2014 09 22 happyweek 85

 • Published on
  27-Dec-2014

 • View
  103

 • Download
  0

DESCRIPTION

ivot, prce, podnikn, karira, spch, penze, rodina, harmonie ivota, bydlen, design, zdrav, feng shui, Tao Te ing, vztahy, dti

Transcript

 • 1. www.akademiestesti.webs.com TDEN OD 22.9. 2014. 085 TDENK PRO HAPPIES Z R A OKOL www.akademiestesti.webs.com Bloudte, nebo mte o sv ivotn cest jasno? Pokud mte o sv ivotn cest jasno, pak patte k t astnj, ale o to mn poetn skupince lid. Smyslem ivota se lovk zabv pravdpodobn od dob, kdy zaal pemlet. Studovali ho velc myslitel, filozofov, vdci, uenci, duchovn apod. Zd se, e lid v mnoha vcech velmi pokroili, ale v otzce ivota stle tpou. Mon, e odpov byla nalezena ji dvno, ale lid se s n nechtli spokojit. Otzku smyslu ivota chpou rzn kultury i nboenstv rzn. Taoist ji nap. vid v uvn si krs ivota a lehkosti byt, buddhist se sna o osvcen, kesan se sna odejt do rje apod. Kdy se podvte hloubji na to, co kaj rzn koly, pak se mon podivte nad tm, e vtina z nich vid smysl ivota a po jeho konci. Buddhist se sna ji nevracet na tento svt a uniknout tak sv karm (tj. souasnmu ivotu), kterou asto nazvaj bahnem apod.. Sna se tak t takovm ivotem, aby se ji znovu nenarodili v dn form. Velmi podobn to maj kesan a muslimov. Ti se sna t tak, aby mohli pijt do rje. Tj. i oni vid smysl ivota v tom, co pijde po nm. M tedy ivot smysl za jeho existence? Nebo je to jen cesta, kterou mus lid projt, aby doshli cle mimo tento ivot? Modern doba lidi nabd, e mus v ivot neho doshnout, nm bt, nco vybudovat, nco vlastnit, mt moc a bohatstv. Je toto smysl ivota? Budovat, hromadit, zvtovat? To by pak ale odporovalo tm vem nboenskm pedstavm o ivot. Kdo m tedy pravdu? Dozv se to lid vbec nkdy? V souasn dob zmn energi, kter stle vce a vce lid pociuj ve svch ivotech, dochz k odklonu od hromadn a dosahovn njakch met. Stle vce lid se na Zpad pikln k jinmu postoji. Jeho smysl vid vce v dvn, odevzdvn, pomoci druhm. Tento styl i smysl ivota, chcete-li je velmi podobn tomu, k emu lidi nabdaj ji po tisce let rzn nboenstv. Zanaj tedy lid chpat svj smysl ivota a po jeho skonen?
 • 2. www.akademiestesti.webs.com MTE SMYSL IVOTA? pokr. Jak vnmte smysl svho ivota vy? Chcete neho doshnout za jeho existence, nebo chcete t tak, abyste mohli tzv. odejt v pokoji a doshnout posmrtnho rje? Buddhist v tom maj nap. velmi jasno. Tzv. Tibetsk kniha mrtvch jasn dv nvody k tomu, jak lovk m t, aby se ji nikdy neinkarnoval. Clem jejich ivota je odejt a ji nikdy se nevracet, v dn podob. Nevid tedy smysl ivota za jeho existence, ale po jeho skonen. Podle nich je vlastn ivot trest za minul ivot, ve kterm dky svmu patnmu zpsobu ivota nedoshli osvcen a proto se museli znovu reinkarnovat. Kdy si uvdomte tyto skutenosti a budete-li je povaovat za sprvn (tj. smysl ivota je po jeho skonen), pak cel vvoj lidstva a do dneka, je velkm omylem. Snaha o zlepovn podmnek existence ivota za jeho trvn je tedy to sam, jako zlepovn si prosted cely v kriminlu. Ano, na dobu vzen to me bt fajn, ale smyslem uvznn je napraven jedince, aby se u nikdy do vzen nevrtil. Je-li ale pro lidi clem hez cela, ne napraven se, pak jsou v pasti. Znovu se do vzen vrt. Smysl uvznn pak nekonen unik. Unik lidem smysl jejich ivota? ij lid ve velkm omylu ji tisce let? Jsou tyto omyly dvodem zmizen pedelch velkch civilizac, o kterch vme? Odeli Mayov, Inkov, Egypan a dal velk civilizace pro to, e nepochopili svoji existenci? Snaili se donekonena zlepovat svj ivot, a jejich vysplost byla paradoxn dvodem jejich zniku? Podvte-li se na vvoj na civilizace, pak dozajist mete pozorovat jevy, kter napovdaj tomu, e se t do sv zhuby prv svoj vysplost (chceme-li to vbec nazvat vysplost). Je vbec mon zjistit skuten smysl ivota? Vdci to po stalet nedokzali. Sta mudrcov, kn a jin guru po mnoha tisce let tvrd, e smysl ivota je po jeho konci rj, nirvna.. Pokud maj pravdu (a zatm jim to nikdo nevyvrtil), pak to, jak ijeme, je cel patn. Ale kdo v? Mon otzka smyslu ivota nem odpov. A mon prv proto, e lid tuto odpov neznaj, udruj ivot pi ivot. Pro jinak by tolik lpli na ivot, kdyby vdli, e po nm je to daleko lep? A TO UDL PO TISCT, BUDE TO UMT Tuto vtu slyel asi kad z vs, kdo ml co do inn se skutenm Mistrem i Guru. Ji i n star uitel nrod Jan mos Komensk kval: Opakovn, matka moudrosti. Bohuel dnen doba stle jet dv pednost novm poznatkm, ne aby se oprala o star, znm moudra, kter plat ji tisce i stovky let. Kdyby si lid uvdomili, e ve nov se d ovldnout neustlm opakovnm, mli by ivot daleko snadnj. Chcete-li tedy bt v nem opravdovmi mistry, mete dokonalosti doshnout jednoduchm opakovnm. Star koly tento nstroj dokonalosti vyuvaj ji mnoho let. Vychz z nho nap. sla manter. Jejich sla nen jen v tom, co kte, jak to kte. Nejvt sla je v neustlm opakovn. Urit znte ren: stle opakovan le se stv pravdou. To, co se neustle opakuje, zskv toti slu a energii asu. m vce asu vnujete dan vci, tj. m vcekrt ji opakujete, tm je tato vc silnj. Umn opakovn je tak velmi dleit pi len. Pokud dlte njakou proceduru, nen jej innost vt tm, e ji budete provdt silou i vehementn (nap. mas apod.). Jej sla a inek se zvyuje pouhm opakovnm. Sta jemn a velmi nepatrn proceduru provdt a stle ji opakovat. inky se dozajista dostav. Stejn tak pi cvien. m vce dan cvik opakujete, tm se v nm zdokonalujete. I kdy jste z potku nemotorn i neikovn, opravdu sta jen opakovat a sami si ji pak hledte cestu ke zdokonalen.
 • 3. www.akademiestesti.webs.com BUTE FIT I BEZ FITKA My ei, Moravci a Slezan jsme nrod patc k energii Zem. Zem je spe klidov, vyrovnan energie, kter nem rda moc velk zmny, nhl obraty. Je to energie spe zpomalujc. I proto jsme nrodem spe pomalejm a lenivjm. Prost to k nm pat a je to na soust. Ji vte, e nem smysl bojovat proti energim silnjm, ne jsme sami, a proto ani nen nutn, abyste (pokud jste ei i Moravci nebo Slezan) s tm njak zpasili. To, e fitka zaznamenala boom po sametov revoluci nen tm, e bychom chtli cviit, ale tm, e to je svtov a my v R peci musme bt svtov za kadou cenu . Kad nrod ale m bt hrd na to, m je, podporovat to a ne se za to stydt i schovvat. Take, pokud nejste blzni do fitkai jinch sport, zstate klidn. Vbec to nevad . Jak jsme ji psali, podle rznch vzkumu toti je jasn, e lidem nejlpe dl pohyb, kter je soust bnho ivota. lovk tak spl pebyten tuk a tlo nezatuje, tj. nevyerpv se tak jako nap. pi powerjze, spinningu i v posilovn. Take, pokud pravideln vykonvte nsledujc innosti, mly byste bt v pohod 1.Pravideln luxovn 2.Chozen do schod i ze schod 3.Pi myt ndob se stavte na piky a zase zpt 4.Poutjte si muziku a pohupujte se do rytmu pi jakkoliv innosti 5.asto vstvejte od stolu teba se jen prothnte, udlejte pr krok a zase si sednte 6.Kdy sedte, nathnte nohy a prkrt je zvednte a zase polote na podlahu 7.Kdy nakupujete s vozkem, naplte ho nejprve tkm zbom, aby byl vozk co nejt hned od zatku nakupovn. PR TRIK, JAK SE CTIT LPE 1.Dlejte vci podle sv morlky, ne podle morlky jinch. 2.Dejte si palainky se svoj oblbenou polevou. Vtina lid palainky rda a maj pi tom lep nladu. Je to kombinace energie zem a ohn. 3.Nikdy nepotlaujte smch. Mon se to prv nehod, ale co, vm to rozhodn zlep nladu . 4.Rozhodn si najdte njak hobby. Doke vs povzbudit i ve velmi ponurch chvlch. 5.Naute se hrt hry s dtmi, s rodinou, s pteli. Uvidte, e vm vdy zvednou nladu. 6.Naute se odpoutt. Sob i druhm. Vdy se vm ulev. 7.Kad den se zadvejte se zlibou na sv blzk dti, partnera, rodie a uvdomte si, jak jste rdi, e je mte. Ihned vm posko nlada o tisc stup. 8.Vm, e nejsme nrodem objma, ale naute se objmat sv blzk. Je to opravdu neskuten siln pval krsn energie. 9.Zpvejte si v aut, kdy dte. Vlastn ne, nezpvejte VTE jako pominut, nechte se unst psn (radji v mstech, kde nehroz nehoda ) 10.Jdte ven, projdte se. Vnmejte okol. Nlada se pozvolna zane zlepovat. 11.Najdte si pr minut denn a jen zhluboka dchejte. Zv se vae pozitivn energie a uvolnte se. 12.Cvite Buddhv smv. Vytvote na svch rtech mrn smv a snate se ho tam udret co nejdle. Ji po pr minutch uctte, jak se vm tento smv po celm tle a jak se vm zlepuje nlada.
 • 4. www.akademiestesti.webs.com POZVNKA Pednky v Mstsk knihovn v Praze, Marinsk nm. 1 Promte svj dm vdomov pomoc Feng Shui 29.9.2014 19:00 hod Feng Shui krajiny Nejen interir, ale i typ krajiny a kvalita okol naeho domu je velmi dleit. Hledn vhodn krajiny, ale i pozemku, je nedlnou soust pi uplatovn princip Feng Shui. Ovlivnn obyvatel domu vzhledem k umstn domu na pozemku a jeho okol. Vliv krajiny a ostatnch prodnch jev na harmonick vnmn prostoru, kde ijeme a pracujeme. 6.10.2014 19:00 hodFeng Shui -metoda Ba Gua Znm metoda Ba Gua, kter se vyuv pi rozboru prostoru a urovn nejoptimlnjho harmonickho rozmstn vinteriru. Metoda, kde se kad prostor rozdl do 9 sektor, kde kad znich symbolizuje uritou oblast ivota. Pi tto metod pi rozboru nebo tvorb novho prostoru hodnotme tvar domu i bytu, umstn vchodu, barevn kompozice, svtov strany Dky tomu si pak lehce zjistte, jak aspekty ivota mte vharmonii a jak naopak potebujete zmnit i njakm zpsobem doplnit i poslit. 20.10.2014 19:00 hodFeng Shui vinteriru Feng Shui uplatovan pi harmonizaci interiru. Ukzky princip Feng Shui vjednotlivch mstnostech (kuchyn, lonice, obvac pokoj, dtsk pokoj, koupelna, peds). Nauka o Pti prvcch (devo, ohe, zem, kov a voda) a jejich uit vinteriru (barvy, tvary, materily, sla). Pednejc: Ing. Ji ernk
 • 5. www.akademiestesti.webs.com PITE ERNKMPoradna pro tene HAPPYWEEKu. Sv dotazy poslejte na dasa@byu.cza napite: Dotaz pro poradnu tak, jak bude mt zrovna nladu. Bude-li chtt skotait, tak je to dobr chvle na hru i prochzku, pokud bude naopak chtt odpovat, pak ho nechte a nesnate se ho nutit do hry. Potebuje mt piblin stejnou dobu na hru i na odpoinek. M hodn aktivnch hravch energi. Mohlo by to tedy bt zvtko, kter si rdo hraje, je vesel. Bude potebovat hodn prostoru. Pokud mte zahradu, je to ideln. Nechte mu co nejvce volnosti. Pokud ho mte v byt, bude dleit, abyste s nm chodili hodn na del prochzky a nechali ho venku co nejvce vydit. Zle, jak to je rasa, ale mohl by to bt pes pomrn uenliv a mohl by zvldat hodn cvik a to pomrn dokonale. Zd se, e by mohl oplvat zdravm a silou. M vak tak domc energie. Bude tedy rd i doma a motat se kolem domcho krbu. Nechte ho tedy, aby se ctil jako len rodiny. Urete mu jeho msteko, kter bude jen jeho. Rozhodn mu ho asto nemte. Dobr den, Posledn msce trpm velmi silnou navou. Jsem maltn, i kdy se vyspm, jsem hned rno unaven. Nic m nebav, mm pocit velk thy a vyerpn, i kdy se v mm ivot nic zsadnho nezmnilo. Mete mi poradit, co mm dlat? Rostislav Dobr den Rostislave, bohuel neznme v Astrotyp, take meme odpovdt jen velmi obecn. To, co popisujete, me bt: ztrta tzv. zkladn energie. Zde je dleit, abyste ji poslil a to hlavn tzv. dlouhmi vvary (va se min. 5-8 hodin) z hovzho i slepiho (kuecho) masa. Dle je dobr kad den uvat Aloe Vera (dostn v lkrn, nebo si je mete objednat u ns). Muste dodrovat pitn reim. Do ivota si dejte pevn d a tm se ite. Toto vm pome poslit ivotn energii. Dejte tomu as, zmna pijde a po njak dob. Peji krsn den ernkm, chtla jsem se zeptat, jestli se d udlat Astrotyp i zvtkm. Podili jsme si do rodiny ttko a zajmalo by ns, co je za . Narodilo se 24.4. 2014 kolem 8:00 rno a je to pes -kluk. Pokud by to lo, prosm alespo o nstin jeho Astrotypu. Pedem dkuji za odpov, Jaroslava Mil Jaroslavo, dkujeme za v dotaz. Jsme rdi, e se ptte zrovna na zvtka, protoe o tch jsme zatm v HAPPYWEEKu nepsali. Ano, i na zvata se me udlat Astrotyp. D se vlastn udlat pln na ve, co v dan as zapoalo. Mete tedy mt Astrotyp na nstup do nov prce, na stavbu domu, na nasthovn se do novho bytu, na dovolenou atd. atd.. Jedinou podmnkou je, abyste si stanovila pesn zatek dan udlosti i zrodu neho novho (dt, zve, mylenka apod.). Kad lovk toti velmi siln vnm ve k zatku dan vci. Kad okamik psob urit energie a ty pak vnmme u kad zapoat vci i udlosti. Lid si tohoto bohuel nejsou vdomi nebo o tom vbec nev. Podle toho si toti mete nastavit, jak s danou udlost i vc budete dle zachzet. Mete odhadnout, co mete oekvat, jak bude prbh i konec. A vy vte (a ji z HAPPYWEEKu, i z naich pednek nebo semin), e vae oekvn peduruje, zda-li dojde k naplnn tedy ke tst i ne. Co se te vaeho ttka, tak jeho Astrotyp vypad takto: M velmi vyrovnan jangov a jinov energie. Take u nj nebude velmi pevaovat ani aktivita, ani pasivita. Pokud ho nechte t podle svho, bude se chovat JEZEVEC DEVO - K OHE + DEVO + ZEM 0 HAD OHE - DRAK DEVO +
 • 6. www.akademiestesti.webs.com HAPPILLIONAIRE BYZNYS JAKO SPORT To, e sport je velmi dobr byznys, asi kad v. Velk fotbalov, hokejov, i baseballov tmy vydlvaj vce penz, ne mnoh velk mezinrodn spolenosti. I nai nejlep sportovci si vydlvaj vce penz, ne vtina naich podnikatel. Ne ale kad si tak uvdomuje, e byznys m mnoho spolenho se sportem. Konkurence na trhu je nco jako Extra liga ve fotbale. Ti lep vydlvaj vce, ti hor mn, a ti nejhor z ligy (trhu) mus odejt. asto jde o kvalitu, ale bohuel tak o uplcen. Ob odvtv byznys i sport jsou pln stresu. A tady je to, na co byste si mli opravdu dvat velk pozor. Ji dlouhou dobu je znm, e vkony manaer a podnikatel si s nim nezadaj s vkony super sportovc. Dokonce bylo zjitno, e zte manaer a podnikatel jsou asto daleko vy, ne pikovch sportovc. A zde mluvme prv o stresu a o psychickm vyerpn. Ano, manaer i podnikatel asi toho tolik nenabh i nenavzpr jako Messi i Jgr. Ale za jeden pracovn den mus asto vyeit daleko vce situac, ne tito sportovci. Zt na psychiku je tak opravdu obrovsk. Jej dopady se pak tak projev i na fyzickm tle. Kdy si uvdomte, kdo vechno se to kolem sportovnch hvzd, jak neskuten ivotn a pracovn podmnky maj, pak urit pochopte, e to maj daleko leh, ne vy, coby podnikatel i manaei. Aby pikov sportovec podval stabiln vkony, mus mt tak velmi psnou a stabiln ivotosprvu. Nen tedy nikomu divn, e stle dr speciln dietu, neustle konzumuj rzn preparty, mus mt pravideln trnink, nesm pt alkohol, unavovat se, mus dostaten spt apod. To je vem lidem jasn a nikdo nad tm nekrout hlavou. Kdy je ale e o podnikateli i manaerovi, tak ti takov ivot nevedou. Nedodruj psn pravidla. Neslyte je kat: dnes musm jt spt v ji v sedm, mm ztra dleitou poradu. Nepotaj si ani vitamny, ani minerly ve strav, kterou si v restauraci pi obchodnm obd dvaj apod. Jejich partnei jim urit nedvaj kad den speciln mase i jin zdravotn a uvolujc procedury, protoe se pipravuj na nronou prezentaci. Manaei a podnikatel toto vbec nevnmaj. A pokud ano, berou to na lehkou vhu. Bohuel se pak dostvaj do situace, kdy msto realizanho tmu...