44
JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN Pra- UPSR SEKOLAH-SEKOLAH RENDAH NEGERI SEMBILAN 2012 SCIENCE 018 Julai 1 jam 15 minit Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi 30 soalan bahagian A dan 5 soalan bahagian B. 2. Jawab semua soalan. 3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan kamu pada kertas jawapan objektif yang disediakan. 4. Jika kamu hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang baru. SULIT 0 1 8 Soalan Ramalan Matematik UPSR & Lebih Banyak Exam Tips di ---> www.maths-catch.com

2012-Percubaan Sains Upsr+Skema [Negeri Sembilan]

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 2012-Percubaan Sains Upsr+Skema [Negeri Sembilan]

JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN Pra- UPSR SEKOLAH-SEKOLAH RENDAH NEGERI SEMBILAN 2012 SCIENCE 018 Julai 1 jam 15 minit Satu jam lima belas minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi 30 soalan bahagian A dan 5 soalan bahagian B.

2. Jawab semua soalan.

3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D.

Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan kamu pada kertas jawapan objektif yang disediakan.

4. Jika kamu hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat.

Kemudian hitamkan jawapan yang baru.

SULIT 0 1 8

Soalan Ramalan Matematik UPSR & Lebih Banyak Exam Tips di ---> www.maths-catch.com

Page 2: 2012-Percubaan Sains Upsr+Skema [Negeri Sembilan]

SULIT 018

© 2012 Hak Cipta JPNS

Section A Bahagian A

[ 30 marks ] [ 30 markah]

Answer all questions Jawab semua soalan

Every question is followed by four alternative A, B, C and D. Choose the correct answer. The time suggesterd for this section is 45 minutes. If you unable to answer aquestion, proceed to next question. Tiap-tiap solan diikuti oleh empat pilihan jawapan A, B, C dan D. Pilih jawapan yang betul. Masa yang dicadangkan untuk bahagian ini ialah 45 minit. Sekiranya kamu tidak dapat menjawab sesuatu soalan, teruskan menjawab soalan berikutnya. 1 Diagram 1 shows a living thing. Rajah 1 menunjukkan satu hidupan.

Diagram 1 Rajah 1

The living thing excretes its waste products through its Hidupan tersebut berkumuh melalui

A. lungs paru-paru B. kidneys ginjal C. moist skin kulit lembab D. trachea structure struktur trakea

Soalan Ramalan Matematik UPSR & Lebih Banyak Exam Tips di ---> www.maths-catch.com

Page 3: 2012-Percubaan Sains Upsr+Skema [Negeri Sembilan]

SULIT 018

© 2012 Hak Cipta JPNS

• Caterpillar • Praying mantis Beluncas Mentadak

2. Diagram 2 shows two types of animals. Rajah 2 menunjukkan dua jenis haiwan. Diagram 2 Rajah 2

What is the special characteristic for the animals to protect themselves from the enemies? Apakah ciri khas haiwan-haiwan tersebut untuk melindungi dirinya daripada ancaman

musuh? A Camouflage Penyamaran B Sting Sengat C Bad smell Bau busuk D Hard skin Kulit keras

Soalan Ramalan Matematik UPSR & Lebih Banyak Exam Tips di ---> www.maths-catch.com

Page 4: 2012-Percubaan Sains Upsr+Skema [Negeri Sembilan]

SULIT 018

© 2012 Hak Cipta JPNS

3 The information shows the specific characteristics of two animals. Maklumat menunjukkan ciri khas dua jenis haiwan.

P Q

Which of the following represent animals P and Q? Antara berikut yang manakah mewakili haiwan P and Q?

P Q A Artic fox

Musang Kutub Elephant

Gajah

B Chameleon Sesumpah

Tiger Harimau

C Zebra

Kuda Belang Lion Singa

D Eagle

Burung Helang Cow

Lembu

Has sharp claws to hurt its

enemies Mempunyai kuku yang tajam untuk mencederakan mangsa

Able to change skin colour according to the surrounding Boleh menukar warna kulit mengikut persekitaran

Soalan Ramalan Matematik UPSR & Lebih Banyak Exam Tips di ---> www.maths-catch.com

Page 5: 2012-Percubaan Sains Upsr+Skema [Negeri Sembilan]

SULIT 018

© 2012 Hak Cipta JPNS

4. Diagram 3 shows animals classified into two groups, X and Y. Rajah 3 menunjukkan haiwan-haiwan diklasifikasikan kepada dua kumpulan, X dan Y.

X

Y

Rat

Tikus

Bat Kelawar

Lion Singa

Frog Katak

Butterfly

Rama-rama

Turtle Penyu

Diagram 3

Rajah 3

Which are represent by X and Y? Manakah yang mewakili X dan Y?

X

Y

A

Take care of their young Menjaga anaknya

Take care of their eggs Menjaga telurnya

B

Give birth Beranak

Take care of their eggs Menjaga telurnya

C Live in solitary Hidup bersendirian

Live in group Hidup berkumpulan

D

Give birth Beranak

Lay eggs Bertelur

Soalan Ramalan Matematik UPSR & Lebih Banyak Exam Tips di ---> www.maths-catch.com

Page 6: 2012-Percubaan Sains Upsr+Skema [Negeri Sembilan]

SULIT 018

© 2012 Hak Cipta JPNS

5 Diagram 4 shows the number of green plants, ducklings and caterpillars placed in a

cage. The cage was left for 5 days. Rajah 4 menunjukkan bilangan tumbuhan hijau, anak itik dan ulat beluncas diletakkan di dalam satu sangkar. Sangkar tersebut dibiarkan selama 5 hari.

Diagram 4 Rajah 4

Which of the following shows the correct number of green plants, ducklings and caterpillars after 5 days? Antara berikut yang manakah menunjukkan bilangan pokok hijau, anak itik dan ulat beluncas yang betul selepas 5 hari?

A

0

5

10

15

20

25

Green Plant Tumbuhan Hijau

Ducklings Anak itik

Caterpillar Ulat beluncas

0

5

10

15

20

25

Green Plant Tumbuhan Hijau

Ducklings Anak itik

Caterpillar Ulat beluncas

Soalan Ramalan Matematik UPSR & Lebih Banyak Exam Tips di ---> www.maths-catch.com

Page 7: 2012-Percubaan Sains Upsr+Skema [Negeri Sembilan]

SULIT 018

© 2012 Hak Cipta JPNS

B C D

0

5

10

15

20

25

Green Plant Tumbuhan Hijau

Ducklings Anak itik

Caterpillar Ulat beluncas

0

5

10

15

20

25

Green Plant Tumbuhan Hijau

Ducklings Anak itik

Caterpillar Ulat beluncas

0

5

10

15

20

25

Green Plant Tumbuhan Hijau

Ducklings Anak itik

Caterpillar Ulat beluncas

Soalan Ramalan Matematik UPSR & Lebih Banyak Exam Tips di ---> www.maths-catch.com

Page 8: 2012-Percubaan Sains Upsr+Skema [Negeri Sembilan]

SULIT 018

© 2012 Hak Cipta JPNS

6. Diagram 5 shows a food web. Rajah 5 menunjukkan satu siratan makanan. Diagram 5 Rajah 5 What will happen to the species in this habitat after a few months if the numbers of snake increase? Apakah akan berlaku kepada spesies di habitat ini selepas beberapa bulan sekiranya bilangan ular bertambah? A Plants increases Tumbuhan meningkat B Rabbit increases Arnab meningkat C Sparrow increases Burung meningkat D Caterpillar increases Beluncas meningkat

Plants Tumbuhan

Caterpillar Beluncas

Sparrow Burung Pipit

Snake Ular

Rabbit Arnab

Eagle Helang

Soalan Ramalan Matematik UPSR & Lebih Banyak Exam Tips di ---> www.maths-catch.com

Page 9: 2012-Percubaan Sains Upsr+Skema [Negeri Sembilan]

SULIT 018

© 2012 Hak Cipta JPNS

7. What is meant by friction? Apakah yang maksudkan dengan daya geseran?

A A force that acts on an object. Daya yang dikenakan kepada sesuatu objek. B A force that changes the position of an object. Daya yang mengubah kedudukan sesuatu objek . C A force that opposes the movement of an object. Daya yang bertentangan dengan pergerakan sesuatu objek D A force that increases the speed of the moving object. Daya yang menambahkan kelajuan sesuatu benda yang sedang bergerak.

Soalan Ramalan Matematik UPSR & Lebih Banyak Exam Tips di ---> www.maths-catch.com

Page 10: 2012-Percubaan Sains Upsr+Skema [Negeri Sembilan]

SULIT 018

© 2012 Hak Cipta JPNS

8. Diagram 6 shows the length of objects in the classroom. Rajah 6 menunjukkan ukuran panjang objek-objek di dalam kelas.

K L M N

Diagram 6 Rajah 6 Which of the following is true? Antara berikut yang manakah benar? A K is longer than L

K lebih panjang berbanding L B L is longer than N

L lebih panjang berbanding N C M is longer than L

M lebih panjang berbanding L D L is longer than K

L lebih panjang berbanding K

Length of object Panjang objek

Object Objek

Soalan Ramalan Matematik UPSR & Lebih Banyak Exam Tips di ---> www.maths-catch.com

Page 11: 2012-Percubaan Sains Upsr+Skema [Negeri Sembilan]

SULIT 018

© 2012 Hak Cipta JPNS

9. Diagram 7 shows an experiment. Rajah 7 menunjukkan satu ujikaji.

Diagram 7

Rajah 7 How many marbles should be added to increase the water level to 80cm3? Berapa banyak gulikah yang sama perlu ditambah untuk meningkatkan paras air itu kepada 80cm3 ? A 2 marbles 2 guli

B 3 marbles 3 guli

C 4 marbles 4 guli

D 5 marbles 5 guli

20cm3

40cm3

Marble Guli

Soalan Ramalan Matematik UPSR & Lebih Banyak Exam Tips di ---> www.maths-catch.com

Page 12: 2012-Percubaan Sains Upsr+Skema [Negeri Sembilan]

SULIT 018

© 2012 Hak Cipta JPNS

10 Diagram 8 shows an electric circuit. Rajah 8 menunjukkan sebuah litar elektrik.

Diagram 8 Rajah 8

Which of the bulb does not light up if bulb L blows? Mentol manakah yang tidak menyala sekiranya mentol L terbakar?

A K only

K sahaja

B M and K M dan K

C M and N M dan N

D K and N K dan N

K

L

M

N

Soalan Ramalan Matematik UPSR & Lebih Banyak Exam Tips di ---> www.maths-catch.com

Page 13: 2012-Percubaan Sains Upsr+Skema [Negeri Sembilan]

SULIT 018

© 2012 Hak Cipta JPNS

11 Which of the following actions should be avoided to ensure our safety when

handling electrical appliances?

Manakah pelakuan yang perlu dielakkan untuk menjaga keselamatan semasa

menggunakan peralatan elektrik?

I Repair faulty electrical appliances by ourselves

Membaiki kerosakkan peralatan elektrik dengan sendiri

II Touch electrical appliances with wet hands.

Sentuh peralatan elektrik dengan tangan yang basah

III Wear slippers when ironing clothes

Memakai selipar semasa menggosok pakaian

IV Switch off the power when replacing a worn out bull

Mematikan suis ketika menukarkan mentol yang terbakar

A. I and II

I dan II

B. I and III

I dan III

C. II and IV

II dan IV

D. I and IV

I dan IV

Soalan Ramalan Matematik UPSR & Lebih Banyak Exam Tips di ---> www.maths-catch.com

Page 14: 2012-Percubaan Sains Upsr+Skema [Negeri Sembilan]

SULIT 018

© 2012 Hak Cipta JPNS

12 Faris and Fahmi carried out an investigation. They saw there was no shadow formed on the screen as shown in diagram 9. Faris dan Fahmi telah menjalankan satu ujikaji. Mereka mendapati tiada bayang- bayang terbentuk pada skrin seperti ditunjukkan di rajah 9. Diagram 9 Rajah 9 What should they do to ensure the form of shadow on the screen? Apakah yang perlu dilakukan oleh mereka untuk memastikan bayang-bayang terbentuk pada skrin? A Paint the glass Mengecat gelas B Use brighter light sources

Menggunakan sumber cahaya yang lebih terang

C Use darker screen Menggunakan skrin yang lebih gelap D Remove the screen nearer to the glass Menggerakkan skrin dekat kepada gelas

Torch light Lampu suluh

Glass Gelas

Screen Skrin

Soalan Ramalan Matematik UPSR & Lebih Banyak Exam Tips di ---> www.maths-catch.com

Page 15: 2012-Percubaan Sains Upsr+Skema [Negeri Sembilan]

SULIT 018

© 2012 Hak Cipta JPNS

13 Diagram 10 shows the drying process. Rajah 10 menunjukkan proses pengeringan. Diagram 10

Rajah 10

Why this process can make the food last longer? Mengapakah proses ini menjadikan makanan tahan lebih lama?

A All the bacteria are destroyed

Semua bakteria telah dimusnahkan

B All the bacteria have dried up Semua bakteria telah kering

C Bacteria cannot live in warm conditions Bakteria tidak dapat hidup dalam keadaan yang panas

D Bacteria cannot grow in dry conditions Bakteria tidak boleh membiak dalam keadaan kering

Soalan Ramalan Matematik UPSR & Lebih Banyak Exam Tips di ---> www.maths-catch.com

Page 16: 2012-Percubaan Sains Upsr+Skema [Negeri Sembilan]

SULIT 018

© 2012 Hak Cipta JPNS

14. The following are the results of a 100 metre race. Berikut adalah keputusan perlumbaan 100 meter.

. Which of the following bar chart represent the above result? Antara berikut, carta bar yang manakah mewakili keputusan di atas?

A. B.

Pupils

Murid

Time taken to complete the race / s

Masa yang diambil untuk menamatkan perlumbaan

Salleh 15

Leong 20

Mutu 17

David 14

Speed Kelajuan

Salleh Mutu David Leong

Pupils murid

Salleh Leong Mutu Pupils murid David

Speed Kelajuan

Soalan Ramalan Matematik UPSR & Lebih Banyak Exam Tips di ---> www.maths-catch.com

Page 17: 2012-Percubaan Sains Upsr+Skema [Negeri Sembilan]

SULIT 018

© 2012 Hak Cipta JPNS

C.

D.

David Mutu Leong Salleh

Speed Kelajuan

Pupils murid

Salleh Leong Mutu David

Speed Kelajuan

Pupils murid

Soalan Ramalan Matematik UPSR & Lebih Banyak Exam Tips di ---> www.maths-catch.com

Page 18: 2012-Percubaan Sains Upsr+Skema [Negeri Sembilan]

SULIT 018

© 2012 Hak Cipta JPNS

15. The following information is about four types of materials. Maklumat berikut ialah tentang empat jenis bahan. .

Which of the following combination is true? Antara berikut yang manakah kombinasi yang betul?

Natural material

Bahan semulajadi Man made material

Bahan buatan

A

J and K J dan K

L and M L dan M

B

J and M J dan M

K and L K dan L

C

K and L K dan L

J and M J dan M

D

K and M K dan M

J and L J dan L

J – Made of rubber Diperbuat daripada getah K – Made of plastic Diperbuat daripada plastik L – Made of synthetic cloth Diperbuat daripada kain sintetik M – Made of cotton Diperbuat daripada kapas

Soalan Ramalan Matematik UPSR & Lebih Banyak Exam Tips di ---> www.maths-catch.com

Page 19: 2012-Percubaan Sains Upsr+Skema [Negeri Sembilan]

SULIT 018

© 2012 Hak Cipta JPNS

16 Which of the following is the best way to prevent some blocks of ice from melting ? Di antara berikut apakah cara terbaik untuk melambatkan pencairan bongkah- bongkah ais?

A Wrapping the blocks of ice with plastic Membaluti ais dengan plastik B Covering the blocks of ice with sawdust Menyalut ais dengan habuk papan C Wrapping the blocks of ice with newspaper Membungkus ais dengan surat khabar D Covering the blocks of ice with sand Menutup ais dengan pasir 17. What is meant by organic waste? Apakah yang dimaksudkan dengan bahan buangan organik? A Waste that pollutes the environment Bahan buangan yang mencemarkan alam sekitar B Waste that cannot decay Bahan buangan yang tidak boleh mereput C Waste produced by plants Bahan buangan yang dihasilkan oleh tumbuhan D Waste produced from the home Bahan buangan yang dihasilkan dari rumah

Soalan Ramalan Matematik UPSR & Lebih Banyak Exam Tips di ---> www.maths-catch.com

Page 20: 2012-Percubaan Sains Upsr+Skema [Negeri Sembilan]

SULIT 018

© 2012 Hak Cipta JPNS

18 Which of the following are the properties of liquid?

Antara berikut yang manakah adalah sifat-sifat cecair? I Fixed volume Isipadu tetap II Occupied space Memenuhi ruang

III Can be compressed Boleh di mampatkan

IV No fixed shape Tiada bentuk tetap A I and II I dan II B I and IV I dan IV C II and III II dan III D III and IV III dan IV

Soalan Ramalan Matematik UPSR & Lebih Banyak Exam Tips di ---> www.maths-catch.com

Page 21: 2012-Percubaan Sains Upsr+Skema [Negeri Sembilan]

SULIT 018

© 2012 Hak Cipta JPNS

19 . Diagram 11 show four types of surface and the distance travelled by a toy car.

Rajah 11 menunjukkan empat jenis permukaan dan jarak yang dilalui oleh sebuah kereta

mainan.

Diagram 11

Rajah 11

Predict what is the surface for P?

Ramalkan apakah jenis permukaan bagi P?

A Tarred

Tar

B Sand paper

Kertas pasir

C Mirror

Cermin

D Plywood

Papan lapis

Jenis surface

Jenis permukaan

Distance travelled /cm

Jarak dilalui /cm

P 20

Cement

Simen 60

R 100

S 40

Soalan Ramalan Matematik UPSR & Lebih Banyak Exam Tips di ---> www.maths-catch.com

Page 22: 2012-Percubaan Sains Upsr+Skema [Negeri Sembilan]

SULIT 018

© 2012 Hak Cipta JPNS

20. Diagram 12 shows a balloon being pump and the balloon inflate. Rajah 12 menunjukkan sebiji belon dipam dan belon membesar.

Balloon Belon Diagram 12 Rajah 12

Which of the following explain the property? Apakah yang menyebabkan saiz belon menjadi lebih besar?

A Air occupied space

Udara memenuhi ruang

B Air has mass Udara mempunyai jisim

C Air has fixed shape Udara mempunyai bentuk tetap

D Air has fixed volume Udara mempunyai isipadu tetap

Pump pam

Soalan Ramalan Matematik UPSR & Lebih Banyak Exam Tips di ---> www.maths-catch.com

Page 23: 2012-Percubaan Sains Upsr+Skema [Negeri Sembilan]

SULIT 018

© 2012 Hak Cipta JPNS

21 Diagram 13 shows a water cycle. Rajah 13 menunjukkan kitaran air. Diagram 13 Rajah 13 What are the processes at P and Q? Apakah proses di P dan Q? P Q A Evaporation Melting Penyejatan Peleburan B Freezing Boiling Pembekuan Pendidihan C Evaporation Condensation Penyejatan Kondensasi D Condensation Evaporation Kondensasi Penyejatan

P

Q

Soalan Ramalan Matematik UPSR & Lebih Banyak Exam Tips di ---> www.maths-catch.com

Page 24: 2012-Percubaan Sains Upsr+Skema [Negeri Sembilan]

SULIT 018

© 2012 Hak Cipta JPNS

22. Table 1 shows the result of water heating. Jadual 1 menunjukkan keputusan pemanasan air.

Table 1

Jadual 1 What is the conclusion of this investigation? Apakah kesimpulan penyiasatan ini? A Temperature of water increase as it loses heat Suhu air menaik apabila ia hilang haba B Temperature of water decrease as gains heat Suhu air menurun apabila ia menerima haba C Temperature of water increase as it gains heat Suhu air menaik apabila ia menerima haba D Temperature of water decrease as it loses heat Suhu air menurun apabila ia hilang haba

Time of heating (minute) Masa pemanasan (minit) 2 4 6 8 10

Temperature of water (°C) Suhu air (°C) 30 35 45 60 80

Soalan Ramalan Matematik UPSR & Lebih Banyak Exam Tips di ---> www.maths-catch.com

Page 25: 2012-Percubaan Sains Upsr+Skema [Negeri Sembilan]

SULIT 018

© 2012 Hak Cipta JPNS

23 What is the characteristics of spoilt food? Apakah ciri-ciri makanan yang telah rosak? I Slimy Berlendir II Tasteless Tiada rasa III Unpleasant smell Bau yang kurang menyenangkan IV Last longer Tahan lama A I and II I dan II

B I and III I dan III

C II and IV II dan IV

D III and IV III dan IV

Soalan Ramalan Matematik UPSR & Lebih Banyak Exam Tips di ---> www.maths-catch.com

Page 26: 2012-Percubaan Sains Upsr+Skema [Negeri Sembilan]

SULIT 018

© 2012 Hak Cipta JPNS

24 The information below shows the characteristics of an object. Maklumat di bawah menunjukkan ciri-ciri suatu objek.

What is the object? Apakah objek tersebut? A Comet Komet B Asteroid Asteroid C Meteoroid Meteoroid D Natural satellite Satelit semulajadi

• It is a member of the Solar System Ahli sistem suria • It consists of rock and metal

Terdiri daripada batuan dan besi • It can be found between the planet Mars and Jupiter Terletak di antara Marikh dan Musytari

Soalan Ramalan Matematik UPSR & Lebih Banyak Exam Tips di ---> www.maths-catch.com

Page 27: 2012-Percubaan Sains Upsr+Skema [Negeri Sembilan]

SULIT 018

© 2012 Hak Cipta JPNS

25 Which of the following constellation point to the south?

Antara berikut buruj manakah yang menunjukkan arah selatan?

A. C.

B. D.

Soalan Ramalan Matematik UPSR & Lebih Banyak Exam Tips di ---> www.maths-catch.com

Page 28: 2012-Percubaan Sains Upsr+Skema [Negeri Sembilan]

SULIT 018

© 2012 Hak Cipta JPNS

26 Diagram 14 shows the movement of the Moon around the Earth.

Rajah 14 menunjukkan pergerakan bulan mengelilingi bumi.

Diagram 14 Rajah 14

Which of the following is correct about the position of the Moon during the eclipse of the

Moon and the Sun?

Antara berikut kedudukan Bulan manakah yang betul semasa gerhana Bulan dan

gerhana Matahari berlaku?

Eclipse of the Moon Eclipse of the Sun

Gerhana Bulan Gerhana Matahari

A J L

B K M

C L J

D M K

E

K

M

J L

Soalan Ramalan Matematik UPSR & Lebih Banyak Exam Tips di ---> www.maths-catch.com

Page 29: 2012-Percubaan Sains Upsr+Skema [Negeri Sembilan]

SULIT 018

© 2012 Hak Cipta JPNS

Earth Bumi

X

27 Diagram 15 shows the position of the Earth in the Solar System.

Rajah15 menunjukkan kedudukan Bumi di dalam sistem suria.

Diagram 15 Rajah 15 What will happen if the Earth is placed at X?

Apa yang akan terjadi jika bumi dikedudukan X?

A The Earth will receive more light and heat from the Sun

Bumi akan menerima lebih cahaya dan haba daripada matahari

B The Earth will be very cold

Bumi akan menjadi sangat sejuk

C Some living things will die.

Sebahagian benda hidup akan mati

D Layer of atmosphere become thicker

Lapisan atmosfera menjadi lebih tebal

Soalan Ramalan Matematik UPSR & Lebih Banyak Exam Tips di ---> www.maths-catch.com

Page 30: 2012-Percubaan Sains Upsr+Skema [Negeri Sembilan]

SULIT 018

© 2012 Hak Cipta JPNS

28. Which of the following statements are true about the occurence of the eclipse of the

Moon?

Manakah di antara pernyataan berikut benar tentang kejadian gerhana Bulan?

I The Moon is between the Earth and Sun

Bulan berada di antara Bumi dan Matahari

II The Earth the Moon and the Sun are position in a straight line

Matahari, Bumi dan Bulan berada dalam kedudukan garis lurus

III The Moon is only visible when sunlight is reflecting off it

Bulan hanya kelihatan apabila cahaya matahari dipantulkan daripadanya

IV The Earth blocked the sunlight from reaching the Moon

Bumi menghalang cahaya Matahari sampai ke Bulan

A I and II

I dan II

B I and IV

I dan IV

C II and III

II dan III

D II and IV

II dan IV

Soalan Ramalan Matematik UPSR & Lebih Banyak Exam Tips di ---> www.maths-catch.com

Page 31: 2012-Percubaan Sains Upsr+Skema [Negeri Sembilan]

SULIT 018

© 2012 Hak Cipta JPNS

29. Which of the following shows the correct sequence in the development of

technology in water transportation?

Manakah di antara berikut menunjukkan urutan yang betul berkaitan

perkembangan teknologi pengangkutan air?

A Raft → sailing boat → sampan → motor boat

Rakit → perahu layar → sampan → motorbot

B Sailing boat → motor boat → sampan → raft

Perahu layar → motorbot → sampan → rakit

C Raft → sampan → sailing boat → motor boat

Rakit → sampan → perahu layar → motorbot

D Motor boat → sailing boat → raft → sampan

Motorbot → perahu layar → rakit → sampan

Soalan Ramalan Matematik UPSR & Lebih Banyak Exam Tips di ---> www.maths-catch.com

Page 32: 2012-Percubaan Sains Upsr+Skema [Negeri Sembilan]

SULIT 018

© 2012 Hak Cipta JPNS

30. Diagram16 shows the objects are classified into group X and Y. Rajah 16 menunjukkan objek-objek dikelaskan di dalam kumpulan X dan Y.

X Y

Tap

Kepala paip

Screwdriver Pemutar Skru

Axe

Kapak

Axe Kapak

Chisel Pahat

Diagram 16 Rajah 16 Which of the following have been correctly classified into group X and group Y? Antara berikut, yang manakah dikelaskan dengan betul di dalam kumpulan X dan Y?

X Y

A Knife Pisau

Spanner Spanar

B Steering wheel Stering kereta

Scissor Gunting

C Hammer

Tukul besi Knife Pisau

D Ladder Tangga

Ice tong Penyepit ais

Soalan Ramalan Matematik UPSR & Lebih Banyak Exam Tips di ---> www.maths-catch.com

Page 33: 2012-Percubaan Sains Upsr+Skema [Negeri Sembilan]

Section B Bahagian B

[20 marks]

[20 markah]

Answer all questions. Write your answers in the space provided. Jawab semua soalan. Tuliskan jawapan kamu dalam ruang yang disediakan. 1 Ahmad gathered the information about the number of species of fish in the river at Palong. The information was recorded in Table 1.

Ahmad telah mengumpulkan maklumat tentang bilangan spesies ikan di sebatang sungai di Palong. Maklumat mengenainya telah direkodkan didalam Jadual 1.

Table 1 Jadual 1

(a) State one reason (Inference) about the changes of the number of fish species based on the information in Table 1.

Nyatakan satu seba b(inferens) tentang perubahan bilangan spesis ikan berdasarkan maklumat di jadual 1.

______________________________________________________________________

(1mark) (1markah)

(b) Write one observation to support your reason (inference) in 1(a). Tuliskan satu pemerhatian untuk menyokong sebab ( inferens) anda di 1(a). ______________________________________________________________________

(1mark) (1 markah)

(c) State Nyatakan (i) What is changed (manipulated variable) in this investigation? Apa yang diubah(pembolehubah manipulasi) dalam penyiasatan ini? _______________________________________________________________

(1mark) (1 markah)

(ii) What is kept the same (constant variable) in this investigation? Apa yang ditetapkan (pembolehubah dimalarkan) dalam penyiasatan ini? _______________________________________________________________

(1mark) (1 markah)

Year Tahun 2000 2005 2010

Number of the fish species Bilangan spesies ikan 5 8 12

Soalan Ramalan Matematik UPSR & Lebih Banyak Exam Tips di ---> www.maths-catch.com

Page 34: 2012-Percubaan Sains Upsr+Skema [Negeri Sembilan]

70

90

Time/minutes Masa/minit

Temperature of liquid T ºC

5 10 15 30

10

20

35

30

40

50

60

80

40 45

100

(d) What conclusion can be made from this investigation?

Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini? _________________________________________________________________

(1mark) (1 markah)

2 Diagram 1 shows the result of an investigation about the heating of liquid T. Rajah 1 menunjukkan keputusan suatu penyiasatan tentang pemanasan cecair T. Suhu cecair T ºC Diagram 1 Rajah 1 (a) What is the purpose (aim) of this investigation? Apakah tujuan penyiasatan ini? ______________________________________________________________________

(1mark)

(1 markah) Soalan Ramalan Matematik UPSR & Lebih Banyak Exam Tips di ---> www.maths-catch.com

Page 35: 2012-Percubaan Sains Upsr+Skema [Negeri Sembilan]

(b)State one information gathered in this investigation. Nyatakan satu maklumat dalam penyiasatan ini.

(1mark) (1 markah) (c) What is the trend of changes in the temperature of liquid T? Apakah corak perubahan suhu cecair T?

(1mark) (1 markah)

(d) State the relationship between the time of heating with temperature of liquid T until 40 minutes?

Nyatakan hubungan diantara masa pemanasan dengan suhu cecair T sehingga minit ke 40?

(1mark)

(1 markah) (e) Based on the investigation, predict what is liquid T?

Berdasarkan penyiasatan, ramalkan apakah cecair T? (1mark) (1markah) Soalan Ramalan Matematik UPSR & Lebih Banyak Exam Tips di ---> www.maths-catch.com

Page 36: 2012-Percubaan Sains Upsr+Skema [Negeri Sembilan]

3. Diagram 2 shows a group of pupils carried out an investigation about the time for the fish last

longer. Both of fish smeared with different quantity of salt and placed under the Sun within 3 days at the same time and place. Rajah 2 menunjukkan sekumpulan murid telah menjalankan satu penyiasatan tentang masa ketahanan ikan. Kedua-dua ikan dilumurkan dengan kuantiti garam yang berbeza dan diletakkan dibawah matahari selama 3 hari pada masa dan tempat yang sama.

Diagram 2 Rajah 2 Result Keputusan

Fish Ikan

Time for the fish to last longer / days Masa ketahanan ikan / hari

A 15

B 30

a) State the purpose (aim) of the investigation. Nyatakan tujuan penyiasatan ini.

_________________________________________________________________ __________________________________________________________________ (1 mark)

Fish A Ikan A

Fish B Ikan B

100g salt 100g garam

200g salt 200g garam

Soalan Ramalan Matematik UPSR & Lebih Banyak Exam Tips di ---> www.maths-catch.com

Page 37: 2012-Percubaan Sains Upsr+Skema [Negeri Sembilan]

(1 markah) b) What is kept the same (constant variable) in this investigation? Apakah yang ditetapkan (pembolehubah malar) dalam penyiasatan ini? _________________________________________________________________

(1mark) (1 markah) (c) State one information gathered in this investigation. Nyatakan satu maklumat dalam penyiasatan ini.

(1mark) (1 markah) (d) What is the trend of change in the time for the fish to last longer when the quantity of salt increase?

Apakah corak perubahan masa ketahanan ikan bila jumlah garam meningkat?

(1mark) (1 markah) Time for fish to last longer was affected by the temperature Masa ketahanan ikan dipengaruhi oleh suhu e) Based on the statement above, give one suitable conclusion. Berdasarkan penyataan diatas, beri satu kesimpulan yang sesuai.

_________________________________________________________________ __________________________________________________________________

(1 mark) (1 markah)

Soalan Ramalan Matematik UPSR & Lebih Banyak Exam Tips di ---> www.maths-catch.com

Page 38: 2012-Percubaan Sains Upsr+Skema [Negeri Sembilan]

4. Diagram 3 shows three cylinder R, S and T were placed on a piece of board. When the edge M and

N are slowly lifted up, R topples first followed by S and T. Rajah 3 menunjukkan tiga silinder R, S dan T diletakkan diatas sekeping papan. Apabila hujung M dan N diangkat secara perlahan-perlahan didapati R jatuh dahulu diikuti S dan T.

Diagram 3 Rajah 3

(a) State one reason (inference) based on the observation on cylinder R. Nyatakan satu sebab ( infrens ) berdasarkan permerhatian pada silinder R.

(1mark) (1 markah)

(b) Write one other observation to support your reason (inference) in 4 (a). Tuliskan satu pemerhatian lain untuk menyokong sebab ( inferens) anda di 4(a). ______________________________________________________________________

(1mark) (1 markah)

c) What is kept the same (constant variable) in this investigation? Apakah yang ditetapkan (pembolehubah malar)dalam penyiasatan ini? _________________________________________________________________

(1mark) (1 markah)

SR T

M N

Soalan Ramalan Matematik UPSR & Lebih Banyak Exam Tips di ---> www.maths-catch.com

Page 39: 2012-Percubaan Sains Upsr+Skema [Negeri Sembilan]

d) What is changed (manipulated variable) in this investigation? Apa yang diubah (pembolehubah manipulasi) dalam penyiasatan ini? _______________________________________________________________

(1mark) (1 markah)

(e) What conclusion can be made from this investigation?

Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini? _________________________________________________________________

(1mark) (1 markah)

Soalan Ramalan Matematik UPSR & Lebih Banyak Exam Tips di ---> www.maths-catch.com

Page 40: 2012-Percubaan Sains Upsr+Skema [Negeri Sembilan]

PERATURAN PEMARKAHAN SAINS PRA UPSR 2012

SECTION A

1 D 11 A 21 C

2 A 12 A 22 C

3 B 13 D 23 B

4 D 14 C 24 B

5 D 15 B 25 A

6 D 16 B 26 C

7 C 17 C 27 B

8 D 18 B 28 D

9 A 19 A 29 C

10 C 20 A 30 B

ANSWERING SCHEME / SKEMA JAWAPAN SAINS 2012

Soalan 1

a) Able to give reason for the changes in number of fish species

Dapat memberikan sebab tentang perubahan bilangan spesies ikan

No water pollution / Tiada pencemaran air

Conservation of habitat / pemuliharaan habitat

Increases/enough/more of food resources / sumber makanan

mencukupi/bertambah/lebih

Quantity of oxygen(air) in water increasing / kandungan oksigen(udara)

didalam air bertambah.

* Accept any suitable answers

* Terima mana-mana jawapan yang munasabah

b) Able to state observation based on inference

Dapat menyatakan pemerhatian berdasarkan inferens

Size of the fish increasing / saiz ikan semakin bertambah

Water of the river more clear / air sungai kelihatan lebih jernih

Number of fish increases /Bilangan ikan bertambah

* Accept any suitable answers

* Terima mana-mana jawapan yang munasabah

Soalan Ramalan Matematik UPSR & Lebih Banyak Exam Tips di ---> www.maths-catch.com

Page 41: 2012-Percubaan Sains Upsr+Skema [Negeri Sembilan]

c) i) Able to state what to change (mv)

Dapat menyatakan pembolehubah dimanipulasikan

The years / Number of the year of investigation

Tahun / Bilangan tahun penyiasatan

ii) Able to state kept the same (fv)

Dapat menyatakan pembolehubah malar

Location of investigation / Tempat penyiasatan

Duration of investigation / Tempoh penyiasatan

d) Able to make conclusion based on the information

Dapat membuat kesimpulan berdasarkan maklumat

The years / Number of the year of investigation increase number of fish

species increase

Tahun / Bilangan tahun penyiasatan bertambah jumlah spesis ikan

bertambah

* Accept any suitable answers

* Terima mana-mana jawapan yang munasabah

SOALAN 2

a) Able to state the aim of the investigation

Dapat menyatakan tujuan penyiasatan

To investigate/study/find out the relationship between the time and/with

the temperature liquid T

Untuk mengkaji/menyiasat/ hubungan di antara masa dan/dengan suhu

cecair T

b) Able to state one information gathered

Dapat menyatakan mana-mana satu pembolehubah

i) What to change (mv)/ pembolehubah dimanipulasikan

The time / Masa

ii) What to observe (rv) / pembolehubah bergerakbalas

The temperature of liquid T / Suhu cecair T

iii) What to kept the same (cv) / pembolehubah dimalarkan

The volume/quantity/type of liquid T / Isipadu/kuantiti/jenis cecair T

Soalan Ramalan Matematik UPSR & Lebih Banyak Exam Tips di ---> www.maths-catch.com

Page 42: 2012-Percubaan Sains Upsr+Skema [Negeri Sembilan]

c) Able to state the trend

Dapat menyatakan corak dengan tepat

Increses and constant

Meningkat/ menaik/ bertambah dan sekata/sama/mendatar

d) Able to state the relationship between what to change and what to observe

Dapat menghubungkan pembolehubah dimanipulasi dengan pembolehubah

bergerakbalas

When/As the time increase, the temperature of liquid T also increase

Semakin bertambah masa semakin bertambah suhu cecair T

* Accept any suitable answers

* Terima mana-mana jawapan yang munasabah

SOALAN 3

a) Able to state the aim of the investigation

Dapat menyatakan tujuan penyiasatan

To investigate/study/find out the relationship between amount/quantity of

salt and/with time (of fish) to spoilt.

Menyiasat hubungan antara jumlah/kuantiti garam dengan/dan

masa(ikan)untuk rosak

b) Able to state kept the same (fv)

Dapat menyatakan pembolehubah malar

Time of investigation

masa penyiasatan

Location of investigation

Tempat penyiasatan

Type of fish

Jenis ikan

The size/type of salt

saiz/jenis garam

c) Able to state one information gathered

Dapat menyatakan mana-mana satu pembolehubah

i) What to change (mv)

pembolehubah dimanipulasikan

Quantity of salt

jumlah garam

Soalan Ramalan Matematik UPSR & Lebih Banyak Exam Tips di ---> www.maths-catch.com

Page 43: 2012-Percubaan Sains Upsr+Skema [Negeri Sembilan]

ii) What to observe (rv)

pembolehubah bergerakbalas

Time for fish to last longer

masa ketahanan ikan

iii) What to kept the same (cv)

Pembolehubah dimalarkan

Type/size of fish

Jenis/saiz ikan

The type of salt

Jenis garam

d) Able to state the trend

Dapat menyatakan corak dengan tepat

Increase

Menaik

e) Able to make conclusion based on the information

Dapat membuat rumusan berdasarkan maklumat

When the temperature increase the time for fish to last longer is increase//vise

versa

-Apabila suhu bertambah masa ketahanan ikan bertambah//

sebaliknya

* Accept any suitable answers

* Terima mana-mana jawapan yang munasabah

SOALAN 4

a) Able to give reason.

Dapat memberikan sebab

R is the least stable

R paling kurang stabil

b) Able to state other observation based on inference in (a)

Dapat menyatakan pemerhatian lain berdasarkan inferens di (a)

R taller compare S and T// R is the tallest

R lebih tinggi berbanding S and T// R paling tinggi

* Accept any suitable answers

* Terima mana-mana jawapan yang munasabah

c) Able to state what to kept the same (cv)

Dapat menyatakan pembolehubah dimalarkan

Base area of object

Luas tapak objek

Soalan Ramalan Matematik UPSR & Lebih Banyak Exam Tips di ---> www.maths-catch.com

Page 44: 2012-Percubaan Sains Upsr+Skema [Negeri Sembilan]

d) Able to state what to change (mv)

Dapat menyatakan pembolehubah dimanipulasikan

Height of the objects

ketinggian objek

e) Able to make conclusion based on the information

Dapat membuat kesimpulan berdasarkan maklumat

The more the height of the object , the less the stability of the object.//vice

versa

Semakin bertambah ketinggian objek ,semakin berkurang kestabilan objek //

Sebaliknya.

* Terima mana-mana jawapan yang munasabah

Soalan Ramalan Matematik UPSR & Lebih Banyak Exam Tips di ---> www.maths-catch.com