of 22 /22
1 MAJLIS PENGETUA-PENGETUA SELURUH MALAYSIA NEGERI KEDAH DARUL AMAN AKTIVITI PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK SPM 2011 1223/1 1223/1 Pendidikan Islam Kertas 1 Ogos 2011 2 jam Dua Jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian: Bahagian A dan Bahagian B. 2. Bahagian A mengandungi 40 soalan. Jawapan anda hendaklah ditulis pada ruangan  yang disediakan di halaman 13 . 3. Bahagian B mengandungi empat soalan subjektif .  Jawab tiga soalan: Soalan 1, Soalan 2 dan mana-mana satu soalan berikutnya. Jawapan anda hendaklah ditulis dalam helaian tambahan yang disediakan . 4. Tulis nombor kad pengenalan dan angka giliran anda pada ruangan yang disediakan di halaman 13. 5. Ceraikan kertas jawapan di halaman 13 daripada kertas soalan. Ikat kertas jawapan bersama-sama helaian tambahan dan serahkan kepada pengawas peperiksaan pada akhir peperiksaan.  ______________________ ________ Kertas soalan ini mengandungi 13 halaman bercetak *k 2011 PSPM Kedah

2011 PSPM Kedah PI 1 w Ans

  • Upload
    jee2kk

  • View
    232

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of 2011 PSPM Kedah PI 1 w Ans

Page 1: 2011 PSPM Kedah PI 1 w Ans

8/4/2019 2011 PSPM Kedah PI 1 w Ans

http://slidepdf.com/reader/full/2011-pspm-kedah-pi-1-w-ans 1/22

1

MAJLIS PENGETUA-PENGETUA SELURUH MALAYSIA

NEGERI KEDAH DARUL AMAN

AKTIVITI PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK 

SPM 2011 1223/1

1223/1

Pendidikan IslamKertas 1 

Ogos 2011

2 jam

Dua Jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1.  Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian: Bahagian A dan Bahagian B.

2.  Bahagian A mengandungi 40 soalan. Jawapan anda hendaklah ditulis pada ruangan

 yang disediakan di halaman 13 . 

3.  Bahagian B  mengandungi empat  soalan subjektif .  Jawab  tiga soalan: Soalan 1,

Soalan 2 dan mana-mana satu soalan berikutnya. Jawapan anda hendaklah ditulis

dalam helaian tambahan yang disediakan.

4.  Tulis nombor kad pengenalan dan angka giliran anda pada ruangan yangdisediakan di halaman 13. 

5.  Ceraikan kertas jawapan di halaman 13 daripada kertas soalan. Ikat kertas jawapan

bersama-sama helaian tambahan dan serahkan kepada pengawas peperiksaan pada

akhir peperiksaan.

 ___________________________________________________________________________ 

Kertas soalan ini mengandungi 13 halaman bercetak

*k 

2011 PSPM Kedah

Page 2: 2011 PSPM Kedah PI 1 w Ans

8/4/2019 2011 PSPM Kedah PI 1 w Ans

http://slidepdf.com/reader/full/2011-pspm-kedah-pi-1-w-ans 2/22

2

Bahagian A

[40 markah]

 Jawab semua soalan

Soalan 1 hingga Soalan 20

Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan A, B, C dan D. Hitamkan  jawapan

 yang tepat pada ruangan jawapan yang disediakan..

1. Pernyataan di atas merujuk kepada contoh perbuatan

A Sihir 

B Kufur 

C Syirik 

D Khurafat

2. Berikut adalah akibat minum arak terhadap individu

A Menjadi mundur kerana anggotanya tidak proaktif 

B Dipandang hina kerana ahlinya berakhlak buruk 

C Lalai daripada mengingati Allah

D Masyarakat menjadi mundur 

3. X dalam rajah di atas merujuk kepada pengertian

A Mengumpat

B memfitnah

C menghina

D menipu

•  Mengunjung kubur yang dianggap keramat.

•  Mempercayai binatang tertentu boleh membawa tuah atau sial.

Melakukan sesuatu untuk kepentingan diri sendiri

Boleh memudharatkan orang lain

X

SULIT 1223/1 

SULIT 1223/1 

*k 

2011 PSPM Kedah

Page 3: 2011 PSPM Kedah PI 1 w Ans

8/4/2019 2011 PSPM Kedah PI 1 w Ans

http://slidepdf.com/reader/full/2011-pspm-kedah-pi-1-w-ans 3/22

3

I Melazimi perbuatan mungkar 

II Mempelajari ilmu tentang Allah

III Mendirikan solat dalam keadaan malas

IV Memperbanyakkan amalan-amalan sunat

A I dan II

B I dan III

C II dan IV

D III dan IV

5.

Pernyataan di atas merujuk kepada pandangan

A Ahli Sunnah Wal Jamaah

B Syiah Imamiah

C Syiah Batiniah

D Khawarij

6. Berikut adalah hikmah diharuskan berhutang kecuali 

A membantu orang susah

B mengelakkan daripada sikap malas

C Meningkatkan taraf ekonomi orang miskin

D Menggalakkan penindasan pihak yang kaya

7. Antara yang berikut, yang manakah benar mengenai konsep berkemampuan

dalam ibadat haji ?

A Cukup umur 

B Berakal waras

C Ada kesempatan masa

D Ada wang untuk perjalanan pergi

• 

Al-Quran mempunyai makna zahir dan batin

•  Hanya difahami oleh imam mereka sahaja

SULIT 1223/1 

*k 

2011 PSPM Kedah

Page 4: 2011 PSPM Kedah PI 1 w Ans

8/4/2019 2011 PSPM Kedah PI 1 w Ans

http://slidepdf.com/reader/full/2011-pspm-kedah-pi-1-w-ans 4/22

4

8. Pilih pernyataan yang tidak benar mengenai syarat-syarat mengambil upah haji

A dilakukan oleh seorang lelaki

B mempunyai kesihatan yang baik 

C telah melakukan haji untuk dirinya

D memenuhi syarat mengambil upah haji

9. Antara yang berikut, yang manakah merupakan tanggungjawab suami?

I memberi nafkah zahir dan batin

II memelihara dan mendidik anak-anak 

III memelihara kehormatan diri

IV memberi didikan yang baik 

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV

10. Pernyataan di atas merujuk kepada hikmah

A Idah

B Talak 

C Fasakh

D Khuluk 

11. Perkara berikut adalah syarat-syarat berpoligami kecuali 

A  berkemampuan dari segi jasmani dan kewangan

B tidak melebihi empat isteri dalam satu masa

C  berkemampuan memberi kasih sayang

D  boleh berlaku adil

• Peringatan kepada suami supaya bertanggungjawab kepada rumah tangga.

• Hak isteri membuat tuntutan pembatalan perkahwinan melalui undang-

undang

*k 

2011 PSPM Kedah

Page 5: 2011 PSPM Kedah PI 1 w Ans

8/4/2019 2011 PSPM Kedah PI 1 w Ans

http://slidepdf.com/reader/full/2011-pspm-kedah-pi-1-w-ans 5/22

5

12. Anak angkat boleh mendapat harta melalui cara berikut kecualiA Hibbah

B Wasiat

C Hadiah

D Pusaka

13. Bidang kuasa Mahkamah Syariah di Malaysia membicara dan menghukum kes

 berkaitan

A  bunuh

B wasiat

C  juvana

D mencuri

14. Ciri-ciri kepimpinan Khulafa al-Rasyidin ialah

I Golongan yang bijaksana

II pemerintahan bercorak warisan

III bersedia menerima pandangan rakyat

IV menggunakan harta negara untuk kepentingan sendiri

A I dan IIB I dan III

C II dan IV

D III dan IV

15. Antara berikut yang manakah usaha kerajaan Bani Umaiyah untuk mengukuhkan

ekonomi negara ?

A Menubuhkan perpustakaanB Mengemaskini angkatan tentera

C Melaksanakan penyelidikan pertanian

D Membina tempat beribadat seperti masjid

[Lihat halaman sebelahSULIT 1223/1 

*k 

2011 PSPM Kedah

Page 6: 2011 PSPM Kedah PI 1 w Ans

8/4/2019 2011 PSPM Kedah PI 1 w Ans

http://slidepdf.com/reader/full/2011-pspm-kedah-pi-1-w-ans 6/22

6

16. Antara faktor kemerosotan kerajaan Bani Abbasiyah ialah

I kelemahan pemerintahan

II berlakunya perebutan kuasa

III rakyat hidup dalam kemewahan

IV sikap tentera yang lalai menjalankan tugas

A I dan II

B I dan III

C II dan IV

D III dan IV

17. Berdasarkan carta di bawah, pernyataan yang manakah tidak benar mengenaiadab menziarahi jenazah?

18. Kewajipan memelihara alam sekitar ialah untuk 

A kepentingan dan keselamatan negara

B menjamin kesejahteraan di hari akhirat

C kesenangan dan kemewahan hidup di dunia

D mengekalkan keindahan, kebersihan dan keasliannya

Adab menziarahi jenazah

Berdoa supaya jenazah

mendapat keampunan

Menunaikan solat jenazah

Mengucap takziah tidak 

melebihi tiga hari

Diwajibkan membaca surah

Yasin

A

DC

B

SULIT 1223/1 

*k 

2011 PSPM Kedah

Page 7: 2011 PSPM Kedah PI 1 w Ans

8/4/2019 2011 PSPM Kedah PI 1 w Ans

http://slidepdf.com/reader/full/2011-pspm-kedah-pi-1-w-ans 7/22

7

19.

Pernyataan di atas adalah saranan Syeikh Muhammad Abduh dalam bidang

A akidah

B  jasmani

C  pentadbiran

D integrasi ilmu

20. Hasil karya HAMKA dalam bidang kesusasteraan ialah

A Falsafah idealogi Islam

B Pedoman Mubaligh Islam

C Pandangan Hidup Muslim

D Mandi Cahaya di Tanah Suci

•  Kembali kepada ajaran Islam yang sebenar 

•  Mempelajari ilmu naqliah dan aqliah

•  Menolak taklid buta

[Lihat halaman sebelahSULIT 1223/1 

*k 

2011 PSPM Kedah

Page 8: 2011 PSPM Kedah PI 1 w Ans

8/4/2019 2011 PSPM Kedah PI 1 w Ans

http://slidepdf.com/reader/full/2011-pspm-kedah-pi-1-w-ans 8/22

8

 Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai 21. Ingkar atau menafikan rukun iman dan menolak syariat yang di bawa oleh

Rasulullah SAW ialah pengertian _______________________________ .

22. Seseorang itu boleh menjadi murtad melalui iktikad, ___________________ dan

 perbuatan.

23. ______________________ialah kanak-kanak yang kematian bapa sebelum umur 

 baligh.

Soalan 24 berdasarkan carta di bawah.

24.

Pernyataan di atas merujuk kepada pengertian _________________________ .

25. Umrah ialah menziarahi Baitullah al-Haram di Mekah kerana mengerjakan ibadat-

ibadat tertentu, pada _______________________________ dengan mengikut

syarat-syarat tertentu.

Soalan 26  berdasarkan carta di bawah. 

26. Pernyataan di atas adalah merujuk kepada pendapat Syiah ________________ .

27. Orang yang tidak taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya dengan melakukan dosa

 besar atau berterusan melakukan dosa kecil di kenali sebagai ________________ .

28. Hukum menghadiri walimatularus adalah_____________________ sekiranya

tiada uzur syar'ei seperti sakit dan jarak terlalu jauh.

•  Jawatan imam adalah jawatan yang dianugerah oleh Allah

•  Imam-imam di anggap maksum tetapi tidak mendapat wahyu

•  Layak disandang oleh dua belas imam daripada kalangan Ahlul Bait

Peperangan di antara orang Islam dengan orang kafir bagi

mempertahankan kesucian Islam

*k 

2011 PSPM Kedah

Page 9: 2011 PSPM Kedah PI 1 w Ans

8/4/2019 2011 PSPM Kedah PI 1 w Ans

http://slidepdf.com/reader/full/2011-pspm-kedah-pi-1-w-ans 9/22

9

29. Isteri haram menceritakan keaiban suami dan ______________________ 

rumahtangga kepada orang lain.

30. Rang undang-undang yang diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri ialah

 _____________ 

Soalan 31 berdasarkan carta di bawah. 

X dalam carta di atas ialah _________________________ .

Soalan 32 berdasarkan carta di bawah

Y dalam carta di atas ialah ______________________ 

33. _____________________ ialah cukai tanah yang dikenakan ke atas pemilik Islam atau bukan Islam.

34. Pada tahun 656 Hijrah, Kerajaan Bani Abbasiyah telah ditawan oleh tentera

Moghul dari arah timur yang dipimpin oleh _______________________.

35. Khalifah al-Muktadid Billah telah menjadikan _______________________ 

sebagai institusi untuk para ulama bermuzakarah dan menyampaikan ilmu .

Perkara

wajib haji

 Niat ihram di Miqat

Bermalam di Muzdalifah

X

Meninggalkan perkara larangan semasa ihram

Unsur-unsur yang perlu dielakkan dalam perniagaan insuran

YGharar Judi

SULIT 1223/1  *k 

2011 PSPM Kedah

Page 10: 2011 PSPM Kedah PI 1 w Ans

8/4/2019 2011 PSPM Kedah PI 1 w Ans

http://slidepdf.com/reader/full/2011-pspm-kedah-pi-1-w-ans 10/22

10

36. Perbuatan _____________________ ke atas jenazah diharamkan kerana boleh

menyeksa roh si mati.

37. Tempat rekreasi yang terbaik ialah tempat yang dapat mencergaskan fizikal dan

 ________________________ serta mengingatkan kita kepada Allah SWT.

38. Pencemaran alam berlaku kerana perasaan __________________ dan keinginan

manusia untuk mendapat keuntungan yang banyak.

39. Sheikh Mohammad Abduh telah menyampaikan idea Islahnya melalui

 penerbitan akhbar, jawatan yang disandang dan_________________ .

Soalan 40 berdasarkan rajah di bawah

40. Pernyataan di atas merujuk kepada tokoh ____________________________ .

•  Digelar dengan Amirul Mukminin di kalangan Ahli Hadis

•  Karya agungnya ialah Sohih al-Bukhari

SULIT 1223/1 *k 

2011 PSPM Kedah

Page 11: 2011 PSPM Kedah PI 1 w Ans

8/4/2019 2011 PSPM Kedah PI 1 w Ans

http://slidepdf.com/reader/full/2011-pspm-kedah-pi-1-w-ans 11/22

11

Bahagian B

[60 markah] 

 Jawab tiga soalan: Soalan 1, Soalan 2 dan mana-mana satu soalan berikut.

1 (a) Syirik adalah perkara yang membatalkan iman.

(i) Apakah maksud syirik ? [2 markah]

(ii) Jelaskan dua punca berlakunya perbuatan syirik dalam masyarakat.

[2 markah]

(iii) Terangkan dua usaha yang perlu anda lakukan untuk mengelakkan amalan

tersebut daripada berleluasa dalam masyarakat.

[4 markah]

(b) Zina merupakan salah satu dosa besar yang mesti dihindari.

(i) Nyatakan dua sebab berlakunya perbuatan zina dalam kalangan remaja.

[2 markah]

(ii) Jelaskan dua kesan perbuatan zina terhadap individu. [4 markah]

(c) (i) Apakah maksud kemanisan iman. [2 markah]

(ii) Terangkan dua bukti seseorang muslim itu memperolehi kemanisan iman.

[4 markah]

2 (a) (i) Apakah maksud korban ? [2 markah]

(ii) Nyatakan dua syarat binatang yang boleh dijadikan korban.

[2 markah]

(iii) Jelaskan dua perbezaan di antara ibadat korban dengan akikah.

[4 markah]

(b) Talak merupakan perkara yang halal tetapi dibenci oleh Allah.(i) Nyatakan hukum talak sekiranya seorang suami menceraikan isterinya

ketika dalam keadaan haid.[2 markah]

(ii) Jelaskan dua kebaikan talak terhadap pasangan suami isteri.

[4 markah]

(iii) Encik Aswad telah menceraikan isterinya kali yang ketiga.

Apakah kesan terhadap hubungan mereka sebagai suami isteri ?

[2 markah]

(c) Anak angkat ialah anak yang dipelihara oleh bukan ibu bapa kandungnya.

Jelaskan dua peraturan pengambilan anak angkat. [4 markah]

Lihat halaman sebelah

SULIT 1223/1 *k 

2011 PSPM Kedah

Page 12: 2011 PSPM Kedah PI 1 w Ans

8/4/2019 2011 PSPM Kedah PI 1 w Ans

http://slidepdf.com/reader/full/2011-pspm-kedah-pi-1-w-ans 12/22

12

3 (a) Kerajaan Bani Umayyah telah memberi sumbangan yang besar kepada tamadun

Islam.

(i) Nyatakan dua tokoh ulama' yang terkenal pada zaman ini.

[2 markah]

(ii) Jelaskan dua faktor yang mendorong kepada perkembangan pendidikan  pada zaman tersebut. [4 markah]

(b) Jamaluddin al-Afghani merupakan tokoh pembaharuan dan gerakan Islam.

(i)  Namakan idea pembaharuan yang dipelopori oleh tokoh di atas.

[2 markah]

(ii) Jelaskan dua sebab seseorang itu perlu melakukan pembaharuan seperti

yang dikehendaki oleh tokoh tersebut.

[4 markah]

(c) Amar makruf nahi munkar merupakan tuntutan Islam kepada umatnya.

(i) Senaraikan dua contoh amar makruf yang boleh dilakukan di sekolahanda.

[2 markah]

(ii) Nyatakan dua adab melaksanakan amar makruf terhadap warga sekolah.

[2 markah]

(iii) Terangkan dua cara yang boleh anda lakukan terhadap rakan yang terlibat

dengan perbuatan mungkar di sekolah.

[4 markah]

4 (a) Penyebaran Islam berkembang pesat pada Zaman Bani Abbasiyyah.

(i)  Nyatakan dua faktor luaran yang membantu penyebaran Islam pada

Zaman Bani Abbasiyyah.

[2 markah]

(ii) Jelaskan dua kesan positif penyebaran Islam terhadap akidah umat Islam

 pada zaman tersebut.

[4 markah]

(b) Imam Malik r.a merupakan pengasas Mazhab Maliki.

(i)  Nyatakan dua sifat peribadi beliau yang boleh dicontohi.

[2 markah]

(ii) Jelaskan dua bukti Imam Malik r.a sangat memuliakan Rasulullah S.AW

ketika hayatnya. [4 markah]

(c) Berjihad menghapuskan kezaliman dan kemungkaran merupakan salah satu

daripada peringkat jihad menurut pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziah.

(i) Nyatakan dua peringkat jihad selain daripada yang dinyatakan di atas.

[2 markah]

(ii) Jelaskan kelebihan orang yang berjihad di jalan Allah.

[2 markah](iii) Terangkan dua adab yang perlu diamalkan ketika berjihad.

[4 markah]

AS SOA A A A

SULIT 1223/1  *k 

2011 PSPM Kedah

Page 13: 2011 PSPM Kedah PI 1 w Ans

8/4/2019 2011 PSPM Kedah PI 1 w Ans

http://slidepdf.com/reader/full/2011-pspm-kedah-pi-1-w-ans 13/22

Page 14: 2011 PSPM Kedah PI 1 w Ans

8/4/2019 2011 PSPM Kedah PI 1 w Ans

http://slidepdf.com/reader/full/2011-pspm-kedah-pi-1-w-ans 14/22

SULIT 1223/1

MAJLIS PENGETUA-PENGETUA SELURUH MALAYSIA

NEGERI KEDAH DARUL AMAN

AKTIVITI PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK 

SPM 2011 1223/1

1223/1

Pendidikan IslamKertas 1 

Ogos 20112 jam

Dua Jam

SKEMA JAWAPAN

PENDIDIKAN ISLAM KERTAS 1

*k 

2011 PSPM Kedah

Page 15: 2011 PSPM Kedah PI 1 w Ans

8/4/2019 2011 PSPM Kedah PI 1 w Ans

http://slidepdf.com/reader/full/2011-pspm-kedah-pi-1-w-ans 15/22

SULIT 1223/1

Kertas 1

Bahagian A

No

Soalan

Jawapan

1 A B C D

2 A B C D

3 A B C D

4 A B C D

5 A B C D

6 A B C D

7 A B C D

8 A B C D

9 A B C D

10 A B C D

11 A B C D

12 A B C D

13 A B C D

14 A B C D

15 A B C D

16 A B C D

17 A B C D

18 A B C D

19 A B C D

20 A B C D

*k 

2011 PSPM Kedah

Page 16: 2011 PSPM Kedah PI 1 w Ans

8/4/2019 2011 PSPM Kedah PI 1 w Ans

http://slidepdf.com/reader/full/2011-pspm-kedah-pi-1-w-ans 16/22

SULIT 1223/1

No.

SoalanJawapan

21 kufur hakikat / kufur

22 perkataan / lidah / mulut / lisan

23 Anak yatim

24 Perang jihad

25 Bila-bila masa

26 Imamiah

27 Fasiq

28 Wajib

29 Rahsia / maruah /maklumat / kisah / hal-hal

30 Akta

31 Melontar di jamrah Aqabah / melontar ke tiga-tiga jamrah / 

bermalam di Mina.

32 riba

33 Kharaj

34 Hulagu Khan

35 Istana / sudut istana

36 Meratap / meraung

37 Mental / akal / fikiran

38 Tamak / haloba / rakus

39 Proses pengajaran / pengajaran / majlis ilmu

40 Imam al-Bukhari

*k 

2011 PSPM Kedah

Page 17: 2011 PSPM Kedah PI 1 w Ans

8/4/2019 2011 PSPM Kedah PI 1 w Ans

http://slidepdf.com/reader/full/2011-pspm-kedah-pi-1-w-ans 17/22

3

Bahagian B

No. Soalan Jawapan Markah

1 (a) (i) Maksud syirik

Menyengutukan Allah dengan sesuatu pada zat,sifat dan af`alNya / perbuatanNya ) لأ( ;

2 m

(ii) Dua punca berlakunya perbuatan syirik dalam

masyarakat.

-Pegangan ajaran agama Islam sangat lemah.

- Mereka jahil tentang akidah / hukum-hukum

Islam.

- Mereka tidak mendapat bimbingan untuk

memahami Islam

- Mereka terpengaruh dengan tawaran

kebendaan

- Mereka terpengaruh dengan ajaran agama lain

2 isi x 1m =

2m

(iii) Dua usaha yang perlu saya lakukan untuk

mengelakkan amalan tersebut daripada

berleluasa dalam masyarakat.

- Memberi nasihat / kesedaran - tentang kesan

buruk amalan syirik dalam masyarakat.

- Menyebarkan risalah-risalah - yang

mengandungi keburukan mengamalkan syirik.

- Menggiatkan usaha-usaha dakwah dan majlis-

majlis ilmu - kepada semua lapisan

masyarakat.

- Melaporkan kepada pihak berkuasa – 

berkaitan dengan kejadian pemujaan

- Menerangkan tentang kesan buruk amalansyirik - agar mereka menjauhinya

( huraian yang munasabah diterima )

2 isi x 2m =

4m

Isi = 1m

huraian =

1m

(b) (i) Dua sebab berlakunya perbuatan zina dalam

kalangan remaja.

- Kurang didikan agama Islam

- Lemah Iman

- Kurang penghayatan ibadat

2 isi x 1m =

2m

*k 

2011 PSPM Kedah

Page 18: 2011 PSPM Kedah PI 1 w Ans

8/4/2019 2011 PSPM Kedah PI 1 w Ans

http://slidepdf.com/reader/full/2011-pspm-kedah-pi-1-w-ans 18/22

 

4

No. Soalan Jawapan Markah

- Terpedaya dengan kemewahan dan

keseronokan

- Terpengaruh dengan rakan-rakan

- Mengunjungi tempat-tempat maksiat.

- Membaca dan menonton bahan lucah

- Mengamalkan pergaulan bebas- Mengikut hawa nafsu

(ii) Dua kesan perbuatan zina terhadap individu.- Mencemarkan maruah diri- Mendapat kemurkaan dan balasan azab

daripada Allah.- Akan mendapat penyakit merbahaya / aids,

siplis- Akan berlaku pelbagai jenayah / pembuangan

bayi.- Mendapat penghinaan masyarakat

2 isi x 2m =

4m

(c) (i) Maksud kemanisan iman- Berasa gembira dalam melakukan ibadat /,

sanggup menanggung kepayahan demimendapat keredhaan Allah dan rasulNya / dan mengutamakan Allah dan RasulNya lebihdaripada harta benda dunia

1 isi x 2m =

2m

(ii) Dua bukti seseorang muslim itu memperolehikemanisan iman.- Cinta kepada Allah dan RasulNya - lebih

daripada segalanya- Mengasihi sesama manusia - kerana Allah- Benci kepada kekufuran - sebagaimana benci

 jika dicampakkan ke dalam api neraka

2 isi x 2m =4m

Isi = 1m

huraian =

1m

2 (a) (i) Maksud korban

Menyembelih binatang ternakan tertentu (al-Anam) pada hari raya Adha (korban) atau

pada hari-hari Tasyrik (11, 12 dan 13 Zulhijjah)

kerana beribadat kepada Allah.

[2 markah]

(ii) Dua syarat binatang yang boleh dijadikankorban.- Binatang ternakan yang halal- Binatang yang sihat dan tidak cacat.

- Binatang sudah cukup umur.

2 isi x 2m =

4m

*k 

2011 PSPM Kedah

Page 19: 2011 PSPM Kedah PI 1 w Ans

8/4/2019 2011 PSPM Kedah PI 1 w Ans

http://slidepdf.com/reader/full/2011-pspm-kedah-pi-1-w-ans 19/22

 

5

No. Soalan Jawapan Markah

(iii) Dua perbezaan di antara ibadat korban denganakikah. 2 isi x 2m =

4mKorban Akikah.

Dilakukan pada 10, 11,12 dan 13 Zulhijjah

Bila-bila masa

Untuk beribadatkepada Allah

Tanda kesyukurandapat anak

Daging wajibdisedekahkan kepadafakir miskin

Daging tidak wajibdisedekahkan kepadafakir miskin

Sunat disedekahkandaging mentah

Sunat dimasak manisdan dibuat jamuan

(b) (i) Hukum talak :- Haram

2 m

(ii) Dua kebaikan talak terhadap pasangan suamiisteri.

− memberi peluang kepada pasanganmemulakan kehidupan baru

− memberi pengajaran kepada suami isteri

− memberi peluang memperbaiki kesilapan

− dapat mengurangkan tekanan emosi

− mendapat ketenangan jiwa

− memberi keinsafan kepada suami dan isteri

2 isi x 2m =

4m

(iii) Encik Aswad telah menceraikan isterinya kaliyang ketiga. Kesan terhadap hubungan mereka.

- Bekas suami tidak boleh rujuk semula bekasisteri

- Bekas suami tidak boleh berkahwin denganbekas isterinya kecuali selepas isterinyaberkahwin dengan lelaki lain danmenceraikannya setelah disetubuhi serta telah

menjalani tempoh idah.

1 isi x 2m =

2m

(c) Dua peraturan pengambilan anak angkat.

− Haram menasabkan kepada bapa angkat.

− Hendaklah menjaga batas aurat danpergaulan antara anak angkat dengankeluarga angkat.

− Anak angkat tidak boleh mewarisi hartapusaka keluarga angkatnya dan begitulah juga sebaliknya.

2 isi x 2m =

4m

*k 

2011 PSPM Kedah

Page 20: 2011 PSPM Kedah PI 1 w Ans

8/4/2019 2011 PSPM Kedah PI 1 w Ans

http://slidepdf.com/reader/full/2011-pspm-kedah-pi-1-w-ans 20/22

 

6

No. Soalan Jawapan Markah

3 (a) (i) Dua tokoh ulama' yang terkenal pada zaman ini.- Imam Malik- Imam Abu Hanifah- Khalil bin Ahmad- Sibawaih- Abu Aswad al-Duali- Al Farazdak

- Jarir Amru bin Abi Rabiah- Jamil al-Azri

2 isi x 1m =2 m

(ii) Jelaskan dua faktor yang mendorong kepadaperkembangan pendidikan pada zamantersebut.- Khalifah mengambil berat terhadap

perkembangan ilmu pengetahuan.- Peranan Kota Basrah sebagai pusat

penyebaran ilmu.- Bahasa Arab dijadikan bahasa pengantar

dan bahasa rasmi kerajaan Umaiyah.

2 isi x 2m =

4m

(b) (i) Idea pembaharuan yang dipelopori oleh tokoh diatas.- Idea Islah

[2 markah]

(ii) Dua sebab seseorang itu perlu melakukanpembaharuan seperti yang dikehendaki olehtokoh tersebut.

- Untuk membangunkan / memajukan diri

- Untuk melaksanakan Islam secara sempurna

- Dapat memberikan keyakinan tentangkesesuaian Islam untuk dilaksanakan padasetiap masa dan dalam semua keadaan

- Untuk memperoleh pencapaian akademik yanglebih baik.

2 isi x 2m =

4m

(c) (i) Dua contoh amar makruf yang boleh dilakukandi sekolah anda :

- Mengajak rakan melakukan solat

- Mengajak rakan menjaga kebersihan

-

Menasihat rakan makan makanan yang halal- Mengajak rakan menziarahi guru / rakan

sakit

- Menunjukkan contoh amalan terpuji / budayamemberi salam

- ( Lain –lain jawapan yang munasabah )

2 isi x 1m =

2m

(ii) Dua adab melaksanakan amar makruf terhadapwarga sekolah- Secara berhikmah / bijaksana- Mauizah hasanah / nasihat yang baik

- Berbincang dengan cara yang baik- Menunjuk contoh / tauladan yang baik

1 isi x 2m =

2m

*k 

2011 PSPM Kedah

Page 21: 2011 PSPM Kedah PI 1 w Ans

8/4/2019 2011 PSPM Kedah PI 1 w Ans

http://slidepdf.com/reader/full/2011-pspm-kedah-pi-1-w-ans 21/22

 

7

No. Soalan Jawapan Markah

(iii) Dua cara yang boleh anda lakukan terhadaprakan yang terlibat dengan perbuatan mungkardi sekolah

- Memberi nasihat yang baik - supaya timbulkeinginan untuk membuat baik .

- Berdakwah dengan cara berhikmah -

supaya dapat meransang merekamelaksanakan hukum Allah.

- Berbincang dengan baik – supaya dapatmengelakkan perselisihan

- Melaporkan kepada pihak pentadbir sekolah -untuk tindakan disiplin selanjutnya.

- ( Lain –lain jawapan yang munasabah )

2 isi x 2m =

4m

Isi = 1m

huraian =

1m

4 (a) (i) Dua faktor luaran yang membantu penyebaran

Islam pada Zaman Bani Abbasiyyah.

- Pembukaan wilayah–wilayah baru.- Penggunaan bahasa Arab secara meluas- Hubungan diplomatik dengan negara luar.- Usaha para pedagang Islam berdakwah

2 isi x 1m =

2m

(ii) Dua kesan positif penyebaran Islam terhadapakidah umat Islam pada zaman tersebut.

- Mengubah kepercayaan menyembah berhalakepada mengesakan Allah

- Tertarik dengan ajaran Islam yangmenghapuskan sistem perhambaan

- Masjid telah dibina di merata tempat- Masjid telah menjadi pusat dakwah- Usaha gigih sarjana Islam memurnikan akidah

2 isi x 2m =

4m

(b) (i) Nyatakan dua sifat peribdi beliau yang bolehdicontohi.

- Mempunyai pandangan yang bernas- Mempunyai pendirian yang teguh- Bijaksana / cerdas dan kuat ingatan- Berbudi bahasa, lemah lembut,- Suka menziarahi orang sakit dan mengiringi jenazah.

- Membantu orang yang memerlukan hajat- Tidak suka mencela orang lain orang lain- Tawadduk,- Sangat menghormati Rasulullah saw

- Suka berpakaian cantik dan bersih

2 isi x 1m =

2m

*k 

2011 PSPM Kedah

Page 22: 2011 PSPM Kedah PI 1 w Ans

8/4/2019 2011 PSPM Kedah PI 1 w Ans

http://slidepdf.com/reader/full/2011-pspm-kedah-pi-1-w-ans 22/22

SULIT 1223/1

No. Soalan Jawapan Markah

(ii) Dua bukti Imam Malik r.a sangat memuliakanRasulullah S.A.W ketika hayatnya

- Beliau mandi serta memakai pakaian yang

bersih, bau-bauan dan serban sebelummenjawab soalan berkaitan hadis Rasulullahsaw

- Beliau selalu menunjukkan kepada makamRasulullah saw serta berkata bahawa sesiapayang mengambil atau meninggalkanperkataannya, kesemuanya adalah pemilikkepada makam ini

- Tidak menunggang kuda di Madinah keranamenghormati jasad Rasulullah SAW

2 isi x 2m =

4m

(c) (i) Dua peringkat jihad selain daripadamenghapuskan kezaliman dan kemungkaran :

- Berjihad membaiki diri

- Berjihad melawan syaitan – menjauh daridaripada maksiat

- Berjihad melawan kafir harbi dan golonganmunafik

2 isi x 1m =

2m

(ii)

Kelebihan orang yang berjihad di jalan Allah.- Allah menjanjikan kemuliaan

- Ganjaran syurga

- Pahala yang amat besar.

1 isi x 2m =

2m

(iii) Terangkan dua adab yang perlu diamalkanketika berjihad

- Wajib mempunyai niat yang ikhlas - supayaperjuangannya diredhai Allah

- Sanggup berkorban apa saja - demi

mencapai matlamat perjuangan- Hendaklah sentiasa beriltizam dan istiqamah

dalam perjuangan - agar mencapai kejayaan

- Mematuhi arahan ketua - supaya matlamattercapai

- Mempunyai semangat berpasukan – sepertibekerjasama dan bantu membantu

2 isi x 2m =

4m

Isi = 1m

huraian =

1m

KERTAS SOALAN TAMAT

*k