2015 07 06 happyweek 126

Embed Size (px)

Text of 2015 07 06 happyweek 126

1. www.akademiestesti.webs.com TDEN OD 6.7. 2015 TDENK PRO HAPPIES Z R A OKOL . 126 ENERGIE DN Tden od 6.7. 2015 ZLAT RUIKY len rukama RODINA SLA RODU interir: SLA BAREV DUCH PODNIKN hlavnsla spchu ROVNOVHA TLA A DUCHA 2. www.akademiestesti.webs.com V poslednch slech HAPPYWEEKu jsme se vnovali otzkm partnerskch vztah. Na zklad tverce ivotn rovnovhy (viz obrzek) jste vidli, e partnersk vztah je druhou nejdleitj oblast vaeho ivota hned po nastaven va ivotn cesty (tvereek s slem 1). Z tto cesty pak vyp- 1. vztah vytv novou rodinu 2. vztah vznik ze dvou pedchzejcch rodin (generac) Vidte tedy, jak siln vliv rodina m na v ivot. Vychzte z n (vae rodie) a zrove vytvte novou rodinu (satek a nov dt v rodin). Nov rodina tak navazuje na rodinu pedchzejc. Energie rodin se tak promchvaj a dky tomuto promchn vznik energie s novou kvalitou. Protoe zde je velmi dleit energie nvaznosti navazovn na to, co bylo mus nov rodina nst st energie (tu nejsilnj) rodiny pedchoz. Tm se upevuj koeny rodu, hodnoty rodu, tradice atd. m silnj koeny a hodnoty rodu jsou, tm lpe na nich me nov rodina stavt. Je to zkon, kter lid odjakiva lv, kdo m bt vam ivotnm partnerem. Dalm, tedy tetm krokem je rodina. Zde je dleit vnmat dva zsadn aspekty: chce naopak co nejvce odpoutat od star rodiny a bt na n pokud mono nezvisl. Prost si to chce dlat po svm. Tm bohuel pichz o vechnu energii, kterou pedchoz generace vytvoily. Nov rodina tak zan od nuly a takov zatky jsou zbyten vyerpvajc. Vce pt pouvali a dky tomu vznikly velmi mocn, vznamn a bohat rody. Jejich sla vyrst prv z koen pedelch generac. Dnes je vak tento princip tm zapomenut. Nov rodiny vznikaj pomrn iveln, bez jakhokoliv vztahu na svoji pvodn rodinu. Nov rodina se R O D I N A 3. krok k ivotn rovnovze 3. www.akademiestesti.webs.com ROVNOVHA TLA A DUCHA Tlo a duch jeden bez druhho neme bt. Tlo bez ducha je tlo mrtvho lovka. Duch bez tla neme fungovat, protoe nem kde a jak (k tomu mu slou prv tlo). Tento princip je vude v prod. Vdy mus existovat hmota a tak funkce pro to, aby hmota oila mohla fungovat. Mezi hmotou a funkc (nebo tak mezi Jin a Jang) je dleit vztah. Hmota mus bt natolik pevn a stabiln, aby aktivitu funkce mohla udret. Naopak, funkce mus bt natolik siln, aby mohla hbat hmotou a tm ji tak umonila fungovn. Jak hmota, tak funkce tedy potebuj dostatek sly, aby se vzjemn mohly podporovat. A pesn tak to funguje i u vaeho tla. Jak se k: bezduch tlo, je tlo bezvldn. Modern doba je vak maximln upoutvna hmotnou energi penze, hmotn statky apod. Duchovn energie se velmi snila a je v souasnosti velmi slab. Vtina lid se tak star o sv tlo, posiluje ho, sportuje s nm, dv mu zdravou vivu apod. Tm, e se starte vhradn o sv tlo, siln potlaujte svoji duchovn energii, tedy svoj funknost. Mete mt sebelpe propracovan tlo a svaly, ale pokud svmu tlu nedodte i silnho ducha, tak z postele nevstanete. Dkazem upadajcho ducha jsou dv statisticky oven veliiny: 1. dramaticky vzrstajc poet pacient psychiatrickch leben 2. enormn nrst konzumace antidepresivnch a ostatnch lk psobcch na psychiku lovka Upadajc duch lovka samozejm souvis i s upadajcm duchem spolenosti, ale tak rodiny (o kter peme na pedchoz strnce). Jedno ovlivuje druh. V minulosti mla kad spolenost pomrn jasn a pevn zsady, hodnoty. Ty se pak penely na rodinu, kter tyto hodnoty vtpovala novm generacm. Dnes se vak tato nvaznost tm vytratila. Vtina lid tak nem vbec jasnou pedstavu o njakm svm ucelenm souboru hodnot, podle kterch chtj t, ivit svoji rodinu, vychovvat sv dti. Veker vzdln je zameno vhradn na materiln rozvoj. O duchovnm rozmru lovka se v dn kole (krom kol, duchovnch a jinak specializovanch) nikdo nic nedozv. Jak tedy posilovat tlo i ducha, jak udrovat mezi nimi rovnovhu, kter vede ke astnmu ivotu? I zde je mnoho rznch cest: patit k njakmu nboenskmu hnut odjet na duchovn msto, kde se organizuj duchovn cvien a vzdln sebevzdln ten knih, sledovn prezentac, pednek apod. navtvovat krsn duchovn msta ve svm okol nauit se meditovat, nebo modlit nauit se vnoit do svho vnitnho j a bt kad den chvli sm se sebou nauit se kontemplovat Pokud zanete rozvjet sv duchovn schopnosti, ji brzy se dostav pjemn pocity uvolnn a lehkosti. Doporuil bych, abyste si alespo na sv prvn krky duchovnho cvien nali dobrho uitele. Je to vdy lep a rychlej postup, ne si se vm lmat hlavu sami, hlavn, kdy nemte dn zkuenosti. Dleitost rovnovhy tla a ducha znali ji sta man. Jejich heslo: Ve zdravm tle, zdrav duch. je jednm z dleitch odkaz jejich kultury. 4. www.akademiestesti.webs.com Uhodnete, kdo vechno dnes pouv Reiki? Vtina lid, kte sly slovo Reiki, ihned mylenku na toto umn zavrhnou. Povauj to za dal blznivinu z vlny New Age, ezoterickou pomcku apod. Ale to ve je daleko, daleko od pravdy. Reiki bylo poprv popsno jako lebn metoda panem Mikao Usui z Japonska. Zde bych se vak zastavil u slovka poprv Meme ci, e se poprv hovoilo o Reiki, tedy len pomoc bosk energie (Rei = Bh, Ki = energie). Ale vyuvn tto energie k len je zaznamenno daleko dve. Pro ns ze zpadn kultury je asi nejdleitj zmnka z Bible. Z n vme, e Je lil pomoc piloen rukou k tlu nemocnho. Vyuvn rukou pi leni je ale star praxe rznch nrod a kultur. Mte rdi mase? Pomhaj vm? Ct se po nich lpe? Ulevily vm od bolesti i nemoci? A co jinho mas je, ne len pomoc rukou? Len pomoc rukou tedy nen nic novho ani neznmho. Naopak, stv se m dl tm populrnj po celm svt. Je oblben u spnch a slavnch lid. Reiki, nebo-li len rukou vyuv nap. slavn golfista Phil Mickelson, Sandra Bullock, Nicole Kidman, Angelina Jolie a mnoho dalch. Reiki je stle vce doporuovno i samotnmi lkai. Mnoz lkai nap. tvrd, e aktivn vyuvn Reiki vede ke snen rizika srdench onemocnn (nap. Dr. Stephen DeVries, autor knihy Co vm doktor asi neekne o cholesterolu. Na tma Reiki hovoila i Oprah ve svm znmm TV poadu. Len pomoc rukou se stv stle vce vyuvanou technikou pro len nebo jako pomocn metoda u klasick lby. Techniku Reiki navc me zvldnout pln kad. Pamatujete si, kdy vs naposledy pchlo u srdce, zabolel vs aludek, rozbolela vs hlava? Pamatujete si na svoji prvn reakci? Tm vdy to bv tak, e si na bolav msto pilote dla sv ruky. Udlte to automaticky, bez pemlen. Pracuje vae podvdom, protoe to vdy v, co je pro vs v danou chvli nejlep. Tato reakce je z toho dvodu, e tlo je samoliteln (vechny rny se vdy sami zacel apod.). V ppad bolesti tlo reaguje samolitelsky tak, e si pilote ruku na postien msto a tm toto msto automaticky lte. Mte dti? Pamatujete si, co jste dlali, kdy mli njak trpen, teba bolen bka? Piloili jste jim na toto msto svoji ruku a dt se po chvli zklidnilo (pokud jste ruku na mst mli dostaten dlouho). Sami tak Reiki vyuvte, ani byste si to uvdomovali. A nyn si pedstavte, e toto len vyuvte vdom, vdy, kdy si potebujete pomoci od njakho zdravotnho problmu. ZLAT RUIKY Je, Misti Reiki a mnoz dal je mli a maj. Mte je i vy 5. www.akademiestesti.webs.com HAPPILLIONAIRE DUCH PODNIKN Dnes se nebudeme zabvat podnikatelskm duchem, nebo-li podnikatelskm talentem. Povme si nco mlo o vyuit ducha v podnikn. teni HAPPYWEEKu ji dvno vd, e ve se dl na dv energie hmoty a funkce. Aby podnikn mohlo fungovat, mus mt njakou npl ducha, chcete-li. m vce budete duchovn energii v podnikn posilovat, tm lpe bude fungovat cel vae podnikn. Nevte? Pojme se podvat na jin obor, kde spch je dleit pro kariru sport. Sport ji dvno nen o fyzick kondici, sle a vytrvalosti tla. Ji nkolik desetilet modern vda v (a my to vme ji nkolik tiscilet ), e sla ducha, sla psychiky je klovm faktorem pro vhru i prohru v kadm konn lovka. pikov sportovci ji dvno netrnuji jen fyziku. Prochz tak velmi sofistikovanm systmem psychickho trningu. Bylo ji mnohokrt dokzno, e bez silnho ducha nelze souboj vyhrt. Sla a rozhodnost ducha rozhoduje o vtzi, ne trnink, ne taktika, ne fyzick zdatnost i sla. Urit jste byli svdky mnoha zpas, kdy jasn outsider vyadil z kola jasnho favorita. Bylo uinno mnoho test a pokus, kdy se mila sla ducha v nvaznosti na fyzick vsledky. Bylo jasn (a mnohokrt) vdecky prokzno, e vyuvn ducha (psychiky) rozhoduje o vtzi. A protoe zde bylo zkoumno jednn lovka, je jedno, jestli se jedn o sportovn jednn, i jednn podnikatelsk. Vsledky vaeho podnikn jsou jasn dan silou vaeho ducha a schopnosti s tmto duchem pracovat. Tak, jako mete trnovat sv tlo, mete trnovat i svho ducha, svoji psychiku. Existuje mnoho rznch technik, kter se mete nauit. V ptm sle HAPPYWEEKu si nkter ukeme a mete si je hned na vlastn ki vyzkouet. 6. www.akademiestesti.webs.com Blog: www.cernakinteriordesign.wordpress.com - kliknte ZDE Sluby ERNK INTERIOR DESIGN si objednejte na dasa@byu.cz nebo telefonicky na 602 556 479 www.cernakinteriordesign.webs.com, Blog: www.cernakinteriordesign.wordpress.com Misti Feng Shui jsou kouzelnci pi prci s barvami. Vd, e kad barva m svoji jasn danou energii. Dky tto znalosti tak Mistr Feng Shui doke pomoc barev vytvoit v kadm prostoru tu sprvnou energii. Opravdov odbornk vak pi vbru barev mus pedem znt dv zkladn informace: jak energie m klient (tj. jak kter barva na klienta psob) jakou funkci m dan prostor mt, tj. k emu m slouit (pro kadou innost vyhovuje jin barva). Pokud vak designr vychz pi vbru barev pouze z momentlnho trendu, i svho vkusu, me svmu klientovi i ublit. Vezmme si nap. klienta, kter m srden problmy i vysok tlak. Pokud takovmu lovku designr vymaluje pokoj ervenou barvou a tuto barvu zvol i pro nbytek a doplky, me svmu klientovi dramaticky zhorit jeho zdravotn stav. erven barva velmi agresivn zvyuje aktivitu srdce a krevnho obhu, vdomho mylen apod. Barvy maj obrovsk vliv na to, jak se v prostoru ctte i na vae zdrav. Proto barvy vybrejte vdy opatrn a vdom. VYZNTE SE V BARVCH? 7. www.akademiestesti.webs.com Kapitola 79 Dojde-li k smru ve velk nenvisti, nco z nevraivosti vdy pece zstv. Je mono to pokldat za dokonal? To je, pro moudr dodruje zvazky lev strany smlouvy a neuplatuje sv poadavky vi druhm. Ten, kdo m ctnost, trv na zvazcch, ten kdo nem ctnost, trv na poadavcch. Tao nebes nezn osobnho zaujet, vdy vak stoj na stran dobrho. Pokud se kdy nkdy poume z tto ka