Click here to load reader

2004D0438 PL · PDF file weterynaryjne przy wprowadzaniu do Wspólnoty mleka poddanego obróbce cieplnej, produktów na bazie mleka oraz mleka surowego przeznaczonych do spożycia

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 2004D0438 PL · PDF file weterynaryjne przy wprowadzaniu do Wspólnoty mleka poddanego...

 • Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

  ►B DECYZJA KOMISJI

  z dnia 29 kwietnia 2004 r.

  ustanawiająca warunki zdrowotne zwierząt i warunki zdrowia publicznego oraz świadectwa weterynaryjne przy wprowadzaniu do Wspólnoty mleka poddanego obróbce cieplnej, produktów

  na bazie mleka oraz mleka surowego przeznaczonych do spożycia przez ludzi

  (notyfikowana jako dokument numer C(2004) 1691)

  (Tekst mający znaczenie dla EOG)

  (2004/438/WE)

  (Dz.U. L 154 z 27.5.2004, str. 73)

  zmieniona przez:

  Dziennik Urzędowy

  nr strona data

  ►M1 Decyzja Komisji 2006/295/WE z dnia 18 kwietnia 2006 r. L 108 24 21.4.2006 ►M2 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1792/2006 z dnia 23 października

  2006 r. L 362 1 20.12.2006

  ►M3 Decyzja Komisji 2008/338/WE z dnia 24 kwietnia 2008 r. L 115 35 29.4.2008

  2004D0438 — PL — 01.05.2008 — 003.001— 1

 • DECYZJA KOMISJI

  z dnia 29 kwietnia 2004 r.

  ustanawiająca warunki zdrowotne zwierząt i warunki zdrowia publicznego oraz świadectwa weterynaryjne przy wprowadzaniu do Wspólnoty mleka poddanego obróbce cieplnej, produktów na bazie mleka oraz mleka surowego przeznaczonych do spożycia

  przez ludzi

  (notyfikowana jako dokument numer C(2004) 1691)

  (Tekst mający znaczenie dla EOG)

  (2004/438/WE)

  KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

  uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

  uwzględniając dyrektywę Rady 92/46/EWG z dnia 16 czerwca 1992 r. ustanawiającą przepisy zdrowotne dla produkcji i wprowadzania do obrotu surowego mleka, mleka poddanego obróbce cieplnej i produktów na bazie mleka (1), w szczególności jej art. 23 ust. 2 lit. b) i ust. 3 lit. a), c) i d),

  uwzględniając dyrektywę Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiającą zasady zdrowia zwierząt regulujące produkcję, przetwa- rzanie, dystrybucję i wprowadzanie do obrotu produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (2), w szczególności jej art. 8 ust. 1 i 4 oraz art. 9 ust. 4 lit. a) i c),

  a także mając na uwadze co następuje:

  (1) Dyrektywa 92/46/EWG z dnia 16 czerwca 1992 r. ustanawia przepisy zdrowotne dla produkcji i wprowadzania na rynek mleka surowego, mleka poddanego obróbce cieplnej i produktów na bazie mleka, łącznie z przywozem.

  (2) Dyrektywa 2002/99/WE ustanawia zasady zdrowia zwierząt regu- lujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję i wprowadzanie do obrotu produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

  (3) Decyzja Komisji 95/340/WE (3) ustala tymczasowy wykaz państw trzecich, z których Państwa Członkowskie zezwalają na przywóz mleka i produktów na bazie mleka.

  (4) Decyzja Komisji 95/342/WE (4) określa rodzaj obróbki mleka i produktów na bazie mleka przeznaczonych do spożycia przez ludzi i pochodzących z państw trzecich lub części państw trze- cich, w których zachodzi ryzyko wystąpienia pryszczycy. Prze- pisy tej decyzji powinny zostać uaktualnione w celu uwzględ- nienia obróbki niszczącej wirus pryszczycy, przewidzianej w dyrektywie Rady 2003/85/WE (5) ustanawiającej wspólnotowe środki zwalczania pryszczycy.

  ▼B

  2004D0438 — PL — 01.05.2008 — 003.001— 2

  (1) Dz.U. L 268 z 14.9.1992, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządze- niem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1).

  (2) Dz.U. L 18 z 23.1.2003, str. 11 (3) Dz.U. L 200 z 24.8.1995, str. 38. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją

  2003/58/WE (Dz.U. L 23 z 28.1.2003, str. 26). (4) Dz.U. L 200 z 24.8.1995, str. 50. (5) Dz.U. L 306 z 22.11.2003, str. 1.

 • (5) Decyzja Komisji 95/343/WE (1) ustanawia warunki zdrowotne zwierząt i świadectwa weterynaryjne dla przywozu z niektórych państw trzecich mleka poddanego obróbce cieplnej, produktów na bazie mleka oraz mleka surowego przeznaczonego do spożycia przez ludzi.

  (6) Dla jasności i ze względów praktycznych decyzje 95/340/WE, 95/342/WE i 95/343/WE należy uchylić i zastąpić niniejszą decyzją.

  (7) Należy jednak przewidzieć możliwość wykorzystywania w okresie przejściowym wzoru świadectw określonych w decyzji 95/343/WE.

  (8) Dyrektywa Rady 97/78/WE (2) ustanawia zasady regulujące orga- nizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich, a niektóre przepisy dotyczące tran- zytu są już przewidziane w art. 11, takie jak wykorzystywanie informacji ANIMO oraz wspólny dokument weterynaryjny wejścia (CVED).

  (9) W celu ochrony sytuacji zdrowotnej we Wspólnocie konieczne jest jednak dalsze zapewnienie, aby przesyłki mleka w tranzycie przez Wspólnotę spełniały warunki zdrowotne zwierząt dla przy- wozu, mające zastosowanie w odniesieniu do państw zatwierdzo- nych.

  (10) Decyzja Rady 79/542/EWG z dnia 21 grudnia 1976 r. ustalająca wykaz państw trzecich, z których Państwa Członkowskie dopusz- czają przywóz bydła, trzody chlewnej oraz świeżego mięsa (3), została ostatnio zmieniona w celu włączenia ogólnych warunków tranzytu i odstępstwa w odniesieniu do tranzytu pomiędzy tery- toriami Rosji w związku ze specjalnymi punktami kontroli granicznej wyznaczonymi do realizacji tego odstępstwa.

  (11) W świetle zdobytego doświadczenia wiadomo, że okazywanie na punkcie kontroli granicznej, zgodnie z art. 7 dyrektywy 97/78/WE, oryginalnych dokumentów weterynaryjnych wysta- wionych w eksportującym państwie trzecim w celu spełnienia wymagań rozporządzeń docelowego państwa trzeciego nie stanowi gwarancji, że w rzeczywistości są spełnione warunki zdrowotne, obowiązujące ze względu na bezpieczne wprowa- dzenie przedmiotowych produktów na terytorium Wspólnoty; dlatego właściwe jest ustanowienie specjalnego wzoru świa- dectwa zdrowia zwierząt, celem wykorzystania w przypadkach tranzytu w odniesieniu do przedmiotowych produktów.

  (12) Ponadto właściwe jest wyjaśnienie sposobu wykonywania warunku ustanowionego w art. 11 dyrektywy 97/78/WE stwier- dzającego, że dopuszcza się jedynie tranzyt z państw trzecich, których produkty nie są objęte zakazem wprowadzania na tery- torium Wspólnoty, poprzez odniesienie do wykazu państw trze- cich załączonego do niniejszej decyzji.

  (13) Należy jednak przewidzieć warunki specjalne odnośnie do tran- zytu przez terytorium Wspólnoty, w przypadku przesyłek do i z Rosji, ze względu na geograficzne położenie Kaliningradu oraz problemy klimatyczne uniemożliwiające korzystanie z kilku portów w niektórych porach roku.

  ▼B

  2004D0438 — PL — 01.05.2008 — 003.001— 3

  (1) Dz.U. L 200 z 24.8.1995, str. 52. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 97/115/WE (Dz.U. L 42 z 13.2.1997, str. 16).

  (2) Dz.U. L 24 z 30.1.1998, str. 9. Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem doty- czącym warunków przystąpienia (Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 381).

  (3) Dz.U. L 146 z 14.6.1979, str. 15. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją Komisji 2004/372/WE (Dz.U. L 118 z 24.3.2004, str. 21).

 • (14) Decyzja Komisji 2001/881/WE (1) ustala wykaz punktów kontroli granicznej zatwierdzonych do celów przeprowadzania kontroli weterynaryjnej zwierząt oraz produktów pochodzenia zwierzę- cego sprowadzanych z państw trzecich i właściwe jest określenie punktów kontroli granicznej wyznaczonych do kontroli tego rodzaju tranzytu, z uwzględnieniem niniejszej decyzji.

  (15) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwie- rząt,

  PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

  Artykuł 1

  Dopuszcza się przywóz mleka i produktów na bazie mleka do Wspól- noty jedynie w przypadku gdy mleko i produkty są zgodne z art. 2, 3 i 5.

  Dopuszcza się tranzyt oraz składowanie mleka i produktów na bazie mleka jedynie w przypadku gdy mleko i produkty są zgodne z art. 4 i 5.

  Artykuł 2

  1. Państwa Członkowskie zezwalają na przywóz mleka surowego i produktów na bazie mleka surowego z państw trzecich zatwierdzonych w tym celu w kolumnie A wykazu zamieszczonego w załączniku I.

  2. Państwa Członkowskie zezwalają na przywóz mleka i produktów na bazie mleka, które zostały poddane:

  — jednej obróbce cieplnej z efektem termicznym równym przynajmniej efektowi osiągniętemu w wyniku procesu pasteryzacji w temperaturze co najmniej 72 °C w czasie nie krótszym niż 15 sekund, oraz

  — wystarczającej dla zapewnienia negatywnego wyniku testu na obec- ność fosfatazy,

  z państw trzecich zatwierdzonych w tym celu w kolumnie B wykazu zamieszczonego w załączniku I, w których nie zachodzi ryzyko wystą- pienia pryszczycy.

  3. Państwa Członkowskie zezwalają na przywóz mleka i produktów na bazie mleka, które zostały poddane:

  a) procesowi sterylizacji w celu osiągnięcia wartości F0 równej lub większej od trzech, lub

  b) obróbce w bardzo wysokiej temperaturze (UHT), w 132 °C, w czasie nie krótszym niż jedna sekunda, lub

  c) krótkotrwałej pasteryzacji w wysokiej temperaturze, w 72 °C, w czasie nie krótszym niż 15 sekund lub oddziaływaniu równorzęd- nemu z pasteryzacją, umożliwiającemu osiągnięcie negatywnego wyniku testu na obecność fosfatazy (HTST), przeprowadzonego dwukrotnie dla mleka o pH 7,0 lub wyższym, lub

  d) obróbce HTST mleka o pH poniżej 7,0, lub

  e) obróbce HTST połączonej z inną obróbką fizyczną poprzez:

  i) obniżenie pH poniżej 6 w ciągu jednej godziny, lub

  ii) dodatkowe ogrzewanie