of 58 /58
2013- 2014 RAPORT PRIVIND STAREA ÎNV MÂNTULUI 2013-2014 COLEGIUL “ANGHEL SALIGNY” Tulcea

2013- 2014 · 2014. 10. 30. · La debutul anului colar 2013 – 2014 au fost completate clasele dup urm toarea structur : ÎNV MÂNT PREPRIMAR- 6 grupe: x 3 grupe de program normal

 • Author
  others

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 2013- 2014 · 2014. 10. 30. · La debutul anului colar 2013 – 2014 au fost completate clasele...

 • 1

  2013-2014

  RAPORT PRIVINDSTAREAÎNV MÂNTULUI

  2013-2014

  COLEGIUL “ANGHEL SALIGNY”Tulcea

 • 2

  CUPRINS

  OFERTA DE COLARIZARE ............................................................................................................................................ 3

  STAREA RESURSELOR .................................................................................................................................................. 5

  RESURSE MATERIALE ....................................................................................................................................... 5

  RESURSE UMANE ............................................................................................................................................. 6

  ASIGURAREA CALIT II PROCESELOR DE PREDARE - ÎNV ARE I A SERVICIILOR EDUCA IONALE ............................. 10

  MONITORIZAREA SITUA IILOR COLARE ................................................................................................................. 11

  ABSENTEISM ................................................................................................................................................. 11

  PROMOVABILITATE ....................................................................................................................................... 18

  CORIGEN I. SITUA II NEÎNCHEIATE ................................................................................................................ 25

  SANC IUNI .................................................................................................................................................... 28

  ECUL COLAR ............................................................................................................................................. 34

  REZULTATE LA EXAMENELE NA IONALE .................................................................................................................... 36

  IMPLICAREA ELEVILOR ÎN PROPRIA DEZVOLTARE PROFESIONAL ............................................................................. 49

  FORMAREA CONTINU A CADRELOR DIDACTICE ....................................................................................................... 52

  PERFEC IONAREA PRIN ACTIVIT I METODICE .............................................................................................. 53

  MOTIVAREA ELEVILOR PENTRU A SE IMPLICA ÎN PROPRIA LOR DEZVOLTARE PROFESIONAL ................................... 57

  INSER IA PROFESIONAL A ABSOLVEN ILOR PROMO IA 2014 ...................................................................... 57

 • 3

  MINISTERUL EDUCA IEI NA IONALE INSPECTORATUL COLAR JUDE EAN TULCEA COLEGIUL ”ANGHEL SALIGNY” TULCEA Str. VIITORULUI, Nr. 22, loc. TULCEA Tel./Fax: 0240-534238 e-mail: [email protected] web: www.gsastl.ro

  RAPORT PRIVIND STAREA ÎNV MÂNTULUICOLEGIUL „ANGHEL SALIGNY” -TULCEAANUL COLAR 2013– 2014

  Educa ia este perceput în prezent ca o func ie vital a societ ii contemporane deoarece prin educa ie societatea î i perpetueaz existen a, transmi ând din genera ie în genera ie tot ceea ce umanitatea a înv at despre ea îns i i despre realitate. De la coal contemporan societatea a teapt ast zi totul: s transmit tinerilor o cunoa tere acumulat de-a lungul secolelor, s -i ajute s se adapteze la o realitate în continu transformare, s -i preg teasc pentru un viitor larg, imprevizibil. Considerat un factor-cheie în dezvoltarea societ ii - ea asigur for a de munc calificat pentru toate sectoarele de activitate, ea favorizeaz progresul, stimulând curiozitatea intelectual , capacitatea de adaptare, creativitatea i inova ia- , educa ia constituie unul dintre cele mai puternice instrumente de care dispunem pentru a modela viitorul sau m car pentru a ne orienta c tre un viitor dezirabil. Solu ia tuturor problemelor grave i cronice cu care se confrunt societatea contemporan este c utat în educa ie i coal .

  OFERTA DE COLARIZARE

  La debutul anului colar 2013 – 2014 au fost completate clasele dup urm toarea structur :

  ÎNV MÂNT PREPRIMAR- 6 grupe:

  3 grupe de program normal (8-12)

  o 1 grup mic

  o 1 grup mijlocie

  o 1 grup mare

  3 grupe de program prelungit (6-17.30).

  o 1 grup mic

  o 1 grup mijlocie

  o 1 grup mare

  Datorit trecerii unui num r mare de copii la programul normal, din decembrie au r mas doua grupe de program prelungit: o grup mijlocie i o grup mare.

 • 4

  ÎNV MÂNT PRIMAR - 8 clase:

  o clas preg titoare

  2 clase I

  o clas a II-a

  2 clase a III-a

  2 clase a IV-a

  ÎNV MÂNT GIMNAZIAL - 6 clase:

  2 clase a V-a

  2 clase a VI-a

  o clas a VII-a

  o clas a VIII-a

  ÎNV MÂNT LICEAL-NIVEL INFERIOR -4 clase :

  Clasa Domeniul preg tirii de baz

  IX A Mecanic

  IX B Grupa I: Electronic . Automatiz ri

  Grupa II: Electromecanic

  X B Electronic . Automatiz ri

  X C Electromecanic

  ÎNV MÂNT PROFESIONAL I TEHNIC- 2 clase

  X Calificarea profesional - tu construc ii navale

  XI Calificarea profesional - tu construc ii navale

  ÎNV MÂNT LICEAL-NIVEL SUPERIOR - 4 clase:

  Clasa Calificarea profesional

  XI A Tehnician proiectant CAD

  XI B Tehnician electronist

  XII A Tehnician mecatronist

  XII B Tehnician electronist

 • 5

  COALA DE MAI TRI - 2 clase:

  Clasa Calificarea profesional

  Anul I Maistru construc ii navale

  Anul II Maistru construc ii navale

  STAREA RESURSELOR

  RESURSE MATERIALE

  În anul colar 2013-2014, procesul instructiv-educativ s-a desf urat într-un singur schimb, în intervalul orar 8-15, în cele dou corpuri de cl dire ale colii. Orele de curs s-au efectuat în cele 8 laboratoare i 40 de cabinete dotate cu echipamentele i materialele necesare (calculatoare conectate la Internet i videoproiectoare).

  În vederea bunei desf ur ri a procesului instructiv-educativ, pe parcursul al anului colar 2013-2014 au fost facute investi ii dup cum urmeaz :

  Lucrare Cost în lei

  Lucr ri de între inere i repara ii 132032,04

  Amenajare grup sanitar în ramp pentru persoane cu dizabilit i

  7243,20

  Amenajare loc de joac pentru copii 43582,90

  Înlocuire cazan central termic 85526

  Înlocuire re ea termic în sala de sport i atelier 54819,98

  Total 323204,13

  De asemenea, au fost achizi ionate mijloace didactice în valoare de 9668 lei, mobilier în valoare de 40491 lei, i pentru bibliotec în valoare de 2000 lei i a continuat procesul de mentenan a echipamentului IT, au fost actualizate o parte din echipamente, s-au înlocuit o parte din echipamentele uzate sau dep ite moral.

  Orele de instruire practic s-au desf urat în cele 4 ateliere ale colii i la agen ii economici cu care unitatea colar are contracte de colaborare, respectiv:

  VARD Tulcea SA

  VARD ELECTRO SRL

  SC STAR SERVICE SA

  SC STAR 2000 SA

  SC CORMAR SRL

  SC VALBERTO SRL

  SC UGIRA SA

  SC ABC ELECTRIC SRL

  SC MERDAN AUTO SRL

  SC ROMSERV SRL

  SC NICOPIN SRL

  SC CONVENABIL SRL

  SC SANIMAR SRL

 • 6

  RESURSE UMANE

  CADRE DIDACTICE

  Procesul instructiv-educativ s-a desf urat sub directa îndrumare a unui colectiv de 52 cadre didactice format din:

  - 7 educatoare titulare;

  - 8 profesori de înv mânt primar titulari;

  - 23 profesori de cultur general , din care 17 titulari i 6 suplinitori califica i;

  - 10 profesori de cultur tehnic , din care 8 titulari i doi suplinitori cu gradul didactic II;

  - 4 mai tri instructori titulari.

  ELEVI

  La începutul anului colar s-au înscris în unitatea noastr un num r de 701 de elevi i pre colari, fa de 788 anul trecut.

  [CATEGORY NAME], 44

  [CATEGORY NAME], 8

  1035937

  833788

  701

  septembrie2009

  septembrie2010

  septembrie2011

  septembrie2012

  septembrie2013

 • 7

  Pe niveluri de înv mânt, în luna septembrie, situa ia se prezenta astfel:

  Nr. crt. Nivel de înv mânt Nr. de elevi

  1. Preprimar 109

  2. Primar 174

  3. Gimnazial 141

  4. Liceal 174

  nivel inferior 99

  nivel superior ZI 75

  5. ÎPT 55

  6. coal de mai tri 48

  Elevii cu rezultate deosebite în în anul colar anterior au primit burse. Au fost acordate o burs se performan , 16 burse de merit, 3 burse de studiu.

  Pentru eliminarea abandonului colar , pe linia motiva iei social - economice, elevii au beneficiat de : Programul „Laptele, cornul i m rul” , aloca ia de stat iar 13 elevi au beneficiat de burs social . De asemenea, 22 dintre elevii de liceu au beneficiat de burs în cadrul Programului na ional de protec ie social Bani de liceu.

  To i cei 55 de elevi ai claselor de înv mânt profesional au ob inut la începutul anului colar Bursa profesional . Din cauza absen elor aceasta se poate pierde pe 1, 3 sau 6 luni, astfel încât la sfâr itul anului colar, 29 dintre ace tia primeau burs .

  MI CAREA ELEVILOR

  Din cei 109 copii înscri i la începutul anului colar la gr dini , au r mas la sfâr itul anului colar 105 copii. La coal situa ia se prezint astfel:

  CLASA

  Elevi înscri i la început de an

  Elevi r ma i la sfâr it de an

  Total Fete Total Fete Înv mânt primar

  CP A 31 17 29 15

  I A 19 6 19 6

  I B 17 8 18 9

  II A 35 19 35 19

  III A 21 12 21 12

 • 8

  III B 17 12 19 12

  IV A 14 6 15 6

  IV B 20 12 20 12

  Înv mânt gimnazial

  V A 20 10 18 10

  V B 18 8 17 7

  VI A 23 10 22 9

  VI B 15 7 15 7

  VII A 31 12 27 12

  VIII A 34 12 34 12

  Înv mânt liceal-nivel inferior

  IX A 28 28

  IX B1 16 7 16 7

  IX B2 15 3 16 3

  X B 20 6 21 6

  X C 20 3 19 2

  Înv mânt profesional i tehnic

  X c prof 29 26

  XI c prof 26 18

  Înv mânt liceal-nivel superior

  XI A 19 6 20 6

  XI B 21 9 19 9

  XII A 15 1 15 1

  XII B 20 8 17 5

  coal de mai tri

  An I c mai tri

  32 2 24 2

  An II c mai tri

  16 1 13 1

  TOTAL 592 197 561 190

 • 9

  La clasele de înv mânt primar 2 elevi s-au transferat, 4 elevi au venit prin transfer astfel c din cei 174 de elevi înscri i au r mas la sfâr itul anului colar 176 elevi.

  La clasele de înv mânt gimnazial s-au înregistrat 7 elevi transfera i i 2 elevi veni i prin transfer, astfel c la sfâr itul anului erau înregistra i 133 elevi din cei 138 înscri i.

  La clasele de înv mânt liceal- nivel inferior – 3 elevi au plecat prin transfer i 4 elevi au venit prin transfer num rul elevilor crescînd de la 99 la 100.

  La clasele de înv mânt liceal- nivel superior –2 elevi s-au retras i 2 elevi au fost exmatricula i, un elev a venit prin transfer.

  La clasele de înv mânt profesional-3 elevi s-au transferat i 6 elevi au fost exmatricula i, astfel c din 55 de elevi înscri i, au r mas la sfâr itul anului colar, 44

  coal de mai tri- 7 s-au retras, 3 au fost exmatricula i, un încetat calitatea de elev.

  În concluzie, din cei 701 de elevi i pre colari înscri i au r mas la sfâr itul anului colar 666. (95%).

  Preprimar Primar Gimnazial Liceal-nivelinferior

  Liceal-nivelsuperior

  Îpt coala demai tri

  109

  203

  163

  118 109

  2947

  105

  181157

  118103

  29 38

  Nr elevi înscri i Nr elevi r ma i

 • 10

  ASIGURAREA CALIT II PROCESELOR DE PREDARE ÎNV ARE SERVICIILOREDUCA IONALE

  La începutul anului colar 2013-2014 au fost constituite comisiile dup cum urmeaz :

  Înv mânt preprimar – responsabil ed. Cr ciun I a

  Înv mânt primar – responsabil înv. Poveste Didu a

  COMISIA METODIC DE CULTUR GENERAL - responsabil prof. Sultan Cristina

  Limb i comunicare – responsabil prof. Sibiceanu Aurelia

  Matematic i tiin e ale naturii – responsabil prof. Ciocoiu Liliana

  Om i societate, educa ie fizic i arte – responsabil prof. Bârl deanu Castilia

  COMISIA METODIC DE CULTUR TEHNIC - responsabil prof. Rada Nadia

  În prima edin a fiec rei comisii s-a prezentat Raportul de activitate pe anul 2012 - 2013, s-au întocmit planific rile activit ilor metodice s-a realizat analiza programelor colare, a planurilor de înv mânt , a auxiliarelor curriculare i a ofertei manualelor colare, stabilirea atribu iilor membrilor comisiei, stabilirea reperelor de elaborare a testelor ini iale. În urma consult rii ofertei de manuale aprobate de M.E.C.T.S., s-a asigurat selectarea manualelor pentru clasele a XI-a i a XII-a în func ie de nivelul claselor. Responsabilii de catedr , în colaborare cu ceilal i colegi, membri ai catedrelor, au contactat editurile i au facilitat procurarea manualelor pentru to i elevii care au solicitat acest lucru.

  O aten ie deosebit s-a dat înv rii centrate pe elev, corela iei dintre obiectivele / competen e specifice – activit i de înv are i evaluare. La începutul anului colar au fost aplicate elevilor i interpretate de c tre d-na psiholog mira Liliana chestionare privind stilurile de înv are.

  Conducerea colii, înv torii i dirigin ii claselor au asigurat popularizarea, atât pentru p rin i cât i pentru elevi, a Metodologiei de organizare i desf urare a Evalu rilor Na ionale la clasele a II-a, a IV-a i a VI-a în anul colar 2013-2014, a Metodologiei de organizare i desf urare a admiterii în înv mântului liceal de stat în anul colar 2013 - 2014 i a programelor disciplinelor din cadrul Evalu rii na ionale 2014. Pentru absolven ii claselor a XII-a s-a prelucrat Metodologia de desf urare a examenului de bacalaureat, precum i programele disciplinelor de BAC.

  S-au stabilit m suri de între inere în stare bun de func ionare a cabinetelor colare i a atelierelor pentru instruire practic din dotarea colii. De asemenea s-au realizat protocoale de colaborare cu unit ile economice la care elevii colii noastre î i desf oar instruirea practic .

  Întocmirea planific rilor calendaristice s-a realizat cu respectarea programelor în vigoare i a particularit ilor claselor, prin consult ri în cadrul catedrelor de c tre to i profesorii, fiind predate în termen.

  S-a realizat planificarea orelor de preg tire suplimentar a elevilor pentru fiecare clas , în acord cu ei, la disciplinele la care sus in probe orale sau scrise la examenul de bacalaureat sau Evaluare Na ional .

  O mare parte dintre profesori au avut în vedere identificarea elevilor cu ritm lent de înv are i în urma interpret rii testelor ini iale au fost elaborate i aplicate programe specifice de recuperare pentru ace tia, urm rindu-se totodat monitorizarea progresului pentru to i elevii.

 • 11

  Selectarea temelor care pot fi utilizate din oferta AEL i întocmirea programului de utilizare a laboratorului AEL au fost de asemenea, priorit i ale comisiilor metodice.

  În anul colar 2013-2014, prin participarea tuturor profesorilor colii, a continuat i s-a perfectionat utilizarea catalogului on-line aflat pe site-ul colii, www.gsastl.ro, un instrument util in leg tura cu elevii si cu p rin ii acestora dar si pentru realizarea statisticilor privind progresul înv rii i absenteismul.

  Un accent deosebit s-a pus i pe realizarea portofoliilor profesorilor, documente care atest modalitatea de aplicare a metodelor alternative în func ie de particularit ile claselor sau ale elevilor. Portofoliul cadrului didactic reprezint cartea de vizit a activit ii didactice a profesorului eficient, permite p strarea materialelor i organizarea acestora astfel încât s fie opera ionale, oblig profesorul la o munc de calitate, la responsabilitate i rigoare profesional , întrucât toate “documentele” sunt “la vedere”. În cadrul fiec rei comisii au fost analizate portofoliile cadrelor didactice în lunile decembrie/ianuarie.

  Perioada 2-6 aprilie 2014, s pt mâna „S tii mai multe, s fii mai bun” a fost dedicat activit ilor educative, cu prezen a obligatorie a elevilor, o combina ie de coal i de timp petrecut într-un mod pl cut de c tre elevi, un bun prilej de a- i cunoa te mai bine dasc lii i de a consolida rela ia cu ace tia f presiunea unui clopo el, a tablei, a lec iei i mai ales a catalogului.

  MONITORIZAREA SITUA IILOR COLARE

  ABSENTEISM

  La nivelul unit ii colare au fost înregistrate în anul colar 2013-2014 33103 de absen e dintre care 6710 absen e motivate i 26393 absen e nemotivate.

  NIVEL DE ÎNV MÂNT NR. ELEVI NUM R ABSEN E RAT ABSENTEISM

  NEMOTIVATE MOTIVATE TOTAL

  Înv mânt primar 176 935 13 948 5.31

  Înv mânt gimnazial 133 9877 1266 11143 74.26

  Înv mânt liceal nivel inferior

  100 10670 2038 12708 106.70

  Înv mânt liceal nivel superior

  71 1499 1802 3301 21.11

  Înv mant profesional 44 1960 1369 3329 44.55

  coala de mai tri 37 687 111 798 18.57

  Total 561 26393 6710 33103 45.68

 • 12

  Rata absenteismului pe unitate colar în anul colar 2013-2014, a înregistrat o medie de 45,68 absen e pe elev, în cre tere fa de anul precedent când media a fost de 35,96 absen e pe elev.

  5.31

  74.26

  106.70

  21.11

  44.55

  18.57

  0

  20

  40

  60

  80

  100

  120

  înv mânt primar

  înv mânt gimnazial

  înv mânt liceal nivel

  inferior

  înv mânt liceal nivel superior

  înv mânt profesional

  coala de mai tri

  Rata absenteismului

  41.82

  34.6530.94

  35.96

  45.68

  2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

  Rata absenteismuluicompara ie

  6.51

  55.55 51.3531.25

  65.51

  26.325.31

  74.26

  106.70

  21.11

  44.55

  18.57

  înv mânt primar

  înv mânt gimnazial

  înv mânt liceal nivel

  inferior

  înv mânt liceal nivel superior

  înv mânt profesional

  coala de mai tri

  Evolu ia ratei absenteismului pe niveluri de înv mânt

 • 13

  O cauz a ratei mari a absenteismului o reprezint plecarea p rin ilor în str in tate i abandonarea copiilor f a exista responsabilitate în supravegherea lor. Absenteismul la clase a fost monitorizat lunar de comisia ce avea aceste atribu ii, luându-se permanent m suri pentru diminuarea lui. Printre acestea men ion m: careuri de informare a elevilor privind frecven a la ore la nivel de scoal i a m surilor întreprinse. În cazul neprezent rii p rin ilor la coal s-au trimis adrese scrise sau s-a apelat la sprijinul Poli iei de proximitate.

  NIVEL ÎNV MÂNT RATA ABSENTEISM

  AN COLAR 2010-2011

  AN COLAR 2011-2012

  AN COLAR 2012-2013

  AN COLAR 2013-2014

  Înv mânt primar 2.38 4.95 6.44 5.31

  Înv mânt gimnazial 37.16 32.95 57.61 74.26

  Înv mânt liceal nivel inferior

  65.73 49.75 51.84 106.70

  Înv mânt liceal nivel superior

  43.86 45.16 31.89 21.11

  coala de mai tri 22.06 21.89 26.32 18.57

  0

  20

  40

  60

  80

  100

  120

  2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

  Evolu ia ratei absenteismului

  înv mânt primar înv mânt gimnazial

  înv mânt liceal nivel inferior înv mânt liceal nivel superior

  coala de mai tri

 • 14

  SITUA IA PE CLASE:

  Clasa Nr elevi Num r de absen e Rata absenteism Înv tor Nemotivate Motivate Total

  CP A 29 CALEA MIHAELA

  IA 19 0.00 POPA ANI OARA

  IB 18 9 4 13 0.50 RUS EMILIA

  IIA 35 644 2 646 18.40 BONTEA MIHAELA

  IIIA 21 0 0.00 POVESTE DIDU A

  IIIB 19 5 2 7 0.26 GLUG IONICA

  IVA 15 274 5 279 18.27 IPOT MIHAELA

  IVB 20 3 0 3 0.15 AVLOVSCHI VIORICA

  Total 176 935 13 948 5.31

  Clasa Nr elevi Numar de absen e Rata absenteism Diriginte

  Nemotivate Motivate Total

  VA 18 1700 124 1824 94.44 ALI N.

  VB 17 2086 56 2142 122.71 CIOCOIU L.

  VIA 22 104 181 285 4.73 SULTAN C.

  VI B 15 957 75 1032 63.80 PANICA M.

  VIIA 27 1074 205 1279 39.78 BOTA D.

  VIIIA 34 3956 625 4581 116.35 VOICU A.

  Total 133 9877 1266 11143 74.26

  0 0.00 0.50

  18.40

  0.00 0.26

  18.27

  0.15

  CP I A I B II A III A III B IV A IV B

  Rata absenteismuluiînv mânt primar

 • 15

  Clasa Nr elevi Numar de absen e Rata absenteism Diriginte

  Nemotivate Motivate Total

  IX A 28 5859 700 6559 209.25 SIBICEANU A.

  IX B1 16 1492 290 1782 93.25 TURTOI I.

  IX B2 16 730 208 938 45.63

  X B 21 1313 534 1847 62.52 MARIN G.

  X C 19 1276 306 1582 67.16 COSTACHE M.

  Total 100 10670 2038 12708 106.70

  94.44

  122.71

  4.73

  63.80

  39.78

  116.35

  V A V B VI A VIB VII A VIII A

  Rata absenteismuluiînv mânt gimnazial

  209.25

  93.25

  45.6362.52 67.16

  IX A IX B1 IX B2 X B X C

  Rata absenteismuluiînv mânt liceal-nivel inferior

 • 16

  Clasa Nr elevi Numar de absen e Rata absenteism

  Diriginte

  Nemotivate Motivate Total

  XI A 20 223 456 679 11.15 BÂRL DEANU C.

  XI B 19 629 771 1400 33.11 BÎRLEANU M.

  XII A 15 185 180 365 12.33 RADA N.

  XII B 17 462 395 857 27.18 GÂJGAN V.

  Total 71 1499 1802 3301 21.11

  Clasa Nr elevi Numar de absen e Rata absenteism

  Diriginte Nemotivate Motivate Total

  X prof 26 732 515 1247 28.15 DOCIU T.

  XI prof 18 1228 854 2082 68.22 TEODORESCU V.

  Total 44 1960 1369 3329 44.55

  11.15

  33.11

  12.33

  27.18

  XI A XI B XII A XII B

  Rata absenteismuluiînv mânt liceal-nivel superior

  28.15

  68.22

  Xip XI ip

  Rata absenteismului înv mânt profesional

 • 17

  Clasa Nr elevi Numar de absen e Rata absenteism

  Diriginte Nemotivate Motivate Total

  I mai tri

  24 456 60 516 19.00 CR I S.

  II mai tri

  13 231 51 282 17.77 TICOVSCHI GH.

  Total 37 687 111 798 18.57

  La nivelul unit ii de înv mânt dar i la nivelul fiec rei clase au fost luate m suri de reducere a absenteismului deoarece acesta genereaz insuccesul colar i reprezint un prim pas spre abandon i p sirea timpurie a sistemului de educa ie.

  Dirigin ii i înv torii au monitorizat s pt mânal frecven a elevilor i au raportat lunar situa ia absen elor pentru fiecare elev. În mod constant au avut loc discu ii formale i informale cu elevii i cu p rin ii acestora privind importan a particip rii la cursuri, cauzele absenteismului colar, consecin ele acestuia pe termen mediu si lung. În cazul neprezent rii p rin ilor la coal s-au trimis adrese scrise sau s-a apelat la sprijinul Poli iei de proximitate sau a Prim riilor din jude .

  Cu toate aceste m suri r mâne îngrijor tor num rul mare de absen e nemotivate.

  Cu toate aceste m suri r mâne îngrijor tor num rul de absen e nemotivate dar i num rul elevilor care p sesc coal .

  19.00

  17.77

  An I c mai tri An II c mai tri

  Rata absenteismului coala de mai tri

 • 18

  PROMOVABILITATE

  Procentul de promovare la nivelul unit ii colare este de 85,20% , în sc dere fa de anul colar anterior, 90,66 %.

  86.89%

  92.97%

  89.23%92.02%

  89.80%88.35%

  90.66%

  85.20%

  2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

  EVOLU IA PROCENTULUI DEPROMOVABILITATE

  60%

  65%

  70%

  75%

  80%

  85%

  90%

  95%

  100%

  2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

  Evolu ia procentului de promovabilitate pe niveluri de înv mânt

  ÎNV MÂNT PRIMAR

  ÎNV MÂNT GIMNAZIAL

  ÎNV MÂNT LICEAL, NIVELINFERIOR

  ÎNV MÂNT LICEAL, NIVELSUPERIOR

  96.69%80.25%

  91.53%100.00%

  89.66%79.55%

  94.32%

  68.42%80.00%

  100.00%

  81.82%91.89%

  Înv mânt primar Înv mânt gimnazial

  Înv mânt liceal-nivel inferior

  Înv mânt liceal-nivel superior

  Înv mânt profesional

  coala de mai tri

  Evolu ia procentului de promovabilitatepe niveluri de înv mânt

  2012-2013 2013-2014

 • 19

  Datele pentru întocmirea statisticilor sunt reunite în tabelul inserat de mai jos:

  Clasa Num r înscri i

  Num r ma i

  Num r promova i

  Procent de promovabilitate

  I A 31 29 28 96.55%

  I B 19 19 19 100.00%

  II A 17 18 18 100.00%

  III A 35 35 28 80.00%

  III B 21 21 21 100.00%

  IV A 17 19 19 100.00%

  IV B 14 15 13 86.67%

  Procent de promovabilitate- înv mânt primar 94.32%

  Clasa Num r

  înscri i Num r

  ma i Num r

  promova i Procent de

  promovabilitate V A 20 18 11 61.11%

  V B 18 17 10 58.82%

  VI A 23 22 21 95.45%

  VI B 15 15 8 53.33%

  VII A 31 27 23 85.19%

  VIII A 34 34 18 52.94%

  Procent de promovabilitate- înv mânt gimnazial 68.72%

  Clasa Num r Num r Num r Procent de

  100.00% 100.00%80.00%

  100.00% 100.00% 86.67% 100.00%

  I A I B II A III A III B IV A IV B

  Promovabilitate înv mânt primar

  61.11% 58.82%95.45%

  53.33%85.19%

  52.94%

  V A V B VI A VI B VII A VIII A

  Promovabilitate înv mânt gimnazial

 • 20

  înscri i ma i promova i promovabilitate IX A 28 28 17 60.71%

  IX B1 16 16 13 81.25%

  IX B2 15 16 15 93.75%

  X B 20 21 18 85.71%

  X C 20 19 17 89.47%

  Procent de promovabilitate- înv mânt liceal, nivel inferior 80%

  Clasa Num r

  înscri i Num r

  ma i Num r

  promova i Procent de

  promovabilitate X c prof 29 26 24 92.31%

  XI c prof 26 18 12 66.67%

  Procent de promovabilitate- înv mânt profesional i tehnic 81.82%

  Clasa Num r Num r Num r Procent de

  60.71%

  81.25%

  93.75%85.71% 89.47%

  IX A IX B1 IX B2 X B X C

  Promovabilitate înv mânt liceal-nivel inferior

  92.31%

  66.67%

  X îp XI îp

  Promovabilitate înv mânt profesional

 • 21

  înscri i ma i promova i promovabilitate XI A 19 20 20 100.00%

  XI B 21 19 19 100.00%

  XII A 15 15 15 100.00%

  XII B 20 17 17 100.00%

  Procent de promovabilitate- înv mânt liceal, nivel superior 100%

  Clasa Num r

  înscri i Num r

  ma i Num r

  promova i Procent de

  promovabilitate An I c mai tri 32 24 21 87.50%

  An II c mai tri 16 13 13 100.00%

  Procent de promovabilitate- coal de mai tri 91.89% Procent de promovabilitate la nivel de unitate colar 85.20%

  100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

  XI A XI B XII A XII B

  Promovabilitate înv mânt liceal-nivel superior

  87.50%100.00%

  An I c mai tri An II c mai tri

  Promovabilitate coala de mai tri

  94.32%

  68.42%80.00%

  100.00%

  81.82%91.89%

  Primar Gimnazial Liceal-nivelinferior

  Liceal-nivelsuperior

  Îpt coala demai tri

  Promovabilitatea pe niveluri de înv mânt

 • 22

  2 38 4

  03

  2

  10 912

  27

  8

  3

  7 6 8

  15 12

  2

  15

  0%

  20%

  40%

  60%

  80%

  100%

  I A I B II A III A III B IV A IV B

  Promova i pe mediiînv mânt primar

  s b fb

  s16%

  b37%

  fb47%

  Promova i pe mediiînv mânt primar

  1 2

  4

  3 1

  6

  4

  16

  2

  1412

  2

  5

  3 3 3

  0%

  20%

  40%

  60%

  80%

  100%

  V A V B VI A VI B VII A VIII A

  Promova i pe mediiînv mânt gimnazial

  5-6,99 7-8,99 9-10

 • 23

  5-6,9913%

  7-8,9967%

  9-1020%

  Promova i pe mediiînv mânt gimnazial

  87 10

  6

  9

  52 2

  10

  4

  0%

  10%

  20%

  30%

  40%

  50%

  60%

  70%

  80%

  90%

  100%

  IX A IX B1 IX B2 X B X C

  Promova i pe mediiînv mânt liceal-nivel inferior

  5-6,99 7-8,99 9-10

  [CATEGORY NAME],

  [PERCENTAGE]

  [CATEGORY NAME],

  [PERCENTAGE]

  [CATEGORY NAME],[PERCENT

  AGE]

  Promova i pe mediiînv mânt liceal-nivel inferior

  5-6,99 7-8,99 9-10

 • 24

  79 5

  7

  76 4

  8

  1 1

  0%

  20%

  40%

  60%

  80%

  100%

  XI A XI B XII A XII B

  Promova i pe mediiînv mânt liceal-nivel superior

  5-6,99 7-8,99 9-10

  5-6,9951%

  7-8,9945%

  9-104%

  Promova i pe mediiînv mânt liceal-nivel superior

  5-6,99 7-8,99 9-10

 • 25

  CORIGEN I. SITUA II NEÎNCHEIATE

  Situa ia statistic a corigen elor i situa iilor neîncheiate la finele anului colar a totalizat un num r de 42 de elevi corigen i dintre care 32 de corigen i la un obiect, 10 elevi corigen i la dou obiecte i 9 elevi cu situa ii neîncheiate.

  Num r de corigen i pe niveluri de înv mânt:

  CLASA

  Num r de corigen i Nr de elevi cu situa ii neîncheiate

  La un obiect

  La dou obiecte

  IV A 1

  V A 2 1

  V B 1

  VI B 1 1 1

  VII A 1 2 1

  VIII A 1 1

  IX A 4 3

  IX B 5 2

  X B 1 1

  X C 4

  XI A 4 1

  10

  16

  16

  înv mânt gimnazial

  înv mânt liceal nivel inferior

  înv mânt liceal nivel superior

  Nivel de înv mânt

  Num r de corigen i Num r de elevi cu situa ii neîncheiate la un obiect

  la dou obiecte

  Primar 0 0 1

  Gimnazial 6 4 3

  Liceal-nivel inferior 13 3 4

  Liceal-nivel superior 13 3 0

  coal de maistri 0 0 1

 • 28

  XI B 2 2

  XII A 6

  XII B 1

  coala de mai tri 1

  TOTAL 32 10 9

  Cadrele didactice cu cel mai mare num r de corigen i sunt:

  PROFESOR CORIGEN I SN

  Ciocoiu L. 18 1

  Ali N. 9 1

  Sultan C. 9 2

  Bota D. 8

  SANC IUNI

  57%

  15%

  10%

  8%

  10%

  Matematic Limba român Discipline tehnice

  Limbi str ine alte discipline

  18

  9 9 8

  0

  5

  10

  15

  20

  Ciocoiu L. Ali N. Sultan C. Bota D.

  DISCIPLINA SN CORIGENTI

  MATEMATIC 4 34

  LIMBA ROMÂN 4 9

  TIC

  1

  FIZIC 2 1

  GEOGRAFIE 2 1

  BIOLOGIE 2 1

  ISTORIE 2 1

  DISCIPLINE TEHNICE 8 6

  LIMBA FRANCEZ -

  ENGLEZ 5 5

 • 29

  Monitorizarea notelor la purtare a înregistrat urm toarea situa ie: 156 de elevi au avut medii sc zute la purtare, însemnînd 38% din num rul total de elevi. Dintre ace tia 97 au avut medii între 7 i 9,50 iar 39 elevi au ob inut medii sub 6 la purtare. La înv mânt primar s-au acordat 8 medii B i 6 medii S.

  Clasa nr elevi 7-9.99 6-6.99 sub 6 Total Procent

  V A 18 5 2 3 10 56%

  V B 18 3 6 9 50%

  VI A 23 1 1 4%

  VI B 15 2 1 4 7 47%

  VII A 30 10 1 1 12 40%

  VIII A 34 6 2 9 17 50%

  IX A 28 6 4 6 16 57%

  IX B 32 9 4 4 17 53%

  X B 21 4 2 2 8 38%

  X C 19 6 1 2 9 47%

  XI A 19 4 4 21%

  XI B 21 10 1 11 52%

  XII A 15 7 7 47%

  XII B 20 5 5 25%

  X A 29 8 2 10 34%

  XI A 26 5 2 7 27%

  An I c mai tri 32 1 1 3%

  An II c mai tri 16 5 5 31%

  Total 416 97 20 39 156 38%

  CLASA nr elevi BINE SUFICIENT TOTAL procent

  I A 19 0%

  I B 18 5 5 28%

  II A 35 2 5 7 20%

  III A 21 0%

  III B 19 0%

 • 30

  IV A 15 1 1 2 13%

  Total 127 8 6 14 11%

  În anul colar 2013-2014, 102 de elevi au primit sanc iuni scrise; acestea s-au acordat în principal pentru absen e dar i pentru alte abateri disciplinare. În total s-au acordat 93 mustr ri scrise, 63 elimin ri, 20 preavize de exmatriculare i 11 dintre elevi au fost exmatricula i.

  0%

  28%

  20%

  0% 0%

  13%

  56%50%

  4%

  47%40%

  50%57%

  53%

  38%

  47%

  21%

  52%47%

  25%

  34%

  27%

  3%

  31%

  Procentul mediilor sc zute la purtare

  11%

  41%

  50%

  36%31%

  13%

  Primar Gimnazial Liceal-nivelinferior

  Liceal-nivelsuperior

  Îpt coala demai tri

  Procentul mediilor sc zute la purtarepe niveluri de înv mânt

 • 31

  Clasa Nr elevi

  Nr elevi sanc iona i

  Procent

  Mustr ri scrise

  Eliminri

  Preavize de exmatriculare

  Exmatriculri

  V A 18 9

  50% 7 8

  V B 18 8

  44% 8 5

  VI A 23

  0%

  VI B 15 4

  27% 4 3

  VII A 30 2

  7% 2

  VIII A 34 17

  50% 17 22

  IX A 28 12 43%

  12 7

  IX B 32 10 31%

  12 2

  X B 21 7 33%

  6 6

  X C 19 3 16%

  3 2 XI A 19

  0%

  XI B 21

  8 38%

  6 5 1 XII A 15

  5 33%

  5 5 1 XII B 20

  3 15%

  3 2 2 1 X îp 29

  1 3%

  1 1 XI îp 26

  9 35%

  3 9 6

  MS E P Exm

  124

  71 73

  17

  145

  65

  33

  3

  93

  63

  20 11

  Num r de sanc iunicompara ie

  2011-2012 2012-2013 2013-2014

 • 32

  An I c mai tri

  32

  4

  13%

  4 3 3 An II c mai tri

  16

  0%

  Total 416 102 25% 93 63 20 11

  50%44%

  0%

  27%

  7%

  50%

  43%

  31% 33%

  16%

  0%

  38%33%

  15%

  3%

  35%

  13%

  0%0%

  10%

  20%

  30%

  40%

  50%

  60%

  V A V B VI A VI B VII A VIII A IX A IX B X B X C XI A XI B XII A XII B X îp XI îp An I cmai tri

  An II cmai tri

  Procentul elevilor sanc iona i

  7 8 42 17

  8 53

  22

  05

  1015202530354045

  V A V B VI A VI B VII A VIII A

  Sanc iuniînv mânt gimnazial

  Mustr ri scrise Elimin ri

 • 33

  12 12

  63

  72

  6

  2

  0

  5

  10

  15

  20

  IX A IX B X B X C

  Sanc iuniînv mânt liceal-nivel inferior

  Mustr ri scrise Elimin ri

  6 53

  5

  2

  5

  1

  2

  1

  1

  0

  2

  4

  6

  8

  10

  12

  14

  XI B XII A XII B

  Sanc iuniînv mânt liceal-nivel superior

  Mustr ri scrise Elimin ri Preavize de exmatriculare Exmatricul ri

  1 341

  93

  6

  3

  0

  5

  10

  15

  20

  X îp XI îp An I c mai tri An II c mai tri

  Sanc iuniînv mânt profesional, coala de mai tri

  Mustr ri scrise Elimin ri Preavize de exmatriculare Exmatricul ri

 • 34

  ECUL COLAR

  La sfâr itul anului colar 2013-2014 au fost înregistra i 93 de repeten i dintre care 7 cu medie mai mic de 6 la purtare, 48 din cauza situa iei colare, 11 exmatricula i, 10 retra i i 15 elevi în abandon i 1 încetat calitatea de elev.

  Clasa Repeten i Dintre care

  sub 6 la purtare

  situa ia colar abandon

  încetat calitatea de

  elev retrasi exmatriculati CP A 1 1 I A I B II A 7

  7

  III A III B IV A 2 2 IV B V A 6 2 4 V B 7 2 1 4 VI A 1 1 VI B 7 7 VII A 3 3 VIII A 16 16 IX A 8 3 5 IX B 4 1 3 X B 3 2 1 X C 2 1 1 XI A XI B 2 1 XII A 1

 • 35

  XII B 3 2 1 XI Aîp 2 1 1 XI Bîp 6 6 An I c mai tri 10 6 3 An II c mai tri 3 1 2 Total 93 7 48 15 1 10 11

  sub 6 la purtare; 7

  situa ia colar ; 48

  abandon; 15

  încetat calitatea de elev; 1

  retrasi; 10

  exmatriculati; 11

 • 36

  REZULTATE LA EXAMENELE NA IONALE

  În perioada 28 mai-6 iunie elevii claselor a II-a, a IV-a, respectiv a VI-a au fost testa i la ceea ce s-ar putea numi competen e cheie ob inute pân acum în coal : scris, citit, literatur , limb str in , matematic i tiin ele naturii. Urmînd modelul testelor interna ionale, aceste evalu ri introduc, de fapt, un sistem de preg tire a elevilor, obi nuindu-i cu examenul de la finalul ciclului gimnazial. Testele aplicate au un grad ridicat de interdisciplinaritate i nu pun accent pe memorare i reproducere, ci pe capacitatea elevului de a utiliza i corela informa iile pe care le-a acumulat pân la un anumit moment.

  Evalu rile au avut loc la nivel na ional în premier în 2014, ceea ce a însemnat i o mobilizare a tuturor celor implica i- profesori, p rin i i elevi. Testele nu au avut ca finalitate o not în catalog, deoarece nu acesta este scopul lor. Ele ofer profesorilor, elevilor i p rin ilor informa ii concludente despre nivelul de preg tire i despre ceea ce trebuie îmbun it. În condi iile în care prima evaluare na ional a elevilor, de la intrarea lor în sistemul de înv mânt, se face abia la finalul clasei a VIII-a, introducerea acestor evalu ri ofer un tablou foarte clar legat de nivelul de preg tire al elevilor în diferite momente, permite identificarea din timp a problemelor i corectarea lor particularizat , astfel încât, la finalul clasei a VIII-a, performan ele s se îmbun easc .

  La clasa a II-a, din cei 35 de elevi au fost prezen i la testul de Limba Român citit, scris 25 de elevi i la testul de matematic , 31 de elevi.

  Rezultatele au fost urm toarele

  21 21

  12 149

  2017

  9

  19 17

  0 0

  2 0

  0

  0

  0

  4

  00

  3 3

  9 10

  13

  36

  9

  3 5

  0 0 1 0 2 1 1 2 2 2

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  Rezultate clasa a II-atest - "citit"

  numar de elevi cu raspuns numar de elevi cu raspuns

  numar de elevi cu raspuns numar de elevi cu raspuns

 • 37

  corect66%

  par ial2%

  incorect27%

  lips5%

  PONDEREA REZULTATELORTEST "CITIT"

  II

  21

  20

  15

  17

  17

  16

  10

  22

  0

  3

  9

  7

  0

  0

  13

  0

  4

  2

  1

  1

  8

  9

  2

  3

  0 5 10 15 20 25 30

  1complexitate/originalitate

  1con inut

  1semne de punctua ie

  1scrierea corect a cuvintelor

  2alc tuirea corect a propozi iilor

  2complexitate/originalitate/titlu

  2scrierea corect a cuvintelor

  2semne de punctua ie

  Rezultate clasa a II-atest-"scris"

  numar de elevi cu raspuns numar de elevi cu raspuns numar de elevi cu raspuns numar de elevi cu raspuns

 • 38

  corect69%

  par ial16%

  incorect15%

  lips0%

  PONDEREA REZULTATELORTEST-"SCRIS"

  II

  19

  28

  17 1720 22

  26 28

  21

  1418

  13

  0

  0

  0 00

  0

  00

  0

  6

  5

  0

  11

  3

  14 1411 8

  43

  108 4

  12

  1 0 0 0 0 1 1 0 0 3 4 6

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  35

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  Rezultate clasa a II-atest- Matematic

  numar de elevi cu raspuns numar de elevi cu raspuns numar de elevi cu raspuns numar de elevi cu raspuns

  corect65%

  par ial3%

  incorect28%

  lips4%

  PONDEREA REZULTATELOR MATEMATIC

  II

 • 39

  La clasa a IV-a A, din cei 15 elevi, s-au prezentat la testele de Limba român i Matematic 12 elevi. To i cei 20 de elevi ai clasei a IV-a B au participat la evaluarea la Limba Român i 19 dintre ei au sus inut testul la Matematic . În total din 35 de elevi de clasa a IV-a, s-au prezentat la testul la Limba Român 32 iar la Matematic , 31 de elevi.

  2824 23

  2722 24

  18

  25

  1620

  13

  24

  1512

  15

  0

  0 0

  0

  00

  0

  0

  6

  5

  9

  3

  11 15

  0

  48 9

  59

  814

  710 6 9

  4 5 4

  16

  0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  35

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

  Rezultate clasa a IV-atest- Limba Român

  numar de elevi cu raspuns numar de elevi cu raspuns numar de elevi cu raspuns numar de elevi cu raspuns

  corect64%

  par ial10%

  incorect25%

  lips1%

  PONDEREA REZULTATELORLIMBA ROMÂN

  IV

 • 40

  Dintre cei 37 de elevi ai claselor a VI-a, au participat la testul Limb i comunicare, 36 de elevi i s-au ob inut urm toarele rezultate

  28

  1924

  20 1922

  17

  24

  11 10

  24

  17

  24

  16

  22 23

  17 1914

  6

  0

  0

  38

  2

  4 13 0

  7

  15

  2

  4

  0

  0

  0 0

  00

  012

  3

  12

  4 3

  9

  51

  7

  12

  6 410

  7

  158 7

  14 11

  15

  13

  0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 2 0

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  35

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

  Rezultate clasa a IV-atest- Matematic

  numar de elevi cu raspuns numar de elevi cu raspuns numar de elevi cu raspuns numar de elevi cu raspuns

  corect61%par ial

  11%

  incorect27%

  lips1%

  PONDEREA REZULTATELORTEST MATEMATIC

  IV

 • 41

  În data de 6.06.2014, elevii claselor a VI-a au sus inut proba de Matematic i tiin e din cadrul Evalu rii Na ionale la finalul clasei a VI-a. Dintre cei 37 de elevi ai claselor a VI-a A i B au participat la test 33 (89%). În cei 15 itemi ai testului sunt verificate cuno tin ele elevilor de matematic , biologie i fizic .

  1 2 3 45 6 7 8 9 10

  32 3122

  27

  9

  30 25 27

  11

  26

  4 414

  8

  25

  59 7

  21

  4

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  Rezultate clasa a VI-atest-Limba i comunicare

  numar de elevi cu raspuns numar de elevi cu raspuns

  numar de elevi cu raspuns numar de elevi cu raspuns

  corect0%

  par ial67%

  incorect28%

  lips5%

  PONDEREA R SPUNSURILORVI-LIMB I COMUNICARE

 • 42

  Elevii au fost evalua i prin coduri corespunz toare r spunsurilor corecte (total), partiale sau gre ite sau f r spuns (zero).

  matematic40%

  fizic27%

  biologie33%

  29

  14 125

  127

  0 2 15

  1 1 3 0 1

  1

  00

  3

  7

  1

  00

  20 11

  5 68

  0

  17

  3

  19 2125

  14

  2533 31

  1217

  27 2622

  33

  15

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  35

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

  Rezultate clasa a VI-atest Matematic i tiin e

  total partial zero

 • 43

  total19%

  partial16%

  zero65%

  PONDEREA R SPUNSURILORVI-MATEMATICA I TIIN E

  total27%

  partial3%

  zero70%

  MATEMATIC

  total14%

  partial7%

  zero79%

  FIZIC

 • 44

  EVALUARE NA IONAL , clasa a VIII-a

  Rezultatele la examenul de Evaluare Na ional a claselor a VIII-a au adus o cre tere a procentului de elevi care au ob inut note peste 5 la ambele discipline de la 71,42% în 2013 la 75% în 2014. Dintre cei 16 de absolven i ai clasei a VIII-a s-au prezentat la cele dou probe 16 de elevi iar 14 dintre ace tia (87,5%) au ob inut media general peste 5. De men ionat, între notele ob inute de elevi la examen i mediile lor la Limba Român i Matematic în clasa a VIII-a nu sunt diferen e semnificative ceea ce arat obiectivitatea profesorilor în evaluarea pe parcursul anului colar.

  total13%

  partial38%

  zero49%

  BIOLOGIE

  Limba român

  Matematic

  75.00%

  87.50%

  PROMOVABILITATE EVALUARE NA IONAL PE DISCIPLINE

 • 45

  37%

  95%88%

  0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

  100%

  2012 2013 2014

  Procent promovarecompara ie

  67.50%

  59.26%

  100%

  75%

  12.50%

  29.63%

  71.43%87.5%

  0.00%

  20.00%

  40.00%

  60.00%

  80.00%

  100.00%

  120.00%

  2011 2012 2013 2014

  Evolu ia rezultatelor la Evaluarea Na ional

  Limba român

  Matematic

  1-1.99 2-4.99 5-6.99 7-8.99 9…10

  4

  10

  20

  2

  9

  5

  0

  EVALUARE NA IONAL . REZULTATELimba Român Matematic

 • 46

  BACALAUREAT

  Rezultatele examenului de Certificare a competen elor profesionale au fost foarte bune, to i elevii care s-au prezentat la examen au promovat (promovabilitate 100%). Dintre cei 32 de elevi înscri i s-au prezentat i au promovat examenul 30 de elevi.

  La Evaluarea competen elor la Limba i literatura Român s-au prezentat 22 de elevi iar situa ia se prezint astfel:

  To i elevii au ales ca limb str in pentru Evaluarea competen elor- Limba Englez iar la examen s-au prezentat 21.

  La proba Competen e digitale s-au prezentat 23 de elevi i au ob inut urm toarele rezultate:

  Dintre cei 24 de elevi înscri i la probele scrise ale examenului de Bacalaureat, s-au prezentat la toate probele 19 elevi, au promovat 8 elevi dintre care 3 în sesiunea iunie-iulie i 5 în sesiunea august-septembrie, înregistrîndu-se astfel un procent de reu it de 42,11% .

  UM; 6

  UA; 11

  UE; 5

  UI; 6

  UM; 7

  UA; 4

  UE; 6

 • 47

  Disciplina Prezen i Promova i Procent Limba Român 19 13

  68.42%

  Matematic 19 13 68.42%

  Biologie 19 8 36.84%

  Total 19 8 42.11%

  59.45%

  34.54%

  15.52%

  26.19%

  15.38%

  42.10%

  2009 2010 2011 2012 2013 2014

  STATISTICA PROMOVABILITATE BACALAUREAT

  68.42% 68.42%

  42.11%

  Limba român Matematic Biologie

  Promovabilitate bacalaureat pe discipline

 • 48

  35.71%

  21.95% 21.88%

  46.67%

  32.14%

  42.86%

  68.42% 68.42%

  42.11%

  Limba român Matematic Biologie

  Promova i pe disciplinecompara ie

  2012 2013 2014

 • 49

  IMPLICAREA ELEVILOR ÎN PROPRIA DEZVOLTARE PROFESIONAL

  ACTIVIT I EXTRA COLARE. PARTENERIATE EDUCA IONALE. PARTICIPAREA LA CONCURSURI SI OLIMPIADE

  Activit ile extracurriculare s-au derulat prin desf urarea proiectelor educa ionale, a concursurilor na ionale i prin

  activit ile vizate de parteneriatele încheiate cu diver i parteneri educa ionali.

  Pe parcursul anului colar 2013-2014, cadrele didactice au desf urat i s-au implicat în numeroase activit i extra colare i extracurriculare.

  A. Parteneriate educative

  1. PROIECT EDUCA IONAL ,,Cartea-tovar de drum”, realizat între Colegiul ,, Anghel Saligny”-Tulcea i c. cu cl. I-IV ,, Ferdinand”- Constan a. Coordonator, doamna înv toare Rus Emilia.

  2. PARTENERIAT EDUCA IONAL ,, Natura, prietena mea”, încheiat între Centrul Muzeal Eco-turistic Delta Dun rii –ICEM Tulcea si Colegiul ,, Anghel Saligny”- Tulcea, coordonat de doamna înv toare Bontea Mihaela. 3. PROIECT DE PARTENERIAT EDUCA IONAL ,Biblioteca, prietena mea”, încheiat între doamna prof. Poveste Didu a i colectivul clasei a III-a A i doamna bibliotecar Bobeic Ana.

  B. Concursuri colare:

  Elevii claselor I, a II-a. a III-a si a IV-a , pregati i de doamnele înv toare Poveste Diduta, Glug Ionica, avlovschi Viorica, Calea Mihaela, Popa Ani oara, Bontea Mihaela , Rus Emilia au participat la cele trei faze,

  (local , jude ean , na ional ) a concursului colar ,, Fii inteligent, la matematic !” De asemenea, doamnele înv toare Popa Ani oara, Calea Mihaela, Bontea Mihaela, Poveste Didu a, Rus Emilia au preg tit elevii doritori pentru concursul ,, C ngura ul povestitor”.

  Programe artistice, serb ri colare, activit i :

  - “R mas bun, gr dini !”-serb ri finale, evalu ri finale 16-20.06.2014;

  Doamnele înv toare de la ciclul primar au pregatit programe artistice cu diferite prilejuri : ,, Uite vine Mo Cr ciun”, ,, E ziua ta, m mica mea”, ,, 1 Iunie”.

  Activitatea extra colar “Ziua european a limbilor – S rb torim diversitatea lingvistic , plurilingvismul, înv area limbilor str ine pe tot parcursul vie ii” organizat pe 26 septembrie 2013 cu participarea i implicarea activ a profesorilor de limbi str ine: Sibiceanu Aurelia, Voicu Adina i Panica Maria a avut ca scop atingerea urm toarelor obiective:

  Eviden ierea importan ei înv rii limbilor moderne pentru a încuraja plurilingvismul si în elegerea intercultural ;

  Promovarea bog iei lingvistice i a diversit ii culturale a Europei care trebuie s fie p strate i protejate;

  Încurajarea înv rii limbilor str ine pe tot parcursul vie ii, în coal i în afara ei, fie in scop educa ional, pentru nevoi profesionale, fie pentru mobilitate sau pl cere.

 • 50

  Activitatea “Celebrating linguistic diversity, plurilingualism, lifelong language learning” a constat in:

  prezent ri Power Point

  fotografii

  afi e, postere

  diplome

  Halloween “Trick or Treat!”

  Prin aceasta activitate extra colar organizat 29-31 octombrie 2013 ne-am propus s -i antren m, s -i sensibiliz m i s -i motiv m pe elevi cu participarea i implicarea activ a d-nei profesor lb. englez Sibiceanu Aurelia i a d-lor înv toare.

  Au fost propuse si vizate spre atingere urm toarele obiective majore:

  1. formarea personalit ii elevilor, prin însu irea valorilor culturale anglo-saxone, europene i americane;

  2. cultivarea respectului fa de tradi iile i obiceiurile anglo-saxone, europene i americane.

  Activitatea Halloween “Trick or Treat ” a constat in:

  prezentare Power Point

  fotografii

  felinare confec ionate din dovleci de hârtie

  parad de costume

  colinde

  desene

  D-na prof. Lungu Aurica a organizat în cadrul unit ii de înv mânt expozi ia de pictur i desene “Toamna în culori“.

  Activit i cu caracter istoric:

  Ziua Holocaustului în România dezbatere cu tema “Cum a fost omene te posibil “ organizat de prof. rl deanu Castilia;

  rb torirea Zilei Dobrogei – “ 14 noiembrie – Ziua Dobrogei“ dezbatere, organizat de prof. Tiuliumeanu Mihai.

  rb torirea Zilei Europei -Concurs de afi e între elevii claselor a XI-a A si B organizat de prof. rl deanu Castilia

 • 51

  Cu ocazia s rb torilor de Cr ciun au avut loc serb ri organizate de doamnele educatoare i înv toare dar i activit i organizate de prof. englez Sibiceanu Aurelia cu titlul We wish you a Merry Christmas! iar d-nul prof. Ion Filip Alexandru a organizat activitatea artistic -“ S rb torile de iarn – obiceiuri i tradi ii“.

  În data de 22 ianuarie doamnele profesor Ali Nelida i Turtoi Ionela au organizat olimpiada de limb i literatur român pe coal la care au participat urm torii elevi: Antohi George- clasa a IX- a A (5,30), Sultan Costin- clasa a VI- a A i Laz r Maria-clasa a VII- a A.

  În luna martie d-na prof. Lungu Aurica o organizat Prim – expozi ie tematic (expozitie cu lucr rile realizate de elevii Colegiului „ Anghel Saligny”).

  Tot în luna martie a avut loc SIMULAREA EXAMENELOR NA IONALE la clasele a VIII-a, aXI –a si a XII-a. Analiza rezultatelor ob inute de elevi la simul ri la disciplinele Matematica si Biologie a avut loc în luna aprilie 2013. Tot în aceasta luna a avut loc concursul ,, Lumina Math” unde au participat si 7 elevi de la clasele 5-6 ai colii noastre. În aprilie d-nul Pahonea Constantin a organizat activitatea Datini i obiceiuri Pascale, concurs tematic între elevii claselor a VI-a A i B.

  Ziua Europei a fost s rb torit printr-un concurs de afi e coordonat de prof. Bârl deanu Castilia.

  Participarea elevilor la concursuri colare i olimpiade La nivelul comisiei metodice s-a analizat oportunitatea particip rii elevilor la faza jude ean a Olimpiadei la

  disciplinele din aria curricular Tehnologii pe calific rile profesionale existente în planul de colarizare i la disciplina Educa ie tehnologic pentru gimnaziu .

  Pentru lotul de elevi participan i la faza jude ean a Olimpiadei pentru aria curricular Tehnologii au fost desemna i profesorii ingineri care i-au preg tit pe modulele înscrise în programele de olimpiad :

  - Domeniul Mecanic : Caramarin A., Rada N., Cr S., Dociu T. - Domeniul Electronic , automatiz ri : Gîjgan V., Vidineev T

  La faza jude ean a olimpiadei au participat 11 elevi care au ob inut urm toarele rezultate : - Locul I clasa a XI-a Mecanic – elevul Antohi Valeriu - Locul III clasa a XII-a Mecanic – elevul Craiu Vasile – Valentin - Men iune clasa a XI-a Mecanic – eleva Bedreag Laura – Floren a - Men iune clasa a XI-a Electronic – elevul Oancea Cosmin - Men iune clasa a XII-a Electronic – elevul Rusu Marius

  La faza jude ean a olimpiadei la disciplina Educa ie tehnologic au participat 4 elevi preg ti i de prof. Cr S., Dociu T., Teodorescu V.

  Elevul Antohi Valeriu a participat la faza na ional a olimpiadei unde , datorit st rii de s tate , a fost nevoit s se retrag din competi ie. În luna mai 2014 am participat cu 10 elevi din clasele a XI-a i a XII-a la Concursul Tehnic ”Mihai Honorius Teodorescu” organizat de Facultatea de Mecanic din cadrul Universit ii ”Dun rea de Jos” din Gala i. La acest concurs elevul Rusu Marius din clasa a XII-a B a ob inut locul II. La concursul ”S tatea i securitatea muncii” echipajul colii format din 3 elevi din clasele a XI-a a ob inut o men iune.

 • 52

  FORMAREA CONTINU CADRELOR DIDACTICE

  Clasa preg titoare a constituit o noutate în acest an colar ceea ce a presupus participarea la cursuri de perfec ionare pentru unele cadre didactice: Caleasc Mihaela , Popa Ani oara si avlovschi Viorica. Tot în vederea perfec ion rii profesionale au participat la cursul ,, La un click de educa ia modern si eficient ’ ’înv toarele

  avlovschi Viorica, Popa Ani oara, Poveste Diduta , Rus Emilia , Bontea Mihaela, Caleasc Mihaela. Doamna înv toare Glug Ionica a finalizat cursul ,, Perfec ionarea profesorilor de matematic i tiin e economice ,,Andrei aguna ’’-Constanta. Doamnele înv toare Poveste Didu a urmeaz , tot în vederea perfec ion rii profesionale , cursurile de zi ale Facult ii de Psihosociologie , specializarea Psihologie ( finalizînd anul II, ,, Andrei

  aguna ’’- Constan a.

  D-na profesoar Voicu Adina a participat la cursul ARACIP : ,,Înregistrarea electronic a evalu rii iar d-na prof. Bota Daniela a participat la proiectul ,,Necenzurat” organizat de CCD Tulcea iar dna prof. Sultan Cristina a urmat cursul de ,,Mentor”, (CCD-Tulcea).

  Membrii comisiei metodice de cultur tehnic sunt implica i i interesa i de propria lor formare profesional astfel:

  - Prof. Cr S ndi a , Rada Nadia, Gîjgan Viorela, Teodorescu Vasile ,Dociu Teodora, Vidineev Terenti i N paru Maria au absolvit cursurile programului de formare continu ”Abilitarea curricular a profesorilor de tiin e

  tehnologice în societatea cunoa terii ” i cursurile programului postuniversitar de formare i dezvoltare profesional continu ”Dezvoltare profesional continu pe componenta instruirii diferen iate a elevilor i oportunit i de carier didactic pentru profesorii de tiin e tehnologice în societatea cunoa terii ” în cadrul Proiectului „ Formarea profesorilor de tiin e tehnologice în Societatea cunoa terii ” , POSDRU/87/1.3/S/62647.

  - Prof. Caramarin Ani oara i Rada Nadia au finalizat programul de formare continu avizat MEN ” Program de perfec ionare a metodi tilor ISJ ” în cadrul CCD Tulcea.

  Participarea la simpozioane organizate pe plan local sau na ional Doamna profesoar Ciocoiu Liliana , Sultan Cristina si Bota Daniela au participat la „Forumul Educa ional

  MAGISTER” organizat Casa Corpului Didactic Tulcea, Inspectoratul colar Jude ean Tulcea, SIVECO România i Editura Niculescu adresat profesorilor de matematic din jude .

  D-nele prof Ciocoiu Liliana i Sultan Cristina au participat în luna aprilie la seminarul ,,Metode moderne i instrumente alternative de educa ie integrate în activitatea de predare a disciplinei matematic ” , prezentat de lector Michael Lambrou de la Universitatea din Creta, Grecia , în cadrul proiectului .

  Director adjunct ing. Caramarin Ani oara i ing. Rada Nadia au participat ca invitate la Ac iunea metodic jude ean organizat , în data de 29 noiembrie 2013 , de Colegiul Tehnic Henri Coand din Tulcea . Activitatea cu tema ” Firma de exerci iu – SC CTHC Electra Tulcea SRL by SC STX OSV Electro Tulcea SRL ” a fost un exemplu de bun practic din cadrul proiectului ” Parteneriate active coal - întreprindere pentru îmbun irea form rii profesionale ini iale – PA II FPI ”, proiect la care a participat i unitatea noastr colar . Director adjunct ing. Caramarin Ani oara i ing. Rada Nadia au participat cu lucrarea ”Studiul energiei eoliene – surs regenerabil de energie în jude ul Tulcea ” la Simpozionul na ional “ Edmond Nicolau “ organizat de Colegiul Tehnic “ Radu Negru “ din Gala i din cadrul Proiectului Educativ ”Tehnologii viitoare cu impact asupra educa iei” cu care au ob inut Premiul I.

 • 53

  PERFEC IONAREA PRIN ACTIVIT I METODICE Fiecare cadru didactic este interesat de crearea unui mediu de înv are eficient i de a gestiona în mod optim

  situa iile dificile cu care ne confrunt m tot mai mult în ultimul timp. De aceea, la consiliul metodic din 28.11.2013 cu tema Managementul clasei au fost dezb tute cu interes probleme organizare a procesului instructiv-educativ specifice diferitelor grupe de vârst iar în semestrul al II-lea, tema consiliului metodic a fost Violen a în mediul colar.

  În vederea perfec ion rii continue a cadrelor didactice, în coal s-au organizat dezbateri pe baza referatelor i lec iilor demonstrative, dup cum urmeaz :

  Comisia metodic „Înv mânt pre colar”

  Proiectarea activit ii metodice la nivelul înv mântului preprimar s-a realizat prin dezvoltarea de competen e, prin însu irea de cuno tin e pe baza abord rii transdisciplinare i transcurriculare a con inuturilor programelor colare.

  - Activitate integrat : D +DLC- “Fata babei si fata mosului” – joc didactic integrat, prof.înv.pre c. Taras Claudia; referat:”Rolul basmelor si povestilor in dezvoltarea vorbirii copiilor” , prof.înv.pre c. Florea Florentina , 14 nov.2013;

  Aceast activitate a fost filmat i prezentat în cadrul ac iunii metodice pe jude , la Palatul Copiilor în data de 25 nov.2013.

  - Lectorat cu p rin ii :”Implicarea p rin ilor în mi carea copiilor în aer liber-dezvoltarea armonioas a copiilor”, referat sus inut de educ. Furtun Reli, 20 nov. 2013;

  -Activitate integrat : DOS+DEC-“S iubim vie uitoarele”- memorizare i reactualizare cantece despre animale , desf utat de prof.înv.pre c. Cr ciun I a, grupa mijlocie; referat:”Rolul emo iilor în activitatea de înv are”, ed.Alexandrescu Camelia, 20.02.2014;

  - Mas rotund : “Consiliere parental ” la care particip cu un material din activitatea proprie toate cadrele didactice i a fost invitat psihologul colii mira Liliana i logoped Mâ Elena, 13.03.2014.

  -Activitate integrat : ALA 1+ ALA 2: ”Zumzet de prim var ”-jocuri liber, alese, prof.înv.pre c. Florea Florentina i Zelezneac Simona, grupa mic ; referat: ”Rolul juc riilor în jocurile i activit ile liber-alese ” sus inut de prof.înv.pre c. Zelezneac Simona; 03.04.2014;

  - Activitate integrat : D +DOS: “În lumea insectelor” – evaluare, grupa mijlocie, ed. Furtun Reli, 29.05.2014; referat: “Matematica i dezvoltarea intelectual a copiilor pre colari”, prof.Taras Claudia;

  - Lectorat cu p rin ii:”Gestionarea comportamentelor nedorite”- întâlnire cu psihologul colar, 30.05.2014;

 • 54

  Comisia metodic „Înv mânt primar”

  În luna decembrie 2013 doamna înv toare BONTEA MIHAELA a sus inut o lec ie demonstrativ la clasa a II-a , la disciplina cunoa terea mediului , unitatea de înv are ,, Plante “,tipul lec iei :recapitulare i evaluare Activit ile variate i materialul didactic divers i individual conceput in cadrul lec iei au permis atingerea caracterului practic al lec iei in conformitate cu tema referatului sus inut tot de doamna înv toare BONTEA MIHAELA : ,,Abordarea integrat în înv area tiin elor naturii “. Tot în luna decembrie 2013, doamna înv toare POVESTE DIDU A a sus inut o lec ie demonstrativ la clasa a III-a A , cu tema ,, IARNA’’- activitate transdisciplinar care a implicat urm toarele discipline: tiin e ale naturii, educa ie plastic , educa ie tehnologic , limba român , matematic , ed. muzical i a referatului tiin ific cu titlul ,, Metode didactice moderne -modalit i eficiente de stimulare a înv rii i dezvolt rii personale “. Atât lec ia , cât i referatul prezentat au ilustrat permanenta preocupare a înv toarei pentru perfec ionare , pentru modernizarea actului înv rii .

  Pe data de 23.01.2014 , în cadrul ac iunii metodice a Comisiei înv torilor de la clasele I-IV , doamna înv toare AVLOVSCHI VIORICA , a sus inut o lec ie demonstrativ la clasa a IV-a , la disciplina educa ie civic , cu subiectul : ,, Drepturile copilului” i REFERATUL: ,, Educa ia civic i exigen ele psihopedagogice ale realiz rii ei. O lec ie apreciat , ca de asemenea i referatul sus inut.

  Pe data de 23.01.2014 , doamna înv toare GLUG IONICA a sustinut un referat tiin ific cu tema: ,,STRATEGII INTERACTIVE PENTRU FORMAREA CONDUITEI CIVICE’’. Pe 27.05.2014 doamna înv toare RUS EMILIA a sustinut o lec ie deschis la disciplina COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂN - ACTIVITATE INTEGRAT i un referat tiin ific cu tema: ,,Orient ri noi privind evaluarea prin competen e în înv mântul primar ’’.

  Pe data de 10. 10. 2014 doamna înv toare CALEA MIHAELA a sus inut o lec ie deschis la disciplina comunicare în limba român - activitate integrat , i un referat tiin ific cu tema: ,,Modalit i de implementare a noilor cerin e în clasa pregatitoare.’’ *

  Comisia metodic „Limb i comunicare”

  Cu ocazia s rbatorilor de Cr ciun, d-na prof Panica Maria a sus inut o lec ie demonstrativ la clasa a VI-a A cu tema Les fetes en France.

  Pe data de 15 ianuarie, cu ocazia celebr rii zilei de na tere a lul Mihai Eminescu, prof Ali Nelida a prezentat un referat cu tema „Singur tatea min ii, geniu i pustiu” pe care l-a sus inut în cadrul edin ei ariei curriculare Limb i comunicare.

  D-na Turtoi a sus inut lec ia deschis ”Enigma Otiliei – roman realist”. Cadrul didactic a folosit metode

  moderne de predare, elevii dovedind c i-au însu it tr turile romanului realist.

  În luna iunie 2014 d-na prof. Sibiceanu Aurelia a sus inut referatul cu tema Înv area limbilor str ine prin

  programe asistate pe calculator. În cadrul întâlnirii au avut loc diferite discu ii în ceea ce prive te exemplele folosite

  de profesori la clas .

 • 55

  Comisia metodic “Matematic i tiin e ale naturii”

  În noiembrie s-a desf urat activitatea : ,,ACTIVIT ILE TRANSDISCIPLINARE INTEGRATE ÎN ACTIVITATEA DE ÎNV ARE” în care profesor Voicu Adina a prezentat referatul cu aceea i tem iar profesor Bota Daniela a sus inut o lec ie demonstrativ la matematic în acest sens , la clasa a VIII-a A , având tema

  În luna ianuarie s-au preg tit subiectele i s-au desf urat olimpiadele colare, în acest sens tema activit ii metodice a catedrei a fost: ,, ORGANIZAREA , DESFA URAREA OLIMPIADELOR- FAZA PE COAL „. Au fost selecta i elevii ce vor participa la aceste olimpiade si întocmit un program de preg tire suplimentar .

  În luna februarie s-a desf urat activitatea ,, CULTIVAREA PL CERII /INTERESULUI PENTRU STUDIUL MATEMATICII I TIIN ELOR” în cadrul careia doamna profesoar Sultan Cristina a prezentat referatul cu a tema propus iar d-na profesoar Marin Gabriela a sus inut o lec ie demonstrativ în AEL, la disciplina Fizic , clasa a IX-a A ,,Principiile mecanicii newtoniene. Tipuri de for e.”.

  În luna mai, d-na. profesoar Ciocoiu Liliana a sus inut referatul cu tema ,, STRATEGII DE SCHIMBARE A COMPORTAMENTELOR INDEZIRABILE LA ELEVI” urmat de dezbateri pe aceasta tem cu membrii comisiei.

  Comisia metodic „Om i societate, educa ie fizic i arte”

  - Prof. Blanga Cristian a prezentat în cadrul comisiei referatul cu tema ” Rolul i importan a educa iei fizice

  în via a elevilor” (noiembrie 2013);

  - Prof. Sava Gabriela a prezentat referatul Importan a studierii economiei în coli.

  Comisia metodic de cultur tehnic

  Dezbatere pe tema „Preg tirea examenelor de certificare a competen elor profesionale „ .

  S-au analizat i aprobat temele de proiect pentru anul II coala de mai tri care aveau s i sus in examenul de certificare în luna februarie i temele de proiect pentru clasele a XII-a Liceu Ruta direct i a XI-a Înv mînt profesional care î i vor sus ine examenele de certificare la sfâr itul anului colar în conformitate cu graficul elaborat de minister. Elevii au fost informa i i au putut consulta oferta îndrum torilor de proiect conform specializ rii i , în termenele stabilite de MEN, i-au exprimat op iunea pentru una din teme . Metodologia examenului a fost prelucrat atât de c tre dirigin ii claselor terminale cât i îndrum torii de proiect care au prezentat informa ii suplimentare referitoare la examen .

  Activitate metodic cu tema „Metode moderne de predare – înv are utilizate în lec iile din aria curricular Tehnologii”

  În luna noiembrie ing. Teodorescu Vasile a sus inut lec ia demonstrativ cu tema ” Instrumente cu rigl i cursor pentru m surarea lungimilor - ublerul ” la clasa a XI-a B.

  Lec ia desf urat în cabinetul tehnologic a avut drept scop consolidarea i aplicarea practic a cuno tin elor dobândite de c tre elevi .

  În cadrul ac iunii , prof. Vidineev Terenti a prezentat un referat cu tema „Metode moderne de predare – înv are utilizate în lec iile din aria curricular Tehnologii”.

  Mas rotund pe tema „Înv mântul profesional – o ans pentru tinerii din medii sociale

  defavorizate?„

 • 56

  În luna ianuarie 2014 , în urma nout ilor ap rute privind înv mântul profesional , membrii comisiei au dezb tut tema ” Înv mântul profesional – o ans pentru tinerii din medii sociale defavorizate ? „ preg tit de ing. Rada Nadia i Dociu Teodora. Discu iile au vizat faptul c înv mântul profesional ofer în prezent i beneficii materiale tinerilor care urmeaz aceast form de înv mânt . Aceste beneficii materiale au atras i atrag tinerii care provin din familii cu posibilit i materiale deficitare, multe fiind din mediul rural.

  Unitatea noastr colar este interesat s formeze clase de înv mânt profesional având un parteneriat activ cu agen i economici locali care solicit preg tirea elevilor pe anumite calific ri profesionale .

  Activitate metodic cu tema „De la teorie la practic ”

  În luna mai 2014 ing. Dociu Teodora a sus inut la Educa ie tehnologic lec ia demonstrativ cu tema ” Re elele

  de transport . Strategii de protejare a mediului în condi iile transportului actual ” la clasa a VII-a . Lec ia desf urat în Atelierul de mecanic auto a fost preg tit în colaborare cu maistrul instructor Poida Ilie .

  Mas rotund pe tema „Înv mântul profesional – o ans pentru tinerii din medii sociale defavorizate?„

  În luna ianuarie 2014 , în urma nout ilor ap rute privind înv mântul profesional , membrii comisiei au

  dezb tut tema ” Înv mântul profesional – o ans pentru tinerii din medii sociale defavorizate ? „ preg tit de ing. Rada Nadia i Dociu Teodora. Discu iile au vizat faptul c înv mântul profesional ofer în prezent i beneficii materiale tinerilor care urmeaz aceast form de înv mânt . Aceste beneficii materiale au atras i atrag tinerii care provin din familii cu posibilit i materiale deficitare, multe fiind din mediul rural.

  Unitatea noastr colar este interesat s formeze clase de înv mânt profesional având un parteneriat activ cu agen i economici locali care solicit preg tirea elevilor pe anumite calific ri profesionale .

  Mas rotund pe tema „ Modulele de specialitate – baza preg tirii tinerilor pentru o profesie „

  Prof. Rada Nadia i prof. Cr S ndi a au elaborat în luna martie un material în care au prezentat o analiz a

  progresului elevilor de clasa a IX-a pe semestrul I . Baza de referin au constituit-o rezultatele ob inute de elevii de clasa a IX-a la testele ini iale aplicate la începutul anului colar în domeniul specific calific rii profesionale .

  Rezultatele ob inute în urma analizei realizate au fost mul umitoare deoarece s-a putut observa în general un progres în preg tirea elevilor la modulele de cultur tehnic .

 • 57

  Motivarea elevilor pentru se implica în propria lor dezvoltare profesionalcoala preg te te tân ra genera ie pentru lumea actual în schimbare urm rind formarea deprinderilor i

  competen elor care s le permit s i g seasc locul i menirea social în sistemul flexibil i dinamic existent.

  Societatea în care tr im i în care vor tr i copiii pe care îi preg tim are nevoie de oameni forma i interdisciplinar i transdisciplinar , care s treac cu u urin de la un domeniu la altul i care s i îndeplineasc cu succes rolurile sociale pentru care sunt preg ti i. Un înv mânt interdisciplinar poate s -i ajute pe copii s dobândeasc o privire de ansamblu asupra vie ii i universului, s asimileze mai temeinic valorile fundamentale i s disting mai u or scopurile de mijloace. Unitatea noastr colar a urm rit modernizarea bazei materiale, crearea unor condi ii optime de desf urare a procesului instructiv -educativ pentru formarea profesional a tinerilor.

  Colegiul "Anghel Saligny" – Tulcea, se constituie într-o organiza ie educa ional european , complex i modern care ofer oportunit i de educa ie i instruire accesibil , la standarde europene, sprijinind formarea carierei atât pentru tineri cât i pentru adul i.

  INSER IA PROFESIONAL ABSOLVEN ILOR PROMO IA 2014

  1.SITUA IA STATISTIC A ABSOLVEN ILOR CLASEI a XII-a A TEHNICIAN MECATRONIST

  Nr. elevi

  absolven i Nr. cu

  diplom de bacalaureat

  Nr. elevi cu certificate de competen e profesionale

  Nr. elevi care i continu studiile

  Nr. Elevi angaja i

  Nr. elevi pleca i n

  str in tate

  Nr. elevi indeci i

  15 2 15 1 3 1 10

  2. SITUA IA STATISTIC A ABSOLVEN ILOR CLASEI a XII-a B TEHNICIAN ELECTRONIST

  02468

  10121416

  15

  2

  15

  13

  1

  10

 • 58

  Nr. elevi

  absolven i Nr. cu

  diplom de bacalaureat

  Nr. elevi cu certificate de competen e profesionale

  Nr. elevi care i continu studiile

  Nr. elevi angaja i

  Nr. elevi pleca i n

  str in tate

  Nr. elevi indeci i

  17 5 15 3 4 1 9

  3.SITUA IA STATISTIC A ABSOLVEN ILOR DE LICEU-XIIA,XIIB

  Nr. elevi absolven i

  Nr. cu diplom de bacalaureat

  Nr. elevi cu certificate de competen e profesionale

  Nr. elevi care i continu studiile

  Nr. elevi angaja i

  Nr. elevi pleca i n

  str in tate

  Nr. elevi indeci i

  32 7 30 4 7 2 19

  02468

  1012141618

  17

  5

  15

  3 4

  1

  9

  Series2

  0

  10

  20

  30

  40 32

  7

  30

  4 7 2

  19

 • 59

  4.SITUA IA STATISTIC A ABSOLVEN ILOR DE ÎNV MÂNT PROFESIONAL DE 2 ANI - TU CONSTRUC II NAVALE

  Nr. elevi absolven i

  Nr. cu diplom de bacalaureat

  Nr. elevi cu certificate de competen e profesionale

  Nr. elevi care i continu studiile

  Nr. elevi angaja i

  Nr. elevi pleca i n

  str in tate

  Nr. elevi indeci i

  12 0 12 3 3 0 6

  5.SITUA IA STATISTIC A ABSOLVEN ILOR DE LICEU I ÎNV MÂNT PROFESIONAL DE 2 ANI PROFESIONAL

  Nr. elevi absolven i

  Nr. cu diplom de bacalaureat

  Nr. elevi cu certificate de competen e profesionale

  Nr. elevi care i continu studiile

  Nr. elevi angaja i

  Nr. elevi pleca i n

  str in tate

  Nr. elevi indeci i

  44 7 42 7 10 2 25

  12

  0

  12

  3 3

  0

  6

  0

  2

  4

  6

  8

  10

  12

  14

  Nr. eleviabsolven i

  Nr. cudiplom debacalaureat

  Nr. elevi cucertificate decompeten eprofesionale

  Nr. elevi care i continu studiile

  Nr. eleviangaja i

  Nr. Elevi pleca i n

  str in tate

  Nr. eleviindeci i

  05

  1015202530354045

  44

  7

  42

  7 10

  2

  25

 • 60

  ÎNTOCMIT ,

  DIRECTOR, prof. N PARU NISTOR

  DIRECTOR ADJUNCT, prof. CARAMARIN ANI OARA

  Responsabil Comisia metodic Cultur General , prof. SULTAN CRISTINA