemah/ kurang pendidikan agama (I) menjadikan meraka tidak

yakin dengan janji Allah (H). Ini menyebabkan meraka akan

menyalahkan takdir jika sesuatu menimpa mereka(HL). Oleh itu,

umat Islam mestilah yakin dengan janji Allah iaitu meningkatkan

darjat orang yang bersabar (K).

Catatan: - 1 isi sahaja = 1 m - Isi + huraian ringkas = 2m - Isi + huraian lengkap (contoh/sebab/kesan) = 3m - Isi + huraian lengkap + kesimpulan = 4m

4m

No Soalan Jawapan Markah

Page 18: 2015 PPT3 Kedah PI w Ans

2 (a) (i) Kebersihan itu sebahagian dari iman 1m

(ii) Sabar itu sinaran 1m

(b)

(i)

- Mendapat penghormatan dan kasih sayang masyarakat (1m)

terutama daripada fakir miskin (Im) - Mendapat kesihatan yang baik (1m) serta disembuhkan daripada

penyakit (1m) - Mendapat keberkatan rezeki (1m) serta nikmat yang berlipat

ganda (1m) - Mendapat naungan arasy Allah (1m) pada hari akhirat (1m) Catatan:

3. Isi = 1m dan huraian = 1m 4. Mana-mana jawapan lain yang munasabah di terima

1 isi x 2m=2m

(c)

(i)

- Mereka jahil/tidak tahu cara menunaikan solat (1m) kerana

kurang ilmu berkaitan solat (Im) - Sibuk bekerja pada waktu siang (1m) menyebabkan mereka

keletihan untuk bangun malam (1m) - Iman yang tidak mantap (1m) menyebabkan mereka lupa pada

janji Allah SWT (1m) - Suka menghabiskan masa dengan hiburan pada waktu malam

(1m) menyebabkan hati tertutup untuk beribadah (1m) Catatan:

1. Isi = 1m dan huraian = 1m 2. Mana-mana jawapan lain yang munasabah di terima

1 isi x 2m=2m

(ii)

Contoh jawapan Umat Islam hendaklah menghadiri majlis pengajian al-Quran (I)

supaya sentiasa berdamping dengan al-Quran (H). Dengan itu kita

akan mendapat syafaat di hari akhirat kelak (HL). Oleh itu, umat

Islam mestilah sentiasa memuliakan al-Quran (K).

Catatan: - 1 isi sahaja = 1 m - Isi + huraian ringkas = 2m - Isi + huraian lengkap (contoh/sebab/kesan) = 3m - Isi + huraian lengkap + kesimpulan = 4m

4m

Page 19: 2015 PPT3 Kedah PI w Ans

BAHAGIAN B

3

(a)

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

Nabi Nuh Al-Hakim Dosa Besar Alam Syahadah

4x1m = 4m

(b)

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

Al-Alim

Sam’iyyat

Al-Adlu

Syariah

4x1m = 4m

(c)

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

Dua kelebihan orang yang bertawakkal kepada Allah :

Tidak mudah kecewa (1m) menghadapi kegagalan dalam

Kehidupan (1m).

Dapat menghindarkan diri dari sifat sombong (1m) ketika

mendapat kejayaan (1m).

Sentiasa tenang dan tabah (1m) dalam menghadapi ujian

Hidup (1m)

Menyakini bahawa Allah Maha Berkuasa (1m) atas sesuatu

(1m).

Catatan :

- Isi = 1markah dan huraian = 1 markah

Mana-mana jawapan yang munasabah diterima.

2x2m = 4m

Page 20: 2015 PPT3 Kedah PI w Ans

(d)

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

Dua amalan yang dapat meningkatkan iman seseorang :

Sentiasa membaca / menghafal al Quran(1m) supaya mendapat

ketenangan (1m)

Memperbanyakkan ibadat sunat /puasa sunat / solat sunat /

berzikir / bersedekah /Qiyamullail (1m) untuk menampung ibadat

wajib/ untuk mendekatkan diri dengan Allah (1m). Rajin

menghadiri majlis ilmu / mendengar ceramah (1m) bagi

menambahkan keyakinan kepada Allah (1m)

Mendampingi ulama (1m) untuk mendapatkan keberkatan dari

Allah s.w.t (1m).

Sentiasa membuat amal kebajikan / gotong royong / tolong menolong (1m) bagi mengeratkan hubungan silatulrahim (1m)

Catatan :

Mana-mana jawapan yang munasabah diterima.

1 isi = 1markah

1 huraian = 1 markah

2x2m = 4m

(e)

Saya mestilah menyakini konsep qada dan Qadar (I) iaitu Allah

berhak menentukan sesuatu ke atas makhlukNya sejak azali lagi

(H ). Contohnya kematian adalah qada mubram yang tidak boleh

berubah ( HL). Oleh itu saya wajibHlah menerima kematian ibu

tersayang dengan penuh keredaan (K).

Catatan : - 1 isi sahaja - Isi + huraian ringkas = 2 m - Isi + huraian lengkap ( contoh/sebab/kesan)=3m - Isi + huraian lengkap + kesimpulan = 4 m

4m

Page 21: 2015 PPT3 Kedah PI w Ans

4 (a) (i)

(ii)

(iii)

Khatib Mimbar Selawat

3x1m = 3m

(b) Setiap muslim wajib menyemai sifat takwa dalam diri,(I) agar ia dapat menjadi benteng diri dari godaan syaitan (H), memandangkan jiwa yang bertaqwa merupakan insan yang paling hampir disisi Allah.(HL) Oleh itu, setiap muslim wajib melakukan amal soleh untuk mencapai darjat taqwa (K).

4x1m = 4m

(c) (i) Tiga syarat sah solat ialah:

Suci badan, pakaian dan tempat daripada najis. Suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Menutup aurat. Mengadap kiblat. Yakin masuk waktu solat.

3x1m = 3m

(ii) i) Sunat ii) Makruh

2x1m = 2m

(d)

Dua hikmah meraikan Aidil fitri terhadap umat Islam ialah:

Dapat melahirkan umat Islam yang bersatu-padu / melalui amalan ziarah-menziarahi sesama muslim.

Dapat menzahirkan syiar Islam yang terpuji / dengan menjaga akhlak mahmudah ketika meraikannya.

Dapat memupuk nilai kasih sayang sesama muslim / melalui budaya maaf-bermaafan.

Dapat mengeratkan hubungan silaturrahim sesama umat Islam / dengan cara bertegur sapa.

Mana-mana jawapan yang munasabah diterima. 1 isi = 1 markah 1 huraian = 1 markah

2x2m = 4m

Page 22: 2015 PPT3 Kedah PI w Ans

(e)

Contoh jawapan Setiap Muslim, bertanggungjawab untuk menunjuk cara melakukan solat ketika sakit, (I) agar pesakit yang diziarahinya tidak mengabaikan kewajipannya, (H) memandangkan solat merupakan tiang agama. (HL) Sewajarnya setiap Muslim hendaklah sentiasa mendekatkan diri dengan Allah walau disaat ujian menimpanya.(K) Catatan:

- 1 isi sahaja = 1 m - Isi + huraian ringkas = 2 m - Isi + huraian lengkap (contoh/sebab/kesan) = 3 m - Isi + huraian lengkap + kesimpulan = 4m

4m

No. Soalan

Jawapan

Markah

6

a

(i) Z

1m

(ii) Y

1m

(iii) Z

1m

(iii) Y 1m

5 (a) Tempat lahir : Mekah / Kota Mekah Keturunan : Bani Hasyim Gelaran : Asadullah / Singa Allah

3x1m = 3m

(b) / / X

3x1m = 4m

(c) Jawapan : Saya akan mengamalkan sikap tolong menolong dan bantu membantu (I) antara satu dengan yang lain tanpa mengira bangsa (H) seperti bergotong royong membersihkan kelas(HL). Oleh itu, saya dapat mengukuhkan semangat berkasih sayang dalam kalangan rakan sekolah saya(K).

4m

Page 23: 2015 PPT3 Kedah PI w Ans

b (i) Salam 1m

(ii) Bersangka baik

1m

(iii) Mendoakan

1m

(iv)

Menyakiti

1m

c

- Dapat menarik minat mereka (1m) untuk mengkaji Islam (1m)

- Agar dakwah Islam berkembang pesat (1m) dan mereka dapat menerimanya (1m)

- Untuk mengelakkan umat Islam (1m ) dimusuhi (1m) - Wujudnya keamanan (1m) dalam kehidupan (1m)

2 isi x 2m =

4 M

d

- Mendapatkan nasihat kaunselor/ imam. - Banyakkan solat dan berdoa kepada Allah SWT - Sentiasa rapat dengan ibu bapa - Cuba menasihati ibu bapa

4 isi x 1m =

4 M

e

Contoh Jawapan

Setiap individu hendaklah bersikap toleransi (I) dengan berbuat

baik kepada semua lapisan masyarakat dan kaum (H) dengan ini

keharmonian antara kaum dapat diwujudkan (HL) dan sebagai

kesimpulannya jiran akan hidup dengan aman dan damai.(K)

Catatan :

- 1 isi sahaja = 1m

- Isi + huraian ringkas = 2m

- Isi + huraian ringkas + huraian lengkap

(contoh/sebab/kesan) = 3 m

- Isi + huraian ringkas + huraian lengkap

(contoh/sebab/kesan) + kesimpulan = 4m

4m

Page 24: 2015 PPT3 Kedah PI w Ans

BAHAGIAN C

7

(a)

(i)

(ii)

(iii)

2 1 5

3 m

(b)

(i)

(ii)

(iii)

3 2 1

3 m

(c) ض ، كيت هندقله سريغ بردعاء اونتوق كباءيقن ديري ، كلوار

كيت مندعاءكن كبوروقن مشاركت دان نضارا . إسالم مالرغ

. اورغ إسالم يغ الءين

Catatan : - Boleh menulis jawi tetapi semua ejaan tidak betul. = 1m - 02 hingga 10 perkataan yang betul = 2m - 11 hingga 15 perkataan yang betul = 3m - 16 hingga 20 perkataan yang betul = 4m

.

4 m

PANDUAN PENSKORAN TAMAT

Page 25: 2015 PPT3 Kedah PI w Ans

_\/_