2013-Percubaan Matematik Upsr+Skema [Terengganu]

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/27/2019 2013-Percubaan Matematik Upsr+Skema [Terengganu]

  1/26

  SULIT 015/1MATEMATIKKertas 1Tahun 6Percubaan UPSR20131 Jam PENTAKSIRAN SUMATIF

  UPSR 2013Nama:

  MATEMATIKKertas 1PERCUBAAN UPSR 2013

  JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAU

  MAKLUMAT UNTUKCALON1. Kertas soalan ini mengandungi soalan objektif.2. Jawabsemua soalan.3. Taip-tiap soalan objektif diikuti oleh tiga pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Bagisetiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Bulatkanjawapan kamu pada kertas soalanyang disediakan.4. Jika kamu hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudianbulatkan jawapan yang baru.

  Kertas soalan in i mengandungi 19 halaman bercetakTERENGGANU NEGERIANJUNG ILMU

  Dibiayai oleh:Kerajaan Negeri Terengganu

  Dicetak oleh:Percetakan Yayasan Islam Terengganu Sdn. Bhd.

  Tel: 609-668611/6652/8601 Faks: 609-6660611/0063|Lihat sebelah

  015/1 SULIT

  www.maths-catch.com

  www.facebook.com/mathscatch

 • 7/27/2019 2013-Percubaan Matematik Upsr+Skema [Terengganu]

  2/26

  Jawab semua soalan

  1 Apakah nombor asal setelah ditambah ~ juta menjadi 1 -75 juta.A 250 000B 950 000C 1 250 000D 1 870 000

  Rajah 1 menunjukkan suatu gads nombor.I 1 1 h1 1 16 2 3

  Rajah 1Berapakah nilai J?1223345

  A 2B 3C 4D 6

  3 Bundarkan RM537.54 kepada ringgit yang terdekatA RM540.00B RM538.00C RM537.50D RM500.00

  83165 - 12600 -5-A 14113B 14373C 80 645D 81 645

  Pentaksiran Sumertif 3 Matematik Kertas 1

  www.maths-catch.com

 • 7/27/2019 2013-Percubaan Matematik Upsr+Skema [Terengganu]

  3/26

  Tukarkan 240%kepada nombor pecahan.AB

  C

  D

  4412252425

  40 - 8 - 1 8 + 6 -9 =ABCD

  31-8232-5138-7255-08

  Rajah 2 menunjukkan jisim sebiji durian di atas sebuah penimbang dan jisimsebiji epal.

  3 -6 kg

  Rajah 2150 g

  Berapakah bilangan epal yang sama jisim perlu diletakkan pada X supayapenimbang itu seimbang?A 24B 93C 114D 186

  Pentaksiran Sumertif 3 M atematik Kertas 1

  www.maths-catch.com

  www facebook com/mathscatch

 • 7/27/2019 2013-Percubaan Matematik Upsr+Skema [Terengganu]

  4/26

  8 RM60.45 - 710 sen + RM26.85 =ABCD

  RM94.40RM80.20RM26.50RM 16.30

  9 Rajah 3 menunjukkan bilangan guli dalam 4 buah bekas, R, S, T dan U.idZ Z H ^ i

  R248 biji

  cn ~ n ^ \s163 biji

  x- . ~~"

  T142 bijiCZI ZH}

  u147 bijiRajah 3

  Kesemua guli itu diagih sama banyak kepada 5 orang murid.Berapakah bilangan guli seorang murid itu dapat?ABCD

  140142175350

  10 Rajah 4 menunjukkan waktu tiba sebuah bas di stesen bas Hentian Puteradari Kemaman pada suatu pagi.

  Rajah 4Bas itu bertolak dari Kemaman pada jam 1250.Berapakah tempoh masa perjalanan bas itu?ABCD

  4 jam 20 minit5 jam 20 minit7 jam 40 minit9 jam 0 minit

  Pentaksiran Sumertif 3 Matematik Kertas 1

  www.maths-catch.com

  www facebook com/mathscatch

 • 7/27/2019 2013-Percubaan Matematik Upsr+Skema [Terengganu]

  5/26

  11 Antara yang berikut, yang manakah hasil tolak menjadi lebih daripada 300apabila dikurangkan daripada 900?ABCD

  592618748826

  12 Rajah 5 menunjukkan bentangan sebuah bentuk tiga dimensi. Ukuran semuatepinya adalah sama.

  Rajah 5Namakan bentuk tiga dimensi bag! bentangan itu.ABCD

  KonKuboidPiramidPrisma

  13 3t 90 m^ + 6 =ABCD

  515 0-5155-15^51-5^

  Pentaksiran Sumertif 3 Matematik Kertas 1

  www.maths-catch.com

  www facebook com/mathscatch

 • 7/27/2019 2013-Percubaan Matematik Upsr+Skema [Terengganu]

  6/26

  14 Rajah 6 ialah sebuah segi empat sama.

  Rajah 6Perimeter seluruh rajah itu ialah 32 cm.Hitung luas, dalam cm 2, kawasan yang berlorek.ABCD

  16326496

  15 Encik Ramesh mempunyai 1 930 keping syiling 50 sen. Dia menukarkan 250keping 50 sen itu kepada wang kertas RM1. Baki wang syiling itu dimasukkansama banyak ke dalam 7 buah tabung.Berapakah jumlah wang dalam 4 buah tabung itu?ABCD

  RM420RM480RM840RM960

  16 5 5 kg + 3750 gABCD

  4285g8950g9100g9350g

  Pentaksiran Sumertif 3 Matematik Kertas 1

  www.maths-catch.com

 • 7/27/2019 2013-Percubaan Matematik Upsr+Skema [Terengganu]

  7/26

  17 Rajah 7 terdiri daripada beberapa segi empat sama yang sama besar.

  Rajah 7Berapakah pecahan daripada seluruh rajah yang perlu dilorekkan lagi supaya1jumlah bahagian berlorek menjadi T daripada seluruh rajah?

  ABCD

  1216J_10J_12

  18 Azian mendapat45% betul daiam suatu ujian Matematik. Ujian itumengandungi 40 soalan aneka pilihan jawapan.Berapakah bilangan jawapan yang dijawab salah oleh Azian?ABCD

  18225560

  Pentaksiran Sumertif 3 Matematik Kertas 1

  www.maths-catch.com

 • 7/27/2019 2013-Percubaan Matematik Upsr+Skema [Terengganu]

  8/26

  19 Rajah 8 menunjukkan sekeping kad soalan matematik.

  439 + 58 =Rajah 8

  Rina diminta oleh gurunya untuk menyelesaikan masalah pada kad itudengan menggunakan kalkulator. Rina tersilap menekan pada kalkulatornya459 + 58.Apakah yang perlu Rina lakukan untuk mendapatkan jawapan yang betul?ABCD

  Tambah 2Tolak 2Tambah 20Tolak 20

  20 Jadual 1 menunjukkan masa yang Haziq gunakan pada suatu hari Sabtu.Jam

  080017002030

  - 1240- 1820- 2230

  AktivitiUlangkaji pelajaranBermain badmintonMelayari internet

  Jadual 1Berapakah pecahan masa melayari internet daripada keseluruhan masasemua aktiviti itu?ABCD

  614_ 5 _127 _12

  Pentaksiran Sumertif 3 MatematikKertas 1

  www.maths-catch.com

  www.facebook.com/mathscatch

 • 7/27/2019 2013-Percubaan Matematik Upsr+Skema [Terengganu]

  9/26

  21 Rajah9 menunjukkan sekeping kad nombor.

  2-36Rajah 9

  Berapakah, dalam nombor bercampur, perlu ditambah kepada nombor padakad itu supaya menjadi 17-45?ABCr

  191t-99|J100... 9

  22 Jadual 2 menunjukkan jarak lompat 3 orang peserta dalam acara lompat jauh.Jarak lompatan peserta keempat tidak ditunjukkan.Peserta

  1234

  Jarak Lompat (m)7-246-837-21

  Jadual 2Purata jarak lompat keempat-empat peserta itu ialah 6-8 m.Berapakah jarak lompat, dalam m, peserta keempat?ABCD

  5-926-326-927-02

  Pentaksiran Sumertif 3 Matematik Kertas 1

  www.maths-catch.com

  www.facebook.com/mathscatch

 • 7/27/2019 2013-Percubaan Matematik Upsr+Skema [Terengganu]

  10/26

  23 Rajah 10 menunjukkan isi padu air dalam sebuah bekas.jnni j ,O[-:-_-: 1 - 4 -_ - : - :

  Rajah 10Isi padu bekas itu ialah 4-251.Berapakah isi padu, dalam C,air yang diperlukan lag! untuk mengisi penuhbekas itu?ABCD

  2-853-213255-65

  24 Rajah 11 terdiri daripada 2 buah segi empat sama J, K dan sebuah segi tigasama sisi L. RSTU ialah satu garisan lurus.

  6cm

  Hitung luas, dalam cm2, kawasan yang berlorek.A 36B 54C 72D 90

  10 Pentaksiran Sumertif 3 Matematik Kertas 1

  www.maths-catch.com

  www.facebook.com/mathscatch

 • 7/27/2019 2013-Percubaan Matematik Upsr+Skema [Terengganu]

  11/26

  25 Rajah 12 menunjukkan kedudukan 4 buah sekolah, SK1, SK2, SK3 dan SK4di sepanjang sebatang jalan raya.

  3-6 kmSK1 SK2

  Rajah 12SK3 SK4

  Jarak antara SK1 dan SK4 ialah 12-4 km . SK2 berada di tengah-tengahantara SK1 dan SK4.Hitung jarak, dalam km , antara SK2 dan SK3.A 2'6B 6-2C 8 -8D 9 -8

  26 Rajah 13 menunjukkan bilangan guli dalam dua buah kotak, M dan N./

  M56 biji guii

  /

  /

  /N

  134 biji guli/

  /Rajah 13

  Berapakah bilangan guli dari kotak N perlu dimasukkan ke dalam kotak Msupaya kedua-dua kotak itu mempunyai sama banyak guli?ABCD

  39677895

  Pentaksiran Sumertif 3 Matematik Kertas 1 11

  www.maths-catch.com

  www.facebook.com/mathscatch

 • 7/27/2019 2013-Percubaan Matematik Upsr+Skema [Terengganu]

  12/26

  27 Rajah 14 ialah satu piktograf tidak lengkap yang menunjukkan simpananAzlan dalam tempoh 4 minggu. Jumlah simpanan Azlan untuk minggukeempat tidak ditunjukkan.

  Minggu 1Minggu 2Minggu 3Minggu 4

  I mewakili RM24

  Rajah 14Jumlah simpanan Azlan untuk keempat-empat minggu itu ialah RM360.Berapakah bilangan yang perlu dilukiskan untuk minggu keempat?A 1B 2C 4D 5

  28 Din, Daniel dan Amira berkongsi wang sebanyak RM330. Din mendapat odaripada wang itu. Daniel mendapat RM30 kurang daripada Amira.Berapakah wang yang Amira dapat?ABCD

  RM20RM95RM110RM125

  12 Pentaksiran Sumertif 3 Matematik Kertas 1

  www.maths-catch.com

 • 7/27/2019 2013-Percubaan Matematik Upsr+Skema [Terengganu]

  13/26

  29 Rajah 15 terdiri daripada petak-petak segi empat sama yang sama besar.

  Rajah 15Hitung peratusan kawasan berlorek daripada seluruh rajah itu.ABCD

  16253690

  30 Rajah 16 terdiri daripada beberapa segi tiga sam a sisi yang sama saiz.

  Rajah 16Perimeter kawasan berlorek ialah 25 cm.Berapakah perimeter, dalam cm, seluruh rajah itu?ABCD

  4575135225

  Pentaksiran Sumertif 3 Matematik Kertas 1 13

  www.maths-catch.com

  www.facebook.com/mathscatch

 • 7/27/2019 2013-Percubaan Matematik Upsr+Skema [Terengganu]

  14/26

  31 Rajah 17 menunjukkan sebuah tangki berbentuk kuboid.

  6cm

  Rajah 17Luas kawasan berlorek ialah 12 m2.Berapakah isi padu, dalam m3, 25% daripada seluruh tangk i itu?ABCD

  18365472

  32 Hitung tempoh masa dari jam 2240 hingga jam 0210 pada hari berikutnya.^jam~ jam

  ABCD 20 jam

  33 Seorang peladang menanam 1 600 pokok kelapa sawit. Selepas sebulan, 5%daripada pokok itu telah mati dan dua bulan kemudian 10% daripada bakipokok yang tinggal pula mati.Hitung bilangan pokok kelapa sawit yang masih hidup.ABCD

  1 3601 36814401520

  14 Pentaksiran Sumertif 3 Matematik Kertas 1

  www.maths-catch.com

  www.facebook.com/mathscatch

 • 7/27/2019 2013-Percubaan Matematik Upsr+Skema [Terengganu]

  15/26

  34 Rajah 18 menunjukkan pecahan murid lelaki dan perempuan di sebuahsekolah. Sekolah itu mempunyai 440 orang murid.MuridLelakiMuridPerempuan

  Rajah 182 1c daripada bilangan murid lelaki adalah sama dengan - z bilangan murido operempuan.Berapakah bilangan murid perempuan di sekolah itu?ABCD

  120176240264

  35 Rajah 19 menunjukkan sebiji kek lapis berbentuk kuboid yang dibahagikankepada empat bahagian yang sama besar.

  Rajah 19Bahagian berlorek menunjukkan bahagian kek itu yang telah dimakan. Isipadu kek yang tinggal ialah 480 cm3.Hitung, dalam cm3, isi padu asal kek lapis itu.ABCD

  120160640800

  Pentaksiran Sumertif 3Matematik Kertas 1 15

  www.maths-catch.com

  www.facebook.com/mathscatch

 • 7/27/2019 2013-Percubaan Matematik Upsr+Skema [Terengganu]

  16/26

  36 Jadual 4 menunjukkan senarai harga tidak lengkap bagi empat jenis barangyang dibeli oleh Puan Sheila.Kuantiti

  111

  BarangSyampuJubah

  Radio bimbitCerek elektrik

  Harga seunitRM8.50

  RM180RM135

  Jadual 4Jumlah harga bagi semua barang yang dibeli Puan Sheila ialah RM416.50.Harga jubah ialah ~ daripada harga sebuah cerek elektrik.Berapakah bilangan botol syampu yang dibeli Puan Sheila?A 1B 2C 3D 4

  37 Rajah 20 menunjukkan sumbangan kewangan tiga buah Kelab untukbeberapa aktiviti amal.

  Kelab Sukan PMINTRMS 482

  Kelab Amanah RayaRM4 420Rajah 20

  Kelab R dan RRM4 248

  Sebanyak 20% daripada jumlah sumbangan telah diagihkan sama banyakkepada 6 buah rumah anak yatim.Berapakah jumlah sumbangan untuk semua rumah anak yatim itu?ABCD

  RM2 025RM2 430RM4 050RM9 720

  16 Pentaksi ran Sumertif 3 Matematik Kertas 1

  www.maths-catch.com

  www.facebook.com/mathscatch

 • 7/27/2019 2013-Percubaan Matematik Upsr+Skema [Terengganu]

  17/26

  38 Jadual 5 menunjukkan kepantasan larian 4 orang peserta dalam acara larianmerentas desa.Peserta

  AdamSamAlvinKumar

  Masa24 minit10saat12 saat24 minit

  30 saatkurang daripada Adamlebih daripada Sam25 saat

  Jadual5Antara yang berikut, yang manakah menunjukkan kedudukan pemenangacara merentas desa itu.

  B

  PertamaKeduaKetigaKeempat

  AdamSamAlvinKumarPertamaKeduaKetigaKeempat

  SamAlvinKumarAdam

  PertamaKeduaKetigaKeempat

  SamAlvinAdamKumarPertamaKeduaKetigaKeempat

  SamKumarAdamAlvin

  Pentaksiran Sum ertif 3 Matematik Kertas 1 17

  www.maths-catch.com

  www.facebook.com/mathscatch

 • 7/27/2019 2013-Percubaan Matematik Upsr+Skema [Terengganu]

  18/26

  39 Rajah 21 menunjukkan gabungan 2 buah segi empat sama yang sama besar.RST ialah satu garisan lurus.

  Rajah 21Luas kawasan berlorek ialah 64 cm 2.Hitung luas, dalam cm 2, bagi seluruh rajah itu?ABCD

  3264104128

  8 cm

  40 Rajah 22 ialah sebuah carta palang yang menunjukkan bilangan murid diempat buah sekolah di Terengganu.BilanganMurid

  500- 400--

  300-200--100--

  S1 S2 S3 S4 SekolahRajah 22

  18 Pentaksiran Sumertif 3 Matematik Kertas 1

  www.maths-catch.com

  www.facebook.com/mathscatch

 • 7/27/2019 2013-Percubaan Matematik Upsr+Skema [Terengganu]

  19/26

  75% daripada jumlah murid itu berketurunan Melayu, 15% berketurunan Cina,6% berturunan India dan selebihnya Iain-lain keturunan.Berapakah bilangan murid Iain-lain keturunan?A 64B 96C 160D 320

  KERTAS SOALA N TAMAT

  Pentaksiran Sumertif 3 MatematikKertas 1 19

  www.maths-catch.com

  www.facebook.com/mathscatch

 • 7/27/2019 2013-Percubaan Matematik Upsr+Skema [Terengganu]

  20/26

  SULIT 015/2MATEMATIKKertas 2Tahun 6Percubaan UPSR201340 Minit

  Angka Giliran

  No. Kad Pengenalan

  PENTA KSIRAN SUMATIF 3UPSR 2013

  Nama:

  MATEMATIKKertas 2

  PERCUBAAN UPSR 2013JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGG A DIBERITAU

  1. Kamn dikehendaki menulis nombor kad pengenalan/nombor surat beranak dan angka giliran kamn padapetak yang disediakan.2. Kertas in i mengandungi 20 soalan.Jawab semua soalan.

  Kod P emer i ksa

  Soalan123456789

  1 01 11 21 31 41 5 1 617181920J um l a h

  MarkahPenuh1

  11 1122222222223333340

  MarkahDiperolehi

  Ker tas soalan ini m e n g a n d u n g i 7 halaman be rc e takTERENGGANU N E G E R I A N J U N G I L MU

  Dibiayai o l e h :Kerajaan Negeri Terengganu

  Dicetak o l e h :Percetakan Yayasan Islam Terengganu Sdn. B h d .

  T e l : 609-668611/6652/8601 F a k s : 609-6660611/0063015/2

  [Lihat sebelahSULIT

  www.maths-catch.com

  www.facebook.com/mathscatch

 • 7/27/2019 2013-Percubaan Matematik Upsr+Skema [Terengganu]

  21/26

  SULIT 015/2

  UntukKegunaanPemeriksa

  [40markah]Jawab s emua soalan1 Rajah 1 menunjukkan sekeping lead nombor pecahan bercampur.

  Rajah 1Tukarkan pecahan bercam pur kepada pecahan tak wajar. [ 1 markah

  2 Bundarkan 6 -428 kepada p erseratus yang terdeka t . [ 1 --rnarkah ]

  3 Tu lis angka bagi "Lapan belas perpuluhan satu lapan" [ 1 markah ]

  4 Rajah 4 menun jukkan isi padu air da lam sebuah b ikar .

  Rajah 4Berapakah isi padu, dalam ro , air i tu .

  5 352 17 + 148 =

  [ 1 markah

  [ 1 markah ]

  Pentaksiran Sumertif 3 Matematik K ertas 2

  www.maths-catch.com

  www.facebook.com/mathscatch

 • 7/27/2019 2013-Percubaan Matematik Upsr+Skema [Terengganu]

  22/26

  SULIT 015/2

  6 H i t u n g k a n 4 - 0 9 k g - 230 g.Ny a t a k a n j a w a p a n , d a l a m g .

  7 1 5 t a h u n x 7 = d e k a d

  8 R aj ah 8 m e n u n j u k k a n sebuah sfera.

  Rajah 8Lengkapkan c i r i - c i r i sfera itu.

  9 76 000 -503 + 3 30 6 =

  t a h u n

  Bi langan permuk aan melengkungB i l an g an sisi

  [ 2 markah ]

  [ 2 m a r k a h ]

  [ 2 m a r k a h ]

  [ 2 m ark ah ]

  UntukKegunaanPemeriksa

  Pentaksiran Sumertif 3 Matematik Kertas 2

  www.maths-catch.com

  www.facebook.com/mathscatch

 • 7/27/2019 2013-Percubaan Matematik Upsr+Skema [Terengganu]

  23/26

  SULIT 015/2Untuk

  KegunaanPemeriksa

  10 Rajah 10 t e rdi r i dar ipada beberapa segi t iga sama sisi yang sama besar.

  Rajah 10Hitung pera tusan kawasan ber lorek dar ipada se luruh ra jah i tu . [ 2 ma rkah

  11 Jadua l 11 me nunjukka n bi langan mur id dalam 4 buah kelas .Kelas

  Bi l an gan mur id6 A r i f

  326 Bestar i

  306 M u l i a

  346 A m i n

  28Jadua l 1 1

  H i t u n g k a n pura t a mur id da l am sebuah ke l as . 2 m a r k a h

  12 S a l m i m e m b e l i 8 b u a h b u k u d e n g a n harga R M 6 4 . D i a m e n j u a l semiia b u k u it uden gan ha rga RM 10 sebuah .Berapakah k e u n t u n g a n y an g d i p e r o l e h i n y a ?

  [ 2 m a r k a h

  Pentaksiran Sume rt if 3 M atemat ik Kertas 2

  www.maths-catch.com

 • 7/27/2019 2013-Percubaan Matematik Upsr+Skema [Terengganu]

  24/26

  SULIT 015/213 J a d u a l 13 m e n u n j u k k a n te m p o h p e r j a l a n a n d u a b u a h k e n d e r a a n

  d a r i K e m a m a n ke K u a l a T e re n g ga n u .K enderaan

  BasKereta

  Tempoh perja lanan3 jam4

  2 j a m 4 0 m i n i t

  UntiikKegunaa/1Pemeriksa

  J a d u a l 13H i t u n g p er b ezaan t em p o h ma s a p er j a l an an d i antara ba sd a n kereta i tu . [ 2 m a r k a h ]

  14 7 d a r i p a d a 2 200 mm - cm . [ 2 m a r k a h ]

  14

  15 R a j a h 15 m e n u n j u k k a n s e bu a h t a m a n y a n g d i b i n a o le h R o s l i .

  1 2 mR a j a h 15

  B e r a p a k a h l u a s , d a l a m m 2 , k e s e l u r u h a n t a m a n i t u ? [ 2 m a r k a h ]1 5

  Pentaksiran Sumertif 3 Matematik Kertas 2

  www.maths-catch.com

  www.facebook.com/mathscatch

 • 7/27/2019 2013-Percubaan Matematik Upsr+Skema [Terengganu]

  25/26

  SULIT 015/2

  UntukKegimaanPemeriksa

  16

  16 Fida ada 240 b i j i guli. daripada guli itu berwarna biru.4Bakinya berwarna merah, hijau dan kuning yang sama bilangannya.Berapakah jumlah guli berwarna hijau dan biru? [ 3 markah ]

  17

  R a j a h 17 m enun jukkan harga 4 ba tang pen yang sama.

  R a j a h 17A m i r u l m e m be l i 3 batang pen i tu dan membayar dengan wang R M I O O .Berapakah b aki wangnya? [ 3 markah ]

  18 R a j a h 18 menun j ukkan sebuah segi ernpat s ama QR S T clansebuah segi t iga sama sisi L M N .

  0 R

  9 c m

  T M N

  Ra jah 18Luas segi tiga LMN adalah - daripada luas segi empat Q R S T .H i t u n g beza luas kedua-dua ra jah. [ 3 markah ]

  Pentaksiran Sumertif 3 Matematik Kertas 2

  www.maths-catch.com

  www.facebook.com/mathscatch

 • 7/27/2019 2013-Percubaan Matematik Upsr+Skema [Terengganu]

  26/26

  015/2

  19 R a j a h 19 , RST i a iah pan jang seu tas ta l i .18m

  Rajah 19RS ada lah 130 cm leb ih pan jang dar ipada ST.Berapakah p an jan g R T , d a l am m? [ 3 m a rk a h ]

  2 0 S e b u a h lor i men g g u n akan 101 petro l bagi per jalanan sejauh 52 km.B er ap akah is i padu petro l , dalam i,yang diper lukan u n t u k p er j a l an an

  [ 3 m a r k a h ]ejauh 78 km?

  UnlukKegunaanPemeriksa

  KERTAS SOALANTAMAT20

  www.maths-catch.com