2 OBSAH: 1. Identifika£¾n£­ £›daje

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 2 OBSAH: 1. Identifika£¾n£­ £›daje

 • 1

  ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

  pro základní vzdělávání

  ŠKOLA PRO ŽIVOT – TVOŘIVÁ ŠKOLA PRO RADOST

 • 2

  OBSAH:

  1. Identifikační údaje ................................................................................................ 3

  Název školního vzdělávacího programu: ............................................................... 3

  Škola pro život – tvořivá škola pro radost ................................................................... 3

  2. Charakteristika školy ............................................................................................ 4

  3. Charakteristika školního vzdělávacího programu ........................................... 10

  Zaměření školy a výchovně-vzdělávací strategie ..................................................... 10

  Klíčové kompetence ................................................................................................. 12

  Zabezpečení výuky žáků nejen se speciálními vzdělávacími potřebami .................. 16

  Začlenění průřezových témat ................................................................................... 19

  4. Učební plán pro 1. a 2. období základního vzdělávání .................................... 26

  5. Učební osnovy .................................................................................................... 28

  Český jazyk .............................................................................................................. 29

  Anglický jazyk ........................................................................................................... 70

  Matematika ............................................................................................................. 109

  Informatika .............................................................................................................. 141

  Člověk a jeho svět .................................................................................................. 146

  Hudební výchova .................................................................................................... 198

  Výtvarná výchova ................................................................................................... 215

  Pracovní činnosti .................................................................................................... 229

  Tělesná výchova ..................................................................................................... 248

  6. Hodnocení a sebehodnocení výsledků vzdělávání žáků ............................... 264

 • 3

  1. Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu: Škola pro život – tvořivá škola pro radost Název školy: Mateřská škola a Základní škola Ostopovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Adresa: Školní 18, 664 49 Ostopovice Ředitel školy: Mgr. Petr Juráček Kontakty: reditel@zsostopovice.cz www.zsostopovice.cz IČO: 71000453 Zřizovatel: Obec Ostopovice, okres Brno-venkov Adresa: U Kaple 5, 664 49 Ostopovice Kontakty: evidence@ostopovice.cz www.ostopovice.cz IČO: 00282294 547 211 381 Platnost dokumentu: Platný od: 1. 9. 2007 Upravený projednán pedagogickou radou a vydán ředitelem školy dne: 25. 8. 2016 Upravený projednán ve školské radě dne: 31. 8. 2016

  mailto:reditel@zsostopovice.cz http://www.zsostopovice.cz/

 • 4

  2. Charakteristika školy „MŠ a ZŠ středem obce.“ Cíl školy Žák je připraven pro přechod na 2. stupeň v oblasti znalostí, dovedností i postojů. Je empatický, pomáhající a tolerantní ke všemu živému i neživému. Škola je moderním centrem pro výuku a výchovu žáků a celé komunity. Jsme příměstská komunitní škola nacházející se v těsné blízkosti krajského města Brna. Naše škola je otevřená dobrým vlivům velkoměsta, ale dokáže využít tradice a zvyky Ostopovic a rodinné atmosféry školy. Mottem našeho školního vzdělávacího programu je „Škola pro život“. Nedílnou součástí výuky jsou proto praktické činnostní aktivity, které vedou ke všeobecnému rozvoji žáků s důrazem na vnímání přírody a její ochranu. Historie školy Školní výuka v Ostopovicích má více jak dvousetletou tradici. Školu zřídila tehdejší majitelka troubského panství slečna Marie Cecílie ze Sekenberku v roce 1796. Původní školní budova stála na stejném místě jako nynější, byla však malá, jednotřídní, se světnicí a komorou pro učitele. Byla kryta slámou. V letech 1868 a 1869 proběhly rozsáhlé reformy rakouského školství a jedním z jejich důsledků byla přestavba zdejší školy. Protože původní školní budova byla malá, úplně sešlá a naprosto nevyhovující, byla v roce 1870 vystavěna nová jednotřídní škola, ke které patřil i prostornější byt pro učitele a školní zahrada. Velký počet žáků, který se pohyboval kolem sta, si vyžádal přístavbu další třídy (dnešní vyšší školní budova blíže k hostinci). Od roku 1886 vychovával děti v místní jednotřídní škole pan učitel Josef Palkovský, který se později stal také prvním starostou místního SOKOLA. Snažil se žákům vštípit lásku k rodné zemi, probouzel v nich národní uvědomění, vedl je k poctivé práci i k dobrému vztahu k přírodě. V Sokole, společně s jeho členy, organizoval nejen tělesná cvičení, ale také divadelní představení a kulturní besídky. V létě pořádali výlety do rekreačního údolí v Šelši, jež byly spojené s kulturními akcemi. 1. září 1897 se z jednotřídní školy stala škola dvojtřídní. Úpravou bytu učitele v letech 1970–71 vznikla třída třetí. Po dostavbě mateřské školy v roce 1985 získala zde škola další třídu. Rovněž byla vystavěna školní jídelna, byla provedena plynofikace školy a byly upraveny prostory kolem obou škol. Vznikl tak pěkný školní areál. V roce 1999 byla z jedné třídy zřízena pošta a škola se stala opět trojtřídní se samostatnou třídou pro školní družinu, která vznikla v nové budově MŠ. V roce 2010 a 2011 proběhla nákladná rekonstrukce budovy školky a školy ve dvoře areálu. V opravené budově je přízemí vyhrazené pro MŠ, 1. a 2. NP pro ZŠ. Školní jídelna je v původní přízemní budově. Stará budova školy je využívána mateřským centrem, ZUŠ Střelice a dalšími organizacemi. Je zde kancelář vedoucí kuchyně. V roce 2014 byla vybudována zahrada jako otevřený prostor pro žáky školy i širokou veřejnost. Vybavení a podmínky školy Kapacita budovy jsou 3 třídy MŠ pro 73 dětí, 5 tříd ZŠ pro 100 dětí s počítačovou učebnou, kapacita ŠD je 60 žáků, kapacita ŠJ 180 strávníků. Třídy jsou tvarovány do půlkruhů, které jsou v MŠ doplněny terasami, jež dotváří koncepci plechovek (kruhy).

 • 5

  Této koncepci odpovídá i fasáda a střešní zahrada. Ve 4 třídách ZŠ jsou projektory a plátna, v každé místnosti je možnost napojení k internetu, v jedné třídě interaktivní tabule. Budova se postupně vybavuje novým nábytkem a další technikou. V budově je výtah, škola je tedy bezbariérová. Okolí školy se bude upravovat dle připraveného projektu úprav zahrady. Školu vytápí tepelné čerpadlo země voda (5 vrtů, každý o hloubce 120 metrů). Dešťovou vodu využíváme ke splachování. Díky izolačním vlastnostem je stavba považována za energeticky úspornou stavbu kategorie B. Na střeše budovy se nachází zelená střecha, která slouží při výuce i odpočinku. Na zahradě je pak vybudována venkovní učebna, pěstební a okrasné záhonky nejen pro výku. Při škole funguje školní družina, jejímž zaměřením je podporovat duševní pohodu dětí, vést je ke zdravému životnímu stylu a rozvíjet vzdělávání přirozenou cestou. Činnost vychází z celoročního plánu ŠD. Pracuje v kontextu dalších subjektů nabízejících aktivity mimo vyučování (zájmové kroužky). Školní jídelna se nachází ve zvláštním objektu na pozemku školy. Obědy nám dováží firma ze školní jídelny na základě smlouvy, naše zaměstnankyně stravu vydávají. Na zahradě školy bylo vybudováno hřiště a prostor pro výuku a pozorování přírody. Hřiště je volně přístupné veřejnosti na základě provozního řádu. Škola nemá vlastní tělocvičnu, proto využívá k výuce nedalekou tělocvičnu a hřiště TJ Sokol. Materiální vybavení školy prochází taktéž modernizací. Charakteristika žáků a pedagogického sboru Většina žáků je místních, menší procento dojíždí z Brna či okolních obcí. Máme dobré zkušenosti s integrací žáků se SPUCH, ale i dětí s jiným zdravotním postižením. Osvědčila se nám poradenská činnost školního psychologa. Pedagogové naší školy jsou kvalifikovaní pro výuku na ZŠ. Každý z nich má nastaven tzv. plán osobnostního rozvoje, na jehož základě se dále sebevzdělává. Spolupráce Škola se snaží profilovat jako komunitní centrum obce. Smyslem komunitního plánu je v prvé řadě vytvoření skupiny lidí, kteří spolupracují, společně vymýšlejí a realizují projekty a akce nejen pro žáky školy, ale i pro všechny další zájemce napříč všemi věkovými

Related documents