Click here to load reader

2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos paraiškų pildymas

 • View
  61

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos paraiškų pildymas 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą” VP1-2.1-ŠMM-04-K priemonės „Studijų sistemos efektyvumo didinimas” projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1 Parengė: PVS projektų vadovė Milena Pavlova - PowerPoint PPT Presentation

Text of 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos paraiškų...

 • 2007-2013 m. mogikj itekli pltros veiksm programos paraik pildymas2 prioriteto Mokymasis vis gyvenim VP1-2.1-MM-04-K priemons Studij sistemos efektyvumo didinimas projekt finansavimo slyg apraas Nr. 1 Pareng: PVS projekt vadov Milena PavlovaPFVS projekt finans vadov Dalia Pumputien

 • Praneimo tikslas

  Pristatyti paraikos dl projekto finansavimo pildymo ypatumus, pateikiant rekomendacijas dl atskir paraikos dali pildymo.

 • Praneimo dalysParaikos dl projekto finansavimo bendrosios (A) dalies pildymas.

  Paraikos dl projekto finansavimo specialiosios (B) dalies pildymas.

 • Paraikos dl projekto finansavimo bendrosios (A) dalies pildymas.

 • Paraikos (A) dalies forma

  Paraikos (A) dalies pildymo instrukcija

  Paraikos (A) dalies pildymo pavyzdys

  http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/gaires/el_paraiskos_forma; http://www.esf.lt/lt/kaip_parengti_projekta/instrukcija

  Paraikos A dalies form bei pildymo instrukcij galima rasti:

 • Reikalavimai: paraik btina pildyti nuosekliai; pildyti galima tik aliai nuspalvintus laukus; raudona spalva ymi apie informacijos trkum ar padaryt klaid; baltos spalvos lauk pildyti arba keisti neleidiama.paraikos laukuose simboli skaiius ribojamas.

 • Pareikjo organizacijos pavadinimas, kodas ir adresas nurodomas pagal juridinio asmens registravimo paymjim.

  Fakso numeris privalomas, nes vertinimo metu ratai siuniami faksu.

 • raomas konkreios priemons kvietimo teikti paraikas numeris, kuris nurodomas skelbime arba kartu su skelbimu pateikiamoje informacijoje.

 • ioje lentelje pildoma informacija tik apie partnerius.Pareikjo organizacijos pavadinimas, adresas ir kodas nurodomas pagal juridinio asmens registravimo paymjim.

 • Jei projekto sukurti produktai nra skirti konkreiai tikslinei grupei ir jais pasinaudoti gals visi Lietuvos gyventojai, ymimas punktas Visos savivaldybs.

 • Problema ir projekto poreikis.Problemos sprendimo bdas.Tikslins grups ir j poreikiai.Projekto naudingumas.Projekto administracinio personalo funkcijos bei atsakomyb.Partnerysts pridtin vert. Projekto veikl ir rezultat finansinis tstinumas.Rezultat panaudojimas pasibaigus projektui.

 • Projekte numatyti tikslai, udaviniai ir veiklos turi atitikti Projekt finansavimo slyg aprae nurodyt veikl.Projekto veikla nra laikomi su projekto vieinimu ir administravimu susij darbai.Vienas projektas negali turti daugiau kaip tris tikslus.Vienam tikslui pasiekti negali bti nurodomi daugiau kaip trys udaviniai.Vienam udaviniui negalima priskirti daugiau kaip penki veikl.Vienai veiklai turi bti numatomas bent vienas fizinis veiklos gyvendinimo rodiklis, ireiktas skaiiumi ir matavimo vienetu.

 • Projekto vykdymo trukm gali bti ne ilgesn kaip 24 mnesiai.Projekto gyvendinimo grafikas turi bti realiai ir racionaliai suplanuotas, atitikti projekto veikl apimtis.

  Nurodykite, ar konkreti veikla yra/bus pradta vykdyti iki projekto finansavimo sutarties pasiraymo.Viej pirkim vykdymas traukiamas veikl vykdymo laikotarp.

 • Baltuose langeliuose sumos skaiiuojamos automatikai.Pildyti galima nurodant bendras tinkam finansuoti ilaid sumas ir po to jas skaidant pagal veiklas, arba pildyti ilaid sumas pagal iskaidytas veiklas, o vliau jas susumuoti lauke Bendra tinkam finansuoti ilaid suma.Turi bti numatytos tik tokios ilaidos, kurios nurodytos Aprao 27 punkte.

 • Netiesiogini projekto ilaid suma apskaiiuojama, vadovaujantis Lietuvos Respublikos finans ministro 2008 m. kovo 27 d. sakymu Nr. 1K 112 Dl netiesiogini projekto ilaid nustatymo ir apmokjimo, naudojant vienodo dydio norm, taisykli patvirtinimo bei vlesniais pakeitimais. Jei PVM yra tinkamas kompensuoti, tai prie ilaid, kurios apmokestinamos PVM, turi bti iskirtas PVM.Projekto biudete nurodytos sumos turi atitikti ilaid pagrindime nurodytas sumas.Pagal Aprao 27 punkt ilaidos vieinimui negali viryti 5 proc. tinkam tiesiogini finansuoti projekto ilaid.

 • Atvaizduojamos ilaid kategorij sumos i paraikos A dalies 8 punktostulpelio Bendra tinkam finansuoti ilaid suma, Lt.Pildant sumas btina atsivelgti projekto veikl gyvendinimo trukm, nurodyt paraikos A dalies 7 punkte. N metai apima 12 mn. nuo projekto finansavimo ir administravimo sutarties pasiraymo dienos. Projekto gyvendinimo metai neprivalo sutapti su kalendoriniais metais.

  Netiesiogins ilaidos turi bti paskaiiuotos proporcingai tiesiogini ilaid sumoms pagal metus.Horizontaliai iskirstytos sumos turi sutapti su bendra tinkam finansuoti ilaid suma.

 • Jei projekte yra numatytos ilaidos, kurios turi bti pareikjo (partnerio) nuosavas naas, tai is naas nurodomas 2. ir 2.1, 2.1.1, ar 2.1.2. ar 2.1.3., arba 2.2, 2.2.1., ar 2.2.2. eilutse priklausomai nuo mons statuso.Skiriamas finansavimas iki 100 proc. i ES fondo l ir LR valstybs biudeto l.Rodoma bendra tinkam finansuoti ilaid suma i paraikos A dalies 8 punkto.

 • Jei tinkamumo finansuoti reikalavim neatitinkani ilaid nebus, tai raykite - NETAIKOMA.

 • Stebsenos rodikli pasiekimas tiesiogiai susijs su projekto veikl fizini rodikli pasiekimu, todl informacija A dalies 6 punkte neturi prietarauti informacijai, pateiktai A dalies 12 punkte.Rodikliai pasirenkami vadovaujantis Aprao nuostatomis, apibrianiomis projekto veiklas bei stebsenos rodiklius.Klaida!

 • Pagrskite, kad: neribojamos vienodos galimybs vyrams ir moterims dalyvauti projekte ir naudotis projekto rezultatais; neribojamos vienodos galimybs bet kokios rass ar etnins kilms, religijos ar tikjimo, amiaus, negalios, seksualins orientacijos atstovams dalyvauti projekte ir naudotis projekto rezultatais.Pagrskite, kad: projektas nepaeidia aplinkos apsaugos reikalavim; projektas nedaro neigiamos takos sprendiant socialines bei ekonomines problemas; projektas neprietarauja darnaus vystymosi nuostatoms region pltros srityje.

 • Turi bti paymtos dvi vieumo priemons.

 • Upildykite visus nurodytus laukus.Btinas paraas, spaudas. Jei pasirao ne organizacijos vadovas, prie paraikos pridedamas galiojimas.

 • Kiekvienam partneriui pildoma atskira deklaracija.Upildykite visus nurodytus laukus.Btinas paraas, spaudas. Jei pasirao ne organizacijos vadovas, prie paraikos pridedamas galiojimas.

 • Paraikos dl projekto finansavimo specialiosios (B) dalies pildymas.

 • Paraikos B dalies form bei pildymo instrukcij galima rasti: Priemons Studij sistemos efektyvumo didinimas projekt finansavimo slyg aprao Nr.1 priedas Nr. 3.

  http://www.esf.lt/lt/kaip_parengti_projekta/instrukcija

 • Atkreipiame dmes, kad * paymtose eilutse nurodyt veikl numeriai ir pavadinimai turi atitikti veiklos numerius ir veiklos pavadinimus, nurodytus A dalies 6 punkte.

  PROJEKTO VEIKL APRAYMAS IR PAGRINDIMAS

  Apraykite ir pagrskite projekto veiklas: nurodydami aktualum bei naud; konkreiai ivardindami seminar, mokym temas; nurodydami, kokie dokumentai/programos ir pan. bus parengtos; nurodydami seminar trukm bei tiksl dalyvi skaii.

  Veiklos Nr.Projekto veiklos pavadinimasVeiklos apraymas ir pagrindimas1.1.1*1.1.1.11.1.1.2

  1.1.2*1.1.2.11.1.2.2

  1.2.1*1.2.1.11.2.1.2

  1.2.2*1.2.2.11.2.2.2

 • 2. PROJEKTO TIKSLINS GRUPS

  Projekto veikl tikslin grup turi atitikti Aprao 17 punkte nurodyt tikslin grup.

  Numatytos projekto tikslins grups I viso1. Tikslins grups1.1.1.2....I viso:

 • 3. PROJEKTO SPECIALIJ ATITIKTIES KRITERIJ ATITIKIMAS

  Pateikite KONKRET pagrindim, kaip projektasatitinka programos Nacionalin studij programa nuostatas.

  Kriterijus PagrindimasProjektas turi atitikti programos Nacionalin studij programa nuostatas

 • 4. PROJEKTO RIZIKOS VERTINIMASvertinkite ir apraykite galimas projekto rizikas. Apraykite numatomas priemones kiekvienam i rizikos veiksni mainti arba paalinti. Galimos rizikos, pvz.: administravimo patirties stoka; usitsusios viej pirkim procedros; gytos nekokybikos paslaugos; apyvartini l trkumas; netinkam kompensuoti ilaid susidarymas; nesurenkamas reikiamas skaiius mokym dalyvi; projekto veikl vlavimas.

 • 5. INFORMACIJA DL DVIGUBO FINANSAVIMO

  5.1. Ar buvo pateikta paraika dl finansavimo, ar skirtas finansavimas iam projektui ar jo daliai (veikloms) i ES arba ne i ES valstybi institucij program, ES struktrini fond, Sanglaudos fondo ar bet kokio kito Bendrijos finansavimo altinio (skaitant PHARE, LEONARDO, COMENIUS, ERASMUS, SOCRATES, EQUAL, FP6, FP7 ir kt.)? Taip Ne 5.2. Ar is projektas papildo kit projekt, kuris jau finansuojamas ar bus finansuojamas i ES arba ne i ES valstybi institucij program, ES struktrini fond, Sanglaudos fondo ar bet kokio kito Bendrijos finansavimo altinio (skaitant PHARE, LEONARDO, COMENIUS, ERASMUS, SOCRATES, EQUAL, FP6, FP7 ir kt.)?Taip Ne 5.3. Ar buvo pateikta paraika dl finansavimo, ar skirtas finansavimas i ES arba ne i ES valstybi institucij program, ES struktrini fond, Sanglaudos fondo ar bet kokio kito Bendrijos finansavimo altinio (skaitant PHARE, LEONARDO, COMENIUS, ERASMUS, SOCRATES, EQUAL, FP6, FP7 ir kt.) ankstesniam io projekto etapui?Taip Ne

  Jei taip, isamiai apraykite, nurodydami: susijusi finansin priemon, paraikos pateikimo dat, prayt finansavimo sum, suteikt finansavimo sum, veiklas ir kt.Atkreipiame dmes, kad toms paioms veikloms ir ilaidoms finansavimas nebus skiriamas.

 • Pasirinkite tinkam variant.6.3. Upildykite lentel, nurodydami: planuojamus pirkimus, planuojamus pirkimo bdus, pirkim pradi, planuojam pirkimo organizavimo ir vykdymo trukm.

  6. INFORMACIJA DL PERKANIOSIOS ORGANIZACIJOS STATUSO

  6.1. Pagal Lietuvos Respublikos viej pirkim statym (in., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) pareikjas (paymti vien i emiau

Search related