of 19 /19
SULIT NO. KAD PENGENALAN - - ANGKA GILIRAN MAJLIS PENGETUA SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA (KEDAH) PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK SPM 2011  1249/2 SEJARAH Kertas 2 Ogos 2011 2 ½ jam Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU Untuk Kegunaan Pemeriksa Bahagian Soalan Markah Penuh Markah Diperoleh A 1 10 2 10 3 10 4 10 B 5 20 6 20 7 20 8 20 9 20 Jumlah Kertas soalan ini mengandungi 7 halaman bercetak [Lihat halaman sebelah] 1. Tulis nombor kad pengenalan dan angka giliran anda pada petak yang disediakan.  2. Kertas soalan ini mengandungi  dua bahagian: Bahagian A dan Bahagian B. 3.  Jawab semua soalan dalam Bahagian A dan tiga soalan dalam Bahagian B. 4.  Jawapan Bahagian A hendaklah ditulis di dalam ruang yang disediakan dalam kertas soalan. 5.  Jawapan Bahagian B hendaklah ditulis pada kertas jawapan berasingan yang disediakan . 6. Kertas soalan ini hendaklah diikat dan dihantar bersama dengan kertas jawapan  Bahagian B. 7.  Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan atau ceraian soalan ditunjukkan dalam kurungan. *k 2011 PSPM Kedah

2011 PSPM Kedah Sejarah 2 w Ans

  • Upload
    jee2kk

  • View
    223

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of 2011 PSPM Kedah Sejarah 2 w Ans

Page 1: 2011 PSPM Kedah Sejarah 2 w Ans

8/4/2019 2011 PSPM Kedah Sejarah 2 w Ans

http://slidepdf.com/reader/full/2011-pspm-kedah-sejarah-2-w-ans 1/19

SULIT

NO. KAD PENGENALAN - -

ANGKA GILIRAN

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA

(KEDAH)

PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK SPM 2011  1249/2 

SEJARAHKertas 2 Ogos

2011

2 ½ jam Dua jam tiga puluh minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

Untuk Kegunaan Pemeriksa

Bahagian SoalanMarkahPenuh

MarkahDiperoleh

A

1 10

2 10

3 10

4 10

B

5 20

6 20

7 20

8 20

9 20

Jumlah

Kertas soalan ini mengandungi 7 halaman bercetak 

[Lihat halaman sebelah]

1.  Tulis nombor kad pengenalan dan angka

giliran anda pada petak yang disediakan. 

2.  Kertas soalan ini mengandungi  dua  bahagian:

Bahagian A dan Bahagian B.

3.   Jawab  semua  soalan dalam  Bahagian A  dan 

tiga soalan dalam Bahagian B.

4.   Jawapan  Bahagian A  hendaklah ditulis di

dalam ruang yang disediakan dalam kertas

soalan. 

5.   Jawapan  Bahagian B  hendaklah ditulis pada

kertas jawapan berasingan yang disediakan.

6.  Kertas soalan ini hendaklah diikat dan dihantar 

bersama dengan kertas jawapan Bahagian B.

7.   Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan

atau ceraian soalan ditunjukkan dalam

kurungan. 

*k 

2011 PSPM Kedah

Page 2: 2011 PSPM Kedah Sejarah 2 w Ans

8/4/2019 2011 PSPM Kedah Sejarah 2 w Ans

http://slidepdf.com/reader/full/2011-pspm-kedah-sejarah-2-w-ans 2/19

SULIT 2 1249/2 

Bahagian A[40 markah]

Jawab semua soalan.

1 Aktiviti perdagangan yang diceburi orang Melayu telah merangsang perkembangan yang berkaitan

dengannya seperti penggunaan mata wang, percukaian dan seumpamanya. 

(a) Apakah maksud sistem barter?

(i) …………….……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….[1 markah]

(b) Nyatakan ciri-ciri mata wang timah pada zaman Melaka?

(i) ………………………………………………………………………………………….

(ii) ………………………………………………………………………………………….

[2 markah]

(c) Nyatakan peraturan-peraturan cukai yang dikenakan pada zaman Melaka.

(i) ………………………………………………………………………………………….

(ii) ………………………………………………………………………………………….

[2 markah]

(d) Bagaimanakah Baitulmal mengagihkan wang zakat?

(i) ………………………………………………………………………………………….

(ii) ………………………………………………………………………………………….[2 markah]

(e) Pada pendapat anda, apakah langkah yang boleh dilakukan kerajaan untuk menjadikan

negara ini sebagai pelabuhan utama dunia.

(i) ………………………………………………………………………………………….

(ii) ………………………………………………………………………………………….

(iii) ………………………………………………………………………………………….[3 markah]

*k 

2011 PSPM Kedah

Page 3: 2011 PSPM Kedah Sejarah 2 w Ans

8/4/2019 2011 PSPM Kedah Sejarah 2 w Ans

http://slidepdf.com/reader/full/2011-pspm-kedah-sejarah-2-w-ans 3/19

SULIT 3 1249/2 

2 Pihak British telah memperkenalkan undang-undang tanah berkonsepkan sistem Barat.

(a) Apakah tujuan British memperkenalkan undang-undang tersebut?

(i) …………….……………………………………………………………………………

(ii) ……….…………………………………………………………………………………

[2 markah]

(b) Namakan dua akta yang diwujudkan untuk memberi perlindungan kepada tanah milik masyarakat pribumi di Sarawak.

(i) ………………………………………………………………………………………….

(ii) ………………………………………………………………………………………….

[2 markah]

(c) Nyatakan dua kesan pengenalan akta tanah kepada orang Melayu.

(i) ………………………………………………………………………………………….

(ii) ………………………………………………………………………………………….[2 markah]

(d) British telah membahagikan tanah mengikut kegunaan dan nilai komersial.Namakan dua jenis tanah tersebut.

(i) ………………………………………………………………………………………….

(ii) ………………………………………………………………………………………….[2 markah]

(e) Pada pendapat anda, mengapakah Akta Tanah Simpanan Melayu perlu dikekalkan?

(i) ………………………………………………………………………………………….

(ii) ………………………………………………………………………………………….

[2 markah]

[Lihat halaman sebelah] 

*k 

2011 PSPM Kedah

Page 4: 2011 PSPM Kedah Sejarah 2 w Ans

8/4/2019 2011 PSPM Kedah Sejarah 2 w Ans

http://slidepdf.com/reader/full/2011-pspm-kedah-sejarah-2-w-ans 4/19

SULIT 4 1249/2 

3 Apabila kuasa-kuasa Barat menguasai Asia Tenggara, sistem birokrasi Barat telah diperkenalkanuntuk menggantikan sistem pentadbiran tradisional.

(a) Nyatakan ciri-ciri umum sistem birokrasi Barat.

(i) …………….……………………………………………………………………………

(ii) ……….…………………………………………………………………………………[2 markah]

(b) Jelaskan pelaksanaan Sistem Encomienda di Filipina.

(i) ………………………………………………………………………………………….

(ii) ………………………………………………………………………………………….

[2 markah]

(c) Namakan dua jabatan kerajaan yang ditubuhkan di Indonesia.

(i) ………………………………………………………………………………………….

(ii) ………………………………………………………………………………………….[2 markah]

(d) Mengapakah Volksraad ditubuhkan di Indonesia?

(i) ………………………………………………………………………………………….

(ii) ………………………………………………………………………………………….[2 markah]

(e) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah kesan-kesan pengenalan sistem birokrasiBarat kepada penduduk Asia Tenggara?

(i) ………………………………………………………………………………………….

(ii) ………………………………………………………………………………………….

[2 markah]

*k 

2011 PSPM Kedah

Page 5: 2011 PSPM Kedah Sejarah 2 w Ans

8/4/2019 2011 PSPM Kedah Sejarah 2 w Ans

http://slidepdf.com/reader/full/2011-pspm-kedah-sejarah-2-w-ans 5/19

SULIT 5 1249/2 

4 Malayan Union telah diisytiharkan pada 1 April 1946 di King’s House (Carcosa Seri Negara) bagimenggantikan Pentadbiran Tentera British atau British Military Administration (BMA) 

(a) Apakah nama jawatan yang diwujudkan bagi mengetuai pentadbiran Malayan Union pada

peringkat berikut?

(i) Persekutuan:……………………………………………………………………………

(ii) Negeri :…………………………………………………………………………………

[2 markah]

(b) Berikan dua faktor British memperkenalkan Malayan Union di Tanah Melayu.

(i) ………………………………………………………………………………………….

(ii) ………………………………………………………………………………………….

[2 markah]

(c) Nyatakan dua pihak yang menyokong penubuhan Malayan Union.

(i) ………………………………………………………………………………………….

(ii) ………………………………………………………………………………………….[2 markah]

(d) Pada pandangan anda, mengapakah orang Melayu menjadikan akhbar sebagai alat untuk 

menentang Malayan Union?

(i) ………………………………………………………………………………………….

(ii) ………………………………………………………………………………………….

[2 markah]

(e) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah kesan kepada orang Melayu jika Malayan

Union tidak dibubarkan?

(i) ………………………………………………………………………………………….

(ii) ………………………………………………………………………………………….[2 markah]

[Lihat halaman sebelah] 

*k 

2011 PSPM Kedah

Page 6: 2011 PSPM Kedah Sejarah 2 w Ans

8/4/2019 2011 PSPM Kedah Sejarah 2 w Ans

http://slidepdf.com/reader/full/2011-pspm-kedah-sejarah-2-w-ans 6/19

SULIT 6 1249/2 

Bahagian B[60 markah]

Jawab tiga soalan sahaja.

5 Srivijaya dan Kedah Tua merupakan antara kerajaan maritim yang terulung di Asia Tenggara dari

abad kelima hingga abad ke-13 Masihi.

(a) Terangkan ciri-ciri kerajaan Srivijaya. [8 markah]

(b) Apakah faktor yang mempengaruhi perkembangan pelabuhan Kedah Tua. [7 markah]

(c) Pada pandangan anda, apakah usaha yang boleh dilakukan bagi memajukan bidang maritim

di negara kita [5 markah]

6 Orientalis Barat mentafsirkan hijrah secara negatif iaitu sebagai satu pelarian.

(a) Apakah hujah anda untuk menolak pendapat di atas. [7 markah]

(b) Nyatakan faktor-faktor yang mendorong Nabi Muhammad s.a.w dan orang-orang Islam

berhijrah ke Madinah. [8 markah]

(c) Pada pendapat anda, bagaimanakah konsep hijrah dapat diamalkan dalam kehidupan

seorang pelajar. [5 markah]

7 Idea pembentukan Malaysia telah dicadangkan oleh tokoh-tokoh tempatan dan luar negara sejak awal abad ke-19.

(a) Jelaskan cadangan-cadangan tersebut. [9 markah]

(b) Senaraikan perkara-perkara daripada Akta Malaysia yang telah dimasukkan ke dalam

perlembagaan Malaysia. [6 markah]

(c) Pembentukan Malaysia telah memberikan banyak faedah kepada rakyat Malaysia hari ini.

Jelaskan faedah-faedah tersebut. [5 markah]

*k 

2011 PSPM Kedah

Page 7: 2011 PSPM Kedah Sejarah 2 w Ans

8/4/2019 2011 PSPM Kedah Sejarah 2 w Ans

http://slidepdf.com/reader/full/2011-pspm-kedah-sejarah-2-w-ans 7/19

SULIT 7 1249/2 

8 Dasar Pendidikan Kebangsaan (DPK) yang memperjuangkan bahasa kebangsaan telah bermulasebelum kemerdekaan.

(a) Jelaskan cadangan-cadangan yang terdapat di dalam:

(i) Penyata Razak [4 markah](ii) Laporan Rahman Talib [4 markah]

(b) Nyatakan langkah-langkah yang telah dilakukan untuk memajukan bahasa Melayu sebagaibahasa kebangsaan [8 markah]

(c) Pada pandangan anda, mengapakah bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa kebangsaan?

[4 markah]

9 (a) Terangkan sebab-sebab berlakunya Perang Dunia Pertama. [6 markah]

(b) Huraikan kesan-kesan Perang Dunia Pertama. [8 markah]

(c) Pada pendapat anda, bagaimanakah peperangan dapat dielakkan ? [6 markah]

KERTAS SOALAN TAMAT

Perang Dingin

Konflik Dunia

Perang Dunia Pertama Perang Dunia Kedua

*k 

2011 PSPM Kedah

Page 8: 2011 PSPM Kedah Sejarah 2 w Ans

8/4/2019 2011 PSPM Kedah Sejarah 2 w Ans

http://slidepdf.com/reader/full/2011-pspm-kedah-sejarah-2-w-ans 8/19

4

SKEMA PEMARKAHAN SEJARAH SPM 2011

Soalan Butiran Markah 1(a)

1(b)

1(c)

1(d)

1(e)

F1 Sistem pertukaran barang[ 1x1 m]

F1 Berbentuk bulatF2 Beratnya ialah satu kati lapan tahilF3 Nama sultan yang memerintah dicatat pada wangF4 Tarikh Islam dicatat pada wang

[Mana-mana 2 x 1 m]F1 Pedagang yang berniaga diwajibkan membayar

cukai terhadap barang dagangan merekaF2 Cukai yang paling asas ialah cukai tetap / cukai

importF3 Jumlah cukai ditetapkan oleh pemerintah

F4 Pedagang dari India/ Ceylon/ Tanah Arab/ Siam/ Pegu dikenakan cukai sebanyak enam peratusF5 Pedagang dari Jepun/ China dikenakan cukai seba-

nyak lima peratusF6 Beras dan makanan tidak dikenakan cukaiF7 Setelah cukai dibayar , barulah urusan jual beli

dilakukan di bazar-bazar yang disediakanF8 Orang asing yang datang dari Kepulauan Melayu

dikenakan cukai diraja sebanyak tiga peratusF9 Orang asing lain dikenakan cukai diraja sebanyak 

enam peratus[Mana-mana 2 x 1 m]

F1 Pemberian kepada fakirF2 Pemberian kepada orang miskinF3 Pemberian kepada mualaf F4 Pemberian kepada amilF5 Pemberian kepada orang berhutangF6 Pemberian kepada fisabillillahF7 Pemberian kepada musafirF8 Pemberian kepada hamba

[Mana-mana 2 x 1 m]F1 Membina institusi pelaut

F2 Penambahan kemudahan pelabuhanF3 Kemudahan baik pulih kapalF4 Menyediakan pusat kemahiranF5 Menyediakan kursus perkapalan di universitiF6 Memajukan sektor perikananF7 Menjalankan penyelidikan dan pembangunan

[Mana-mana 5 x 1 m]

(Mana-mana jawapan munasabah)

1[1m]

1111

[2m]

1

11

1

11

1

1

1[2m]

11111111

[2m]1111111

[3m]

*k 

2011 PSPM Kedah

Page 9: 2011 PSPM Kedah Sejarah 2 w Ans

8/4/2019 2011 PSPM Kedah Sejarah 2 w Ans

http://slidepdf.com/reader/full/2011-pspm-kedah-sejarah-2-w-ans 9/19

5

Soalan Butiran Markah 

2(a)

2(b)

2(c)

2(d)

2(e)

F1 Memudahkan kerja pentadbiran tanah/urusan cukai/urusniagatanah/pajakan/sewa beli

F2 Memudahkan pembangunan ekonomiF3 menyelaras dan menyeragam perundangan/peraturan tanah di

negeri-negeri Tanah MelayuF4 mewujudkan rekod bertulis bagi mengesahkan hak pemilikan

tanah[Mana-mana 2x1 m]

F1 Land orderF2 Land settlement order

F1 tidak perlu mendapat kebenaran pembesar

F2 mesti membuat permohonan di pejabat tanahF3 Residen berkuasa menentukan jumlah kawasan/konsesi tanah

yang diberi kepada pemodal[Mana-mana 2x1 m]

F1 tanah ladangF2 tanah pribumiF3 tanah lombong

[Mana-mana 2x1 m]

F1 dapat melindungi tanah simpanan orang MelayuF2 sebagai warisan orang MelayuF3 mengelakkan daripada jatuh ke tangan orang bukan

Melayu/orang asingF4 menjaga warisan tanah orang Melayu

[Mana-mana 2x1 m]

(Mana-mana jawapan yang munasabah)

1

11

1

[2m]

11

[2m]

1

11

[2m]

111

[2m]

111

1

[2m]

*k 

2011 PSPM Kedah

Page 10: 2011 PSPM Kedah Sejarah 2 w Ans

8/4/2019 2011 PSPM Kedah Sejarah 2 w Ans

http://slidepdf.com/reader/full/2011-pspm-kedah-sejarah-2-w-ans 10/19

6

Soalan Butiran Markah

3(a)

3(b)

3(c)

3(d)

3(e)

Nyatakan ciri-ciri umum sistem birokrasi BaratF1 Penubuhan kerajaan pusatF2 Menyatukan wilayah-wilayah di tanah jajahanF3 Pelantikan Gabenor Jeneral sebagai ketua pentadbir di tanah jajahanF4 Pelaksanaan pentadtadbiran melalui biro/jabatanF5 Pelantikan pegawai Barat sebagai ketua biroF6 Pengenalan undang-undang Barat

[Mana-mana 2x1 m]Jelaskan pelaksanaan Sistem Encomienda di FilipinaF1 Menggabungkan barangay-barangayF2 Pemerintahnya dikenali sebagai encomienderoF3 menjaga keamananF4 mengutip cukaiF5 mengkristiankan penduduk F6 dibenci oleh penduduk FilipinaF7 mengenakan cukai yang tinggiF8 kerahan tenaga kepada rakyat

[Mana-mana 2x1 m]Namakan dua jabatan kerajaan yang ditubuhkan di IndonesiaF1 Jabatan pelajaranF2 Jabatan pertanian

[Mana-mana 2x1 m]Mengapakah Volksraad ditubuhkan di IndonesiaF1 Merupakan Majlis RakyatF2 Satu langkah ke arah kemerdekaanF3 Hasil desakan Sarekat Islam

[Mana-mana 2x1 m]Mengikut pengetahuan sejarah anda, apakah kesan-kesan pengenalansistem birokrasi Barat kepada penduduk Asia Tenggara?F1 Kemerosotan pengaruh golongan datuF2 Jawatan pembesar tradisional terhapus/terjejasF3 Institusi raja tersingkir/terjejasF4 Pengaruh golongan agama merosotF5 Cukai yang tinggi terhadap rakyatF6 Kerahan tenaga kepada rakyat

(mana-mana jawapan yang munasabah)[Mana-mana 2x1 m]

111111

[2 m]

11111111

[2 m]

11

[2 m]

111

[2 m]

111111

[2 m]

*k 

2011 PSPM Kedah

Page 11: 2011 PSPM Kedah Sejarah 2 w Ans

8/4/2019 2011 PSPM Kedah Sejarah 2 w Ans

http://slidepdf.com/reader/full/2011-pspm-kedah-sejarah-2-w-ans 11/19

7

Soalan Butiran Markah

4(a)(i)

4(a)(ii)

4(b)

4(c)

4(d)

4(e)

Gabenor British

Pesuruhjaya Negeri

F1 Persediaan Tanah Melayu membentuk pemerintahan sendiriF2 Melicinkan pentadbiranF3 Menjimatkan kos pentadbiranF4 Mengawal kuasa politik orang MelayuF5 Membentuk bangsa Malayan UnionF6 Golongan pendatang melupakan negara asal merekaF7 Golongan pendatang menumpukan taat setia kepada Malayan

UnionF8 Memastikan sumber manusia bagi majukan ekonomi Tanah Melayu

tidak terbantutF9 Memastikan pelaburan bagi majukan ekonomi Tanah Melayu tidak 

terbantutF10 Menghapuskan negara dan bangsaMelayu/Kesultanan Melayu

Melaka[Mana-mana 2x1 m]

F1 Orang dagangF2 Golongan Melayu radikalF3 Parti Kebangsaan Melayu Malaya/PKMMF4 Angkatan Pemuda Insaf/APIF5 AngkatanWanita Sedar /AWASF6 BarisanTani Malaya/BATAS

[Mana-mana 2x1 m]F1 Media elektronik/lain dikuasai penjajahF2 Akhbar mudah disebarkanF3 Ramai orang-orang Melayu boleh membacaF4 Muncul wartawan yang terkenal/sepertiZa’ba/Dato’ Onn

Ja’far/Abdul Rahim KajaiF5 Tulisan mereka bernas/bangkitkan kesedaran menentang British

(Mana-mana jawapan yang munasabah)[Mana-mana 2x1 m]

F1 Bangsa Melayu akan terhapusF2 Kesultanan/Raja Melayu terhapusF3 Adat istiadat/budaya Melayu pupusF4 Orang Melayu akan merempat/mundur ekonomiF5 Agama Islam bukan agama rasmiF6 BahasaMelayu bukan Bahasa Kebangsaan

F7 YDP Agong tidak menjadi ketua NegaraF8 Imigran akan menguasai ekonomi[Mana-mana 2x1 m]

(Mana-mana jawapan yang munasabah)

1

1

[2 m]1111111

1

1

1

[2 m]111111

[2 m]111

1

1[2 m]

111111

11[2 m ]

*k 

2011 PSPM Kedah

Page 12: 2011 PSPM Kedah Sejarah 2 w Ans

8/4/2019 2011 PSPM Kedah Sejarah 2 w Ans

http://slidepdf.com/reader/full/2011-pspm-kedah-sejarah-2-w-ans 12/19

8

Soalan Butiran Markah

5(a)

5(b)

5(c)

F1 Memiliki bala tentera laut yang besarF2 Dianggotai oleh pelbagai golongan rakyatF3 Termasuk orang lautF4 Fungsi tentera laut adalah untuk mengawal perdagangan di Selat

Melaka

F5 Mengawal keselamatan kerajaanF6 Pelabuhannya yang baik F7 Kedudukannya yang strategik di Selat MelakaF8 Menjadi tempat persinggahan kapal yang berdagang

di antara India dan ChinaF9 Di pelabuhannya terdapat hasil dan barangan untuk 

perdagangan antarabangsaF10 Barangan dibekalkan oleh kawasan pemerintahannyaF11 Wilayah takluknyaF12 Menurut catatan I Tsing pada tahun 671 M

F13 Pelabuhan Srivijaya turut dikenali kerana mampumenghasilkan kapal besar

F14 Berperanan sebagai kuasa maritim utama di AsiaTenggara

[Mana-mana 8 x 1 m]F1 Terdapatnya Gunung JeraiF2 Menjadi panduan kapal pedagang yang keluar masuk F3 Terutama pada waktu malam melalui nyalaan apiF4 Kedudukan yang strategik di laluan Selat MelakaF5 Terlindung daripada tiupan angin

F6 Monsun barat daya/ timur lautF7 Adanya kemudahan menyimpan barang daganganF8 Kekayaan hasil hutanF9 Seperti damar/ rotan/ F10 Sumber bumiF11 Seperti timahF12 Barang dagangan yang diperoleh dari luarF13 Seperti kain kapas/ sutera/ teh/ tembikar/ kaca dan

manik [Mana-mana 7 x 1 m]

F1 Membina pelabuhanF2 Menurunkan cukaiF3 Menyediakan kemudahan modenF4 Membina pusat-pusat perdaganganF5 Memudahkan urusan kemasukan pelabur asing

[Mana-mana 5 x 1 m]

(Mana-mana jawapan munasabah)

111

1

111

1

1111

1

1[8m]

1111

11111111

[7m]

11111

[5 m]

*k 

2011 PSPM Kedah

Page 13: 2011 PSPM Kedah Sejarah 2 w Ans

8/4/2019 2011 PSPM Kedah Sejarah 2 w Ans

http://slidepdf.com/reader/full/2011-pspm-kedah-sejarah-2-w-ans 13/19

9

Soalan Butiran Markah

6(a)

6(b)

6(c)

F1 konsep hijrah dalam Islam berbeza dengan hijrah barat.F2 jemputan orang Arab MadinahF3 seperti tercatat dalam Perjanjian Aqabah 2

F3 ketibaan orang Islam Makkah disambut meriahF4 orang Islam Makkah diberi tempat tinggalF5 dijamin keselamatan oleh orang Arab MadinahF6 nabi dilantik sebagai pemimpinF7 baginda diterima oleh semua golongan masyarakat MadinahF8 termasuk orang bukan IslamF9 orang Islam Makkah tidak dianggap sebagai pelarianF10 penghijrahan nabi lebih kepada strategi dakwah

[Mana-mana 7 x 1 m]

F1 perintah Allah menerusi wahyu menerusi surah al-AnfalF2 meneruskan penyebaran IslamF3 ancaman Arab Quraisy menjejaskan aktiviti penyebaran islamF4 strategi Nabi Muhammad S.A.WF5 suasana aman di tempat baru memudahkan penyampaian dakwahF6 membolehkan sebuah masyarakat Islam yang bersatu-padu dapat

diwujudkanF7 jemputan masyarakat Arab Madinah yang sedang berkonflik F8 orang Arab Madinah memerlukan pemimpin seperti NabiMuhammad untuk memimpin merekaF9 untuk mendamaikan masyarakat Madinah yang bermusuh.

[Mana-mana 8 x 1 m]F1 dari bersifat negatif kepada positif F2 dari pemalas kepada rajinF3 berusaha mencari ilmu pengetahuanF4 menggunakan strategi dalam pembelajaran

[Mana-mana 5 x 1 m]

(Mana-mana yang munasabah)

111

11111111

[7 m]

111111

11

1

[8 m]

1111

[5 m]

*k 

2011 PSPM Kedah

Page 14: 2011 PSPM Kedah Sejarah 2 w Ans

8/4/2019 2011 PSPM Kedah Sejarah 2 w Ans

http://slidepdf.com/reader/full/2011-pspm-kedah-sejarah-2-w-ans 14/19

10

Soalan Butiran Markah

7(a)

7(b)

F1 Lord Brassey/Pengarah Syarikat Borneo UtaraH1a Cadangkan agar Kerajaan British gabungkan Sarawak dan

Sabah/Borneo UtaraH1b dengan Negeri-Negeri Melayu dan Negeri-Negeri Selat

F2 Sir Malcolm Mac Donald/GabenorJeneral Asia TenggaraH2a Cadangkan Sarawak, Sabah, Singapura, Brunei dan Persekutuan

Tanah Melayu digabungkanF3 Dato’ OnnJa’afarH3a Cadang Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka dinamai

MalaysiaH3b Menurutnya British akan gabungkan Sarawak, Sabah dan Brunei

dan Singapura dengan Persekutuan Tanah Melayu.F4 Cadangan pemimpin SingapuraH4a Lim Yew Hock /David Marshall/ Lee Kuan Yew

H4b Desak British berunding denganTunku Abdul Rahman untuk gabungkan Singapura dengan Persekutuan Tanah Melayu

H4c Idea ini tidakdipersetujui olehTunku Abdul RahmanF5 Tunku Abdul Rahman menyetujui gagasan Malaysia pada 27 Mei

1961[Mana-mana 9x1m]

F1 Semua urusan halehwal luar rmenjadi tanggungjawab KerajaanPersekutuan

F2 Agama Islam merupakan agama Persekutuan kecuali Sabah dan

Sarawak F3 Agama lain bebas diamalkanF4 Bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaanF5 Bahasa Inggeris/bahasa lain boleh digunakanF6 Sabah/Sarawak bahasa rasmi ialah bahasa Inggeris hingga10 tahun

selepas Hari MalaysiaF7 Sabah/Sarawak diberi kuasa kawal halehwal imigresenF8 Sabah/Sarawak diberi kuasa kawal halehwal perkhidmatan awamF9 Sarawak memperoleh 24 kerusi/Sabah 16 kerusi/Singapura 15

kerusi bagi perwakilan parlimen

F10 Rakyat bumiputera di Sarawak/Sabah mendapat taraf sama denganorang Melayu di Persekutuan Tanah Melayu

[Mana-mana 6x1m]

11

1

11

111

111

111

[9 m]

1

1

1111

111

1

[6 m]

*k 

2011 PSPM Kedah

Page 15: 2011 PSPM Kedah Sejarah 2 w Ans

8/4/2019 2011 PSPM Kedah Sejarah 2 w Ans

http://slidepdf.com/reader/full/2011-pspm-kedah-sejarah-2-w-ans 15/19

11

7(c) F1 Kekayaan/hasil negara bertambahF2 Kekayaan/hasil negara dapat dikongsi bersamaF3 Negeri-negeri kurang majudibantu/dibangunkanF4 Semua negeri di Malaysia mendapat kemerdekaanF5 Pengaruh komunis berjaya dihapuskan

F6 Rakyat menikmati pembangunan ekonomi/sosial/politik F7 Keluasan negara bertambahF8 Jumlah penduduk bertambahF9 Pasaran perniagaan/barangan lebih luasF10 Pertahanan/keselamatan negaralebih kuat dan terjaminF11 Perpaduan/hubungan antara kaum dapat dipupuk F12 Kepelbagaian budaya masyarakatF13 Semangat setiakawan antara negeri dapat dipupuk 

[Mana-mana 5x1m]

(Mana-mana jawapan yang munasabah)

11111

11111111

[5 m]

*k 

2011 PSPM Kedah

Page 16: 2011 PSPM Kedah Sejarah 2 w Ans

8/4/2019 2011 PSPM Kedah Sejarah 2 w Ans

http://slidepdf.com/reader/full/2011-pspm-kedah-sejarah-2-w-ans 16/19

12

Soalan Butiran Markah

8(a)(i)

8(a)(ii)

Penyata Razak F1 Penubuhan sekolah umum/rendahH1a Menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar

F2 Penubuhan sekolah jenis umum/rendahH2a Menggunakan bahasa Inggeris/Cina/Tamil sebagai bahasapengantarF3 Penubuhan sekolah menengah MelayuH3a Menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantarF4 Penubuhan sekolah menengah InggerisH4a menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantarF5 Bahasa Melayu diwajibkan diajar di semua sekolahF6 Bahasa Inggeris diwajibkan diajar di semua sekolahF7 Pembentukan bangsa yang bersatu paduF8 Pembentukan satu dasar pendidikan

[Mana-mana 4x1m]Laporan Rahman TalibF1 Sekolah umum dijadikan sekolah kebangsaanF2 Sekolah jenis umum dijadikan sekolah jenis kebangsaanF3 Pelajaran percuma diberikan kepada semua pelajar sekolah rendah

kerajaanF4 Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaanF5 Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar disekolah rendah ditukar

kepada bahasa MelayuF6 Bahasa Melayu dijadikan bahasa pengantar di semua sekolah

menengahF7 Pelajaran agama Islam diajarkan di semua sekolah bantuan penuh

kerajaanH7a yang mempunyai tidak kurang 15 pelajar IslamF8 Bahasa Cina/Tamil akan diajar di sekolah kebangsaanH8a sekiranya terdapat sekurang-kurangnya 15 orang pelajarF9 Semua peperiksaan awam akan diadakan dalam bahasa kebangsaan

[Mana-mana 4x1m]

11

11

11111111

[4 m]

111

11

11

11111

[4 m]

*k 

2011 PSPM Kedah

Page 17: 2011 PSPM Kedah Sejarah 2 w Ans

8/4/2019 2011 PSPM Kedah Sejarah 2 w Ans

http://slidepdf.com/reader/full/2011-pspm-kedah-sejarah-2-w-ans 17/19

13

8(b)

8(c)

F1 Penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka(DBP)F2 Pelancaran “Minggu Bahasa”F3 Pelancaran “Bulan Bahasa”F4 Melancarkan slogan “Bahasa Jiwa Bangsa”F5 Penubuhan sekolah menengah yang menggunakan bahasa Melayu

sebagai bahasa pengantar

Hc1 seperti Sekolah Alam Shah/Sekolah Sri Puteri/Sekolah SultanSultan Abdul Halim

F6 Akta Bahasa Kebangsaan diluluskan pada tahun 1967F7 Bahasa pengantar di sekolah rendah Inggeris telah ditukar kepada

bahasa kebangsaan pada tahun 1970F8 Penubuhan UKM pada tahun 1977H8a membuktikan bahasa Melayu mampu menjadi bahasa ilmuF9 Bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar di semua sekolah

menggantikan Bahasa Inggeris bermula tahun 1982F10 Bahasa Melayu digunakan di mahkamah bermula tahun 1990

[Mana-mana 8x1m]

F1 Untuk memartabatkan bahasa MelayuF2 Menjamin perpaduan rakyatF3 Pernah menjadi bahasa ‘lingua franca’ di Alam MelayuF4 Merupakan bahasa utama di Tanah MelayuF5 Telah menjadi bahasa rasmi sejak kerajaan Melayu MelakaF6 Merupakan bahasa yang dipertuturkan oleh orang MelayuF7 Menjadikan lambang kedaulatan kerajaan Melayu

(Mana-mana jawapan yang munasabah)

[Mana-mana 4x1m]

11111

1

11

111

1

[8 m]

1111111

[4 m ]

*k 

2011 PSPM Kedah

Page 18: 2011 PSPM Kedah Sejarah 2 w Ans

8/4/2019 2011 PSPM Kedah Sejarah 2 w Ans

http://slidepdf.com/reader/full/2011-pspm-kedah-sejarah-2-w-ans 18/19

14

Soalan Butiran Markah

9(a) F1 Faktor politik H1a Kemunculan nasionalismeH1b Negara-negara kecil di Eropah telah bersatu danH1c Membentuk sebuah negara bangsa yang lebih besar

H1d Contohnya Jerman dan ItaliH1e Jerman dan Itali menyertai kuasa besar EropahH1f Seperti Britain / Perancis / Austria-Hungary / RusiaH1g untuk mendapatkan tanah jajahanH1h kuasa-kuasa besar ini sanggup berperangH1i bagi membuktikan kekuasaan masing-masingF2 Pakatan negara-negara EropahH2aPersaingan antara kedua-dua pakatan mengancam perimbangankuasa duniaH2b Perikatan Kuasa Tengah / Triple Alliance

H2c Dianggotai oleh Jerman / Austria-Hungary / ItaliH2d Turut disertai Turki dan BulgariaH2e Pakatan Bertiga / Tripple EntenteH2f Terdiri daripada Britain / Perancis / RusiaH2h Serta Itali / JepunF3 Faktor ekonomiH3a Persaingan kuasa-kuasa merebut peluang ekonomiH3b Persaingan sengit akibat Imperialisme BaruH3c Untuk membentuk lingkungan pengaruh masing-masingH3d Bagi mendapatkan bahan mentah dan

H3e Memasarkan barangan siap.F4 Faktor SegeraH4a Pembunuhan Archduke Ferdinand / pewaris tahta Austria-HungaryH4b Oleh seorang pengganas Serbia.H4c Austria dengan sokongan JermanH4d Telah mengisytiharkan perang terhadap Serbia.H4e Serbia disokong oleh Sekutunya Rusia / Perancis.H4f Serangan terhadap Perancis melalui negara berkecuali iaituBelgiumH4g Telah menimbulkan kemarahan Britain.

H4h Britain yang sememangnya bermusuhan dengan Jerman turutcampur tangan.H4i Britain meminta bantuan Amerika Syarikat.H4j Jerman turut menyerang kapal dagang Amerika Syarikat.

[Mana-mana 6x1m]

1111

1111111111

1111111111

111

1111

11

11

[6 m]

*k 

2011 PSPM Kedah

Page 19: 2011 PSPM Kedah Sejarah 2 w Ans

8/4/2019 2011 PSPM Kedah Sejarah 2 w Ans

http://slidepdf.com/reader/full/2011-pspm-kedah-sejarah-2-w-ans 19/19

15

9(b)

9(c)

F1 Politik H1a Tamatnya pemerintahan beraja di EropahH1b Persidangan Damai pada bulan Jun 1919H1c Membawa kepada termeterinya Perjanjian Versailles.H1d Peta Eropah telah berubah

H1e Terbentuknya beberapa buah negara baru

F2 Pembentukan Liga BangsaH2a Untuk menggalakkan keamanan danH2b Kerjasama antarabangsaH2c Menjamin keselamatan bersamaH2d Keahlian liga termasuk negara-negara bersekutuH2e kecuali Amerika Syarikat danH2f Negara-negara berkecualiH2g Gagal menjamin kesejahteraan dunia

F3 EkonomiH3a Negara-negara yang berperang mengalami inflasiH3b Hutang peperangan yang tinggiH3c Disebabkan perbelanjaan perang yang terlalu besarH3d Pada akhir peperangan, pakatan Bertiga membelanjakan US $125bilionH3e Perikatan Kuasa Tengah membelanjakan US $60 bilionH3f Juga membawa masalah pengangguranH3g Pasaran dunia diambil alih oleh Amerika Syarikat / Jepun

H3h Ini dirasai oleh negara-negara Eropah terutama BritainH3i Iaitu sebuah negara industri yang menguasai peratusan terbesardalam perdagangan duniaH3j Britain hilang satu per tiga perdagangan dunia

F4 SosialH4a Kehilangan nyawa yang begitu ramai

[Mana-mana 8x1m]

F1 Melaui kerjasama masyarakat antarabangsaF2 Melalui peranan PBBF3 Kerjasama Pertubuhan SerantauF4 Hubungan baik antara negara yang berjiranF5 Hormat-menghormati antara sesama negaraF6 Kuasa besar tidak menyerang negara-negara lain sewenang-

wenangnya

[Mana-mana 6x1m]

[Mana-mana jawapan yang munasabah

11111

1

11111111

111111111

1

11

11

[8 m]

1111111

[6 m]

*k