88
846 Na temelju članka 108. Poslovni- ka Skupštine Bosansko-podrinjskog ka- ntona Goražde (“Službene novine Bosa- nsko-podrinjskog kantona Goražde“, br- oj:10/08), te na temelju Odluke Vlade Fe- deracije Bosne i Hercegovine o kreditn- om zaduženju kantona po III Stand-by aranžmanu Međunarodnog Monetarnog Fonda sa Vladom Federacije Bosne i He- rcegovine, a sukladno članku 40. Zako- na o proračunima u Federaciji Bosne i He- rcegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj:19/06), Sku- pština Bosansko-podrinjskog kantona Go- ražde, na 28. redovitoj sjednici, održanoj 8. listopada 2009.godine, i nastavku 28. re- dovite sjednice, održanom 12. listopada 2009.godine, d o n o s i: O D L U K U O KREDITNOM ZADUŽENJU BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE Članak 1. Ovom Odlukom Bosansko-pod- rinjski katnon Goražde, a sukladno Od- luci Vlade Federacije Bosne i Hercegovi- ne o kreditnom zaduženju Kantona po III Stand-by aranžmanu Međunarodnog Monetarnog Fonda sa Vladom Federaci- je Bosne i Hercegovine se kreditno zad- užuje u iznosu od 8.700.000,000 KM, na period od pet godina sa grace periodom od tri godine uračunatim u rok otplate, počev od dana doznačavanja svake tran- še sa promjenljivom kamatnom stopom koju određuje Medjunarodni Monetarni Fond za Stand by aranžman, trenutno 1,45% godišnje i isti će se koristiti za ubl- ažavanje efekata svjetske ekonomske kr- ize i rješavanje fiskalnog debalansa. Članak 2. Ovlašćuje se Premijer Bosansko- podrinjskog kantona Goražde da može potpisati Ugovor sa Vladom Federacije Godina XIIBroj 11 13.oktobar/listopad 2009. GORAŽDE Akontacija za IV kvartal 2009.godine uključujući i pretplatu za “Službene novine BPK-a Goražde”40 KM

2009. Akontacija za IV kvartal 2009.godine · koju određuje Medjunarodni Monetarni Fond za Stand by aranžman, trenutno 1,45% godišnje i isti će se koristiti za ubl-ažavanje efekata

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 2009. Akontacija za IV kvartal 2009.godine · koju određuje Medjunarodni Monetarni Fond za Stand by aranžman, trenutno 1,45% godišnje i isti će se koristiti za ubl-ažavanje efekata

846

Na temelju članka 108. Poslovni-ka Skupštine Bosansko-podrinjskog ka-ntona Goražde (“Službene novine Bosa-nsko-podrinjskog kantona Goražde“, br-oj:10/08), te na temelju Odluke Vlade Fe-deracije Bosne i Hercegovine o kreditn-om zaduženju kantona po III Stand-by aranžmanu Međunarodnog Monetarnog Fonda sa Vladom Federacije Bosne i He-rcegovine, a sukladno članku 40. Zako-na o proračunima u Federaciji Bosne i He-rcegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj:19/06), Sku-pština Bosansko-podrinjskog kantona Go-ražde, na 28. redovitoj sjednici, održanoj 8. listopada 2009.godine, i nastavku 28. re-dovite sjednice, održanom 12. listopada 2009.godine, d o n o s i:

O D L U K U O KREDITNOM ZADUŽENJU BOSANSKO-PODRINJSKOG

KANTONA GORAŽDE

Članak 1.

Ovom Odlukom Bosansko-pod-rinjski katnon Goražde, a sukladno Od-luci Vlade Federacije Bosne i Hercegovi-ne o kreditnom zaduženju Kantona po III Stand-by aranžmanu Međunarodnog Monetarnog Fonda sa Vladom Federaci-je Bosne i Hercegovine se kreditno zad-užuje u iznosu od 8.700.000,000 KM, na period od pet godina sa grace periodom od tri godine uračunatim u rok otplate, počev od dana doznačavanja svake tran-še sa promjenljivom kamatnom stopom koju određuje Medjunarodni Monetarni Fond za Stand by aranžman, trenutno 1,45% godišnje i isti će se koristiti za ubl-ažavanje efekata svjetske ekonomske kr-ize i rješavanje fiskalnog debalansa.

Članak 2. Ovlašćuje se Premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da može potpisati Ugovor sa Vladom Federacije

Godina XII–Broj 11

13.oktobar/listopad 2009. GORAŽDE

Akontacija za IV kvartal 2009.godine uključujući i pretplatu za “Službene novine BPK-a Goražde”– 40 KM

Page 2: 2009. Akontacija za IV kvartal 2009.godine · koju određuje Medjunarodni Monetarni Fond za Stand by aranžman, trenutno 1,45% godišnje i isti će se koristiti za ubl-ažavanje efekata

Broj 11 – strana 1028 Bosne i Hercegovine o kreditnom zadu-ženju iz članka 1. ove Odluke, pod uvje-tima datim u istom članku.

Članak 3. Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenim novinama Bo-sansko-podrinjskog kantona Goražde“. Broj:01-14-895/09 PREDSJEDATELJ 12.listopada 2009.g. Alija Begović,v.r. G o r a ž d e

847

Na temelju Poglavlja VI članka 59. Ustava Bosansko-podrinjskog kanto-na Goražde (“Službene novine Bosansko -podrinjskog kantona Goražde”, broj: 8/98, 10/00 i 5/03) i članka 2. Zakona o upravljanju državnom imovinom (“Sl-užbene novine Bosansko-podrinjskog ka-ntona Goražde”, broj:4/09) i članaka 106. i 108. Poslovnika Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (“Službe-ne novine Bosansko-podrinjskog kanto-na Goražde”, broj:10/08), Skupština Bo-sansko-podrinjskog kantona Goražde, na 28. redovitoj sjednici, održanoj 8. listop-ada 2009. godine, i nastavku 28. redovite sjednice, održanom 12. listopada 2009.go-dine, d o n o s i:

O D L U K U o izmjeni i dopuni Odluke

o preuzimanju imovine od HI “AZOT” d.j.l. Vitkovići u vlasništvo Bosansko-podrinjskog kantona Goražde broj: 01-

05-397/2002 od 16.09.2002.godine

Članak 1.

Članak 1. Odluke o preuzimanju imovine od HI “AZOT” d.j.l. Vitkovići u

13. oktobar/listopad 2009. vlasništvo Bosansko-podrinjskog kanto-na Goražde mijenja se i glasi: “Ovom Odlukom Bosansko-podrinjski kanton Go-ražde preuzima sljedeće objekte i imovi-nu od HI “Azot” d.j.l. Vitkovići:

1. Objekat 107 - nekretnina koja je u kat-astarskom operatu premjera i katast-ra zemljišta označena kao k.č. 3900/06, zv. “Pogon 107”, po kulturi gospoda-rska zgrada, u površini od 1.715 m2 i k.č. 3900/17 zv.”Pogon 107 – dvoriš-te”, po kulturi gospodarska zgrada u površini od 91 m2 i fabrički krug u površini od 4.848 m2, iz PL broj:1529, K.O. “Goražde I”.

2. Pogon 108 - nekretnina koja je u kat-

astarskom operatu premjera i katast-ra zemljišta označena kao k.č. 3900/42, zv. “Pogon 108”, po kulturi tvornica, u površini od 1.734 m2 i tvornički kr-ug u površini od 2.826 m2, iz PL broj: 1529, KO “Goražde I”.

3. Objekat 118 - nekretnina koja je u kat-

astarskom operatu premjera i katast-ra zemljišta označena kao k.č. 3900/5, zv. “Pogon 118”, po kulturi gospoda-rska zgrada, u površini od 3.426 m2 i ekonomsko dvoriše u površini od 1.141 m2 , iz PL broj:1529, KO “Goražde I”.

4. Hala klinkera na Cementari – nekret-

nina koja je u katastarskom operatu premjera i katastra zemljišta označe-na kao k.č. 3900/3, zv. “Krug Ceme-ntare”, po kulturi tvornica, u površini od 3.074 m2 i tvornički krug u površi-ni od 7.484 m2, iz PL broj:1529, KO “Goražde I”.

5. Uprava Cementare - nekretnina koja

je u katastarskom operatu premjera i katastra zemljišta označena kao k.č.

Page 3: 2009. Akontacija za IV kvartal 2009.godine · koju određuje Medjunarodni Monetarni Fond za Stand by aranžman, trenutno 1,45% godišnje i isti će se koristiti za ubl-ažavanje efekata

13. oktobar/listopad 2009.

3900/8, zv. “Upravna zgrada Cemen-tare”, po kulturi kuća i izgrada, u po-vršini od 359 m2 i ekonomsko dvoriš-te u površini od 774 m2, iz PL broj: 1529, KO “Goražde I”.

6. Upravna zgrada “Azota” – nekretni-

na koja je u katastarskom operatu pr-emjera i katastra zemljišta označena kao k.č. 3900/37, zv. “Upravna zgra-da”, po kulturi kuća i zgrada, u povr-šini od 833 m2 i ekonomsko dvorište u površini od 4.283 m2, iz PL broj: 1529, KO “Goražde I”.

7. Zemljište - nekretnina koja je u katas-

tarskom operatu premjera i katastra zemljišta označena kao k.č. 3903, zv. “Krug oko upravne zgrade”, po kul-turi ekonomsko dvorište, u površini od 6.243 m2, iz PL broj:1529, KO “Go-ražde I”.

8. Teretna vaga sa kućicom - nekretnina

koja je u katastarskom operatu prem-jera i katastra zemljišta označena kao k.č. 3900/43, iz PL broj:1529/10, KO “Goražde I”.

9. Poslovni prostor - nekretnina koja se

nalazi na prvom spratu zgrade u ka-tastarskom operatu premjera i katas-tra zemljišta označena kao k.č. 3930/3, iz PL broj: 3565, KO “Goražde I”, a koja se sastoji od četiri prostorije uku-pne površine od 104 m2, mokrog čvo-ra, hodnika i ulaznog stubišta prema tlocrtu datom u prilogu.

Članak 2.

Članak 2. Odluke o preuzimanju

imovine od HI “AZOT”d.j.l. Vitkovići u vlasništvo Bosansko-podrinjskog kanto-

Broj 11 – strana 1029

na Goražde mijenja se i glasi: “Imovina i objekti su prema specifikacijama iz do-kumentacije HI “AZOT” d.j.l. Vitkovići, kao i prema prepisu PL broj: 1529/10, 1529/09 i 3565/01 Službe za geodetske i katastarske poslove Općine Goražde”.

Članak 3. Ova Odluka stupa na snagu dan-om objavljivanja u “Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”.

Broj: 01-23-896/09 PREDSJEDATELJ 12.listopada 2009.g. Alija Begović,v.r. G o r a ž d e

848

Na temelju članka 24. Zakona o Vladi Bosansko–podrinjskog kantona Go-ražde («Službene novine Bosansko–pod-rinjskog kantona Goražde», broj:5/03), Vlada Bosansko–podrinjskog kantona Go-ražde, na svojoj 37. redovitoj sjednici, od-ržanoj dana 17.09.2009.god., d o n o s i:

O D L U K U o stavljanju van snage

Odluke o davanju suglasnosti na Program utroška sredstava

«Investicije u vodoprivredne objekte» utvrđenih u Proračunu Bosansko–

podrinjskog kantona Goražde za 2009.godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka o davanju suglasnosti na Program utroška sredstava «Investicije u vodoprivredne objekte» utvrđenih u Pro-računu Bosansko–podrinjskog kantona Go-ražde za 2009.godinu, broj:03-14-1098/09 od 19.06.2009.godine.

Page 4: 2009. Akontacija za IV kvartal 2009.godine · koju određuje Medjunarodni Monetarni Fond za Stand by aranžman, trenutno 1,45% godišnje i isti će se koristiti za ubl-ažavanje efekata

Broj 11 – strana 1030

Članak 2. Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u «Sl-užbenim novinama Bosansko–podrinjs-kog kantona Goražde». Broj:03–14-1661/09 P R E M I J E R 17.09.2009.godine Nazif Uruči,v.r. G o r a ž d e

849

Na temelju članka 24. Zakona o Vladi Bosansko–podrinjskog kantona Go-ražde («Službene novine Bosansko–pod-rinjskog kantona Goražde», broj:5/03), članka 44. Zakona o izvršenju Proračuna Bosansko–podrinjskog kantona Goražde («Službene novine Bosansko–podrinjsk-og kantona Goražde», broj:4/09) i član-ka 178. Zakona o vodama («Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine», broj:70/06), Vlada Bosansko–podrinjsk-og kantona Goražde, na svojoj 37. redo-vitoj sjednici, održanoj dana 17.09.2009. godine, d o n o s i:

O D L U K U o davanju suglasnosti

na Program utroška sredstava «Kapitalni grantovi nižim razinama

vlasti» utvrđenih Izmjenama i dopunama Proračuna Ministarstva

za gospodarstvo Bosansko–podrinjskog kantona Goražde

za 2009.godinu I

Ovom Odlukom daje se suglas-nost na Program utroška sredstava «Ka-pitalni grantovi nižim razinama vlasti»

13. oktobar/listopad 2009. utvrđenih Izmjenama i dopunama Pro-računa Ministarstva za gospodarstvo Bo-sansko–podrinjskog kantona Goražde za 2009.godinu, predložen od strane Minis-tarstva za gospodarstvo Bosansko–pod-rinjskog kantona Goražde.

II Sredstva u iznosu od 140.000,00 KM za provedbu Programa iz točke I ove Odluke, plasirat će se sa pozicije «Kapi-talni grantovi nižim razinama vlasti» ut-vrđene Izmjenama i dopunama Proraču-na Ministarstva za gospodarstvo Bosan-sko–podrinjskog kantona Goražde za 2009. godinu, ekonomski kod 615 100 – Kapi-talni grantovi nižim razinama vlasti.

III Program iz točke I ove Odluke sastavni je dio ove Odluke.

IV Za provedbu ove Odluke zaduž-uju se Ministarstvo za gospodarstvo Bo-sansko–podrinjskog kantona Goražde i Ministarstvo za financije Bosansko–pod-rinjskog kantona Goražde, svako u okvi-ru svoje nadležnosti.

V

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u «Sl-užbenim novinama Bosansko–podrinjs-kog kantona Goražde». Broj:03–14-1663/09 P R E M I J E R 17.09.2009.godine Nazif Uruči,v.r. G o r a ž d e

----------------

Page 5: 2009. Akontacija za IV kvartal 2009.godine · koju određuje Medjunarodni Monetarni Fond za Stand by aranžman, trenutno 1,45% godišnje i isti će se koristiti za ubl-ažavanje efekata

13. oktobar/listopad 2009. Broj 11 – strana 1031 849a)

PROGRAM: “KAPITALNI GRANTOVI NIŽIM RAZINAMA VLASTI” U 2009.GODINI

TEMELJNE INFORMACIJE

1. Naziv programa,: «Kapitalni grantovi nižim razinama vlasti» u 2009.godini 2. Period realizacije Programa: 01.09.-31.12.2009.godine 3. Područje: Bosansko-podrinjski kanton Goražde 4. Oblast: Vodoprivreda Bosansko-podrinjskog kantona Goražde 5. Ukupna vrijednos Programa: 140.000,00 KM 6. Partneri u umplementaciji: Općine u sastavu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Agencija za vode Sarajevo. 7. Korisnici/ciljane skupine: Stanovništvo lokalnih zajednica u sastavu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

PREDLAGAČ PROGRAMA Ministarstvo za gospodarstvo

Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Maršala Tita 13 Goražde 038/228-256

www.bpkgo.ba e-mail:[email protected]

1. UVOD Odlukom o izmjeni i dopuni Proračuna Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2009.godinu („Službene novine Bosa-nsko-podrinjskog kantona Goražde“, br-oj:9/09) na ekonomskom kodu Ministar-stva za gospodarstvo Bosansko-podrinj-skog kantona Goražde 615 100 - Kapital-ni grantovi nižim razinama vlasti, utvr-đena su sredstva u iznosu od 140.000,00 KM.

Program utroška sredstava „Kapitalni grantovi nižim razinama vlasti“ rađen je sukladno članovima 39. i 44. Zakona o izvršenju Proračuna Bosansko-podrinjs-kog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj:4/09). Radi se o namjenskim sredst-vima odnosno prihodima ostvarenim po temelju vodnih naknada, a njihovo kori-

Page 6: 2009. Akontacija za IV kvartal 2009.godine · koju određuje Medjunarodni Monetarni Fond za Stand by aranžman, trenutno 1,45% godišnje i isti će se koristiti za ubl-ažavanje efekata

Broj 11 – strana 1032 štenje je propisano člankom 178. stavak 2. Zakona o vodama („Službene novine FBiH“, broj: 70/06).

Zakonom o vodama u članu 177. propi-sana je raspodjela prihoda ostvarenih po temelju općih i posebnih vodnih nakna-da i prihoda prikupljenih na temelju za-kupa javnog vodnog dobra na površin-skim vodama I kategorije na sljedeći na-čin:

- nadležnoj agenciji za vode.. 40 % - u korist Proračuna Kantona 45 % - u korist Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH............. 15 %

Prihodi od zakupa javnog vodnog dobra na površinskim vodama II kategorije u cjelosti pripadaju Proračunu Kantona.

Prema navedenim odredbama zakona, ovi prihodi se koriste za sufinanciranje izgradnje i održavanja vodnih objekata (zaštitni objekti, objekti za odvodnjava-nje, objekti za iskorištavanje voda: za vodosnabdijevanje i za navodnjavanje i objekti za zaštitu voda od zagađivanja), kao i ostale aktivnosti vezane za poslo-ve upravljanja vodama (izrada tehničke dokumentacije, podloga za izdavanje ko-ncesija i drugo).

Sredstva za obavljanje poslova i zadata-ka utvrđenih Zakonom o vodama F BiH osiguravaju se iz sljedećih izvora:

- opće vodne naknade - posebne vodne naknade - prihodi po temelju zakupa javnog

vodnog dobra - Proračun Federacije, Proračun Ka-

ntona, Proračun općina - Kreditna sredstava - Sredstva osigurana posebnim zak-

onom - donacije i ostala sredstava u skla-

du sa Zakonom.

13. oktobar/listopad 2009. OSTVARENI PRIHODI OD VODNIH NAKNADA ZA PERIOD SIJEČANJ - KOLOVOZ 2009.GOD. 81.593,93 KM Sredstva utvrđena na ekonomskom ko-du Ministarstva za gospodarstvo Bosan-sko-podrinjskog kantona Goražde 615 100 - Kapitalni grantovi nižim razinama vlasti će se utrošiti za sufinanciranje iz-gradnje i održavanja vodnih objekata ili za obavljanje poslova i zadataka iz obla-sti vodoprivrede na području općina u sastavu Bosansko-podrinjskog kantona Go-ražde po principu iskazanih prioriteta i jednake zastupljenosti stanovništva lok-alnih zajednica u rješavanju osnovnih potreba u oblasti vodoprivrede. 2. CILJEVI PROGRAMA � Pružanje podrške lokalnim zajednica-

ma u provedbi projekata izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodopri-vrednih objekata i pružanje podrške u obavljanju poslova i zadataka iz ob-lasti vodoprivrede;

� Poboljšanje uvjeta života i standarda stanovništva lokalnih zajednica

� Osiguranje uvjeta za kvalitetno vodo-snabdijevanje, zaštitu voda, zaštitu od štetnog djelovanja voda (zaštita od poplava), zaštita okoliša.

3. OSTVARIVANJE PROGRAMA Period trajanja programa je do kraja 2009.godine.

Program podrazumijeva ostvarivanje ci-ljeva kroz učešće u financiranju projeka-ta vodoprivrede, a u provedbi programa učestvuje Ministarstvo za gospodarstvo Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u saradnji sa općinskim službama nadle-žnim za poslove vodoprivrede, Ministar-

Page 7: 2009. Akontacija za IV kvartal 2009.godine · koju određuje Medjunarodni Monetarni Fond za Stand by aranžman, trenutno 1,45% godišnje i isti će se koristiti za ubl-ažavanje efekata

13. oktobar/listopad 2009. stvo za financije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo.

- Vlada Bosansko-podrinjskog kant-ona Goražde svojom Odlukom da-je suglasnost na predloženi progr-am.

- Program se ostvaruje putem zah-tjeva općinama da apliciraju na sr-edstva za sufinanciranje prioritet-nih projekata u oblasti vodopriv-rede.

- Korisnici sredstava (općine) dosta-vljaju Ministarstvu za gospodarst-vo Bosansko-podrinjskog kantona Goražde zahtjev za sufinanciranje određenog projekta sa temeljnim podacima o projektu (naziv proje-kta, kratak opis projekta, očekiva-ni efekti nakon provedbe projekta, stupanj spremnosti projekta za pr-ovedbu, stupanj provedbe i mogu-ćnost okončanja projekta, točna ili orijentacijska predračunska vrijed-nost radova sa prijedlogom konst-rukcije financiranja, da li je projek-at predviđen u proračunu općine za 2009.godinu i ostale bitne poda-tke i informacije o projektu).

- Ministarstvo za gospodarstvo Bos-

ansko-podrinjskog kantona Goraž-de će putem stručne komisije izvr-šiti analizu i ocijeniti dostavljene zahtjeve prema kriterijumima iz Pr-ograma i predložiti sredstva koja je potrebno odobriti za određene prioritetne projekte općina.

- Na temelju prijedloga Ministarstva za gospodarstvo Bosansko-podrinj-skog kantona, Vlada Bosansko-po-drinjskog kantona Goražde donosi pojedinačne odluke o odobravanju novčanih sredstava.

Broj 11 – strana 1033

- Nakon namjenskog utroška odob-

renih sredstava općine su dužne Mi-nistarstvu za gospodarstvo Bosan-sko-podrinjskog kantona Goražde dostaviti izvješće o utrošenim sre-dstvima sa pripadajućom dokum-entacijom i dokazima.

- Ministarstvo za gospodarstvo Bos-ansko-podrinjskog kantona Goraž-de će Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde dostaviti izvješće o utrošku sredstava predviđenih ovim Programom.

4. TROŠKOVI PROVEDBE PROGRAMA

Sredstva za provedbu ovog Programa su utvrđena Odlukom o izmjeni i dopuni Proračuna Bosansko-podrinjskog kanto-na Goražde za 2009.godinu, na ekonoms-kom kodu Ministarstva za gospodarstvo 615 100 – Kapitalni grantovi nižim razi-nama vlasti, u iznosu od 140.000,00 KM.

Za provođenje Programa će biti angaži-rani uposlenici Ministarstva za gospoda-rstvo Bosansko-podrinjskog kantona Go-ražde, nadležnih općinskih službi i Age-ncije za vode Sarajevo.

Eventualno angažiranje konsultanata iz drugih ministarstava i institucija će se vr-šiti u okviru njihovih redovnih aktivnos-ti sa troškovima njihovih redovnih plaća i naknada. Troškovi prevoza i goriva pri obilasku za utvrđivanje činjenica će biti u okviru troškova za redovne aktivnosti. 5. KRITERIJUMI ZA DODJELU SREDSTAVA Da bi se mogla odobriti sredstva utvrđe- na na ekonomskom kodu 615100 – Kapi-

Page 8: 2009. Akontacija za IV kvartal 2009.godine · koju određuje Medjunarodni Monetarni Fond za Stand by aranžman, trenutno 1,45% godišnje i isti će se koristiti za ubl-ažavanje efekata

Broj 11 – strana 1034 pitalni grantovi nižim razinama vlasti potrebno je da budu ispunjeni sljedeći uvjeti:

- da se radi o prioritetnim projektima lokalne zajednice,

- da se sredstva zajedničkog ulaganja plasiraju na prostoru Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde,

- da se radi o izgradnji i održavanju vodnih objekata i ostalih aktivnosti vezanih za poslove upravljanja voda-ma na području Bosansko-podrinjsk-og kantona Goražde,

- da korisnici sredstava imaju projekt-nu dokumentaciju odnosno predmjer i predračun radova urađen od strane ovlaštene osobe za tu vrstu poslova i konstrukciju financiranja projekta,

- da korisnik sredstava nakon proved-ene tenderske procedure za izvođenje radova, zaključi Ugovor sa izvođač-em radova, sukladno Zakonom i isti dostavi na uvid ovom Ministarstvu.

Kriterijumi za dodjelu sredstava po ov-om Programu:

- financijske mogućnosti lokalne zajednice, - stupanj razvijenosti vodoprivredne

infrastrukture na području lokalne za-jednice,

- neophodna žurnost u rješavanju, - stupanj provedbe i mogućnost okon-

čanja projekta, - vlastito učešće ili učešće iz drugih iz-

vora financiranja. - ranije započeti i nedovršeni projekti. 6. NADZOR I RIZICI PRILIKOM PROVEDBE PROGRAMA Nadzor nad provođenjem ovog Progra-ma vrše Ministarstvo za gospodarstvo i Ministarstvo za financije Bosansko-pod- rinjskog kantona Goražde, svako u okvi-

13. oktobar/listopad 2009.

ru svoje nadležnosti. Nakon namjenskog utroška odobrenih sredstava općine će Ministarstvu za gos-podarstvo Bosansko-podrinjskog kanto-na Goražde dostaviti detaljno izvješće o utrošenim sredstvima sa pripadajućom dokumentacijom i dokazima nakon čega će Ministarstvo za gospodarstvo Bosan-sko-podrinjskog kantona Goražde Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde dostaviti izvješće o utrošku sredstava predviđenih ovim Programom. Pravilnim odabirom prioritetnih projek-ata i organizacijom aktivnosti na provo-đenju ovog Programa, kao i pravilnim usmjeravanjem i praćenjem provedbe i efekata i na kraju sveobuhvatnom anali-zom izvješća o utrošku sredstava, smat-ramo da rizika prilikom provedbe ovog Programa neće biti. 7. ZAVRŠNE NAPOMENE U slučaju promjene visine sredstava i dr-ugih troškova po ovom Programu koji mogu nastati kao rezultat izmjene ili us-klađivanja Proračuna Bosansko-podrinj-skog kantona Goražde, Program se mo-že mijenjati, povećavati ili smanjivati iz-nos sredstava ili izvršiti drugačija prera-spodjela sredstava. Na Program je, na temelju prijedloga Mi-nistarstva za gospodarstvo Bosansko-po-drinjskog kantona Goražde, dala suglas-nost Vlada Bosansko-podrinjskog kanto-na Goražde svojom Odlukom broj: 03-14-1663/09 od 17.09.2009.godine. Broj:04-14-3470-3/09 M I N I S T A R 18.09.2009.godine Mustafa Kurtović,v.r. G o r a ž d e

Page 9: 2009. Akontacija za IV kvartal 2009.godine · koju određuje Medjunarodni Monetarni Fond za Stand by aranžman, trenutno 1,45% godišnje i isti će se koristiti za ubl-ažavanje efekata

13. oktobar/listopad 2009.

850

Na temelju članka 24. Zakona o Vladi Bosansko–podrinjskog kantona Go-ražde («Službene novine Bosansko–pod-rinjskog kantona Goražde», broj:5/03), Vlada Bosansko–podrinjskog kantona Go-ražde, na svojoj 37. redovitoj sjednici, od-ržanoj dana 17.09.2009.god., d o n o s i:

O D L U K U o davanju suglasnosti

za plaćanje računa broj: 06-118-09 od 31.08.2009.godine

Članak 1.

Daje se suglasnost ministru Min-istarstva za gospodarstvo Bosansko–po-drinjskog kantona Goražde da izvrši pl-aćanje računa broj:06-118-09 od 31.08. 2009.godine, u vrijednosti od 10.810,70 KM po Ugovoru broj: 03-14-2807/08 od 05.12.2008.godine o pružanju usluga izr-ade šumsko-gospodarskog temelja za pr-ivatne šume na području Bosansko–po-drinjskog kantona Goražde, zaključenim sa JP «BH ŠUME» d.o.o. Sarajevo.

Članak 2. Za provedbu ove Odluke zaduž-uju se Ministarstvo za financije i Minis-tarstvo za gospodarstvo - Kantonalna up-rava za šumarstvo Bosansko–podrinjsk-og kantona Goražde, a sredstva osigura-ti iz Proračuna Ministarstva za gospoda-rstvo - Kantonalna uprava za šumarstvo sa ekonomskog koda 613 900 – Ugovo-rene i druge posebne usluge.

Članak 3. Ova Odluka stupa na snagu dan-

Broj 11 – strana 1035

om objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko–pod-rinjskog kantona Goražde». Broj:03–14-1665/09 P R E M I J E R 17.09.2009.godine Nazif Uruči,s.r. G o r a ž d e

851

Na temelju članka 24. Zakona o Vladi Bosansko–podrinjskog kantona Go-ražde («Službene novine Bosansko–pod-rinjskog kantona Goražde», broj:5/03), Vlada Bosansko–podrinjskog kantona Go-ražde, na svojoj 37. redovitoj sjednici, od-ržanoj dana 17.09.2009.god., d o n o s i:

O D L U K U

o davanju suglasnosti za plaćanje računa broj: 01-1109-000007

od 05.05.2009.godine

Članak 1. Daje se suglasnost ministru Min-istarstva za gospodarstvo Bosansko–po-drinjskog kantona Goražde da izvrši pl-aćanje računa broj:01-1109-000007 od da-na 05.05.2009.godine, u vrijednosti od 2.072,01 KM po Ugovoru broj: 04-II-26-258/08 od 29.12.2008.godine o pružanju usluga nadzora nad izradom šumsko-gospodarskog temelja za privatne šume na području Bosansko–podrinjskog kan-tona Goražde, zaključenim sa d.o.o. «WALD-POJEKT» Bosanska Krupa.

Članak 2. Za provedbu ove Odluke zaduž-uju se Ministarstvo za financije i Minis-tarstvo za gospodarstvo - Kantonalna up-rava za šumarstvo Bosansko–podrinjsk-

Page 10: 2009. Akontacija za IV kvartal 2009.godine · koju određuje Medjunarodni Monetarni Fond za Stand by aranžman, trenutno 1,45% godišnje i isti će se koristiti za ubl-ažavanje efekata

Broj 11 – strana 1036 og kantona Goražde, a sredstva osigura-ti iz Proračuna Ministarstva za gospoda-rstvo - Kantonalna uprava za šumarstvo sa ekonomskog koda 613 900 – Ugovo-rene i druge posebne usluge.

Članak 3. Ova Odluka stupa na snagu dan-om objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko–pod-rinjskog kantona Goražde». Broj:03–14-1666/09 P R E M I J E R 17.09.2009.godine Nazif Uruči,v.r. G o r a ž d e

852

Na temelju članka 24. Zakona o Vladi Bosansko–podrinjskog kantona Go-ražde («Službene novine Bosansko–pod-rinjskog kantona Goražde», broj:5/03) i Odluke Skupštine Bosansko–podrinjsk-og kantona Goražde, broj: 01-14-464/09 od 19.05.2009.godine o usvajanju Progra-ma «Podsticaj za poljoprivredu» za 2009. godinu, Vlada Bosansko–podrinjskog ka-ntona Goražde, na svojoj 37. redovitoj sjednici, održanoj dana 17.09.2009.godi-ne, d o n o s i:

O D L U K U o isplati novčanih sredstava

za podsticaj u poljoprivredi-podsticaj za držanje osnovnog stada ovaca i koza

Članak 1.

Ovom Odlukom daje se suglasn-ost Ministru za gospodarstvo Bosansko–podrinjskog kantona Goražde da isplati sredstva za podsticaj u poljoprivredi –

13. oktobar/listopad 2009.

podsticaj za držanje osnovnog stada ovaca i koza u iznosu od 10.087,00 KM.

Članak 2. Sastavni dio ove Odluke je tabe-larni prikaz poljoprivrednih proizvođa-ča koji su ostvarili pravo na podsticaj sa visinom pojedinačnih iznosa kako slije-di:

1. Drakovac Esma 902,00 KM 2. Žigo Asim 605,00 KM 3. Ćutuk Mušan 737,00 KM 4. Krakovac Jasmina 550,00 KM 5. Alihodžić Munira 627,00 KM 6. Halilović Mujo 561,00 KM 7. Hubjer Ramiz 550,00 KM 8. Crnčalo Nijaz 869,00 KM 9. Kaljanac Fadil-ovce 682,00 KM 10. Kaljanac Fadil-koze 440,00 KM 11. Suljović Muhamed 561,00 KM 12. Sablja Rasim 572,00 KM 13. Ligata Husnija 561,00 KM 14. Briga Hadžo 572,00 KM 15. Omerović Suljo 682,00 KM 16. Sipović Fadil 616,00 KM

Članak 3. Za provedbu ove Odluke zaduž-uju se Ministarstvo za gospodarstvo i Ministarstvo za financije Bosansko–pod-rinjskog kantona Goražde, a sredstva će se osigurati iz Proračuna Ministarstva za gospodarstvo sa ekonomskog koda 614400-HAP 002 - podsticaj poljopriv-rednoj proizvodnji.

Članak 4. Ova Odluka stupa na snagu dan-om objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti

Page 11: 2009. Akontacija za IV kvartal 2009.godine · koju određuje Medjunarodni Monetarni Fond za Stand by aranžman, trenutno 1,45% godišnje i isti će se koristiti za ubl-ažavanje efekata

13. oktobar/listopad 2009. u «Službenim novinama Bosansko–pod-rinjskog kantona Goražde». Broj:03–14-1667/09 P R E M I J E R 17.09.2009.godine Nazif Uruči,v.r. G o r a ž d e

853

Na temelju članka 24. Zakona o Vladi Bosansko–podrinjskog kantona Go-ražde («Službene novine Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde», broj: 5/03) i Odluke Skupštine Bosansko–podrinjsk-og kantona Goražde broj:01-14-464/09. od 19.05.2009.godine, o usvajanju Progr-ama «Podsticaji za poljoprivredu» za 2009. godinu, Vlada Bosansko–podrinjskog ka-ntona Goražde, na svojoj 37. redovitoj sj-ednici, održanoj dana 17.09.2009. godine, d o n o s i:

O D L U K U o isplati novčanih sredstava

za podsticaj u poljoprivredi –podsticaj za proizvodnju svježeg kravljeg

mlijeka

Članak 1.

Ovom Odlukom daje se suglas-nost Ministarstvu za gospodarstvo Bosa-nsko–podrinjskog kantona Goražde da isplati novčana sredstva za podsticaj u poljoprivredi–podsticaj za proizvodnju svježeg kravljeg mlijeka za mjesec srp-anj 2009.godine u iznosu od 6.078,60 KM.

Članak 2.

Sastavni dio ove Odluke je tabe-larni prikaz poljoprivrednih proizvođa-ča koji su ostvarili pravo na podsticaj sa visinom pojedinačnih iznosa kako slije-di:

Broj 11 – strana 1037

1. Salković Fatima 1.110,75 KM 2. Šalaka Vahid 32,85 KM 3. Dedović Izet 290,40 KM 4. Fejzić Fadil 58,05 KM 5. Džemidžić Huso 148,35 KM 6. Deljo Elvir 28,50 KM 7. Salman Ramo 64,35 KM 8. Imamović Amir 17,25 KM 9. Turković Ferid 34,50 KM 10. Maslar Velija 100,35 KM 11. Maslar Alisa 29,55 KM 12. Muslić Fadila 57,15 KM 13. Čengić Edin 58,80 KM 14. Bajrović Avdo 64,35 KM 15. Šehović Muris 75,15 KM 16. Omerspahić Džafer 17,10 KM 17. Hodo Zahid 54,90 KM 18. Džomba Munir 26,55 KM 19. Hajrić Safet 152,25 KM 20. Deljo Suvad 35,25 KM 21. Turković Uzeir 69,30 KM 22. Šuman Sinan 22,80 KM 23. Žuga Bahra 65,25 Km 24. Hadžović Mušan 85,35 KM 25. Kavazović Hasiba 36,46 KM 26. Čengić Ismeta 49,50 KM 27. Ćurović Ismir 52,80 KM 28. Ćurović Fadila 34,95 KM 29. Nuhanović Rasema 34,45 KM 30. Aganspahić Sead 25,20 KM 31. Mršo Sead 105,45 KM 32. Šindra Hajro 20,55 KM 33. Mršo Vehid 93,75 KM 34. Dedović Ramiz 77,25 KM 35. Čolo Senad 45,00 KM 36. Radovović Vezira 38,55 KM 37. Čengić Husnija 48,00 KM 38. «Domus»d.o.o.Goražde P.J.»Domus-2»Prača 2.721,60 KM

Članak 3. Za provedbu ove Odluke zaduž-uju se Ministarstvo za gospodarstvo i

Page 12: 2009. Akontacija za IV kvartal 2009.godine · koju određuje Medjunarodni Monetarni Fond za Stand by aranžman, trenutno 1,45% godišnje i isti će se koristiti za ubl-ažavanje efekata

Broj 13 – strana 1038 Ministarstvo za financije Bosansko–pod-rinjskog kantona Goražde, a sredstva će se osigurati iz Proračuna Ministarstva za gospodarstvo sa ekonomskog koda 614400 - HAP 002 - podsticaj poljopriv-rednoj proizvodnji.

Članak 4. Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj polo-či Kantona, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko–podri-njskog kantona Goražde». Broj:03–14-1668/09 P R E M I J E R 17.09.2009.godine Nazif Uruči,v.r. G o r a ž d e

854

Na temelju članka 24. Zakona o Vladi Bosansko–podrinjskog kantona Go-ražde («Službene novine Bosansko–pod-rinjskog kantona Goražde», broj:5/03), Vlada Bosansko–podrinjskog kantona Go-ražde, na svojoj 37. redovitoj sjednici, od-ržanoj dana 17.09.2009.god., d o n o s i:

O D L U K U o davanju suglasnosti

za plaćanje računa broj: 06-55-09 od 01.05.2009.godine

Članak 1.

Daje se suglasnost ministru Min-istarstva za gospodarstvo Bosansko–po-drinjskog kantona Goražde da izvrši pl-aćanje računa broj: 06-55-09 od 01.05. 2009.godine u vrijednosti od 10.810,70 KM po Ugovoru broj: 03-14-2807/08 od 05. 12.2008.godine o pružanju usluga izrade šumsko-gospodarskog temelja za privat- ne šume na području Bosansko–podrinj-

13. oktobar/listopad 2009.

skog kantona Goražde, zaključenim sa JP «BH ŠUME» d.o.o. Sarajevo.

Članak 2. Za provedbu ove Odluke zaduž-uju se Ministarstvo za financije i Minis-tarstvo za gospodarstvo-Kantonalna up-rava za šumarstvo Bosansko–podrinjsk-og kantona Goražde, a sredstva osigura-ti iz Proračuna Ministarstva za gospoda-rstvo - Kantonalna uprava za šumarstvo sa ekonomskog koda 613 900 – Ugovo-rene i druge posebne usluge.

Članak 3. Ova Odluka stupa na snagu dan-om objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko–pod-rinjskog kantona Goražde». Broj:03–14-1670/09 P R E M I J E R 17.09.2009.godine Nazif Uruči,v.r. G o r a ž d e

855

Na temelju članka 24. Zakona o Vladi Bosansko–podrinjskog kantona Go-ražde («Službene novine Bosansko–pod-rinjskog kantona Goražde», broj:5/03), Vlada Bosansko–podrinjskog kantona Go-ražde, na svojoj 37. redovitoj sjednici, od-ržanoj dana 17.09.2009.god., d o n o s i:

O D L U K U o davanju suglasnosti

za popunu upražnjenog radnog mjesta državnog službenika

Članak 1.

Ovom Odlukom daje se suglasn-

Page 13: 2009. Akontacija za IV kvartal 2009.godine · koju određuje Medjunarodni Monetarni Fond za Stand by aranžman, trenutno 1,45% godišnje i isti će se koristiti za ubl-ažavanje efekata

13. oktobar/listopad 2009. ost Ministru za gospodarstvo Bosansko–podrinjskog kantona Goražde da izvrši raspisivanje konkursa za popunu upra-žnjenog radnog mjesta državnog službe-nika i to: 1. Direktor Direkcije za ceste u Ministarstvu za gospodarstvo – 1 (jed-an) izvršilac.

Članak 2. Za provedbu ove Odluke zaduž-uje se Ministarstvo za gospodarstvo Bo-sansko–podrinjskog kantona Goražde.

Članak 3. Ova Odluka stupa na snagu dan-om objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko–pod-rinjskog kantona Goražde». Broj:03–34-1671/09 P R E M I J E R 17.09.2009.godine Nazif Uruči,v.r. G o r a ž d e

856

Na temelju članka 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Go-ražde («Službene novine Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde», broj:5/03) i Programa utroška sredstava Ministarst-va za socijalnu politiku, zdravstvo, rase-ljene osobe i izbjeglice, sa ekonomskog koda 614200 (JAM 001) – Izdaci za rase-ljene osobe («Službene novine Bosansko -podrinjskog kantona Goražde», broj: 5/09), Vlada Bosansko-podrinjskog kan-tona Goražde, na svojoj 37. redovitoj sje-dnici, održanoj dana 17.09.2009. godine, d o n o s i :

Broj 11 – strana 1039

O D L U K U o izmjeni i dopuni Odluke

o odobravanju novčanih sredstava za nabavku temeljnih životnih

namirnica za povratnike i obitelji u stanju socijalne potrebe

Članak 1.

Ovom Odlukom vrši se izmjena i dopuna Odluke o odobravanju novčan-ih sredstava za nabavku temeljnih živo-tnih namirnica za povratnike i obitelji u stanju socijalne potrebe broj:03-14-1406/09 od 29.07.2009.godine, tako što se u članu 1. Odluke mijenja iznos 1.700,00 KM u 1.682,53 KM.

Članak 2. Ova Odluka stupa na snagu dan-om objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde». Broj:03–14-1672/09 P R E M I J E R 17.09.2009.godine Nazif Uruči,v.r. G o r a ž d e

857

Na temelju članka 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Go-ražde («Službene novine Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde», broj: 5/03) i Programa utroška sredstava Ministarst-va za socijalnu politiku, zdravstvo, rase-ljene osobe i izbjeglice, sa ekonomskog koda 614400 (JAO 001/002/003) – Sub-vencije javnim poduzećima i ustanova-ma («Službene novine Bosansko-podri-njskog kantona Goražde», broj: 5/09), te Odluke o davanju suglasnosti na Prog-ram utroška, broj:03-14-700/09 od 23.04.

Page 14: 2009. Akontacija za IV kvartal 2009.godine · koju određuje Medjunarodni Monetarni Fond za Stand by aranžman, trenutno 1,45% godišnje i isti će se koristiti za ubl-ažavanje efekata

Broj 11 – strana 1040 2009.godine i broj: 03-14-1572/09 od 07. 09.2009.godine,Vlada Bosansko-podrinj-skog kantona Goražde, na svojoj 37. redo-vitoj sjednici, održanoj dana 17.09.2009. godine, d o n o s i:

O D L U K U

o isplati novčanih sredstava Zavodu zdravstvenog osiguranja BPK Goražde

Članak 1.

Ovom Odlukom odobrava se is-plata novčanih sredstva u iznosu 88.033,00 KM, Zavodu zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na ime obveza Vlade Bosansko-podrinj-skog kantona Goražde, za mjesec srpanj 2009.godine, po Sporazumu o dinamici ispunjenja odredaba Kolektivnog ugov-ora o pravima i obvezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti zdravstva (Zaklju-čak Vlade BPK Goražde, broj: 03-14-2056/07).

Članak 2. Isplatu sredstava, u korist Zavo-da zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, izvršiti iz sredstava Proračuna Ministarstva za so-cijalnu politiku, zdravstvo, raseljene os-obe i izbjeglice za 2009.godinu, ekonom-ski kod 614400 (JAO 001) – subvencije javnim poduzećima i ustanovama (Ka-ntonalni zavod zdravstvenog osigura-nja).

Članak 3. Za provedbu ove Odluke zaduž-uju se Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljene osobe i izbjeglice i

13. oktobar/listopad 2009. Ministarstvo za financije Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde.

Članak 4. Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko-podri-njskog kantona Goražde». Broj:03–14-1673/09 P R E M I J E R 17.09.2009.godine Nazif Uruči,v.r. G o r a ž d e

858

Na temelju članka 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Go-ražde («Službene novine Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde», broj:5/03) i Programa utroška sredstava Ministarst-va za socijalnu politiku, zdravstvo, rase-ljene osobe i izbjeglice, sa ekonomskog koda 614400 (JAO 001/002/003) – Sub-vencije javnim poduzećima i ustanova-ma («Službene novine Bosansko-podri-njskog kantona Goražde», broj:5/09), te Odluke o davanju suglasnosti na Progr-am utroška, broj: 03-14-700/09 od 23.04. 2009.godine i broj:03-14-1572/09 od 07. 09.2009.godine,Vlada Bosansko-podrinj-skog kantona Goražde, na svojoj 37. red-ovitoj sjednici, održanoj dana 17.09.2009. godine, d o n o s i:

O D L U K U o isplati novčanih sredstava

Zavodu zdravstvenog osiguranja BPK Goražde

Članak 1.

Ovom Odlukom odobrava se is-plata novčanih sredstva u iznosu 88.033,00

Page 15: 2009. Akontacija za IV kvartal 2009.godine · koju određuje Medjunarodni Monetarni Fond za Stand by aranžman, trenutno 1,45% godišnje i isti će se koristiti za ubl-ažavanje efekata

13. oktobar/listopad 2009. KM, Zavodu zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na ime obveza Vlade Bosansko-podrinj-skog kantona Goražde, za mjesec kolo-voz 2009.godine, po Sporazumu o dina-mici ispunjenja odredaba Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama posloda-vaca i zaposlenika u oblasti zdravstva (Zaključak Vlade BPK Goražde, broj: 03-14-2056/07).

Članak 2. Isplatu sredstava, u korist Zavo-da zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, izvršiti iz sredstava Proračuna Ministarstva za so-cijalnu politiku, zdravstvo, raseljene os-obe i izbjeglice za 2009.godinu, ekonom-ski kod 614400 (JAO 001) – subvencije javnim poduzećima i ustanovama (Ka-ntonalni zavod zdravstvenog osiguranja).

Članak 3. Za provedbu ove Odluke zaduž-ujue se Ministarstvo za socijalnu politi-ku, zdravstvo, raseljene osobe i izbjegli-ce i Ministarstvo za financije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Članak 4. Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko-podri-njskog kantona Goražde». Broj:03–14-1674/09 P R E M I J E R 17.09.2009.godine Nazif Uruči,v.r. G o r a ž d e

859

Na temelju članka 24. Zakona o

Broj 11 – strana 1041

Vladi Bosansko–podrinjskog kantona Go-ražde («Službene novine Bosansko–pod-rinjskog kantona Goražde», broj:5/03), Vlada Bosansko–podrinjskog kantona Go-ražde, na svojoj 37. redovitoj sjednici, od-ržanoj dana 17.09.2009.god., d o n o s i:

O D L U K U o odobravanju službenog putovanja u

inozemstvo I

Ovom Odlukom odobrava se Am-iri Borovac, stručnom saradniku za pre-dškolsko i osnovno obrazovanje i odgoj u Ministarstvu za obrazovanje, znanost, kulturu i sport BPK Goražde, i Salihu Posvandžiću, direktoru Pedagoškog za-voda BPK Goražde, službeno putovanje u London – Velika Britanija (studijska posjeta), u periodu od 04.10. do 09.10. 2009.godine, kao članu radne grupe zaj-edničkog programa MDG F «Kultura za razvoj», a sve u cilju razvoja metodolo-gije studije nastavnih planova i progra-ma u osnovnom obrazovanju te školske prakse u BiH, sa fokusom na interkultu-ralno i inkluzivno obrazovanje.

II

Troškove studijske posjete snosi UNICEF, a dnevnice isplatiti sukladno pozitivnim zakonskim propisima sa ek-onomskog koda 613 100 – Putni troško-vi.

III

Ova Odluka stupa na snagu dan-om objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti

Page 16: 2009. Akontacija za IV kvartal 2009.godine · koju određuje Medjunarodni Monetarni Fond za Stand by aranžman, trenutno 1,45% godišnje i isti će se koristiti za ubl-ažavanje efekata

Broj 11 – strana 1042 u «Službenim novinama Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde» . Broj:03–49-1677/09 P R E M I J E R 17.09.2009.godine Nazif Uruči,v.r. G o r a ž d e

860

Na temelju članka 24. Zakona o Vladi Bosansko–podrinjskog kantona Go-ražde («Službene novine Bosansko–pod-rinjskog kantona Goražde», broj:5/03), a u svezi sa člankom 41. Zakona o izvrše-nju Proračuna Bosansko–podrinjskog ka-ntona Goražde za 2009.godinu («Službe-ne novine Bosansko–podrinjskog kanto-na Goražde», broj:4/09), Vlada Bosan-sko–podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 37. redovitoj sjednici, održanoj dana 17.09.2009. godine, d o n o s i:

O D L U K U o davanju suglasnosti na Program

utroška financijskih sredstava iz Proračuna Ministarstva za

obrazovanje, znanost, kulturu i sport za 2009. godinu sa ekonomskog koda 614 300 – Transfer za oblast znanosti

I

Ovom Odlukom daje se suglasn-ost Ministarstvu za obrazovanje, znano-st, kulturu i sport na Program utroška financijskih sredstava iz Proračuna Mi-nistarstva za obrazovanje, znanost, kul-turu i sport, ekonomski kod 614 300 – Transfer za oblast znanosti.

II

Program iz članka 1. Odluke sa-stavni je dio ove Odluke.

13. oktobar/listopad 2009.

III

Za provedbu ove Odluke zaduž-

uju se Ministarstvo za obrazovanje, zna-nost, kulturu i sport i Ministarstvo za fi-nancije Bosansko-podrinjskog kantona Go-ražde.

IV

Ova Odluka stupa na snagu dan-om objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko–pod-rinjskog kantona Goražde». Broj:03–14-1679/09 P R E M I J E R 17.09.2009. godine Nazif Uruči,v.r. G o r a ž d e

----------------

860a)

1. Naziv programa

Program utroška sredstava sa ekonomskog koda 614 300 - Transfer za oblast znanosti. 2. Podaci o programu

Vlada Bosansko-podrinjskog ka-

ntona Goražde na 37. redovitoj sjednici, održanoj 17.09.2009.godine, dala je sug-lasnost na ovaj Program.

Period provedbe Programa: 01.01.2009.- 31.12.2009.godine.

Trajanje provedbe: 12 mjeseci.

Krajnji rok: 31.12.2009. godine.

Ukupna vrijednost: 17.700,00 KM.

Odgovorna osoba: Alma Delizaimović, ministrica.

Page 17: 2009. Akontacija za IV kvartal 2009.godine · koju određuje Medjunarodni Monetarni Fond za Stand by aranžman, trenutno 1,45% godišnje i isti će se koristiti za ubl-ažavanje efekata

13. oktobar/listopad 2009. I Opis programa U članku 11. Zakona o kantonal-nim ministarstvima i drugim tijelima ka-ntonalne uprave („Službene novine Bos-ansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj:05/03), između ostalog, utvrđeno je da Ministarstvo za obrazovanje, znano-st, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde provodi aktivnosti ve-zene za praćenje politike razvoja znano-sti i znanstvene djelatnosti na području Kantona. Zbog kompleksne problematike u navedenoj oblasti ovo Ministarstvo će preko ovog Programa aktivno učestvov-ati sa planiranim proračunskim sredstv-ima na poboljšanju cjelokupne aktivnos-ti u oblasti znanosti. Također, Ministarstvo će preko ovog Programa, a sukladno Odluci Vla-de BPK Goražde o utvrđivanju kriteriju-ma za sufinanciranje dijela troškova the-ničke obrade magistarskih radova i do-ktorskih disertacija, broj:03-14-1094/08 od 08.05.2008.godine, vršiti sufinancira-nje dijela troškova tehničke obrade mag-istarskih radova i doktorskih disertacija. II Cilj programa Cilj Programa je da se planirana proračunska sredstva u 2009. godini sa ekonomskog koda 614 300 – Transfer za oblast znanosti u iznosu od 17.700,00 KM planski i transparentno utroše sukladno Zakonu o izvršenju Proračuna Bosansko - podrinjskog kantona Goražde za 2009. godinu. III Korisnici i plan raspodjele sredstava 1. Neizmirene obveze iz

Broj 11 – strana 1043

2008.godine za sufinanciranje dijela troškova tehničke obrade magistarskih radova i doktorskih disertacija 13.019,58 KM

2. Sufinanciranje projekata iz oblasti znanosti prema dostavljenim projektima 4.680,42 KM Ukupno 17.700,00 KM

IV Nadzor u provedbi programa

Nadzor u provedbi utroška pro-računskih sredstava vršit će Ured za re-viziju Proračuna BPK Goražde, Minista-rstvo za financije i Ministarstvo za obra-zovanje, znanost, kulturu i sport suklad-no članku 45. Zakona o izvršenju prora-čuna BPK Goražde za 2009. godinu. Korisnici sredstava odobrenih na temelju dostavljenog Programa dužni su dostaviti izvješće o utrošku sredstava Ministarstvu za obrazovanje, znanost, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Broj: 10-14-3322-2/09 M I N I S T R I C A 24.09.2009.godine Alma Delizaimović,v.r. G o r a ž d e

861

Na temelju članka 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Go-ražde («Službene novine Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde», broj: 5/03), a u svezi sa člankom 41. Zakona o izvrš-enju Proračuna Bosansko–podrinjskog kantona Goražde za 2009.godinu («Služ-bene novine Bosansko–podrinjskog kan-tona Goražde» broj 4/09), Vlada Bosan-sko-podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 37. redovitoj sjednici, održanoj dana 17.09.2009.godine, d o n o s i:

Page 18: 2009. Akontacija za IV kvartal 2009.godine · koju određuje Medjunarodni Monetarni Fond za Stand by aranžman, trenutno 1,45% godišnje i isti će se koristiti za ubl-ažavanje efekata

Broj 11 – strana 1044

O D L U K U

o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Programa utroška financijskih sredstava iz Proračuna Ministarstva za obrazovanje, znanost, kulturu i sport za 2009. godinu sa ekonomskog koda

614 100 – Transfer za sport I

Ovom Odlukom daje se saglasno- st ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport na Izmjene i dopune Pro-grama utroška finansijskih sredstava iz Budžeta Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, ekonomski kod 614 100 - Transfer za sport.

II

Izmjene i dopune Programa iz

točke 1. ove Odluke sastavni su dio Od-luke.

III

Ova Odluka stupa na snagu dan-om objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde». Broj:03–14-1681/09 P R E M I J E R 17.09.2009. godine Nazif Uruči,v.r. G o r a ž d e

----------------

861a)

1. NAZIV:

I Z M J E N A I D O P U N A P R O G R A M A

utroška financijskih sredstava iz Proračuna ministarstva za obrazovanje, znanost, kulturu i sport sa ekonomskog

koda 614 100 – Transfer za sport

13. oktobar/listopad 2009.

2. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA

U Programu utroška financijskih sredstava iz Proračuna Ministarstva za obrazovanje, znanost, kulturu i sport sa ekonomskog koda 614 100 – Transfer za sport broj:10-14-1258-1/09 od 15.04.2009. godine, točka III KORISNICI I PLAN RASPODJELE SREDSTAVA mijenja se glasi:

III Korisnici i plan raspodjele sredstava

1. Sportski savez BPK Goražde (klubovi, sportska društva) 189.000,00 KM Troškovi režije i plaća sekretara Saveza 15.000,00 KM JU Kulturno sportski centar Gradska dvo- rana ”Mirsad Hurić“ Goražde Goražde 50.000,00 KM 254.000,00 KM

2. Ljekarski pregledi opće i posebne zdravstvene sposo- bnosti sportista (dva puta godišnje po 5.000,00 KM) 10.000,00 KM

3. Osnovne i srednje škole za organizo- vanje i učestvovanje u sportskim takmi- čenjima 3.000,00 KM

4. Savez za sport i rekreaciju invalida BPK Goražde 3.000,00 KM

5. Podrška sportskim klubovima po temelju zahtjeva 30.000,00 KM UKUPNO: 300 000,00 KM

Page 19: 2009. Akontacija za IV kvartal 2009.godine · koju određuje Medjunarodni Monetarni Fond za Stand by aranžman, trenutno 1,45% godišnje i isti će se koristiti za ubl-ažavanje efekata

13. oktobar/listopad 2009.

Ostale odredbe Programa utroš-ka financijskih sredstava iz Proračuna Ministarstva za obrazovanje, znanost, kulturu i sport, ekonomski kod 614 100 – Transfer za sport ne mijenjaju se i ostaju na snazi. Izmjene i dopune Programa stu-paju na snagu danom davanja suglasno-sti Vlade Bosansko–podrinjskog kanto-na Goražde. Broj:10-14-3321-2/09 M I N I S T R I C A 24.09.2009.godine Alma Delizaimović,v.r. G o r a ž d e

862

Na temelju članka 24. Zakona o Vladi Bosansko–podrinjskog kantona Go-ražde («Službene novine Bosansko–pod-rinjskog kantona Goražde», broj:5/03), a u svezi sa člankom 41. Zakona o izvrše-nju Proračuna Bosansko–podrinjskog ka-ntona Goražde za 2009.godinu («Službe-ne novine Bosansko–podrinjskog kanto-na Goražde» broj:4/09), Vlada Bosansko –podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 37. redovitoj sjednici, održanoj dana 17. 09.2009. godine, d o n o s i:

O D L U K U o davanju suglasnosti na Izmjene i

dopune Programa utroška financijskih sredstava iz Proračuna Ministarstva za obrazovanje, znanost, kulturu i sport za 2009. godinu sa ekonomskog koda 614 200 – Ostali grantovi pojedincima

I

Ovom Odlukom daje se suglasn-ost Ministarstvu za obrazovanje, znano-st, kulturu i sport na Izmjene i dopune Programa utroška financijskih sredstava

Broj 11 – strana 1045

iz Proračuna Ministarstva za obrazova-nje, znanost, kulturu i sport, ekonomski kod 614 200 – Ostali grantovi pojedin—cima.

II

Program iz članka 1. Odluke sa-stavni je dio ove Odluke.

III

Ova Odluka stupa na snagu dan-om objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko–pod-rinjskog kantona Goražde». Broj:03–14-1683/09 P R E M I J E R 17.09.2009.godine Nazif Uruči,v.r. G o r a ž d e

862°)

1. NAZIV:

I Z M J E N A I D O P U N A P R O G R A M A

utroška financijskih sredstava iz Proračuna ministarstva

za obrazovanje, znanost, kulturu i sport sa ekonomskog koda 614 200 –

Ostali grantovi pojedincima 2. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA

U Programu utroška financijskih sredstava iz Proračuna Ministarstva za obrazovanje, znanost, kulturu i sport sa ekonomskog koda 614 200 – Ostali gran-tovi pojedincima, broj:10-14-1107-2/09 od 15.04.2009.godine, točka IV Plan ras-podjele financijskih sredstava mijenja se i glasi:

Page 20: 2009. Akontacija za IV kvartal 2009.godine · koju određuje Medjunarodni Monetarni Fond za Stand by aranžman, trenutno 1,45% godišnje i isti će se koristiti za ubl-ažavanje efekata

Broj 11 – strana 1046 IV Plan raspodjele financijskih sredstava 1. Učenici osnovnih i srednjih škola za učešće na federalnim i državnim takmičenjima 3.000,00 KM 2. Nagrade učenicima osnovnih škola za kantonalno takmičenje, takmičenje povodom državnih praznika i drugih manifestacija 3.500,00 KM 3. Nagrade učenicima srednjih škola za kantonalno takmičenje, takmičenje povodom državnih praznika i drugih manifestacija 3.500,00 KM 4. Nagrade učenicima generacije 2.000,00 KM 5. Udžbenici za učenike osnovnih škola 88.000,00 KM 6. Prevoz studenata dislocirane nastave u Goraždu Ekonoms- kog i Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu 20.000,00 KM 7. Financiranje projekata mladih sa područja BPK Goražde 8.000,00 KM UKUPNO: 128 000,00 KM

Ostale odredbe Programa utroš-ka financijskih sredstava iz Proračuna Ministarstva za obrazovanje, znanost, kulturu i sport, ekonomski kod 614 200 – Ostali grantovi pojedincima ne mije-njaju se i ostaju na snazi.

13. oktobar/listopad 2009. Izmjene i dopune Programa stu-paju na snagu danom davanja suglasno-sti Vlade Bosansko–podrinjskog kanto-na Goražde. Broj:10-14- 3319-2/09 M I N I S T R I C A 24.09.2009.godine Alma Delizaimović,v.r. G o r a ž d e

863

Na temelju članka 24. Zakona o Vladi Bosansko–podrinjskog kantona Go-ražde («Službene novine Bosansko–pod-rinjskog kantona Goražde», broj:5/03), Vlada Bosansko–podrinjskog kantona Go-ražde, na svojoj 37. redovitoj sjednici, od-ržanoj dana 17.09.2009.god., d o n o s i:

O D L U K U

o odobravanju novčanih sredstava na ime uplate VIII (osme) rate

od ukupno predviđenih XI (jedanaest) rata po Ugovoru o izvođenju dislocirane nastave u Goraždu

Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu u školskoj

2008/2009.godini I

Odobravaju se novčana sredstva u iznosu od 15.000,00 KM na ime uplate VIII (osme) rate od ukupno predviđe-nih XI (jedanaest) rata Ekonomskom fa-kultetu Univerziteta u Sarajevu po te-melju Ugovora o izvođenju dislocirane nastave u Goraždu Ekonomskog fakul-teta Univerziteta u Sarajevu u školskoj 2008/09. godini broj: 02-05-304/08 i broj: 03-14-1840/08, od 20.08.2008.godine.

II Za provedbu ove Odluke zaduž-

Page 21: 2009. Akontacija za IV kvartal 2009.godine · koju određuje Medjunarodni Monetarni Fond za Stand by aranžman, trenutno 1,45% godišnje i isti će se koristiti za ubl-ažavanje efekata

13. oktobar/listopad 2009. uje se Ministarstvo za financije, a sredst-va doznačiti iz Proračuna Ministarstva za obrazovanje, znanost, kulturu i sport sa ekonomskog koda 614 100 (KAN 004) - Transfer za visoko školstvo.

Novčana sredstva uplatiti na ži-ro-račun broj:1610000047480056 kod Ra-iffeisen banke Sarajevo.

III

Ova Odluka stupa na snagu dan-

om objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde». Broj:03–14-1682/09 P R E M I J E R 17.09.2009.godine Nazif Uruči,v.r. G o r a ž d e

864

Na temelju članka 24. Zakona o Vladi Bosansko–podrinjskog kantona Go-ražde («Službene novine Bosansko–pod-rinjskog kantona Goražde», broj:5/03), te na temelju Programa utroška financij-skih sredstava iz Proračuna Ministarstva za obrazovanje, znanost, kulturu i sport sa ekonomskog koda 614 100 - Transfer za sport i Izmjena i dopuna Programa utroška financijskih sredstava iz Prorač-una Ministarstva za obrazovanje, znano-st, kulturu i sport sa ekonomskog koda 614 100 - Transfer za sport, Vlada Bosa-nsko-podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 37. redovitoj sjednici, održanoj dana 17.09.2009.godine, d o n o s i:

O D L U K U o odobravanju novčanih sredstava

Savezu za sport I rekreaciju invalida Bosansko - podrinjskog kantona

Goražde

Broj 11 – strana 1047

I

Odobravaju se novčana sredstva u iznosu od 3.000,00 KM Savezu za spo-rt i rekreaciju invalida Bosansko-podri-njskog kantona Goražde na ime sufinan-ciranja odlaska na državna i kup takmi-čenja kao i organizaciju pojedinih držav-nih i kup takmičenjima osoba sa invali-ditetom na području BPK Goražde, a sve sukladno Kalendaru državnih takm-ičenja u 2009. godini.

II

Za provedbu ove Odluke zaduž-uje se Ministarstvo za financije, a sred-stva doznačiti iz Proračuna Ministarstva za obrazovanje, znanost, kulturu i sport, ekonomski kod 614 100 - Transfer za sport.

Novčana sredstva uplatiti na ži-ro-račun Saveza za sport i rekreaciju invalida Bosansko-podrinjskog kanto-na Goraždebroj:1990540006144655 otvo-ren kod ABS banke podružnica Gora-žde, ID broj:4245042980002.

III

Korisnik sredstava dužan je da Ministarstvo za obrazovanje, znanost, kulturu i sport u roku od 10 (deset) dana od dana provedbe sredstava izvijesti i dokumentuje navedeni utrošak.

IV

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko–podri-njskog kantona Goražde».

Broj:03–14-1691/09 P R E M I J E R 17.09.2009.godine Nazif Uruči,v.r. G o r a ž d e

Page 22: 2009. Akontacija za IV kvartal 2009.godine · koju određuje Medjunarodni Monetarni Fond za Stand by aranžman, trenutno 1,45% godišnje i isti će se koristiti za ubl-ažavanje efekata

Broj 11 – strana 1048 865

Na temelju članka 24. Zakona o Vladi Bosansko–podrinjskog kantona Go-ražde («Službene novine Bosansko–pod-rinjskog kantona Goražde», broj:5/03), Zakona o RTV BPK Goražde («Službene novine Bosansko–podrinjskog kantona Goražde», broj:7/02, 8/09), te na temelju članka 4. Zakona o ministarskim, vladi-nim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine», broj: 12/03), Vlada Bosansko–podrinjskog ka-ntona Goražde, na svojoj 37. redovitoj sjednici, održanoj dana 17.09.2009. godi-ne, d o n o s i:

R J E Š E N J E o privremenom imenovanju

predsjednika i članova Skupštine JP RTV BPK Goražde

I

U privremenu Skupštinu JP RTV BPK Goražde, na period od 60 dana, im-enuju se:

1. Osmanspahić Admir, predsjednik, 2. Hodžić Almina, član, 3. Trbović Vildana, član, 4. Čarapić Radiša, član, 5. Radača Munir, član, 6. Subašić Osman, član, 7. Selimović Alen, član.

II

Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko–podri-

13. oktobar/listopad 2009. njskog katnona Goražde».

Broj:03– 05-1690/09 P R E M I J E R 17.09.2009.godine Nazif Uruči,v.r. G o r a ž d e

866

Na temelju članka 24. Zakona o Vladi Bosansko–podrinjskog kantona Go-ražde («Službene novine Bosansko–pod-rinjskog kantona Goražde» broj:5/03) i Programa o utrošku sredstava 614200 - Grantovi pojedincima BOR - 005, i Za-kona o izvršenju Proračuna («Službene novine Bosansko–podrinjskog kantona Goražde», broj:04/09), Vlada Bosansko–podrinjskog kantonana Goražde, na sv-ojoj 37. redovitoj sjednici, održanoj dana 17.09.2009.godine, d o n o s i:

O D L U K U o davanju suglasnosti za plaćanje

računa broj: 40/09

Članak 1.

Daje se suglasnost Ministru za boračka pitanja da izvrši plaćanje računa broj:40/09 od 11.08.2009.godine u iznosu od 5.320,00 KM Zavodu zdravstvenog osiguranja BPK Goražde na ime nakna-de za zdravstvenu zaštitu osoba kojima je priznato svojstvo korisnika boračko-invalidske zaštite za mjesec srpanj 2009. godine, po Sporazumu broj:03-14-298/09 od 25.02.2009.godine.

Članak 2.

Isplatu sredstava u iznosu od

5.320,00 KM izvršiti u korist Zavoda zd-ravstvenog osiguranja BPK Goražde po

Page 23: 2009. Akontacija za IV kvartal 2009.godine · koju određuje Medjunarodni Monetarni Fond za Stand by aranžman, trenutno 1,45% godišnje i isti će se koristiti za ubl-ažavanje efekata

13. oktobar/listopad 2009. računu broj: 40/09 od 11.08.2009.godine, na depozitni račun broj: 1610300004960188 otvoren kod Raiffeisen banke Goražde, na teret Proračuna Ministarstva za bora-čka pitanja Bosansko-podrinjskog kan-tona Goražde, ekonomski kod 614200 – Grantovi pojedincima – BOR - 005.

Članak 3. Za provedbu ove Odluke zaduž-uju se Ministarstvo za boračka pitanja i Ministarstvo za financije BPK Goražde.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu dan-om objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde». Broj:03–14-1694/09 P R E M I J E R 17.09.2009.godine Nazif Uruči,v.r. G o r a ž d e

867

Na temelju članka 24. Zakona o Vladi Bosansko–podrinjskog kantona Go-ražde («Službene novine Bosansko–pod-rinjskog kantona Goražde» broj: 5/03) i Programa utroška sredstava «614300 - Grantovi neprofitnih organizacija» i Za-kona o izvršenju Proračuna («Službene novine Bosansko–podrinjskog kantona Go-ražde», broj:04/09), Vlada Bosansko–po-drinjskog kantona Goražde, na svojoj 37. redovitoj sjednici, održanoj dana 17.09. 2009.godine, d o n o s i:

O D L U K U o odobravanju novčanih sredstava Udruženju demobiliziranih boraca

Broj 11 – strana 1049

Članak 1.

Odobravaju se novčana sredstva u iznosu od 1.000,00 KM Udruženju de-mobiliziranih boraca A BiH Bosansko–podrinjskog kantona Goražde za prove-dbu Programa obilježavanja važnih dat-uma i događaja.

Članak 2.

Odobrena sredstva osigurati iz

Proračuna Ministarstva za boračka pita-nja Bosansko-podrinjskog kantona Gor-ažde, ekonomski kod 614300 - Grantovi neprofitnih organizacija.

Članak 3.

Za provedbu ove Odluke zaduž-

uje se Ministarstvo za financije Bosan-sko-podrinjskog kantona Goražde, a sre-dstva uplatiti na žiro-račun Udruženja građana demobiliziranih boraca ABiH broj: 1610300004930021 otvoren kod Rai-ffeisen banke Goražde.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu dan-om objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde». Broj:03– 14-1693/09 P R E M I J E R 17.09.2009. godine Nazif Uruči,v.r. G o r a ž d e

868

Na temelju članka 24. Zakona o Vladi Bosansko–podrinjskog kantona Go-ražde («Službene novine Bosansko–pod-rinjskog kantona Goražde» broj:5/03),

Page 24: 2009. Akontacija za IV kvartal 2009.godine · koju određuje Medjunarodni Monetarni Fond za Stand by aranžman, trenutno 1,45% godišnje i isti će se koristiti za ubl-ažavanje efekata

Broj 11 – strana 1050 Programa o utrošku sredstava sa koda 614300 «Grantovi neprofitnih organiza-cija» i Zakona o izvršenju Proračuna Bo-sansko-podrinjskog kantona Goražde («Sl-užbene novine Bosansko–podrinjskog ka-ntona Goražde», broj: 04/09), Vlada Bo-sansko–podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 37. redovitoj sjednici, održanoj dana 17.09.2009.godine, d o n o s i:

O D L U K U o odobravanju novčanih sredstava

za Projekat poboljšanja statusa boračkih populacija za mjesec

kolovoz 2009. godine

Članak 1.

Odobravaju se novčana sredstva u iznosu od 2.800,00 KM na ime sufina-nciranja troškova zajedničkog Projekta poboljšanja statusa boračke populacije u 2009.godini za mjesec kolovoz.

Članak 2.

Odobrena sredstva osigurati iz

Proračuna Ministarstva za boračka pita-nja Bosansko-podrinjskog kantona Gor-ažde, ekonomski kod 614300 - Grantovi neprofitnih organizacija.

Članak 3.

Za provedbu ove Odluke zaduž-uje se Ministarstvo za financije Bosansko -podrinjskog kantona Goražde, a sredst-va uplatiti nositelju projekta, Savezu RVI «Sinovi Drine» Goražde, na žiro-ra-čun broj:1990540005249733 otvoren kod ABS banke Goražde.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu dan-

13. oktobar/listopad 2009. om objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde».

Broj:03–14-1695/09 P R E M I J E R 17.09.2009.godine Nazif Uruči,v.r. G o r a ž d e

869

Na temelju članka 24. Zakona o Vladi Bosansko–podrinjskog kantona Go-ražde («Službene novine Bosansko–pod-rinjskog kantona Goražde» broj: 5/03), Programa o utrošku sredstava sa koda 614300 «Grantovi neprofitnih organiza-cija» i Zakona o izvršenju Proračuna Bo-sansko podrinjskog kantona Goražde («Službene novine Bosansko–podrinjsk-og kantona Goražde», broj: 04/09), Vla-da Bosansko-podrinjskog kantona Gora-žde, na svojoj 37. redovitoj sjednici, odr-žanoj dana 17.09. 2009.god., d o n o s i:

O D L U K U o odobravanju novčanih sredstava na ime pomoći za rad udruženja boračkih populacija za mjesec

kolovoz 2009.godine

Članak 1.

Odobravaju se novčana sredstva u iznosu od 7.205,00 KM na ime pomoći za rad udruženja boračkih populacija za mjesec kolovoz 2009.godine, i to:

- Savez RVI BPK “Sinovi Drine” Goražde 1.720,00 - Organizacija PŠiPBBPK Goražde 1.720,00 - Savez dobitnika najvećih ratnih priznanja BPK Goražde 840,00 - Udruženja građana demobiliziranih boraca

Page 25: 2009. Akontacija za IV kvartal 2009.godine · koju određuje Medjunarodni Monetarni Fond za Stand by aranžman, trenutno 1,45% godišnje i isti će se koristiti za ubl-ažavanje efekata

13. oktobar/listopad 2009. ARBiH Goražde 1.200,00 - Udruženje ”Svjetlost Drine” 700,00 - Udruženje Veterana rata, ZB, PL 1.025,00

Odobrana sredstva osigurati iz Proračuna Ministarstva za boračka pita-nja Bosansko–podrinjskog kantona Go-ražde, ekonomski kod 614300 – Granto-vi neprofitnih organizacija.

Članak 2. Sredstva iz članka 1. ove Odluke isplaćuju se sukladno utvrđenim mjese-čnim anuitetima.

Za provedbu ove Odluke zaduž-uje se Ministarstvo za financije BPK Go-ražde, a sredstva uplatiti na žiroračune organizacija:

- SRVI „Sinovi Drine“ Goražde: 1990540005249733 - ABS - Organizacija PŠiPB BPK Goražde: 1011400000324239 - PBS - Savez DNRP«Zlatni Ljiljani»: 1990540005884792 - ABS - Udruženje građana demobiliziranih boraca ABIH: 1610300004930021 - Raiffeisen - Udruženje «Svjetlost Drine» 1990540006546332 - ABS - Udruženje Vetrana rata, ZB, PL 1610300005410074 - Raiffeisen

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu dan-om objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko–pod-rinjskog kantona Goražde»

Broj:03–14-1696/09 P R E M I J E R 17.09.2009.godine Nazif Uruči,v.r. G o r a ž d e

Broj 11 – strana 1051

870

Na temelju članka 24. Zakona o Vladi Bosansko–podrinjskog kantona Go-ražde («Službene novine Bosansko–pod-rinjskog kantona Goražde» broj:5/03) i Programa utroška sredstava «614200- Grantovi pojedincima» - BOR -005 i Za-kona o izvršenju proračuna («Službene novine Bosansko–podrinjskog kantona Goražde», broj:04/09), Vlada Bosansko–podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 37. redovitoj sjednici, održanoj dana 17. 09.2009.godine, d o n o s i:

O D L U K U o odobravanju novčanih sredstava za plaćanje autobusa za odlazak

boračkih Udruženja u Srebrenicu-Potočari

Članak 1.

Odobravaju se novčana sredstva

u iznosu od 960,00 KM na ime troškova prevoza za obilazak članova boračkih udruženja u posjetu MC u Potočarima – Srebrenica.

Članak 2.

Odobrena sredstva osigurati iz

Proračuna Ministarstva za boračka pita-nja Bosansko-podrinjskog kantona Gor-ažde, ekonomski kod 614200- Grantovi pojedincima- BOR - 005.

Članak 3.

Za provedbu ove Odluke zaduž-uje se Ministarstvo za financije Bosansko -podrinjskog kantona Goražde, a sredst-va uplatiti na žiro-račun Organizacije PŠiPB BPK Goražde broj:1990540005249

Page 26: 2009. Akontacija za IV kvartal 2009.godine · koju određuje Medjunarodni Monetarni Fond za Stand by aranžman, trenutno 1,45% godišnje i isti će se koristiti za ubl-ažavanje efekata

Broj 11 – strana 1052 539 otvoren kod ABS banke, Agencija Goražde.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu dan-

om objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde».

Broj:03–14-1687/09 P R E M I J E R 17.09.2009.godine Nazif Uruči,v.r. G o r a ž d e

871

Na temelju članka 24. Zakona o Vladi Bosansko–podrinjskog kantona Go-ražde («Službene novine Bosansko–pod-rinjskog kantona Goražde» broj:5/03) i Programa o utrošku sredstava sa koda 614200 – Grantovi pojedincima – BOR-003 i Zakona o izvršenju Proračuna («Sl-užbene novine Bosansko–podrinjskog ka-ntona Goražde», broj:04/09), Vlada Bo-sansko–podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 37. redovitoj sjednici, održanoj dana 17.09. 2009.godine, d o n o s i:

O D L U K U o odobravanju novčanih sredstava

za sufinanciranje izgradnje obiteljske kuće umrlog DNRP «Zlatni ljiljan»

Bašić Huseina

Članak 1.

Odobravaju se novčana sredstva u iznosu od 8.000,00 KM na ime sufinan-ciranja troškova sanacije obiteljske kuće obitelji umrlog dobitnika najvećeg ratn-og priznanja «Zlatni ljiljan» Bašić Huse-ina.

13. oktobar/listopad 2009.

Članak 2.

Odobrena sredstva osigurati iz Pr-oračuna Ministarstva za boračka pitanja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, ekonomski kod 614200 - Grantovi po-jedincima – BOR - 003.

Članak 3.

Za provedbu ove Odluke zaduž-uju se Ministarstvo za boračka pitanja i Ministarstvo za financije BPK Goražde.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu dan-om objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde».

Broj:03–14-1712/09 P R E M I J E R 17.09.2009.godine Nazif Uruči,v.r. G o r a ž d e

872

Na temelju članka 24. Zakona o Vladi Bosansko–podrinjskog kantona Go-ražde («Službene novine Bosansko–pod-rinjskog kantona Goražde» broj:5/03) i Programa o utrošku sredstava sa ekono-mskog koda 614200 – Grantovi pojedin-cima (BOR-004) i Zakona o izvršenju Pr-oračuna («Službene novine Bosansko–po-drinjskog kantona Goražde», broj: 04/09), Vlada Bosansko–podrinjskog kantona Go-ražde, na svojoj 37. redovitoj sjednici, odr-žanoj dana 17.09.2009.god., d o n o s i:

O D L U K U o odobravanju novčanih sredstava na ime financiranja jednokratnih novčanih pomoći pripadnicima

boračkih populacija

Page 27: 2009. Akontacija za IV kvartal 2009.godine · koju određuje Medjunarodni Monetarni Fond za Stand by aranžman, trenutno 1,45% godišnje i isti će se koristiti za ubl-ažavanje efekata

13. oktobar/listopad 2009.

Članak 1.

Ovom Odlukom odobravaju se no-včana sredstva u visini od 1.350,00 (slo-vima: tisuću tri storine pedeset) KM, na ime financiranja jednokratnih novčanih pomoći pripadnicima boračkih popula-cija.

Odobrena sredstva osigurati iz Pr-oračuna Ministarstva za boračka pitanja Bosansko–podrinjskog kantona Goražde, ekonomski kod 614200 - Grantovi poje-dincima (BOR-004).

Članak 2.

Sredstva iz članka 1. ove Odluke uplatiti na žiro-račun NLB banke d.d. Goražde, a sukladno rješenjima koja je donio ministar za boračka pitanja Bosa-nsko–podrinjskog kantona Goražde u po-jedinačnim iznosima, kako slijedi:

r/b Prezime

(ime oca) Ime

Iznos sredstava

(KM) 1. Žiga (Hamed) Zijad 100,00 2. Čolo (Edhem) Ahmet 100,00 3. Dizdarević (Ibrahim) Rifet 200,00 4. Brezac (Mujo) Rabija 100,00 5. Klovo (Fadil) Zijad 200,00 6. Dizdarević (Ibrahim) Nijaz 200,00 7. Džaferović (Munib) Sejad 150,00 8. Avdagić (Suljo) Hamed 250,00

UKUPNO: 1.350,00

Članak 3.

Za provedbu ove Odluke zaduž-uju se Ministarstvo za boračka pitanja i Ministarstvo za financije BPK Goražde.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu dan-

Broj 11 – strana 1053

om objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde». Broj:03–14-1697/09 P R E M I J E R 17.09.2009.godine Nazif Uruči,v.r. G o r a ž d e

873

Na temelju članka 24. Zakona o Vladi Bosansko–podrinjskog kantona Go-ražde («Službene novine Bosansko–pod-rinjskog kantona Goražde» broj:5/03) i Programa o utrošku sredstava sa ekono-mskog koda 614200 - «Grantovi pojedi-ncima – BOR 005» i Zakona o izvršenju Proračuna «Službene novine Bosansko–podrinjskog kantona Goražde» broj: 04/09), Vlada Bosansko–podrinjskog kantona Go-ražde, na svojoj 37. redovitoj sjednici, od-ržanoj dana 17.09.2009.god., d o n o s i:

O D L U K U o davanju suglasnosti za plaćanje

računa broj: 1720/09 RRC «Fojnica» Fojnica

Članak 1.

Daje se suglasnost Ministru za

boračka pitanja da izvrši plaćanje računa broj: 1720/09 od 31.08.2009.godine u iz-nosu od 3.528,00 KM ispostavljenog od strane RRC «Fojnica» Fojnica.

Članak 2.

Za provedbu ove Odluke zaduž-uje se Ministarstvo za financije Bosansko -podrinjskog kantona Goražde, a sredst-va osigurati iz Proračuna Ministarstva za boračka pitanja Bosansko–odrinjskog

Page 28: 2009. Akontacija za IV kvartal 2009.godine · koju određuje Medjunarodni Monetarni Fond za Stand by aranžman, trenutno 1,45% godišnje i isti će se koristiti za ubl-ažavanje efekata

Broj 11 – strana 1054 kantona Goražde, ekonomski kod 614200 – Grantovi pojedincima – BOR 005.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu dan-om objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde». Broj:03–14-1700/09 P R E M I J E R 17.09.2009.godine Nazif Uruči,v.r. G o r a ž d e

874

Na temelju članka 24. Zakona o Vladi Bosansko–podrinjskog kantona Go-ražde («Službene novine Bosansko–pod-rinjskog kantona Goražde» broj:5/03) i Programa o utrošku sredstava sa ekono-mskog koda 614200 - «Grantovi pojedi-ncima – BOR-005» i Zakona o izvršenju Proračuna («Službene novine Bosansko–podrinjskog kantona Goražde», broj: 04/09), Vlada Bosansko–podrinjskog ka-ntona Goražde, na svojoj 37. redovitoj sj-ednici, održanoj dana 17.09.2009.godine, d o n o s i:

O D L U K U o davanju suglasnosti

za plaćanje računa broj: 505/09, ATTP «CENTROPREVOZ» d.o.o.

Goražde

Članak 1.

Daje se suglasnost Ministru za boračka pitanja da izvrši plaćanje računa broj:505/09 od 31.07.2009.godine u izno-su od 3.842,48 KM ispostavljenog od stra-ne ATTP «Centroprevoz» d.o.o. Goražde.

13. oktobar/listopad 2009.

Članak 2.

Za provedbu ove Odluke zaduž-uje se Ministarstvo za financije Bosansko -podrinjskog kantona Goražde, a sredst-va osigurati iz Proračuna Ministarstva za boračka pitanja Bosansko–podrinjskog kantona Goražde, ekonomski kod 614200 – Grantovi pojedincima – BOR- 005.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu dan-om objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde».

Broj:03–14-1701/09 P R E M I J E R 17.09.2009.godine Nazif Uruči,v.r. G o r a ž d e

875

Na temelju članka 24. Zakona o Vladi Bosansko–podrinjskog kantona Go-ražde («Službene novine Bosansko–pod-rinjskog kantona Goražde», broj:5/03), a sukladno odredbama sklopljenog Ugov-ora broj:07-01-14-1440/09 od 20.02.2009. godine, Vlada Bosansko–podrinjskog ka-ntona Goražde, na svojoj 37. redovitoj sjednici, održanoj dana 17.09.2009.godi-ne, d o n o s i:

O D L U K U o davanju suglasnosti ministru

Ministarstva za unutarnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za potpisivanje aneksa

ugovora

Članak 1.

Ovom Odlukom daje se suglas-nost ministru Ministarstva za unutarnje

Page 29: 2009. Akontacija za IV kvartal 2009.godine · koju određuje Medjunarodni Monetarni Fond za Stand by aranžman, trenutno 1,45% godišnje i isti će se koristiti za ubl-ažavanje efekata

13. oktobar/listopad 2009. poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za potpisivanje aneksa Ugovo-ra o međusobnim pravima i obvezama Federalnog ministarstva za unutarnje po-slove i Ministarstva za unutarnje poslo-ve Bosansko-podrinjskog kantona Gora-žde u pružanju usluga ishrane i smješta-ja na Policijskoj akademiji F MUP-a.

Članak 2. Potpisnici ovog aneksa su:

1. Federalno ministarstvo za unutarnje poslove Sarajevo, koje predstavlja mi-nistar Muhidin Alić i

2. Ministarstvo za unutarnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Gor-ažde, koje predstavlja ministar Nusret Sipović.

Članak 3.

Za provedbu ove Odluke zaduž-

uju se Ministarstvo za unutarnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Članak 4. Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko–podri-njskog kantona Goražde». Broj:03–14-1703/09 P R E M I J E R 17.09.2009.godine Nazif Uruči,v.r. G o r a ž d e

876

Na temelju članka 24. Zakona o Vladi Bosansko–podrinjskog kantona Go-ražde («Službene novine Bosansko–pod-rinjskog kantona Goražde», broj:5/03), Vlada Bosansko–podrinjskog kantona Go-

Broj 11 – strana 1055

ražde, na svojoj 37. redovitoj sjednici, od-ržanoj dana 17.09.2009.god., d o n o s i:

O D L U K U o davanju suglasnosti Ministarstvu za unutarnje poslove za plaćanje računa broj: 395-07/09 od 01.09.2009.godine

Članak 1.

Ovom Odlukom daje se suglasn-ost Ministarstvu za unutarnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da izvrši plaćanje računa broj: 395-7/09 od 01.09.2009. godine.

Članak 2. Financijska sredstva u iznosu od 1.104,30 KM za provedbu ove Odluke potrebno je obezbijediti i Proračunu Mi-nistarstva za unutarnje poslove Bosans-ko-podrinjskog kantona Goražde, ekon-omski kod 613900 – Ugovorene usluge.

Članak 3.

Za provedbu ove Odluke zaduž-uju se Ministarstvo za unutarnje poslove i Ministarstvo za financije Bosansko-po-drinjskog kantona Goražde, svako iz sv-oje nadležnosti.

Članak 4. Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko–podri-njskog kantona Goražde». Broj:03–14-1704/09 P R E M I J E R 17.09.2009.godine Nazif Uruči,v.r. G o r a ž d e

Page 30: 2009. Akontacija za IV kvartal 2009.godine · koju određuje Medjunarodni Monetarni Fond za Stand by aranžman, trenutno 1,45% godišnje i isti će se koristiti za ubl-ažavanje efekata

Broj 11 – strana 1056 877

Na temelju članka 24. Zakona o Vladi Bosansko–podrinjskog kantona Go-ražde («Službene novine Bosansko–pod-rinjskog kantona Goražde» broj:5/03), Vlada Bosansko–podrinjskog kantona Go-ražde, na svojoj 37. redovitoj sjednici, od-ržanoj dana 17.09.2009.god., d o n o s i:

O D L U K U o davanju suglasnosti na Program

obilježavanja 18. rujna - Dana Bosansko–podrinjskog kantona

Goražde i Općine Goražde

Članak 1.

Ovom Odlukom daje se suglasn-ost na Program obilježavanja 18. rujna - Dana Bosansko–podrinjskog kantona Go-ražde i Općine Goražde za 2009.godinu, a isti je sastavni dio ove Odluke.

Odobravaju se troškovi za prove-dbu Programa u iznosu 13.050,00 (slovi-ma: trinaest tisuća pedeset) KM, prema Financijskom planu koji je sastavni dio Programa.

Članak 2.

Odobrena sredstva osigurati iz Proračuna Ministarstva za boračka pita-nja Bosansko-podrinjskog kantona Gor-ažde, ekonomski kod 614300 – «Granto-vi neprofitnim organizacijama».

Članak 3.

Za provedbu ove Odluke zaduž-uju se Odbor za obilježavanje značajnih događaja i datuma iz odbrambeno – os-lobodilačkog rata 1992–1995.godina u Bo- sansko–podrinjskom kantonu Goražde i

13. oktobar/listopad 2009. Ministarstvo za financije BPK Goražde.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu dan-om objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde». Broj:03–14-1658/09 P R E M I J E R 17.09.2009.godine Nazif Uruči,v.r. G o r a ž d e

878

Na temelju članka 24. Zakona o Vladi Bosansko–podrinjskog kantona Go-ražde («Službene novine Bosansko–pod-rinjskog kantona Goražde» broj:5/03), Vlada Bosansko–podrinjskog kantona Go-ražde, na svojoj 37. redovitoj sjednici, od-ržanoj dana 17.09.2009.god., d o n o s i:

O D L U K U o odobravanju jednokratne novčane

pomoći za liječenje

Članak 1.

Odovom Odlukom odobrava se jednokratna novčana pomoć u iznosu od 1.000,00 KM, Ražanica Vedadu, za lije-čenje.

Članak 2.

Za provedbu ove Odluke zaduž-uje se Ministarstvo za financije Bosansko -podrinjskog kantona Goražde, a sredst-va osigurati iz Proračuna Vlade Bosans-ko–podrinjskog kantona Goražde, ekon-omski kod 614200 - Ostali grantovi po-jedincima.

Page 31: 2009. Akontacija za IV kvartal 2009.godine · koju određuje Medjunarodni Monetarni Fond za Stand by aranžman, trenutno 1,45% godišnje i isti će se koristiti za ubl-ažavanje efekata

13. oktobar/listopad 2009.

Sredstva uplatiti na račun broj: 09001001605 otvoren kod Raiffeisen ba-nke Sarajevo, broj: 1610000000000011.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu dan-om objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde». Broj:03–14-1705/09 P R E M I J E R 17.09.2009.godine Nazif Uruči,v.r. G o r a ž d e

879

Na temelju članka 24. Zakona o Vladi Bosansko–podrinjskog kantona Go-ražde («Službene novine Bosansko–pod-rinjskog kantona Goražde», broj:5/03), Vlada Bosansko–podrinjskog kantona Go-ražde, na svojoj 37. redovitoj sjednici, od-ržanoj dana 17.09.2009.god., d o n o s i:

O D L U K U o davanju suglasnosti Kantonalnoj

upravi za inspekcijske poslove Bosansko–podrinjskog kantona

Goražde za potpisivanje Sproazuma o prenosu vlasništva nad opremom

Članak 1.

Ovom Odlukom daje se suglasn-

ost direktoru Kantonalnoe uprave za in-spekcijske poslove Bosansko–podrinjsk-og kantona Goražde, za potpisivanje Sp-orazuma o prenosu vlasništva nad opre-mom, doniranom od strane USAID SPIRA.

Članak 2.

Za provedbu ove Odluke zaduž-

Broj 11 – strana 1057

uje se direktor Kantonalne uprave za isnpekcijske poslove Bosansko–podrinj-skog kantona Goražde.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu dan-om objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde». Broj:03–14-1706/09 P R E M I J E R 17.09.2009.godine Nazif Uruči,v.r. G o r a ž d e

880

Na temelju članka 24. Zakona o Vladi Bosansko–podrinjskog kantona Go-ražde («Službene novine Bosansko–pod-rinjskog kantona Goražde», broj:5/03), Vlada Bosansko–podrinjskog kantona Go-ražde, na svojoj 37. redovitoj sjednici, od-ržanoj dana 17.09.2009.god., d o n o s i:

O D L U K U o davanju suglasnosti Kantonalnoj

upravi za inspekcijske poslove Bosansko–podrinjskog kantona

Goražde za uspostavljanje CYTO VEZE ADSL

Članak 1.

Ovom Odlukom daje se suglasn-

ost Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Bosansko–podrinjskog kantona Goražde, za uspostavljanje CYTO VEZE ADSL.

Članak 2.

Za provedbu ove Odluke zaduž-uju se Ministarstvo za financije i Kanto-

Page 32: 2009. Akontacija za IV kvartal 2009.godine · koju određuje Medjunarodni Monetarni Fond za Stand by aranžman, trenutno 1,45% godišnje i isti će se koristiti za ubl-ažavanje efekata

Broj 11 – strana 1058 nalna uprava za isnpekcijske poslove Bosansko–podrinjskog kantona Goražde, svako u dijelu svojih nadležnosti.

Članak 3. Sredstva za provedbu ove Odlu-ke obezbjeđena su u Proračunu Kanton-alne uprave za inspekcijske poslove Bo-sansko-podrinjskog kantona Goražde, na ekonomskom kodu 613900- Ugovorene i druge posebne usluge.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu dan-om objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde». Broj:03–14-1707/09 P R E M I J E R 17.09.2009.godine Nazif Uruči,v.r. G o r a ž d e

881

Na temelju članka 24. Zakona o Vladi Bosansko–podrinjskog kantona Go-ražde («Službene novine Bosansko–pod-rinjskog kantona Goražde», broj:5/03), Vlada Bosansko–podrinjskog kantona Go-ražde, na svojoj 37. redovitoj sjednici, od-ržanoj dana 17.09.2009.god., d o n o s i:

O D L U K U o davanju suglasnosti za plaćanje

računa broj: 06/09 od 01.07.2009.godine

Članak 1. Daje se suglasnost Službi za zaje-dničke poslove kantonalnih organa Bos ansko–podrinjskog kantona Goražde za

13. oktobar/listopad 2009.

plaćanje računa broj:06/09 od 01.07.2009. godine, Obrtničkoj automehaničarskoj i vulkanizerskoj radnji «ESO» Goražde, u iznosu od 1.926,10 KM, za popravku mo-tornog vozila OPEL ASTRA.

Članak 2. Za provedbu ove Odluke zaduž-uje se Ministarstvo za financije, a sredst-va osigurati u Proračunu Službe za zaje-dničke poslove kantonalnih organa Bos-ansko–podrinjskog kantona Goražde, ek-onomski kod 613700 - Izdaci za tekuće održavanje. Sredstva uplatiti na žiroračun 1610300000480049 kod Raiffeisen ban-ke d.d.

Članak 3.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko–podri-njskog kantona Goražde». Broj:03–14-1662/09 P R E M I J E R 17.09.2009.godine Nazif Uruči,v.r. G o r a ž d e

882

Na temelju članka 24. Zakona o Vladi Bosansko–podrinjskog kantona Go-ražde («Službene novine Bosansko–pod-rinjskog kantona Goražde», broj:5/03), Vlada Bosansko–podrinjskog kantona Go-ražde, na svojoj 37. redovitoj sjednici, od-ržanoj dana 17.09.2009.god., d o n o s i:

O D L U K U o plaćanju sudske takse za tužbu

iz pasivnog podbilansa

Page 33: 2009. Akontacija za IV kvartal 2009.godine · koju određuje Medjunarodni Monetarni Fond za Stand by aranžman, trenutno 1,45% godišnje i isti će se koristiti za ubl-ažavanje efekata

13. oktobar/listopad 2009.

Članak 1.

Ovom Odlukom odobravaju se sr-

edstva za plaćanje sudske takse po tužbi Bosansko–podrinjskog kantona Goražde - Agencije za privatizaciju, protiv tuže-nog «MERKUR» d.d. KRANJ (pravni sljednik «CHEMO» Ljubljana). Taksa se odnosi na uloženu žalbu, a po Opomeni za plaćanje sudske takse Opr.Št.VI Pg 1356/2007 od 04.09.2009.godine. Uplatu izvršiti u korist:

Okrožno sodišče v Ljubljana, Tavčarjeva 9, Ljubljana, iznos od 12,32 eura kod NLB d.d. Ljubljana br. 02010-0010939238, SWIFT coda LJBASI2X sk-lic:99, na ime VI Pg-1356/2007.

Članak 2.

Za provedbu ove Odluke zaduž-uje se Ministarstvo za financije Bosansko –podrinjskog kantona Goražde, a sredst-va osigurati iz Proračuna Agencije za privatizaciju Bosansko–podrinjskog ka-ntona Goražde, ekonomski kod 613900 - Ugovrene usluge i druge posebne uslu-ge.

Sredstva uplatiti prema Opome-ni koju dostavljamo u prilogu ove Od-luke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu dan-om objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde». Broj:03–14-1688/09 P R E M I J E R 17.09.2009.godine Nazif Uruči,v.r. G o r a ž d e

Broj 11 – strana 1059

883

Na temelju članka 24. Zakona o Vladi Bosansko–podrinjskog kantona Go-ražde («Službene novine Bosansko–pod-rinjskog kantona Goražde», broj:5/03), Vlada Bosansko–podrinjskog kantona Go-ražde, na svojoj 37. redovitoj sjednici, od-ržanoj dana 17.09.2009.god., d o n o s i:

O D L U K U o izmjeni i dopuni Odluke o pravu, visini i načinu reguliranja troškova

za uposlenike Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u svezi sa uporabom

službenih telefona, sredstava reprezentacije i drugih troškova koji nisu regulirani drugim propisima

Članak 1.

Ovom Odlukom vrši se izmjena i dopuna Odluke o pravu, visini i načinu reguliranja troškova za uposlenike Bosa-nsko-podrinjskog kantona Goražde u sv-ezi sa uporabom službenih telefona, sre-dstava reprezentacije i drugih troškova koji nisu regulirani drugim propisima, na način da se u članu 4. Odluke dodaje novi stavak 4, koji glasi:

«Limiti za potrošnju za mobilne i fiksne telefone, regulirani člankom 3. i 4. ove Odluke odnose se na direktnu pot-rošnju impulsa i u odobreni iznos ne ul-aze drugi troškovi na računu, a koji se odnose na plaćanje poreza na dodatnu vrijednost, rate za nabavljene telefone, te druge takse koje nisu direktna potrošnja».

Članak 2. Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči

Page 34: 2009. Akontacija za IV kvartal 2009.godine · koju određuje Medjunarodni Monetarni Fond za Stand by aranžman, trenutno 1,45% godišnje i isti će se koristiti za ubl-ažavanje efekata

Broj 11 – strana 1060 Kantona, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko–podri-njskog kantona Goražde». Broj:03–14-1708/09 P R E M I J E R 17.09.2009.godine Nazif Uruči,v.r. G o r a ž d e

884

Na temelju članka 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Go-ražde («Službene novine Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde», broj:5/03), te na temelju članka 7. Zakona o javnim nabavkama («Službeni glasnik Bosne i Hercegovine», broj:49/04), Vlada Bosan-sko-podrinjskog kantona Goražde, na sv-ojoj 37. redovitoj sjednici, održanoj dana 17.09.2009.godine, d o n o s i:

R J E Š E N J E o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka odabira

najpovoljnijeg ponuđača za obavljanje postupka izvođenja dislocirane nastave Ekonomskog fakulteta

Članak 1.

Imenuje se Povjerenstvo za prov-

edbu postupka odabira najpovoljnijeg ponuđača za obavljanje postupka izvo-đenja dislocirane nastave Ekonomskog fakulteta u sastavu:

1. Emir Sijerčić, predsjednik, 2. Amir Duhović, član, 3. Emira Drakovac, član, 4. Sandra Baljević, sekretar Povjerenstva

Članak 2.

Povjerenstvo iz članka 1. ovog Rješenja provest će postupak odabira naj-

13. oktobar/listopad 2009.

povoljnijeg ponuđača za pružanje uslu-ga dislocirane nastave metodom prego-varačkog postupka.

Članak 3.

Po završetku postupka iz članka 2. ovog Rješenja, Povjerenstvo će uputiti prijedlog Vladi BPK Goražde za odabir najpovoljnijeg ponuđača.

Članak 4.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko-podri-njskog kantona Goražde». Broj:03–38-1710/09 P R E M I J E R 17.09.2009.godine Nazif Uruči,v.r. G o r a ž d e

885

Na temelju članka 24. Zakona o Vladi Bosansko–podrinjskog kantona Go-ražde («Službene novine Bosansko–pod-rinjskog kantona Goražde», broj:5/03), te na temelju članka 11. Zakona o kantona-lnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne Uprave («Službene novine Bosansko–podrinjskog kantona Goražde», broj:5/03), Vlada Bosansko–podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 37. redovitoj sjednici, održanoj dana 17.09.2009.godi-ne, d o n o s i:

O D L U K U o davanju suglasnosti za pokretanje

procedure o provedbi nastavnih aktivnosti dislocirane nastave

Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na području Bosansko-

podrinjskog kantona Goražde za 2009/2010. godinu

Page 35: 2009. Akontacija za IV kvartal 2009.godine · koju određuje Medjunarodni Monetarni Fond za Stand by aranžman, trenutno 1,45% godišnje i isti će se koristiti za ubl-ažavanje efekata

13. oktobar/listopad 2009.

I

Daje se suglasnost za pokretanje procedure o provedbi nastavnih aktiv-nosti dislocirane nastave Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na po-dručju Bosansko-podrinjskog kantona Go-ražde, a što je sukladno Memorandumu o razumijevanju i dugoročnoj saradnji zaključenom između Kantona Sarajevo, Ministarstva za obrazovanje i znanost i Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Ministarstva za obrazovanje, znanost, kulturu i sport br. 11-02-28549 od 25.10. 2006. godine i br. 10-38-1068/06 od 31. 10.2006. godine.

II

Za provedbu navedenih aktivno-sti zadužuje se Ministarstvo za obrazo-vanje, znanost, kulturu i sport Bosansko -podrinjskog kantona Goražde, a sredst-va za provedbu istog planirana su u Pr-oračunu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

III

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko-podri-njskog kantona Goražde». Broj:03–38-1711/09 P R E M I J E R 17.09.2009.godine Nazif Uruči,v.r. G o r a ž d e

886

Na temelju članka 24. Zakona o Vladi Bosansko–podrinjskog kantona Go-ražde («Službene novine Bosansko–pod-rinjskog kantona Goražde», broj:5/03) i Odluke Skupštine Bosansko–podrinjsk-

Broj 11 – strana 1061

og kantona Goražde, broj:01-14-464/09 od 19.05.2009.godine o usvajanju Prog-rama «Podsticaj za poljoprivredu» za 2009.godinu, Vlada Bosansko–podrinjsk-og kantona Goražde, na svojoj 38. redo-vitoj sjednici, održanoj dana 01.10.2009. godine, d o n o s i:

O D L U K U o odobravanju novčanih sredstava za sufinanciranje izlagača na 36. Gradačačkom sajmu Gradačac

2009.godine

Članak 1. Ovom Odlukom odobravaju se novčana sredstva izlagačima na 36. Gra-dačačkom sajmu i to: (ZZ »Agropodri-nje», UPKM «Dani jabuke», MPK «Mlin» Ustikolina i UP BPK Goražde), u iznosu od 1.000,00 KM.

Članak 2.

Za provedbu ove Odluke zaduž-uju se Ministarstvo za gospodarstvo i Ministarstvo za financije Bosansko–pod-rinjskog kantona Goražde, a sredstva os-igurati iz Proračuna Ministarstva za gos-podarstvo Bosansko–podrinjskog kanto-na Goražde, ekonomski kod 614 400-HAP 002 – Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji (ostvarenje podsticaja po participacijama – sajmovi, seminari, edukacije). Sredstva uplatiti na žiro-račun UPKM «Dani jabuke» otvoren kod NLB d.d. Tuzla Podružnica Goražde, broj: 1327310410340312.

Članak 3.

Odluka stupa na snagu danom

Page 36: 2009. Akontacija za IV kvartal 2009.godine · koju određuje Medjunarodni Monetarni Fond za Stand by aranžman, trenutno 1,45% godišnje i isti će se koristiti za ubl-ažavanje efekata

Broj 11 – strana 1062 objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko-podri-njskog kantona Goražde».

Broj:03–14-1750/09 P R E M I J E R 01.10.2009.godine Nazif Uruči,v.r. G o r a ž d e

887

Na temelju članka 24. Zakona o Vladi Bosansko–podrinjskog kantona Go-ražde («Službene novine Bosansko–pod-rinjskog kantona Goražde», broj:5/03) i Odluke Skupštine Bosansko–podrinjsk-og kantona Goražde, broj:01-14-464/09 od 19.05.2009.godine o usvajanju Prog-rama «Podsticaj za poljoprivredu» za 2009.godinu utvrđenih Proračunom Bo-sansko–podrinjskog kantona Goražde za 2009.godinu, Vlada Bosansko–podrinjs-kog kantona Goražde, na svojoj 38. red-ovitoj sjednici, održanoj dana 01.10.2009. godine, d o n o s i:

O D L U K U o odobravanju novčanih sredstava

Općini Foča-Ustikolina za organiziranje sajma

«Festival okusa-Ustikolina 2009.»

Članak 1.

Ovom Odlukom odobravaju se novčana sredstva u iznosu od 1.000,00 KM Općini Foča-Ustikolina za organizi-ranje sajma «Festival okusa-Ustikolina 2009».

Članak 2. Za provedbu ove Odluke zaduž-uju se Ministarstvo za gospodarstvo i Ministarstvo za financije Bosansko–pod-rinjskog kantona Goražde, a sredstva os-

13. oktobar/listopad 2009. igurati iz Proračuna Ministarstva za gos-podarstvo Bosansko–podrinjskog kanto-na Goražde, ekonomski kod 614400-HAP 002 - Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji (ostvarivanje podsticaja po participacijama - sajmovi, seminari, edukacije).

Članak 3.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko-podri-njskog kantona Goražde».

Broj:03–14-1752/09 P R E M I J E R 01.10.2009.godine Nazif Uruči,v.r. G o r a ž d e

888

Na temelju članka 24. Zakona o Vladi Bosansko–podrinjskog kantona Go-ražde («Službene novine Bosansko–pod-rinjskog kantona Goražde», broj:5/03), Vlada Bosansko–podrinjskog kantona Go-ražde, na svojoj 38. redovitoj sjednici, od-ržanoj dana 01.10.2009.gоd., d o n o s i:

O D L U K U o davanju suglasnosti za popunu

upražnjenog radnog mjesta državnog službenika

Članak 1.

Ovom Odlukom daje se suglasn-ost Ministru za gospodarstvo Bosansko–podrinjskog kantona Goražde da izvrši raspisivanje konkursa za popunu upra-žnjenog radnog mjesta državnog službe-nika i to:

1. Direktor Kantonalne uprave za šum-arstvo u Ministarstvu za gospodarst-vo – 1 (jedan) izvršilac.

Page 37: 2009. Akontacija za IV kvartal 2009.godine · koju određuje Medjunarodni Monetarni Fond za Stand by aranžman, trenutno 1,45% godišnje i isti će se koristiti za ubl-ažavanje efekata

13. oktobar/listopad 2009.

Članak 2.

Za provedbu ove Odluke zaduž-uje se Ministarstvo za gospodarstvo Bo-sansko–podrinjskog kantona Goražde.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu dan-om objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko–pod-rinjskog kantona Goražde».

Broj:03–34-1753/09 P R E M I J E R 01.10.2009.godine Nazif Uruči,v.r. G o r a ž d e

889

Na temelju članka 24. Zakona o Vladi Bosansko–podrinjskog kantona Go-ražde («Službene novine Bosansko–pod-rinjskog kantona Goražde», broj:5/03) i Odluke o davanju suglasnosti na Progr-am «Podsticaj za poljoprivredu» za 2009. godinu («Službene novine Bosansko–po-drinjskog kantona Goražde», broj: 6/09), Vlada Bosansko–podrinjskog kantona Go-ražde, na svojoj 38. redovitoj sjednici, od-ržanoj dana 01.10.2009.god., d o n o s i:

O D L U K U o davanju suglasnosti za isplatu

novčanih sredstava Veterinarskom faklutetu u Sarajevu za izvršeno

dijagnostičko ispitivanje na bjesnilo

Članak 1. Ovom Odlukom daje se suglas-nost Ministarstvu za gospodarstvo Bo-sansko–podrinjskog kantona Goražde, da isplati novčana sredstva Veterinarsk-om fakultetu u Sarajevu za izvršeno di- jagnostičko ispitivanje na bjesnilo u iz-

Broj 11 – strana 1063 nosu 93,60 KM.

Članak 2. Za provedbu ove Odluke zaduž-uju se Ministarstvo za gospodarstvo i Ministarstvo za financije Bosansko–pod-rinjskog kantona Goražde, a sredstva će se osigurati iz Proračuna Ministarstva za gospodarstvo, sa ekonomskog koda 614400 - HAP 002 - podsticaj poljopriv-rednoj proizvodnji, dijagnostičko ispiti-vanje zakonom predviđeno. Sredstva uplatiti na žiro-račun Veterinarskog fakulteta u Sarajevu broj: 3389002208310352 kod UniCredit Bank Sarajevo.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu dan-om objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko–pod-rinjskog kantona Goražde».

Broj:03–14-1754/09 P R E M I J E R 01.10.2009.godine Nazif Uruči,v.r. G o r a ž d e

890

Na temelju članka 24. Zakona o Vladi Bosansko–podrinjskog kantona Go-ražde («Službene novine Bosansko–pod-rinjskog kantona Goražde», broj:5/03), Vlada Bosansko–podrinjskog kantona Go-ražde, na svojoj 38. redovitoj sjednici, od-ržanoj dana 01.10.2009.god., d o n o s i:

O D L U K U o davanju suglasnosti

na Program utroška sredstava «Rekonstrukcija cesta i mostova

na području Bosansko – podrinjskog kantona Goražde za 2009.godinu»

Page 38: 2009. Akontacija za IV kvartal 2009.godine · koju određuje Medjunarodni Monetarni Fond za Stand by aranžman, trenutno 1,45% godišnje i isti će se koristiti za ubl-ažavanje efekata

Broj 11 – strana 1064

Članak 1. Ovom Odlukom daje se suglas-nost na Program utroška sredstava «Re-konstrukcija cesta i mostova, utvrđenih u Proračunu Ministarstva za gospodar-stvo - Direkcija za ceste Bosansko–pod-rinjskog kantona Goražde» za 2009.god-inu, na ekonomskom kodu 821600 – Re-konstrukcija cesta i mostova u iznosu od 220.000,00 KM.

Članak 2. Za provedbu ove Odluke zaduž-uju se Ministarstvo za gospodarstvo - Direkcija za ceste i Ministarstvo za fina-ncije Bosansko–podrinjskog kantona Go-ražde, svako u okviru svoje nadležnosti, a sredstva osigurati iz Proračuna Minis-tarstva za gospodarstvo - Direkcija za ceste Bosansko–podrinjskog kantona Go-ražde, ekonomski kod 821600 – Rekon-strukcija cesta i mostova.

Članak 3. Program iz članka 1. ove Odluke sastavni je dio ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu dan-om objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko–pod-rinjskog kantona Goražde». Broj:03–14-1755/09 P R E M I J E R 01.10.2009.godine Nazif Uruči,v.r. G o r a ž d e

891

Na temelju članka 24. Zakona o Vladi Bosansko–podrinjskog kantona Go- ražde («Službene novine Bosansko–pod-

13. oktobar/listopad 2009. rinjskog kantona Goražde», broj:5/03) i Odluke Skupštine Bosansko–podrinjsk-og kantona Goražde o osnivanju lovišta na području Bosansko–podrinjskog kan-tona Goražde, broj:01-26-557/09 od 11. 06.2009.godine, Vlada Bosansko–podri-njskog kantona Goražde, na svojoj 38. redovitoj sjednici, održanoj dana 01.10. 2009.godine, d o n o s i:

O D L U K U o davanju privremene suglasnosti na godišnje planove gospodarenja

lovištima

Članak 1.

Ovom Odlukom daje se privre-mena suglasnost na godišnje planove go-spodarenja lovištima u lovnoj 2009/2010. godini korisnicima lovišta i to Lovačk-om društvu «Grebak», Lovačkom društ-vu «Rasoha», Lovačkom društvu «Bise-rna» i gospodarskom društvu «Bijela vo-da» d.o.o. Prača, sa kojima su zaključeni Ugovori za obavljanje djelatnosti lova uključujući brigu o divljači i organizaciji sportsko-rekreativnog lova na području Bosansko–podrinjskog kantona Goražde.

Članak 2.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko-podri-njskog kantona Goražde».

Broj:03–26-1736/09 P R E M I J E R 01.10.2009.godine Nazif Uruči,v.r. G o r a ž d e

892

Na temelju članka 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Go-

Page 39: 2009. Akontacija za IV kvartal 2009.godine · koju određuje Medjunarodni Monetarni Fond za Stand by aranžman, trenutno 1,45% godišnje i isti će se koristiti za ubl-ažavanje efekata

13. oktobar/listopad 2009. ražde («Službene novine Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde», broj:5/03), Programa utroška sredstava Ministarst-va za socijalnu politiku, zdravstvo, rase-ljene osobe i izbjeglice, sa ekonomskog koda 614200 (JAM 001) – Izdaci za rase-ljene osobe («Službene novine Bosansko –podrinjskog kantona Goražde», broj: 5/09), te Odluke Vlade Bosansko–pod-rinjskog Goražde o davanju suglasnosti na Projekat «Pružanje podrške povratni-cima za rješavanje pitanja vodosnabdije-vanja u mjestima povratka na području Gornjedrinske regije u 2009.godini», broj: 03-14-1405/09 od 29.07.2009.godine (us-vojene na 30. redovitoj sjednici Vlade BPK Goražde), Vlada Bosansko-podrinj-skog kantona Goražde, na svojoj 38. red-ovitoj sjednici, održanoj dana 01.10.2009. godine, d o n o s i :

O D L U K U o odobravanju financijskih sredstava za uplatu avansa za implementaciju

Projekta «Pružanje podrške povratnicima za rješavanje pitanja

vodosnabdijevanja u mjestima povratka na području Gornjedrinske

regije u 2009.godini»

Članak 1.

Odobravaju se financijska sredst-va u iznosu od 4.040,00 KM za proved-bu Projekta «Pružanje podrške povratni-cima za rješavanje pitanja vodosnabdije-vanja u mjestima povratka na području Gornjedrinske regije u 2009.godini», pre-dviđena Ugovorom broj:08-14-1561-7/09 od 14.09.2009.godine koji je sastavni dio ove Odluke.

Članak 2.

Sredstva u iznosu od 4.040,00 KM

Broj 11 – strana 1065 isplatiti na teret Proračuna Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raselje-ne osobe i izbjeglice ekonomski kod 614200 (JAM 001) – Izdaci za raseljene osobe, na žiroračun implementatora pr-ojekta, Regionalnog odbora za povrat-ak u jugoistočnu Bosnu, broj:16103000 042187 otvoren kod Raiffeisen banke Sarajevo – podružnica Goražde.

Članak 3.

Za provedbu ove Odluke zaduž-

uju se Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljene osobe i izbjeglice i Ministarstvo za financije Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu dan-om objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde». Broj:03–14-1756/09 P R E M I J E R 01.10.2009.godine Nazif Uruči,v.r. G o r a ž d e

893

Na temelju članka 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Go-ražde («Službene novine Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde», broj:5/03), i Programa utroška sredstava Ministarst-va za socijalnu politiku, zdravstvo, rase-ljene osobe i izbjeglice sa ekonomskog koda 614200 (JAM 003) Ostali grantovi pojedincima za 2009.godinu broj:08-14-1092-4/09 od 21.04.2009.godine, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 38. redovitoj sjednici, održanoj dana 01.10.2009.godine, d o n o s i :

Page 40: 2009. Akontacija za IV kvartal 2009.godine · koju određuje Medjunarodni Monetarni Fond za Stand by aranžman, trenutno 1,45% godišnje i isti će se koristiti za ubl-ažavanje efekata

Broj 11 – strana 1066

O D L U K U o odobravanju isplate novčanih sredstava na ime sufinanciranja

Projekta „Podrška ženama žrtvama rata u općinama Goražde i Pale/Prača“

Članak 1.

Ovom Odlukom odobrava se is-

plata novčanih sredstava u iznosu od 8.000,00 KM na ime sufinanciranja pro-jekta „Podrška ženama žrtvama rata u općinama Goražde i Pale/Prača“, a na temelju članka 2. Memoranduma o razu-mijevanju, broj: 08-35-1586-7/09 od 14. 09.2009.godine, potpisanog između Mi-nistarstva za socijalnu politiku, zdravst-vo, raseljene osobe i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i huma-nitarne organizacije Hilfswerk Austria.

Članak 2.

Spisak korisnika projekta iz član-ka 1. Odluke sastavni je dio ove Odluke.

Članak 3.

Odobrena novčana sredstva iz čl-anka 1. ove odluke isplatiti na teret Pro-računa Ministarstva za socijalnu politi-ku, zdravstvo, raseljene osobe i izbjeg-lice, ekonomski kod 614200 (JAM 003) – Ostali grantovi pojedincima, a u korist Humanitarne organizacije Hilfswerk Au-stria na transakcijski račun broj: 140101 0077777737 kod Volksbank BH d.d. Sarajevo, račun KM br: 503021-155121 (Hilfswerk Austria CO-FUNDING).

Članak 4.

Za provedbu ove Odluke zaduž-uju se Ministarstvo za financije i Minis-

13. oktobar/listopad 2009. tarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljene osobe i izbjeglice Bosansko-po-drinjskog kantona Goražde.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu dan-om objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u »Službenim novinama Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde». Broj:03–14-1757/09 P R E M I J E R 01.10.2009.godine Nazif Uruči,v.r. G o r a ž d e

894

Na temelju članka 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Go-ražde («Službene novine Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde», broj:5/03), te Odluke o davanju suglasnosti na Pro-gram utroška sredstava Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljene osobe i izbjeglice, sa ekonomskog koda 614200(JAM 003) – Ostali grantovi poje-dincima, broj:03-14-699/09 od 23.04.2009. godine i broj:03-14-1570/09 od 07.09.2009. godine, Vlada Bosansko-podrinjskog ka-ntona Goražde, na svojoj 38. redovitoj sjednici, održanoj dana 01.10.2009.godine, d o n o s i:

O D L U K U o dodjeli jednokratne novčane pomoći

Ćatović Almi za liječenje

Članak 1. Odobrava se isplata novčanih sr-edstava u ukupnom iznosu 200,00 KM (slovima:dvije stotine konvertibilnih ma-raka) na ime jednokratne novčane pom-

Page 41: 2009. Akontacija za IV kvartal 2009.godine · koju određuje Medjunarodni Monetarni Fond za Stand by aranžman, trenutno 1,45% godišnje i isti će se koristiti za ubl-ažavanje efekata

13. oktobar/listopad 2009. oći Ćatović Almi iz Goražda (JMBG 2704982136533), za liječenje.

Članak 2. Odobrena sredstva, iz članka 1. Odluke, isplatiti na teret Proračuna Min-istarstva za socijalnu politiku, zdravst-vo, raseljene osobe i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, ekonom-ski kod 614200 (JAM 003) – Ostali gran-tovi pojedincima, korisniku Ćatović Al-mi, na račun broj: 1610300000000093 pa-rtija broj: 09-30-03973-0 kod Raiffeisen banke Sarajevo podružnica Goražde.

Članak 3. Za provedbu ove odluke zaduž-uju se Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljene osobe i izbjeglice i Ministarstvo za financije Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde.

Članak 4. Ova Odluka stupa na snagu dan-om objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde». Broj:03–14-1761/09 P R E M I J E R 01.10.2009.godine Nazif Uruči,v.r. G o r a ž d e

895

Na temelju članka 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Go-ražde («Službene novine Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde», broj:5/03), te Odluke o davanju suglasnosti na Pro-gram utroška sredstava Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljene osobe i izbjeglice, sa ekonomskog koda

Broj 11 – strana 1067 614200 (JAM 003) – Ostali grantovi po-jedincima, broj:03-14-699/09 od 23.04.2009. godine i broj:03-14-1570/09 od 07.09.2009. godine, Vlada Bosansko-podrinjskog ka-ntona Goražde, na svojoj 38. redovitoj sjednici, održanoj dana 01.10.2009.godine, d o n o s i:

O D L U K U o dodjeli jednokratne novčane pomoći

Brezac Hasanu za liječenje kćeri

Članak 1.

Odobrava se isplata novčanih sr-edstava u ukupnom iznosu 200,00, KM (slovima: dvije stotine konvertibilnih maraka) na ime jednokratne novčane pomoći Brezac Hasanu iz Goražda, za liječenje kćeri Brezac Admire (JMBG 2106991135006).

Članak 2.

Odobrena sredstva, iz članka 1. Odluke isplatiti na teret Proračuna Min-istarstva za socijalnu politiku, zdravst-vo, raseljene osobe i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, ekonom-ski kod 614200 (JAM 003) – Ostali gran-tovi pojedincima, korisniku Brezac Has-anu, na račun NLB Tuzlanska banka po-družnica Goražde.

Članak 3.

Za provedbu ove Odluke zaduž-uju se Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljene osobe i izbjeglice i Ministarstvo za financije Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu dan-

Page 42: 2009. Akontacija za IV kvartal 2009.godine · koju određuje Medjunarodni Monetarni Fond za Stand by aranžman, trenutno 1,45% godišnje i isti će se koristiti za ubl-ažavanje efekata

Broj 11 – strana 1068 om objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde». Broj:03–14-1760/09 P R E M I J E R 01.10.2009.godine Nazif Uruči,v.r. G o r a ž d e

896

Na temelju članka 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Go-ražde («Službene novine Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde», broj:5/03), te Odluke o davanju suglasnosti na Pro-gram utroška sredstava Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljene osobe i izbjeglice, sa ekonomskog koda 614200 (JAM 003) – Ostali grantovi po-jedincima, broj:03-14-699/09 od 23.04.2009. godine i broj:03-14-1570/09 od 07.09.2009. godine, Vlada Bosansko-podrinjskog ka-ntona Goražde, na svojoj 38. redovitoj sjednici, održanoj dana 01.10.2009.godine, d o n o s i:

O D L U K U o dodjeli jednokratne novčane pomoći

Kovačević Bošku, za liječenje

Članak 1. Odobrava se isplata novčanih sr-edstava u ukupnom iznosu 200,00 KM (slovima: dvije stotine konvertibilnih ma-raka) na ime jednokratne novčane pom-oći Kovačević Bošku iz Goražda, za lije-čenje.

Članak 2. Odobrena sredstva iz članka 1. Odluke, isplatiti na teret Proračuna Min-

13. oktobar/listopad 2009. istarstva za socijalnu politiku, zdravst-vo, raseljene osobe i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, ekonom-ski kod 614200 (JAM 003) – Ostali gran-tovi pojedincima, korisniku Kovačević Bošku, na račun NLB Tuzlanska banka podružnica Goražde.

Članak 3. Za provedbu ove Odluke zaduž-uju se Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljene osobe i izbjeglice i Ministarstvo za financije Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde.

Članak 4. Ova Odluka stupa na snagu dan-om objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde». Broj:03–14-1759/09 P R E M I J E R 01.10.2009.godine Nazif Uruči,v.r. G o r a ž d e

897

Na temelju članka 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Go-ražde («Službene novine Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde», broj:5/03), te Odluke o davanju suglasnosti na Pro-gram utroška sredstava Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljene osobe i izbjeglice, sa ekonomskog koda 614200 (JAM 003) – Ostali grantovi po-jedincima, broj:03-14-699/09 od 23.04. 2009.godine i broj:03-14-1570/09 od 07.-09.2009.godine, Vlada Bosansko-podrinj-skog kantona Goražde, na svojoj 38. re-dovitoj sjednici, održanoj dana 01.10.2009. godine, d o n o s i:

Page 43: 2009. Akontacija za IV kvartal 2009.godine · koju određuje Medjunarodni Monetarni Fond za Stand by aranžman, trenutno 1,45% godišnje i isti će se koristiti za ubl-ažavanje efekata

13. oktobar/listopad 2009.

O D L U K U o dodjeli jednokratne novčane pomoći

Prelo Samiji za liječenje

Članak 1. Odobrava se isplata novčanih sr-edstava u ukupnom iznosu 200,00 KM (slovima:dvijestotinekonvertibilnih ma-raka) na ime jednokratne novčane pom-oći Prelo Samiji iz Goražda (JMBG 100 4941135004), za liječenje.

Članak 2. Odobrena sredstva, iz članka 1. Odluke, isplatiti na teret Proračuna Min-istarstva za socijalnu politiku, zdravst-vo, raseljene osobe i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, ekonom-ski kod 614200 (JAM 003) – Ostali gran-tovi pojedincima korisniku Prelo Sami-ji, na račun NLB Tuzlanska banka Gora-žde.

Članak 3. Za provedbu ove odluke zaduž-uju se Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljene osobe i izbjeglice i Ministarstvo za financije Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde.

Članak 4. Ova Odluka stupa na snagu dan-om objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde». Broj:03–14-1758/09 P R E M I J E R 01.10.2009. godine Nazif Uruči,v.r. G o r a ž d e

Broj 11 – strana 1069

898

Na temelju članka 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Go-ražde («Službene novine Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde», broj:5/03) i Programa utroška sredstava Ministarst-va za socijalnu politiku, zdravstvo, rase-ljene osobe i izbjeglice sa ekonomskog koda 614200 (JAM 003) Ostali grantovi pojedincima za 2009.godinu broj:08-14-1092-4/09 od 21. 04. 2009. godine, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 38. redovitoj sjednici, održanoj dana 01.10.2009.godine, d o n o s i :

O D L U K U o isplati novčanih sredstava Udruženju

oboljelih od karcinoma dojke i drugih malignih oboljenja «BISER»

Goražde

Članak 1.

Ovom Odlukom odobrava se is-plata novčanih sredstava u ukupnom iz-nosu od 500,00 KM na ime pokrića troš-kova prijevoza članica Udruženja obolje-lih od karcinoma dojke i drugih malig-nih oboljenja «BISER» Goražde do Saraj-eva, sa ciljem učešća u manifestaciji «Ra-ce for the cure» ili Trka – šetnja za lijek HERCEPTIN.

Članak 2.

Isplatu sredstava u ukupnom iz-nosu od 500,00 KM isplatiti na teret Pro-računa Ministarstva za socijalnu politi-ku, zdravstvo, raseljene osobe i izbjegli-ce, ekonomski kod 614200 (JAM 003) – Ostali grantovi pojedincima, na žiro-ra- čun Udruženja broj: 1610300005700007 Raiffeisen banka podružnica Goražde.

Page 44: 2009. Akontacija za IV kvartal 2009.godine · koju određuje Medjunarodni Monetarni Fond za Stand by aranžman, trenutno 1,45% godišnje i isti će se koristiti za ubl-ažavanje efekata

Broj 11 – strana 1070

Članak 3.

Za provedbu ove Odluke zaduž-uju se Ministarstvo za financije i Minis-tarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljene osobe i izbjeglice Bosansko-po-drinjskog kantona Goražde.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu dan-om objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde».

Broj:03-14-1762/09 P R E M I J E R 01.10. 2009. godine Nazif Uruči,v.r. G o r a ž d e

899

Na temelju članka 24. Zakona o Vladi Bosansko–podrinjskog kantona Go-ražde («Službene novine Bosansko–pod-rinjskog kantona Goražde», broj:5/03) i članka 44. Zakona o izvršenju Proračuna Bosansko–podrinjskog kantona Goražde za 2009.godinu («Službene novine Bosa-nsko–podrinjskog kantona Goražde», broj:04/09), Vlada Bosansko–podrinjsk-og kantona Goražde, na svojoj 38. redo-vitoj sjednici, održanoj dana 01.10.2009. godine, d o n o s i:

O D L U K U o davanju suglasnosti na Program

izmjena i dopuna Programa utroška sredstava Ministarstva za socijalnu

politiku, zdravstvo, raseljene osobe i izbjeglice sa ekonomskog koda 614200

(JAM 003) –Ostali grantovi pojedincima, za 2009.godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom daje se suglasn-

13. oktobar/listopad 2009. ost na Program izmjena i dopuna Prog-rama utroška sredstava iz Proračuna Mi-nistarstva za socijalnu politiku, zdravst-vo, raseljene osobe i izbjeglice, sa ekono-mskog koda 614200 (JAM 003) – Ostali grantovi pojedincima, za 2009.godinu, u djelovima gdje je naveden iznos sredsta-va za raspodjelu po Programu.

Članak 2.

Program izmjena i dopuna Prog-rama utroška iz članka 1. Odluke, sasta-vni je dio ove Odluke.

Članak 3.

Za provedbu ove Odluke zaduž-uju se Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljene osobe i izbjeglice i Ministarstvo za financije Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde.

Članak 4.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko-podri-njskog kantona Goražde».

Broj:03–14-1763/09 P R E M I J E R 01.10.2009. godine Nazif Uruči,v.r. G o r a ž d e

---------------- 899a)

PROGRAM IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA

UTROŠKA SREDSTAVA Ministarstva za socijalnu politiku,

zdravstvo, raseljene osobe i izbjeglice ekonomski kod: 614200 (JAM 003) –

Ostali grantovi pojedincima,za 2009 g.

Članak 1.

Program utroška sredstava sa ek-

Page 45: 2009. Akontacija za IV kvartal 2009.godine · koju određuje Medjunarodni Monetarni Fond za Stand by aranžman, trenutno 1,45% godišnje i isti će se koristiti za ubl-ažavanje efekata

13. oktobar/listopad 2009. Broj 11 – strana 1071 onomskog koda 614200 (JAM 003) – Os-tali grantovi pojedincima, broj: 08-14-1092-4/09 i 08-14-2164-7/09, na koji je data suglasnost Vlade Bosansko-podri-njskog kantona Goražde, Odlukom broj: 03-14-699/09 od 23.04.2009.godine i broj: 03-14-1570/09 od 07.09.2009.godine, u dijelovima Programa gdje je iskazana vr-ijednost sredstava za raspodjelu, mijenja se i glasi: 2. SVRHA I OPIS PROGRAMA

2.4.Posebni ciljevi Programa

1) Planiran iznos sredstava:27.000,00 KM 2) Planiran iznos sredstava:25.000,00 KM 3) Planiran iznos sredstava:22.000,00 KM

4) Planiran iznos sredstava:27.000,00 KM 5) Planiran iznos sredstava:32.000,00 KM 6) Planiran iznos sredstava: 2.000,00 KM 3. KRITERIJUM ZA RASPODJELU SREDSTAVA 2) 2.2. Ukupan iznos sredstava koji će se u vidu grantova dodjeljivati po ovom temelju iznosi do 20.000 KM. (ogrjevno drvo). 4. POTREBNA SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA Tabela 1. mijenja se i glasi:

Tabela 1: Pregled potrebnih sredstava za provođenje programa

Red. Br.

NAZIV POSEBNOG CILJA

PLANIRANI IZNOS

SREDSTAVA (KM)

1. Osigurnje jednokratne novčane pomoći za zdravstveno zbrinjavanje

27.000

2. Osiguranje jednokratne novčane pomoći za osiguranje egzistencijalnih potreba

25.000

3. Osiguranje jednokratne pomoći u prehrambenim proizvodima 22.000 4. Dostizanje minimalnih stambenih potreba 27.000 5. Podrška razvoju djece i omladine 32.000 6. Pomoć za neplanirane i nepredviđene okolnosti 2.000 UKUPNO 135.000

Članak 2.

Ovaj Program stupa na snagu danom davanja suglasnosti od strane Vlade Bosa-

nsko-podrinjskog kantona Goražde. Broj:08-14-2164-14/09 M I N I S T A R 06.10.2009.godine Demir Imamović,v.r. G o r a ž d e

Page 46: 2009. Akontacija za IV kvartal 2009.godine · koju određuje Medjunarodni Monetarni Fond za Stand by aranžman, trenutno 1,45% godišnje i isti će se koristiti za ubl-ažavanje efekata

Broj 11 – strana 1072 900

Na temelju članka 24. Zakona o Vladi Bosansko–podrinjskog kantona Go-ražde («Službene novine Bosansko–pod-rinjskog kantona Goražde», broj:5/03), Vlada Bosansko–podrinjskog kantona Go-ražde, na svojoj 38. redovitoj sjednici, od-ržanoj dana 01.10.2009.god., d o n o s i:

O D L U K U o davanju suglasnosti za sklapanje

Ugovora o zakupu poslovnih prostorija

Članak 1. Ovom Odlukom daje se suglas-nost ministru Ministarstva za unutarnje poslove Bosansko–podrinjskog kantona Goražde da sklopi Ugovor o zakupu po-slovnih prostorija za potrebe Ministars-tva sigurnosti BiH - Služba za poslove sa strancima.

Članak 2. Potpisnici ovog Ugovora su:

1. Ministarstvo za unutarnje poslove Bosansko–podrinjskog kantona Go-ražde, koga predstavlja Ministar Nu-sret Sipović kao zakupodavac, i

2. Ministarstvo sigurnosti Bosne i Her-cegovine - Služba za poslove sa stra-ncima, koju predstavlja direktor Dra-gam Mektić kao zakupoprimac.

Članak 3.

Za provedbu ove Odluke zaduž-uje se Ministarstvo za unutarnje poslove Bosansko–podrinjskog kantona Goražde.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu dan-

13. oktobar/listopad 2009.

om objalvjivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko–pod-rinjskog kantona Goražde». Broj:03–49 1764/09 P R E M I J E R 01.10.2009.godine Nazif Uruči,v.r. G o r a ž d e

901

Na temelju članka 24. Zakona o Vladi Bosansko–podrinjskog kantona Go-ražde («Službene novine Bosansko–pod-rinjskog kantona Goražde» broj:5/03), Programa o utrošku sredstava sa koda 614300 «Grantovi neprofitnih organiza-cija» i Zakona o izvršenju Proračuna Bo-sansko–podrinjskog kantona Goražde («Službene novine Bosansko–podrinjsk-og kantona Goražde», broj:04/09), Vla-da Bosansko–podrinjskog kantona Gor-ažde, na svojoj 38. redovitoj sjednici, od-ržanoj dana 01.10.2009.god., d o n o s i:

O D L U K U

o odobravanju novčanih sredstava na ime pomoći za rad udruženja boračkih populacija za mjesec

rujan 2009. godine

Članak 1.

Odobravaju se novčana sredstva u iznosu od 7.205,00 KM na ime pomoći za rad udruženja boračkih populacija za mjesec rujan 2009.godine, i to:

- Savez RVI BPK “Sinovi Drine” Goražde 1.720,00 - Organizacija PŠiP BBPK Goražde 1.720,00 - Savez dobitnika najvećih ratnih priznanja BPK Goražde 840,00

Page 47: 2009. Akontacija za IV kvartal 2009.godine · koju određuje Medjunarodni Monetarni Fond za Stand by aranžman, trenutno 1,45% godišnje i isti će se koristiti za ubl-ažavanje efekata

13. oktobar/listopad 2009. - Udruženja građana demobiliziranih boraca ARBiH Goražde 1.200,00 - Udruženje ”Svjetlost Drine” 700,00 - Udruzenje Veterana rata, ZB, PL 1.025,00

Odobrana sredstva osigurati iz Proračuna Ministarstva za boračka pita-nja Bosansko–podrinjskog kantona Gor-ažde, ekonomski kod 614300 – Grantovi neprofitnih organizacija.

Članak 2.

Sredstva iz članka 1. ove Odluke isplaćuju se sukladno utvrđenim mjese-čnim anuitetima.

Za provedbu ove Odluke zaduž-uje se Ministarstvo za financije BPK Go-ražde, a sredstva uplatiti na žiro-račune organizacija:

- SRVI »Sinovi Drine» Goražde: 1990540005249733 - ABS - Organizacija PŠiPB BPKGoražde: 1011400000324239 - PBS - Savez DNRP «Zlatni ljiljani»: 1990540005884792 - ABS - Udruženje građana demobiliziranih

boraca ABIH: 1610300004930021 – Raiffeisen - Udruženje «Svjetlost Drine» 1990540006546332 - ABS - Udruženje Vetrana rata, ZB, PL 1610300005410074 -Raiffeisen

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu dan-om objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objavi-tiu «Službenim novinama Bosansko–po-drinjskog kantona Goražde»

Broj:03–14-1766/09 P R E M I J E R 01.10.2009.godine Nazif Uruči,v.r. G o r a ž d e

Broj 11 – strana 1073

902

Na temelju članka 24. Zakona o Vladi Bosansko–podrinjskog kantona Go-ražde («Službene novine Bosansko–pod-rinjskog kantona Goražde» broj:5/03), Programa o utrošku sredstava sa koda 614300 «Grantovi neprofitnih organiza-cija» i Zakona o izvršenju Proračuna Bo-sansko-podrinjskog kantona Goražde («Službene novine Bosansko–podrinjsk-og kantona Goražde», broj:04/09), Vla-da Bosansko–podrinjskog kantona Gor-ažde, na svojoj 38. redovitoj sjednici, od-ržanoj dana 01.10.2009.god., d o n o s i:

O D L U K U o odobravanju novčanih sredstava

za Projekat poboljšanja statusa boračkih populacija za mjesec

rujan 2009.godine

Članak 1.

Odobravaju se novčana sredstva u iznosu od 2.800,00 KM na ime sufina-nciranja troškova zajedničkog Projekta poboljšanja statusa boračke populacije u 2009.godini za mjesec rujan.

Članak 2.

Odobrena sredstva osigurati iz Proračuna Ministarstva za boračka pita-nja Bosansko-podrinjskog kantona Gor-ažde, ekonomski kod 614300 - Grantovi neprofitnih organizacija.

Članak 3.

Za provedbu ove Odluke zaduž-uje se Ministarstvo za financije Bosansko -podrinjskog kantona Goražde, a sredst-va uplatiti nositelju Projekta, Savezu RVI «Sinovi Drine» Goražde, na žiro-ra-

Page 48: 2009. Akontacija za IV kvartal 2009.godine · koju određuje Medjunarodni Monetarni Fond za Stand by aranžman, trenutno 1,45% godišnje i isti će se koristiti za ubl-ažavanje efekata

Broj 11 – strana 1074 čun broj:1990540005249733 otvoren kod SPARKASSE banke Goražde.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu dan-om objavljivanja na službenoj ploči Ka-ntona, a naknadno će se objaviti u «Služ-benim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde».

Broj:03–14-1768/09 P R E M I J E R 01.10.2009.godine Nazif Uruči,v.r.. G o r a ž d e

903 Na temelju članka 24. Zakona o

Vladi Bosansko–podrinjskog kantona Go-ražde («Službene novine Bosansko–pod-rinjskog kantona Goražde» broj:5/03) i Programa o utrošku sredstava sa ekono-mskog koda 614300 - «Grantovi nepro-fitnim organizacijama», Zakona o izvrš-enju Proračuna («Službene novine Bosa-nsko–podrinjskog kantona Goražde» br-oj:04/09), Vlada Bosansko–podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 38. redovitoj sjednici, održanoj dana 01.10.2009.god-ine, d o n o s i:

O D L U K U o odobravanju novčanih sredstava za učešće ekipe RVI na sportskim igrama

u Mostaru

Članak 1.

Odobravaju se novčana sredstva u iznosu od 1.000,00 KM na ime financi-ranja troškova za učešće ekipe RVI na sportskim igrama RVI koje će se održati u Mostaru 03.10.2009.godine.

Članak 2.

Odobrena sredstva osigurati iz

13. oktobar/listopad 2009.

Proračuna Ministarstva za boračka pita-nja Bosansko-podrinjskog kantona Gor-ažde, ekonomski kod 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama.

Članak 3.

Za provedbu ove Odluke zaduž-uje se Ministarstvo za financije Bosansko -podrinjskog kantona Goražde, a sredst-va uplatiti na žiroračun Saveza RVI BiH «Sinovi Drine» BPK Goražde broj: 1990 490005249784 otvoren kod SPARKASSE banke Goražde.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu dan-om objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde». Broj:03–14-1767/09 P R E M I J E R 01.10.2009.godine Nazif Uruči,v.r.. G o r a ž d e

904

Na temelju članka 24. Zakona o Vladi Bosansko–podrinjskog kantona Go-ražde («Službene novine Bosansko–pod-rinjskog kantona Goražde», broj:5/03), te članka 17. Zakona o izvršenju Prorač-una Bosansko–podrinjskog kantona Go-ražde za 2009. godinu, Vlada Bosansko–podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 38. redovitoj sjednici, održanoj dana 01.10.2009.godine, d o n o s i:

O D L U K U o davanju suglasnosti za potpisivanje ugovora o privremenim i povremenim

poslovima

Page 49: 2009. Akontacija za IV kvartal 2009.godine · koju određuje Medjunarodni Monetarni Fond za Stand by aranžman, trenutno 1,45% godišnje i isti će se koristiti za ubl-ažavanje efekata

13. oktobar/listopad 2009. I

Ovom Odlukom daje se suglasnost

direktorima škola OŠ «Husein ef. Đozo» Goražde, OŠ «Hasan Turčalo Brzi» Ilo-vača, OŠ «Ustikolina» Ustikolina, OŠ «Mehmedalija Mak Dizdar» Vitkovići, OŠ «Prača» Prača i OŠ «Fahrudin Fahro Baščelija» te OMŠ «Avdo Smailović» Go-ražde za potpisivanje ugovora o privre-menim i povremenim poslovima za izv-ođenje nastave u školskoj 2009/10. godi-ne, u periodu od 07.09.2009.godine do 07.11.2009.godine, sa sljedećim izvršite-ljima: OŠ «Husein ef. Đozo» Goražde 1. Adna Pozder, za izvođenje nastave

engleskog jezika 2. Melisa Omerdić, za izvođenje nasta-

ve vjeronauke 3. Sefer Murselji, za izvođenje nastave

engleskog jezika OŠ «Hasan Turčalo Brzi» Ilovača 1. Djana Midhat, za izvođenje nastave

engleskog jezika 2. Herak Bećir, za izvođenje nastave

vjeronauke OŠ «Prača» Prača 1. Hajrudin Ćuprija, za izvođenje nasta-

ve vjeronauke OŠ «Ustikolina» Ustikolina 1. Ivana Marković, za izvođenje nastave

engleskog jezika 2. Admir Iković, za izvođenje nastave

vjeronauke 1. OŠ «Fahrudin Fahro Baščelija»

Melisa Omerdić, za izvođenje nasta-ve vjeronauke

Broj 11 – strana 1075

2. Nisvet Omerdić, za izvođenje nastave

vjeronauke 3. Meldijana Prutina, za izvođenje nast-

ave engleskog jezika OŠ «Mehmedalija Mak Dizdar» Vitkovići 1. Nusret Sofović, za izvođenje nastave

vjeronauke 2. Kemal Hubanić, za izvođenje nastave

engleskog jezika 3. Aida Zec, za izvođenje nastave engle-

skog jezika 4. Jasminka Halilović, za izvođenje nas-

tave engleskog jezika 5. Aldina Kazagić, za izvođenje nastave

engleskog jezika 6. Ramhan Sadeta, za izvođenje nastave

matematike i fizike 7. Senija Omanović, radnica na održa-

vanju čistoće 8. Memsura Rahman, radnica na održa-

vanju čistoće OMŠ «Avdo Smailović» Goražde 1. Anela Poturak, za izvođenje nastave

klavira 2. Meho Bašić, za izvođenje nastave

harmonike 3. Emina Hubjer, za izvođenje nastave

gitare 4. Irhad Kuduz, za izvođenje nastave

gitare 5. Omar Softić, za izvođenje nastave gi-

tare.

II Za provedbu ove Odluke zaduž-uje se Ministarstvo za financije Bosansko -podrinjskog kantona Goražde, a sredst-va isplatiti iz Proračuna navedenih šk-ola, sa ekonomskog koda 613 900 – Ugo-vorene usluge.

Page 50: 2009. Akontacija za IV kvartal 2009.godine · koju određuje Medjunarodni Monetarni Fond za Stand by aranžman, trenutno 1,45% godišnje i isti će se koristiti za ubl-ažavanje efekata

Broj 11 – strana 1076

III Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko–podri-njskog kantona Goražde». Broj:03–38-1771/09 P R E M I J E R 01.10.2009.godine Nazif Uruči,v.r. G o r a ž d e

905

Na temelju članka 24. Zakona o Vladi Bosansko–podrinjskog kantona Go-ražde («Službene novine Bosansko–pod-rinjskog kantona Goražde», broj:5/03), te članka 17. Zakona o izvršenju Prorač-una Bosansko–podrinjskog kantona Go-ražde za 2009.godinu, Vlada Bosansko–podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 38. redovitoj sjednici, održanoj dana 01. 10.2009.godine, d o n o s i:

O D L U K U o izmjeni i dopuni Odluke o davanju

suglasnosti za potpisivanje ugovora o privremenim i povremenim

poslovima I

Ovom Odlukom vrši se izmjena i

dopuna Odluke o davanju suglasnosti za potpisivanje ugovora o privremenim i povremenim poslovima, broj:03-14-1588/09, od 07.09.2009. godine, na način da se u članku I iza rednog broja 31. dodaju:

32. Fadil Čeljo, Ugovor broj:459-1/09, 50,00 KM 33. Kajević Sejdefa, Ugovor broj: 459-2/09, 5,00 KM

13. oktobar/listopad 2009.

II

Za provedbu ove Odluke zaduž-uje se Ministarstvo za financije Bosansko -podrinjskog kantona Goražde, a sred-stva isplatiti iz Proračuna SSŠ «Džemal Bijedić» Goražde, sa ekonomskog koda 613 900 - Ugovorene usluge.

III Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko–podri-njskog kantona Goražde». Broj:03–38-1772/09 P R E M I J E R 01.10.2009.godine Nazif Uruči,v.r. G o r a ž d e

906

Na temelju članka 24. Zakona o Vladi Bosansko–podrinjskog kantona Go-ražde («Službene novine Bosansko–pod-rinjskog kantona Goražde», broj: 5/03), te na temelju Programa o utrošku fina-ncijskih sredstava iz Proračuna Minist-arstva za obrazovanje, znanost, kulturu i sport sa ekonomskog koda 614 100 – Transfer za sport i Izmjena i dopuna Programa o utrošku financijskih sredsta-va iz Proračuna Ministarstva za obrazo-vanje, znanost, kulturu i sport sa ekono-mskog koda 614 100 – Transfer za sport, Vlada Bosansko–podrinjskog kantona Go-ražde, na svojoj 38. redovitoj sjednici, od-ržanoj dana 01.10.2009.god., d o n o s i:

O D L U K U o odobravanju novčanih sredstava

Muškom rukometnom klubu «Goražde» Goražde

Page 51: 2009. Akontacija za IV kvartal 2009.godine · koju određuje Medjunarodni Monetarni Fond za Stand by aranžman, trenutno 1,45% godišnje i isti će se koristiti za ubl-ažavanje efekata

13. oktobar/listopad 2009.

I

Odobravaju se novčana sredstva u iznosu od 10.000,00 KM Muškom ruk-ometnom klubu «Goražde» Goražde na ime redovitih aktivnosti u okviru ruko-metne Premijer lige BiH za muškarce u takmičarsoj sezoni 2009/10.

II Za provedbu ove Odluke zaduž-uje se Ministarstvo za financije, a sredst-va doznačiti iz Proračuna Ministarstva za obrazovanje, znanost, kulturu i sport sa ekonomskog koda 614 100 (KAN 001) – Transfer za sport. Novčana sredstva uplatiti na ži-roračun broj:1020070000025191 otvoren kod UNION banke podružnica Gora-žde, ID broj: 4245039680006.

III Korisnik sredstava dužan je da Ministarstvo za obrazovanje, znanost, kulturu i sport u roku od 10 (deset) dana od dana provedbe sredstava izvijesti i dokumentuje navedeni utrošak.

IV

Ova Odluka stupa na snagu dan-om objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde». Broj:03–14-1773/09 P R E M I J E R 01.10.2009.godine Nazif Uruči,v.r. G o r a ž d e

907

Na temelju članka 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Go-

Broj 11 – strana 1077

ražde («Službene novine Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde», broj:5/03), te na temelju Programa o utrošku finan-cijskih sredstava iz Proračuna Ministar-stva za obrazovanje, znanost, kulturu i sport sa ekonomskog koda 614 100 – Transfer za sport i Izmjena i dopuna Programa o utrošku financijskih sredst-ava iz Proračuna Ministarstva za obra-zovanje, znanost, kulturu i sport sa ek-onomskog koda 614 100 – Transfer za sport, Vlada Bosanko-podrinjskog kant-ona Goražde, na svojoj 38. redovitoj sje-dnici, održanoj dana 01.10.2009.godine, d o n o s i:

O D L U K U o odobravanju novčanih sredstava

Ženskom rukometnom klubu «Goražde» Goražde

I

Odobravaju se novčana sredstva

u iznosu od 10.000,00 KM Ženskom ruk-ometnom klubu «Goražde» Goražde na ime redovitih aktivnosti u okviru ruko-metne Premijer lige BiH za žene u takm-ičarsoj sezoni 2009/10.

II Za provedbu ove Odluke zaduž-uje se Ministarstvo za financije, a sredst-va doznačiti iz Proračuna Ministarstva za obrazovanje, znanost, kulturu i sport, sa ekonomskog koda 614 100 (KAN 001) – Transfer za sport. Novčana sredstva uplatiti na ži-ro račun Ženskog rukometnog kluba «Goražde» broj: 1011400000305130 kod PBS banke Podružnica Goražde, ID 4245016040000.

Page 52: 2009. Akontacija za IV kvartal 2009.godine · koju određuje Medjunarodni Monetarni Fond za Stand by aranžman, trenutno 1,45% godišnje i isti će se koristiti za ubl-ažavanje efekata

Broj 11 – strana 1078

III Korisnik sredstava dužan je da Ministarstvo za obrazovanje, znanost, kulturu i sport u roku od 10 (deset) dana od dana provedbe sredstava izvijesti i dokumentuje navedeni utrošak.

IV

Ova Odluka stupa na snagu dan-om objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde». Broj:03–14-1774/09 P R E M I J E R 01.10.2009.godine Nazif Uruči,v.r. G o r a ž d e

908

Na temelju članka 24. Zakona o Vladi Bosansko–podrinjskog kantona Go-ražde («Službene novine Bosansko–pod-rinjskog kantona Goražde», broj:5/03), te na temelju Programa o utrošku finan-cijskih sredstava iz Proračuna Ministars-tva za obrazovanje, znanost, kulturu i sport sa ekonomskog koda 614 100 – Transfer za sport i Izmjena i dopuna Programa o utrošku financijskih sredst-ava iz Proračuna Ministarstva za obra-zovanje, znanost, kulturu i sport sa eko-nomskog koda 614 100 – Transfer za sp-ort, Vlada Bosansko–podrinjskog kanto-na Goražde, na svojoj 38. redovitoj sjed-nici, održanoj dana 01.10.2009.godine, d o n o s i:

O D L U K U o odobravanju novčanih sredstava Nogometnom klubu «Goražde»

Goražde

13. oktobar/listopad 2009.

I

Odobravaju se novčana sredstva

u iznosu od 10.000,00 KM, Nogometnom klubu «Goražde» Goražde na ime redo-vitih aktivnosti u okviru Prve fudbalske lige Federacije BiH u takmičarsoj sezoni 2009/10.

II Za provedbu ove Odluke zaduž-uje se Ministarstvo za financije, a sred-stva doznačiti iz Proračuna Ministarstva za obrazovanje, znanost, kulturu i sport, sa ekonomskog koda 614 100 (KAN 001) – Transfer za sport. Novčana sredstva uplatiti na ži-ro-račun Nogometnog kluba „Goražde“ Goražde broj:1020070000004918 kod Union banke Goražde, ID broj:4245034530006.

III Korisnik sredstava dužan je da Ministarstvo za obrazovanje, znanost, kulturu i sport u roku od 10 (deset) dana od dana provedbe sredstava izvijesti i dokumentuje navedeni utrošak.

IV

Ova Odluka stupa na snagu dan-om objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde». Broj:03–14-1775/09 P R E M I J E R 01.10.2009.godine Nazif Uruči,v.r. G o r a ž d e

909

Na temelju članka 24. Zakona o Vladi Bosansko–podrinjskog kantona Go-

Page 53: 2009. Akontacija za IV kvartal 2009.godine · koju određuje Medjunarodni Monetarni Fond za Stand by aranžman, trenutno 1,45% godišnje i isti će se koristiti za ubl-ažavanje efekata

13. oktobar/listopad 2009. ražde («Službene novine Bosansko–pod-rinjskog kantona Goražde», broj:5/03), a u svezi sa člankom 41. Zakona o izvrše-nju Proračuna Bosansko–podrinjskog ka-ntona Goražde za 2009.godinu («Službe-ne novine Bosansko–podrinjskog kanto-na Goražde» broj:4/09), Vlada Bosans-ko–podrinjskog kantona Goražde, na sv-ojoj 38. redovitoj sjednici, održanoj dana 01.10.2009.godine, d o n o s i:

O D L U K U o davanju suglasnosti

na Program utroška financijskih sredstava iz Proračuna Ministarstva

za obrazovanje, znanost, kulturu i sport za 2009. godinu sa ekonomskog

koda 614 100 (KAN 002) – Transfer za kulturu

I

Ovom Odlukom daje se suglasn-ost Ministarstvu za obrazovanje, znano-st, kulturu i sport na Program utroška fi-nancijskih sredstava iz Proračuna Minis-tarstva za obrazovanje, znanost, kulturu i sport, ekonomski kod 614 100 (KAN 002) – Transfer za kulturu.

II

Program iz članka 1. Odluke sa-stavni je dio ove Odluke.

III

Za provedbu ove Odluke zaduž-uju se Ministarstvo za obrazovanje, zna-nost, kulturu i sport i Ministarstvo za fi-nancije Bosansko-podrinjskog kantona Go-ražde.

IV

Ova Odluka stupa na snagu dan-

Broj 11 – strana 1079

om objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde». Broj:03–14-1777/09 P R E M I J E R 01.10.2009.godine Nazif Uruči,v.r. G o r a ž d e

----------------

909a)

1.NAZIV PROGRAMA:

„Program utroška financijskih sredstava iz Proračuna

Ministarstva za obrazovanje, znanost, kulturu i sport sa ekonomskog

koda 614 100 (KAN 002) – Transfer za kulturu“

2. PODACI O PROGRAMU

Vlada Bosansko-podrinjskog ka-ntona Goražde, na 38. redovitoj sjednici, održanoj 01.10.2009.godine, dala je sugl-asnost na ovaj Program. Period provedbe Programa: 01.01.2009. – 31.12.2009. godine. Trajanje provedbe: 12 mjeseci. Krajnji rok: 31.12.2009. godine. Oblast: Kultura Bosansko–podrinjskog kantona Goražde. Partneri u implementaciji: Nositelji kulturnih aktivnosti Ukupna vrijednost: 61.600,00 KM. Odgovorna osoba: Alma Delizaimović, ministrica.

Page 54: 2009. Akontacija za IV kvartal 2009.godine · koju određuje Medjunarodni Monetarni Fond za Stand by aranžman, trenutno 1,45% godišnje i isti će se koristiti za ubl-ažavanje efekata

Broj 11 – strana 1080 3. OPIS PROGRAMA Program utroška financijskih sre-dstava iz Proračuna Ministarstva za ob-razovanje, znanost, kulturu i sport sa ek-onomskog koda 614 100 (KAN 002) - Transfer za kulturu rađen je sukladno članku 41. i članku 44. Zakona o izvrše-nju Proračuna Bosansko-podrinjskog ka-ntona Goražde za 2009.godinu („Službe-ne novine Bosansko-podrinjskog kanto-na Goražde“ broj:04/09).

Putem ovog Programa će Minis-tarstvo za obrazovanje, znanost, kulturu i sport, kao i svake godine, financirati i sufinancirati određeni broj projekata iz oblasti kulture. Pravo na sredstva po Programu utroška financijskih sredstava iz Prora-čuna Ministarstva za obrazovanje, znan-ost, kulturu i sport sa ekonomskog koda 614 100 (KAN 002) - Transfer za kulturu imaju općine sa područja BPK Goražde kao organizatori manifestacija iz oblasti kulture, javne ustanove kulture, udruže-nja građana, kulturna i kulturnoumjetni-čka društva registrirana na području BPK Goražde te nositelji kulturnih dešavanja sa kojima Ministarstvo za obrazovanje, znanost, kulturu i sport ima zaključene sporazume, memorandume i sl. koji su definirani kao vidovi zajedničke sarad-nje u oblasti kulture.

3.1. Cilj Programa

Cilj Programa je da se planirana proračunska sredstva u 2009. godini sa ekonomskog koda 614 100 (KAN 002) – Transfer za kulturu u ukupnom iznosu od 61.600,00 KM, planski i transparentno utroše sukladno Zakonu o izvršenju Proračuna Bosansko–podrinjskog kanto-na Goražde za 2009.godinu, a sve u skla-

13. oktobar/listopad 2009.

du sa člankom 11. Zakona o kantonaln-im ministarstvima i drugim tijelima kan-tonalne uprave („Službene novine Bosa-nsko-podrinjskog kantona Goražde“, br-oj:05/03) gdje je između ostalog utvrđe-no da Ministarstvo za obrazovanje, zna-nost, kulturu i sport ima nadležnost za:

- utvrđivanje i provođenje politike raz-voja kulture i kulturnih djelatnosti,

- organiziranje i učešće u organiziranju kulturnih manifestacija od značaja za kanton,

- reguliranje i osiguranje uvjeta za zaš-titu, revitalizaciju i restauraciju kultu-rno-povjesnog i graditeljskog naslije-đa na području kantona,

- predlaganje i provođenje politike u oblasti tehničke kulture i inovators-tva.

4. KRITERIJUMI ZA RASPODJELU SREDSTAVA 4.1. Opći kriterijumi za korisnike sredstava:

4.1.1. Rješenje o upisu u registar pravnih osoba (ovjerena preslika), 4.1.2. Identifikacioni broj i trans- akcijski račun otvoren u banci, 4.1.3. Projekat sa kratkim opisom, 4.1.4. Spisak realiziranih projeka- ta i programa manifestacija u 2008. godini, 4.1.5. Izvješće o radu za 2008 god, 4.1.6. Program rada za 2009.god. 4.2. Posebni kriterijumi za projekte i programe manifestacija korisnika sredstava:

4.2.1.da osiguravaju ravnomjernu zastupljenost svih područja

Page 55: 2009. Akontacija za IV kvartal 2009.godine · koju određuje Medjunarodni Monetarni Fond za Stand by aranžman, trenutno 1,45% godišnje i isti će se koristiti za ubl-ažavanje efekata

13. oktobar/listopad 2009. kulturnog i umjetničkog stv- aralaštva; 4.2.2. da osiguravaju stupanj dop- rinosa afirmacije kulture i tradicije područja Bosansko- podrinjskog kantona Goražde; 4.2.3. da osiguravaju doprinos u afirmaciji kulturnog, umjet- ničkog, književnog, likovnog, muzičkog, plesnog, obrazo- vnog, edukativnog, debatn- og, tehničkog i drugog stva- ralaštva; 4.2.4. za čiju se organizaciju osig- uravaju i drugi izvori finan- ciranja uz obveznu dostavu odgovarajućih dokaza. 5. KORISNICI SREDSTAVA 5.1.Općina Goražde

5.1.1. Općina Goražde kao orga- nizator manifestacija iz obl- asti kulture 5.1.2. Ustanove kulture 5.1.3. Udruženja građana, kultur- na i kulturnoumjetnička dr- uštva 5.2. Općina Foča – Ustikolina 5.2.1. Općina Foča–Ustikolina kao organizator manifestacija iz oblasti kulture 5.2.2. Udruženja građana, kultu- rna i kulturnoumjetnička društva 5.3. Općina Pale - Prača

5.3.1. Općina Pale-Prača kao org- anizator manifestacija iz ob- lasti kulture 5.3.2. Udruženja građana, kultu-

Broj 11 – strana 1081

rna i kulturnoumjetnička društva 6. NADZOR U PROVEDBI PROGRAMA

Nadzor u provedbi utroška pro-računskih sredstava vršit će Ured za re-viziju Proračuna BPK Goražde, Minista-rstvo za financije i Ministarstvo za obra-zovanje, znanost, kulturu i sport suklad-no članku 45. Zakona o izvršenju Prora-čuna BPK Goražde za 2009. godinu. 7. IZVOR SREDSTAVA Izvor sredstava za provedbu ov-og Programa je Proračun Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde za 2009.godi-nu („Službene novine Bosansko-podri-njskog kantona Goražde“, broj: 4/09, 9/09), u kojem su na poziciji Transfer za kulturu planirana sredstva u iznosu od 61.600,00 KM. 8. POTREBAN BROJ RADNIKA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA Za provođenje ovog Programa će biti angažirani uposlenici Ministarstva za za obrazovanje, znanost, kulturu i sp-ort u toku radnog vremena bez posebn-ih nadoknada. 9.OBVEZE KORISNIKA SREDSTAVA

Korisnici sredstava dužni su do-staviti izvješće o utrošku sredstava Min-istarstvu za obrazovanje, znanost, kultu-ru i sport Bosansko-podrinjskog kanto-na Goražde. Broj:10-14-3320-4/09 MINISTRICA 07.10.2009.godine Alma Delizaimović,v.r. G o r a ž d e

Page 56: 2009. Akontacija za IV kvartal 2009.godine · koju određuje Medjunarodni Monetarni Fond za Stand by aranžman, trenutno 1,45% godišnje i isti će se koristiti za ubl-ažavanje efekata

Broj 11 – strana 1082 910

Na temelju članka 24. Zakona o Vladi Bosansko–podrinjskog kantona Go-ražde («Službene novine Bosansko–pod-rinjskog kantona Goražde», broj:5/03), Vlada Bosansko–podrinjskog kantona Go-ražde, na svojoj 38. redovitoj sjednici, od-ržanoj dana 01.10.2009.god., d o n o s i:

O D L U K U o davanju suglasnosti za nabavku

GIS-softvera za eksploataciju podataka iz Prostornog plana područja Bosansko

– podrinjskog kantona Goražde za period 2008-2028.godina

Članak 1.

Ovom Odlukom daje se suglasn-ost za nabavku softvera za rad u GIS sis-temu i eksploataciju podataka iz Pros-tornog plana za područja Bosansko–po-drinjskog kantona Goražde za period 2008-2028. godina, kako slijedi:

1. Map info Pro 9.5 licenca 2 2. Godišnje održavanje Map info Pro 9.5 licenca 2 3. Vetrikal Maper licenca 1 4. Oracle Standard Edition One-5 korisnika sa održavanjem za jednu godinu licenca 1 5. Map Cad licenca 2 6. Map Plot licenca 2 7. Osnovni kurs-uvod u Map Info kom. 2 8. Napredni kurs. Kartografija i održa- vanje podataka kom. 2

Članak 2.

Sredstva za nabavku opreme iz

13. oktobar/listopad 2009.

članka 1. ove Odluke, predračunske vri-jednosti od 25.000 KM obezbjedit će se iz Proračuna Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Bos-ansko–podrinjskog kantona Goražde, sa ekonomskog koda 821500 - Nabavka st-alnih sredstava u obliku prava. Nabavku opreme iz članka 1. ove Odluke izvršiti sukladno odredbama Za-kona o javnim nabavkama u BiH («Slu-žbeni glasnik BiH», broj: 49/04).

Članak 3. Za provedbu ove Odluke zaduž-uje se Ministarstvo za urbanizam, pros-tnorno uređenje i zaštitu okoliša, a za fi-nancijsku provedbu Ministarstvo za fin-ancije.

Članak 4. Ova Odluka stupa na snagu dan-om objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko–pod-rinjskog kantona Goražde». Broj:03–14-1784/09 P R E M I J E R 01.10.2009.godine Nazif Uruči,v.r. G o r a ž d e

911

Na temelju članka 24. Zakona o Vladi Bosansko–podrinjskog kantona Go-ražde («Službene novine Bosansko–pod-rinjskog kantona Goražde», broj:5/03) i članka 40. Zakona o izvršenju Proračuna («Službene novine Bosansko–podrinjsk-og kantona Goražde», broj:04/09), Vlada Bosansko–podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 38. redovitoj sjednici, održanoj dana 01.10.2009.godine, d o n o s i:

Page 57: 2009. Akontacija za IV kvartal 2009.godine · koju određuje Medjunarodni Monetarni Fond za Stand by aranžman, trenutno 1,45% godišnje i isti će se koristiti za ubl-ažavanje efekata

13. oktobar/listopad 2009.

O D L U K U o davanju suglasnosti na Program utroška proračunskih sredstava

Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoliša

sa ekonomskog koda 614300 – Grantovi neprofitnim organizacijama

Članak 1.

Ovom Odlukom daje se suglasn-ost na Program utroška proračunskih sr-edstava Ministarstva za urbanizam, pro-storno uređenje i zaštitu okoliša Bosans-ko–podrinjskog kantona Goražde, sa ek-onomskog koda 614300 – Grantovi nep-rofitnim organizacijama.

Članak 2.

Za provedbu ove Odluke zaduž-uje se Ministarstvo za urbanizam, pros-torno uređenje i zaštitu okoliša, a za fin-ancijsku provedbu zadužuje se Ministar-stvo za financije Bosansko–podrinjskog kantona Goražde.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu dan-om objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko pod-rinjskog kantona Goražde».

Broj:03–14-1785/09 P R E M I J E R 01.10.2009.godine Nazif Uruči,v.r. G o r a ž d e

---------------- 911a)

P R O G R A M utroška sredstava Ministarstva

za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa ekonomskog koda

broj: 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama

Broj 11 – strana 1083

1. NAZIV PROGRAMA: Utrošak sred- stvava Ministarstva za urbani- zam, prostorno uređenje i zaš- titu okoliša Bosansko-podrinj- skog kantona Goražde sa eko- nomskog koda broj: 614300 – Grantovi neprofitnim organi- zacijama. 2. PRAVNI OSNOV: Izmjene i dopune Proračuna Bosansko-podrinjs- kog kantona Goražde za 2009. godinu i Zakona o izvršenju Proračuna Bosansko-podrinjs- kog kanrona Goražde („Služ- bene novine Bosansko-podri- njskog kantona Goražde“ broj: 4/09). 3. TRAJANJE PROGRAMA: 4 mjeseca počev od 01.09.2009.god. do 31.12.2009 godine. 4. UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 2.200,00 KM 5. ODGOVORNA OSOBA: Vladimir Nedimović, ministar za urbanizam, prostorno uređ- enje i zaštitu okoliša Bosansko- podrinjskog kantona Goražde. I- OPĆE ODREDBE

Ovim Programom utvrđuje se način ut-roška sredstava sa ekonomskog koda br-oj: 614300 - Grantovi neprofitnim orga-nizacijama kao i praćenje provedbe pr-ograma, nadzor nad njegovom provedb-om i podnošenje izvješća o utrošku istih. II- CILJ PROGRAMA

Navedena sredstva planiraju se utrošiti za podršku neprofitnih organizacija i

Page 58: 2009. Akontacija za IV kvartal 2009.godine · koju određuje Medjunarodni Monetarni Fond za Stand by aranžman, trenutno 1,45% godišnje i isti će se koristiti za ubl-ažavanje efekata

Broj 11 – strana 1084 udruženja građana pri provedbi proje-kata iz nadležnosti ovog Ministarstva (edukativni projekti iz oblasti ekologije, rekonstrukcija i izgradnja objekata od općeg interesa i sl.) III- ODOBRAVANJA SREDSTAVA I NAČIN UTROŠKA Zahtjev za pomoć pri provedbi projeka-ta u prethodnom stavku podnose nepro-fitne organizacije, udruženja građana i slično, a odluku o odobravanju sredsta-va na prijedlog Ministarstva donosi Vla-da Bosansko-podrinjskog kantona Gora-žde. IV – KRITERIJUMI ZA DODJELU SREDSTAVA Kriterijumi za dodjelu – trošenje naved-enih sredstava su: - Kvalitet i opravdanost ponuđenog

projekta. Prioritete za dodjelu - trošenje navede-nih sredstava odredit će stručne osobe Ministarstva po izvršenom pregledu po-nuđenih programa. V- NADZOR I NAČIN IZVJEŠTAVANJA Nadzor nad provedbom Programa vršit će Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde putem svojih stručnih službi, a izvješće o provedbi Pr-ograma po njegovom završetku Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde podnosi Ministar. Br:09-14-1172-4/09 M I N I S T A R 07.10.2009.godine Nedimović Vladimir,v.r. G o r a ž d e

13. oktobar/listopad 2009.

912

Na temelju članka 24. Zakona o Vladi Bosansko–podrinjskog kantona Go-ražde («Službene novine Bosansko–pod-rinjskog kantona Goražde», broj:5/03) i članka 40. Zakona o izvršenju Proračuna («Službene novine Bosansko–podrinjsk-og kantona Goražde», broj: 04/09), Vla-da Bosansko–podrinjskog kantona Gor-ažde, na svojoj 38. redovitoj sjednici, od-ržanoj dana 01.10.2009.god., d o n o s i:

O D L U K U

o davanju suglasnosti na Program utroška proračunskih sredstava

Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoliša

sa ekonomskog koda 614239 – Ostali grantovi pojedincima

Članak 1.

Ovom Odlukom daje se suglasn-ost na Program utroška proračunskih sr-edstava Ministarstva za urbanizam, pro-storno uređenje i zaštitu okoliša Bosans-ko–podrinjskog kantona Goražde, sa ek-onomskog koda 614239 – Ostali granto-vi pojedincima.

Članak 2. Za provedbu ove Odluke zaduž-uje se Ministarstvo za urbanizam, prost-orno uređenje i zaštitu okoliša, a za fina-ncijsku provedbu zadužuje se Ministars-tvo za financije Bosansko–podrinjskog kantona Goražde.

Članak 3. Ova Odluka stupa na snagu dan-om objavljivanja na službenoj oglasnoj

Page 59: 2009. Akontacija za IV kvartal 2009.godine · koju određuje Medjunarodni Monetarni Fond za Stand by aranžman, trenutno 1,45% godišnje i isti će se koristiti za ubl-ažavanje efekata

13. oktobar/listopad 2009. ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko–pod-rinjskog kantona Goražde».

Broj:03–14-1786/09 P R E M I J E R 01.10.2009.godine Nazif Uruči,v.r. G o r a ž d e

----------------

912a)

P R O G R A M utroška sredstava Ministarstva

za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa ekonomskog koda

broj:614239 - Ostali grantovi pojedincima

1. NAZIV PROGRAMA: Utrošak sreds- tava Ministarstva za urbaniz- am, prostorno uređenje i zašt- itu okoliša Bosansko-podrinj- skog kantona Goražde sa ek- onomskog koda broj: 614239 - Ostali grantovi pojedincima.

2. PRAVNI OSNOV: Proračun Bosans- ko-podrinjskog kantona Gor- ažde i Zakon o izvršenju Pro- računa Bosansko-podrinjskog kanrona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ broj:4/09).

3. TRAJANJE PROGRAMA: 4 mjeseca počev od 01.09.2009.god. do 31.12.2009 godine.

4. UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 4.500,00 KM

5. ODGOVORNA OSOBA: Vladimir Nedimović, ministar za urbanizam, prostorno ure- đenje i zaštitu okoliša Bosans- ko-podrinjskog kantona Gora- žde.

Broj 11 – strana 1085

I- OPĆE ODERDBE Ovim Programom utvrđuje se način ut-roška sredstava sa ekonomskog koda br-oj: 614239 - Ostali grantovi pojedinci-ma, kao i praćenje provedbe programa, nadzor nad njegovom provedbom i po-dnošenje izvješća o utrošku istih. II- CILJ PROGRAMA Navedena sredstva planiraju se utrošiti za pomoć pojedincima koji zbog svog sl-abog socijalnog statusa ne mogu riješiti probleme iz oblasti života koji su u nad-ležnosti ovog Ministarstva (stambene i ekološke), teško oboljelim osobama kao i osobama pogođenim elementarnim ne-pogodama u sanaciji šteta izazvanih tim nepogodama, kao i rješavanju ekoloških i urbanističkih problema koji direktno ugrožavaju zdravlje pojedinaca (uklanj-anje divljih deponija smeća iz privatnih stambenih objekata, uklanjanje ruševina ratom devastiranih objekata koji ugroža-vaju živote i zdravlje stanovništva i sl.). III- ODOBRAVANJA SREDSTAVA I NAČIN UTROŠKA Zahtjev za dodjelu sredstava za proved-bu potreba navedenih u prethodnom st-avku podnose fizičke osobe u stanju po-trebe, a odluku o odobravanju sredstava, na prijedlog Ministarstva, donosi Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. IV – KRITERIJUMI ZA DODJELU SREDSTAVA Kriterijumi za dodjelu – trošenje nave-denih sredstava su: - težina predmetne situacije, - socijalni status podnositelja zahtjeva

za pomoć.

Page 60: 2009. Akontacija za IV kvartal 2009.godine · koju određuje Medjunarodni Monetarni Fond za Stand by aranžman, trenutno 1,45% godišnje i isti će se koristiti za ubl-ažavanje efekata

Broj 11 – strana 1086 Prioritete za dodjelu - trošenje naveden-ih sredstava odredit će stručne osobe Ministarstva uvidom na licu mjesta kao i na temelju priložene dokumentacije. V- NADZOR I NAČIN IZVJEŠTAVANJA Nadzor nad provedbom Programa vršit će Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde putem svojih stručnih službi, a izvješće o provedbi Pr-ograma po njegovom završetku, Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde podnosi Ministar.

Broj:09-14-1172-5/09 M I N I S T A R 07.10.2009.godine Vladimir Nedimović,v.r. G o r a ž d e

913

Na temelju članka 24. Zakona o Vladi Bosansko–podrinjskog kantona Go-ražde («Službene novine Bosansko–pod-rinjskog kantona Goražde», broj:5/03) i članka 40.Zakona o izvršenju Proračuna («Službene novine Bosansko–podrinjsk-og kantona Goražde», broj: 04/09), Vla-da Bosansko–podrinjskog kantona Gor-ažde, na svojoj 38. redovitoj sjednici, od-ržanoj dana 01.10.2009.god., d o n o s i:

O D L U K U o davanju suglasnosti na Program utroška proračunskih sredstava

Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoliša

sa ekonomskog koda 615000 – Kapitalni grantovi nižim razinama vlasti

Članak 1.

Ovom Odlukom daje se suglasn-ost na Program utroška proračunskih sr-

13. oktobar/listopad 2009.

edstava Ministarstva za urbanizam, pro-storno uređenje i zaštitu okoliša Bosans-ko–podrinjskog kantona Goražde, sa ek-onomskog koda 614100 - Kapitalni gra-ntovi nižim razinama vlasti.

Članak 2.

Za provedbu ove Odluke zaduž-uje se Ministarstvo za urbanizam, pros-torno uređenje i zaštitu okoliša, a za fin-ancijsku provedbu zadužuje se Ministar-stvo za financije Bosansko–podrinjskog kantona Goražde.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu dan-om objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko–pod-rinjskog kantona Goražde». Broj:03–14-1787/09 P R E M I J E R 01.10.2009.godine Nazif Uruči,v.r. G o r a ž d e

----------------

913a)

P R O G R A M utroška sredstava Ministarstva

za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa ekonomskog koda broj: 615000 - Kapitalni grantovi nižim

razinama vlasti 1. NAZIV PROGRAMA: Utrošak sreds- tava Ministarstva za urbaniz- am, prostorno uređenje i zašt- itu okoliša Bosansko-podrinj- skog kantona Goražde sa ek- nomskog koda broj: 615000 – Kapitalni grantovi nižim razi- nama vlasti.

Page 61: 2009. Akontacija za IV kvartal 2009.godine · koju određuje Medjunarodni Monetarni Fond za Stand by aranžman, trenutno 1,45% godišnje i isti će se koristiti za ubl-ažavanje efekata

13. oktobar/listopad 2009. 2. PRAVNI OSNOV: Proračun Bosans- ko-podrinjskog kantona Gor- ažde i Zakon o izvršenju Pro- računa Bosansko-podrinjskog kanrona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ broj:4/09). 3. TRAJANJE PROGRAMA: 4 mjeseca počev od 01.09.2009.god. do 31.12.2009 godine. 4. UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 15.000,00 KM 5. ODGOVORNA OSOBA: Vladimir Nedimović, ministar za urbanizam, prostorno uređ- enje i zaštitu okoliša Bosansko -podrinjskog kantona Goražde. I- OPĆE ODREDBE Ovim Programom utvrđuje se način ut-roška sredstava sa ekonomskog koda br-oj: 615000- Kapitalni grantovi nižim ra-zinama vlasti kao i praćenje provedbe programa, nadzor nad njegovom prove-dbom i podnošenje izvješća o utrošku istih. II- CILJ PROGRAMA Cilj projekta je financiranje ili sufinanci-ranje projekata iz oblasti koje su u nadl-ežnosti Ministarstva za urbanizam, pro-storno uređenje i zaštitu okoliša Bosans-ko-podrinjskog kantona Goražde, a za koje zahtjev za financiranje ili sufinanci-ranje dostave nadležne službe općina u sastavu Kantona. III- ODOBRAVANJA SREDSTAVA I NAČIN UTROŠKA Zahtjev za odobravanje novčanih sreds-

Broj 11 – strana 1087 tava podnose općine u sastavu Kantona putem svojih nadležnih službi, a Odlu-ku o odobravanju sredstava, na prijedl-og Ministarstva donosi Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Utrošak sredstava će se izvršiti u skladu sa odobrenim programima dostavljenim od strane općina. IV – KRITERIJUM ZA DODJELU SREDSTAVA Kriterijum za dodjelu – trošenje navede-nih sredstava je: - kvalitet i opravdanost dostavljenih

projekata.

Prioritete za dodjelu - trošenje na-vedenih sredstava odredit će stručne oso-be Ministarstva uvidom na licu mjesta. V- NADZOR I NAČIN IZVJEŠTAVANJA

Nadzor nad provedbom Progra-ma vršit će Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Bo-sansko-podrinjskog kantona Goražde putem svojih stručnih službi, a izvješće o provedbi Programa po njegovom zav-ršetku, Vladi Bosansko-podrinjskog ka-ntona Goražde podnosi korisnik sredst-ava putem Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Bo-sansko-podrinjskog kantona Goražde.

Br:09-14-1172-6/09 M I N I S T A R 07.10.2009.godine Vladimir Nedimović,v.r. G o r a ž d e

914

Na temelju članka 24. Zakona o Vladi Bosansko–podrinjskog kantona Go-ražde («Službene novine Bosansko–pod-rinjskog kantona Goražde», broj:5/03),

Page 62: 2009. Akontacija za IV kvartal 2009.godine · koju određuje Medjunarodni Monetarni Fond za Stand by aranžman, trenutno 1,45% godišnje i isti će se koristiti za ubl-ažavanje efekata

Broj 11 – strana 1088 Vlada Bosansko–podrinjskog kantona Go-ražde, na svojoj 38. redovitoj sjednici, od-ržanoj dana 01.10.2009.god., d o n o s i:

O D L U K U o usvajnju dopune Elaborata Glavnog Središnjeg popisnog povjerenstva za popis imovine BPK Goražde (broj: 03-

44-17/09 od 23.02.2009.godine) sa stanjem sredstava na dan

31.12.2008.godine

Članak 1. Ovom Odlukom Vlada Bosansko –podrinjskog kanatona Goražde usvaja dopunu Elaborata Glavnog Središnjeg popisinog povjerenstva za popis imovi-ne BPK Goražde (broj: 03-44-17/09 od 23.02.2009.godine) sa stanjem sredstava na dan 31.12.2008.godine.

Članak 2. Sastavni dio ove Odluke je Dop-una Elaborata Glavnog Središnjeg popi-snog povjerenstva za popis imovine BPK Goražde (broj:03-44-17/09 od 23.02.2009. godine) sa stanjem sredstava na dan 31. 12.2008.godine.

Članak 3. Ova Odluka stupa na snagu dan-om objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko–pod-rinjskog kantona Goražde».

Broj:03–14-1788/09 P R E M I J E R 01.10.2009.godine Nazif Uruči,v.r. G o r a ž d e

915

Na temelju članka 24. Zakona o

13. oktobar/listopad 2009.

Vladi Bosansko–podrinjskog kantona Go-ražde («Službene novine Bosansko–pod-rinjskog kantona Goražde», broj:5/03), Vlada Bosansko–podrinjskog kantona Go-ražde, na svojoj 38. redovitoj sjednici, od-ržanoj dana 01.10.2009.god., d o n o s i:

O D L U K U

o plaćanju advokatskih usluga i sudskih taksi po tužbama

iz pasivnog podbilansa

Članak 1. Ovom Odlukom odobravaju se sredstva za plaćanje sudskih taksi po tu-žbi Bosansko–podrinjskog kantona Gor-ažde - Agencija za privatizaciju, kako sl-ijedi:

Advokatu Miftar Islami iz Uroš-evca, Kosovo, iznos od 152,00 eura, za uplatu sudskih taksi u postupku protiv tuženog Rudnik i flotacija «Trepča» St-ari Trg koji se vodi kod Okružnog pri-vrednog suda u Prištini pod IV.P.br. 223/2007.

Članak 2. Za provedbu ove Odluke zaduž-uje se Ministarstvo za financije Bosansko –podrinjskog kantona Goražde, a sredst-va osigurati iz Proračuna Agencije za pr-ivatizaciju Bosansko–podrinjskog kanto-na Goražde, ekonomski kod 613900 – Ug-ovorene usluge i druge posebne usluge. Sredstva uplatiti prema dokum-entaciji koja je data u prilogu ove Odluke.

Članak 3. Ova Odluka stupa na snagu dan-om objavljivanja na službenoj oglasnoj

Page 63: 2009. Akontacija za IV kvartal 2009.godine · koju određuje Medjunarodni Monetarni Fond za Stand by aranžman, trenutno 1,45% godišnje i isti će se koristiti za ubl-ažavanje efekata

13. oktobar/listopad 2009. ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko–pod-rinjskog kantona Goražde». Broj:03–14-1789/09 P R E M I J E R 01.10.2009.godine Nazif Uruči,v.r. G o r a ž d e

916

Na temelju članka 24. Zakona o Vladi Bosansko–podrinjskog kantona Go-ražde («Službene novine Bosansko–pod-rinjskog kantona Goražde», broj:5/03), Vlada Bosansko–podrinjskog kantona Go-ražde, na nastavku 38. redovite sjednice, održanom dana 06.10.2009.g., d o n o s i:

O D L U K U o izboru najpovoljnijeg ponuđača za obavljanje postupka izvođenja nastavnih aktivnosti dislocirane nastave Ekonomskog fakulteta

u Goraždu

Članak 1.

Ovom Odlukom prihvata se Po-nuda Ekonomskog fakulteta Univerzite-ta u Sarajevu za obavljanje postupka iz-vođenja nastavnih aktivnosti dislocirane nastave Ekonomskog fakulteta u Goraž-du, pod uvjetima iz prihvaćene ponude.

Članak 2. Po pravosnažnosti ove Odluke sa najvpovoljnijim ponuđačem zaključit će se ugovor pod uvjetima iz prihvaćene ponude.

Članak 3. Ova Odluka stupa na snagu dan-om objavljivanja na službenoj oglasnoj

Broj 11 – strana 1089

ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko–pod-rinjskog kantona Goražde». Broj:03–38-1794/09 P R E M I J E R 06.10.2009.godine Nazif Uruči,v.r. G o r a ž d e

917

Na temelju članka 24. Zakona o Vladi Bosansko–podrinjskog kantona Go-ražde («Službene novine Bosansko–pod-rinjskog kantona Goražde», broj:5/03) i članka 22. Zakona o izvršenju Proračuna Bosnasko–podrinjskog kantona Goražde za 2009.godinu («Službene novine Bosa-nsko–podrinjskog kantona Goražde», br-oj:4/09), Vlada Bosansko–podrinjskog ka-ntona Goražde, na nastavku 38. redovite sjednice, održanom dana 06.10.2009.go-dine, d o n o s i:

O D L U K U o preusmjeravanju sredstava između

proračunskih korisnika, Vlade i Ministarstva za financije Bosansko–

podrinjskog kantona Goražde

Članak 1. Ovom Odlukom odobrava se pr-estruktuiranje - preusmjeravanje sredst-ava između proračunskih korisnika, Vl-ade i Ministarstva za financije Bosansko –podrinjskog kantona Goražde, kako sli-jedi:

1. Sa ekonomskog koda 821300 – Otpla-te dugova primljenih kroz državu Mi-nistarstva za financije Bosansko–pod-rinjskog kantona Goražde preusmjer-iti sredstva u iznosu od 30.000,00 KM na ekonomski kod 613900 – Ugovore-ne usluge i druge posebne usluge Vl-

Page 64: 2009. Akontacija za IV kvartal 2009.godine · koju određuje Medjunarodni Monetarni Fond za Stand by aranžman, trenutno 1,45% godišnje i isti će se koristiti za ubl-ažavanje efekata

Broj 11 – strana 1090 ade Bosansko–podrinjskog kantona Go- ražde.

Članak 2. Za provedbu ove Odluke zaduž-uje se Ministarstvo za financije Bosansko –podrinjskog kantona Goražde..

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu dan-om objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko–pod-rinjskog kantona Goražde». Broj:03–14-1791/09 P R E M I J E R 06.10.2009.godine Nazif Uruči,v.r. G o r a ž d e

918

Na temelju članka 24. Zakona o Vladi Bosansko–podrinjskog kantona Go-ražde («Službene novine Bosansko–pod-rinjskog kantona Goražde», broj:5/03) i članka 37. Zakona o koncesijama («Slu-žbene novine Bosansko–podrinjskog ka-ntona Goražde», broj:5/03), Vlada Bosa-nsko–podrinjskog kantona Goražde, na nastavku 38. redovite sjednice, održan-om dana 06.10.2009.godine, d o n o s i:

O D L U K U o davanju suglasnosti za prenos prava

i obveza iz ugovora o koncesiji

Članak 1.

Ovom Odlukom Bosansko–podr-injski kanton Goražde - Vlada Bosansko –podrinjskog kantona Goražde, kao ko-ncesor, daje suglasnost gospodarskom društvu «Š-BOK»d.o.o. Sarajevo, kao ko-ncesionaru, da izvrši prenos prava i ob-

13. oktobar/listopad 2009. veza po Ugovoru o koncesiji za istraži-vanje i eksploataciju gipsa na lokalitetu «Presjeka», Općina Foča-Ustikolina, broj: 03-18-843/09 od 08.05.2009.godine, na novo-formirano gospodarsko društvo «WGPM» d.o.o. Ustikolina sa sjedištem u Ustikolini.

Članak 2.

Nakon stupanja na snagu ove Odluke Bosansko–podrinjski kanton Go-ražde - Vlada Bosansko–podrinjskog ka-ntona Goražde, kao koncesor, će zaklju-čiti novi Ugovor o koncesiji sa gospoda-rskim društvom «WGPM» d.o.o. Ustiko-lina sa sjedištem u Ustikolini, kao konce-sionarom, kojim će se ugovoriti prava i obveze po temelju koncesije iz članka 1. ove Odluke.

Članak 3.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko-podri-njskog kantona Goražde».

Broj:03–18-1792/09 P R E M I J E R 06.10.2009.godine Nazif Uruči,v.r. G o r a ž d e

919 Na temelju članka 24. Zakona o

Vladi Bosansko–podrinjskog kantona Go-ražde («Službene novine Bosansko–pod-rinjskog kantona Goražde», broj:5/03), Vlada Bosansko–podrinjskog kantona Go-ražde, na nastavku 38. redovite sjednice, održanom dana 06.10.2009.g., d o n o s i:

O D L U K U o davanju suglasnosti na Pravilnik

o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu sa sistematizacijom radnih mjesta «Službe za zapošljavanje

BPK Goražde»

Page 65: 2009. Akontacija za IV kvartal 2009.godine · koju određuje Medjunarodni Monetarni Fond za Stand by aranžman, trenutno 1,45% godišnje i isti će se koristiti za ubl-ažavanje efekata

13. oktobar/listopad 2009.

Članak 1.

Ovom Odlukom daje se suglasn-ost na Pravilnik o izmjenama i dopuna-ma Pravilnika o radu sa sistematizacijom radnih mjesta «Službe za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde» Goražde.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dan-om objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko–pod-rinjskog kantona Goražde».

Broj:03–34-1795/09 P R E M I J E R 06.10.2009.godine Nazif Uruči,v.r. G o r a ž d e

920

Na temelju članka 24. Zakona o Vladi Bosansko–podrinjskog kantona Go-ražde («Službene novine Bosansko–pod-rinjskog kantona Goražde», broj:5/03), članka 4. Uredbe o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće rukovo-dećih i ostalih državnih službenika u ka-ntonalnim organima državne službe («Sl-užbene novine Bosansko–podrinjskog ka-ntona Goražde», broj:11/07) i članka 4. Uredbe o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće namještenika u ka-ntonalnim organima državne službe («Sl-užbene novine Bosansko–podrinjskog ka-ntona Goražde», broj:11/07), Vlada Bo-sansko–podrinjskog kantona Goražde, na nastavku 38. redovite sjednice, održan-om dana 06.10.2009.godine, d o n o s i:

O D L U K U o utvrđivanju visine naknade

za ishranu (topli obrok) za mjesec RUJAN 2009.godine

Broj 11 – strana 1091

Članak 1.

Utvrđuje se naknada za ishranu

u toku rada (topli obrok) zaposlenih os-oba u kantonalnim organima uprave, ka-ntonalnim ustanovama i drugim pravn-im osobama koja se financiraju iz Prora-čuna Bosansko–podrinjskog kantona Gor-ažde, za mjesec rujan 2009.godine, u iz-nosu od 8,00 KM po jednom radnom danu.

Članak 2. Ova Odluka stupa na snagu dan-om objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko–pod-rinjskog kantona Goražde». Broj:03–14-1790/09 P R E M I J E R 06.10.2009.godine Nazif Uruči,v.r. G o r a ž d e

921

Na temelju članka 11. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim ti-jelima kantonalne uprave („Službene no-vine Bosansko–podrinjskog kantona Go-ražde“ broj:5/03), te na temelju članka 23. Zakona o srednjoj školi („Službene novine Bosansko–podrinjskog kantona Go-ražde“ broj:5/04), Ministrica za obrazo-vanje, znanost, kulturu i sport Bosansko –podrinjskog kantona Goražde, d o n o s i:

NASTAVNI PLAN ZA STRUČNO ZVANJE ELEKTROTEHNIČAR

I

Od školske 2009/2010. u srednjoj tehničkoj školi primjenjivat će se:

Page 66: 2009. Akontacija za IV kvartal 2009.godine · koju određuje Medjunarodni Monetarni Fond za Stand by aranžman, trenutno 1,45% godišnje i isti će se koristiti za ubl-ažavanje efekata

Broj 11 – strana 1092 13. oktobar/listopad 2009.

NASTAVNI PLAN ZA STRUČNO ZVANJE ELEKTROTEHNIČAR

Sedmično časova R.b Naziv predmeta

I II III IV 1. Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost 2 2 2 2 2. Strani jezik 2 2 2 2 3. Historija 2 - - - 4. Tjelesni i zdravstveni odgoj 2 2 2 2 5. Matematika 4 4 3 3 6. Informatika 2 2 - - 7. Fizika 3 2 - - 8. Kemija 2 - - - 9. Demokratija i ljudska prava - - 2 - 10. Sociologija - - - 2 11. Kultura religija - - 1 -

1. Predmeti opšteg

obrazovanja

12. Vjeronauka 1 1 1 1 U K U P N O: 20 15 13 12

1. Osnove elektrotehnike 4 4 - - 2. Tehničko crtanje 2 - - - 3. Osnove elektroenergetike 2 - - - 4. Elektronika - 4 - - 5. Električna mjerenja - 2 - - 6. Osnove komunikacija - 2 - - 7. Energetska elektronika - - 2 - 8. Električne mašine - - 4 4 9. Elektroenergetska postrojenja - - 3 4 10. Elektroenergetske mreže - - 2 3 11. Električne instalacije i osvjetljenja - - 2 3 12. Primjena računara u energetici - - 2 - 13. Računarsko programiranje - - - 2

2. Predmeti stručnog

obrazovanja

14. Laboratorijski rad 2 4 3 3 U K U P N O: 10 16 18 19 U K U P N O: 1+2 30 31 31 31

Sastavni dio ovog Nastavnog pl-ana je program iz svih gore navedenih nastavnih predmeta.

II Stupanjem na snagu ovog Nas-tavnog plana prestaje da važi Nastavni plan za stučno zvanje elektrotehničar („Službene novine Bosansko–podrinjskog kantona Goražde“ broj: 11/07),

Page 67: 2009. Akontacija za IV kvartal 2009.godine · koju određuje Medjunarodni Monetarni Fond za Stand by aranžman, trenutno 1,45% godišnje i isti će se koristiti za ubl-ažavanje efekata

13. oktobar/listopad 2009. Broj 11 – strana 1093

III Ovaj Nastavni plan objavit će se u „Službenim novinama Bosansko–podrinjskog kantona Goražde“. Broj:10-38-4062/09 M I N I S T R I C A 23.09.2009.godine Alma Delizaimović,v.r. G o r a ž d e

922

Na temelju članka 11. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima ka-ntonalne uprave („Službene novine Bosansko–podrinjskog kantona Goražde“ broj:5/03) te na temelju članka 23. Zakona o srednjoj školi („Službene novine Bosansko–podrinjs-kog kantona Goražde“ broj:5/04), Ministrica za obrazovanje, znanost, kulturu i sport Bosans-ko–podrinjskog kantona Goražde, d o n o s i:

NASTAVNI PLAN ZA STRUČNO ZVANJE TEHNIČAR PTT PROMETA I

Od školske 2009/2010. u srednjoj tehničkoj školi primjenjivat će se:

NASTAVNI PLAN ZA STRUČNO ZVANJE TEHNIČAR PTT SAOBRAČAJ - Izborno područje: KOMUNIKACIONE TEHNLOLOGIJE

Sedmično časova R.b Naziv predmeta

I II III IV 1. Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost 2 2 2 2 2. Strani jezik 2 2 2 2 3. Historija 2 - - - 4. Tjelesni i zdravstveni odgoj 2 2 2 2 5. Matematika 4 4 3 3 6. Informatika 2 2 - - 7. Fizika 2 3 - - 8. Kemija 2 - - - 9 Saobraćajna geografija - 2 - - 10 Demokratija i ljudska prava - - 2 - 11. Sociologija - - - 2 12. Vjeronauka 1 1 1 1

1. Predmeti opšteg

obrazovanja

13. Kultura religija - - 1 - U K U P N O: 19 18 13 12

Page 68: 2009. Akontacija za IV kvartal 2009.godine · koju određuje Medjunarodni Monetarni Fond za Stand by aranžman, trenutno 1,45% godišnje i isti će se koristiti za ubl-ažavanje efekata

Broj 11 – strana 1094 13. oktobar/listopad 2009.

1. Prevozna i prijenosna sredstva u pošt. elekom. saobraćaju

2 - - -

2. Ekonomika preduzeća 2 - - - 3. Osnove pošt. i komunikac.sobraćaja 2 - - - 4. Osnove elektrotehnike 2 - - - 5. Osnove komunikacijskog saobraćaja - 2 - - 6. Kultura komuniciranja - 2 - - 7. Primjenjena elektronike - 2 - - 8. Ekonomska matematika - 2 2 - 9. Planiranje telekomunikacionih mreža - - 2 - 10. Menadžment - - 2 - 11. Novčano poslovanje - - 2 - 12. Teorija signala i komunikacija - - 2 - 13. Tehnologija komunikacija - - 3 3 14. Tehnika komunikacija - - 2 2 15. Marketing - - - 3 16. Mobilni komunikacioni sistemi - - - 2 17. Infrastruktura i održavanje komunikacionih

sistema - - - 2

18. Informacijski sistemi u saobraćaju i komunikacijama

- - - 2

19. Upravljanje kvalitetom usluga - - - 2

2. Predmeti stručnog

obrazovanja

20. Francuski jezik - - 2 2 U K U P N O: 8 8 17 18 3. Praktična nastava

1. Praktična nastava (laboratorijski rad) 2 2 2 2

U K U P N O: 2 2 2 2 U K U P N O: 1+2+3 29 28 32 32

Sastavni dio ovog Nastavnog plana je program iz svih gore navedenih nastavnih predmeta.

II

Stupanjem na snagu ovog Nastavnog plana prestaje da važi Nastavni plan za str-učno zvanje Tehničar PTT prometa – izborno područje Komunikacijske tehnologije („Službene novine Bosansko–podrinjskog kantona Goražde“ broj:11/07).

III

Ovaj Nastavni plan objavit će se u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

Broj:10-38-4061/09 M I N I S T R I C A 23.09.2009.godine Alma Delizaimović,v.r. G o r a ž d e

Page 69: 2009. Akontacija za IV kvartal 2009.godine · koju određuje Medjunarodni Monetarni Fond za Stand by aranžman, trenutno 1,45% godišnje i isti će se koristiti za ubl-ažavanje efekata

13. oktobar/listopad 2009. Broj 11 – strana 1095 923

Na temelju članka 11. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima ka-ntonalne uprave („Službene novine Bosansko–podrinjskog kantona Goražde“ broj:5/03), te na temelju članka 23. Zakona o srednjoj školi („Službene novine Bosansko–podrinjskog kantona Goražde“, broj:5/04), Ministrica za obrazovanje, znanost, kulturu i sport Bosan-sko–podrinjskog kantona Goražde, d o n o s i:

NASTAVNI PLAN ZA STRUČNO ZVANJE TEHNIČAR PTT PROMETA I

Od školske 2009/2010. u srednjoj tehničkoj školi primjenjivat će se:

NASTAVNI PLAN ZA STRUČNO ZVANJE TEHNIČAR PTT PROMETA – Izborno područje POŠTANSKE TEHNOLOGIJE

Sedmično časova R.b Naziv predmeta

I II III IV 1. Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost 2 2 2 2 2. Strani jezik 2 2 2 2 3. Historija 2 - - - 4. Tjelesni i zdravstveni odgoj 2 2 2 2 5. Matematika 4 4 3 3 6. Informatika 2 2 - - 7. Fizika 2 3 - - 8. Kemija 2 - - - 9. Demokratija i ljudska prava - - 2 - 10. Sociologija - - - 2 11. Vjeronauka 1 1 1 1

1. Predmeti opšteg

obrazovanja

12. Kultura religija - - 1 - U K U P N O: 19 16 13 12

1. Prevozna i prijenosna sredstva u pošt. telekom. saobraćaju

2 - - -

2. Ekonomika preduzeća 2 - - - 3. Osnove pošt. i komunikac. sobraćaja 2 - - - 4. Osnove elektrotehnike 2 - - - 5. Osnove poštanskog saobraćaja - 2 - - 6. Ekonomika transportnih i komunikac.sistema - 2 - - 7. Ekonomska matematika - 2 2 - 8. Planiranje poštanskog saobračaja - - 2 - 9. Menadžment - - 2 -

2.Predmeti stručnog

obrazovanja

10. Novčano poslovanje - - 2 -

Page 70: 2009. Akontacija za IV kvartal 2009.godine · koju određuje Medjunarodni Monetarni Fond za Stand by aranžman, trenutno 1,45% godišnje i isti će se koristiti za ubl-ažavanje efekata

Broj 11 – strana 1096 13. oktobar/listopad 2009.

11. Kultura komuniciranja - - 2 - 12. Tehnologija poštanskog saobraćaja - 2 2 2 13. Tehnika poštanskog saobraćaja - - 3 3 14. Sigurnost poštanskog saobraćaja - - - 2 15. Marketing - - - 3 16. Infrastruktura i održavanje poštanskog saobr. - - - 2 17. Informacijski sistemi u saobraćaju - - - 2 18. Upravljanje kvalitetom usluga - - - 2 19. Francuski jezik - - 2 2

20. Saobraćajna geografija - 2 - - U K U PN O: 8 10 17 18 3. Praktična

nastava 1. Praktična nastava (laboratorijski rad) 2 2 2 2

U K U P N O: 2 2 2 2 U K U P N O: 1+2+3 29 28 32 32

Sastavni dio ovog Nastavnog pl-ana je program iz svih gore navedenih nastavnih predmeta.

II

Stupanjem na snagu ovog Nastavnog plana prestaje da važi Nastavni plan za stru-čno zvanje Tehničar PTT prometa – izborno područje poštanske tehnologije („Službene novine Bosansko–podrinjskog kantona Goražde“ broj: 11/07).

III

Ovaj Nastavni plan objavit će se u „Službenim novinama Bosansko–podrinjskog kantona Goražde“.

Broj:10-38-4060 /09 M I N I S T R I C A 23.09.2009 godine Alma Delizaimović,v.r. G o r a ž d e

924

Na temelju članka 11. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim ti-jelima kantonalne uprave („Službene no-vine Bosansko–podrinjskog kantona Go-ražde“ broj:5/03), te na temelju članka 23. Zakona o srednjoj školi („Službene novine Bosansko–podrinjskog kantona Go-ražde“ broj:5/04), Ministrica za obrazo-vanje, znanost, kulturu i sport Bosansko –podrinjskog kantona Goražde, d o n o s i:

NASTAVNI PLAN ZA STRUČNO ZVANJE KEMIJSKI TEHNIČAR

I

Od školske 2009/2010. u sred-njoj tehničkoj školi primjenjivat će se:

Page 71: 2009. Akontacija za IV kvartal 2009.godine · koju određuje Medjunarodni Monetarni Fond za Stand by aranžman, trenutno 1,45% godišnje i isti će se koristiti za ubl-ažavanje efekata

13. oktobar/listopad 2009. Broj 11 – strana 1097

NASTAVNI PLAN ZA STRUČNO ZVANJE KEMIJSKI TEHNIČAR (EUVET)

TABELA 1: NASTAVNI PLAN ZA STRUČNO ZVANJE Porodica zanimanja: Hemija, nemetali i grafičarstvo Stručno zvanje: Hemijski tehničar Stupanj IV

Sedmično časova R.b Naziv predmeta

I II III IV 1. Maternji jezik 2 2 2 2 2. Strani jezik 2 2 2 2 3. Matematika 4 2 2 2 4. Tjelesni i zdravstveni odgoj/Fizičko

vaspitanje 2 2 2 2

5. Informatika 2 - - - 6. Demokratija i ljudska prava - - 2 - 7. Sociologija - - - 2 8. Kultura religija - - 1 - 9. Vjeronauka 1 1 1 1 10. Historija 2 - - -

1. Opšteob-razovni

predmeti

Ukupno 15 9 12 11 1. Fizika 2 2 - - 2. Biologija 2 - - - 3. Informatika - 2 - -

2. Opšteob-razovni

predmeti u funkc. struke Ukupno 4 4 - -

1. Opšta i neorganska hemija 4 - - - 2. Mineralogija 2 - - - 3. Osnovi mašinstva 2 - - - 4. Organska hemija - 4 - - 5. Analitička hemija - 2 - - 6. Hemijsko izračunavanje - 2 - - 7. Ekologija i zaštita životne sredine - 2 - - 8. Biohemija - - 2 - 9. Fizička hemija - - 4 - 10. Neorganska tehnologija - - 4 - 11. Mašine i operacije - - 2 2 12. Elektrohemija . . . 2 13. Organska tehnologija - - - 4 14. Osnove preduzetništva - - - 2 15. Izborni predmet - - - 2

3. Stručno teorijski predmeti

Ukupno 8 10 12 12 4. Praktična

nastava 1. Praktična nastava 4 6 8 10

Ukupno zanimanje (1+2+3+4) 31 29 30 33

Page 72: 2009. Akontacija za IV kvartal 2009.godine · koju određuje Medjunarodni Monetarni Fond za Stand by aranžman, trenutno 1,45% godišnje i isti će se koristiti za ubl-ažavanje efekata

Broj 11 – strana 1098

Sastavni dio ovog Nastavnog pl-ana je program iz svih gore navedenih nastavnih predmeta.

II

Ovaj Nastavni plan objavit će se u „Službenim novinama Bosansko–pod-rinjskog kantona Goražde“. Broj:10-38-4063/09 M I N I S T R I C A 23.09.2009.godine Alma Delizaimović,v.r. G o r a ž d e

925

Ministarstvo za pravosuđe, upra-vu i radne odnose Bosansko–podrinjsk-og kantona Goražde, rješavajući po zah-tjevu OMLADINSKOG VOLONTERS-KOG UDRUŽENJA «STELLA MAGICA» na temelju članka 29. Zakona o udruženji-ma i fondacijama (“Službene novine Fe-deracije BiH”, broj:45/02), d o n o s i:

R J E Š E NJ E 1. Upisuje se u Registar udruženja, koji

se vodi kod Ministarstva za pravosu-đe, upravu i radne odnose Bosansko –podrinjskog kantona Goražde,

OMLADINSKO VOLONTERSKO UDRUŽENJE “STELLA MAGICA”.

Skraćeni naziv udruženja je: STELLA MAGICA.

Sjedište udruženja je u Goraždu, u ulici Rifeta Čutune br. 30.

2. Upis je izvršen pod registarskim broj-em R-I-9/2009. u prvu knjigu Regist-ra dana 30.09.2009.godine.

3. OMLADINSKO VOLONTERSKO UDR-UŽENJE «STELLA MAGICA» je dobro-

13. oktobar/listopad 2009.

voljno, naovisno, vanstranačko udru-ženje sa sljedećim programskim cilje-vima, djelatnostima i zadacima:

- Promoviranje i zaštita ljudskih pr-

ava, mira i ljubavi, zaštite okoli-ša, solidarnosti, interkulturalnos-ti, civilnog društva, poticanje os-obnog razvoja i jačanje inicijativa mladih kroz volonterski rad te promoviranje istog;

- Promocija volonterstva i volonte-rskog rada (putem medija, javnih prezentacija, konferencija itd);

- Promocija ljudskih prava i zajed-ničkog života te rad na uklanja-nju svih barijera i predrasuda;

- Edukacija volontera (i građana uopće) organiziranjem radionica, treninga, seminara;

- Informiranje građana o mogućno-stima volontiranja u BIH i u svi-jetu;

- Saradnja sa drugim lokalnim i međunarodnim organizacijama ko-je promoviraju slične vrijednosti;

- Stvaranje i ažuriranje baze poda-taka volontera;

- Stvaranje i ažuriranje baze poda-taka nevladinih organizacija, in-stitucija i poduzeća koje podrža-vaju i stimulišu volonterski rad;

- Promicanje i organiziranje aktiv-nosti unutar evropskih programa koji potiču mobilnost i neformal-no obrazovanje mladih;

- Promoviranje sportskih aktivno-sti i umjetničkog izražaja;

- Organiziranje sportskih dešava-nja i eventa vezanih za umjetnost i kulturu;

- Učestvovanje u humanitarnim ak-cijama i prikupljanje novčanih i materijalnih sredstava za osobe kojima su potrebna;

Page 73: 2009. Akontacija za IV kvartal 2009.godine · koju određuje Medjunarodni Monetarni Fond za Stand by aranžman, trenutno 1,45% godišnje i isti će se koristiti za ubl-ažavanje efekata

13. oktobar/listopad 2009. - Aktivnosti vezane za zaštitu oko-

liša (očuvanje postojećih i stvara-nje novih zelenih površina, održ-avanje edukacijskih časova o važ-nosti očuvanja čovjekove životne sredine i čistoće zelenih urbanih površina itd.);

- Sve aktivnosti vezane za unaprje-đenje kvaliteta života mladih.

4. OMLADINSKO VOLONTERSKO UDR-

UŽENJE «STELLA MAGICA» djeluje na području Bosansko–podrinjskog ka-ntona Goražde i danom upisa kod ov-og Ministarstva stiče svojstvo pravne osobe.

5. Osobe ovlaštene za zastupanje i pred-stavljanje OMLADINSKOG VOLO-NTERSKOG UDRUŽENJA «STELLA MAGICA» su:

Terović Armin – predsjednik Udruženja i Čelik Kerim – dopredsjednik Udruženja

O b r a z l o ž e nj e

OMLADINSKO VOLONTERSKO

UDRUŽENJE “STELLA MAGICA” pod-nijelo je Ministarstvu za pravosuđe, upr-avu i radne odnose Bosansko–podrinjsk-og kantona Goražde zahtjev za upis u Registar udruženja, koji se vodi kod ov-og Ministarstva.

Uz zahtjev je priložena dokume-ntacija propisana člankom 28. Zakona o udruženjima i fondacijama (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 45/02) i to: Odluka o utemeljenju Udruženja (ute-meljiteljski akt), Statut Udruženja (X2), spisak članova organa upravljanja i Od- luka o imenovanju osoba ovlaštenih za zastupanje i predstavljanje udruženjem.

Broj 11 – strana 1099

Uvidom u priloženu dokumenta-

ciju, Ministarstvo za pravosuđe, upravu i radne odnose Bosansko–podrinjskog kantona Goražde, ocijenilo je da su ispu-njeni uvjeti za upis u Registar OMLADI-NSKOG VOLONTERSKOG UDRUŽE-NJA «STELLA MAGICA», stoga je sho-dno odgovarajućim odredbama Zakona o udruženjima i fondacijama (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 45/02), od-lučeno kao u dispozitivu Rješenja. Ovo Rješenje je konačno u up-ravnom postupku i protiv istog se mo-že pokrenuti upravni spor tužbom kod Kantonalnog suda u Goraždu u roku od 30 dana od dana dostavljanja Rješe-nja. Tužba se podnosi u dva istovjetna primjerka i uz istu se prilaže ovo Rje-šenje u izvorniku ili prepisu. Broj:UP-1: 05-05-52/09 M I N I S T A R 30.09.2009.godine Radmila Janković,v.r. G o r a ž d e

926

Na temelju članka 11. i 24. Statu-ta Općine Pale (”Službene novine Bosa-nsko-podrinjskog kantona Goražde” br-oj:19/07 i 11/08) i članka 81. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pale (”Službe-ne novine Bosansko-podrinjskog kanto-na Goražde” broj:4/08), Općinsko vijeće Općine Pale-Prača, na svojoj X sjednici, održanoj dana 24.09.2009.g., d o n o s i:

ODLUKU o dodjeli općinskog priznanja

Počasni građanin Općine Pale-Prača

Članak 1.

Ovom Odlukom Općinsko vijeće Općine Pale-Prača, povodom 27. rujna,

Page 74: 2009. Akontacija za IV kvartal 2009.godine · koju određuje Medjunarodni Monetarni Fond za Stand by aranžman, trenutno 1,45% godišnje i isti će se koristiti za ubl-ažavanje efekata

Broj 11 – strana 1100 Dana Općine Pale-Prača, za naročit dop-rinos u afirmaciji vrijednosti demokrats-kog društva, povjesnih događaja i tradi-cija bosanskohercegovačkih naroda, za razvijanje boljeg položaja i ugleda Op-ćine Pale-Prača, njenih odnosa sa drug-im lokalnim zajednicama u zemlji i inoz-emstvu te za razvoj Općine u cjelini kao i pojedinih njenih dijelova, PRIZNANJE POČASNI GRAĐANIN OPĆINE PALE -PRAČA dodjeljuje OMANOVIĆ HA-LILU.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dan-om usvajanja, a naknadno će biti objav-ljena u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”.

Broj:02-02-1-89/09 PREDSJEDATELJ 24.09.2009.godine Fuad Crnčalo,v.r. Pale-Prača

927

Na temelju članka 11. i 24. Statuta Općine Pale (”Službene novine Bosans-ko-podrinjskog kantona Goražde” broj: 19/07 i 11/08) i članka 81. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pale (”Službe-ne novine Bosansko-podrinjskog kanto-na Goražde” broj:4/08), Općinsko vijeće Općine Pale-Prača, na svojoj X sjednici, održanoj dana 24.09.2009.g., d o n o s i:

ODLUKU o dodjeli općinskog priznanja

Srebrena plaketa Općine Pale-Prača

Članak 1.

Ovom Odlukom Općinsko vijeće Općine Pale-Prača, povodom 27. rujna,

13. oktobar/listopad 2009. Dana Općine Pale-Prača, za doprinos i postignute rezultate u teorijskom i pra-ktičnom radu u oblastima znanosti, gos-podarstva, prosvjete, kulture, umjetnos-ti, sporta, zdravstva, socijalne i dječije zaštite, unaprjeđenja i afirmacije tolera-ncije, kulture dijaloga, spašavanju ljudi i imovine, unaprjeđenju uvjeta života i dr-ugih oblasti života u Općini PRIZNA-NJE SREBRENA PLAKETA OPĆINE PALE-PRAČA, dodjeljuje JKP „PRAČA“.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dan-om usvajanja, a naknadno će biti objav-ljena u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”.

Broj:02-02-1-87-1/09 PREDSJEDATELJ 24.09.2009.godine Fuad Crnčalo,v.r. Palae-Prača

928

Na temelju članka 11. i 24. Statuta Općine Pale (”Službene novine Bosans-ko-podrinjskog kantona Goražde” broj: 19/07 i 11/08) i članka 81. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pale (”Službe-ne novine Bosansko-podrinjskog kanto-na Goražde” broj:4/08), Općinsko vijeće Općine Pale-Prača, na svojoj X sjednici, održanoj dana 24.09.2009.g., d o n o s i:

ODLUKU o dodjeli općinskog priznanja

Srebrena plaketa Općine Pale-Prača

Članak 1.

Ovom Odlukom Općinsko vijeće Općine Pale-Prača, povodom 27. rujna, Dana Općine Pale-Prača, za doprinos i

Page 75: 2009. Akontacija za IV kvartal 2009.godine · koju određuje Medjunarodni Monetarni Fond za Stand by aranžman, trenutno 1,45% godišnje i isti će se koristiti za ubl-ažavanje efekata

13. oktobar/listopad 2009. postignute rezultate u teorijskom i pra-ktičnom radu u oblastima znanosti, gos-podarstva, prosvjete, kulture, umjetnos-ti, sporta, zdravstva, socijalne i dječije zaštite, unaprjeđenja i afirmacije tolera-ncije, kulture dijaloga, spašavanju ljudi i imovine, unaprjeđenje uvjeta života i dr-ugih oblasti života u Općini PRIZNA-NJE SREBRENA PLAKETA OPĆINE PALE-PRAČA, dodjeljuje JU „DOM ZDRAVLJA PRAČA“.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dan-om usvajanja, a naknadno će biti objav-ljena u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”. Broj:02-02-1-87/09 PREDSJEDATELJ 24.09.2009.godine Fuad Crnčalo,v.r. Pale-Prača

929

Na temelju članka 11. i 24. Statuta Općine Pale (”Službene novine Bosans-ko-podrinjskog kantona Goražde” br-oj:19/07 i 11/08) i članka 81. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pale (”Službe-ne novine Bosansko-podrinjskog kanto-na Goražde” broj:4/08), Općinsko vijeće Općine Pale-Prača, na svojoj X sjednici, održanoj dana 24.09.2009.g., d o n o s i:

ODLUKU o dodjeli općinskog priznanja Zlatna

plaketa Općine Pale-Prača

Članak 1.

Ovom Odlukom Općinsko vijeće Općine Pale-Prača, povodom 27. rujna, Dana Općine Pale-Prača, za doprinos i postignute rezultate u teorijskom i prak-

Broj 11 – strana 1101

tičnom radu u oblastima znanosti, gosp-odarstva, prosvjete, kulture, umjetnosti, sporta, zdravstva, socijalne i dječije zašt-ite, unaprjeđenja i afirmacije tolerancije, kulture dijaloga, spašavanju ljudi i imo-vine, unaprjeđenje uvjeta života i drugih oblasti života u Općini PRIZNANJE ZLATNA PLAKETA OPĆINE PALE-PRAČA dodjeljuje ZEC ASIMU.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dan-om usvajanja, a naknadno će biti objav-ljena u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”.

Broj:02-02-1-88-1/09 PREDSJEDATELJ 24.09.2009.godine Fuad Crnčalo,v.r. Pale-Prača

930

Na temelju članka 11. i 24. Statuta Općine Pale (”Službene novine Bosans-ko-podrinjskog kantona Goražde” br-oj:19/07 i 11/08) i članka 81. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pale (”Službe-ne novine Bosansko-podrinjskog kanto-na Goražde” broj:4/08), Općinsko vijeće Općine Pale-Prača, na svojoj X sjednici, održanoj dana 24.09.2009.g., d o n o s i:

ODLUKU o dodjeli općinskog priznanja Zlatna

plaketa Općine Pale-Prača

Članak 1.

Ovom Odlukom Općinsko vijeće Općine Pale-Prača, povodom 27. rujna, Dana Općine Pale-Prača, za doprinos i postignute rezultate u teorijskom i prak-tičnom radu u oblastima znanosti, gosp-odarstva, prosvjete, kulture, umjetnosti,

Page 76: 2009. Akontacija za IV kvartal 2009.godine · koju određuje Medjunarodni Monetarni Fond za Stand by aranžman, trenutno 1,45% godišnje i isti će se koristiti za ubl-ažavanje efekata

Broj 11 – strana 1102 sporta, zdravstva, socijalne i dječije zašt-ite, unaprjeđenja i afirmacije tolerancije, kulture dijaloga, spašavanju ljudi i imo-vine, unaprjeđenje uvjeta života i drugih oblasti života u Općini PRIZNANJE ZLATNA PLAKETA OPĆINE PALE-PRAČA, dodjeljuje OBHOĐAŠ SALKU.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dan-om usvajanja, a naknadno će biti objav-ljena u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”.

Broj:02-02-1-88/09 PREDSJEDATELJ 24.09.2009.godine Fuad Crnčalo,v.r. Pale-Prača

931

Na temelju članka 11. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (''Službene no-vine Federacije BiH'', broj:32/09), članka 14. Zakona o turističkoj djelatnosti (''Slu-žbene novine Federacije BiH'', broj:32/09), članka 41. Zakona o obrtu i srodnim dje-latnostima (''Službene novine Federacije BiH'', broj:35/09), članka 9. Zakona o trg-ovini (''Službene novine Federacije BiH'', broj:2/95) i članka 24. Statuta Općine Pa-le (''Službene novine Bosansko-podrinjs-kog kantona Goražde“, broj: 19/07 i 11/08), Općinsko vijeće, na 10. sjednici održanoj 24.09.2009.godine, donijelo je:

O D L U K U O RADNOM VREMENU

U ODREĐENIM DJELATNOSTIMA NA PODRUČJU OPĆINE

PALE-PRAČA

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se rad-

13. oktobar/listopad 2009.

no vrijeme, početak i završetak radnog vremena u oblasti prometa roba na ma-lo, ugostiteljstva, obrtništva i srodnih dj-elatnosti.

Odredbe iz stavka 1. ovog članka odnose se na pravne i fizičke osobe koje obavljaju navedene djelatnosti putem sv-ojih trgovinskih, obrtničkih i ugostiteljs-kih radnji, agencija, poslovnih jedinica, radionica i sličnih prostora koje se nala-ze na području općine Pale-Prača.

Članak 2.

Odredbe ove Odluke se ne primj-enjuju na poslovne jedinice i radnje koje pružaju ugostiteljske usluge uposlenim u poduzećima, organizacijama, udruže-njima i ustanovama.

Članak 3.

Radno vrijeme za trgovine, obrt-ničke i srodne djelatnosti može se odre-diti od 07.00 sati do 21.00 sati u ljetnom periodu računanja vremena, odnosno od 07.00 sati do 18.00 sati u zimskom peri-odu računanja vremena.

Radno vrijeme benzinskih pum-pi može se odrediti od 00,00 sati do 24,00 sata.

Članak 4.

Ugostiteljskim objektima u smis-lu ove Odluke, smatraju se svi ugostite-ljski objekti koji su registrirani za pruža-nje ugostiteljskih usluga sukladno Zako-nu o ugostiteljskoj djelatnosti, Zakonu o turističkoj djelatnosti i Pravilniku o raz-vrstavanju, minimalnim uvjetima i kate-gorizaciji ugostiteljskih objekata.

Članak 5.

Ugostiteljskim objektima određ-

Page 77: 2009. Akontacija za IV kvartal 2009.godine · koju određuje Medjunarodni Monetarni Fond za Stand by aranžman, trenutno 1,45% godišnje i isti će se koristiti za ubl-ažavanje efekata

13. oktobar/listopad 2009. uje se završetak radnog vremena do 22.00 sata.

Iznimno, u slučaju izvođenja mu-zike uživo, ugostiteljskim objektima koji su locirani van naseljenog područja, od-ređuje se završetak radnog vremena do 24.00 sata.

Izvođenje muzike uživo i upora-ba uređaja za reprodukciju muzike reg-ulirano je Odlukom o javnom redu i miru.

Članak 6.

Obavijest o radnom vremenu mo-ra se istaći na vidnom mjestu na ulazu u poslovne prostorije. II MINIMALNO RADNO VRIJEME TRGOVINSKIH RADNJI

Članak 7.

Radna sedmica trgovinskih rad-nji u kojima se vrši promet robe na malo ne može biti kraća od šest radnih dana.

Minimalno radno vrijeme trgovi-nskih radnji iz prethodnog stavka tjek-om dana ne može biti kraće od sedam sati.

Iznimno od odredbe prethodnog stavka, trgovinske radnje neprehrambe-nih proizvoda mogu jedan dan u sedmi-ci imati minimalno radno vrijeme u tra-janju od 07.00 sati do 15.00 sati. III MINIMALNO RADNO VRIJEME UGOSTITELJSKIH I TURISTIČKIH OBJEKATA

Članak 8.

Radna sedmica ugostiteljskih ob-jekata ne može biti kraća od šest radnih dana.

Broj 11 – strana 1103

Pravne i fizičke osobe iz prethod-nog stavka mogu da rade svaki dan uk-ljučujući i dane državnih praznika.

Članak 9.

Ugostiteljski objekti za smještaj gostiju moraju biti otvoreni neprekidno od 00,00 do 24,00 sata, svaki dan.

Članak 10.

Turističke agencije i njihove posl-ovne jedinice koje imaju organiziranu informativnu službu mogu biti otvorene svaki dan. IV MINIMALNO RADNO VRIJEME OBRTNIČKIH I SRODNIH DJELATNOSTI

Članak 11.

Objekti u kojima se vrši obrtnič-ka i srodne djelatnosti moraju biti otvo-rene svakim radnim danom najmanje 7,00 sati.

Članak 12.

Obrtnički objekti za proizvodnju i prodaju pekarske, poslastičarske i cvje-ćarske struke moraju biti otvoreni i ne-djeljom najmanje tri sata prije podne tj-ekom cijele godine. V MINIMALNO RADNO VRIJEME BENZINSKIH PUMPI

Članak 13.

Benzinske pumpe moraju biti ot-vorene svakim danom, kao i državnim i vjerskim praznicima najmanje od 06,00 sati do 22,00 sata.

Page 78: 2009. Akontacija za IV kvartal 2009.godine · koju određuje Medjunarodni Monetarni Fond za Stand by aranžman, trenutno 1,45% godišnje i isti će se koristiti za ubl-ažavanje efekata

Broj 11 – strana 1104 VI OGRANIČAVANJE RADNOG VREMENA

Članak 14.

U dane državnih i vjerskih praz-nika, maturalnih zabava, svadbi, može se iznimno odobriti duže radno vrijeme od propisanog uz prethodno pribavlje-nu suglasnost općinske službe nadležne za izdavanje odobrenja za rad.

Članak 15.

Kriterijumi za duže radno vrije-me od propisanog su:

- da ugostitelj nije pravosnažno kaž-njavan za prekršaj prekoračenja ra-dnog vremena i narušavanja jav-nog reda i mira u ugostiteljskom objektu za koji traži produženo ra-dno vrijeme,

- da se u ugostiteljskom objektu i u neposrednoj blizini ugostiteljskog objekta ne narušava javni red i mir.

Članak 16.

Trgovinske i ugostiteljske usluge

koje se povremeno pružaju izvan objek-ata – sajam, vašar, teferič, muzički konc-erti i doček Nove godine na otvorenom mogu se pružati u okviru radnog vre-mena tih manifestacija. VII KAZNENE ODREDBE

Članak 17.

Novčanom kaznom od 500,00 KM

do 5.000,00 KM kaznit će se za prekršaj trgovac, ako:

1. se ne pridržava utvrđenog radnog vr-emena,

13. oktobar/listopad 2009.

2. ako na uočljiv način ne istakne radno

vrijeme,

Za radnju iz stavka 1. ovog član-ka kaznit će se za prekršaj i odgovorna osoba u iznosu od 100,00 KM do 1.000,00 KM.

Članak 18.

Novčanom kaznom od 500,00 KM do 1.000,00 KM kaznit će se za prekršaj vlasnik radnje-obrtnik ili osoba koja ob-avlja srodnu djelatnost, ako

1. se ne pridržava utvrđenog radnog vr-emena,

2. ako na uočljiv način ne istakne radno vrijeme,

Članak 19.

Novčanom kaznom od 500,00 KM do 1.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja obavlja ugostiteljsku i turističku djelatnost u slučaju:

1. ako se ne pridržava utvrđenog radn-og vremena,

2. ako na uočljiv način ne istakne radno vrijeme.

Za prekršaj iz stavka 1. ovog čla-nka kaznit će se i odgovorna osoba nov-čanom kaznom od 200,00KM do 2.000,00 KM.

Za prekršaje iz stavka 1. ovog čl-anka kaznit će se fizička osoba koja oba-vlja ugostiteljsku djelatnost i voditelj tu-rističke poslovnice novčanom kaznom u iznosu od 150,00 KM do 1.500,00 KM. VIII NADZOR

Članak 20.

Nadzor nad sprovođenjem ove

Page 79: 2009. Akontacija za IV kvartal 2009.godine · koju određuje Medjunarodni Monetarni Fond za Stand by aranžman, trenutno 1,45% godišnje i isti će se koristiti za ubl-ažavanje efekata

13. oktobar/listopad 2009. Odluke vrši organ uprave nadležan za poslove turističko-ugostiteljske inspekci-je i tržišne inspekcije.

Podnošenje zahtjeva za pokreta-nje prekršajnog postupka vrše inspekci-jske službe samostalno i po obavijesti Policijske stanice. IX PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Pravne i fizičke osobe dužne su da svoje radno vrijeme usklade sa odre-dbama ove Odluke u roku od 30 dana od dana njenog stupanja na snagu.

Članak 22.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o radnom vre-menu (''Službene novine Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde'', broj: 13/98).

Članak 23.

Ova Odluka stupa na snagu dan-om donošenja, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde“. Broj:02-02-1-90/09 PREDSJEDATELJ 24.09.2009.godine Fuad Crnčalo,v.r. Pale-Prača

932

Na temelju članka 24. Statuta Op-ćine Pale ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj: 19/07 i 11/08) i članka 81. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pale (”Službe-ne novine Bosansko-podrinjskog kanto-na Goražde” broj:4/08), Općinsko vijeće Općine Pale-Prača, na svojoj X sjednici, održanoj dana 24.09.2009.g., d o n o s i:

Broj 11 – strana 1105

RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za odabir

korisnika sredstava u okviru Programa „ZP-09“

1. Za predsjednika i članove Povjerenst-va za odabir korisnika sredstava u ok-viru Programa „ZP-09“ imenuju se:

- Mutapčić Šefko - predsjednik, - Vlašić Nada - član, - Fidahić Admir - član, - Palo Ahmet - član, - Batinić Vukašin - član.

2. Rješenje stupa na snagu danom do-nošenja, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Bosansko-po-drinjskog kantona Goražde“.

Broj:02-02-1-92/09 PREDSJEDATELJ 24.09.2009.godine Fuad Crnčalo,v.r. Pale-Prača

933

Na temelju članka 4. stavak 2. Za-kona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Herce-govine ("Službene novine Bosne i Herce-govine", broj:12/03), članka 24. Statuta Općine Pale ("Službene novine Bosansko -podrinjskog kantona Goražde", broj: 19/07 i 11/08) i članka 33. Statuta Javn-og stambeno-komunalnog, građevinsk-og i uslužnog poduzeća "Prača", Općin-sko vijeće Općine Pale-Prača, na svojoj X sjednici, održanoj dana 24.09.2009. godi-ne, d o n o s i:

RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora

JKP "Prača"

1. Za predsjednika i članove Upravnog odbora Javnog stambeno-komunalnog

Page 80: 2009. Akontacija za IV kvartal 2009.godine · koju određuje Medjunarodni Monetarni Fond za Stand by aranžman, trenutno 1,45% godišnje i isti će se koristiti za ubl-ažavanje efekata

Broj 11 – strana 1106

13. oktobar/listopad 2009.

Građevinskog i uslužnog preduzeća «Prača», na period od šezdeset dana imenuje se:

- Sipović Edib – predsjednik, - Brdarić Fahra - član, - Omerović Sulejman – član, - Čolo Avdija – član - Salispahić Avdo – član

2. Rješenje stupa na snagu danom don-ošenja a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko-po-drinjskog kantona Goražde»

Broj: 02-02-1-91/09 PREDSJEDATELJ 24.09.2009.godine Fudad Crnčalo,v.r. Pale-Prača

---------------------------------------------

K A Z A L O

846 Odluka o kreditnom zaduženju Bosansko-podrinjskog kantona Goražde................. 1027 847 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o preuzimanju imovine od HI “AZOT” d.j.l.

Vitkovići u vlasništvo Bosansko-podrinjskog kantona Goražde broj:01-05-397/02 od 16.09.2002.godine............................................................................................................

1028

848 Odluka o stavljanju van snage Odluke o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava «Investicije u vodoprivredne objekte» utvrđenih u Budžetu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2009.godinu................................................................

1029

849 Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava «Kapitalni grantovi nižim nivoima vlasti» utvrđenih Izmjenama i dopunama Budžeta Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2009.godinu.............................

1030

849a) Program utroška sredstava «Kapitalni grantovi nižim nivoima vlasti» utvrđenih Izmjenama i dopunama Budžeta Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2009.godinu......................................................................................

1031

850 Odluka o davanju saglasnosti za plaćanje računa broj:06-118-09 od 31.08.2009.g.... 1035 851 Odluka o davanju saglasnosti za plaćanje računa broj: 01-1109-000007 od

05.05.2009.godine................................................................................................................. 1035

852 Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi-podsticaj za držanje osnovnog stada ovaca i koza................................................................................

1036

853 Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi-podsticaj za proizvodnju svježeg kravljeg mlijeka................................................................................

1037

854 Odluka o davanju saglasnosti za plaćanje računa broj:06-55-09 od 01.05.2009.g....... 1038 855 Odluka o davanju saglasnosti za popunu upražnjenog radnog mjesta državnog

službenika.............................................................................................................................. 1038

856 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o odobravanju novčanih sredstava za nabavku osnovnih žiotnih namirnica za povratnike i porodice u stanju socijalne potrebe......

1039

857 Odluka o isplati novčanih sredstava Zavodu zdravstvenog osiguranja BPK Goražde..................................................................................................................................

1039

858 Odluka o isplati novčanih sredstava Zavodu zdravstvenog osiguranja BPK Goražde..................................................................................................................................

1040

859 Odluka o odobravanju službenog putovanja u inostranstvo........................................ 1041 860 Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška finansijskih sredstava iz

Budžeta Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za 2009.godinu sa ekonomskog koda 614 300 – Transfer za oblast nauke...................................................

1042

Page 81: 2009. Akontacija za IV kvartal 2009.godine · koju određuje Medjunarodni Monetarni Fond za Stand by aranžman, trenutno 1,45% godišnje i isti će se koristiti za ubl-ažavanje efekata

13. oktobar/listopad 2009. Broj 11 – strana 1107 860a) Program utroška finansijskih sredstava iz Budžeta Ministarstva za obrazovanje,

nauku, kulturu i sport za 2009.godinu sa ekonomskog koda 614 300 – Transfer za oblast nauke..........................................................................................................................

1042

861 Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška finansijskih sredstava iz Budžeta Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za 2009.godinu sa ekonomskog koda 614 100 – Transfer za sposrt..............................................................

1043

861a) Program utroška finansijskih sredstava iz Budžeta Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za 2009.godinu sa ekonomskog koda 614 100 – Transfer za sposrt......................................................................................................................................

1044

862 Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška finansijskih sredstava iz Budžeta Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za 2009.godinu sa ekonomskog koda 614 200 – Ostali grantovi pojedincima.............................................

1045

862a) Program utroška finansijskih sredstava iz Budžeta Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za 2009.godinu sa ekonomskog koda 614 200 – Ostali grantovi pojedincima...........................................................................................................

1045

863 Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime uplate VIII (osme) rate od ukupno predviđenih XI (jedanaest) rata po Ugovoru o izvođenju dislocirane nastave u Goraždu Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu u školskoj 2008/2009..............................................................................................................................

1046

864 Odluka o odobravanju novčanih sredstava Savezu za sport i rekreaciju invalida Bosansko-podrinjskog kantona Goražde..........................................................................

1047

865 Rješenje o privremenom imenovanju predsjednika i članova Skupštine JP RTV BPK Goražde.........................................................................................................................

1048

866 Odluka o davanju saglasnosti za plaćanje računa broj:40/09....................................... 1048 867 Odluka o odobravanju novčanih sredstava Udruženju demobilisanih boraca.......... 1049 868 Odluka o odobravanju novčanih sredstava za Projekat poboljšanja statusa boračkih

popolacija za mjesec avgust 2009.godine............................................................................... 1049

869 Odluka o odobravnju novčanih sredstava na ime pomoći za rad udruženja boračkih populacija za mjesec avgust 2009.godine.........................................................

1050

870 Odluka o odobravanju novčanih sredstava za plaćanje autobusa za odlazak boračkih Udruženja u Srebrenicu-Potočari......................................................................

1051

871 Odluka o odobravanju novčanih sredstava za sufinansiranje izgradnje porodične kuće umrlog DNRP «Zlatni Ljiljan» Bašić Huseina........................................................

1052

872 Odluka o odobravnju novčanih sredstava na ime finansiranja jednokratnih novčanih pomoći pripadnicima boračkih populacija.....................................................

1052

873 Odluka o davanju saglasnosti za plaćanje računa broj:1720/09 RRC «Fojnica» Fojnica....................................................................................................................................

1053

874 Odluka o davnju saglalsnosti za plaćanje računa broj:505/09, ATTP «Centro-prevoz» d.o.o. Goražde.......................................................................................................

1054

875 Odluka o davnju saglasnosti ministru Ministarstva unutrašnjih poslova Bosa-nsko-podrinjskog kantona Goražde za potpisivanje Anexa ugovora..........................

1054

876 Odluka o davanju saglasnosti Ministarstva unutrašnjih poslova za plaćanje računa broj:395-07/09 od 01.09.2009.godine....................................................................

1055

877 Odluka o davanju saglasnosti na Program obilježavanja 18. septembra-«Dana Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Općine Goražde»........................................

1056

878 Odluka o odobravanju jednokratne novčane pomoći za liječenje................................ 1056 879 Odluka o davanju saglasnosti Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove

Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za potpisivanje Sporazuma o prenosu

Page 82: 2009. Akontacija za IV kvartal 2009.godine · koju određuje Medjunarodni Monetarni Fond za Stand by aranžman, trenutno 1,45% godišnje i isti će se koristiti za ubl-ažavanje efekata

Broj 11 – strana 1108 13. oktobar/listopad 2009. vlasništva nad opremom..................................................................................................... 1057 880 Odluka o davanju saglasnosti Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove

Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za uspostavljanje Cyto veze ADSL............ 1057

881 Odluka o davanju saglasnosti za plaćanje računa broj:06/09 od 01.07.2009.godine. 1058 882 Odluka o plaćanju sudske takse za tužbu iz pasivnog podbilansa.............................. 1058 883 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o pravu, visini i načinu regulisanja troškova za

uposlenike Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u vezi upotrebe službenih telefona, sredstava reprezentacije i drugih troškova koji nisu regulisani drugim propisima...............................................................................................................................

1059

884 Rješenje o imenovanju Komisije za provedbu postupka odabira najpovoljnijeg ponuđača za obavljanje postupka izvođenja dislocirane nastave Ekonomskog fakulteta.................................................................................................................................

1060

885 Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje procedure o realizaciji nastavnih aktivnosti dislocirane nastave Ekonomskog fakulteta, Univerziteta u Sarajevu na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2009/2010 godinu..................

1060

886 Odluka o odobravanju novčanih sredstava za sufinansiranje izlagača na 36. Gradačačkom sajmu –Gradačac 2009.godina..................................................................

1061

887 Odluka o odobravanju novčanih sredstava Općini Foča-Ustikolina za organizovanje sajma «Festival okusa-Ustikolina 2009».................................................

1062

888 Odluka o davanju saglasnosti za popunu upražnjenog radnog mjesta državnog službenika..............................................................................................................................

1062

889 Odluka o davanju saglasnosti za isplatu novčanih sredstava Veterinarskom fakultetu u Sarajevu za izvršeno dijagnostičko ispitivanje na bjesnilo........................

1063

890 Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava «Rekonstrukcija cesta i mostova na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2009.godinu...........................................................................................................................

1063

891 Odluka o davanju privremene saglasnosti na godišnje planove gospodarenja lovištima................................................................................................................................

1064

892 Odluka o odobravnju finansijskih sredstava za uplatu avansa za implementaciju Projekta «Prućanje podrške povratnicima za rješavanje pitanja vodosnabdijevanja u mjestima povratka na području Gornje-drinske regije u 2009.godini»....................

1064

893 Odluka o odobravnju isplate novčanih sredstava na ime sufinansiranja Projekta «Podrška ženama žrtvama rata u općinama Goražde i Pale/Prača»...........................

1065

894 Odluka o dodjeli jednokratne novčane pomoći Ćatović Almi, za liječenje................. 1066 895 Odluka o dodjeli jednokratne novčane pomoći Brezac Hasanu, za liječenje kćerke 1067 896 Odluka o dodjeli jednokratne novčane pomoći Kovačević Bošku, za liječenje.......... 1068 897 Odluka o dodjeli jednokratne novčane pomoći Prelo Samiji, za liječenje................... 1068 898 Odluka o isplati novčanih sredstava Udruženju oboljelih od karcinoma dojke i

drugih malignih oboljenja «Biser» Goražde..................................................................... 1069

899 Odluka o davnju saglasnosti na Program izmjena i dopuna Programa utroška sredstava Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice sa ekonomskog koda 614 200 (JAM 003)-Ostali grntovi pojedincima, za 2009.god...

1070

899a) Program izmjena i dopuna Programa utroška sredstava Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice sa ekonomskog koda 614 200 (JAM 003)-Ostali grntovi pojedincima, za 2009.godinu............................................................

1070

900 Odluka o davanju saglasnosti za sklapanje Ugovora o zakupu poslovnih prostorija................................................................................................................................

1072

Page 83: 2009. Akontacija za IV kvartal 2009.godine · koju određuje Medjunarodni Monetarni Fond za Stand by aranžman, trenutno 1,45% godišnje i isti će se koristiti za ubl-ažavanje efekata

13. oktobar/listopad 2009. Broj 11 – strana 1109 901 Odluka o odobravnaju novčanih sredstava na ime pomoći za rad udruženja

boračkih populacija za mjesec septembar 2009.godine.................................................. 1072

902 Odluka o odobravnju novčanih sredstava za Projekat poboljšanja statusa boračkih populacija za mjesec septembar 2009.godine..................................................................

1073

903 Odluka o odobravnju novčanih sredstava za učešće ekipe RVI na sportskim igrama u Mostaru.................................................................................................................

1074

904 Odluka o davanju saglasnosti za potpisivanje Ugovora o privremenim i povremenim poslovima......................................................................................................

1074

905 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje Ugovora o privremenim i povremenim poslovima.........................................................................

1076

906 Odluka o odobravnju novčanih sredstava Muškom rukometnom klubu «Goražde» Goražde.............................................................................................................

1076

907 Odluka o odobravanju novčanih sredstava Ženskom rukometnom klubu «Goražde» Goražde.............................................................................................................

1077

908 Odluka o odobravanju novčanih sredstava Fudbalskom klubu «Goražde» Goražde..................................................................................................................................

1078

909 Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška finansijskih sredstava iz Budžeta Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za 2009.godinu sa ekonomskog koda 614 100 (KAN 002) – Transfer za kulturu........................................

1078

909a) Program utroška finansijskih sredstava iz Budžeta Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za 2009.godinu sa ekonomskog koda 614 100 (KAN 002) – Transfer za kulturu..............................................................................................................

1079

910 Odluka o davanju saglasnosti za nabavku GIS-softvera za eksploataciju podataka iz Prostornog plana područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 2008-2028.godina..................................................................................................................

1082

911 Odluka o davanju saglansosti na Program utroška budžetskih sredstava Ministarstva za urbnizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline sa ekonomskog koda 614 300-Grantovi neprofitnim organizacijama.......................................................

1082

911a) Program utroška budžetskih sredstava Ministarstva za urbnizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline sa ekonomskog koda 614 300-Grantovi neprofitnim organizacijama.....................................................................................................................

1083

912 Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška budžetskih sredstava Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline sa ekonomskog koda 614 239-Ostali grantovi pojedincima.......................................................................

1084

912a) Program utroška budžetskih sredstava Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline sa ekonomskog koda 614 239-Ostali grantovi poje-dincima..................................................................................................................................

1085

913 Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška budžetskih sredstava Ministarstva za urbanizam, prostorno urešenje i zaštitu okoline sa ekonomskog koda 615000-Kapitalni grantovi nižim nivoima vlasti....................................................

1086

913a) Program utroška budžetskih sredstava Ministarstva za urbanizam, prostorno urešenje i zaštitu okoline sa ekonomskog koda 615000-Kapitalni grantovi nižim nivoima vlasti.......................................................................................................................

1086

914 Odluka o usvajanju dopune Elaborata Glavne Centralne popisne komisije, za popis imovine BPK Goražde (broj:03-44-17/09 od 23.02.2009.godine) sa stanjem sredstava na dan 31.12.2009.godine..................................................................................

1087

915 Odluka o plaćanju advokatskih usluga i sudskih taksi po tužbama iz pasivnog podbilansa.............................................................................................................................

1088

Page 84: 2009. Akontacija za IV kvartal 2009.godine · koju određuje Medjunarodni Monetarni Fond za Stand by aranžman, trenutno 1,45% godišnje i isti će se koristiti za ubl-ažavanje efekata

Broj 11 – strana 1110 13. oktobar/listopad 2009. 916 Odluka o izboru najpovljnijeg ponuđača za obavljanje postupka izvođenja

nastavnih aktivnosti dislocirane nastave Ekonomskog fakulteta u Goraždu............. 1089

917 Odluka o preusmjeravanju sredstava između budžetskih korisnika Vlade i Ministarstva za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde..............................

1089

918 Odluka o davanju saglasnosti za prenos prava i obaveza iz ugovora o kocesiji........ 1090 919 Odluka o davnju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o

radu sa sistematizacijom radnih mjesta «Službe za zapošljavanje BPK Goražde...... 1090

920 Odluka o utvrđivanju visine naknade za ishranu (topli obrok) za mjesec septembar 2009.godine........................................................................................................

1091

921 Nastavni plan za stručno zvanje elektrotehničar............................................................ 1091 922 Nastavni plan za stručno zvanje tehničar PTT saobračaja – Izborno područje:

Komunikacione tehnologije................................................................................................ 1093

923 Nastavni plan za stručno zvanje tehničar PTT saobračaja – Izborno područje: Poštanske tehnologije..........................................................................................................

1095

924 Nastavni plan za stručno zvanje hemijski tehničar......................................................... 1096 925 Rješenje, broj:UP-1:05-05-52/09.......................................................................................... 1098 926 Odluka o dodjeli općinskog priznanja Počasni građanin Općine Pale-Prača............. 1099 927 Odluka o dodjeli općinskog priznanja Srebrena plaketa Općine Pale-Prača.............. 1100 928 Odluka o dodjeli općinskog priznanja Srebrena plaketa Općine Pale-Prača.............. 1100 929 Odluka o dodjeli općinskog priznanja Zlatna plaketa Općine Pale-Prača.................. 1101 930 Odluka o dodjeli općinskog priznanja Zlatna plaketa Općine Pale-Prača.................. 1101 931 Odluka o radnom vremenu u određenim djelatnostima na području Općine Pale-Prača 1102 932 Rješenje o imenovanju Komisije za odabir korisnika sredstava u okviru Programa «ZP-09» 1105 933 Rješenje o imenovanju Upravnog odbora JKP «Prača».................................................. 1105

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU,KULTURU I SPORT

Na temelju članka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj:12/03), te na temelju član-ka 43. Zakona o Radio-televiziji Bosansko–podrinjskog kantona Goražde („Službene no-vine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ broj: 7/02 i 8/09), Ministarstvo za obrazo-vanje, znanost, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, o b j a v l j u j e:

O G L A S za izbor i imenovanje kandidata na poziciju predsjednika i članova Skupštine JP RTV

BPK Goražde

Objavljuje se Oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova Skupštine JP RTV BPK Goražde, od kojih su:

- 4 (četiri) predstavnika iz reda utemeljitelja, - 1 (jedan) predstavnik iz reda uposlenika i - 2 (dva) predstavnika iz reda lokalnih zajednica sa područja BPK Goražde.

Page 85: 2009. Akontacija za IV kvartal 2009.godine · koju određuje Medjunarodni Monetarni Fond za Stand by aranžman, trenutno 1,45% godišnje i isti će se koristiti za ubl-ažavanje efekata

13. oktobar/listopad 2009. Broj 11 – strana 1111

Opis pozicije: Skupština obavlja poslove od značaja za djelatnosti kojima se bavi Javno podu-

zeće JP RTV BPK Goražde i donosi odluke o sljedećem: - statutu, uz prethodnu suglasnost utemeljitelja, - poslovniku ili poslovnicima, na prijedlog Nadzornog odbora, - etičkom kodeksu, na prijedlog Nadzornog odbora, - planu poslovanja, odnosno revidiranom planu poslovanja sukladno Zakonu o

javnim poduzećima, - nadležnostima utvrđenim Zakonom o gospodarskim društvima.

Izbor i imenovanje predsjednika i članova Skupštine JP RTV BPK Goražde vrši se za mandatni period od 4 (četiri) godine.

Kandidat za izbor i imenovanje mora ispunjavati sljedeće opće uvjete: a da je državljanin BiH (dokaz: uvjerenje o državljanstvu), b da je stariji od 18 godina, a mlađi od 70 godina na dan imenovanja (dokaz: izvod iz

matične knjige rođenih), c da nije otpušten iz državne službe kao razultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini

u Bosni i Hercegovini (bilo na razini države ili entiteta) u periodu najmanje 3 (tri) godine prije objavljivanja upražnjene pozicije (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane općinskog nadležnog organa),

d da se na njega ne odnosi član IX stavak 1. Ustava BiH (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane općinskog nadležnog organa),

e da nije osuđivan za krivično djelo ili gospodarski prestup, niti se protiv njega vodi krivični postupak (dokaz: uvjerenje Općinskog i Kantonalnog suda),

f da mu pravosnažnom presudom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti za poziciju za koju aplicira (dokaz: uvjerenje nadležnog suda),

g da nije izabrani zvaničnik, nositelj sudske ili izvršne funkcije ili savjetnik zvanič-nicima i nositeljima izvršnih funkcija (dokaz: izjava potpisana i ovjerena od strane općinskog nadležnog organa),

h da nije u funkciji u političkoj stranci u smislu članka 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima (dokaz: potpisana izjava kandidata i ovjerena od strane općinskog nadležnog organa),

i da nije direktor, član uprave, predsjednik ili član nadzornog odbora ili Odbora za reviziju u drugom gospodarskom društvu (dokaz: izjava potpisana i ovjerena od strane općinskog nadležnog organa),

j da nije u sukobu interesa u osobnom i profesionalnom odnosu sa društvom u kom aplicira na poziciju predsjednika, odnosno člana skupštine.

Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta ne mogu biti stariji od 6 (šest) mjeseci. Pored navedenih općih uvjeta kandidat koji se prijavljuje na Oglas mora ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

- VII ili VI stupanj složenosti zanimanja, VSS ili VŠS, završen fakultet društvenog - ili tehničkog smjera, - najmanje tri godine radnog staža u struci.

Page 86: 2009. Akontacija za IV kvartal 2009.godine · koju određuje Medjunarodni Monetarni Fond za Stand by aranžman, trenutno 1,45% godišnje i isti će se koristiti za ubl-ažavanje efekata

Broj 11 – strana 1112 13. oktobar/listopad 2009.

Prilikom procjene kvalifikacije i iskustva kandidata kao posebni uvjeti uzimaju se u obzir i sljedeći kriterijumi:

- stručne, iskustvene, komunikacijske i organizacijske sposobnosti za vršenje poslova financijskog nadzora,

- sposobnost tumačenja primjene zakona i drugih propisa, a osobito iz djelatnosti Poduzeća,

- prilagodljivost timskom radu i sposobnost za savjesno i odgovorno obavljanje pozicije za koju se kandidira,

- sposobnost odlučnog i nepristrasnog donošenja odluka i - rezultati rada ostvareni tjekom prethodnog radnog angažmana i preporuka

poslodavca.

U svezi sa posebnim uvjetima kandidati trebaju priložiti: - dokaz o stručnoj spremi (univerzitetska diploma, ovjerena preslika) - dokaz o radnom iskustvu (potvrda poslodavca kod kojega je zaposlen kandidat

ili ispis AM obrazac iz PIO/MIO).

Kandidat je dužan uz prijavu na Oglas, koja sadrži kraću biografiju, adresu, konta-kt-telefon, priložiti izvorne dokumente ili ovjerene preslike dokumenata koji su dokaz za ispunjavanja općih i posebnih uvjeta traženih Oglasom, u roku od 15 (petnaest) dana od dana posljednjeg objavljivanja.

Oglas će biti objavljen u «Službenim novinama Bosansko–podrinjskog kantona Go-ražde», „Službenim novinama FBiH“, dnevnom listu «Dnevni avaz», oglasnoj ploči BPK Goražde, oglasnoj ploči JP RTV BPK Goražde, te na web-stranici Bosansko–podrinjskog kantona Goražde.

NEPOTPUNE I NEBLAGOVREMENE PRIJAVE NEĆE SE UZETI U RAZMATRANJE

Prijave na Oglas dostavljaju se na adresu: BOSANSKO–PODRINJSKI KANTON GORAŽDE, VLADA BOSANSKO–PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE, Povjeren-stvu za izbor i imenovanje sa naznakom «Oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova Skupštine JP RTV BPK Goražde», sa naznakom NE OTVARAJ.

Kandidati koje nakon intervjua predloži Povjerenstvo za izbor, smatrat će se da su najuspješnije prošli otvorenu konkurenciju.

Konačno imenovanje predsjednika i članova Skupštine Javnog poduzeća Radio–televizija Bosansko–podrinjskog kantona Goražde, izvršit će Vlada Bosansko–podrinjsk- og kantona Goražde.

Ministarstvo za obrazovanje, znanost, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,

Broj: 10- 05-4250/09 M I N I S T R I C A 07.listopada .2009.god Alma Delizaimović,v.r. G o r a ž d e

-------------------------------------------

Page 87: 2009. Akontacija za IV kvartal 2009.godine · koju određuje Medjunarodni Monetarni Fond za Stand by aranžman, trenutno 1,45% godišnje i isti će se koristiti za ubl-ažavanje efekata

13. oktobar/listopad 2009. Broj 11 – strana 1113

Na temelju članka 7. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj: 12/03), te na temelju član-ka 43. Zakona o Radio-televiziji Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene no-vine Bosansko–podrinjskog kantona Goražde“ broj 7/02 i 8/09), Ministarstvo za obra-zovanje, znanost, kulturu i sport Bosansko–podrinjskog kantona Goražde, utvrđuje:

K R I T E R I J U M E za imenovanje predsjednika i članova

Skupštine JP RTV BPK Goražde I

Utvrđuju se kriterijumi koji se odnose na imenovanje predsjednika i članova Skupštine JP RTV BPK Goražde.

II

Kandidati koji se imenuju u Skupštinu JP RTV BPK Goražde dužni su, pored uvj-eta utvrđenih člankom 5. i 7. točka 1. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imeno-vanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH“ broj: 12/03), kao i odredbama Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 16/02) ispunjavati i sljedeće uvjete:

- da su državljani Bosne i Hercegovine, - da su stariji od 18 godina, a mlađi od 70 godina na dan imenovanja, - da nisu otpušteni iz državne službe kao razultat disciplinske mjere na bilo kojoj

razini u Bosni i Hercegovini u periodu najmanje 3 (tri) godine prije objavljivanja upražnjene pozicije,

- da se na njih ne odnosi član IX stavak 1. Ustava BiH, - da nisu osuđivani za krivično djelo ili gospodarski prestup, niti se protiv njih

vodi krivični postupak, - da im pravosnažnom presudom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti za

poziciju za koju apliciraju, - da nisu izabrani zvaničnici, nositelji sudske ili izvršne funkcije ili savjetnici

zvaničnicima i nositeljima izvršnih funkcija, - da nisu u funkciji u političkoj stranci u smislu članka 5. Zakona o ministarskim,

vladinim i drugim imenovanjima, - da nisu direktori, članovi uprave, predsjednici ili članovi nadzornog odbora ili

odbora za reviziju u drugom gospodarskomm društvu, - da nisu u sukobu interesa u osobnom i profesionalnom odnosu sa društvom u

kom apliciraju na poziciju predsjednika, odnosno člana skupštine.

III

U Skupštinu JP RTV BPK Goražde mogu se kandidirati osobe koje pored općih

Page 88: 2009. Akontacija za IV kvartal 2009.godine · koju određuje Medjunarodni Monetarni Fond za Stand by aranžman, trenutno 1,45% godišnje i isti će se koristiti za ubl-ažavanje efekata

Broj 11 – strana 1114 13. oktobar/listopad 2009. uvjeta navedenih u članku II ovih kriterijuma, ispunjavaju i sljedeće uvjete:

- da imaju VII ili VI stupanj složenosti zanimanja, VSS ili VŠS, završen fakultet društvenog ili tehničkog smjera,

- da imaju najmanje tri godine radnog staža u struci, računajući od dana obja-vljivanja,

- da imaju stručne, iskustvene, komunikacijske i organizacijske sposobnosti za vršenje poslova financijskog nadzora,

- da imaju sposobnost tumačenja primjene Zakona i drugih propisa, a osobito iz djelatnosti Poduzeća,

- da posjeduju prilagodljivost timskom radu i sposobnost za savjesno i odgovorno obavljanje pozicije za koju se kandidiraju,

- da imaju sposobnost odlučnog i nepristrasnog donošenja odluka i - da imaju rezultatate rada ostvarene tjekom prethodnog radnog angažmana i

preporuku poslodavca.

IV

Prilikom imenovanja predsjednika i članova Skupštine JP RTV BPK Goražde, pored ispunjavanja općih i posebnih uvjeta, prednost imaju sljedeći kandidati:

- kandidati sa većim radnim iskustvom, - kandidati sa posebnim diplomama (doktorska, magistarska i sl.) - kandidati sa posebnim preporukama, pohvalama i visokim moralnim i ljudsk-

im osobinama.

V

Kriterijumi za imenovanje Predsjednika i članova Skupštine JP RTV BPK Goraž-de stupaju na snagu danom donošenja, a naknadno će se objaviti u „Službenim novi-nama Bosansko–podrinjskog kantona Goražde“.

Ministarstvo za obrazovanje, znanost kulturu i sport Bosansko–podrinjskog kantona Goražde

Broj:10-34-4250-1/09 M I N I S T R I C A 07.10.2009.godine Alma Delizaimović,v.r. G o r a ž d e ______________________________________________________________________________________________ Izdavač: Bosansko-podrinjski kanton Goražde, Ul. M.Tita 13. - Glavni i odgovorni urednik Emir Sijerčić tel:038/221-212 - Redakcija i pretplata 038/224-262 - Akontacija pretplate se utvrđuje kvartalno, a uplata se vrši UNAPRIJED u korist računa 10114-00000010735 – vrsta prihoda 722631 - štampa Svjetlost-Sarajevo - Reklamacije za neprimljene brojeve primaju se 20 dana od izlaska lista.