of 21 /21
KOMUNICIRANJE I PREGOVARANJE U TRGOVINI II nedelja Međunarodno poslovno komuniciranje

2 Medjunarodno poslovno komuniciranje

Embed Size (px)

Text of 2 Medjunarodno poslovno komuniciranje

KOMUNICIRANJE I PREGOVARANJE U TRGOVINI II nedelja Meunarodno poslovno komuniciranje

MULTIKULTURALNA KOMUNIKACIJA MULTIKULTURALNA KOMUNIKACIJA

Globalizacija Multikulturalizam i geografska rairenost Veliki deo na podsvesnom nivou Automatsko ponaanje u uobiajenim situacijama Kulturalna inteligencija CQ

2

VRSTE KOMUNIKACIJEPercepcija jezik

Verbalna Usmena-bra 7% znaenja Pisana-trajnija

Neverbalna

semiotika

3

KULTURE IROKOG I USKOG KONTEKSTA

Japan Arapske zemlje Juna Amerika panija Italija Velika vanost Velika Britanija konteksta Francuska SAD Skandinavske zemlje Nemaka vajcarska Mala vanost konteksta Glavni cilj: razmena informacija Glavni cilj: razvijanje meusobnih odnosa Razlike: u odluivanju, reavanju problema i pregovaranju4

USMENA KOMUNIKACIJA

PREDNOSTI Jednostavna za primenu Brza Potrebno manje pripreme Mogunost ostvarivanja direktnog kontakta sa sagovornikom Mogunost uvida u neposrednu reakciju sagovornika

NEDOSTACI Mala mogunost ispravke ve reenog Obino ne moe da se sauva i podeli sa drugima5

PISANA KOMUNIKACIJA

PREDNOSTI 1. Primalac poruke moe da zadri i prouava informaciju 2. Poruku istovremeno moe da primi vei broj ljudi NEDOSTACI 1. Nemogunost uvida u reakcije primaoca 2. Ponekad nismo sigurni da li je poruka stigla do primaoca 3. Potrebna priprema

6

SIMBOLI

7

NEVERBALNA KOMUNIKACIJANajvanije u komunikaciji jeste da ujete neizgovoreno. Peter Drucker Neverbalna komunikacija je komunikacija koja se prenosi bez rei, tj. prenoenje poruke uz pomo neverbalnih signala Pokreti, izrazi lica, dodir, izgled, vreme, prostor, boje

8

TELESNI POKRETI

Amblemi Ilustratori Pokazivai oseanja Regulatori Adapteri

9

POGLED I IZRAZI LICA Izrazi lica: Radost Strah Iznenaenje Tuga Ljutnja Gaenje

10

LINI PROSTOR I TERITORIJALini prostor i teritorija: Intimna zona (do 45 cm) Lina zona (45cm 1,2m) Drutvena zona (1,2 3,5m) Javna zona (preko 3,5m) Zavise od kulture

SHVATANJE VREMENA

Definicija tanosti se razlikuje meu kulturama. Fleksibilan odnos prema vremenu u kulturama gde su meuljudski odnosi vaniji od rezultata. Juna Amerika Afrika Zapadne zemlje

12

RUKOVANJE

RUKOVANJE

EKSTERNA KOMUNIKACIJA Integralni komunikativni miks i meunarodni imidMediji Potroai Vlada

Efekat prelivanja komunikativnog miksa na inostranim tritima Intel

Kompanija Akcionari Dobavljai

Lokalne organizacije

Partneri iz kanala distribucije

Trino komuniciranje:medijsko oglaavanje, PR, lina prodaja, unapreenje prodaje, sponzorstvo, direktni marketing

Korporativna kultura The Sony Way Etika (Nike)15

POGRENI PREVODI Pogreni prevodi: Upotreba homonima Bukvalan prevod Ime marke zvui drugaije (Misair) Simboli Nenameravana porukaOur wines leave you nothing to hope for.16

Kulturoloki prevod: Jednosmerni prevod Dvosmerni prevod Vie osoba Decentriranje

PROIZVOD I KULTURA Osnovni proizvod (volan,ceralije, sredstva za ienje)

Pakovanje Pratee usluge

Oblik, boja, miris, ukus, tekstura, nain funkcionisanja, pakovanje, garancija, brend, reputacija zemlje porekla...

Zeleni aj (Japan)

17

MULTIKULTURALNA KOMUNIKACIJA

Stereotipi i etnocentrizam Humor Tandy Corp. u Holandiji Disney u Parizu John Player Special

OkruenjeEtnika pripadnost Neverbalni signali

Ponaanje Jezik

Oblaenje Religija

Ako elite da upropastite poruku prevedite je Kulturoloki prevod

Norme Pravila Percepcija StereotipiPoslovna filozofija

MreeSubkulture Podgrupe

Vrednosti

Komunikacija = kultura CQ18

NEVERBALNA KOMUNIKACIJA

Konfliktne neverbalne poruke u meunarodnom okruenju: Pokreti Prostor Direktni pogled Vreme Glas Zvukovi19

BARIJERE U MULTIKULTURALNOJ KOMUNIKACIJI

Oslovljavanje Kulture uskog i irokog konteksta Neverbalna komunikacija Poloaj mukarca i ene Starosne razlike Etika

20

BARIJERE U MULTIKULTURALNOJ KOMUNIKACIJI

Fizike Kulturne

Jezik (verbalni/neverbalni) Religija Vrednosti i stavovi Obiaji i tradicija

Perceptivne Motivacione Iskustvene Emotivne Nadmetanje

21